Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös

2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Avainluvut ja analyysit Sijoitusallokaatio (käyvät arvot) Avainluvut ja analyysit Sijoitustoiminnan tuotto Riskien hallinta Luettelo yhtiön kirjanpitokirjoista, järjestelmistä ja rekistereistä Hallituksen esitys voiton käytöstä Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutus) 102. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön uudelleenjärjestelyt. Organisaatiomallin edelleen kehittäminen sekä uudet yhteistyö- ja palvelukonseptit luovat Veritas Eläkevakuutukselle aikaisempaa paremmat kasvuedellytykset yhä kovenevan kilpailun markkinoilla. Yhtiön talous on hyvin vakaalla pohjalla. Sijoitusmarkkinoiden heilahteluista vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla huolimatta Veritas Eläkevakuutus teki työeläkevakuutusalan parhaan sijoitustuloksen jo toisena vuotena peräkkäin. Veritas Eläkevakuutus myi tammikuussa 2007 tytäryhtiönsä Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Henkivakuutus) osakekannan yhteistyökumppanilleen Säästöpankki Aktia Oyj:lle (Aktia), ja näin Veritas Eläkevakuutuksesta tuli Aktian kolmanneksi suurin omistaja noin 10 % omistusosuudella. Veritas Henkivakuutuksen myynti muutti yhteistyömalleja vakuutusryhmä Veritaksessa, johon Veritas Eläkevakuutus kuului vuosina Uuden yhteistyömallin suuntaviivat vedettiin vuoden 2007 aikana, ja Veritas Eläkevakuutus järjesti toimintamallinsa ja työprosessinsa uudelleen. Aikaisemmista Veritas-ryhmän jäsenyrityksistä ja Aktia-konsernista muodostuva uusi yhteistyöryhmittymä tarjoaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille aikaisempaa kattavamman valikoiman vakuutus- ja fi nanssipalveluja. Uusi yhteistyömalli vastaa markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin ja suomalaisten muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen. Asiakkaat keskittävät pankki- ja vakuutusasiansa aikaisempaa enemmän ja hoitavat niitä pankin konttorissa. Uusi yhteistyömalli tarjoaa kaikille yhtiöille paremmat toimintaedellytykset ja mahdollistaa aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa mm. volyymin kasvun, kustannustehokkuuden ja toiminnan kehittämisen. Työeläkejärjestelmää kehitetään Eduskunta hyväksyi lakiesityksen yksityisen sektorin keskeiset eläkelait yhdistävästä eläkelaista maaliskuussa 2006, ja uusi työntekijän eläkelaki (TyEL) astui voimaan vuoden 2007 alusta. Uusi laki korvasi työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain (LEL) sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (TaEL). Uuden lain mukaan työnantaja voi vakuuttaa kaikki työsuhteet (merimiehiä lukuun ottamatta) samassa eläkevakuutusyhtiössä riippumatta työsuhteen kestosta tai toimialasta. Uuden lain soveltaminen toi mukanaan uusia työprosesseja ja -rutiineja ja aiheutti myös suuria muutoksia tietojärjestelmiin. Tammikuussa 2007 alalla otettiin käyttöön yhteisesti omistetun Arek Oy:n puitteissa yhteinen ansaintarekisteri. Nk. Puron ryhmä selvitti vuoden 2005 aikana työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia kasvattaa sijoitustoiminnan tuottoja riskinottoa lisäämällä. Selvitystyön kohteena oli sekä kotimaisten osakesijoitusten että osakkeiden prosentuaalisen osuuden lisääminen sijoitussalkussa. Työryhmän kehitysehdotus julkaistiin vuoden 2006 alussa. Ehdotuksen mukaisesti vuoden 2007 alusta otettiin käyttöön nk. osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu osakemarkkinoiden heilahteluilta suojaavien puskureiden lisäämiseksi. Tässä yhteydessä uudistettiin eläkelaitosten vastuuvelan kattamiseen sekä vakavaraisuusrajan laskemiseen liittyvää lainsäädäntöä. Muun muassa sijoitukset luokitellaan nyt todellisen riskin mukaan, ja eläkelaitosten hallitusten tulee vahvistaa luokittelussa sovellettavat periaatteet. Työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin tietyiltä osin vuoden 2007 alussa. Laki asettaa mm. hallituksen jäsenille työeläkekysymyksiin liittyviä pätevyys- ja osaamisvaatimuksia. Työeläkeyhtiöitä koskevaan lakiin tehtyjen muutosten johdosta Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestystä on muutettu. Selvitysmies Erkki Rajaniemi tutki vuoden 2006 aikana työeläkealan kilpailuolosuhteita ja luovutti asiaa koskevan raporttinsa Raportissa käsitellään mm. kysymystä siitä, missä määrin työeläkelaitokset voivat tai niiden täytyy toimia yhteistyössä ja miten hajautetun järjestelmän tehokkuutta tulisi mitata. Tämän raportin ja edellä mainitun Puron ryhmän kehitysehdotuksen yhteydessä asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, miltä osin on mahdollista ja perusteltua sallia yhtiökohtaisia laskuperusteita. Työeläkeyhtiöiden ehdotus jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle Vuonna 2007 työeläkeala valmisteli yhteistyössä työeläkeotteen, joka lähetetään vuodesta 2008 alkaen kaikille yksityisellä sektorilla työskenteleville. Noin 3,1 miljoonaa suomalaista saa eläkeotteen vuonna Työeläkeote sisältää mm. tiedot vakuutetun eläkkeeseen oikeuttavista työsuhteista yksityisen sektorin palveluksessa, yrittäjätoiminnasta ja sosiaalieduista, sekä tiedot ansaitusta eläkkeestä. Eläkeote antaa suomalaisille mahdollisuuden oman lakisääteisen eläketurvansa seuraamiseen aikaisempaa tehokkaammin. Työeläkevakuuttajien tavoitteena on, että eläkeote auttaa parantamaan suomalaisten tietämystä lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä.

4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,2 % Keskimääräinen TyEL-maksu vuonna 2007 oli 21,6 % palkkasummasta ja pysyi näin ollen edellisen vuoden tasolla. Palkansaajien työeläkemaksu oli alle 53- vuotiailla 4,3 % (4,3 %) palkkasummasta ja 53 täyttäneillä 5,4 % (5,4 %). Tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosuuden pienentämiseksi pienet ja keskisuuret työnantajat saavat tilapäisen alennuksen, joka on enintään 0,6 % palkkasummasta. Palkansaajien TyEL-maksujen tapaan myös YEL-maksuprosentti on ikäsidonnainen. Vuonna 2007 alle 53-vuotiaiden yrittäjien YEL-vakuutusmaksu oli 20,8 % (20,8 %) ja 53 vuotta täyttäneiden 21,9 % (21,9 %) vahvistetusta YEL-työtulosta. Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulon kasvu jatkui samoissa myönteisissä merkeissä kuin vuonna TyELvakuutusmaksutulo kasvoi edellisestä vuodesta 8,3 % ja oli 257,7 (237,9) miljoonaa euroa. YEL:n mukainen vakuutusmaksutulo oli 48,0 (47,2) miljoonaa euroa. Edellä mainituista maksutuloista TEL:n ja YEL:n mukaisten lisävakuutusten osuus oli 1,0 (1,5) miljoonaa euroa. Kaikkiaan vakuutusmaksutulo kasvoi vuoteen 2006 verrattuna 20,5 miljoonaa euroa eli 7,2 %. Suotuisaan kehityksen vaikuttaa sekä onnistunut uusien vakuutusten myynti että asiakasyritysten laajeneminen. Vakuutusmaksusaatavien luottotappiot vähenivät vuonna 2007 ja olivat 2,5 (4,1) miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulon kehitys M Yli vakuutettua Veritas Eläkevakuutuksessa vakuutettujen lukumäärä kasvoi vuoden 2007 aikana. Yhtiöllä oli arviolta (40 900) TyEL-vakuutettua ja (14 309) YEL-vakuutettua vuoden 2007 lopussa. Edellä mainittujen Veritas Eläkevakuutuksen suoraan myöntämien työntekijäja yrittäjäeläkevakuutusten lisäksi yhtiö vastaa Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian kanssa rinnakkaisvakuutuksena Ahvenanmaalla myönnetystä vakuutuskannasta. Veritas Eläkevakuutuksen osuus on puolet tästä kannasta, joka vuoden 2007 lopussa käsitti arviolta (6 100) työntekijää ja (1 196) yrittäjää. Eläkkeet ja työhyvinvointiohjelma Eläkkeitä maksettiin vuonna 2007 yhteensä 250,3 (229,4) miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy yhteensä 2,1 (1,9) miljoonan euron hoitokulut sekä työkyvyn ylläpitotoimintaan liittyviä projekti- ja muita kustannuksia 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Lakisääteisiä TyEL-eläkkeitä maksettiin 203,4 (184,3) miljoonaa euroa ja YEL-eläkkeitä 44,6 (43,3) miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin (2 301) eläkettä, joista vanhuuseläkkeitä (1 243), työkyvyttömyyseläkkeitä 616 (513), osa-aikaeläkkeitä 124 (109), työttömyyseläkkeitä 282 (231) ja perhe-eläkkeitä 198 (205). Joulukuun lopussa 2007 Veritas Eläkevakuutuksesta lakisääteisen eläkkeensä saavia henkilöitä oli yhteensä (22 079). Näistä vanhuuseläkkeitä oli (12 808), työkyvyttömyyseläkkeitä (4 921), osa-aikaeläkkeitä 572 (609), työttömyyseläkkeitä (981) ja perhe-eläkkeitä (2 760). Veritas Eläkevakuutuksen Avanti-työhyvinvointiohjelma keskittyy koko työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Yhteistyössä asiakasyritysten kanssa tuotetut Avanti-ohjelmat ovat pitkän tähtäyksen panostuksia, joiden tavoitteena on saada aikaan hyvinvoiva ja tuottoisa työympäristö. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 1 664,3 (1 443,3) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 1 045,2 (894,9) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 619,1 (548,4) miljoonaa euroa. Vastuuvelan tuottovaatimusta muutettiin vuoden 2007 alusta siten, että 98 % perustuu perustekorkoon ja loppuosa noteerattujen osakkeiden keskimääräisen tuottoon. Osaketuottoihin sidottua osuutta nostetaan 5 vuoden siirtymäkauden aikana 2 %:sta 10 %:iin. Tuottovaatimuksen ensin mainittu osa oli 5,46 % ajalla ja 5,96 % loppuvuoden aikana. Vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytettävä laskuperustekorko oli 5,50 % ajalla ja 6,00 % loppuvuoden aikana. Alan paras sijoitustulos Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2007 oli vaikea ja epävakaa. Ensin nousi huonolaatuisten amerikkalaisten asuntolainojen riskin hinnoittelu, jonka jälkeen kriisi levisi muihin luottoinstrumentteihin ja tietyille kiinteistösektoreille. Osakemarkkinat tuottivat vähemmän kuin vuonna 2006, vaikka ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotto oli vielä erittäin hyvä. Vaihtoehtoiset sijoitusmuodot kuten hedgerahastot ja raaka-aineet tuottivat hyvin vuonna Suomen kiinteistömarkkinat ovat viime vuosina kansainvälistyneet. Kiin-

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 teistökauppojen määrä on kasvanut, ja ulkomaisten ostajien osuus on puolet kauppasummasta. Suurten aluekeskuksien lisäksi mielenkiinto on kohdistunut koko Suomen alueella erityisesti liiketiloihin, joiden vuokrataso on ollut edullinen. Sijoittajien kiinteistöille asettamat tuottovaatimukset ovat vuodesta 2004 lähtien laskeneet jatkuvasti. Kotimaiset toimijat ohjaavat entistä suuremman osan kiinteistösijoituksistaan kiinteistörahastoihin. Yhdysvaltojen asuntolainakriisillä ei vuoden 2007 aikana ollut merkittävää vaikutusta Suomen kiinteistömarkkinoilla. Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat jälleen erittäin hyvin. Nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 7,3 % (10,8 %). Veritas Eläkevakuutus saavutti siten tänäkin vuonna työeläkeyhtiöiden parhaan sijoitustuloksen. Suhteessa muihin yhtiöihin parhaiten tuottivat kiinteistö- ja osakesijoitukset (12,8 % ja 11,8 %). Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin laskettuina olivat 128 (166) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Tuotto-% Veritas Eläkevakuutuksen sijoitussalkun markkina-arvo oli vuodenvaihteessa (1 730) miljoonaa euroa. Lainasaatavien yhteenlaskettu arvo laski 16 (20) miljoonaan euroon, mikä on vain 0,9 % (1,2 %) koko sijoitussalkusta. Myös joukkovelkakirjojen osuus kokonaissijoituksista väheni jonkin verran ja oli 38,8 % (39,8 %), vaikka käypä arvo kasvoi 722 (688) miljoonaan euroon. Sijoitussalkussa oli rahoitusmarkkinainstrumentteja ja talletuksia 7,0 % (3,8 %). Niiden arvo oli 131 (66) miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien osuus hedgerahastot mukaan lukien kasvoi marginaalisesti. Osakkeiden arvo oli 701 (644) miljoonaa euroa, mikä nostaa osakkeiden ja osuuksien osuuden 37,6 %:iin (37,2 %) sijoitusten kokonaismäärästä. Kiinteistösijoitusten osuus laski yhtiön kiinteistösalkun uudelleenjärjestelyjen johdosta tilapäisesti 15,8 %:iin (18,0) sijoitusten kokonaismäärästä eli 294 (311) miljoonaan euroon. Kiinteistösalkun uudelleenjärjestely jatkui tammikuussa 2008, jolloin kiinteistösalkun arvo kasvoi vajaan 40 miljoonan euron nettosummalla. Sijoitusjakauma 2007 (käyvin arvoin) 37,6 % 15,8 % 46,7 % Korkosijoitukset Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Sijoitusjakauma 2006 (käyvin arvoin) 18,0 % 37,2 % 44,8 % Korkosijoitukset Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Vakavaraisuus vahvistui Veritas Eläkevakuutuksen vuoden 2007 kokonaistulos käyvin arvoin pieneni jonkin verran sijoitustoiminnan tuottojen alenemisen seurauksena ja oli 64,5 (92,5) miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen sisältyy myös vakuutustoiminnan tulos 11,0 (-0,4) miljoonaa euroa ja hoitokustannusliikkeen tulos 1,9 (2,0) miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui hyvän tuloksen ansiosta. Osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen siirrettiin 97,5 (14,7) miljoonaa euroa, ja arvostuserot pienenivät 51,3 (+70,6) miljoonaa euroa. Tämä johtui Veritas Henkivakuutuksen myynnin ja kiinteistösalkun uudelleenjärjestelyiden yhteydessä tapahtuneista suurten arvostuserojen realisoinneista. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 32,6 % (32,3 %) eli vakavaraisuusrajaan nähden 2,2-kertainen (2,4). Asiakashyvityksiin siirretty summa, 6,0 (6,1) miljoonaa euroa, oli samalla kilpailukykyisellä tasolla kuin edellisenä vuonna. Vakavaraisuuden kehitys 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Toimintapääoma Yläraja Vakavaraisuusraja Asiakaslähtöinen organisaatiomalli Veritas Eläkevakuutuksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen korkealaatuista henkilökohtaista palvelua. Vuoden 2007 aikana monet yritysasiakkaat päättivät keskittää työeläkevakuutuksensa Veritas Eläkevakuutukseen, ja yhtiön asiakasuskollisuus on korkealla tasolla. Yhtiöllä on kaikkiaan asiakasta, joista 37 % on yritysasiakkaita (TyEL) ja 63 % yrittäjäasiakkaita (YEL). Asiakastutkimukset osoittavat asiakkaiden olevan tyytyväisiä yhtiön tarjoamaan henkilökohtaiseen, luotettavaan ja asiantuntevaan palveluun. Tutkimustuloksista ja asiakkaiden suorasta palautteesta saadaan samalla hyödyllistä tietoa toiminnan tulevaa kehittämistä varten. Keväällä 2007 yhtiön toimintoja järjesteltiin uudelleen: keskeiset toiminnot

6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 ovat asiakassuhteet, vakuutuspalvelut ja sijoitukset. Organisaatiomuutoksen lähtökohtana oli luoda yhtiön pitkän tähtäyksen tavoitteita tukeva organisaatio eli olla asiakaskeskeinen, kannattava ja kasvava palveluyritys, joka on sekä asiakkaita että myynti- ja palvelukanavia kiinnostava yhteistyökumppani. Asiakkaille uusi toimintamalli merkitsee sitä, että heille on nimetty lakisääteisiä eläkevakuutusasioita hoitava vakuutusneuvoja. Palvelukonseptiin kuuluu, että vakuutusneuvojat varmistavat yhdessä asiakkaan kanssa, että asiakkaan lakisääteinen eläketurva vastaa todellisia tarpeita. Veritas Eläkevakuutuksen toimintamallin ja palvelukonseptin kehittämisen lisäksi myös yhtiön myyntiorganisaatiota vahvistettiin. Veritas Eläkevakuutus rekrytoi uusia yhteyspäälliköitä myynnin tukeen ja yhtiön oman myyntiorganisaation perustan muodostavaan, koko maan kattavaan yritysyksikköön. Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa oli keskimäärin 125 (124) henkilöä. Naisten osuus henkilökunnasta on 77 %. Johtoryhmää vahvistettiin viime vuoden alussa valitsemalla uusi henkilöstöjohtaja. Yhdeksästä johtoryhmän jäsenestä neljä on naisia. Yhtiössä tehdyt mittaukset osoittivat työilmapiirin olevan hyvä omien toimintamallien ja yhteistyöverkon suurista muutoksista huolimatta. Henkilöstön määrä keskimäärin Hallinnossa tehdyt muutokset Veritas Eläkevakuutuksen hallintomalliin on viime vuosina tehty muutoksia, joiden tavoitteena on tehdä yhtiön hallinnosta ja toiminnasta yhä läpinäkyvämpää. Yhtiön johtaminen perustuu työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallintoa koskevaan lainsäädäntöön sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Veritas Eläkevakuutus noudattaa pääosin myös Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton vuonna 2003 julkaisemaa noteerattujen yhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta. Veritas Eläkevakuutus poikkeaa tietyiltä osin tästä suosituksesta johtuen lain työeläkeyhtiöiltä edellyttämistä toimintaperiaatteista, ja koska yhtiö ei ole pörssissä noteeraattu osakeyhtiö. Työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuoden 2007 alussa. Työeläkeyhtiöitä koskevan lain muutokset aiheuttivat muutoksia Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous hyväksyi uuden yhtiöjärjestyksen Laki edellyttää mm. hallituksen jäseniltä pätevyyttä ja osaamista työeläkekysymyksissä. Työmarkkinaosapuolten on oltava edustettuina mm. nimitys- ja palkkioasioita valmistelevissa valiokunnissa. Laki muuttui myös siltä osin, ettei työeläkeyhtiön toimitusjohtaja voi enää olla yhtiön hallituksen jäsen. Yhtiön hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2007 hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kjell Sundströmin ja varapuheenjohtajaksi talousjohtaja Anders Dahlbäckin (Akava). Hallitukseen kuuluivat myös asiamies John Glad (EK), toimitusjohtaja Kurt Häggblad, toimitusjohtaja Mikael Ingberg, toimitusjohtaja Henrik Johansson (EK), toimitusjohtaja Anders Nordman, järjestösihteeri Anita Spring (SAK), toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, asiamies Ralf Sund (STTK), professori Peter Wetterstein ja asiamies Johan Åström (EK). Hallituksen varajäseniä olivat asiantuntija Piia Alvesalo (EK), työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa (SAK) ja varatoimitusjohtaja Thor Sourander. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2007 aikana. Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja hallituksen työjärjestystä. Hallitus päivitti työjärjestyksen vuonna Hallintoneuvoston syyskokouksessa 2007 uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin alkaen toimitusjohtaja Kaj- Gustaf Bergh (EK), toimitusjohtaja Stig- Erik Herrgård, rehtori Eivor Huldén ja konsernijohtaja Hannu Louhi (EK). Thor Souranderin tilalle uudeksi varajäseneksi valittiin toimitusjohtaja Jan Nybom. Vuodenvaihteessa hallituksen jättivät asiamies John Glad (EK), toimitusjohtaja Mikael Ingberg, toimitusjohtaja Henrik Johansson (EK) ja toimitusjohtaja Jan- Erik Stenman. Vuonna 2007 yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Peter Boström ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Håkan Anttila. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Boström osallistui vuonna 2007 seitsemään hallituksen kokoukseen. Yhtiön toimitusjohtajalla on myös oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Master of Laws, OTK Jan-Erik Stenman on ollut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta Hallintoneuvoston nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2007 hallintoneuvoston puheenjohtaja Peter Boström, varapuheenjohtaja Håkan Anttila sekä jäsenistä Matti Viialainen ja Ole Åberg. Valiokunnan tehtäviin kuuluu nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston syyskokouksessa marraskuussa 2007 asiamies Leila Kurki (STTK) valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuodeksi Peter Boström jatkaa hallintoneuvoston

