Tiedote 1 (5) Päivämäärä Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin"

Transkriptio

1 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset tiedot ilmoitetaan niitä koskevissa ehdoissa tai sopimuksessa. Mikäli tämän asiakirjan ja Sijoituspalvelusta tehdyn sopimuksen välillä on ristiriita, on sopimus määräävä. Muutokset ja päivitykset tähän asiakirjaan julkistetaan Pohjola Pankin Internetsivuilla osoitteessa 1 Tietoja Pohjola Pankista 2 Palvelut Pohjola Pankki käy omaan lukuunsa arvopaperikauppaa, laskee omissa nimissään liikkeeseen Rahoitusvälineitä ja myöntää asiakkaille Sijoituspalveluun liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta. Pohjola Pankki voi tarjota toimeksiantojen välittämistä, toimeksiantojen toteuttamista, liikkeeseenlaskun järjestämistä ja takaamista, arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja emissiontakaamiseen liittyviä palveluja ja Rahoitusvälineitä koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa, laatii ja levittää sijoitustutkimuksia ja harjoittaa toisen lukuun arvopaperien myyntiä, ostoa ja välitystä. Lisäksi Pohjola Pankki voi tarjota sijoituspalvelujen lisäksi sijoituspalvelujen oheispalveluja. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 2.2 Toimilupa 2.3 Valvova viranomainen 3 Yhteydenpito Pohjola Pankilla on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen toimilupa tarjota sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluja sekä oheispalveluja. Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6, Helsinki puhelinnumero Asiakas voi antaa Rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon suullisesti, telefaxilla, kyseessä olevassa Palvelussa vakiintuneesti käytetyllä tavalla tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Pohjola Pankilla on oikeus lähettää Palveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle kirjeitse, telefaksilla, kyseessä olevassa Palvelussa vakiintuneesti käytetyllä tavalla tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas hyväksyy, että telefaksin ja sähköpostin, jos sellaista on sovittu käytettäväksi, käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Pohjola Pankilla on oikeus luottaa telefaksin tai sähköpostin välityksin saamansa toimeksiannon aitouteen ja oikeellisuuteen. Laatija Pohjola Pankki Oyj Postiosoite PL Pohjola Käyntiosoite Teollisuuskatu 1 b Helsinki Puhelin Internet / sähköpostiosoite Pohjola Pankki Oy, Y-tunnus , PL 308, Pohjola, kotipaikka Helsinki

2 2 (5) Päivämäärä 4 Asiakkaan luokittelu 5 Toimintaperiaatteet eturistiriitatilanteissa Pohjola Pankki luokittelee asiakkaansa sijoituspalvelulain vaatimusten mukaisesti ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti pyytää luokittelun muuttamista. Jos asiakas on ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli, ei asiakas kuulu sijoittajien korvausrahaston piiriin. Myöskään kaikki palveluntarjoajan tiedonanto- ja selonottovelvollisuutta koskevat menettelytavat eivät tule sovellettavaksi. Asiakasluokka vaikuttaa siihen, kuinka laaja Pohjola Pankin tiedonanto- ja selonottovelvollisuus on suhteessa asiakkaalle tarjottavaan sijoituspalveluun tai Rahoitusvälineeseen. Pohjola Pankki lähettää asiakkaalle luokittelusta, luokittelukriteereistä ja luokittelun vaikutuksista erillisen ilmoituksen. Pohjola Pankissa noudatetaan OP-Pohjola-ryhmän eturistiriitapolitiikkaa, joka on liitteenä 1. 6 Toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet 7 Rajahintatoimeksiannot 8 Kaupankäynti Rahoitusvälineillä Pohjola Pankin toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet ovat liitteenä 2. Asiakas on tietoinen siitä, että jollei asiakas anna poikkeavaa ohjetta, Pohjola Pankilla voi olla arvopaperimarkkinalain mukaan velvollisuus julkistaa asiakkaan toimeksianto, joka koskee osaketta, jos toimeksiantoa ei voida välittömästi toteuttaa asiakkaan määräämään rajahintaan tai sitä parempaan hintaan. Jos asiakkaan toimeksiantoon sisältyvä ehto hinnasta poikkeaa olennaisesti toimeksiannon kohteena olevan osakkeen vallitsevasta markkinahintatasosta, Pohjola Pankin katsotaan ottaneen toimeksiannon vastaan vain sillä ehdolla, että asiakas on samalla antanut ohjeen olla julkistamatta toimeksiantoa Rahoitusvälineitä koskeva kaupankäynti markkinapaikalla tapahtuu markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Rahoitusvälineiden markkinoita ei saa vääristää esimerkiksi antamalla Rahoitusvälineestä harhaanjohtavaa osto- tai myyntitarjousta, käymällä näennäiskauppaa tai muulla vilpillisellä toimintatavalla. Näennäiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa henkilö käy kauppaa itsensä tai omistamansa yhtiön kanssa. 9 Asiakasvarojen säilyttäminen Asiakkaan rahavarojen säilyttämisestä tehdään asiakkaan ja pankin välillä talletusta koskeva sopimus kaikissa muissa tilanteissa kuin emissiomerkinnässä. Emissioiden yhteydessä Pohjola Pankki säilyttää asiakkaan rahavarat erillisellä tilillä. Rahoitusvälineiden säilyttämisestä tehdään arvo-osuustili- ja/tai arvopaperisäilytyssopimus. Sopimuksen liitteenä voi olla OP-säilytyspalveluehdot sekä palveluhinnasto. Tämän lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kaupan selvitykseen liittyviä ehtoja, jotka on kerrottu asiakkaalle annettavassa ulkomaisten arvopapereiden tai rahamarkkinainstrumenttien selvitysohjeessa.

3 3 (5) Päivämäärä Pankki voi säilyttää Rahoitusvälineitä kolmannen osapuolen hallussa. Pankin vastuu on määritelty OP-Säilytyspalveluehdoissa. Asiakkaan Rahoitusvälineitä voidaan säilyttää yhteistilillä jolloin samalla tilillä on usean asiakkaan arvopapereita ja/tai etenkin joidenkin ulkomaisten arvopapereiden osalta myös Pohjola Pankin tai Pohjola Pankin valitseman alisäilyttäjän arvopapereita. Kun arvopapereita säilytetään yhteistilillä asiakkaan oikeus tilillä olevaan omaisuuteen voi olla kappalemääräinen osuusoikeus yhteistilillä säilytettäviin, samaan lajiin tai luokkaan kuuluviin arvopapereihin tai oikeuksiin tai muu usein ulkomaiseen lainsäädäntöön perustuva yhteisomistusoikeus. Tällä voi olla vaikutusta mm. yhtiötapahtumien jako-osuuksia määriteltäessä sekä varojen erotteluun mahdollisessa konkurssitilanteessa tai muussa vastaavassa maksukyvyttömyystilanteessa sekä esim. kaupanselvityksen yhteydessä tapahtuneiden mahdollisten virhetilanteiden tai poikkeuksellisten markkinakäytäntöjen yhteydessä. Ulkomaisia Rahoitusvälineitä ei yleensä rekisteröidä asiakkaan nimiin, vaan ne rekisteröidään Pohjola Pankin tai alisäilyttäjän asiakasvaratileille. Mikäli tämä ei jollain markkinalla ole lainsäädännön tai markkinakäytännön mukaan mahdollista, Rahoitusvälineet rekisteröidään Pohjola Pankin tai alisäilyttäjän nimiin. Tällöin mahdollisessa konkurssitilanteessa tai muussa vastaavassa maksukyvyttömyystilanteessa asiakkaan arvopaperit eivät välttämättä ole eroteltavissa Pohjola Pankin tai sen valitseman alisäilyttäjän varoista. Asiakkaan ulkomaisia arvopapereita säilytetään yleensä ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa tileillä, joihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä. Kyseisiin arvopapereihin liittyvät asiakkaan oikeudet voivat siksi olla erilaiset kuin kotimaisiin arvopapereihin liittyvät oikeudet mm. kaupanselvityksen, tilikirjausten ja sijoittajansuojan ja muu lainsäädännön osalta. Pohjola Pankki pitää asiakkaan ulkomaisista arvopapereista asiakaskohtaisia arvopaperitilejä. Arvopaperitileillä tarkoitetaan pankin ylläpitämää alakirjanpitoa siitä, miten alisäilyttäjän hallussa olevien arvopaperien omistus jakautuu pankin asiakkaiden kesken. Asiakkaan Rahoitusvälineisiin ja rahavaroihin kohdistuvat vakuus- ja kuittaussoikeudet on määritelty OP-säilytyspalveluehdoissa sekä mahdollisessa erillisessä rahavaroja koskevassa sopimuksessa. Ulkomaisten Rahoitusvälineiden tai rahavarojen säilyttäjällä voi olla kyseisiin Rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin kohdistuva vakuus- tai kuittausoikeus. Vakuus- tai kuittausoikeus kohdistuu tällöin kaikkiin tilillä oleviin Rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin. Yhteistilillä säilytettävien Rahoitusvälineiden osalta asiakkaan Rahoitusvälineet voivat olla vakuus- tai kuittausoikeuden kohteena myös muiden kuin asiakkaan velvoitteiden perusteella. OP-Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahasto-osuudet säilytetään OP-Rahastoyhtiö Oy:n ylläpitämässä rahasto-osuusrekisterissä. Sijoitusrahastoissa oleva varallisuus pidetään erillään rahastoyhtiön varallisuudesta. Sijoitusrahastojen varallisuutta ei voida käyttää rahastoyhtiön vastuiden kattamiseen. Pohjola Pankki tai Skandinaviska Enskilda Banken toimii OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien kotimaisten sijoitusrahastojen säilytysyhteisönä. Sijoitusrahaston säilytysyhteisö ilmenee rahaston säännöistä ja avaintietoesitteestä. Kunkin sijoitusrahaston varat säilytetään erillään muiden sijoitusrahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Ulkomaisten rahasto-osuuksien säilytys poikkeaa kotimaisista rahasto-osuuksista. OP-Rahastoyhtiö Oy:n jakelemien ulkomaisten yhteistyökumppanien sijoitusrahastoissa asiakkaiden merkitsemät rahasto-osuudet säilytetään ulkomaisessa rahastoyhtiössä asiakkaiden lukuun Pohjola Pankin nimissä. Pohjola Pankki pitää asiakaskohtaisia arvopaperitilejä rahasto-osuuksien omistajista. Muiden kuin OP- Rahastoyhtiö Oy:n kautta ostettujen ulkomaisten rahastojen osalta tulee erikseen

4 4 (5) Päivämäärä selvittää, mikä Suomessa toimiva pankki tai sijoituspalveluyritys hallinnoi asiakkaan rahasto-osuuksia ulkomailla. Ulkomaisiin sijoitusrahasto-osuuksiin voi liittyä poliittisia, taloudellisia, juridisia, verotuksellisia ja muita ennalta arvaamattomia riskejä, jotka jäävät yksin asiakkaan vastattavaksi. 10 Kulut ja palkkiot 11 Rahoitusvälineiden ominaisuudet ja niihin liittyvät riskit Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, Pohjola Pankki on oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. Palvelun kohteena olevien Rahoitusvälineiden ja siihen liittyvän kauppahinnan on oltava asiakkaan ja Pohjola Pankin saatavilla kyseiseen Palveluun soveltuvien ehtojen, markkinapaikan sääntöjen tai markkinakäytännön mukaisesti. Jos Rahoitusvälineet ja kauppahinta eivät ole toisen osapuolen käytettävissä, vastaa laiminlyöntiin syyllinen osapuoli toiselle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Pohjola Pankilla on pidätysoikeus asiakkaan lukuun hankittuihin Rahoitusvälineisiin maksamattomien palkkioiden, toimitusmaksujen, kulusaatavien sekä muiden mahdollisten Palvelusta aiheutuvien maksujen tai kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron vakuudeksi. Mikäli asiakas ei suorita Pohjola Pankille erääntynyttä saatavaa, Pohjola Pankilla on oikeus myydä Rahoitusvälineet asiakasta enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan tavalla ja mikäli mahdollista julkisessa kaupankäynnissä. Näin saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan sekä mahdollisen Pohjola Pankille aiheutuneen vahingon suorittamiseen. Mikäli varoja tämän jälkeen jää jäljelle, ne palautetaan asiakkaalle. Rahoitusvälineiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä riskejä on kuvattu liitteessä Palvelua koskevan toimeksiannon toteuttamisesta ilmoittaminen 13 Nettoutus Pohjola Pankki ilmoittaa Palvelua koskevasta toteutetusta toimeksiannosta asiakkaalle toimittamalla siitä kirjallisen Vahvistuksen tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä Pohjola Pankille viivyttelemättä asiasta tiedon saatuaan. Ellei muuta osoiteta tai muuta ole sovittu, asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Pohjola Pankin tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä asiakkaalle viivyttelemättä asiasta tiedon saatuaan. Pohjola Pankilla on oikeus asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain mukaisesti eräännyttää välittömästi ja nettouttaa asiakkaan maksu- ja toimitusvelvoitteet. Jos asiakas on oikeushenkilö, Pohjola Pankilla on lisäksi oikeus rahoitusvakuuslain mukaisesti nettouttaa sellainen saatava asiakkaalta, jota asiakkaan antama vakuus koskee.

5 5 (5) Päivämäärä 14 Puhelujen tallentaminen Pohjola Pankki on toimeksiantojen dokumentoimiseksi velvollinen tallentamaan asiakaspuheluita. Tallenteita käytetään toimeksiantojen todentamiseen ja mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseen. 15 Tiedot sijoittajien korvausrahastosta ja talletussuojajärjestelmästä 15.1 Suhde talletussuojaan 16 Määritelmät Sijoittajien korvausrahasto turvaa sijoittajien riidattomien ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. Sijoittajille maksetaan 90 prosenttia hänen saamisestaan kuitenkin enintään euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappiota, joten asiakas vastaa omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Sijoittajien korvausrahaston suoja ei myöskään kata sijoitusrahastotoimintaa. Korvausrahasto korvaa vain ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Tallettajien saamiset maksetaan pankin maksukyvyttömyystilanteessa enintään euroon asti talletussuojarahaston varoista. Tallettajan saamiset maksetaan kuitenkin pankin maksukyvyttömyystilanteessa yllä mainituin rajoituksin euroon asti sijoittajien korvausrahaston varoista, mikäli ne ovat: tilillä, jota voidaan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sijoittajan kanssa tekemän sopimuksen nojalla käyttää ainoastaan sijoituspalveluun tai säilytys- tai hoitopalveluun; tai pankin tai arvopaperinvälittäjän nimissä olevalla arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla asiakasvaratilillä. Tilillä olevat ja tilille vielä kirjautumattomat saamiset ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston suojan piirissä. Samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa. Seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla määritelmillä on tässä asiakirjassa seuraava merkitys: Rahoitusväline tarkoittaa sijoituspalvelulain tarkoittamia rahoitusvälineitä, joita ovat mm. arvopaperit, rahamarkkinavälineet, yhteissijoitusyritysten osuudet ja johdannaissopimukset Sijoituspalvelu tarkoittaa sijoituspalvelulain tarkoittamia sijoituspalveluita, joita ovat mm. toimeksiantojen välittäminen ja toteuttaminen, kaupankäynti omaan lukuun, omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja liikkeeseenlaskun takaaminen ja järjestäminen Palvelu tarkoittaa kutakin erillistä palvelua liittyen Rahoitusvälineisiin tai Sijoituspalveluihin Vahvistus tarkoittaa mitä tahansa toteutetusta Palvelusta asiakkaalle toimitettavaa kirjallista raporttia, vahvistusta, tiliotetta ym., josta käy ilmi toteutetun Palvelun tiedot.

6 Liite 1 1 (2) OP-POHJOLA-RYHMÄN SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISSA NOUDATETTAVA ETURISTIRIITAPOLITIIKKA OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat asiakkaille sijoitus- tai oheispalveluja, noudattavat toiminnassaan eturistiriitatilanteiden välttämiseksi jäljempänä selostettuja menettelytapoja. Eturistiriitatilanne on kyseessä esimerkiksi, kun sijoitus- tai oheispalvelun tarjoajalla, sijoitus- tai oheispalvelun tarjoajan henkilökunnalla tai toisella asiakkaalla tai asiakasryhmällä on tarjottuun palveluun liittyvä asiakkaan edusta poikkeava etu tai intressi. OP-Pohjola-ryhmä on laaja finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkaille pankki-, sijoitusja vakuutuspalveluja ja johon kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset toimivat pääomamarkkinoilla useassa eri roolissa. Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset voivat esimerkiksi käydä omaan tai asiakkaidensa lukuun arvopaperikauppaa, laskea omissa nimissään liikkeeseen Rahoitusvälineitä ja myöntää asiakkaille sijoituspalveluun liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta. Edellä mainituissa tilanteissa on mahdollista, että asiakkaan etu ei ole aina yhtenevä sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, sen henkilökunnan tai sen muiden asiakkaiden omien etujen kanssa. OP-Pohjola-ryhmä on toteuttanut kohtuulliseksi katsottavat toimenpiteet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Tässä tarkoituksessa ryhmään kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset ovat vahvistaneet sisäiset kirjalliset ohjeet, ja periaatteet eturistiriitatilanteiden tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista. Lähtökohtana on, että OP-Pohjola-ryhmä sijoitus- tai oheispalveluita tarjotessaan kohtelee asiakkaitaan tasapuolisesti ja toimii hyvän tavan mukaisesti. Mahdollisten eturistiriitojen syntymistä ehkäistään muun muassa sisäisellä ohjeistuksella ja koulutuksella, käyttämällä erillisiä tietojärjestelmiä, rajoittamalla käyttövaltuuksia, erottamalla toimitiloja ja noudattamalla myös organisaation sisällä salassapitoa koskevia säännöksiä. Tämän lisäksi eturistiriitatilanteita on ehkäisty siten, että toiminnot, joiden välillä voi olla eturistiriita, on erotettu organisatorisesti toisistaan ja tietojen vaihtoa näiden toimintojen välillä on rajoitettu. Eturistiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi OP-Pohjola-ryhmän vaikuttavassa asemassa toimivia johto- sekä toimihenkilöitä koskee näiden omaa ja lähipiirin kaupankäyntiä sääntelevä henkilökohtaisia liiketoimia koskeva ohjeistus. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Edellä tarkoitettujen menettelytapojen ja periaatteiden noudattamista myös valvotaan säännöllisesti. Eturistitilanteiden syntyessä OP-Pohjola-ryhmään kuuluva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys kohtelee asiakasta hyvän tavan mukaisesti ja antaa asiakkaalle riittävät tiedot tällaisen eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista asiakkaan lukuun. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Tällöin on myös mahdollista, että kyseistä liiketointa ei eturistiriitatilanteen välttämiseksi toteuteta. Mikäli haluatte lisätietoja juuri teitä palvelevassa liiketoiminnossa noudatettavista eturistiriitatilanteita koskevista periaatteista, pyydämme ottamaan yhteyttä teitä palvelevaan yhteyshenkilöön. OP-Pohjola-ryhmään kuuluva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys voi sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä maksaa maksun tai palkkion kolmannelle osapuolelle tai saada maksun tai palkkion kolmannelta osapuolelta. Näiden maksamisen perusteena on tavanomaisesti joko kolmannen osapuolen osallistuminen kyseisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tarjoaman palvelun tuottamiseen, markkinointiin tai myyntiin tai kyseisen luottolaitoksen tai sijoituspal-

7 Liite 1 2 (2) veluyrityksen osallistuminen kolmannen osapuolen asiakkaalle tarjoaman palvelun tuottamiseen, markkinointiin tai myyntiin. Esimerkiksi OP-Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen merkintä- tai lunastuspaikkana toimiva OP-Pohjola-ryhmän toimipaikka saa palkkioita rahastomyynnin perusteella. Palkkioiden suuruus voi perustua rahastomerkintöihin, lunastuksiin tai olemassa olevaan rahastokantaan. Pohjola Pankki maksaa liikkeeseenlaskemiensa joukkovelkakirjalainojen tai muiden joukkovelkakirjalainojen myyntipaikkana toimimisesta palkkion merkintäpaikkana toimiville OP-Pohjola-ryhmän toimipaikoille. Palkkio voi olla osa lainasta perittävästä merkintäpalkkiosta, merkintäkohtainen kiinteä palkkio ja/tai välitettyyn määrään perustuva palkkio. Vastaavasti osakeantien yhteydessä Pohjola Pankki maksaa palkkiota OP-Pohjola-ryhmän toimipaikoille merkintäpaikkana toimimisesta. Pohjola Pankki voi maksaa asiakashankintapalkkion OP-Pohjola-ryhmän toimipaikoille johdannaiskaupankäyntiin liittyvän asiakashankinnan osalta. Palkkio voi olla kiinteä tai perustua johdannaisen nimellisarvoon. Pohjola Pankki maksaa OP- Pohjola-ryhmän toimipaikkojen asiakkaiden tekemistä osakekaupoista palkkion kyseiselle OP-Pohjola-ryhmän toimipaikalle. Palkkio on osa kaupankäynnistä perittävästä kaupankäyntipalkkiosta ja toimitusmaksusta. Näiden maksujen ja palkkioiden tarkoituksena on parantaa palvelun laatua tarjoamalla mahdollisimman kattavat palvelut OP-Pohjola-ryhmässä.

