Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti"

Transkriptio

1 1 Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti Tausta Espoon kaupunki päätti kokeilla terveysasemapalvelujen järjestämisessä mallia, joka perustuu asukaspohjaiseen rahoitusmalliin, kapitaatiokorvaukseen. Tämä tarkoittaa kiinteää, ikäryhmäkohtaista vuosittaista rahoitusta, joka kohdentuu asiakkaan valitsemalla terveysasemalle. Korvaus on siis riippumaton toteutuneesta palvelujen käytöstä. Tarkoituksena on vertailla kunnallisen ja yksityisen palveluntuottajan terveysasemien hoitoon pääsyä, toiminnan tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä, kokonaiskustannuksia ja Espoon kaupungin maksamien tukipalvelujen käyttöä. Lisäksi arvioidaan asukaspohjaisen hinnoittelun riittävyyttä palveluiden tuottamisessa.. Käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti terveysasematoiminnan toimintamallin pilotin valmistelusta. Oman toiminnan pilottikohteeksi valittiin Kivenlahden terveysasema. Hankintahinnaksi määriteltiin oman tuotannon kustannukset. Seitsemän yritystä jätti tarjouksen. Kilpailutuksen ratkaisu esiteltiin lautakunnan kokouksessa Kilpailutuksen tuloksena toisen pilottikohteen palveluntuottajaksi valittiin Mediverkko Oy, joka sai vastattavakseen postinumeroalueen eli Suvela-Tuomarila alueen väestön n asukasta, Kivenlahden asukasmäärä on n Kivenlahti aloitti toiminnan uudella rahoitusmallilla Kilpailutuksessa valituksi tullut Mediverkko Oy perusti Oma Lääkärisi Espoontori- terveysaseman (jatkossa Espoontori ), joka aloitti toimintansa Molemmilla pilottiin osallistuvilla terveysasemilla sitoudutaan noudattamaan samoja periaatteita ja linjauksia kuin muillakin Espoon terveysasemilla. Palveluvalikko on erittäin pitkälle samankaltainen vertailuun osallistuvilla asemilla sekä muilla Espoon keskisuurilla terveysasemilla. Hoitajan ja lääkärin vastaanottojen lisäksi molemmilta terveysasemilta tuotetaan lääkärityövoima alueen kouluihin, neuvoloihin ja kotihoitoon. Terveydenhuoltolain mukaan espoolaisilla on oikeus kerran vuodessa vaihtaa terveysasemaa Espoon sisällä. Valinnan vapaus laajenee yli kuntarajojen Toiminnan seuranta Pilotin aikana seurataan molempien terveysasemien toimintaa sopimuksessa ilmoitetun kannustin-sanktio-ohjelman mukaisesti. Sopimus mahdollistaa kannustin-sanktio-ohjelman muuttamisen kesken sopimuskauden (3+2 vuotta). Samoin asukaskohtaista hintaa voidaan tarkistaa vuosittain. Virallinen sopimusseuranta on usean mittarin osalta sidottu kalenterivuoteen. Sosiaali - ja terveyslautakunta antoi valmistelukehotuksen terveysasematoiminnan järjestämisestä. Selvityksen lautakuntaan tuomisen takaraja oli marraskuu Selvitystä varten tehtiin vertailuraportti ajanjaksolta

2 2 Väestötiedot Kivenlahden väestö on hieman iäkkäämpää kuin Espoontorin väestö. Väestömäärä 1a.Ikärakenne alueen väestöstä Kivenlahti Oma Lääkärisi Espoontori 0-6-v v v v yli 85-v Yhteensä a.Ikärakenne osuus alueen väestöstä Kivenlahti Oma Lääkärisi Espoontori 0-6-v 10 % 11 % 7-64-v 77 % 80 % v 9 % 6 % v 3 % 2 % yli 85-v 1 % 1 % Yhteensä 100 % 100 % Kapitaatiokorvaus ikäryhmittäin sopimuskauden alussa Ikäryhmä (vuotta) Espoo-tasoiset Kapitaatiohinta Kerroin Kustannukset ( ) / asukas ,02 137,03 1, ,14 74,51 0, ,43 196,54 1, ,75 272,36 2,77088 yli ,70 262,38 2,66936 Yhteensä/ Keskiarvo ,03 98,29 1,00000 Kapitaatiokorvauksen lisäksi palveluntuottaja saa itselleen asiakasmaksut. Kapitaatiokorvaus sisältää henkilöstökulujen lisäksi vuokran, hoitotarvikkeet ja lääkkeet. Laboratorio- ja kuvantamiskustannuksista vastaa Espoon kaupunki. Vertailtavien terveysasemien vastuulla olevasta väestöstä ei ole tarkkoja sosioekonomisia tietoja saatavissa johtuen vastuuväestöjen jakautumisesta usealle Espoon tilastointialueelle. Espoontorin väestössä on enemmän vieraskielisiä kuin Kivenlahdessa. Espoontorin sairastavuusindeksi on hieman korkeampi kuin Kivenlahdessa ja omistusasumisen osuus matalampi kuin Kivenlahdessa.

3 3 Tulokset Henkilöstön kokemus Seurantajaksolla Espoontorin lääkäreistä valtaosa oli yleislääketieteen erikoislääkäreitä tai kokeneita yleislääkäreitä, Kivenlahdessa vain viidennes lääkärityövoimasta. Espoontorilla valtaosalla hoitohenkilökunnasta oli yli viiden vuoden kokemus terveysasematoiminnasta, Kivenlahdessa noin puolella Hoitoon pääsy Taulukko kuvaa pääsyä kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. Ilmoitettu luku on kolmas saatavissa oleva vapaa lääkärinaika. Hoitajan vastaanotolle pääsyä ei ole systemaattisesti seurattu mutta se on ollut molemmilla asemilla alle kolme viikkoa Odotusaika lääkärille päivissä touko-syyskuu 2013

4 4 Peittävyys kertoo kuinka suuri osuus terveysaseman vastuulla olevista asukkaista on käynyt terveysasemalla joko hoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Toistuvuus kertoo kuinka monta käyntiä sama asiakas on tehnyt seurantajaksolla.

5 5 Hoitaja- ja lääkärikäyntien määrä Alla olevat luvut kuvaavat päiväaikaisia käyntejä terveysasemilla. Lääkärien osalta mukana ovat myös käynnit neuvola- ja koululääkärin vastaanotolla. Lukuihin eivät sisälly terveysasemien vastuulla olevien asukkaiden käynnit virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä Jorvissa. Kivenlahti Espoontori Espoo Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Käynnit yhteensä

6 6 Kustannukset Terveysasematoiminnan kokonaiskustannukset on jaettu alla kahdelle suoritteelle. Hoitajakäynnille on jyvitetty 40 % kokonaiskustannuksista ja lääkärikäynnille 60 % kokonaiskustannuksista. Lääkärikäynnin kustannuksiin on tässä lisätty laboratorio- ja kuvantamiskustannukset kokonaisuudessaan.

7 7

8 Erikoissairaanhoidon käyttö 8

9 Käynnit virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä Jorvissa suhteessa kaikkiin terveyskeskuslääkärikäynteihin Espoontorin osalta. Kivenlahden osalta vastaavaa lukua ei ole saatavilla tähän seurantaan. 9

10 10 Asiakastyytyväisyys Happy or Not -laitteella asiakkaalla on mahdollista ilmaista tyytyväisyytensä neliportaisella asteikolla yhdellä painalluksella. Raportit saadaan kuukausittain. Alla esimerkki terveysasemien Happy or Not - mittauksesta syyskuulta Keskiarvo touko-syyskuun Happy Or Not- mittauksista

11 Taloustutkimus oy haastatteli syyskuussa 2013 viittäsataa espoolaista terveysasemapalveluihin liittyvistä kokemuksista ja asenteista 11

12 12 Yhteenveto Espoontori on onnistunut tuottamaan vastuullaan olevan väestön terveysasemapalvelut kiitettävästi. Espoon kaupungin maksamia resursseja (laboratorio, röntgen, virka-ajan ulkopuolinen päivystys, erikoissairaanhoidon resurssit) on käytetty huomattavan rationaalisesti ja kustannustehokkaasti. Asiakastyytyväisyys on kahdella eri tavalla mitattuna ollut selvästi parempi kuin Espoon omassa tuotannossa. Ensimmäisen viiden kuukauden aikana asiakkaiden nettosiirtymä Espoontorin asiakkaiksi Espoon muilta terveysasemilta on ollut ainoastaan 34 asiakasta. Espoontori on onnistunut Espoon kaupunkia paremmin kokeneen henkilöstön rekrytoinnissa. Tätä voidaan pitää suurimpana syynä suurempaan tuottavuuteen, parempaan hoitoon pääsyyn, laboratorio- ja röntgentutkimusten rationaaliseen käyttöön ja matalampaan erikoissairaanhoidon lähetemäärään lääkärikäyntiä kohti. Espoontorin suuremmalla toiminnallisella autonomialla on myös merkitystä. Espoontorin lääkärihenkilöstön vaihtuvuus on ollut jonkin verran suurempaa kuin verrokkiasemalla toiminnan ensimmäisten viiden kuukauden aikana. Kivenlahden terveysaseman lääkärihenkilöstö on ollut seurantajaksolla huomattavan kokematonta. Tämä on suurin yksittäinen selitys Espoontoria alhaisempaan tuottavuuteen, huonompaan hoitoon pääsyyn, korkeampaan laboratorio- ja röntgentutkimusten määrään sekä koko Espoon keskiarvoa suurempaan erikoissairaanhoidon lähetteiden määrään. Vaikeasta lääkäritilanteesta huolimatta Kivenlahti on saanut hyvät arviot asiakastyytyväisyydessä, hoitoon pääsy on ollut Espoon keskitasoa ja käyntejä on tuotettu yhtä paljon kuin Espoossa keskimäärin. Alustavien kokemusten perusteella Kivenlahden nettobudjetointi on riittämätön tapa vapauttaa omaa tuotantoa jäykkyyksistä. Espoontori on pystynyt tarjoamaan palveluja huomattavasti suuremmalle osalle vastuullaan olevista asukkaista kuin Espoon muut terveysasemat. Espoo on sitoutunut neuvottelemaan tämän ns. peittävyyden muutoksen rahallisen kompensaation mekanismeista ja määrästä. Tämän kompensaation aste tulee oleellisesti vaikuttamaan vuoden 2014 alusta Espoontorin Espoon kaupungille aiheuttamiin kustannuksiin. Tässä raportissa käsitelty toiminnan seuranta-aika on poikkeuksellisen lyhyt, viisi kuukautta. Palveluntuottosopimuksen edellyttämä palvelutason seuranta jatkuu normaalisti koko Espoontorin sopimuskauden (3+2 vuotta) ajan. Kivenlahden terveysaseman kehittäminen ja hyvien toimintatapojen levittäminen jatkuu tästä pilotista saatujen kokemusten pohjalta. Sopimuksen edellyttämän seurannan lisäksi tullaan rakentamaan tapoja seurata hoidon laatua sekä Espoontorilla että omassa tuotannossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoidaan vuosittain tuloksista. Espoossa Terveysasemapilotin ohjausryhmä Eetu Salunen, pj Tuija Kumpulainen Johanna Lehtisyrjä Sari Löfman Aila Pohjanpalo Piia Wollsten

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot