HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tästä seuraa myös tehtävä arvioida kunnan perustehtävän ja sen strategisten päämäärien toteutumista. Haukiputaan kunnanvaltuusto on toimintasäännössä lisäksi määrännyt lautakunnan seuraamaan tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekemään tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehtimaan, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä tekemään aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2006 Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Terttu Kuusela, puheenjohtaja Elma Vesala Petri Ruuska, varapuh.joht. Kalle Pyrhönen Liisa Halotie-Flink Sara Herranen Taisto Tammela Jaakko Timonen Kalervo Stranius Hattukangas Juha Lautakunnan sihteerinä on toiminut Kirsti Kurkela. 1.3 Tilintarkastajat Tilintarkastuksesta vastaa valtuustokauden KPMG Kunta Oy ja vastuullisena tarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. 1

2 2. TARKASTUSTOIMINNAN TYÖSKENTELYN KUVAUS Arviointityössä on käytetty apuna toimintakertomusta, eri toimielinten pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja. Tarkastuslautakunta on panostanut työssään vuorovaikutukseen. haastatteluin ja tutustumiskäynnein. (Liite 1, haastattelut ja käynnit) 3. EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VALTUUSTOSSA Vuoden 2005 arviointikertomusta käsiteltiin valtuustossa kahdesti. Kesäkuussa 2006 valtuusto päätti käsitellä arviointikertomusta lautakunnan tavalla - käsittelyä hallintokunnissa ja raportointia marraskuussa. Hallintokunnat olivat paneutuneet huolella lautakunnan esittämiin näkökohtiin. Valtuusto hyväksyi hallintokuntien vastaukset. 4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1. Tavoitteiden realistisuudesta Yleisesti voidaan sanoa, että tavoitteiden asetannassa tarvitaan vielä kehittämistä. Osaa tavoitteista voidaan edelleen pitää keskeneräisinä ja vaikeina toteuttaa. Tavoitteet eivät aina ole vaikuttavia. Niiden saavuttamista kuvaavia mittareita tulisi kehittää esimerkiksi suuntaan hyväksyttävä tai tavoiteltava numeerinen vaihteluväli. Tavoitteiden epärealistisuus vähentää niiden vaikuttavuutta ja normatiivisuutta. 4.2 Talousarvion noudattaminen ja tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2006 Haukiputaan kunnan talous parani huomattavasti. Työttömyysprosentti oli 10,8, mikä on alhaisin luku sitten vuoden Lisäksi veroprosentin nosto ja harkinnanvarainen valtionavustus muuttivat vuosikatteen 2,2 M positiiviseksi. Toimintakulut ylittivät budjetoidun noin prosentilla, kun talousarvioon tehtiin muutoksia tilikauden aikana. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,5 %. Toimintatuotot kasvoivat 24,7 prosenttia. 2

3 Vaikka kunnan talous on parantunut vuoden 2004 romahduksesta, talouden tunnusluvut osoittavat, että Haukiputaan kuntatalouden pohja antaa aineksia joutua valtion erityistoimenpiteiden kohteeksi. Edellisten vuosien kattamatonta alijäämää 11,59 M ei ole kyetty pienentämään. Alijäämää oli vuoden lopussa 11,76 M. Kuntaliiton mukaan kunta joutuu selvitystilaan, jos sen kahden viimeisen tilinpäätöksen mukaan vuosikate on negatiivinen ilman harkinnanvaraista valtionavustusta, jos veroprosentti on vähintään 0,5 % korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen veroprosentti, jos lainamäärä asukasta kohtaan ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla ja taseessa on kertynyttä alijäämää ja omavaraisuusaste on alle 50 % ja suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50 %. Haukiputaalla täyttyivät edellä mainituista kahta lukuun ottamatta (vuosikate ja lainamäärä asukasta kohti) kaikki. Kunnan maksuvalmius on heikko ja kassan riittävyys on ollut 4 päivää vuonna 2004, 3 päivää vuonna 2005 ja vuonna 2006 enää 2 päivää. 4.3 Tilikauden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Monet keskushallinnon keskeiset tavoitteet ovat jääneet toteutumatta. Palvelustrategian kerrotaan olevan kesken. Seudullisia palveluja on hyödynnetty vain pienissä hankkeissa, ja seutuyhteistyön synergiaetuja ei lainkaan. Elinkeinostrategian toimenpideohjelmaa ei ole laadittu. Kunnan johtoryhmän strategista suunnittelua ei kyetty tehostamaan. Vastuualuerajat ylittävät palveluprosessit toteutuivat vain osittain. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin maankäytön ja kaavoituksen suhteen. Vesilaitoksen liikelaitostaminen oli selkein toteutunut tavoite. Kuntakuvassa on tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan ja tämä näkyy selvästi Taloustutkimus Oy:n tekemässä tutkimuksessa. Martinniemen kaavoitusprosessi ontui, kun siihen kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen lisättiin kiistanalainen Kurtinhaudan asuntokaavoitus. Menettelytapa herätti julkista vastustusta. Kunnan menettelytapa ja tiedottaminen heikensivät kuntakuvaa. Kunnan tulee toimia hyvän hallintotavan mukaan moitteettomasti niin kaavoituksessa kuin tiedottamisessa. 3

4 4.4 Konsernin tytäryhtiöiden tulostavoitteiden toteutuminen ja seuranta Lautakunta on haastatellut kuntakonsernin tytäryhtiöiden sekä Haukiputaan Energian ja vesilaitoksen edustajia. Lisäksi lautakunta on käynyt tutustumassa Haukiputaan Energian kaukolämpölaitokseen. Haastatteluista on välittynyt kuva siitä, että strategiat ovat muodostuneet tytäryhtiöitten hallitusten asettamina. Terävöitynyt omistajastrategia selkeyttäisi yhtiöitten toimintaa. Esimerkiksi Simppulanhaka osakeyhtiö voisi olla väline kunnan keskustan ilmeen rakentumisessa ja samoin sosiaalisessa asumisessa. Haukiputaan Energia Oy:n toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita. Omistajaohjausnäkökulmaa selkeyttäisi kunnan enemmistöosakkuus. Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy tarvinnee vahvempaa omistajaohjausta. Yhtiön tulopohja oli edelleen heikko ja vuokratuloja ei ole onnistuttu lisäämään odotetulla tavalla. Tilinpäätöksen positiivinen tulos saatiin poistoeron muutoksella. Osakepääomaa korotettiin eurolla kunnan rahoituksella. Yhteistyö kunnan eri toimialojen, kuten kaavoituksen kanssa, toimii hyvin. Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n perustama aputoiminimi Haukiputaan Kehitys jäi vaille riittävää omistajaohjausta, mm. toiminnan rajat ja vastuut jäivät puutteellisen päätöksenteon johdosta epäselviksi. Osakkuusyhtiöistä lainasaamisia on Ervastinrannan Keskuspuhdistamolta euroa, jota ei maksuvaikeuksien vuoksi ole pystytty lyhentämään tilikauden aikana. Poikkeavista lainajärjestelyistä ei ole tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kirjallisia päätöksiä. 5. MUUT HAVAINNOT KUNNASTA JA SEN HALLINNOSTA TARKASTUS- JA ARVIOINTIVUODEN AJALTA 5.1 Henkilöstöä koskevat havainnot Työilmapiiri kunnassa on huonontunut vuoden 2006 aikana. Määräaikaisen henkilöstön määrä on lähes 26 %, mikä on suhteellisen iso osuus kunnan henkilöstöstä. Koko kunnan osalta määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolopäivät/henkilö vähenivät, mutta vakinaisen henkilöstön osalta kasvoivat 17,18 päivästä 18,36 päivään. Huolestuttavin tilanne on kunnan suurimmalla vastuualueella, perustur- 4

5 vapalveluissa, jossa oli 23,1 spv/henk. ja teknisissä palveluissa 22,85 spv/henk. Valtakunnallisen työolobarometrin 2006 mukaan kunta-alan työpaikoilla on oltu keskimäärin 11 päivää vuodessa poissa oman sairauden takia! Kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 46,5 vuotta. Ikääntyminen merkitsee sitä, että henkilöstölle on kertynyt tavattoman suuri määrä osaamista, ammattitaitoa ja hiljaista tietoa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia ikäjohtamiselle. Tulevaisuuden ongelmia voi olla vaikeus saada hyviä työntekijöitä. Kunnan vetovoimaisuus työnantajana tulee olemaan palvelukyvyn edellytys. Haukiputaan kunnan arvioitu eläkepoistuma vv (henkilöä/vuosi) Kuten taulukosta näkyy, eläköityminen on kiihtyvä prosessi. Viiden vuoden kuluessa eläkkeelle lähtee 159 työntekijää. Kunnanjohtajan työn painopistealueina luetellaan asiajohtamiseen liittyviä tehtäviä, mutta ihmisten johtamisesta ei ole mainintaa lainkaan. Tehdyissä haastatteluissa on havaittu, että kunnan eräiden osien henkilöstö on kokenut kunnan johtamiseen epäluottamusta ja työhyvinvointinsa heikentyneen. Tähän ovat saattaneet vaikuttaa mm. ylimmän johdon saamat KVTES:ta laajemmat oikeudet omien työaikojensa järjestelyyn ja matkusteluun sekä huonolla esimerkillä johtaminen. Yleisesti hyväksytyistä sopimuksista lipsuminen ja poikkeuksien suominen jollekin pienelle ryhmälle tai yksilölle eivät ole omiaan kasvattamaan kyseisten henkilöiden luottamuspääomaa kunnassa. Lähtökohtaisesti julkisissa yhteisöissä on pidettävä kiinni tehdyistä sopimuksista. Hallituksen tulisi toimia näissäkin asioissa johdonmukaisesti, päättäväisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Talouden tasapainottamisen vaatimassa kuormittavassa työssä asiajohtaminen on ollut pääasiallinen johtamistapa henkilöjohtamisen kustannuksella. Seuraukset näkyvät työhyvinvoinnissa sekä motivaatiossa ja lopulta työmoraalissa. Työilmapiirin parantaminen olisi vaatinut hallitukselta välittömiä, varhaisia korjausliikkeitä. 5

6 5.2 Keskushallinnon keskeisten tavoitteiden toteutuminen Kuntalain 13 :n 1) -kohdan mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Kuluneena valtuustokautena valtuusto on laatinut keskeisen strategian kerran, vuoden 2005 aikana. Esimerkiksi vuoden 2007 taloussuunnitelmaa valmisteltaessa valtuusto ei ole työstänyt seminaareissa toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita. Johtoryhmän toimesta kuitenkin esimerkiksi strategiset päämäärät muuttuivat, samoin kriittiset menestystekijät ja vastuualueiden visiot. Näin keskeisiä strategian osia muutettaessa, tulisi valtuustolle viedä muutosesitys hyväksyttäväksi. Balanced scorecard-järjestelmä perustuu strategian jatkuvaan päivittämiseen, joka tarkoittaa sitä, että edellisen vuoden toteutuman perusteella ylin johto, kunnanvaltuusto, päivittää tarpeellisiksi katsomiaan kunnan strategian osia uudestaan. Toimintaympäristössä ja taloudessa tapahtuu koko ajan paljon muutoksia, ja se merkitsee strategian jatkuvaa muutosta. Vaikka järjestelmä on ollut vuosia käytössä, ei siihen kaikin osin olla sitoutuneita ja sen puuttuminen näkyy toteutumattomissa tavoitteissa. Olisi aiheellista hankkia jatkuvasti koulutusta strategiatyöskentelyyn sekä kaikille luottamushenkilöille että kunnan henkilöstölle. Vastuu valtuuston strategiatyöskentelystä on kunnanjohtajalla, jonka työn painopisteeksi kunnanhallitus on asettanut strategisen johtamisen. Keskushallinnon tuloskorteista ilmenee, että aiottu strategisen suunnittelun tehostaminen ei ole toteutunut. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että talousarviossa vastuualueiden sitovuustaso valtuustoon nähden on vastuualueen ulkoiset nettomenot ja että kunnanhallitus ja lautakunnat antavat tarkempia sitovuustasoa ohjaavia määräyksiä. Kun valtuusto aiemmin on yksimielisesti päättänyt tilaajatuottajamallin käyttöönotosta, päätös ulkoisesta netosta vie talouden ohjausta aivan toiseen suuntaan. Päätös on lisäksi ristiriidassa jo vuosia käytössä olleen sisäisten vuokrien järjestelmän kanssa. Valtuusto hyväksyi Haukiputaan tilaaja-tuottajamallin toimenpideohjelman elokuussa. Henkilöstön lausunnon mukaan henkilöstön edustus ei ole ollut mukana valmistelemassa toimenpideohjelmaa. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ei siten toteutunut, jonka 13 :n mukaan "... lain tarkoittamien selvitysten ja 6

7 suunnitelmien valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa." Valmistelu on ollut ilmeisen pintapuolista, ja pyydetyissä lausunnoissa perusturvaa lukuun ottamatta on esitetty epäileviä, jopa kielteisiä kannanottoja. Suurella todennäköisyydellä onkin niin, että hankkeen tulevat toteuttajat eivät siihen sitoutuneet. Kunnanvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman yksimielisesti ja keskusteluitta. Tarpeellinen sitoutuminen lienee jäänyt ohueksi sekä valtuuston että työntekijöiden kohdalla, mikä tullee näkymään asian etenemisessä. Toimenpideohjelman mukainen organisaatioryhmä ei sekään ottanut henkilöstöä mukaan valmisteluun. Seutustrategia kunnanhallituksen tekemine muutosesityksineen tuotiin valtuustolle vain tiedoksi. Tilaaja-tuottajamallista päätettiin keskusteluitta. Olisi hyvä järjestää lähetekeskustelu näin merkittävistä strategisista asioista. 5.3 Hallintopalveluiden keskeisten tavoitteiden toteutuminen Maankäytön tulosalue siirtyi hallintopalvelujen vastuualueelle. Uusi maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin maaliskuussa. Kaavoitustarpeet ovat edelleen moninkertaiset käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden. Maankäyttöön myyntivoittona tonttien myynnistä kirjattu euroa ei ole realistinen, sillä tonttien kirjanpitokustannuksiin ei ole lisätty yhdyskuntarakenteen menoja. Hallintopalvelut saavuttivat asetetut tavoitteet pääsääntöisesti. Raportointi on saatu ajantasaiseksi. Positiivista on hallintopalveluiden verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen taloushallinnossa ja seudun paikkatietojärjestelmätyössä. Tavoitteena olleita asiakastyytyväisyys- ja työilmapiirimittauksia ei ole tehty. Kunnan ruokahuolto toimi edellisten vuosien tapaan esimerkillisen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset olivat 3,70 ja sivistyspalveluiden 1,73 euroa ateriaa kohti. Haukiputaan vesihuoltolaitos uutena liikelaitoksena näyttää tilinpäätöksen mukaan saavuttaneen tavoitteensa. Tulevat vuodet kuitenkin antavat vasta vertailukelpoisia tuloksia. Viime vuonna suoritetun asiakastutkimuksen mukaan Hauki- 7

8 putaan Veden toimittaman veden laatu on koettu keskimääräistä paremmaksi, mutta hinta sen sijaan keskimääräistä kalliimmaksi. Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä visio 2015:n mukaan viemäriliittymisaste olisi 95 %, kun vuoden lopussa se oli 85,7. Visio saattaa toteutuakin hieman rytmiä kiristämällä. 5.4 Perusturvapalveluiden keskeisten tavoitteiden toteutuminen KELA:n tilastojen mukaan vuonna 2005 kunnan asukkaista 65-vuotiaita oli 9.6 %, kun vastaava prosenttiluku koko piirissä oli 13.5 ja koko maassa tasan 16. Määrä on viidenneksi pienin PPSHP:n alueella - edellä olivat Oulunsalo, Kiiminki, Kempele ja Liminka sekä jäljessä Oulu ja Tyrnävä. Kansantautien (verenpaine, sepelvaltimo, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta, psykoosit) sairastavuusindeksin mukaan piirin kärkikunnat alittavat maan keskiarvon, mutta ikävakioidulla asteikolla vain Oulunsalo ja Kempele Haukiputaan ollessa piirin listalla sijalla seitsemän. Kansantautien summaindeksillä mitattuna Haukipudas sijoittuu lähelle koko maan indeksiä 100 ja piirissä kuudenneksi piirin indeksin ollessa Tilasto osoittaa, että 65-vuotiaiden suhteellinen määrä korreloi merkittävästi asukkaiden sairastavuuteen. Oulu ja Tyrnävä pystyivät kuitenkin lieventämään tätä vaikutusta Haukipudasta tehokkaammin kansantautien summaindeksillä mitattuna. Tämä tarkastelu osaltaan selittää kunnan suhteellisen kohtuullisia sairaanhoidon menoja. Kunnan vaikean taloustilanteen ja erikoissairaanhoidon menojen kasvun lisäksi vastuualueella koettiin haastavana johtavien esimiesten vaihtuvuus (perusturvajohtaja, johtava hoitaja, johtava lääkäri ja osastonhoitaja). Esimiesten vaihtuvuus ja terveydenhuollon ja sairaanhoidon tulosalueella lisääntyneet henkilöstön sairaus/poissaolot saattavat olla merkkinä henkilöstön uupumisesta. Yleisesti voidaan todeta, että toiminnalliset tulostavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat syksyllä muutettua talousarviota vastaavaksi. Asiakkaille kriittisten toimintojen osalta tuloskortissa määriteltyjen palvelujen osalta päästiin kuitenkin edellisen vuoden tavoin tavoitteisiin. Palvelujen saatavuus on ollut hoitotakuun vaatimusten mukaista. Kiireettömän hoidon jono enim- 8

9 millään oli suun terveydenhuollossa 9 kk, hammashuollossa loppukesällä 8 kk sekä lääkärin jonotusaika eräillä väestövastuualueilla 2 kk. Erikoissairaanhoidon kustannusten lisäys vuodesta 2005 oli 12,9 %. Jonoja purettiin tehokkaasti, sillä vuoden lopussa jonossa oli 245 potilasta (vuonna 2005 potilaita oli 603 ja vuonna ). Huolimatta terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen ongelmista on todettava, että Haukiputaan kunta on kiitettävästi huolehtinut potilaan saumattomasta hoitoketjusta, sillä kaikki potilaat pääsivät erikoissairaanhoidosta oman terveyskeskuksen vuodeosastolle viiveettä jatkohoitoon. Vaikka vuodeosastojen paikkamäärää on lisätty runsaalla 10%:lla vuonna 2005, on niiden käyttöaste yli 98%. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia kansallisen suosituksen mukaisia toimia, koska asiakasmäärät työntekijää kohden ovat kasvaneet. Tähän liittyen on havaittu moniongelmaisuuden syventyneen ja lisääntyneen. Mielenterveystyössä ja päihdehuollossa kehitys on ollut samansuuntainen. Mielenterveyskeskuksessa ryhmätoiminta piti henkilöstötilanteen vuoksi lopettaa kokonaan. Potilaiden ostopalveluna saatujen hoitopäivien määrä on ollut kahden viime vuoden aikana merkittävässä kasvussa. Näillä alueilla ehkäisevään työhön panostaminen on järkevää ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Avohoidon kotipalvelun yli 75-vuotiaitten määrä näyttää kasvaneen vuodesta 2003 alkaen, samaten heidän omaishoidon tukea saavien määrä on jatkuvasti kasvanut kuten myös tukipalveluasiakkaiden määrä. Asukaskohtaisten käyntien määrä on hieman vähentynyt. Positiivista on, että vanhusneuvolatoiminta on lisääntynyt merkittävästi. Kokonaisuudessaan vanhustenhoito näyttää tilastojen mukaan määrällisesti lisääntyneen huomattavasti. Terveyden- ja sairaanhoidon käynnit sairaanhoitajalla ovat merkittävästi lisääntyneet, mikä osoittanee terveydenhoidon porrastuksen toimivan. Laboratorion toiminta ulkoistettiin vuonna Terveyskeskuksen olisi hyvä selvittää tästä muutoksesta johtunut kustannuskehitys. 9

10 Uutena toimintana vuoden aikana aloitti Contact Center -toiminta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaiden yhteydenottomahdollisuuksia kiireellisissä terveydenhuolto-ongelmissa. Toiminta ei vastoin odotuksia vähentänyt oleellisesti vastaanotolle tulevien asiakkaiden määrää. Toimintaa on jatkettu vuoden 2007 aikana. Henkilöstöä ja erikseen esimiehiä on koulutettu eri tavoin. Koulutuksen määrää seurataan, mutta tärkeämpää olisi selvittää koulutuksen vaikuttavuutta. Tähän olisi myös löydettävä mittareita. Hoitohenkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet. Koti- ja laitoshoidossa sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt ja päivähoidossa pysynyt ennallaan. Tässä on syytä huomata, että sijaisten käyttöä oli rajoitettu ja muutoinkin toimittiin minimihenkilöstöllä. Saadun käsityksen mukaan henkilöstö on kuitenkin tyytyväinen, sillä työtyytyväisyyskyselyn tuloksena saatiin normaali/hyvä - tulos. Edelleenkin perusturvapalvelujen toimintaa joudutaan sopeuttamaan erikoissairaanhoidon vaikeasti ennustettavien kulujen vuoksi. Ennakoivan terveydenhoidon ja perussairaanhoidon kehittämistyöhön on edelleenkin panostettava, jotta erikoissairaanhoidon kuluja saadaan hallintaan, 5.5 Sivistyspalveluiden keskeisten tavoitteiden toteutuminen Haukiputaan sivistystoimen perustehtävä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia edistäviä opetus- ja vapaa-ajanpalveluja. Edelliseen liittyy kunnan perus- ja lukioopetuksen järjestäminen sekä vastuu lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Vapaa-ajan palveluihin kuuluu taas nuorisotoimi, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Tarkastuslautakunta kuuli arviointivuonna sivistystoimenjohtaja Marjut Nurmivuorta sekä tapasi osan sivistystoimen toimialajohtajista ja muusta henkilöstöstä. Henkilöstön tapaamisen lisäksi arvioinnissa on tutustuttu sivistyslautakunnan pöytäkirjojen lisäksi myös toimintakertomuksiin ja tilastokirjoihin. 10

11 Perusopetuksen edellytyksiä on rakenteellisesti kehitetty mm. Martinniemen ja Asemakylän koulujen saneerauksilla. Sen lisäksi on valtuuston päätöksellä ( ) toiminut kouluverkkotyöryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää kunnan kouluverkkoa oppilaan ja talouden kannalta optimaalisin opetusjärjestelyin. Työryhmä sai työnsä päätökseen lukuvuoden alkamiseen mennessä. Työn tuloksena 1-2 luokkien opetus säilyi lähikouluilla. Perusopetuksen oppilasmäärä on tilastointipäivämääränä ( ) ollut 2696 oppilasta, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2.6 %. Perusopetuksen oppilasmäärä on hieman kasvanut vertailuvuoteen luokalla 20.8 opiskelijasta 21.7 oppilaaseen sekä 7-9 luokalla 16.8:sta 17.1 oppilaaseen. Taloudellisessa arvioinnissa perusopetuksen hinta oppilasta kohden on euroa, joka on noussut edellisestä vuodesta 2.6 %. Lukiossa on ollut keskimäärin vuosina 2005 ja 2006 opiskelijoita 275. Merkille pantavaa on se, että vertailuvuosiin 2003 ja 2004 on opiskelijamäärät laskeneet huomattavasti. Absoluuttinen opiskelijamäärä on laskenut vertailuvuosista vertailuvuosiin noin 40 opiskelijalla. Opetusryhmien koko on kasvanut vuoden 2005 luvusta 18:sta 19.4 opiskelijaan. Taloudellisessa arviossa voidaan todeta, että vuoden opiskelijahinta (5 660 euroa) on 3.2 % edellistä vuotta suurempi. Myös Kiiminkijoen opiston opiskelijamäärä, opetustuntien ja opintoryhmien määrä on laskenut. Taloudellisesti arvioituna kustannukset opiskelijaa kohden ovat 282 euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 3.8 %. Vapaa-ajantoimen puolella tarkastuslautakunta tutustui arviointivuonna pääasiassa liikuntatoimeen ja siinä lähinnä uimahallin toimintaan. Uimahallin käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti ollen vuonna kävijäkertaa. Keskimääräinen päiväkävijämäärä on ollut aukiolopäivinä 445 (vuonna 2005 se oli 409). Taloudellisessa vertailussa voidaan todeta, että vuoden 2005 kustannushuipusta on päästy lähelle vuoden 2004 tasoa. Uimahallin nettokustannukset asukasta kohden olivat euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen 15.4 %. Kävijää kohden nettokustannukset olivat vuonna ,54 euroa, jossa laskua 11

12 edelliseen vuoteen 17.6 %. Kokonaiskustannukset asukasta kohti olivat 58,53 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen 10,7 %. Sivistyspalvelujen tuloskorttien arviointi näyttää parantuneen aikaisemmasta. Yleisesti tavoitteet on asetettu mitattavaksi. Myös tulosten toteutuma-arvionti on pääosin osoitettu konkreettisesti. Poikkeuksen tekee sivistystoimen henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Se on kyllä tavoiteasetannassa otettu hyvin esille, mutta sen vaikuttavuutta, eli toteutumaa ei ole mitattu. Vaikka tämän vaikuttavuuden mittaaminen lienee keskimääräistä vaativampaa, niin mittareita on osoitettavissa tässäkin. Yhteenvetona voidaan todeta, että sivistystoiminnan keskeiset tavoitteet ovat toiminnallisesti tarkasteluvuonna toteutuneet. Taloudellisesti arvioituna sivistyspalvelujen kokonaismenot Haukiputaalla olivat euroa asukasta kohden, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 2.3 %. Lisäys johtuu perusopetuksen ja lukion kustannusten lisääntymisestä. Vapaa-aikatoimen kokonaismenot olivat taas vastaavasti hieman laskeneet Teknisten palveluiden keskeisten tavoitteiden toteutumisen arviointia Vuoden 2006 teknisten palvelujen toteutumisen arvioinnissa kuultiin suullisesti teknistä johtajaa Jukka Sipilää. Tämän lisäksi tutustuttiin kunnan varikon toimintaan, jossa tavattiin johtajan lisäksi myös muuta henkilöstöä. Tämän lisäksi on seurattu teknisen lautakunnan kokousten päätöksentekoa pöytäkirjoista sekä tutustuttu pöytäkirjojen liitteenä olevaan aineistoon, kuten työohjelmiin, palvelurakenteen kehittämiseen, maapoliittiseen ohjelmaan ja investointipoliittiseen ohjelmaan. Näiden lisäksi on tarkasteltu vuoden 2006 toimintakertomusta toiminnan ja talouden osalta. Lisäksi on arvioitu teknisen toimen hallintokulttuurin ja henkilöstön kehittymistä ja kehittämistä lähinnä kuluneen vuoden henkilöstöraportin ja BSC - menetelmään perustuvan toimintojen kehittämiseen liittyvien tuloskorttien tekemisessä ja niiden omassa arvioinnissa. Lisäksi on tutustuttu johtamisen, esimiestoiminnan ja palvelujen kehittämiseen liittyvään hankesuunnitelmaan. 12

13 Teknisen toimen avaintehtävät voidaan tiivistää laadukkaiden tukipalvelujen, turvallisen liikenneympäristön ja muun ympäristön kehittämiseen. Tämä näkyisi myös kehittyvänä julkisuuskuvana kunnasta. Tarkastuslautakunta on arvioinut tätä taustaa vasten keskeisiä teknisen toimen palveluja ja niiden kehittämistä. Rakennustoimen käyttötalouden menot ja tulot ylittyivät noin euroa budjetista. Ylitykseen vaikutti rakennustoimen vesihuoltolaitokselle tekemät työt. Yksittäisistä rakennuskohteista suurin oli Haapakangas III alue, johon rakennettiin ykkösvaiheen tiestö. Merkille pantavaa on, että teiden päällystämiseen ei oltu varattu vuonna 2006 määrärahoja ollenkaan, joten päällystettyjen teiden määrä ei lisääntynyt. Tilapalvelupuolella kunnan omista kohteista keskeisimmät olivat Martinniemen uuden päiväkodin valmistuminen ja Martinniemen ja Aseman koulujen peruskorjaukset. Tilapalvelussa otettiin käyttöön kunnan sisäisen verkon (intranet) palvelupyyntötoiminto. Uuden toimintatavan käyttöönottoa palveltavuuden näkökulmasta seurattaneen. Edellisenä vuonna aloitettua kolme vuotta kestävää kunnan kiinteistön kuntoarviointi -projektia on reilut 1/3 toteutettu arviointivuoden loppuun mennessä. Suurin osa (2/3) kuntoarvioinnista on jäänyt projektin viimeiselle vuodelle Rakennusvalvonnassa myönnettyjen rakennuslupien määrä lisääntyi 5 %. Omakotitalojen rakennuslupia myönnettiin yhteensä 117, joista 64 % sijoittui kaavaalueelle. Kaava-alueiden ja haja-asutusalueiden vertailussa voidaan todeta, että viimeisen viiden vuoden ( ) vertailuissa haja-asutusalueelle rakentaminen on vuonna 2006 lisääntynyt. Haja-asutusalueiden rakentamisen viiden vuoden keskiarvo oli 31.4%, kun se viime vuonna oli 36 %. Tosin vuonna 2004 prosenttisuhde oli tätäkin suurempi, eli 37.7 %. Aikanaan kunnanvaltuuston päätösten velvoittamana teknisten palvelujen hallinto ja henkilöstö on jatkanut arviointivuoden aikana BSC -menetelmään perustuvaa palvelutoimintojen kehittämisprosessia. Kuluneen kauden aikana tekninen toimi on tehnyt tuloskortit yleistoimintojen lisäksi myös toimialueittain, eli myös rakennustoimen, tilapalvelun ja valvontatoimen osalta. Tämä on myönteistä, koska se konkretisoi tehtävien tavoitetasoa. Myös toteutusta voidaan arvioida yksi- 13

14 löidymmin. Tuloskorttien tasosta voidaan todeta, että osa määritelmistä on vielä aika yleisellä tasolla, mutta on myös osoitettu varsin konkreettisiakin tavoitteita ja arvioitu niiden toteutumaa. Osa tavoitteista oli jäänyt toteutumatta tai olivat vielä jääneet kesken. Nämä olivat avoimesti todettu tuloskorteissa. Korttien täyttämisen teknistä osaamista tärkeämpää on kuitenkin se, miten henkilöstö mieltää niiden merkityksen koko toimialueen ja itse oman työnsä kehittämisessä. Tämä ei tule esiin tuloskorteissa. Se näkyy käytännön palveluissa ja niiden tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. Haukiputaan kunnan tekninen toimi on aloittanut tarkasteluvuonna 2006 johtamisen, esimiestoiminnan ja palvelujen kehittämisprojektin, joka on tarkoitus päättää vuoden 2008 lopulla. Hanke nivoutuu hyvin yhteen BSC -menetelmässä saatuihin kokemuksiin. Palvelujen kehittämisprosessin tarkoitus on työprosessien arviointi, mittaaminen ja kehittäminen, tuotteistaa ja hinnoitella palvelut sekä luoda perusteita laatujärjestelmälle. Tämän projekti tukee hyvin Haukiputaalla kehitteillä olevaa palvelurakennejärjestelmän kehittämistä. 6. LOPUKSI Huolimatta kunnan taloudellisesta ahdinkotilasta kunnan henkilöstö on kaikilla tasoilla tehnyt parhaansa toteuttaakseen valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Haastatteluissa ja käynneillä eri työpaikoilla lautakunta on havainnut, kuinka kokenutta, ammattitaitoista ja motivoitunutta kunnan henkilöstö on. Kunnan tärkein resurssi on sen osaava henkilöstö. Strategisen ja henkilöstöjohtamisen vahvistaminen tukee myös talouden tasapainottamista. Haukipudas Terttu Kuusela puheenjohtaja Liisa Halotie-Flink Kalervo Stranius Taisto Tammela Kalle Pyrhönen 14

15 Liite 1 Haastattelut ja tutustumiskäynnit Kunnanjohtaja Pasi Vallivaaraa haastateltiin kahdesti. Helmikuussa 2007 lautakunta haastatteli kunnanjohtaja Pasi Vallivaaraa aiheina mm. konserniyhtiöihin liittyvät asiat ja talouden tasapainottaminen. Lokakuussa 2006 haastateltiin vesihuoltopäällikkö Riitta Lindströmiä Haukiputaan Veden toiminnasta sekä Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaa Aarno Rantapelkosta. Rantapelkosta kuultiin vielä toisen kerran yhdessä kunnanjohtaja Pasi Vallivaaran ja projektipäällikkö Pertti Villasen kanssa huhtikuussa. Tällöin aiheena oli Haukiputaan Kehitys Oy. Samoin lokakuussa haastateltiin kunnankamreeri Timo Autiota, joka selosti talouden tasapainotusohjelman toteutumista. Kunnankamreeria haastateltiin toisen kerran myös maaliskuussa, jolloin häntä haastateltiin vuoden 2006 toimintakertomuksesta. Vs. johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä esitteli lautakunnalle terveyskeskuksen tämän hetkistä tilannetta. Marraskuussa oli Kiiminkijoen Opiston rehtori Kerttu Vilmunen lautakunnan kuultavana. Samassa kokouksessa haastateltiin sivistysjohtaja Marjut Nurmivuorta ja talous- ja suunnittelupäällikkö Markku Karppista. Tekninen johtaja Jukka Sipilää haastateltiin aiheena organisaatiotyöryhmän raportti. Marraskuun toisessa kokouksessa lautakunta haastatteli Jukon pääluottamusmies Pekka Pietilää ja sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppista. Joulukuussa tarkastuslautakunta haastatteli Asunto-osakeyhtiö Simppulanhaka Oy:n toimitusjohtaja Raimo Heinoa sekä Haukiputaan Energian Oy:n toimitusjohtaja Pentti Pernua. Maaliskuussa lautakunta haastatteli Jytyn pääluottamusmies Virva Kaukuaa, Jhl:n pääluottamusmies Marita Kauppilaa ja Uil:n varapääluottamusmies Aila Lomperia. Aiheina olivat mm. henkilöstön vaikutusmahdollisuudet meneillään oleviin muutos-/kehityshankkeisiin. 15

16 Samassa kokouksessa henkilöstöpäällikkö Vesa Lahti selosti lautakunnalle vuoden 2006 tuloskortissa olevien tavoitteiden toteutumista ja muita henkilöstöön liittyviä asioita, kuten koulutusta, kehittämistyötä ja tulevaisuuden näkymiä. Henkilöstön saatavuus lienee tulevaisuuden ongelmia, koska eläköityminen parina seuraavana vuosikymmenenä vähentää henkilöstöä. Tammikuussa tehtiin tutustumiskäynti kunnan päivähoitoon vierailemalla Jatulintarhan päiväkodissa, jossa kuultavan oli päivähoidonjohtaja Eila Huotari. Lautakunta tutustui terveyskeskuksen palveluasuntoihin ja vieraili hoiva- ja vuodeosasosastoilla, tutustui mielenterveyskeskukseen ja kehitysvammaisten hoitokotiin. Helmikuussa käytiin tutustumassa Haukiputaan Energian tiloihin sekä käytiin kunnan varikolla, jossa haastateltiin Jukka Sipilän lisäksi Pentti Väänästä ja Seppo Kuoppalaa. Samana päivänä tutustuttiin kunnan vapaa-aikatoimeen, Jatuliin ja uimahalli VesiJatuliin vapaa-aikapäällikkö Olli Heinosen opastuksella Puheenjohtaja on käynyt vielä kuulemassa Simppulanhaka Oy:n toimitusjohtajaa yhtiön tiloissa huhtikuussa. 16

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 4/2014 Kokousaika: 18.8.2014 klo 13.00-15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot