MONISTEITA 2 / Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009"

Transkriptio

1 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 1. JOHDANTO TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE ASUNTOJEN HINTATILASTO Rivi ja kerrostalo osakekauppojen lukumäärät...4 Kuvio 1. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Kuvio 2. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuonna Kuvio 3. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuosina Rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat ja myyntihintojen muutokset...6 Kuvio 4. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat muutamissa kasvukeskuksissa vuonna 2009 ( /m2)...6 Kuvio 5. Vanhojen rivitalo osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna 2009 ( /m2)...7 Kuvio 6. Vanhojen kerrostalo osakkeiden keskineliöhinnat ja niiden vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Kuvio 7. Vanhojen rivitalo osakkeiden keskineliöhintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Kuvio 8. Vanhojen kerrostalo osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa v ( /m2) ASUNTOJEN VUOKRIEN VUOSITILASTO Asuntojen vuokrien vuositilaston kaaviot...12 Kuvio 1 Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat alueittain vuonna Kuvio 2 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys aravayksiöissä alueittain vuosina Kuvio 3 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys aravakaksioissa alueittain vuosina Kuvio 4 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisissa yksiöissä alueittain vuosina Kuvio 5 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisissa kaksioissa alueittain vuosina Kuvio 6 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisten yksiöiden uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina Kuvio 7 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisten kaksioiden uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina Kuvio 8 Vapaarahoitteisten ja arava asuntojen vuokratason erot alueittain vuonna Kuvio 9 Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasopimusten ja arava asuntojen vuokratason erot alueittain vuonna Kuvio 10 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys arava asunnoissa alueittain vuosina Kuvio 11 Arava asuntojen vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina Kuvio 12 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa alueittain vuosina Kuvio 13 Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina Kuvio 14 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina Kuvio 15 Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uusien vuokrasopimusten vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina YHTEENVETO...20

3 1. JOHDANTO Tässä selvityksessä tarkastellaan asuntojen hintojen ja vuokrien kehitystä Tampereella vuosien välisenä aikana. Selvitys jakautuu kahteen osaan siten, että ensin tarkastellaan asuntojen hintoja ja tämän jälkeen asuntojen vuokratietoja. Asuntojen hintatiedot on koottu Tilastokeskuksen Altika aluetietokannasta ja StatFintilastotietokannasta. Neljännesvuositilasto sisältää vanhojen osakehuoneistojen velattomat keskihinnat. Vuosittain tuotetaan tilasto toteutuneista keskimääräisistä kauppahinnoista ja kauppojen lukumääristä. Tilastot perustuvat varainsiirtoveroilmoituksiin. Asuntojen hintatilastoissa tarkastellaan vanhojen rivi ja kerrostalo osakehuoneistojen kauppoja, velattomia neliöhintoja ja hintojen muutoksia Tampereella. Tarkastelussa on mukana vertailukaupunkeina Espoo Kauniainen 1, Helsinki ja Vantaa sekä osassa tarkasteluja myös Jyväskylä, Oulu ja Turku. Tilastoaineistossa vanhoilla asunnoilla tarkoitetaan asuntoja, jotka ovat valmistuneet vähintään kaksi vuotta ennen kaupanteon ajankohtaa. Asuntojen vuokratiedot on koottu Tilastokeskuksen Altika aluetietokannan asuntojen vuokrien vuositilastoista. Aineisto siihen on kerätty haastattelu ja rekisteritutkimuksena. Tilastossa tarkastellaan sekä arava että vapaarahoitteisia asuntoja, että uusia ja vanhoja vuokrasuhteita. Asumistukea saavista tiedot on saatu vuokratilastoon KELA:n asumistukirekisteristä. Haastatteluaineisto saadaan kuukausittaisen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävillä vuokratiedoilla. Tilastoituihin vuokriin lasketaan kuuluviksi myös erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Arava asunto on valtion ARAVA lainalla tuotettu asunto, jonka vuokra määräytyy kustannusvastaavuusperiaatteella. Vapaarahoitteiset asunnot ovat muita kuin aravaasuntoja. Keskineliövuokrana käytetään painotettua geometristä keskiarvoa. Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut tilastovuoden aikana Tilastoaineistossa kuvataan keskimääräistä vuokratasoa (keskineliövuokra) ja vuokramuutoksia Suomessa, koko maassa ilman pääkaupunkiseutua, Tampereella sekä kuudessa vertailukaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Vertailukaupunkeja ovat Helsinki, Espoo (sisältää myös Kauniaisen), Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Turku. 1 Tilastokeskus luokittelee Kauniaisen osaksi Espoota eikä Espoon yksittäistietoja ole saatavilla. 2

4 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE Vuonna 2008 Tampereella oli asuntoja Näistä omistusasuntoja oli 49,7 % (59 259), vuokra asuntoja 40,3% (48 033), asumisoikeusasuntoja 2,4% ja muita tai hallintamuodoltaan tuntemattomia 7,6 %. Omistusasunnoista 78,0 % oli vuoden 2008 lopussa osakeasuntoja. Tampereen asuntokanta on vuodesta 1999 lähtien vuoteen 2008 kasvanut 17,4 %. Omistusasuntojen määrä on kasvanut 10,9 % (5 842 asuntoa) ja vuokra asuntojen 24,6 % (9 482 ). Asuntojen huoneistotyyppijakautuma vaihtelee eri hallintamuodoissa varsin voimakkaasti. Kun vuokra asunnoista vuonna 2008 Tampereella oli 78,7 % enintään kaksioita niin omistusasunnoista niitä oli vastaavasti 38,4 %. Kaupunki omisti suoraan tai sen määräämisvallassa olevien yhteisöjen kautta yhteensä vuokra asuntoa vuoden 2009 lopussa.. Tampereen uudisasuntotuotanto vuonna 2009 oli 1 191, mikä oli 26 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näin alhaisella tasolla oltiin viimeksi 1990 luvun lamavuosina. Vuokra asuntoja valmistui viime vuonna 696, joka oli 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2006 vuokra asuntotuotanto oli alimmillaan 2000 luvulla ollen 444 asuntoa. Uusia omistusasuntoja valmistui 420, joka oli 55 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Omistusasuntotuotanto oli vuosina 2004 ja 2006 suurimmillaan 2000 luvulla. Kumpanakin vuonna valmistui noin 1300 omistusasuntoa. Vuoden 2006 jälkeen omistusasuntotuotanto on laskenut jatkuvasti ja vuonna 2008 jäätiin alle tuhannen asunnon. Erityisen voimakkaasti on laskenut kerros ja rivitaloihin valmistuvat omistusasunnot (uudet osakeasunnot). Kun vuonna 2006 niitä valmistui niin vuonna 2009 niitä valmistui 286. Vuoden 2008 kesän finanssikriisi vaikutti asuntomarkkinoihin vielä vuoden 2009 alun erittäin voimakkaasti. Loppukeväästä asuntomarkkinat lähtivät hiljalleen toipumaan kohti normaalimpia oloja. Lamaantuminen ei koskenut pelkästään omistusasumista. Asuntotoimen raportoinnilla on vuodesta 2000 lähtien kuukausittain seurattu vuokraasuntojen markkinatilannetta. Vuonna 2009 ensimmäistä kertaa raportoinnin aikana jätettyjen hakemusten määrä väheni edellisvuodesta. Opiskelija asunnoissa oli vähennystä 0,8 % ja tavallisissa vuokra asunnoissa 21,6 %. Asuntojen hintojen muutoksilla on vaikutusta vapaarahoitteisten asuntojen vuokriin ja näin vuokra asuntojen kysyntään ja tarjontaan. Toisaalla myös vuokratasolla ja sen kehityksellä on vaikutus omistusasuntojen kysyntään. Asuntojen kysyntään taas vaikuttavat muun muassa väestönmuutokset, tulotason ja työllisyyden muutokset ja asumisen kokonaiskustannusten kehitys. Esimerkiksi lainojen korkotason muutokset heijastelevat nopeastikin asuntojen kysyntään ja hintatasoon. Vanhojen asuntojen hintakehitys puolestaan vaikuttaa suoraan käynnistyvän uudistuotannon määrään. 3

5 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO Rivi ja kerrostalo osakekauppojen lukumäärät Vuodesta 2000 lähtien vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kauppojen lukumäärät kasvoivat Tampereella tasaisesti vuoteen 2005 (3 711 kpl v ja kpl v 2005). Tämän jälkeen kauppojen lukumäärän kehitys on ollut epätasaista vuosittain. Vuonna 2006 laskua oli 5,9 % (4 461 kpl), mutta seuraavana vuonna kasvua oli 2,7 % (4 582). Vuoden 2008 finanssikriisi pysäytti asuntokaupan syksystä alkaen siten, että vanhojen rivija kerrostalo osakkeiden kaupankäynti jäi 15,1 % pienemmäksi (3 888 kpl) kuin edellisenä vuonna. Kauppojen määrä lisääntyi kuitenkin jo vuonna 2009, jolloin kasvu oli 3,5 % (4 025). Koko maan tasolla vanhojen rivi ja kerrostalo osakekauppojen lukumäärä on vähentynyt vuosittain vuoden 2005, jolloin kauppoja tehtiin kpl. Vuonna 2008 jäätiin kauppaan, mikä oli 15,6 % vähemmän kuin vuonna 2007 ( kpl). Vuonna 2009 lasku jäi 2,7 %:iin ( kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Tampereen osuus koko maassa tehdyistä rivi ja kerrostalo osakekaupoista oli 7,1 % vuonna (Kuvio 1) kpl Koko maassa rivi ja kerrostaloosakekauppoja tehtiin v yht kpl Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku Lähde: Tilastokeskus Kuvio 1. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna vuonna 2009 Tampereella tehtiin vanhojen rivi ja kerrostalo osakekauppoja eniten kolmannen vuosineljänneksen aikana (1 136 kpl). Vähiten kauppoja tehtiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana (923 kpl), jolloin kuitenkin alkoi kaupankäynnin selvä piristyminen verrattuna vuoden 2008 viimeisen neljännekseen (595 kpl). Silloin saavutettiin finanssikriisin seurauksena 2000 luvun hiljaisin kausi asuntokaupassa. Koko maan tasolla vilkkainta kaupankäynti oli kolmannen neljänneksen aikana, jolloin tehtiin hieman yli neljännes (26,6 %) kaikista kaupoista. 4

6 Helsingissä asunto osakekauppojen määrä oli suurin neljännellä neljänneksellä (2 523 kpl), joka oli 72 % suurempi määrä kuin vuotta aiemmin (1 465 kpl). (Kuvio 2 ja 3) kpl Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku I neljännes II neljännes III neljännes IV neljännes Lähde: Tilastokeskus Kuvio 2. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuonna kpl Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Tampere Lähde: Tilastokeskus Kuvio 3. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuosina

7 Rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat ja myyntihintojen muutokset Vuositasolla tarkasteltuna vuoden 2009 vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat olivat lähellä vuoden 2008 lukuja sekä koko maan tasolla että suurimmissa kasvukeskuksissa. Koko maassa kerrostalo osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli ja rivitalo osakkeen 1 858, kun ne olivat vuonna 2008 vastaavasti ja Kerrostalo osakkeiden hintojen osalta nousua oli 1,5 % ja rivitaloosakkeiden osalta 0,5 %. Tampereella vanhan rivitalo osakkeen keksimääräinen neliöhinta oli vuonna 2009, kun se edellisenä vuonna oli (laskua 0,5 %). Myös eräissä vertailukaupungeissa rivitalo osakkeiden hinnat laskivat hieman, erimerkiksi Espoo Kauniaisissa 0,9 %, Oulussa 0,1 %, ja Turussa 0,1 %. Sen sijaan hinnat nousivat hieman Helsingissä 1,2 %, Vantaalla 0,2 % ja Jyväskylässä 3,2 %. (Kuvio 4 ja 5) / m² Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku Koko maa Muu maa PKS rivitalot kerrostalot Lähde:Tilastokeskus Kuvio 4. Vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat muutamissa kasvukeskuksissa vuonna 2009 ( /m2). 6

8 Muu maa PKS + 0,8 % Koko maa + 0,5 % Turku 0,1 % Tam pere 0,5 % Oulu 0,1 % Jyväskylä + 3,2 % Vantaa + 0,2 % Helsinki + 1,2 % Espoo Kauniainen 0,9 % / m² Lähde:Tilastokeskus Kuvio 5. Vanhojen rivitalo osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna 2009 ( /m2). Tampereella vanhan kerrostalo osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2009, kun se edellisenä vuonna oli yhden euron korkeampi (laskua 0,1 %). Muissa vertailukaupungeissa kerrostalo osakkeiden hinnat nousivat vuoteen 2008 verrattuna hieman, esimerkiksi Helsingissä 1,3 %, Vantaalla 1,4 %, Jyväskylässä 3,6 %, Oulussa 3,4 % ja Turussa 1,1 %. (Kuvio 6) Muu maa PKS + 1,7 % Koko maa + 1,5 % Turku + 1,1 % Tampere 0,1 % Oulu + 3,4 % Jyväskylä + 3,6 % Vantaa + 1,4 % Helsinki + 1,3 % Espoo Kauniainen + 1,9 % / m² Lähde:Tilastokeskus Kuvio 6. Vanhojen kerrostalo osakkeiden keskineliöhinnat ja niiden vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna

9 Neljännesvuosittain tarkasteltuna vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat kääntyivät laskuun koko maassa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Hintojen lasku jatkui rivitalojen osalta vielä kahden seuraavan neljänneksen aikana ja kerrostalojen osalta vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Rivitalo osakkeiden hinnat kääntyivät nousuun vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana ja kerrostalo osakkeiden hintojen nousu alkoi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Molempien asuntotyyppien hintojen nousu jatkui edelleen vuoden 2009 loppuun saakka. (Kuvio 7) Tuolloin vanhojen rivitalo osakkeiden keskimääräiset hinnat (1 925 ) ylittivät 2,1 %:lla vuoden 2008 toisen neljänneksen tason (1 885 ). Vuosien 2008 ja 2009 viimeisen neljänneksen välisenä aikana hintojen nousua oli tapahtunut 8,0 %. Vastaavansuuntainen kehitys tapahtui myös samalla ajanjaksolla kerrostalo osakkeiden keskimääräisille hinnoille. Nousua oli 4,2 % (v. 2008/II v. 2009/IV ) ja vuosien viimeisten neljännesten välillä 11,2 %. Tampereella hintojen aleneminen alkoi vanhojen rivitalo osakkeiden osalta vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana, mutta lasku taittui jo vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin hintojen nousua oli 0,3 %. Vuoden toisella neljänneksellä nousua oli 4,5 %, mutta seuraavassa jaksossa hinnat laskivat jälleen hieman ( 1,2 %). Vuoden viimeisen neljänneksen aikana hinnat nousivat vastaavasti hieman (1,9 %). Vuosien 2008 ja 2009 viimeisten neljännesten aikana vanhojen rivitalo osakkeiden keskimääräiset hinnat nousivat 5,5 % ( ). /m Tampere Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Koko maa Muu maa PKS Lähde:Tilastokeskus Kuvio 7. Vanhojen rivitalo osakkeiden keskineliöhintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina

10 Tampereella pitkään jatkunut vanhojen kerrostalo osakkeiden hintojen nousu taittui vuoden 2008 kolmannen neljänneksen aikana, mutta hinnat alkoivat jälleen nousta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin nousua oli 0,8 %. Hintojen nousu jatkui hitaana myös seuraavien neljänneksien aikana: II/1,6 %, III/1,8 % ja IV/3,1 %. Vuosien 2008 ja 2009 viimeisten neljännesten aikana vanhojen kerrostalo osakkeiden keskimääräiset hinnat nousivat 7,4 % ( ). (Kuvio 8). /m Tampere Espoo Kauniainen Helsinki Vantaa Koko maa Muu maa PKS Lähde:Tilastokeskus Kuvio 8. Vanhojen kerrostalo osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa v ( /m2). 9

11 4. ASUNTOJEN VUOKRIEN VUOSITILASTO Vuokrataso vuonna 2009 (Kuvio 1) Arava asunnot Arava asunnoissa maksettiin vuokraa vuonna 2009 keskimäärin koko maassa 8,93 euroa neliöltä kuukaudessa, Tampereella vastaavasti 9,38 /m2/kk ja Helsingissä 9,98 /m2/kk. Tilastoaineiston vertailukohteista kallein aravavuokra oli Espoossa 10,34 /m2/kk. Tampere oli seitsemän kaupungin vertailussa neljännellä sijalla kuten edellisenäkin vuonna. Vertailukaupungeista Espoon ja Vantaan vuokrataso ylitti 10 /m2/kk rajan. Vapaarahoitteiset asunnot Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat vuonna 2009 olivat koko maassa keskimäärin 10,07 /m2/kk, Helsingissä 13,86 /m2/kk ja Tampereella 10,79 /m2/kk. Tampereen vuokrataso oli vertailukaupungeista neljännellä sijalla kuten edellisenäkin vuonna. Vertailukohteista kallein vuokra vapaarahoitteisissa oli Helsingissä (Helsinki 55 % kalliimpi kuin muualla maassa ilman pääkaupunkiseutua, edellisenä vuonna 51 %). Vertailukaupungeista vain Oulun ja Turun vuokrataso on hieman alle kymmenen euroa. Vapaarahoitteisissa asunnoissa vaihtelu on paljon suurempaa kuin aravissa. Aravissa vuokrien homogeenisuuteen vaikuttaa mm. omakustannusperiaatteen noudattaminen. Vapaarahoitteinen asuntokanta on jo rakenteeltaankin heterogeenisempi. Vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet Keskimääräinen vuokra uusissa vuokrasuhteissa (vuokrasuhteet ovat alkaneet vuoden 2009 aikana) oli vuonna 2009 koko maassa 10,86 /m2/kk, Helsingissä 15,53 /m2/kk ja Tampereella 11,13 /m2/kk ollen vertailukaupungeista neljännellä sijalla kuten edellisenäkin vuonna. Helsingin vuokrataso oli 60 % kalliimpaa kuin muualla maassa ilman pääkaupunkiseutua. Vuokrataso huoneistotyypeittäin vuonna 2009 ja sen kehitys vuodesta 2004 Arava asunnot (Kuviot 2 ja 3) Yksiöissä koko maassa vuokrat olivat 9,45 /m2/kk, Helsingissä 11,27 /m2/kk ja Tampereella 10,33 /m2/kk. Tampereen vuokrataso oli kaupungeista neljännellä sijalla. Arava asuntojen erityisluonne näkyy erityisen selvästi juuri yksiöissä. Kun kalleimman ja halvimman aravayksiön vuokrien ero vertailukaupungeissa vuonna 2009 oli 1,87 /m2/kk, niin vapaarahoitteisissa se oli 4,31 /m2/kk. Aravakaksioissa koko maassa vuokrat olivat 9,02 /m2/kk, Helsingissä 10,13 /m2/kk ja Tampereella 9,54 /m2/kk. Tampere oli neljännellä sijalla kuten edellisenäkin vuonna Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuokrataso oli yli 10 /m2/kk. Aravissa halvimman ja kalleimman kaksion ero vertailukaupunkien vuokrissa oli 1,72 /m2/kk, kun se vapaarahoitteisissa kaksioissa oli 3,78 /m2/kk. Vapaarahoitteiset asunnot (Kuviot 4 ja 5) Yksiöissä koko maassa vuokrat oivat koko maassa 12,28 /m2/kk, Helsingissä 16,30 /m2/kk ja Tampereella 12,27 /m2/kk. Tamperetta korkeampi vuokrataso oli Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa kuten edellisenäkin vuonna. 10

12 Vapaarahoitteisissa kaksioissa vuokrat olivat koko maassa 9,95 /m2/kk, Helsingissä 13,43 /m2/kk ja Tampereella 10,60 /m2/kk. Pääkaupunkiseudun kaupunkien vuokrataso oli korkeampi kuin Tampereen kun edellisenä vuonna myös Jyväskylä ylitti Tampereen vuokratason. Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uudet vuokrasuhteet (Kuviot 6 ja 7) Uusissa vuokrasuhteissa yksiöissä vuokrat olivat koko maassa 13,21 /m2/kk, Helsingissä 18,92 /m2/kk ja Tampereella 12,27 /m2/kk. Tampereen vuokrataso on vertailukaupunkien alin. Edellisenä vuonna Tampereella oli neljänneksi korkeimmat vuokrat. Kaksioissa vuokrat olivat koko maassa 10,50 /m2/kk, Helsingissä 14,58 /m2/kk ja Tampereella 11,12 /m2/kk. Pääkaupunkiseudun kaupunkien vuokrataso oli Tamperetta korkeampi kun edellisenä vuonna myös Jyväskylän taso ylitti Tampereen. Aravavuokrataso verrattuna vapaarahoitteisiin asuntoihin (Kuviot 8 ja 9) Kun verrataan kuinka paljon enemmän vuokraa joutuu maksamaan siirryttäessä arava asunnosta vapaarahoitteiseen asuntoon tilanne oli seuraava. Suurin ero vuonna 2009 oli Helsingissä ollen 39 % (edellisenä vuonna 41 %) ja toisena Espoo 20 (22 %). Tampereella ero 15 % (21 %) oli vertailukaupungeista neljänneksi pienin kun se edellisenä vuonna oli toiseksi pienin. Tampereella ero aravan ja vapaarahoitteisen vuokra asunnon välillä oli 2000 luvun alussa noin 30 %. Siltä tasolta ollaan tultu jatkuvasti alaspäin. Esimerkiksi Helsingissä ei vastaavaa ole tapahtunut. Kun edelleen verrataan arava asunnon ja vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokrien eroa, niin se oli suurinta Helsingissä 56 % (64 % ) ja toiseksi suurinta Espoossa 28 % (29 %). Tampereella ero oli 19 % (30 %). Pienin ero vertailukaupungeista oli Oulussa (17 %). Koko maassa ilman pääkaupunkiseutua arava asunnon ja vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokrien ero oli 15 % (19 %). Vuokrien muutos vuosina Arava asunnot (Kuviot 10 ja11) Aravavuokrat nousivat vuonna 2009 edellisvuodesta koko maassa 5,1 %, Helsingissä 5,0 % ja Tampereella 6,9 %. Tampereella aravavuokrat kallistuivat eniten seitsemästä vertailukaupungeista. Aravavuokrien vuosinousu oli vuonna 2009 kaikissa kaupungeissa korkeampi kuin vapaarahoitteisten asuntojen. Kaikissa vertailukaupungeissa aravavuokrat nousivat ajanjaksolla eniten vuonna 2009 Espoota lukuun ottamatta. Aravavuokrien vuosinousu on kohonnut jatkuvasti vuodesta 2006 lähtien. Tällöin vertailukaupunkien keskimääräinen nousu oli 1,76 % ja vuonna 2009 se oli jo 5,33 %. Vapaarahoitteiset asunnot (Kuviot 12 ja 13) Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuonna 2009 koko maassa 3,1 %, Helsingissä 4,4 % ja Tampereella 3,0 %. Tampereen vuokrien nousu oli vertailukaupunkien pienin, kun edellisenä vuonna vuokrat nousivat kolmanneksi eniten (4,2 %). Vertailukaupunkien vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien keskimääräinen vuosinousu oli suurin vuonna 2009 vertailuajanjaksolla

13 Lisäksi vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa vertailuajanjakson suurin vuosinousu kaupungeissa on tapahtunut joko vuonna 2009 tai vuonna Kahtena viime vuonna myös vertailukaupunkien vuokrien nousun välinen ero on vaihdellut myös entistä enemmän. Kun vuonna 2008 suurin nousu oli Helsingissä 4,4 % niin samana vuonna vuokrat laskivat Oulussa 0,6 %. Vuonna 2009 suurin nousu oli Espoossa 4,6 % ja samaan aikaan vuokrat laskivat Turussa 0,3 %. Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uudet vuokrasuhteet (Kuviot 14 ja 15) Uusien (vuokrasuhteet ovat alkaneet vuoden 2009 aikana) vapailla vuokramarkkinoilla syntyneiden vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin vuonna 2009 koko maassa 2,5 % verrattuna vuoden 2008 aikana syntyneisiin vuokrasuhteisiin. Vastaavasti Helsingissä vuokrat nousivat 3,5 % ja Tampereella 1,0 %. Nyt vuokrat laskivat vertailukaupungeista vain Turussa 1,0 %. Tampereen nousu oli vertailukaupungeista pienin, kun edellisenä vuonna se oli kolmanneksi suurinta. Vertailukaupungeissa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien keskimääräinen vuosinousu oli suurin vuonna 2009 vertailuajanjaksolla Vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa vuokrien vuosinousu on vaihdellut sekä kaupunkien että eri vuosien välillä vertailuajanjaksolla. Kuitenkin suurin vuokrien nousu oli joko vuonna 2008 tai 2009 Oulua lukuun ottamatta. Vaihtelu oli poikkeuksellisen suurta vuonna Suurin nousu oli Vantaalla 6,8 % kun samaan aikaan vuokrat laskivat Turussa 1,0 %. Asuntojen vuokrien vuositilaston kaaviot Kuvio 1 Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat alueittain vuonna ,00 16,00 14,00 12,00 / m2 / kk 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks arava vapaarahoitteiset yhteensä uudet vuokrasuhteet 12

14 Kuvio 2 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys aravayksiöissä alueittain vuosina , ,5 10 9,82 10,33 / m2 / kk 9,5 9 8,5 8,48 8,65 8,81 9,40 8 7,5 7 6,5 6 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 3 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys aravakaksioissa alueittain vuosina ,5 10 9,5 9,54 / m2 / kk 9 8,5 8 7,62 8,02 8,15 8,59 8,93 7,5 7 6,5 6 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 13

15 Kuvio 4 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisissa yksiöissä alueittain vuosina ,50 15,50 14,50 / m2 / kk 13,50 12,50 11,50 10,50 10,40 10,96 10,89 11,58 12,06 12,27 9,50 8,50 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 5 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisissa kaksioissa alueittain vuosina ,5 12,5 / m2 / kk 11,5 10,5 9,5 9,11 9,37 9,03 9,56 10,29 10,6 8,5 7,5 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 14

16 Kuvio 6 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisten yksiöiden uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina / m2 / kk ,74 12,62 12,63 12,65 11,9 12, Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 7 Keskimääräisten neliövuokrien kehitys vapaarahoitteisten kaksioiden uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina / m2 / kk ,59 9,66 9,72 10,57 10,81 11, Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 15

17 Kuvio 8 Vapaarahoitteisten ja arava asuntojen vuokratason erot alueittain vuonna % 40 % 38,88 % 30 % 20 % 10 % 20,21 % 15,45 % 15,03 % 10,23 % 13,84 % 11,40 % 12,77 % 5,69 % 0 % Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 9 Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasopimusten ja arava asuntojen vuokratason erot alueittain vuonna % 55,61 % 50 % 40 % 30 % 20 % 27,66 % 24,51 % 18,66 % 18,37 % 16,70 % 21,12 % 21,61 % 15,28 % 10 % 0 % Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 16

18 Kuvio 10 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys arava asunnoissa alueittain vuosina / m2 /kk 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 9,38 8,73 8,36 7,78 7,95 7,45 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 11 Arava asuntojen vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina ,00 7,00 6,9 Vuosimuutos ( % ) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,8 3,1 1,7 3,6 2,9 1,00 0,00 Tampere (muutos%) Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 17

19 Kuvio 12 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa alueittain vuosina / m2 / kk ,16 9,46 9,79 9,39 10,79 10, Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 13 Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina Vuosimuutos ( % ) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,10 3,20 1,00 3,10 4,20 Tampere (muutos%) Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 3,00 18

20 Kuvio 14 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uusissa vuokrasuhteissa alueittain vuosina / m2 / kk ,64 10,17 10,17 10,77 11,32 11,13 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks Kuvio 15 Vapaarahoitteisten vuokra asuntojen uusien vuokrasopimusten vuokrien vuosimuutos alueittain vuosina Vuosimuutos ( % ) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 0,9 1,7 2,8 3,6 3,8 1 Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa pks 19

21 5. YHTEENVETO Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisi pysäytti Tampereella asuntokaupan syksystä alkaen siten, että vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden kaupankäynti jäi 15,1 % pienemmäksi (3 888 kpl) kuin edellisenä vuonna. Kauppojen määrä lisääntyi kuitenkin jo vuonna 2009, jolloin kasvu oli 3,5 % (4 025). Koko maan tasolla vanhojen rivi ja kerrostalo osakekauppojen lukumäärä väheni 15,6 % vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna. Vuonna 2009 lasku jäi 2,7 %:iin ( kpl) verrattuna vuoteen Tampereen osuus koko maassa tehdyistä rivi ja kerrostalo osakekaupoista oli 7,1 % vuonna Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna vuonna 2009 Tampereella tehtiin vanhojen rivi ja kerrostalo osakekauppoja eniten kolmannen vuosineljänneksen aikana (1 136 kpl). Vähiten kauppoja tehtiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana (923 kpl), jolloin kuitenkin alkoi kaupankäynnin selvä piristyminen verrattuna vuoden 2008 viimeisen neljännekseen (595 kpl). Silloin saavutettiin finanssikriisin seurauksena 2000 luvun hiljaisin kausi asuntokaupassa. Vuositasolla tarkasteltuna vuoden 2009 vanhojen asunto osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat olivat lähellä vuoden 2008 lukuja sekä koko maassa että suurimmissa kasvukeskuksissa. Koko maan kerrostalo osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli ja rivitalo osakkeen 1 858, kun vastaavat luvut olivat vuonna ja Kerrostalo osakkeiden hintojen osalta nousua oli 1,5 % ja rivitalo osakkeiden osalta 0,5 %. Tampereella vanhan rivitalo osakkeen keksimääräinen neliöhinta oli vuonna 2009, kun se edellisenä vuonna oli (laskua 0,5 %). Myös eräissä vertailukaupungeissa rivitalo osakkeiden hinnat laskivat hieman, erimerkiksi Espoo Kauniaisissa 0,9 %, Oulussa 0,1 %, ja Turussa 0,1 %. Hinnat nousivat hieman Helsingissä 1,2 %, Vantaalla 0,2 % ja Jyväskylässä 3,2 %. Tampereella vanhan kerrostalo osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2009, kun se edellisenä vuonna oli yhden euron korkeampi (laskua 0,1 %). Muissa vertailukaupungeissa kerrostalo osakkeiden hinnat nousivat vuoteen 2008 verrattuna hieman, esimerkiksi Helsingissä 1,3 %, Vantaalla 1,4 %, Jyväskylässä 3,6 %, Oulussa 3,4 % ja Turussa 1,1 %. (Kuvio 6) Neljännesvuosittain tarkasteltuna vanhojen rivi ja kerrostalo osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat kääntyivät laskuun koko maassa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Rivitalo osakkeiden hinnat kääntyivät nousuun vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana ja kerrostalo osakkeiden hintojen nousu alkoi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Molempien asuntotyyppien hintojen nousu jatkui edelleen vuoden 2009 loppuun saakka. Tuolloin vanhojen rivitalo osakkeiden keskimääräiset hinnat (1 925 ) olivat 8 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Vanhojen kerrostalo osakkeiden keskimääräinen hinta (2 088 ) oli puolestaan tuolloin 11,2 % korkeampi kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksen aikana. Tampereella vanhojen rivitalo osakkeiden osalta keskimääräiset hinnat nousivat vuoden 2009 kaikkien neljännesten aikana siten, että vuoden lopussa nousua oli 5,5 % verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen ( ). Vanhojen kerrostaloosakkeiden osalta vastaava nousu oli 7,4 % ( ). 20

22 Asuntojen vuokrat Niin arava kuin vapaarahoitteistenkin asuntojen vuokrat ovat nousseet jatkuvasti vuosittain. Tosin joillakin tarkastelupaikkakunnilla on joinakin yksittäisvuosina vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskeneetkin. Vuosina nousu on ollut maltillista. Vuonna 2007 nousu oli jo nopeampaa. Aravissa suurin vuosinousu ajanjaksolla oli vertailukaupungeissa vuonna 2009 Espoota lukuun ottamatta, jolla se oli vuonna Vastaavasti vertailujakson suurin nousu kaupunkien vapaarahoitteisissa asunnoissa oli joko vuonna 2008 tai vuonna Tampereen keskimääräinen vuokrataso vuonna 2009 oli aravissa (9,38 /m2/kk) 5,0 % korkeampi kuin koko maassa (edellisenä vuonna 4,2 %). Vastaavasti vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa (10,79 /m2/kk) taso oli 7,1 % (8,2 %) ja vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa (11,13 /m2/kk) 2,5 % (7,4 %) koko maan tasoa korkeampi. Tampere sijoittuu seitsemän kaupungin vertailussa niin aravissa, vapaarahoitteisissa kuin vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissakin neljännelle sijalle. Tilanne oli sama edellisenäkin vuonna. Arava asunnoissa joutui vuonna 2009 Helsingissä maksamaan 6,4 % (edellisenä vuonna 7,1 %) korkeampaa vuokraa kuin Tampereella. Vastaavasti vapaarahoitteisissa vuokraasunnoissa Helsingin vuokrat ovat 28,5 % (25,2 %) ja vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa 39,5 % (35,4 %) kalliimmat kuin Tampereella. Huoneistotyypeittäin tarkastellen aravissa on aiemmin ollut suhteessa isoin ero Helsingin ja Tampereen välillä suurissa asunnoissa. Vuonna 2009 suurin ero oli yhden huoneen arava asunnoissa, joissa se oli 9,1 % (5,3 %).Kolmioissa ja sitä suuremmissa Helsinki on 7,9 % kalliimpi kuin Tampere (9,7 %). Vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa Helsinki on ollut jatkuvasti pienissä asunnoissa suhteessa kalliimpi kuin Tampere. Viime vuonna yksiöissä ero oli 32,8 % (28,9 %) ja kaksioissa 26,7 % (25,2 %). Myös vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa Helsinki on ollut suhteessa pienissä asunnoissa kalliimpi kuin Tampere. Viime vuonna yksiöissä Helsinki oli 54,2 % (edellisenä vuonna 43,3 %) ja kaksioissa 31,3 % (36,5 %) kalliimpi kuin Tampere. Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat 15,0 % (edellisenä vuonna 20,6 %) korkeammat kuin aravissa vuonna Helsingissä vastaava suhde oli 38,9 % (41,0 % ). Kaikkein suurin ero vapaarahoitteisten ja aravien välillä vuokrissa oli yksiöissä ollen Tampereella 18,8 % (22,8 %) ja Helsingissä 44,6 % (50,4 %). 21

23

24 ASUNTOTOIMEN LAATIMIA MONISTEITA JA ESITTEITÄ MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Jarmo Lehtinen ja Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 1 / 2010 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes Asuminen 2010 Asuntojen vuokrat, 4 neljännes t nousivat prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos Asuminen Asuntojen vuokrat, 2 vuosineljännes, 2, korjattu painos Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa Asuntojen vuokrat -tilaston 38 julkistetut, vuoden toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2018, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes Asuminen 03 Asuntojen vuokrat 03, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 03 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2016

Asuntojen vuokrat 2016 Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016 Vuokrat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2016 keskimäärin 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2012

Asuntojen vuokrat 2012 Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2012 Vuokrat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2012 keskimäärin 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2017

Asuntojen vuokrat 2017 Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017 Vuokrat nousivat vuodessa 1,5 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2017 keskimäärin 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2008

Asuntojen vuokrat 2008 Asuminen 2009 Asuntojen vuokrat 2008 Vuokrat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2008 keskimäärin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Myös vapaarahoitteisten

Lisätiedot