7 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 puheenjohtajana. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin vuodeksi 2008 yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja (valiokunnan puheenjohtaja) Peter Boström, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Leila Kurki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tomas Jung, sekä Johan Åström ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harry Serlo. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinta perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään valvontaperiaatteiden lisäksi eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton rajat, vastuualueet ja riskimittarit. Riskienhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan periaatteet määritellään hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelmassa määritellään mm. sijoitusten allokointi eri omaisuuslajien välillä ja riskikeskittymien rajat. Sisäisen tarkastuksen päätehtävänä on osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskienhallintaa esitellään laajemmin liitetietojen riskienhallintaosiossa. Kustannustehokasta toimintaa Vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksilla katettavat liikekulut kohosivat 6,0 % ja olivat 12,5 (11,8) miljoonaa euroa. Noin puolet lisäyksestä johtuu siitä, että Eläketurvakeskukselta ostettavien palveluiden kustannukset on ryhmitelty uudelleen lakisääteisistä maksuista liikekuluihin. Vakuutusmaksuvolyymin kasvun ja vähäisen kustannusten nousun ansiosta liikekustannussuhde oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, vaikka vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksien taso laski vuoteen 2006 verrattuna. Vuoden 2007 liikekulut olivat 86,8 % (85,3 %) vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksista. Liikekustannussuhde 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Merkittäviä muutoksia konsernirakenteessa Konsernin koko pieneni kun Veritas Henkivakuutus myytiin Aktialle tammikuussa Vuoden 2007 lopussa konserniin kuuluivat emoyhtiö Veritas Eläkevakuutus sekä 26 kokonaan ja kolme osittain omistettua kiinteistötytäryhtiötä. Oy Fondex Ab ja Ab Creditförmedling ovat konsernin osakkuusyrityksiä. Veritas Henkivakuutuksen ja sen tytäryhtiöiden lisäksi vuoden 2007 aikana myytiin myös kaksi kiinteistöyhtiötä. Uusia asunto- tai kiinteistöyhtiöitä ei hankittu. Tammikuun alussa 2008 Veritas Henkivakuutukselta ostettiin kuitenkin seitsemän asunto- ja kiinteistöyhtiötä. Konsernin tulos Veritas Eläkevakuutuksen konsernituloslaskelma osoittaa 4,8 (-2,5) miljoonan euron tappiota pääosin, koska Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden myyntivoitto on konsernissa 5,5 miljoonaa euroa pienempi kuin emoyhtiön kirjanpidossa johtuen konsernissa aikaisempina vuosina tuloutetuista Veritas Henkivakuutuksen voitto-osuuksista. Koska emoyhtiön myyntivoitto on kokonaisuudessaan käytetty vastuuvelan lisäämiseen, osoittaa konsernituloslaskelma tappiota vaikka yksittäiset yhtiöt ovatkin voitollisia. Vaatimus soveltaa yleisiä konsernilaskentaperiaatteita eläkevakuutusyhtiöihin johtaa siihen, että konsernitilinpäätöksen informaatioarvo on vähäinen kaikkien konsernitason kirjausten rasittaessa omaa pääomaa, kun taas emoyhtiön tulos kirjataan suurimmaksi osaksi vastuuvelkaa vastaan (nk. osittamaton lisävakuutusvastuu), ja esitetään vain hyvin pieneltä osin omassa pääomassa tilikauden voittona. Omat osakkeet Veritas Eläkevakuutus osti kuluneen vuoden aikana yhteensä omaa osakettaan. Hankintahintana käytettiin yhtiön hallituksen vahvistamaa osakkeiden matemaattista arvoa. Yhteenlaskettu kauppahinta varainsiirtoveroineen oli ,71 euroa, ja se vähennettiin yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä omistuksessaan yhteensä omaa osaketta. Määrä vastaa 23,9 % kaikista osakkeista. Valoisat tulevaisuudennäkymät Vuodelle 2007 kuvaavaa olivat muutokset Veritas Eläkevakuutuksen toimintaympäristössä. Kilpailu työeläkemarkki-

8 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 noilla kiristyi osaksi uuden työntekijöiden eläkelain (TyEL) astuttua voimaan, osaksi taas yhteistyöverkosto muuttui Veritas Eläkevakuutuksen myytyä tytäryhtiönsä Veritas Henkivakuutuksen Aktia Säästöpankille. Viime vuoden aikana luotiin perusta uusille yhteistyömalleille strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa, ja kasvuodotukset vuodelle 2008 ovat kovasta kilpailusta huolimatta korkealla. Yksi yhtiön toiminnan painopisteistä on tehostaa yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppanien kanssa ja samalla kehittää omaa myyntiorganisaatiota. Yhteistyöja palvelumallien hiominen jatkuu vuoden 2008 aikana. on kielteiset vaikutukset niin yrityksiin kuin kiinteistömarkkinoihinkin. Veritas Eläkevakuutuksen tulevaisuudennäkymät ovat toimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta valoisat. Yhtiön toiminnan edelleen kehittämisen, asiakashankinnan ja kannattavan kasvun pohjana on vakaa taloudellinen perusta. Veritas Eläkevakuutus panostaa tulevaisuudessa voimakkaasti kasvuun sekä asiakkaiden arvostamaan henkilökohtaiseen ja asiantuntevaan palveluun. Yhtiön tavoitteena on olla tunnettu työeläkevakuutusmarkkinoiden parasta palvelua ja kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä tarjoavana työeläkevakuuttajana. Vuonna 2008 Veritas Eläkevakuutus lähettää muiden työeläkevakuuttajien tavoin työeläkeotteen kaikille vakuutetuille. Eläkeote on yhteenveto vakuutetun työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta tulevan työeläkkeen pohjana olevista tiedoista. Vuosittaisen eläkeotteen avulla suomalaisilla on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet aktiivisesti seurata lakisääteisen eläketurvansa kehittymistä. Sijoitusmarkkinoiden näkymät vuodelle 2008 ovat haastavat. Luottokriisi jatkuu ja markkinoiden kehitys riippuu paljon USA:ssa mahdollisesti odotettavissa olevasta taantumasta. Mahdollisen taantuman odotetaan olevan lievä ja lyhytaikainen, mutta sen ennustetaan jarruttavan kasvua myös muualla maailmassa. Maailmantalouden odotetaan selviävän suhdanteiden heikkenemisestä viime vuosien voimakkaan kasvun ansiosta. Riskit globaalin kasvun laajempaan heikkenemiseen ovat kuitenkin ilmeiset. Pankkien rajoitetummalla luotonannolla

9 Tuloslaskelma Emoyhtiö Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo , ,49 Sijoitustoiminnan tuotot , ,63 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,27 Korvausvastuun kokonaismuutos , , , ,27 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Liikekulut , ,37 Sijoitustoiminnan kulut , ,57 Vakuutustekninen tulos , ,91 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot , ,19 Tulos varsinaisesta toiminnasta , ,72 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,47 Tilikauden tulos , ,19

10 Tase Vastaavaa Emoyhtiö Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,39 Ennakkomaksut , , , ,36 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,93 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,27 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, , , ,52 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä 0, ,31 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä , ,78 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,55 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,92 Rahoitusmarkkinavälineet , ,87 Kiinnelainasaamiset , ,68 Muut lainasaamiset , , , , , ,04 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,05 Vakuutuksenvälittäjiltä , , , ,47 Muut saamiset , , , ,37 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,51 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,82 Muut siirtosaamiset , , , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,80

11 Tase Vastattavaa Emoyhtiö Oma pääoma Sidottu Osakekpääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,95 Muut rahastot , ,32 Tilikauden tulos , , , ,46 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,38 Vakuutustekninen vastuuvelka (oma osuus) Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Korvausvastuu , , , ,00 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,38 Muut velat , , , ,61 Siirtovelat , ,35 Vastattavaa yhteensä , ,80

12 Tase Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu, henkivakuutus Vakuutusmaksuvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Korvausvastuu, henkivakuutus Korvausvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

13 Rahoituslaskelma Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut jälleenvakuuttajille maksettu osuus 0 0 Maksetut korvaukset jälleenvakuuttajilta saatu osuus 0 0 Saadut korot Saadut osingot Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminna muista tuotoista Maksut henkilöstökuluista Muut maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin, netto (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti 0 0 Maksetut osingot/ takuupääoman korot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

14 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Seuraavat periaatteet koskevat sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen tilinpäätöstä että sen konsernitilinpäätöstä. Tilinpäätös on laadittu vakuutusyhtiölain, osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja - asetuksen säännösten, vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen, sosiaali- ja terveysministeriön antamien kirjanpito- ja tilinpäätösmääräysten sekä vakuutusvalvontaviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen yhdistellään emoyhtiön ja sen suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmän mukaisesti ja osakkuusyritykset pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Vanhimpien tytäryhtiöiden osalta eliminoinnit on tehty päivätyn tilinpäätöksen arvojen mukaisesti. Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Konserniaktiiva on kohdistettu joko maa-alueisiin tai rakennuksiin. Rakennuksiin kohdistettu konserniaktiiva poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan. Konsernitilinpäätöksestä on eliminoitu konsernin sisäinen osakeomistus. Vähemmistöosakkaiden osuus tilikauden tuloksesta ja konsernin omasta pääomasta kirjataan vähemmistöosuutena. Konsernin liitetiedoissa ei ole esitetty eriä, jotka näkyvät emoyhtiön liitetiedoissa. Veritas Henkivakuutuksen osakkeet myytiin tammikuussa Veritas Henkivakuutuksen tuloslaskelmaa ei ole miltään osin yhdistelty vuoden 2007 konsernitilinpäätökseen. Omistusyhteysyritysten konserniaktiiva poistetaan konsernitaseessa yleensä tasapoistoina viiden vuoden kuluessa. Konsernin hankittua vuonna 2006 useita Ab Creditförmedlingin osakkeita, syntyi ,66 euron konserniaktiiva, joka poistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, koska konserniaktiiva kohdistettiin niihin Veritas Henkivakuutuksen osakkeisiin, jotka Ab Creditförmedling realisoi hankinnan jälkeen. Omistusyhteysyritysten poistamatonta konserniaktiivaa ei ole jäljellä Luottotappiot Saamiset kirjataan luottotappioina viimeistään silloin, kun ne on todettu lopullisiksi. Olennaiset vakuutusmaksusaamiset arvostetaan nimellisarvoonsa tai alempaan todennäköiseen arvoon. Sijoitusten luottotappiot kirjataan arvonalennuksina. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Valuuttakurssierot on käsitelty muina sijoitustoiminnan tuottoina/kuluina ja esitetään erikseen sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja koskevissa liitetiedoissa. Omaisuuden arvostus taseessa Aineettomat oikeudet ja pitkävaikutteiset menot kirjataan alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla vähennettynä. Kiinteistöt kirjataan hankintamenon mukaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyinä. Jos todennäköinen luovutushinta on pysyvästi kirjanpitoarvoa alempi, kiinteistö arvostetaan alemman arvon mukaan. Kiinteistöosakkeet kirjataan hankintamenon tai alemman todennäköisen luovutushinnan mukaan. Tiettyjen kiinteistöomistusten kirjanpitoarvoihin on tehty arvonkorotus. Osakkeet ja osuudet kirjataan keskihintaperiaatteen mukaan ja arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää arvonalennuksilla korjatun kirjanpitoarvon. Käyttöomaisuusosakkeet arvostetaan alkuperäisen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköisen luovutushintaan. Rahoitusmarkkinavälineet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon korjattuna rahoitusmarkkinavälineen juoksuajalle jaksotetulla nimellisarvon ja hankintamenon erotuksella. Jos indeksiin sidottujen rahoitusmarkkinavälineiden positio on suljettu, tuotto on kirjattu tulosvaikutteisesti ja hankintamenon lisäykseksi. Siltä osin kuin käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi eikä aleneminen johdu yleisen korkotason muutoksista rahoitusmarkkinavälineiden arvo on alennettu käypään arvoon. Lainasaamiset ja muut saamiset kirjataan alkuperäiseen arvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksusaamiset on merkitty taseeseen alkuperäiseen arvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon.

15 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon (koskee vuoden 2006 vertailutietoja). Suojauslaskentaa ei sovelleta johdannaisinstrumentteja kirjattaessa siitä huolimatta onko johdannaistransaktio suojaava vai ei. Johdannaisinstrumenttien kirjanpitoarvo muodostuu hankintahinnasta tai alemmasta käyvästä arvosta. Realisoimattomia positiivisia arvonmuutoksia ei merkitä kirjanpitoon. Suljettujen tai päättyneiden johdannaissopimusten tulos on kirjattu kokonaisuudessaan tulosvaikutteisena. Käyvän arvon määrittely Kiinteistöjen käypä arvo määritetään vuosittain erikseen vakuutusvalvontaviraston edellyttämällä tavalla. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, joka voidaan saada vapailla markkinoilla riippumattomien osapuolten välillä tehtävässä kaupassa. Noteerattujen osakkeiden ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeksi tilinpäätöspäivänä noteerattua ostokurssia. Niiden osakkeiden osalta, joille ei tilinpäätöspäivänä ole noteerattu ostokurssia, on käytetty viimeksi noteerattua päätöskurssia. Pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu yleensä alkuperäisestä hankinta-menosta tai alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta. Eräiden pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu substanssin tai tehtyjen osakekauppojen perusteella lasketusta arvosta. Niin kutsuttujen venture capital rahasto-osuuksien käypänä arvona käytetään yleensä hallinnointiyhtiön alalla hyväksyttyjen arviointiperiaatteiden mukaan tekemää arviota osuuksien arvosta. Noteeraamattomien rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa. Johdannaisinstrumenttien käypänä arvona käytetään markkina-arvoa. Velkakirjasaamisten vakuudet on arvostettu todennäköiseen luovutushintaan. Velkasuhteen syntyessä vakuuden turvaava arvo on arvioitu konsernin vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot Konsernin poistosuunnitelma on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaan ja perustuu arvioon varojen taloudellisesta käyttöiästä. Poistot perustuvat pääsääntöisesti alkuperäiseen hankintahintaan. Mikäli alkuperäistä hankintahintaa ei ole historiallisesti pystytty selvittämään, lähtöarvona on ollut päivätyn taseen kirjanpidollinen jäännösarvo ja mainittuun ajankohtaan perustuva taloudellinen elinikä. Seuraavia taloudellisia käyttöaikoja on sovellettu: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 v. Sijoitukset Teollisuus-, liike- ja toimistorakennukset 40 vuotta Asuinrakennukset 50 vuotta Aineelliset hyödykkeet Konttorikalusteet 5 vuotta Autot 5 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta Muu kalusto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 8 vuotta Konttorikalusteiden ja muun kaluston poistoaika on vuoden 2003 aikana lyhennetty 8 vuodesta 5 vuoteen. Konttori- ja muun kaluston suunnitelman mukainen jäännösarvo per poistetaan tasapoistoina siten, että hankintameno on kokonaan poistettu kun hankinta-ajankohdasta on kulunut 5 vuotta. Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa vähennettyjen poistojen välinen poistoeron muutos on ilmoitettu erikseen emoyhtiön tuloslaskelmassa. Taseessa kertynyt poistoero ilmoitetaan emoyhtiön tilinpäätössiirtojen yhteydessä. Toimintokohtaiset kustannukset Liikekulut ja poistot ilmoitetaan tuloslaskelmassa toimintokohtaisesti vuosittain tehtyjen selvitysten perusteella. Prosentuaalinen jakauma voi siis vaihdella vuosittain. Tilinpäätössiirrot ja laskennallinen verovelka Erillisten yhtiöiden tilinpäätöksessä laskennallista verovelkaa ei vähennetä tilinpäätössiirroista. Konsernitaseessa tilinpäätössiirrot on jaettu vähemmistöosuuden erottamisen jälkeen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan ja tulososuuden muutokseen.

16 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Verot Tuloslaskelmassa ilmoitetut verot sisältävät paitsi tilikauden arvioidun veron myös mahdolliset aikaisempien vuosien veroja koskevat oikaisuerät. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksin ja lisäeläkejärjestelyin. Eläkekulut on kirjanpidossa esitetty suoriteperusteisesti. Vakuutusten aktivoidut hankintamenot (zillmerointi) (koskee vuoden 2006 vertailutietoja) Yhtiö ei ole aktivoinut vakuutusten hankintamenoja. Henkivakuutuksen vastuuvelka (koskee vuoden 2006 vertailutietoja) Korkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan laskennassa käytetty laskuperustekorko oli eri vakuutuslajeille seuraava: 4,5 % ennen myönnetyille vakuutuksille 3,5 % ajalla myönnetyille vakuutuksille 2,5 % ja sen jälkeen myönnetyille vakuutuksille Poikkeuksen muodostivat ennen myönnetyt V+ sijoitusvakuutukset ja eläkevakuutukset, joille laskuperustekorko vastuuvelan laskennassa oli 2,5 %. Vuoden 2006 aikana alennettiin ryhmäeläkevakuutusten laskuperustekorkoa 3,5 %:sta 2,5 %:iin ja Senioreläkevakuutusten laskuperustekorkoa 4,05 %:sta 3,15 %:iin. Kertakustannus laskuperustekoron alentamisesta oli 21,4 miljoonaa euroa vuonna Tämä erä sisälsi myös varauksen kyseessä olevien tuotteiden arvioitujen tulevien vakuutusmaksujen laskuperustekoron alentamisesta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta ei käytetty laskuperustekorkoa.

17 Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TyEL:n mukainen vakuutus Työnantajan osuus , ,71 Työntekijän osuus , , , ,71 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,10 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,14 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,54 Vakuutusmaksutulo , ,49 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TyEL/TEL , ,95 YEL , , , ,54 Maksetut korvaukset Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TyEL:n mukainen vakuutus , ,80 TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,00 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,55 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , , , ,79 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia TyEL-eläkkeet , ,01 YEL-eläkkeet , , , ,32 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksuista ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta , ,91 YEL:n valtion osuus , ,76 VEKL:n valtion korvaus -31, ,45 0, , , ,44 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,96 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,87 Maksetut korvaukset yhteensä , ,27 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin Osinkotuotot 0, ,31 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin Osinkotuotot , ,00 Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot, konserni , ,51 Korkotuotot , ,11 Muut tuotot , , , ,34

18 Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,05 Korkotuotot , ,33 Valuuttakurssivoitot , ,29 Muut tuotot , , , ,93 Yhteensä , ,58 Arvonalentumisten palautukset , ,92 Myyntivoitot , ,13 Yhteensä , ,63 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista, konserni , ,19 Kulut kiinteistösijoituksista , ,31 Kulut muista sijoituksista , ,69 Valuuttakurssitappiot , ,40 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , ,35 Korkokulut, konserni , ,91 Yhteensä , ,85 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,16 Rakennusten suunnitelmapoistot , , , ,16 Myyntitappiot , ,56 Yhteensä , ,57 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,06 Tuloslaskelman erä Liikekulut Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutusten palkkiot , ,24 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,80 Vakuutusten hoitokulut , ,88 Hallintokulut: Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus , ,75 Oikeushallintomaksu , ,47 VVV:n valvontamaksu , , , ,22 Muut hallintokulut , ,47 Yhteensä , ,37 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Korvaustoiminnon hoitokulut , ,96 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , , , ,83 Liikekulut , ,37 Sijoitustoiminnan hoitokulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,80 Kulut muista sijoituksista , ,84 Kokonaisliikekulut yhteensä , ,84

19 Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,08 Eläkekulut , ,07 Muut henkilöstösivukulut , ,39 Yhteensä , ,54 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hänen sijaisena Hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Johdon eläkesitoumukset ja rahalainat Johdolla on oikeus siirtyä eläkkeelle 61-vuotiaana, josta aiheutuva vastuu on katettu eläkevakuutuksella. Hallintoveuvoston tai hallituksen jäsenille ei ole annettu eläkesitoumuksia. Hallituksen jäsenille myönneyt lainat Hallituksen jäsenien lainaehdot ovat samat kuin yhtiön henkilöstölle myönnettyjen lainojen ehdot. Lainan korko on peruskorko ja sen takaisinmaksuaika on 10 vuotta.

20 Tuloslaskelman liitteet Konserni 2005 Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TEL:n mukainen perusvakuutus Työnantajan osuus Työntekijän osuus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Vakuutusmaksutulo Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TEL YEL Maksetut korvaukset - lakisääteinen eläkevakuutus Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TEL:n mukainen perusvakuutus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Maksettu/saatu vastuunjakokorvaus TEL-eläkkeet YEL-eläkkeet Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta YEL:n valtionosuus Ensivakuutus yhteensä Korvaustoiminnon hoitokulut Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut Maksetut korvaukset yhteensä

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot