Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -"

Transkriptio

1

2

3 Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa

4

5 Etsikää viisautta. Löytäjä saa pitää. - Sami Fiering-

6 Sisällysluettelo Sisältö Tiedot palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista 7 Puhelujen tallentaminen 7 Sijoittajien korvausrahasto 7 Asiakasvarojen säilyttäminen 8 Eturistiriitojen välttämistä ja hallintaa koskevat periaatteet 9 Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet 9 Asiakkaiden luokittelu 12 Yleistä rahoitusvälineistä ja sijoituspalveluista sekä niihin liittyvistä riskeistä 14 Sijoitusluokat 15 Rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden kuvaukset 19 Rahoitusvälineiden ja sijoitustoiminnan riskejä 28 6

7 TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA JA SEN TARJOAMISTA PALVELUISTA Palveluntarjoaja Palvelutarjoaja: Taaleritehtaan Varainhoito Oy (y-tunnus ) (jäljempänä Taaleritehdas ) Osoite: Kluuvikatu 3 A, Helsinki Puhelin: Taaleritehtaan toimipisteiden osoitteet ovat saatavilla Taaleritehtaan verkkosivuilta osoitteessa Palvelukielet Sijoittaja voi asioida sekä saada asiakirjoja ja muuta tietoa Taaleritehtaalta suomen kielellä. Asiointitavat Sijoittaja voi asioida Taaleritehtaan kanssa käymällä henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä Taaleritehtaan toimipisteissä, kirjeitse tai faksilla, tai nimenomaisesti sovittaessa sähköpostitse tai Internet-palvelun välityksellä. Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toimittaminen on mahdollista kirjallisesti, puhelimitse tai verkkopalvelun kautta. Toimilupa ja toimiluvan myöntäneen viranomaisen yhteystiedot Taaleritehtaalla on toimilupa harjoittaa sijoituspalvelutoimintaa sääntelevässä lainsäädännössä tarkoitettua toimintaa toimiluvassa mainittujen sijoituspalvelujen osalta. Toimiluvan Taaleritehtaalle on myöntänyt Finanssivalvonta, jonka osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki. Sidonnaisasiamiesten käyttäminen Taaleritehdas voi käyttää sijoituspalvelutoimintaa sääntelevän lainsäädännön mukaisten sijoituspalveluiden ja oheispalveluiden tarjoamisessa sidonnaisasiamiestä. Sidonnaisasiamiestä koskevat tiedot annetaan tällöin sidonnaisasiamiehen markkinoiman tuotteen markkinointimateriaalissa. Raportointi Taaleritehdas toimittaa asiakkaalle raportteja tarjottavista sijoituspalveluista. Raportoinnista sovitaan aina yksityiskohtaisesti kyseisestä sijoituspalvelusta asiakkaan ja Taaleritehtaan välillä tehtävässä sopimuksessa. Kannustimet Tiedot Taaleritehtaann kulloinkin kolmansilta osapuolilta saamista ja maksamista kannustimista ovat saatavilla verkkopalvelusta osoitteesta PUHELUJEN TALLENTAMINEN Taaleritehdas tallentaa sijoituspalvelutoimintaa sääntelevän lainsäädännön mukaisesti asiakkaidensa toimeksiantopuhelut. Taaleritehdas voi tallentaa myös muita puheluita, kuten puheluita, joissa tehdään Taaleritehtaan ja asiakkaan välisiä muita oikeustoimia. Tallennettuja puheluja käytetään toimeksiantojen sisällön todentamiseen, riskienhallintaan, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. SIJOITTAJIEN KORVAUSR AHASTO Sijoittajien korvausrahasto on perustettu turvaamaan sijoittajan saatavat, jos korvausrahastoon kuuluva sijoituspalveluyritys ei pysty maksamaan sijoittajan saamisia sopimuksen mukaisesti. Ensisijaisesti sijoittajien saatavista vastaa se sijoituspalveluyritys, jonka asiakas sijoittaja on. Sijoittajien korvausrahaston suoja kattaa muun muassa toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen, omaisuudenhoidon sekä emissiot. Sijoitusrahastotoiminta eivätkä sijoitussidonnaiset vakuutukset kuulu korvausrahaston suojan piiriin. Pankkitalletukset katetaan maksukyvyttömyystilanteissa pääsääntöisesti talletussuojarahastosta. Korvausrahaston jäseniä ovat kaikki suomalaiset sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalveluja tarjoavat suomalaiset luottolaitokset. Jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla sekä vuosittaisilla kannatus- ja hallinnointimaksuilla kartutetaan pääomaa mahdollista korvaustilannetta varten sekä katetaan korvausrahaston hallinnosta aiheutuneet kulut. Korvausrahaston suojan piirissä ovat muut kuin ammattimaiset ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi luokiteltavat sijoittajat. Sijoittajien korvausrahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun korvausrahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Edellytyksenä on jäsenen maksukyvyttömyys. Korvausrahasto ei korvaa esimerkiksi kurssimuutoksista tai huonoista sijoitusneuvoista aiheutuneita menetyksiä. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen 7

8 määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Korvaus lasketaan sen päivän markkina-arvon mukaan, jona Finanssivalvonta teki korvausvelvollisuudesta päätöksen tai jona kyseinen sijoituspalveluyritys asetettiin selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin aikaisempi päivä on ratkaiseva. Sijoittajien korvausrahaston jäseniä ovat seuraavat Taaleritehdas-konsernin yhtiöt: Taaleritehtaan Varainhoito Oy ja Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy (tilanne lokakuu 2014). ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Yleistä Sijoittajan rahavaroja säilytetään aina joko asiakkaan ja luottolaitoksen välisen sopimuksen perusteella avatulla tilillä tai Taaleritehtaan kyseistä sijoittajaa tai tiettyjä sijoittajia varten avaamalla asiakasvaratilillä luottolaitoksessa. Rahoitusvälineitä säilytetään aina sijoittajan ja säilytysyhteisön välisen sopimuksen perusteella avatulla arvo-osuustilillä tai muussa säilytyksessä. Taaleritehdas pyrkii asiakasvaratiliä avatessaan valitsemaan huolellisesti luottolaitoksen, jossa asiakasvaratili on, muttei kuitenkaan vastaa luottolaitoksesta, sen toiminnasta, laiminlyönneistä tai maksukyvyttömyydestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Taaleritehdas ei myöskään vastaa luottolaitoksen tai säilytysyhteisön, jonka kanssa sijoittaja on tehnyt sopimuksen tilistä tai säilytyksestä, tai näiden käyttämän alisäilyttäjän toiminnasta, laiminlyönneistä tai maksukyvyttömyydestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, vaikka Taaleritehdas olisi suositellut kyseistä luottolaitosta tai säilytysyhteisöä. Taaleritehdas ja talletuspankki/säilytysyhteisö erottelevat aina omat varansa ja asiakasvarat toisistaan sekä muiden sijoittajien varoista arvopaperimarkkinalainsäädännössä ja Finanssivalvonnan ohjeissa määritellyillä tavoin. Sijoittajien käteisvarat Sijoittajien käteisvarat säilytetään edellä kuvatulla tavalla luottolaitoksessa avatulla tilillä. Sijoittajan tekemät talletukset ovat saatavia luottolaitokselta. Sijoittajan kaikki sijoitustoimintaan liittyvä maksuliikenne kulkee kyseisen tilin kautta, ellei tapauskohtaisesti muuta ole sovittu. Sijoittajien arvopaperiomistukset Kotimaiset arvo-osuudet ja rahasto-osuudet Kotimaisia arvo-osuusmuotoisia arvopapereita säilytetään aina sijoittajan nimissä olevalla arvo-osuustilillä. Arvoosuustilit ovat erillisiä säilytysyhteisön taseesta. Sijoittajan ja säilytysyhteisön keskinäiset vastuut määritellään arvoosuusjärjestelmää ja arvo-osuustilejä koskevassa lainsäädännössä sekä arvo-osuustilistä tehdyssä sopimuksessa ja siihen liittyvissä tiliehdoissa. Sijoitusrahaston varat ovat aina rahasto-osuuden omistajien varoja. Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ylläpidetään rahastoyhtiön ylläpitämässä rahasto-osuudenomistajarekisterissä tai jos kyseessä ovat pörssilistatut rahasto-osuudet, niitä säilytetään arvo-osuusjärjestelmässä. Sijoitusrahaston varoja puolestaan säilytetään sijoitusrahaston säilytysyhteisössä erillään muiden sijoitusrahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Ulkomaiset arvopaperit ja rahasto-osuudet Ulkomaisten arvopapereiden omistamiseen ja vaihdantaan liittyy juridisia ja verotuksellisia riskejä. Ulkomaisia rahoitusvälineitä ei kansainvälisen käytännön vuoksi yleensä pystytä rekisteröimään asiakkaan omiin nimiin. Säilytys ulkomaisella säilytystilillä tapahtuu tällöin säilytysyhteisön nimissä sen asiakkaiden lukuun. Säilytyksessä olevat arvopaperit kirjataan säilytykseen yhdessä toisten sijoittajien omistamien arvopapereiden kanssa. Ulkomainen säilytysosapuoli säilyttää asiakkaan omistamia arvopapereita yhteistilillä, joista käytetään yleisesti nimitystä omnibus account. Paikallisesti sovellettava lainsäädäntö määrittelee asiakkaan aseman sekä ulkomaisen säilyttäjäosapuolen ja suomalaisen säilytysyhteisön väliset suhteet esimerkiksi konkurssitilanteessa. Sijoittajan asema voi tämän johdosta muodostua erilaiseksi kuin Suomessa. On mahdollista, että säilytysosapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvat vahingot jäävät asiakkaan vastattaviksi. Ulkomaisesta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai itsesääntelystä johtuen ulkomaisen säilytysosapuolen voi olla mahdotonta erottaa sijoittajan arvopapereita säilyttäjäosapuolen tai pankin omista varoista. Sijoittajan varat saattavat tästä syystä kuulua konkurssissa säilytysosapuolen varoihin. Säilytysosapuolella tai kolmannella osapuolella voi olla sijoittajan arvopapereihin pantti- tai kuittausoikeus tai muita arvopapereihin liittyviä oikeuksia tai saatavia. Erityisesti Euroopan talousalueen ulkopuolella säilytyksessä olevia rahoitusvälineitä voi koskea lainsäädäntö, 8

9 joka poikkeaa olennaisesti suomalaisesta lainsäädännöstä. Taaleritehdas pyrkii valitsemaan säilytysyhteisön huolellisesti. Taaleritehdas voi myös toimia itse säilytysyhteisönä. Taaleritehtaan ja ulkopuolisen säilytysyhteisön vastuu määräytyy Suomen lain mukaan. Taaleritehtaalla voi olla sijoituspalvelusopimuksen tai rahoitusvälineen ehtojen nojalla pantti-, kuittaus- tai pidätysoikeus sijoittajan sijoitusomaisuuteen Taaleritehtaan saatavien kattamiseksi. Myös säilytysyhteisöillä ja talletuspankeilla voi olla pantti- ja kuittausoikeus sijoittajan omaisuuteen omien saataviensa vakuudeksi. Kommandiittiyhtiön osuudet ja niiden liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat Kommandiittiyhtiön osuuksia ja niiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja, joita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, säilytetään Taaleritehtaalla. Taaleritehtaan säilytyksessä olevat rahoitusvälineet kirjataan säilytykseen omistajittain ja ne säilytetään erillään Taaleritehtaan varoista. Sijoittajan ja Taaleritehtaan keskinäiset vastuut määritellään säilyttämisestä tehdyssä sopimuksessa sekä siihen liittyvissä sopimusehdoissa. ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMISTÄ JA HALLINTA A KOSKEVAT PERIA ATTEET Eturistiriitatilanne voi syntyä kun Taaleritehtaalla, sen henkilökunnalla tai toisella sijoittajalla on tarjottuun rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyvä sijoittajan edusta poikkeava etu tai intressi. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen muun muassa seuraavia palveluita, joissa eturistiriitatilanteita voi mahdollisesti syntyä: Toimeksiantojen välitys Sijoitusneuvonta Omaisuudenhoito Taaleritehdas on toteuttanut kohtuullisiksi katsomansa toimenpiteet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Taaleritehdas pyrkii ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet muun muassa sisäisen koulutuksen, ohjeistuksen ja käyttövaltuuksien avulla. Eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja valvomiseksi Taaleritehtaan henkilöstöä koskee omaa ja lähipiirin kaupankäyntiä sääntelevä sisäinen ohjeistus ja eturistiriitapolitiikka, jossa on käyty läpi eturistiriitatilanteissa noudatettavat menettelytavat. Jos eturistiriitatilanne edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta syntyy, asiakkaalle annetaan riittävät tiedot eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista. Sijoittaja harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Kyseinen liiketoimi voidaan myös jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi Taaleritehtaan tai sijoittajan aloitteesta. TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISPERIA ATTEET Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden soveltaminen Taaleritehdas toimii näiden toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden mukaisesti käsitellessään sijoittajilta saatuja toimeksiantoja. Periaatteita sovelletaan: omaisuudenhoito- ja arvopaperinvälitysasiakkaisiin Taaleritehtaan itse toteuttamien toimeksiantojen ja Taaleritehtaan muille arvopaperivälittäjille toteutettavaksi välittämiensä toimeksiantojen käsittelyyn ja toteutukseen ei-ammattimaisiin ja ammattimaisten asiakkaisiin Toimintaperiaatteita ei sovelleta, jos sijoittaja on luokiteltu hyväksytyksi vastapuoleksi tai sijoittaja on ammattimainen asiakas ja arvopaperikaupan vastapuolena on Taaleritehdas, koska Taaleritehdas tekee tällöin tarjouksen omaan lukuunsa eikä toteuta toimeksiantoa sijoittajan puolesta. Toimintaperiaatteita ei myöskään sovelleta sijoitusrahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen, osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja takaisinostoon eikä osakkeenomistajille osoitettuihin hankintatarjouksiin. Antaessaan toimeksiannon Taaleritehtaalle sijoittaja hyväksyy nämä toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet. Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteita sovelletaan kaikkiin rahoitusvälineisiin, joista tehtyjä toimeksiantoja Taaleritehdas itse toteuttaa tai välittää toiselle arvopaperinvälittäjälle toteutettavaksi, jäljempänä esitetyt rahoitusvälinekohtaiset eroavaisuudet huomioiden. Taaleritehtaan välittäessä toimeksiannon toiselle arvopaperivälittäjälle toteutettavaksi, sovelletaan toimeksiannon toteuttamiseen myös tämän toisen arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen toteuttamisperiaatteita. 9

10 Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet Huolellisella toimeksiantojen toteuttamisella tarkoitetaan sitä, että Taaleritehdas ryhtyy kaikkiin kohtuullisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin sijoittajan antaman rahoitusvälineitä koskevan toimeksiannon toteuttamiseksi, jotta sijoittaja saa olosuhteisiin nähden parhaan mahdollisen lopputuloksen. Sijoittajan antaessa toimeksiannon toteutukseen liittyviä erityisiä ohjeita, Taaleritehdas toteuttaa toimeksiannon ensisijaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Tällöin Taaleritehtaan saattaa olla mahdotonta noudattaa näitä toimeksiantojen toteuttamisperiaatteita osittain tai kokonaan. Taaleritehdas huomioi seuraavia asioita toimeksiannon toteuttamistavan valinnassa saavuttaakseen asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen: hinta ja kulut (kokonaisvastike) toimeksiannon koko ja luonne toteutumisen nopeus toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys toimeksiantotyyppi ja toimeksiannon laajuus muut Taaleritehtaan arvion mukaan olennaiset tekijät Edellä mainittujen asioiden merkitys vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä ei-ammattimainen vai ammattimainen asiakas kulloinkin vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaan toimeksiannon koon ja luonteen mukaan toimeksiannon kohteena olevan arvopaperin tai muun rahoitusvälineen mukaan mahdollisten kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteiden mukaan. Lähtökohtaisesti tärkein toimeksiannon toteuttamistapaan vaikuttava seikka on kokonaisvastike. Muu kuin kokonaisvastike voi muodostua merkittävimmäksi tekijäksi silloin, kun toimeksianto on poikkeuksellisen suuri, toimeksiannon kohteena on epälikvidi rahoitusväline tai muusta erityisestä syystä. Sulje silmäsi, niin näet. - Joseph Joubert - Sijoittajan edun vuoksi Taaleritehdas voi lykätä toimeksiannon toteuttamista tai toteuttaa toimeksiannon erissä, jos sijoittajan antamat erityiset ohjeet, toimeksiannon koko tai luonne, yleiset markkinaolosuhteet tai muut erityiset syyt niin edellyttävät. Kaupankäyntipaikkojen häiriötilanteissa saatetaan poiketa edellä mainituista toimeksiantojen toteuttamisperiaatteista, mikäli Taaleritehdas katsoo sen tarpeelliseksi. Toimeksiannon toteuttajien valinta ja kaupankäyntipaikat Toimeksiantojen toteuttajien valinta Taaleritehdas valitsee toteutettavaksi välittämiensä toimeksiantojen toteuttajiksi sellaisia toimijoita, joiden se arvioi kykenevän toteuttamaan toimeksiannot toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen velvoitteiden mukaisesti. Taaleritehtaan valitsemat toimeksiantojen toteuttajat käyttävät jotakin tai joitakin seuraavista kaupankäyntipaikkavaihtoehdoista: säännellyt markkinat säänneltyjä markkinoita vastaavat kaupankäyntipaikat (ETA-alueen ulkopuoliset pörssit) monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät (MTF) toteuttaminen säänneltyjen ja muiden markkinoiden ulkopuolella toteutus kolmannen osapuolen trading-positiota vastaan. Luettelo Taaleritehtaan kulloinkin käyttämistä välittäjistä on saatavissa Taaleritehtaalta. Kaupankäyntipaikat Mikäli Taaleritehdas poikkeuksellisesti toteuttaa toimeksiannon itse, Taaleritehdas noudattaa kaupankäyntipaikan valinnassa seuraavia periaatteita: Taaleritehdas valitsee ne kaupankäyntipaikat, joissa parhaan toteutuksen saavuttaminen on säännöllisesti päivitettävän arvion mukaan todennäköisintä. Sijoittajan toimeksianto toteutetaan aina edellä mainittujen toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden mukaisesti. Kaupankäyntipaikkoja valitessaan Taaleritehdas kiinnittää huomiota kauppojen toteuttamisen lisäksi myös hintatietojen 10

11 hankkimiseen. Taaleritehdas käyttää saamiaan tietoja myös käydessään kauppaa suoraan asiakkaidensa kanssa. Taaleritehtaan kaupankäyntipaikkavalinta perustuu likviditeettiin ja tehokkaaseen hinnoitteluun sekä kuluihin ja toimeksiannon toteutumisen todennäköisyyteen. Jos jokin rahoitusväline on kaupan useissa kaupankäyntipaikoissa, joissa on yhtä tehokas hinnoittelu, niin Taaleritehdas valitsee sen kaupankäyntipaikan, jolla on paras likviditeetti. Mikäli toimeksiannon kohteena olevalla rahoitusvälineellä on useampia kuin yksi kaupankäyntipaikka, Taaleritehdas valitsee toimeksiantojen toteuttamisperiaatteita noudattaen ne kaupankäyntipaikat, joissa parhaan toteutuksen saavuttaminen on todennäköisintä. Toimeksiantojen toteuttaminen ja välittäminen Sijoittajien toimeksiantojen käsittely ja yhdistäminen Taaleritehdas toteuttaa tai välittää sijoittajien toimeksiannot toteutettavaksi saapumisjärjestyksessä, ottaen huomioon toimeksiannon koko, sijoittajan määräämät hintarajat tai muut toimeksiannon ehdot sekä sen, miten toimeksianto on annettu, ellei sijoittajan kanssa ole sovittu nimenomaisesti toimeksiannon hoitamisesta Taaleritehtaan parhaaksi katsomana ajankohtana tai muuna ajankohtana. Taaleritehdas voi yhdistää sijoittajan toimeksiannon toisen sijoittajan toimeksiannon kanssa ja toteuttaa tai välittää yhdistetyn toimeksiannon toteutettavaksi. Taaleritehdas voi yhdistää toimeksiantoja ja toteuttaa tai välittää toimeksiannon eteenpäin toteutettavaksi yhdessä tai useammassa erässä, jos useita toimeksiantoja on kysyntäolosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa Taaleritehtaan yleisesti suotuisana pitämään keskimääräiseen hintaan. Yhdistäminen saattaa olla tässä tapauksessa yksittäisen toimeksiannon kannalta myös epäedullista. Toteutuneet yhdistetyt toimeksiannot kohdennetaan sijoittajille toteutuneen kaupan laskennallisella keskihinnalla. Jos yhdistetyt toimeksiannot voidaan toteuttaa vain osittain, Taaleritehdas kohdentaa toteutuneen osuuden osallistujille heidän toimeksiantojensa suhteellisen osuuden mukaan. Taaleritehtaalle itselleen toteutunutta osuutta voidaan kohdentaa sille vain sillä edellytyksellä, että kaikkien yhdistettyyn toimeksiantoon osallistuneiden sijoittajien toimeksiannot on ensin toteutettu kokonaisuudessaan. Rahoitusvälinetyyppejä koskevat erityisehdot a. Osakkeet ja muut pörssilistatut tuotteet (ETF, ETC, ETN, jne.), pl. joukkovelkakirjalainat Osakkeiden ja muiden pörssilistattujen tuotteiden, kuten ETF, ETC ja ETN-tuotteiden, säännellyillä tai muilla markkinoilla sekä kyseisten markkinoiden ulkopuolella kaupan olevien sijoitusrahasto-osuuksien osalta toimeksiantojen toteuttamista koskevat seuraavat ehdot: Taaleritehdas antaa toimeksiannon mahdollisimman nopeasti toteutettavaksi kaupankäyntipaikalle tai välittää toimeksiannon toteutettavaksi arvopaperinvälittäjälle. Toimeksiannon toteuttamistapa on tällöin yleensä kyseisen arvopaperinvälittäjän päätettävissä. Toimeksiannon toteuttamiseen sovelletaan asianomaisilla markkinoilla sovellettavia sääntöjä. Toimeksiannot voidaan toteuttaa vain, jos ne vastaavat vastakkaisia osto- tai myyntitarjouksia. Vaikka koko toimeksiantoa vastaavaa tarjousta ei löytyisikään, toimeksianto on usein mahdollista toteuttaa osittain. Taaleritehdas voi odottaa tarpeellisen ajan ennen kuin toimeksianto annetaan toteutettavaksi kokonaan tai erissä ja/tai yhdistää toimeksiantoja ja antaa sitten yhdistetyn toimeksiannon toteutettavaksi sopivilla markkinoilla, jos se Taaleritehtaan arvion mukaan on asiakkaan kannalta paras ratkaisu markkinaolosuhteet, likviditeetti tai toimeksiannon koko ja luonne huomioiden. b. Joukkovelkakirjat (mukaan lukien strukturoidut tuotteet) Joukkovelkakirjojen toimeksiannot toteutetaan yleensä siten, että Taaleritehdas toimii itse toimeksiannon toteutuksen vastapuolena, eli ostajana tai myyjänä. Joukkovelkakirjalainojen kaupankäynnissä Taaleritehdas tarjoaa itse osto- ja myyntihinnan, jotka perustuvat muiden arvopaperinvälittäjien yleisessä käytössä olevien tietojärjestelmien kautta ilmoittamiin hintoihin. c. Muut rahoitusvälineet Taaleritehtaan toteuttaessa toimeksiantoja, joiden kohteena olevat rahoitusvälineet eivät ole kaupan säännellyillä tai muilla markkinoilla taikka luovutettavissa liikkeeseenlaskun, lunastuksen ja takaisinoston kautta, toimii Taaleritehdas itse toimeksiannon toteutuksen vastapuolena.. Hinnoittelu vastaa aiemmin saavutettuja hintoja toimeksiannon ajankohta, määrä ja muut kaupankäyntiolosuhteet huomioon ottaen. 11

12 Valvonta, arviointi ja muutokset Taaleritehdas valvoo ja arvioi jatkuvasti toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa tehokkuutta ja tekee niihin tarvittaessa korjauksia tai muutoksia arvioidensa perusteella. Taaleritehdas arvioi myös jatkuvasti käyttämiänsä arvopaperinvälittäjiä, kaupankäyntipaikkoja ja liikekumppaneita sen osalta täyttävätkö ne toimeksiantojen toteuttamispolitiikan vaatimukset. Mikäli toiminta ei täytä toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden vaatimuksia, Taaleritehdas tekee tarvittavat muutokset. Taaleritehdas ilmoittaa toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa muutoksista asiakkailleen verkkosivuillaan. Lisätietoja Lisätietoja toimeksiantojen toteuttamisesta on saatavissa Taaleritehtaalta. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö: sijoituspalveluyritys, luottolaitos, rahastoyhtiö, optioyhteisö, arvopaperipörssi, selvitysyhteisö, arvopaperikeskus, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö ja eläkekassa, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1 :n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö, hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys, muu yhteisösijoittaja. ASIAKK AIDEN LUOKITTELU Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 2. Suuryritykset Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: a) taseen loppusumma on vähintään euroa, b) liikevaihto on vähintään euroa, c) omat varat ovat vähintään euroa 3. Valtio, kunta ja niiden yksiköt K auneinkaan uni ei kestä heräämistä. -André Gide - a) Suomen valtio, b) Valtiokonttori ja valtion liikelaitos, c) suomalainen kunta ja kuntayhtymä, d) Ahvenanmaan maakunta, e) ulkomainen valtio, f) valtionvelkaa hoitava elin, g) ulkomaisen valtion alueellinen hallintoyksikkö. 4. Keskuspankit a) Euroopan keskuspankki, b) Suomen Pankki, 12

13 c) ulkomainen keskuspankki, d) Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio. 5. Yhteisösijoittajat Yhteisömuotoinen sijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen. 6. Asiakkaan oman hakemuksen perusteella Edellytykset: 6.1. Sijoittaja hakee kirjallisesti luokittelua ammattimaiseksi asiakkaaksi Sijoittaja täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: 1) sijoittaja on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana, 2) asiakkaan sijoitussalkun arvo on yli euroa, 3) sijoittaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden Taaleritehdas on arvioinut, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit, ja Taaleritehdas hyväksyy asiakkaan hakemuksen Taaleritehdas ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti, ettei sijoittaja kuulu kaikkien arvopaperimarkkinalain 4 luvun menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin Sijoittaja ilmoittaa Taaleritehtaalle kirjallisesti olevansa tietoinen menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahastosuojan menettämisestä. Hyväksyttävä vastapuoli 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö ja siihen rinnastettava ulkomaalainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö: a) sijoituspalveluyritys, b) luottolaitos, c) rahastoyhtiö, d) optioyhteisö, e) arvopaperipörssi, f) selvitysyhteisö, g) arvopaperikeskus, h) vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö, i) työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö ja eläkekassa, j) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1 :n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö, l) hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys, l) muu yhteisösijoittaja. 2. Suuryritykset 2.1. Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1. taseen loppusumma on vähintään euroa, 2. liikevaihto on vähintään euroa, 3. omat varat ovat vähintään euroa 2.2 Yritys, joka antaa nimenomaisen suostumuksensa tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena. 3. Valtio, kunta ja niiden yksiköt a) Suomen valtio, b) Valtiokonttori ja valtion liikelaitos, c) suomalainen kunta ja kuntayhtymä, d) Ahvenanmaan maakunta, e) ulkomainen valtio, f) valtionvelkaa hoitava elin, g) ulkomaisen valtion alueellinen hallintoyksikkö. 4. Keskuspankit a) Euroopan keskuspankki, b) Suomen Pankki, c) ulkomainen keskuspankki, d) Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio. 13

14 5. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokitellun asiakkaan hakemus tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana Edellytykset: 5.1. Edellä kohdissa 1, 3 ja 4 tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli hakee kirjallisesti menettelytapasäännösten soveltamista sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta Taaleritehdas hyväksyy sijoittajan hakemuksen. 6. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokitellun asiakkaan hakemus tulla kohdelluksi ei-ammattimaisena asiakkaana Edellytykset: 6.1. Edellä kohdissa 1, 3 ja 4 tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli hakee kirjallisesti menettelytapasäännösten soveltamista sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta Taaleritehdas hyväksyy sijoittajan hakemuksen Sijoittajan kohtelusta ei-ammattimaisena asiakkaana tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi sen soveltaminen yhteen tai useampaan palveluun tai liiketoimeen taikka yhteen tai useaan erityyppiseen arvopaperiin tai liiketoimeen. 7. Hakemuksesta ammattimaiseksi asiakkaaksi luokitellun yhteisösijoittajan hakemus tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena Edellytykset: 7.1. Sijoittaja hakee kirjallisesti luokittelua hyväksyttäväksi vastapuoleksi Sijoittaja täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: sijoittaja on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana; sijoittajan sijoitussalkun arvo on yli euroa; sijoittaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden Taaleritehdas on arvioinut, että sijoittajalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit, ja Taaleritehdas hyväksyy sijoittajan hakemuksen Taaleritehdas ilmoittaa sijoittajalle kirjallisesti, ettei sijoittaja kuulu kaikkien arvopaperimarkkinalain menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin Sijoittaja ilmoittaa Taaleritehtaalle kirjallisesti olevansa tietoinen menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahastosuojan menettämisestä. Asiakasluokittelun muuttaminen ja muutoksen vaikutukset Sijoittajalla on oikeus pyytää asiakasluokittelunsa muuttamista joko kaikkien tai tiettyjen sijoituspalveluiden osalta. Vapaamuotoinen ja yksilöity pyyntö asiakasluokittelun muuttamisesta tulee tehdä kirjallisesti Taaleritehtaalle. Asiakasluokittelun muuttamisesta sovittaessa sovitaan asiakasluokittelun soveltamisesta yhteen tai useampaan palveluun tai liiketoimeen taikka yhteen tai useaan erityyppiseen arvopaperiin tai liiketoimeen. Mikäli ei-ammattimainen asiakas pyytää asiakasluokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi, tai ammattimainen asiakas pyytää asiakasluokittelun muuttamista hyväksyttäväksi vastapuoleksi hän menettää Sijoittajien korvausrahaston suojan (katso Sijoittajien korvausrahastosta tarkemmin yllä) eikä hän kuulu kaikkien arvopaperimarkkinalain menettelytapasäännösten suojasäännösten piiriin. Mikäli ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli pyytää asiakasluokittelun muuttamista ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, hän tulee Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin ja häneen sovelletaan arvopaperimarkkinalainsäädännön menettelytapasäännöksiä. YLEISTÄ R AHOITUSVÄLINEISTÄ JA SIJOITUSPALVELUISTA SEK Ä NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Riskit Rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden hankintaan sekä sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Myös 14

15 yleisesti alhaisen riskin sijoituksina pidettyihin sijoitusluokkiin ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Riskin toteutuminen tarkoittaa sitä, että sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain ja tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta tai se voi olla heikompi kuin muista rahoitusvälineistä tai sijoituspalveluista vastaavana aikana saatu tuotto. Sijoituksiin liittyvät riskit vaihtelevat muun muassa sijoitusluokittain, rahoitusvälineittäin, toimialoittain ja maantieteellisesti. Rahoitusvälineen riski ei liity ainoastaan yksittäisen rahoitusvälinetyypin riskiin. Samalla rahoitusvälineellä voi sijoittaa useaan sijoitusluokkaan ja myös sijoitusluokka vaikuttaa rahoitusvälineen riskiin. Sijoitustoiminnan riski koostuu useista eri riskeistä, joista osa on yhteisiä kaikille rahoitusvälineille ja osa liittyy vain tiettyyn rahoitusvälineeseen. Asiakkaan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin, jotta hän voi ymmärtää rahoitusvälineisiin liittyvät riskit sekä mahdolliset vaikutukset hänen taloudelliseen asemaansa. Asiakkaan tulee harkita huolellisesti rahoitusvälineen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen myös muuttuvissa olosuhteissa. Tehdessään päätöksiä hänen on aina perustettava päätöksensä omaan arvioonsa Taaleritehtaasta, sijoituspalvelusta, sijoituskohteista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittaja vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä, toimintansa ja rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojensa taloudellisista seurauksista eikä ole oikeutettu saamaan mahdollisista vahingoista tai tappioista korvausta Taaleritehtaalta vaikka Taaleritehdas olisikin tietyissä tilanteissa arvioinut sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen soveltuvuutta asiakkaalle. Yksittäisen rahoitusvälineen historiallinen volatiliteetti on yksi tapa hahmottaa riskiä, mutta tulee huomioida, että se kuvaa vain ja ainoastaan rahoitusvälineen arvon heiluntaa menneisyydessä eikä ota huomioon muita rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa tulevaisuudessa rahoitusvälineen arvonkehitykseen. Volatiliteetti kuvaa siis vain yhtä osaa rahoitusvälineen riskistä. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että rahoitusvälineen riskiä ei voi mitata millään yksittäisellä mittarilla, vaan se on aina arvio eri riskien yhteisvaikutuksesta. Verotus Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että rahoitusvälineiden ostamiseen, omistamiseen ja myymiseen liittyy veroseuraamuksia. Asiakkaan tulee huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tarvittaessa asiakkaan tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Suomen tai muun maan verolainsäädännön mukaisten veroseuraamusten vaikuksesta asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen. Sijoitettaessa ulkomaille, sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin saattaa liittyä veroja tai veronluonteisia maksuja, joita peritään muun valtion viranomaisen toimesta ja joita ei voida saada perittyä takaisin tai hyvitettyä Suomen verotuksessa. Sijoittaja vastaa aina omasta verotuksestaan ja veroistaan, jotka määräytyvät kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Verotukseen liittyy aina riski siitä, että se voi muuttua tulevaisuudessa ilman ennakkoilmoitusta. Taaleritehdas ei vastaa sijoitustoiminnan asiakkaalle synnyttämistä veroseuraamuksista eikä ole velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle muutoksista verotuksessa. Taaleritehdas ei tarjoa asiakkaille veroneuvontaa. Perustietoja rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden verotuksesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilta osoitteessa www. vero.fi sekä Pörssisäätiön laatimasta Sijoittajan vero-oppaasta, joka on saatavilla osoitteessa Lainoitus Rahoitusvälineitä voidaan hankkia myös lainatulla pääomalla. Lainarahoituksella on mahdollisuus suurempaan oman pääoman tuottoon kuin pelkällä omalla pääomalla, koska kurssin kehittyessä positiivisesti sekä oma pääoma että lainattu pääoma vaikuttavat tuottoon. Jos lainarahalla hankittujen rahoitusvälineiden kurssikehitys on kuitenkin negatiivinen, voivat oma pääoma ja lainattu pääoma hävitä osittain tai kokonaan. Riippumatta rahoitusvälineen kurssin kehittymisestä, säilyy velvollisuus velan maksamiseen, koska velka ja sillä hankittava rahoitusväline ovat erillisiä. Velka joudutaan maksamaan, vaikka rahoitusvälineestä saatavat myyntitulot eivät kattaisikaan koko velkaa. Lainapääomalla sijoittamista harkitsevan tulee aina arvioida kykyään suoriutua velasta riippumatta lainapääomalla tehdyn sijoituksen kehityksestä. SIJOITUSLUOK AT Sijoituspalvelut Täyden valtakirjan omaisuudenhoito Konsultoiva omaisuudenhoito 15

16 Rahoitusvälineet sijoitusluokittain Enintään yhden vuoden mittaiset korkosijoitukset Yli yhden vuoden mittaiset korkosijoitukset Strukturoidut tuotteet Osakesijoitukset Absoluuttisen tuoton sijoitukset Hyödykkeet ja hyödykejohdannaiset Vivutetut tuotteet Erikoisen ansaintalogiikan tuotteet Pääomasijoitukset Yleistä Seuraavassa on esitetty eri sijoitusluokkia sekä rahoitusvälineitä ja niihin liittyviä yleisimpiä riskejä. Sijoittajan tulee huomioida, että esitys ei ole tyhjentävä. Sijoitusluokat ovat Taaleritehtaan tapa luokitella ja kuvata eri rahoitusvälineillä tehtyjä sijoituksia. Tietyn sijoitusluokan rahoitusvälineisiin tehtyihin sijoituksiin liittyy tai saattaa liittyä yhteisiä piirteitä niiden keston, rahoitusvälineiden rakenteen, riskin, tuotto-odotusten jne. suhteen. Sijoittajan kannalta sekä sijoitusluokalla että rahoitusvälineellä on merkitystä arvioitaessa tehtyä sijoitusta, sen ominaisuuksia ja siihen sisältyviä riskejä. Samanlaista teknistä rahoitusvälinettä, esim. sijoitusrahaston rahasto-osuutta, käyttämällä voi tehdä luonteeltaan ja riskiltään hyvinkin erilaisia sijoituksia. Kunkin sijoitusluokan puitteissa sijoittaja sijoittaa aina kuitenkin yksittäiseen rahoitusvälineeseen. Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit on esitelty alla kohdissa Rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden kuvaukset sekä Rahoitusvälineiden ja sijoitustoiminnan riskit. Täyden valtakirjan omaisuudenhoito Täyden valtakirjan omaisuudenhoidolla tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksen tarjoamaa sijoituspalvelua, jossa sijoittaja valtuuttaa palveluntarjoajan hoitamaan varallisuuttaan parhaaksi katsomallaan tavalla, itsenäisesti sijoittajaa kuulematta sekä käymään arvopaperikauppaa asiakkaan lukuun. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa määritellään sopimuksen piiriin kuuluva varallisuus ja sovitaan sijoitustoiminnan reunaehdoista ja riskitasosta. Sijoittaja omistaa täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa käytettävät rahoitusvälineet ja ne ovat säilytettävänä kulloinkin käytettävässä säilytysyhteisössä. Palveluntarjoaja voi käyttää omaisuudenhoitoa suorittaessaan valitsemiaan rahoitusvälineitä eikä rahoitusvälineiden valintoja rajoita asiakkaan ilmoittama riskinsietokyky. Riskitaso täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa vaihtelee sovittujen sijoitustoiminnan reunaehtojen perusteella. Yleistäen voidaan todeta, että osakepainon kasvaessa kasvaa myös riski. Konsultoiva omaisuudenhoito Konsultoivalla omaisuudenhoidolla tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksen tarjoamaa sijoituspalvelua, jossa sijoittaja valtuuttaa palveluntarjoajan ehdottamaan sopimuksen piiriin kuuluvaa varallisuutta koskevia toimenpiteitä sekä käymään arvopaperikauppaa asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan lukuun. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa määritellään sopimuksen piiriin kuuluva varallisuus ja sovitaan sijoitustoiminnan reunaehdoista ja tavoiteltavasta riskitasosta. Sijoittaja omistaa konsultoivassa omaisuudenhoidossa käytettävät rahoitusvälineet ja ne ovat säilytettävänä kulloinkin käytettävässä säilytysyhteisössä. Sijoittaja tekee konsultoivassa omaisuudenhoidossa aina itsenäisesti sijoituspäätökset ja voi vapaasti poiketa palveluntarjoajan ehdotuksista. Konsultoivassa omaisuudenhoidossa voidaan käyttää vain asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja sijoittaja vastaa itse riskinsietokykynsä noudattamisesta sekä sijoitustoiminnan riskitasosta. Enintään yhden vuoden mittaiset korkosijoitukset Enintään yhden vuoden mittaisissa korkosijoituksissa liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan sijoituksen pääoman ja etukäteen määritellyn koron sijoituksen eräpäivänä, joka on enintään vuoden päässä liikkeeseenlaskupäivästä. Enintään yhden vuoden mittaisilla korkosijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia mm. pankkitalletuksiin, rahamarkkinasijoitusrahastoihin, valtion velkasitoumuksiin, sijoitus-, yritys-, ja kuntatodistuksiin sekä muihin lyhyisiin rahamarkkinasijoituksiin. Sijoituksen liikkeeseenlaskija maksaa eräpäivänä sovitun pääoma ja/tai koron määrän ja sijoitus päättyy. Tyypillisin alle yhden vuoden mittainen korkosijoitus on pankkiin tehty määräaikaistalletus. Sijoitusten lyhyen keston voidaan yleensä katsoa vähentävän riskejä verrattuna pitempiin sijoituksiin. Pienimmän riskin voidaan katsoa olevan pankkitalletuksessa, jossa talletussumma on kokonaisuudessaan talletussuojan piirissä. Täysin riskittömiä eivät kuitenkaan ole edes pankkitalletukset, sillä niihin liittyy riskin pankin maksukyvyttömyyydestä. 16