8 Liite 2 1 (3) TOIMEKSIANTOJEN HUOLELLISTA TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET POHJOLA PANKKI OYJ:N ASIAKKAAT Johdanto Kaupankäyntipaikat Tässä asiakirjassa määritellään ne toimintaperiaatteet, joita Pohjola Pankki Oyj (Pohjola Pankki) noudattaa toteuttaessaan tai välittäessään Pohjola Pankin eiammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden Rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja saavuttaakseen asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen. Näiden toimintaperiaatteiden lisäksi Pohjola Pankilla on erilliset toimintaperiaatteet op.fi - verkkopalvelun sekä OP-Pohjola-ryhmän toimeksiantojen välitysjärjestelmän ja Osuuspankkien kautta tulevien toimeksiantojen osalta. Nämä erilliset toimintaperiaatteet löytyvät osoitteesta Antaessaan toimeksiannon Pohjola Pankille asiakas hyväksyy nämä toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet. Pohjola Pankki toteuttaa asiakkaidensa toimeksiantoja niillä kaupankäyntipaikoilla, joilla se on arvioinut saavansa säännönmukaisesti asiakkaan kannalta parhaan tuloksen. Rahoitusvälineissä, kuten osakkeissa, jotka ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki ja NASDAQ OMX Tukholma -kaupankäyntipaikoilla, Pohjola Pankki toteuttaa toimeksiannot SOR 1 -palvelulla niillä Rahoitusvälineillä, joilla se on mahdollista. Mikäli SOR-palvelun käyttö ei ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista, toimeksianto toteutetaan päämarkkinapaikalla. Muissa kaupankäyntipaikoissa, joissa Pohjola Pankki on jäsen, toimeksiannot Rahoitusvälineillä toteutetaan vain kyseisillä päämarkkinapaikoilla. Niissä markkinapaikoissa, joissa Pohjola Pankilla ei ole jäsenyyttä, Pohjola Pankki käyttää välittäjiä, joiden kautta Pohjola Pankki on arvioinut saavansa asiakkaan kannalta parhaan tuloksen. Pohjola Pankki valitsee käyttämänsä välittäjän huolellisesti painottaen valinnassaan näissä toimintaperiaatteissa mainittuja seikkoja. Nämä välittäjät voivat toteuttaa toimeksiantoja tai jakaa toimeksiantoja toteutettavaksi päämarkkinapaikkojen, eli arvopaperipörssien lisäksi monenkeskisiin kaupankäyntipaikkoihin (MTF), kauppojen sisäisille toteuttajille, markkinatakaajille ja muille likviditeetin tarjoajille. Luettelo Pohjola Pankin kulloinkin käyttämistä kaupankäyntipaikoista löytyy Pohjola Pankin Internet-sivuilta osoitteesta Jos Rahoitusväline on listattu säännellyllä markkinalla, Pohjola Pankki toteuttaa toimeksiannon ensisijaisesti joko arvopaperipörssissä ja/tai MTF:issä. Pohjola Pankki voi asiakkaan antamalla suostumuksella toteuttaa asiakkaan toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden tai MTF:n ulkopuolella, eli OTC:na (over the counter). Jos Rahoitusvälinettä ei ole listattu säännellyllä markkinalla tai MTF:ssä, toimeksianto toteutetaan säänneltyjen markkinoiden tai MTF:n ulkopuolella OTC-kauppana. Pohjola Pankki ei toimi sisäisenä toteuttajana. Pohjola Pankki voi toteuttaa toimeksiannon osissa käyttäen hyväksi yhtä tai useampaa kaupankäyntipaikkaa. Toimeksianto voidaan yhdistää joko muilta asiakkailta saatuihin toimeksiantoihin tai Pohjola Pankin omiin liiketoimiin. Yhdistäminen voi tapahtua ainoastaan silloin kun Pohjola Pankki uskoo, ettei yhdistämisestä kokonaisuutena ole haittaa asiakkaalle. Yhdistäminen voi kuitenkin joissakin tapauksissa olla yksittäisen toimeksiannon kannalta epäedullista. 1 SOR on lyhennys termistä "Smart Order Routing". Pohjola Pankilla on käytössään SOR -palvelu, joka hakee päämarkkinapaikkojen lisäksi parasta hintaa monenkeskisiltä kaupankäyntipaikoilta (MTF), kuten Bats Chi~X Europe, Turquoise, Burgundy. Lisäksi parasta hintaa voidaan SOR:in avulla hakea ns. "dark venue" -kaupankäyntipaikoilta.

9 Liite 2 2 (3) Toimeksiantojen huolellisessa toteuttamisessa huomioon otettavat seikat ja niiden tärkeysjärjestys Pohjola Pankki ottaa asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan ja kaupankäyntipaikkaa sekä toista välittäjää valitessaan huomioon seuraavat seikat tässä tärkeysjärjestyksessä: 1) Rahoitusvälineen hinnan, 2) kaupan toteuttamiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset, 3) toimeksiannon koon ja luonteen, 4) toimeksiannon toteutumisen nopeuden, 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys. Pohjola Pankki voi painottaa myös muita kuin edellä mainittuja seikkoja, jos toimeksiannon huolellinen toteuttaminen sitä vaatii. Tällöin edellä mainitusta tärkeysjärjestyksestä voidaan joutua poikkeamaan. Näitä muita seikkoja ja tilanteita ovat esimerkiksi: toimeksiannon välittömän toteuttamisen vaikutukset markkinahintoihin eli Rahoitusvälineen hintakuvaan toimeksiannon toteuttamisnopeus ja toteutumisen todennäköisyys rahoitusvälineen voimakkaan hintavaihtelun yhteydessä (korkea volatiliteetti) Rahoitusvälineen välittömästi tarjolla oleva likviditeetti kaupankäyntipaikoilla ei riitä toimeksiannon toteuttamiseen asiakkaan ohjeiden mukaisesti toimeksianto tulee toteuttaa ajan kuluessa useampina erinä tai käyttäen aikaan perustuvia vertailuarvoja Mikäli Pohjola Pankki toteuttaa poikkeuksellisesti asiakkaan toimeksiannot osittain tai kokonaan joko asettumalla itse asiakkaan vastapuoleksi tai suoraan toisen asiakkaan toimeksiantoa vastaan, Pohjola Pankki huolehtii siitä, että hinta heijastaa vallitsevaa markkinatilannetta. Pohjola Pankki noudattaa ensisijaisesti asiakkaan ohjetta, jolloin asiakkaan antamat erityiset ohjeet saattavat estää Pohjola Pankkia noudattamasta toimintaperiaatteitaan ja tämä saattaa estää asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisen. Ei-ammattimaisen asiakkaan osalta toimeksiantoa toteuttaessa paras mahdollinen tulos määräytyy aina kokonaisvastikkeen perusteella. Pohjola Pankki katsoo, että kokonaisvastike muodostuu tässä luvussa mainituista tekijöistä ja tärkeysjärjestyksestä. Poikkeustilanteissa, kuten kaupankäyntipaikkojen tai Pohjola Pankin kaupankäyntijärjestelmien häiriötilanteissa, Pohjola Pankki saattaa poiketa tässä dokumentissa mainituista toimintaperiaatteesta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Rahoitusvälineet, joihin ei sovelleta näitä toteuttamisperiaatteita Tämä dokumentti ei kata toimeksiantoja niillä Rahoitusvälineillä, joilla ei käydä säännöllisesti kauppaa arvopaperipörsseissä eikä monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla (MTF), eikä myöskään Rahoitusvälineitä, joilla yleensä käydään kauppaa suoraan vastapuolen kanssa (OTC). Näitä ovat esimerkiksi: Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinainstrumentit (valtion velkasitoumukset, sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset ja Euro Commercial Paper, ECPt) OTC-johdannaiset ja muut Pohjolan tai muiden luomat Rahoitusvälineet Tällaisessa tapauksessa Pohjola yleensä antaa asiakkailleen Rahoitusvälineestä joko viitteellisen tai sitovan hintatarjouksen. Tämän jälkeen osapuolten kesken tehdään sopimus joko siten, että asiakas hyväksyy Pohjolan antaman sitovan hintatarjouksen tai siten, että Pohjola vahvistaa hinnan asiakkaalle, jonka jälkeen asiakas

10 Liite 2 3 (3) hyväksyy sen tai Pohjolan ja asiakkaan välillä muutoin sovitaan liiketoimen ehdot. Näissä tapauksissa Pohjola ei toteuta toimeksiantoa asiakkaan puolesta, vaan tekee sopimuksen asiakkaan kanssa. Jos Pohjola tekee Rahoitusvälinettä koskevan sopimuksen asiakkaan kanssa, Pohjola toteuttaa kaupan omaan lukuun, perusteltuun hintaan. Hinnoittelu perustuu käytettävissä oleviin ja kyseiseen Rahoitusvälineeseen soveltuviin ulkopuolisiin referenssihintoihin. Lisäksi hinnoittelussa otetaan huomioon muun muassa oman pääoman kustannukset, vastapuoliriski ja instrumentin luomisen tai asiakkaille tarjoamisen yhteydessä mahdollisesti otetusta markkinariskipositiosta aiheutuneet kustannukset. Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden arviointi ja seuranta Pohjola Pankki arvioi ja seuraa toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen toimintaperiaatteiden asianmukaisuutta säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Seurannalla Pohjola Pankki pyrkii parantamaan ja tehostamaan toteuttamis-järjestelyjään. Pohjola Pankki muun muassa arvioi käyttämiään kaupankäyntipaikkoja ja välittäjiä saavuttaakseen asiakkaan kannalta parhaan tuloksen. Muutokset ja päivitykset näihin toimintaperiaatteisiin julkistetaan Pohjola Pankin Internet-sivuilla osoitteessa

11 Liite 3 1 (7) TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Tässä tiedotteessa on annettu yleinen kuvaus sijoituspalvelun kohteena olevista Rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä siten kuin Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa edellytetään. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia riskejä, joita kuvattuihin Rahoitusvälineisiin liittyy. Rahoitusvälineen soveltuvuus tulee aina arvioida sijoittajakohtaisesti. Sijoittajan tulee perehtyä Rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta sijoittaja voi ymmärtää Rahoitusvälineisiin liittyvät riskit ja mahdolliset vaikutukset sijoittajan taloudelliseen asemaan. Sijoittajan tulee harkita huolellisesti Rahoitusvälineen asianmukaisuus aiottuun käyttötarkoitukseen myös muuttuvissa olosuhteissa. Osakkeet Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema oman pääomanehtoinen arvopaperi. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osakkeeseen sijoittaminen oikeuttaa myös yhtiön maksamaan osinkoon. Osakkeet voivat olla kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla (pörssissä tai sitä vastaavassa kaupankäyntijärjestelmässä) tai muussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Lisäksi osakkeet voivat olla kaupankäynnin kohteena säännellyn markkinan ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella. Osakesijoitusten riskejä ovat osakkeiden hinnanvaihteluun liittyvä riski (markkinariski) ja kaupankäynnin laajuuteen liittyvä riski (likviditeetti). Osakkeiden hinnanvaihteluun vaikuttaa sekä markkinoiden yleinen kehitys että tiedot liikkeeseenlaskijan menestykseen vaikuttavista seikoista. Osakesijoituksiin sisältyy mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos liikkeeseenlaskija ajautuu konkurssiin. Riskiin vaikuttaa yleisesti myös mm. liikkeeseenlaskijan toimiala, lainsäädännön muutokset sekä mm. liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ja omistuksen jakautuminen. Vieraan valuutan määräisten osakkeiden arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset. Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittamista voidaan pitää muita osakesijoituksia riskipitoisempana, sillä näille markkinoille on tyypillistä vakiintumaton toimintaympäristö ja lainsäädäntö, poliittiset riskit, valuuttakurssien voimakkaat heilahtelut, vastapuoliriskit sekä osakemarkkinoiden alhaisempi likviditeetti. Osakkeisiin rinnastetaan myös merkintä- ja optio-oikeudet, jotka oikeuttavat merkitsemään niitä liikkeeseenlaskeneen yhtiön osakkeita. Merkintä- tai optio-oikeuden hinta riippuu liikkeeseenlaskijan osakkeen hintakehityksestä sekä sen lisäksi optiooikeuden toteutushinnasta, osakkeen volatiliteetista, korkotasosta ja optio-oikeuden jäljellä olevasta juoksuajasta. Merkintä- ja optio-oikeuksien volatiliteetti on korkeampi kuin alla olevan osakkeen, johtuen pienemmästä sitoutuneesta pääomasta (ns. vipuvaikutus). Rahamarkkinainstrumentit Rahamarkkinainstrumentteihin luetaan valtionvelkasitoumukset, sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset ja ECP:t (Euro Commercial Paper). Lyhyet rahamarkkinasijoitukset ovat pääsääntöisesti ns. nollakorkoisia todistuksia (diskonttopapereita), jonka haltijalle liikkeeseenlaskija maksaa todistukseen merkittynä eräpäivänä nimellisarvon. Sopimusten maturiteetti on tyypillisesti 1-12 kuukautta. Sijoitukseen liittyy olennaisesti liikkeeseenlaskijan luottoriski.

12 Liite 3 2 (7) Nollakorkoisten rahamarkkinasijoitusten tuotto muodostuu hankintahinnan ja nimellisarvon (tai takaisinmyyntihinnan) erotuksena. Hankintahinta ja takaisinmyynnin hinta saadaan diskonttaamalla nimellisarvo ko. periodille noteerattavalla korkoprosentilla kaupan arvopäivästä eräpäivään. Sopimuksen voi tarvittaessa myydä jälkimarkkinoilla. Takaisinosto tapahtuu ostohetken markkinahintaan. Rahamarkkinainstrumentteihin kuten muihinkin korkoinstrumentteihin liittyvä riski voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen on korkotason vaihtelusta ja instrumentin maturiteetista johtuva riski (korkoriski), toinen liikkeeseenlaskijan / talletuksensaajan maksukykyyn liittyvä riski (luottoriski). Luottoriskin merkitys korostuu korkoinstrumenteissa, joissa liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on alhainen. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat ovat kassavirtapohjaisia instrumentteja, joiden arvo määritellään niiden kassavirtojen nykyarvojen kautta. Kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan kaikki kassavirrat tunnetaan, mutta vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan kassavirrat riippuvat korkotason vaihteluista. Kassavirrat muodostuvat kuponkikoroista ja lainan pääoman takaisinmaksuista. Tällöin joukkovelkakirjalainan arvo määräytyy markkinoilla vallitsevan tuottovaatimuksen eli diskonttokoron mukaisesti. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijana voivat olla esim. valtio, kunta, yritys tai vakuutus- ja rahoituslaitos. Liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjalainojen tuoton määräytymisperusteet määritellään kunkin yksittäisen lainan ehdoissa. Tuoton määrään voivat vaikuttaa myös emissiokurssi ja mahdollisesti perittävä merkintäpalkkio. Joukkovelkakirjalainaan tavallisesti liittyvät riskit ovat korkoriski ja luottoriski. Korkoriski tarkoittaa riskiä korkotason heilahtelusta. Korkotason nousu laskee joukkolainan myyntiarvoa jälkimarkkinoilla ja korkotason lasku puolestaan lisää arvoa. Joukkovelkakirjalainaan liittyy myös luottoriski eli riski siitä, ettei liikkeeseenlaskija kykene maksamaan korkoa tai pääomaa takaisin velkakirjaehtojen mukaisesti. Selvitysriski merkitsee tappion vaaraa, joka syntyy osapuolten välille maksujen sekä toimitusten yhteydessä, mikäli vastapuoli ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan. On mahdollista, ettei lainalle muodostu laina-aikana jatkuvaa päivittäistä jälkimarkkinaa. Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen lainan eräpäivää, velkakirjan sen hetkinen markkinahinta voi olla sijoitettua pääomaa matalampi tai korkeampi. Sijoittajalla tai liikkeeseenlaskijalla voi lainakohtaisissa ehdoissa mainituin tavoin olla oikeus vaatia lainan ennenaikaista takaisinmaksua. Ulkomaisiin joukkovelkakirjalainoihin voi liittyä myös valuuttakurssiriskiä. Indeksilaina tai muu strukturoitu laina on joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto on yleensä osittain tai kokonaan sidottu ennalta määrätyn kohde-etuuden arvonkehitykseen. Strukturoituun lainaan voi liittyä liikkeeseenlaskijan sitoumus maksaa sijoittajalle eräpäivänä takaisin vähintään lainan nimellismäärä tai erikseen mainittu muu osuus lainan nimellismäärästä. Sitoumus on voimassa täysimääräisesti vain lainan eräpäivänä, ja siihen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski. Sitoumus ei koske lainasta mahdollisesti maksettua ylikurssia tai merkintäpalkkiota. On lisäksi mahdollista, että liikkeeseenlaskija ei anna edellä mainittua sitoumusta. Strukturoituihin lainoihin liittyy myös riski kohde-etuuden arvon kehittymisestä laina-aikana. Mikäli sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää, hän saattaa saada luovutusvoittoa tai kärsiä luovutustappiota. Strukturoidun lainan markkina-arvoon laina-aikana vaikuttaa korkotaso sekä kohde-etuuden arvonmuutos. Kohde-etuus voi olla osake (ml. osakekori, osakeindeksi tai näistä muodostettu kori), hyödyke, valuuttakurssi (ml. kori, indeksi tai indeksikori) korko tai korkoero, inflaatio (ml. kuluttajahintaindeksi) luottoriski tai edellisten yhdistelmä. Kohde-etuuden arvo voi laina-aikana nousta tai laskea.

13 Liite 3 3 (7) Debentuurilaina on joukkovelkakirjalaina, joka on liikkeeseenlaskijan konkurssitilassa etuoikeudeltaan huonommassa asemassa kuin liikkeeseenlaskijan muut sitoumukset. Tavallista lainaa suuremman riskin ja huonomman likviditeetin vuoksi debentuurilainalle maksetaan yleisesti parempaa korkoa kuin muille joukkovelkakirjalainoille. Vaihtovelkakirjalaina on joukkovelkakirjalaina, jonka haltijalla on oikeus vaihtaa omistamansa velkakirjat liikkeeseen laskijan osakkeisiin ennalta sovitulla vaihtosuhteella. Kuponkikorko on tavallisesti markkinoilla vallitsevaa liikkeeseenlaskijan luottoriskimarginaalia alhaisempi. Optiolaina on joukkovelkakirjalaina, johon sisältyy oikeus ostaa lainan liikkeeseenlaskijayrityksen osakkeita tiettynä aikana määrättyyn hintaan. Lainalla ja optiolla voidaan käydä jälkimarkkinoilla kauppaa erikseen. Vaihtovelkakirjalainan tavoin optiolainan kuponkikorko on alhaisempi kuin tavallisen joukkovelkakirjalainan, koska osa kuponkikorosta on käytetty osakeoption ostamiseen. Johdannaissopimukset Johdannaissopimuksia ovat optiot, termiinit, futuurit, vaihtosopimukset, näiden yhdistelmät ja/tai muut vastaavat sopimukset. Johdannaissopimukset voivat olla vakioituja tai vakioimattomia (OTC-johdannaiset). Johdannaissopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka arvo voi riippua sopimuksen kohde-etuuden arvon muutoksista, hinta-vaihtelusta eli volatiliteetista, korkotason vaihtelusta, sopimuksen erääntymisajasta tai muusta johdannaisen arvoon vaikuttavasta tekijästä. Johdannaissopimuksen kohde-etuutena voi olla esim. osake, valuutta, korko, hyödyke, luottoriski, indeksi tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Johdannaissopimusten voimassaoloaika vaihtelee hyvin lyhyestä useisiin vuosiin. Kohde-etuuden arvon muutoksen eli markkinariskin lisäksi johdannaissopimusten arvoon ja sopijapuolten suoritusvelvollisuuksien määrään, ajoitukseen ja toteutukseen voivat vaikuttaa mm. lainsäädännön muutokset sekä vastapuolen maksukyvyttömyydestä johtuva suorituksen viivästymisen ja luottotappion riski. Johdannaissopimuksen lopullinen tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Johdannaissopimuksen tuottoon vaikuttavat myös muut sopimuksen ehdoissa mahdollisesti mainitut tekijät sekä mahdollisen vaadittavan vakuuden asettamiseen liittyvät kustannukset. Etenkin vakioimattomien johdannaissopimuksen ehtojen muuttaminen tai sopimuksen päättäminen kesken sopimuskauden tai oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmannelle osapuolelle saattaa viedä aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Sopimusvelvoite täytetään lähtökohtaisesti toimittamalla kohdeetuus tai suorittamalla sopimuksen arvo rahassa lunastuspäivänä. Koska johdannaiset ovat kohde-etuutta koskevia sopimuksia, yllä kuvatut kohdeetuuksiin liittyvät riskit ja niistä aiheutuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat suoraan johdannaisten arvoon. Johdannaissopimuksista voi tyypistä riippuen aiheutua asiakkaalle muita taloudellisia sitoumuksia tai velvoitteita kuin hankintakustannus, ja hankin-taan voi liittyä vakuusvaatimus tai muita velvoitteita. Johdannaissopimuksen arvo voi muuttua nopeasti ja voimakkaasti, jolloin mahdollinen vakuusvaje voidaan joutua kattamaan lisävakuuksilla. Vakuus voidaan myös joutua realisoimaan. Johdannaisten likviditeettiin saattaa sisältyä rajoituksia. Vieraan valuutan määräisiin johdannaisten arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset.

14 Liite 3 4 (7) Johdannaissopimuksista voidaan muodostaa yhdistelmiä. Yksittäisen johdannaissopimuksen ehdot voivat olla sellaisia, että voitto-/tappiomahdollisuus voi kasvaa hyvin suureksi. Tappioriski voi tietyissä strategioissa muodostua teoriassa rajattomaksi. Warrantit Warrantti on arvopaperistettu johdannainen, jolla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla (pörssissä tai sitä vastaavassa kaupankäyntijärjestelmässä). Ostowarrantti antaa oikeuden ostaa ja myyntiwarrantti oikeuden myydä kohde-etuuden tiettynä päivänä tiettyyn hintaan. Kohde-etuus on yleensä osake tai indeksi, mutta se voi myös olla esimerkiksi mikä tahansa hyödyke tai valuutta. Warrantin toteutushinta määrittää hinnan, jolla sijoittajalla on oikeus ostaa (ostowarrantti) tai myydä (myyntiwarrantti) kohde-etuus. Warrantin kerroin puolestaan osoittaa, kuinka monta warranttia tarvitaan kohde-etuuden os-tamiseen tai myymiseen. Mikäli warrantilla on eräpäivänään arvoa, sijoittaja saa vastaavan summan joko rahana (nettoarvon tilitys) tai arvo-osuuksina (fyysinen toimitus). Eurooppalainen warrantti toteutetaan päättymispäivänä. Amerikkalaisessa warrantissa taas sijoittaja voi vaatia toteutusta milloin tahansa voimassaoloaikana. Warrantit ovat pääasiassa eurooppalaisia warrantteja. Warrantit oikeuttavat mutta eivät velvoita ostamaan tai myymään warrantin kohdeetuus tiettynä päivänä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Tälle oikeudelle ostaa tai myydä on määritelty arvo, joka on warrantin hinta markkinoilla. Ennalta määrätyllä ajankohdalla tarkoitetaan warrantin päättymispäivää, jolloin edellä mainittu oikeus ostaa tai myydä toteutuu ja ennalta määrätty hinta esitetään warrantin toteutushintana. On kuitenkin huomattava, että asiakas ei yleensä tule ostamaan tai myymään esim. osakkeita fyysisesti, vaan asiakkaalle mahdollisesti voitollinen erotus maksetaan käteisenä. Warranttien kaupankäynnissä keskeisessä osassa on warrantin liikkeeseenlaskijan antama markkinatakaus. Markkinatakauksessa liikkeeseenlaskija voi sitoutua antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen. Markkinatakauksen ehdot on kuvattu warranttia koskevassa esitteessä ja takauksen ehdot voivat vaihdella huomattavasti sekä liikkeeseenlaskija- että warranttikohtaisesti. Warrantti voi eräpäivänään olla arvoton, ja silloin sijoittaja menettää sijoituksensa. Ostowarrantti erääntyy arvottomana, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä warrantin toteutushintaa alhaisempi. Myyntiwarrantti puolestaan erääntyy arvottomana, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä warrantin toteutushintaa korkeampi. Turbowarrantit eroavat tavallisista warranteista seuraavien tekijöiden osalta: niillä on suurempi vipuvaikutus kohde-etuuteen nähden ja niillä on ennalta määritelty knock-out-taso, jonka saavuttaminen eräännyttää turbon. Suurempi vipuvaikutus merkitsee sitä, että turbowarranteissa riskit ovat vielä suurempia kuin normaaleissa warranteissa. Kohde-etuuden kurssiliikkeestä johtuvaa riskiä on turbowarranteissa pienennetty knock-out-tason avulla. Knock-out-tason saavuttamisen ja turbowarrantin erääntymisen jälkeen määritellään selvityshinta. Jos knock-out-taso on sama kuin toteutushinta, tai jos selvityshinta on yhtäsuuri tai pienempi kuin toteutushinta (ostoturbo) tai jos selvityshinta on yhtäsuuri tai suurempi kuin toteutushinta (myyntiturbo), erääntyy turbowarrantti arvottomana.

15 Liite 3 5 (7) Knock-out-taso voidaan nähdä myös riskinä, sillä kurssin hyvinkin lyhytaikainen heilahdus voi johtaa knock-out-tason saavuttamiseen ja turbowarrantin ennenaikaiseen erääntymiseen. Tavallisen warrantin tapaan myös turbowarrantti saattaa erääntyä toteutuspäivänään arvottomana. Turbowarranttien voimassaoloajat ovat tavallisia warrantteja lyhyempiä. Warrantin riskejä ovat markkina-, luotto- ja valuuttariski. Markkinariski liittyy kohdeetuuden hintakehitykseen, ja luottoriski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn. Valuuttariski tulee huomioida, jos kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa. Aina ennen warranttiin liittyvän sijoituspäätöksen tekoa tulee tutustua tuotetta koskevaan esitteeseen ja ehtoihin sekä tuotteen toimintaperiaatteisiin, yksityiskohtiin (esim. knock-out taso) sekä riskeihin. Warranttia koskeva esite ja muut warranttia koskevat tarkemmat tiedot löytyvät niiden liikkeeseenlaskijoiden internetsivuilta. Sijoitusrahastot Yllä kuvattuihin Rahoitusvälineisiin ja niiden yhdistelmiin voidaan tehdä sijoituksia useimmiten suorien sijoitusten lisäksi myös sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet sijoittajat osuuksiensa suhteessa. Sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Voitonjakoon perustuvan jaottelun mukaan sijoitusrahastot jaetaan rahastoihin, jotka jakavat voittoa vuosittain sekä kasvurahastoihin, joissa voitto kasvattaa rahastoosuuden arvoa. Samassa rahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Sijoitusrahasto sijoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa varat rahaston säännöissä ilmaistua sijoitusstrategiaa noudattaen. Rahaston säännöistä ilmenevät rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Sijoituskohteen valinnan mukaan sijoitusrahastot voidaan jaotellaan osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkän koron rahastoihin, keskipitkän koron rahastoihin ja lyhyen koron rahastoihin. Sen lisäksi on mm. raaka-ainerahastoja, vaihtovelkakirjarahastoja, yrityslainarahastoja. Useimmat sijoitusrahastot noudattavat sijoituspolitiikassaan riskin hajauttamista koskevia periaatteita. Eräät rahastot kuitenkin poikkeavat näistä periaatteista, jolloin niitä kutsutaan erikoissijoitusrahastoiksi. Tällaisia ovat perinteisten, sijoitusrajoitteiltaan muita rahastoja joustavampien rahastojen lisäksi esimerkiksi pääoman turvaamiseen pyrkivät suojarahastot sekä vipurahastot, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia (optioita ja termiinejä). Jotkin erikoissijoitusrahastot on tarkoitettu vain ammattimaisille suursijoittajille. Rahastot eroavat toisistaan myös siten, että joidenkin tavoitteena on passiivinen indeksin seuraaminen (indeksirahastot), kun taas toiset pyrkivät aktiivisella sijoitusnäkemyksen otolla vertailuindeksiä korkeampaan tuottoon (aktiivirahastot). Rahastoyhtiön on lunastettava rahasto-osuudet sijoittajalta vaadittaessa. Sijoitusrahaston varoista peritään sen toimintaan liittyvät kulut, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, joiden suuruus vaihtelee rahastosta riippuen, ja ne yksilöidään avaintietoesitteessä. Rahaston riskitaso riippuu rahaston sijoitusstrategiasta. Sijoitettavien varojen hajauttaminen useampaan kuin yhteen toisistaan riippumatomaan sijoituskohteeseen pienentää rahaston kokonaisriskiä suhteessa yksittäiseen sijoituskohteeseen (ns. korrelaatio-efekti). Rahastot ovat pääsääntöisesti likvidejä päivittäin, mutta rahastojen likvidiyttä voi olla rajoitettu rahaston säännöissä esimerkiksi poikkeuksellisten markkinatilanteiden varalta rahasto-osuudenomistajien edun vuoksi tai rahaston

16 Liite 3 6 (7) harjoittaman sijoituspolitiikan vuoksi. Sen lisäksi erikoissijoitusrahastojen osuuksien lunastukset voivat olla mahdollisia vain tiettyinä ajankohtina esim. kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vieraan valuutan määräisten rahastojen arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset. ETF (Exchange Traded Fund) on säännellyllä markkinalla (pörssissä tai sitä vastaavassa kaupankäyntijärjestelmässä) kaupankäynnin kohteena oleva rahasto, jonka kurssikehitys seuraa esim. valittua indeksiä. ETF:illä voidaan käydä kauppaa säännellyllä markkinalla samalla tavoin kuin osakkeilla. Kaupankäynti säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella on myös mahdollista. Likviditeetti määräytyy muun muassa kohde-etuuden perusteella. ETF-rakenteet ovat erilaisia ja rakenteet vaihtelevat liikkeeseenlaskijakohtaisesti. ETF-tuotteisiin liittyy muun muassa markkina-, luotto-, valuutta- ja vastapuoliriskiä. Tuotteiden riskitaso vaihtelee seurattavan indeksin, kohde-etuuden ja sijoitusstrategian mukaan. Markkinariski liittyy kohde-etuuden hintakehitykseen, pääoma voi laskea tai sen voi teoriassa menettää kokonaan. Valuuttakurssiriski tulee huomioida kohde-etuuden valuutan sekä noteerausvaluutan suhteen. Tiettyihin rakenteisiin (ETN) liittyvä luottoriski koskee liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyä. Liikkeeseenlaskija pyrkii hallitsemaan tuotteisiin liittyvää vastapuoliriskiä erilaisilla vakuusvaateilla. ETF-tuotteisiin voi liittyä myös asiakasvarojen säilytystä koskeva riski erityisesti silloin, kun ETF sijoittaa varansa kehittyville markkinoille ja arvopaperien säilytys hoidetaan alisäilytysjärjestelyillä kohdemaassa. Ns. short ETF:t ovat rakenteita, joiden kurssikehitys seuraa päivätasolla käänteisesti kohdemarkkinaa tai -etuutta. ETC:t ETC:t (Exchange Traded Commodity) ovat arvopaperistettuja raaka-aineita, joilla voidaan käydä kauppaa säännellyllä markkinalla (pörssissä tai sitä vastaavassa kaupankäyntijärjestelmässä) samalla tavoin kuin osakkeilla. ETC:n kurssikehitys seuraa esim. kohde-etuutena olevan raaka-aineen tai raaka-ainekorin hintaa. Mikäli ETC on toteutettu raaka-ainejohdannaisilla, asiakkaan saamaan kokonaistuottoon vaikuttavat myös ns. rullausvoitot tai -tappiot. Rullauksella tarkoitetaan sitä toimenpidettä, kun ETC myy erääntyvää raaka-ainefutuuria ja ostaa myöhemmin erääntyvää tilalle. Rahoituspalveluun liittyvät verot ETC:n riskejä ovat markkina-, luotto- ja valuuttariski. Markkinariski liittyy kohdeetuuden hintakehitykseen, pääoma voi laskea ja se voidaan teoriassa menettää kokonaan, jos ETC:n kohde-etuutena olevan hyödykkeen tai hyödykekorin hinta laskee. Sijoitusstrategiasta riippuen hinnanmuutos voi tietyillä ETC:illä olla suurempi kuin kohde-etuuden hinnanmuutos. Luottoriski koskee liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyä. Valuuttariski tulee huomioida kohde-etuuden valuutan sekä noteerausvaluutan suhteen. Ns. short ETC:t ovat rakenteita, joiden kurssikehitys seuraa päivätasolla käänteisesti kohdemarkkinaa tai -etuutta. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että Rahoitusvälineiden ostamiseen, omistukseen ja myymiseen liittyy veroseuraamuksia. Sijoittajan tulee huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätösten tekoa. Sijoitusta harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Suomen verolainsäädännön mukaisista tai muista veroseuraamuksista koskien Rahoitusvälineiden ostamista, omistamista ja myymistä.

17 Liite 3 7 (7) Määritelmiä: Luottoriski Riski siitä, ettei liikkeeseenlaskija kykene maksamaan korkoa tai pääomaa takaisin Rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun ehtojen mukaisesti Markkinariski Markkinariski tarkoittaa riskiä markkinahinnan vaihtelusta. Markkinariskejä ovat korko-, valuutta-, osake- tai muu hintariski. Korkoriski Korkoriski tarkoittaa riskiä korkotason heilahtelusta. Korkotason nousu laskee joukkolainan myyntiarvoa jälkimarkkinoilla ja korkotason lasku puolestaan lisää arvoa. Valuuttariski Valuuttariski tarkoittaa riskiä valuuttakurssien vaihtelusta. Vastapuoliriski Riski sitoumuksen vastapuolen kyvystä suoriutua velvoitteistaan. (Tämä voi koskea mm. johdannaissopimuksia, korkosijoituksia, strukturoituja sijoituksia ja valuuttakauppoja.) Selvitysriski Kaupan toteutukseen liittyvä riski, eli sovittu kauppa ei toteudu joko siksi, ettei vastapuolella ole joko toimittaa arvopaperia tai maksaa vaadittua kauppahintaa.

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy ("Pohjola Corporate Finance") osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy (Pohjola Corporate Finance) osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki 1 (3) TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA Tähän asiakirjaan on koottu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 :n edellyttämät tiedot, jotka tulee antaa asiakkaalle ennen sijoituspalvelun

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 1 (6) Ei ammattimainen. Käytössä alkaen.

Sijoittajatiedote 1 (6) Ei ammattimainen. Käytössä alkaen. Sijoittajatiedote 1 (6) Käytössä 1.1.2013 alkaen. 1 Asiakasluokittelu Sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö velvoittaa meitä kertomaan asiakkaidemme luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava OP Yrityspankki Oyj:tä ("OP Yrityspankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelutai tuotekohtaiset

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 1 (5)

Sijoittajatiedote 1 (5) 1 (5) Sijoittajatiedote 1. Asiakasluokittelu Sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö velvoittaa meitä kertomaan asiakkaidemme luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (9) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Execution Policy

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Execution Policy Päivitetty 8.5.2014 TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Eecution Policy UB Securities Oy (jäljempänä UB ) noudattaa näitä periaatteita ammattimaisten ja ei-ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantojen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT. Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: OPTIUM ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu seuraavat arvopaperimarkkinalain edellyttämät ennakkotiedot: 1. Tiedot Optium Oy:stä ja sen valvojasta 2. Tiedot Optium

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

FOURTON OY. Käytössä 1.1.2015 lukien.

FOURTON OY. Käytössä 1.1.2015 lukien. FOURTON OY Sijoittajatiedote ei-ammattimainen Käytössä 1.1.2015 lukien. Sijoituspalvelua, kuten täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua, tarjoavan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Päivitetty 22.1.2015 UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1. Johdanto UB Omaisuudenhoito Oy ( UB ) noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan tai välittäessään

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

TIETOJA JAM ADVISORS OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA JAM ADVISORS OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn mukaiset tiedot JAM Advisors Oy:stä sen tarjoamista palveluista sekä sen tarjoamiin palveluihin liittyvien

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Rahastosijoittamiseen liittyvät riskit Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit Sijoittamiseen liittyy aina riski, jolla tarkoitetaan sijoituksen

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

(5) EVLI PANKIN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISPERIAATTEET

(5) EVLI PANKIN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISPERIAATTEET 3.1.2018 1(5) EVLI PANKIN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISPERIAATTEET 1. Johdanto Tässä asiakirjassa määritellään ne toimintaperiaatteet, joita Evli Pankki ( Evli ) noudattaa toteuttaessaan tai

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Palveluntarjoaja 1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja Aalto Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö Osoite: Kalevankatu 4, 00100

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA 1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA Tämä tiedote sisältää sijoituspalvelulain edellyttämät ennakkotiedot, jotka on annettava ei-ammattimaiselle sijoittajalle ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun tarjoamista.

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy:n hallituksen hyväksymä tiivistelmä SISÄLTÖ Tietoa palveluntarjoajasta ja

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA:

LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Sijoituspalvelusopimus 1 (6)

Sijoituspalvelusopimus 1 (6) Sijoituspalvelusopimus 1 (6) Sijoituspalvelusopimuksen yleiset ehdot Tämän sopimuksen hyväksynyt asiakas ja Nordea Pankki Suomi Oyj (pankki) ovat sopineet sijoituspalveluista seuraavaa: 1. Soveltamisala

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet

Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Marraskuu 2015 Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Periaatteet on päivitetty viimeksi marraskuussa

Lisätiedot

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1 (5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT I Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. II Ammattimainen asiakas 1 Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Hyväksytty hallituksessa 27.05.2016, versio 1.0.2 ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta VISIO Varainhoito Oy (y-tunnus 2298186-6, kotipaikka Helsinki) Aleksanterinkatu 21 H 00100 Helsinki puh. 041 437 5644 faksi 029 1934

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

3.) Suomen valtio, Valtiokonttori, Ahvenanmaan maakunta, ulkomainen valtio ja osavaltio sekä valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin

3.) Suomen valtio, Valtiokonttori, Ahvenanmaan maakunta, ulkomainen valtio ja osavaltio sekä valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin LIITE 1: ASIAKASLUOKITUS JA SEN VAIKUTUKSET Seligson & Co Oyj sopimusten julkiset liitteet v.1.1.2017 Ammattimainen ja ei-ammattimainen asiakas Sijoituspalvelulain mukaan Seligson & Co Oyj:n (jäljempänä

Lisätiedot