17 Yli yhden vuoden mittaiset korkosijoitukset Yli yhden vuoden mittaisia korkosijoituksia voi tehdä mm. pankkitalletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin, perpetuaaleihin, pääomalainoihin, vaihtovelkakirjalainoihin ja sijoitusrahastoihin. Yli yhden vuoden mittaisissa korkosijoituksissa liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan sijoituksen pääoman ja etukäteen määritellyn koron sijoituksen eräpäivänä, joka on yli vuoden päässä liikkeeseenlaskupäivästä. Perpetuaaleissa ja sijoitusrahastoissa ei kuitenkaan ole eräpäivää, vaan ne jatkuvat toistaiseksi. Muilla kuin pankkitalletuksilla voidaan yleensä käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, jolloin rahoitusvälineen voi realisoida ennen sen eräpäivää. Yli yhden vuoden mittaiset korkosijoitukset voidaan luokitella niiden liikkeeseenlaskijaan liittyvän riskin perusteella: luottoluokitukseltaan korkean liikkeeseenlaskijan laina (Investment Grade) ja luottoluokitukseltaan alhaisen liikkeeseenlaskijan laina (High Yield). Eri liikkeeseenlaskijoiden luottoluokitusten voidaan katsoa kuvaavan kyseisen rahoitusvälineen riskiä siten, että mitä korkeampi luottoluokitus, sen matalampi riski, ja päinvastoin. Luottoluokitusta ei kuitenkaan voi pitää ainoana riskimittarina, jolla yli vuoden mittaisten korkosijoitusten riskiä mitataan. Rahoitusvälineen ehtojen mukaisen suorituksen tekemisestä on yleensä vastuussa vain liikkeeseenlaskija. Joissakin tuotteissa lainapääomalle on annettu erillinen vakuus. Tämän katsotaan yleisesti ottaen pienentävän sijoituksen riskiä. Sijoitusten pidemmän keston voidaan puolestaan yleensä katsoa lisäävään riskejä verrattuna lyhyempiin sijoituksiin. Korkosijoitusten arvo muuttuu korkotason muuttuessa ja voi laskea merkittävästikin korkotason noustessa. Korkosijoitusten etuoikeusasema voi vaihdella merkittävästi liikkeeseenlaskijan konkurssitilanteessa. Yleisesti puhutaan jaosta niin sanottujen seniorilainojen, joiden etuoikeusasema on korkea, ja juniorilainojen, joiden etuoikeusasema on matala, kesken. Sijoittajan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tarkistaa yksittäisen tuotteen ehdoista sen etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa. Juniorilainoissa saattaa myös olla liikkeeseenlaskijana erityisesti niiden liikkeeseenlaskua varten perustettu erityisyhtiö, kuten Yhdysvaltoihin rekisteröity trusti. Sijoittajan tulee tutustua aina sijoituksen tarkkoihin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. Yli yhden vuoden mittaisiin korkosijoituksiin sijoittavan sijoitusrahaston riski on sijoituskohteiden hajautuksen johdosta yleensä pienempi kuin yksittäisen joukkovelkakirjalainasijoituksen. Sijoitusrahaston riskipitoisuus on kuitenkin aina riippuvainen sen sijoituspolitiikasta. Strukturoidut tuotteet (pääomaturvatut, pääomaturvaamattomat ja vivutetut) Strukturoidut tuotteet voidaan luokitella pääomaturvattuihin, pääomaturvaamattomiin tai vivutettuihin. Tätä luokittelua on selvitetty tarkemmin alla kohdassa Rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden kuvaukset. Strukturoiduilla tuotteilla sijoitusluokkana tarkoitetaan rahoitusvälineitä, jotka on räätälöity joko tuoton, pääomaan kohdistuvan riskin tai molempien osalta halutunlaiseksi. Räätälöinnillä saadaan rakennettua hyvin erilaisia tuottoprofiileita sijoittajalle. Sijoituksen tuotto ja/tai sen pääoman palautuksen määrä eräpäivänä riippuu tyypillisesti yksittäistä sijoitusta varten valitun kohde-etuuden kehityksestä sijoituksen juoksuaikana. Strukturoitu tuote voi olla myös pelkästään johdannaisen luonteinen, vaikka se onkin rakenteeltaan velkasitoumus. Rahoitusvälineitä, joilla strukturoituja tuotteita muodostetaan, ovat esimerkiksi velkasitoumukset. Strukturoituihin tuotteisiin voi liittyä pääomaturva. Pääomaturvalla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan lupausta maksaa tuotteen ehtojen mukainen osa velkakirjan nimellisarvosta sen eräpäivänä. Pääomaturvaan sisältyy aina liikkeeseenlaskijariski, joka toteutuu, jos se taho, joka on antanut lupauksen pääomaturvasta, joutuu maksuvaikeuksiin. Strukturoituun tuotteeseen sijoittavan on tärkeä ymmärtää strukturoidun tuotteen tuoton ja pääoman palautuksen muodostumisen logiikka ja riskit sekä strukturoitujen tuotteiden sopivuus sijoittajan sijoitusvarallisuuteen kokonaisuutena. Sijoittajan tulee tutustua huolellisesti kyseessä olevan strukturoidun tuotteen ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sillä strukturoitujen tuotteiden rakenteet poikkeavat toisistaan merkittävästi ja saattavat sisältää vaikeasti hahmottuvia rakenteita. Tuoterakenteesta riippuen strukturoidun tuotteen kohde-etuuden muutos epäsuotuisaan suuntaan saattaa aiheuttaa sijoitetun pääoman merkittävää alenemista tai sen menettämisen kokonaan. Osakesijoitukset Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema omanpääomanehtoinen arvopaperi. Osake oikeuttaa osuuteen osakeyhtiön osakepääomasta, yhtiön maksamaan osinkoon 17

18 sekä oikeuttaa käyttämään valtaa yhtiökokouksessa. Osake voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi pörssissä tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, tai se ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Tiettyjen osakeyhtiöiden osakkeen arvo voi vaihdella merkittävästikin, kun taas toisten osakeyhtiöiden osakkeen arvo on ollut historiallisesti tarkastellen suhteellisen vakaa. Osakeyhtiön selvitystilassa tai konkurssissa osake voi kuitenkin muuttua arvottomaksi. Osakesijoituksia voidaan tehdä mm. sijoituksina suoraan hankkimalla osakkeita, osaketalletustodistuksia tai hankkimalla osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia. Osakkeita voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Jako julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin on hyvin yleinen. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita pidetään vähemmän riskipitoisina, sillä niillä voi käydä joustavammin kauppaa ja tiedonsaanti osakkeen liikkeeseen laskeneesta yhtiöstä on säännellympää. Osakkeita luokitellaan myös sen mukaan kuinka suuri yhtiö on kyseessä (large cap, mid-cap, small-cap), joista yleensä riskiä pidetään pienempänä mitä suurempi yhtiö on kyseessä. Osakkeita luokitellaan myös toimialan mukaan ja sen mukaan kuinka kehittynyt talousjärjestelmä on valtiossa, josta yhtiö on kotoisin. Yleensä osaketta pidetään sitä vähempiriskisenä mitä kehittyneemmän talousjärjestelmän maasta sen liikkeeseen laskenut yhtiö on kotoisin. Osakesijoituksia voi tehdä myös sijoitusrahastomuodossa, jossa sijoitusrahastoon on yleensä ostettu useiden eri yhtiöiden liikkeeseenlaskemia osakkeita. Riski on tällöin lähtökohtaisesti pienempi kuin yhtä osaketta ostettaessa. Osakesijoitusrahastoja luokitellaan lukuisin eri tavoin. Yleisimpiä luokitteluja on jako indeksirahastoihin ja aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Indeksirahaston tarkoituksena on saavuttaa sama tuotto kuin indeksillä, jota se seuraa, kun taas aktiivisesti hoidetut rahastot pyrkivät oman sijoituspolitiikkansa puitteissa mahdollisimman hyvään tuottoon. Osakesijoituksia voidaan tehdä myös hankkimalla osaketalletustodistuksia. Absoluuttisen tuoton sijoitukset Sijoitusluokkana absoluuttisen tuoton sijoitukset ovat sijoituksia, joissa ei ole etukäteen määritelty mihin rahoitusvälineisiin sijoittajan varat on sijoitettu, vaan tavoitteena on absoluuttinen tuotto sijoittajalle. Nämä sijoituskohteet ovat yleensä rahoitusvälineinä joko sijoitusrahastoja tai velkasitoumuksia (sisältäen joukkovelkakirjalainat). Jokainen absoluuttisen tuoton rahoitusväline on erilainen ja sijoittajan tulee huolellisesti tutustua tuotteen ehtoihin ja ansaintalogiikkaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Absoluuttista tuottoa tavoittelevat sijoitusstrategiat vaihtelevat alhaisen riskin rahoitusvälineillä tehdyistä erittäin riskipitoisiin vivutettuihin strategioihin (ks. alla Vivutetut tuotteet). Tärkeä riskimittari sijoittajalle on sijoituskohteen odotettu volatiliteetti eli arvon vaihtelu. Tuoterakenteesta riippuen kurssien muutos epäsuotuisaan suuntaan saattaa absoluuttisen tuoton sijoituksissa aiheuttaa sijoitetun pääoman merkittävää alenemista tai sen menettämisen kokonaan. Hyödykkeet ja hyödykejohdannaiset Hyödykkeillä tarkoitetaan mm. metalleja, öljyä, energiahyödykkeitä, maataloushyödykkeitä (vehnä, maissi jne.) sekä muita vastaavia hyödykkeitä. Sijoittaja voi sijoittaa hyödykkeeseen sijoittavaan sijoitusrahastoon tai velkasitoumukseen (sisältäen joukkovelkakirjalainat), joiden arvonkehitys on sidottu hyödykkeen arvonkehitykseen. Hyödykkeisiin voi sijoittaa myös hyödykejohdannaisten avulla tai hankkimalla kyseistä hyödykettä suoraan omistukseensa. Hyödykkeiden arvon vaihtelua eli volatiliteettia voidaan pitää yleisesti korkeana ja alttiina eri tekijöille, kuten poliittisille tilanteille, sääolosuhteille, jne. Sijoittaessaan hyödykejohdannaisiin sijoittajan tulee huomioida näiden johdannaisominaisuudet arvioidessaan tuotteen soveltuvuutta itselleen (ks. alla Vivutetut tuotteet). Tuoterakenteesta riippuen kurssien muutos epäsuotuisaan suuntaan saattaa aiheuttaa sijoitetun pääoman merkittävää alenemista tai sen menettämisen kokonaan. Vivutetut tuotteet Rahoitusmarkkinoille voi sijoittaa niin, että rahoitusvälineen arvo muuttuu markkinoiden liikkuessa enemmän kuin itse sijoituskohteen arvo ( vivutus ). Voidaan puhua myös ra- 18

19 hoitusvälineistä, joiden sijoitusaste on yli 100 %. Esimerkiksi prosentin arvonnousu osakkeen hinnassa nostaa tällaisen vivutetun rahoitusvälineen arvoa kahdella prosentilla. Tällaiset vivutetut tuotteet voivat rahoitusvälineinä olla esimerkiksi johdannaissopimuksia, futuureja, warrantteja tai ne on voitu strukturoida velkasitoumuksen (sisältäen joukkovelkakirjalainat) tai sijoitusrahaston muotoon. Vivutetuissa tuotteissa sijoittajalla on mahdollisuus saavuttaa hyviä tuottoja, mutta joutua myös kärsimään merkittäviä menetyksiä. Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että vivutuksesta joutuu tyypillisesti maksamaan rahoitusvälineen jonkun muun ominaisuuden (esimerkiksi pääomaturva) heikentymisenä. Sijoittajan on tärkeä ymmärtää vivutetun tuotteen toimintalogiikka ja riskit sekä vivutettujen tuotteiden sopivuus sijoittajan sijoitusvarallisuuteen kokonaisuutena. Sijoittajan tulee tutustua huolellisesti kyseessä olevan vivutetun rahoitusvälineen ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Vivutettujen tuotteiden rakenteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Tuoterakenteesta riippuen kurssien muutos epäsuotuisaan suuntaan saattaa aiheuttaa sijoitetun pääoman merkittävää alenemista tai sen menettämisen kokonaan. Erikoisen ansaintalogiikan tuotteet Rahoitusmarkkinoilla on myös tarjolla rahoitusvälineitä, jotka eivät suoranaisesti kuulu mihinkään tässä kuvatuista sijoitusluokista. Tällaisia ovat esimerkiksi kahden eri indeksin välisistä korrelaatioista hyötyvät rahoitusvälineet, luottoriskipreemioiden suuruutta mittaavat indeksit ja tiettyyn sijoitusstrategiaan sijoittavat rahoitusvälineet. Tästä sijoitusluokasta käytetään yleisnimitystä erikoisen ansaintalogiikan tuotteet. Erikoisen ansaintalogiikan tuotteet voivat rahoitusvälineinä olla esimerkiksi sijoitusrahastoja tai velkasitoumuksia (sisältäen joukkovelkakirjalainat). Jokainen erikoisen ansaintalogiikan rahoitusväline on erilainen ja sijoittajan tulee huolellisesti tutustua tuotteen ehtoihin ja ansaintalogiikkaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tärkein riskimittari sijoittajalle on sijoituskohteen odotettu volatiliteetti eli arvon vaihtelu. Tuoterakenteesta riippuen kurssien muutos epäsuotuisaan K irjoitus on, mutta keskustelu voi kehittyä. - V. Papunen - suuntaan saattaa aiheuttaa sijoitetun pääoman merkittävää alenemista tai sen menettämisen kokonaan. Pääomasijoitukset Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin yrityksiin tai hankkeisiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, ja joilla arvioidaan olevan hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole yleensä pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä tai hankkeesta sovitun suunnitelman mukaisesti, esimerkiksi yhtiön toimintakauden päätyttyä. Pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Pääomasijoittajan tarkoituksena on tarjotun lisäarvon myötä edistää yrityksen tai hankkeen arvonnousua. Arvonnousu realisoidaan irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoitusyhtiö luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä tai hankkeessa. Pääomasijoituksessa voidaan käyttää useita eri rahoitusvälineitä. Tyypillisimpiä pääomasijoitusinstrumentteja ovat osakesijoitukset, vaihtovelkakirjalainat ja sijoitukset kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksiin. Oman alueensa muodostaa välirahoitus, jossa riski ja tuotto-odotukset asettuvat oman pääomanehtoisen ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen väliin. Pääomasijoittamiseen liittyvät riskit ovat yleisesti ottaen korkeat, koska sijoitusten onnistumiseen vaikuttavat monet ennalta arvaamattomat tekijät, sijoitus on suppeasti hajautettu ja sijoituskohteena oleva yhtiö voi usein vivuttaa yhtiöön tehdyt sijoitukset velkarahalla eikä sijoituskohteella ole useinkaan likviditeettiä (ks. likviditeettiriskistä tarkemmin kohdasta Rahoitusvälineiden ja sijoitustoiminnan riskejä ). R AHOITUSVÄLINEIDEN JA SIJOITUS- PALVELUIDEN KUVAUKSET Pankkitalletus Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistus sekä valtion velkasitoumus Sijoitusrahasto Joukkovelkakirjalaina Velkasitoumus Strukturoitu tuote Osake Osaketalletustodistus Johdannaissopimus Kommandiittiyhtiön osuus Voitonjakolaina Täyden valtakirjan omaisuudenhoito Konsultoiva omaisuudenhoito Fyysinen kulta 19

20 Rahoitusvälineisiin ja sijoituspalveluihin liittyvät riskit on kuvattu sivuilla Tietoa eri rahoitusvälineiden volatiliteeteista on saatavilla osoitteesta Pankkitalletus Pankkitalletuksia ovat talletuspankkitoimiluvan saaneisiin pankkeihin pankkitileille tehdyt rahamääräiset talletukset. Pankkitalletuksia voivat vastaanottaa vain siihen toimiluvan saaneet pankit. Pankkitalletukset voivat olla toistaiseksi voimassaolevia tai määräaikaisia ja niille maksetaan korkoa, yleensä vuosittain. Määräaikaisen talletuksen päätyttyä talletuspankki maksaa tallettajalle takaisin pääoman sekä sille kertyneen koron. Määräaikaista talletusta ei voi nostaa ennen eräpäivää tai sen nostamisesta saattaa syntyä ylimääräisiä kuluja. Ei-määräaikaisen talletuksen osalta talletus on nostettavissa ehtojensa mukaisesti koska tahansa. Pankkitalletuksiin liittyy Suomessa talletussuoja, joka pienentää talletuksen vastaanottajaan liittyvää luottoriskiä. Laissa on määritelty tarkemmin se osuus talletuksesta, joka kuuluu talletussuojarahaston talletussuojan piiriin sekä muut talletussuojaan liittyvät ehdot. Talletussuoja toteutetaan Suomessa asettamalla pankeille vaatimus talletussuojarahastoon kuulumisesta. Talletussuojan mukaisten korvausten maksamisesta on vastuussa vain talletussuojarahasto. Talletussuojan määrä voi muuttua ja sijoittajan tulee lisäksi huomata, että talletuksiin sovellettava lainsäädäntö ja talletussuojan suuruus vaihtelevat maittain. Talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa sijoittajalla on mahdollisuus menettää sijoituksena kokonaan tai osittain. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistus sekä valtion velkasitoumus Pankkitalletusten lisäksi lyhyitä, enintään vuoden mittaisia, korkosijoituksia tehdään ns. nollakuponkisijoituksina, joissa sijoittajan saama tuotto muodostuu nollakuponkilainan ostohinnan ja myynti/takaisinmaksuhinnan erotuksesta. Esimerkki: Sijoittaja ostaa nollakuponkilainan hinnalla 98 ja kahdentoista kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle pääoman takaisin hinnalla 100. Sijoittajan tuotto on tällöin osto- ja myyntihinnan välinen erotus eli 2. Edellä esitettyjä ns. nollakuponkisijoituksia ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset sekä valtion velkasitoumukset. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset sekä valtion velkasitoumukset ovat haltijalle asetettuja velkasitoumuksia, jolla todistuksen tai sitoumuksen liikkeeseenlaskija lainaa rahaa markkinoilta ja sitoutuu maksamaan lainan takaisin sijoittajalle sen eräpäivänä. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistusten sekä valtion velkasitoumusten maturiteetti on 1 päivästä 12 kuukauteen. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistusten sekä valtion velkasitoumusten tuotto lasketaan eräpäivään asti pidettävälle sijoitukselle nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksena. Eräpäivänä sijoittajalle puolestaan maksetaan nimellisarvo, joka sisältää sijoitetun pääoman ja koron. Sijoittaja voi myydä todistuksen tai sitoumuksen myös ennen eräpäivää. Takaisinosto tapahtuu tällöin ostohetken markkinahintaan. Myytäessä sijoitus tai todistus ennen eräpäivää, tuotto määräytyy takaisinmyyntihinnan ja hankintahinnan erotuksena. Takaisinmyyntihinta saadaan diskonttaamalla nimellisarvo kaupantekopäivästä nimelliseen eräpäivään kyseessä olevalle ajanjaksolle noteerattavalla korkoprosentilla. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistuksia sekä valtion velkasitoumuksia voidaan pitää rakenteeltaan lähes samanlaisina ja ne eroavat toisistaan käytännössä vain liikkeeseenlaskijan osalta. Sijoitustodistuksen on liikkeeseenlaskenut pankki, yritystodistuksen yksittäinen yritys, kuntatodistuksen kunta tai kuntayhtymä ja valtion velkasitoumuksen valtio. Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset sekä valtion velkasitoumukset ovat yleensä aina arvo-osuusmuotoisia. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa sijoittajalla on mahdollisuus menettää sijoituksena kokonaan tai osittain. Sijoitusrahasto Sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastoa hoitaa rahastoyhtiö, joka kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen sijoitusrahastoksi ja sijoittaa ne useisiin eri arvopapereihin. Sijoitusrahaston varat omistavat siihen sijoittaneet sijoittajat osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Rahaston säännöistä ilmenevät rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekoa sijoitusrahaston sääntöihin, avaintietoesitteeseen ja hinnastoon, tai vastaaviin asiakirjoihin. Sijoitusrahaston maksukyvyttömyystilanteessa tai rahaston sijoitusten menettäessä arvonsa sijoittajalla on mahdollisuus menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Sijoitusrahastoja on oikeudellisen rakenteen osalta useita eri tyyppejä. Suomen sijoitusrahastolain mukaiset sijoitusrahastot ovat joko ns. UCITS-rahastoja tai erikoissijoitusrahastoja. 20

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy ("Pohjola Corporate Finance") osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy (Pohjola Corporate Finance) osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki 1 (3) TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA Tähän asiakirjaan on koottu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 :n edellyttämät tiedot, jotka tulee antaa asiakkaalle ennen sijoituspalvelun

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Päivitetty 22.1.2015 UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1. Johdanto UB Omaisuudenhoito Oy ( UB ) noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan tai välittäessään

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA 1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA Tämä tiedote sisältää sijoituspalvelulain edellyttämät ennakkotiedot, jotka on annettava ei-ammattimaiselle sijoittajalle ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun tarjoamista.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta?

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitusmessut 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet

Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Marraskuu 2015 Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Periaatteet on päivitetty viimeksi marraskuussa

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Sijoitustuotteet tutuiksi

Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitus-Invest 14 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Eeva Granskog ja Tero Oikarinen Finanssivalvonta Suomen rahoitus-

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy:n hallituksen hyväksymä tiivistelmä SISÄLTÖ Tietoa palveluntarjoajasta ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot