KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010

2 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain mukaan sivu 6 3. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3.1. Kaupunginjohtajan katsaus sivu Yleinen taloudellinen kehitys sivu Kristiinankaupungin organisaatiokaava sivu Henkilöstöraportti sivu Tilinpäätöslaskelmat ja kokonaistalouden tunnusluvut 4.1. Kokonaistulot ja menot sivu Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut sivu Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut sivu Tase ja sen tunnusluvut sivu Konsernitase ja sen tunnusluvut sivu Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä sivu Talousarvion toteutuminen 6.1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu sivu Hallintokeskus sivu Perusturvakeskus sivu Koulutuskeskus sivu Sivistys- ja vapaa-aikakeskus sivu Tekninen keskus sivu Investointiosan toteutumisvertailu sivu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu sivu Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailu sivu Tilinpäätöksen liitteet 7.1. Tase-erittelyt 7.2. Toteutumisvertailu 7.3. Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan liitteet 7.4. Liikelaitos KRS-Veden kertomus 8. Tasekirja (erillinen sidottu kirja)

3 Kristiinankaupunki Tilinpäätös

4 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Johdanto Luvussa 2 kerrotaan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvistä säännöksistä. Lukuun 3 sisältyvät kaupunginjohtajan katselmus, kaupungin lautakuntaorganisaation kaavio, selostus Kristiinankaupungin kehityksestä ja siellä kerrotaan myös kaupungin henkilöstöstä. Luvussa 4 ovat tilinpäätöskaaviot tunnuslukuineen sekä konsernitilinpäätös. Tilikauden tulosta sekä talouden tasapainottamista koskevat kaupunginhallituksen toimenpide-ehdotukset sisältyvät lukuun 5. Luvussa 6 kerrotaan talousarvion toteutuksesta. Käyttötalousosan tulosta selostetaan tulosalueittain ja se on ryhmitelty keskusten mukaisesti. Tulos käy ilmi talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten sekä tilinpäätösten vertailusta. Erotus on varustettu plus- tai miinusmerkillä riippuen siitä, miten se vaikuttaa toimintakatteeseen. Talousarvion muutokset on varustettu plusmerkillä, jos menot tai tulot ovat lisääntyneet ja miinusmerkillä, jos määrärahoja on vähennetty. Luvussa 6.1. kerrotaan kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuksesta. Luvussa 7 selostetaan tilinpäätöksen liitteiden tietoja ja 8. luku sisältää tasekirjan.

5 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain mukaan Kirjanpito Kuntalaki 67 Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta. Tilinpäätös Kuntalaki 68 Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalaki 68a Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kirjanpitolaki Kirjanpitolaki on muuttettu lailla (1304/2004) ja kirjanpitoasetus valtioneuvoston asetuksella (1313/2004). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto pitää perusteltuna, että muutoksia ryhdytään soveltamaan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa vasta alkaen. Kirjanpitolain 3. luvussa on säädöksiä tilinpäätöksen sisällöstä. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen sisällöstä on säädetty kuntalaissa (68.2 ), joten kirjanpitolain muuttunutta tilinpäätöksen sisältöä koskevaa säännöstä ei sovelleta kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksissä. Rahoituslaskelma sisältyy kuntajaoston ohjeiden mukaan kunnan tilinpäätökseen liitetietona.

6 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Toimintakertomus Kuntalaki 69 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sisäinen valvonta Tilivelvolliset suorittavat myös toiminnan sisäisen valvonnan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hallintosäännön ja johtosäännön sisäistä valvontaa koskevia määräyksiä noudattaen. Lisäksi tilivelvolliset suorittavat konsernivalvonnan yllä mainittua säännöstöä sekä kaupunginvaltuuston määräämiä konsernitavoitteita noudattaen.

7 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2009 Kuntatalouden tila Suomessa notkahti vuonna 2009 globaalista talous- ja rahoituskriisistä ja sen seurauksista johtuen, eikä Kristiinankaupunkikaan jäänyt tämän käänteen ulkopuolelle. Vuoden 2009 toimintaa kaupungissa leimasi realistisuus ja ennakoivuus. Talousarvion 2009 perusta oli lyöty lukkoon ennen taantuman todellista alkua, ja siksi budjettia jouduttiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla tarkistamaan alentamalla hallintokuntien bruttomenoja yhdellä prosentilla. Tämä oli tarpeellista, koska esim. työttömyys mm. Metsä-Botnian tehtaan lakkauttamisen 1 seurauksena alkoi kasvaa heti alkuvuodesta. Hallintokunnat ylsivät asetettuun tavoitteeseen eli toteuttivat palvelut käyttämällä 99 % alun perin myönnetyistä määrärahoista. Merkittäviä tekijöitä kaupungin toiminnassa olivat muutamat rakenteelliset muutokset. Tällaisia olivat mm. perusturvakeskuksen perustaminen, terveyskeskuksen henkilöstön siirtyminen kaupungille, keskitettyyn kiinteistönhoitoon siirtyminen sekä kahden kyläkoulun lakkauttaminen. Talous tasapainossa Palvelut kyettiin tuottamaan suunnitellusti. Käyttötalouden netto oli 33,2 milj. euroa, lisäys vuodesta 2008 oli siis 2,2 milj. euroa eli. 7 %. Vuosikate oli 2,9 milj. euroa (4,9 M )405 euroa/as. (684 euroa). Verotulot olivat 20,1 milj.euroa (20,6 M ). Ylijäämä oli euroa (3,4 M ) ,80 euron arvonalennuksen kirjaamisen jälkeen. Arvonalennus vastaa kaupungin osuutta Vaasan sairaanhoitopiirin Selkämeren sairaalan arvonalennuksesta. Kertyvä ylijäämä 2009 on runsaat 1,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä on korjattu vuoden 1997 poistot (kuntien siirtyessä liikekirjanpitoon) euron summalla, joka on vähennetty aikaisempien vuosien voitosta. Lainaa nostettiin 2,05 milj. euroa investointeihin (uimahalli), ja lainaa lyhennettiin 1,7 milj. euroa. Kaupungin lainat olivat 9,43 milj. euroa (9.062 milj. euroa), euroa/asukas (1248 euroa/as.). Manner-Suomen kunnilla lainaa oli vuonna 2009 keskimäärin euroa/as. (1629 euroa/as). Lainanhoitokustannukset olivat euroa. Veroprosentti oli neljättä vuotta peräkkäin 20 prosenttia (Suomen keskiarvo 19 %). Vähennysten takia todellinen veroaste oli 14,5 prosenttia. Maksukyky oli 11päivää (35 päivää). Kaupungin asukasluku oli vuoden 2009 lopussa asukasta eli lähes edellisvuoden tasolla (7.258 as.). Ylijäämää tarvitaan puskuriksi tulevia vuosia varten. Kaupungin tulee vastata väestön ikääntymisestä ja talouden kasvupotentiaalin vähenemisestä aiheutuvaan kestävyyshaasteeseen, joten talous on jatkossakin pidettävä vakaana. Talous- ja rahoituskriisin seuraukset huomioiden tämä vaatii luottamus- ja virkamiesten saumatonta ja innovatiivista yhteisponnistelua. Kaupungin asukkaat ja heidän hyvinvointinsa sekä kaupungin kehittyminen ovat päätöksenteossa ensimmäisellä sijalla. Kristiinankaupunki - hyvän palvelun paikka Kaupungin suurin sektori, aloittanut perusturvakeskus lähti määrätietoisesti uudistusten tielle. Vuoden aikana laaditun palvelustrategian mukaan palvelut jakautuvat lasten 1 Kosketti suoraan ja välillisesti n. 100 kristiinankaupunkilaista

8 Kristiinankaupunki Tilinpäätös ja nuorten, työikäisten ja senioreiden tarvitsemiin palveluihin. Tavoitteena on ennakoivuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus. Jo ensimmäisen vuoden aikana oli nähtävissä siirtymää etupainotteisuuteen suunnittelemalla tarpeellisia muutoksia, aloittamalla vanhentuneista käytännöistä luopuminen ja uusien mahdollisuuksien kokeilu ja käyttöönotto. Kustannusnousua onnistuttiin kontrolloimaan samalla kun toteutettiin asiakaspalvelua parantavia toimenpiteitä. Kohtuullisten palvelujen turvaaminen kuntalaisille tulevinakin vuosina (palvelutarpeiden lisääntyessä) edellyttää organisaatiolta yritysmaailmasta tunnettua ketteryyttä, palvelurakenteiden edelleen sopeuttamista ja tuottavuuden kohottamista mm. uutta tekniikkaa hyödyntämällä. Väestörakenteesta johtuvat suuret muutokset ovat jo ovella. Perusturvakeskus toimi jouhevassa yhteistyössä K5:n kanssa. Kummankin kieliryhmän koulutoimessa satsattiin mm. yrittäjyyteen, mikä on osaltaan mahdollistunut kaupungin osallistuessa yrittäjyyskasvatusprojekteihin. Ruotsinkielinen yläaste saavutti kansallista menestystä yrittäjyydessä neljäntenä vuotena peräkkäin. Suomenkielinen lukio menestyi myös vuonna 2009 hyvin ylioppilaskirjoituksissa. Turvapaikan hakijoiden lapsille järjestettiin valmistavaa opetusta syksystä 2009 lähtien. Vuoden lopussa saatiin päätös valtionavustuksesta Kristiinanseudun koulun peruskorjaukseen. Siinä missä perusturvasektorin asiakasmäärä kasvaa, vähenee se virallisten oppilasennusteiden valossa toiseksi suurimmalla eli koulutoimen sektorilla. Koulutoimien yhteisenä tavoitteena tulee hyvän opetustason turvaamiseksi olla yhteistyön tiivistäminen entisestään. Teknisen sektorin suurin hanke oli uuden uimahallin toteuttaminen. Merkittävimpiä uudistuksia oli keskitettyyn kiinteistönhoitoon siirtyminen. Työn alla olivat eri kaavoitusprosessit, energiayhtiöiden ympäristövaikutusten arviointiselvitykset kuten myös tontin hakeminen kaukolämmön bioenergialämpökeskusta varten. Uusi rakennustarkastaja aloitti työnsä alkuvuodesta. Sivistys- ja vapaa-ajantoimessa suurin muutos oli uuden uimahallin toimintaan varautuminen toiminnan siirryttyä syksyn aikana tekniseltä toimelta vapaa-ajan toimelle. Kansalaisopisto tarjosi turvapaikanhakijoille alkuvaiheen kielikoulutusta. Useita vuosia peruskorjattavana ollut elokuva- ja kulttuuritalo Dux otettiin käyttöön kesän kynnyksellä. Vapaa-ajansektori yhdessä aktiivisten toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa järjesti uuden Avoimet portit tapahtuman kesäkuussa. Hallintokeskuksen henkilöstöresurssi vahvistui kolmen työntekijän siirtyessä terveyskeskuksesta kaupungin kansliaan. Kattava kaupungin strategian päivittämiseen tähtäävä profilointityö käynnistyi keväällä. Kanslian johdolla valmistauduttiin sähköiseen laskujen tarkistamiseen ja uuteen kirjanpitojärjestelmään siirtymiseen. Kanslia yhdessä teknisen keskuksen kanssa suunnitteli hallintokeskuksen sijoittamista raatihuoneelle vuonna Omistajaohjaukseen liittyen päätettiin laatia asuntopoliittinen ohjelma asuntopolitiikan selkeyttämiseksi. Kaupunki osallistui maakunnan muiden kuntien tavoin Vaasanseudun kuntaliitos- ja yhteistyöselvitykseen. Kaupungin palvelutuotannossa tulee edelleen rohkaista uusien innovaatioiden syntymistä. Rakenteelliset uudistukset pohjautuvat väestörakenteen ja siitä johtuvien palvelutarpeiden sekä lainsäädännön muutoksiin, asiakasodotuksiin sekä resurssien uudelleenohjaukseen. Henkilöstö Julkisen talouden tilan ja yleisen kehityksen seurauksena henkilöstö oli sopeuttamistoimien kohteena ja käytännön toteuttajana. Toimenpiteisiin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseksi ja henkilöstön kehittymiseksi kuuluivat erilaiset kouluttautumistilaisuudet 2, 2 Esim. Kuntaliitolta hankittu johtajuuskoulutus jokaiselle johtavassa tai esimiesasemassa olevalle, n. 40 hlöä.

9 Kristiinankaupunki Tilinpäätös työhyvinvoinnin ja liikunnan tukeminen sekä henkilöstöpoliittisen ohjelman hiominen käytännön toiminnaksi. Yleisen valtakunnallisen trendin 3 koskiessa myös Kristiinankaupunkia jatkui organisaatiossa eläköitymisten ja uudelleenorganisointien kautta toteutuva toimintojen tehostuminen. Kuitenkin myös uusien työntekijöiden palkkaaminen oli joissakin tapauksissa välttämätöntä (esim. hoivatyö). Selkämeren sairaalan keittiön henkilöstö jatkoi kaupungin palveluksessa. Palveluiden tuottamiseen tarvittiin 16,9 työntekijää/1000 asukasta. Henkilöstön sairastavuus oli 11,5 pv/hlö (12,3 pv/hlö), Kunta 10 -tutkimuksen kunnissa 20,6 päivää. Elinkeinotoiminta Elinkeinotoimiston toiminta painottui neuvontaan ja erilaisiin projekteihin. Toimistolla oli yhteistyötä mm. uusyrityskeskus Startian, KOKO-ohjelman ja naapurikuntien elinkeinotointen kanssa. Yhdessä Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kanssa laadittiin tulevia elinkeinollisia painopistealueita täsmentävä seutustrategiaohjelma, jonka laatimiseen osallistuivat mm. kaupunkien luottamushenkilöt. Elinkeinotoimisto edesauttoi uusien mikroyritysten syntymistä ja työpaikkojen luomista, mm. osallistumalla TEM contact centerin, Kristiinankaupungin julkisen työvoimapalvelun valtakunnallisen kaksikielisen yksikön muutostöiden kustannuksiin jonka ansiosta syntyi valtakunnallista kaksikielistä työpaikkaa. Ponnistelut alueellistettavien työpaikkojen saamiseksi jatkuivat. Todettakoon, että tärkeää kaupungin elinkeinoelämälle ovat kaikkien nykyisten yritysten menestyminen ja onnistuneet sukupolven vaihdokset. Kaupunginhallitus asetti hallituksen puheenjohtajan johdolla toimivan elinkeinon tulevaa organisoitumista ja hoitamista pohtivan työryhmän. Sen puitteissa järjestettiin yrittäjille tiedotus- ja keskustelutilaisuus yrittäjien näkemysten ja toiveiden kartoittamiseksi. Työryhmän työ valmistuu vuoden 2010 puolella. Kaupungin valinnat ja kehittyminen Vuoden 2009 päätöksillä ja toimenpiteillä kaupunki jatkaa tarpeellisia uudistuksia ja kehittämistä. Toimenpiteillä arvioidaan olevan myönteistä vaikutusta kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille, kaupungin kehittymiselle ja taloudelle. Muutamat isot asiat, kuten kaavoitukset, pitkittyivät. Selkämeren sairaalan pari vuotta prosessissa olleisiin omistajuusjärjestelyihin ei vielä vuonna 2009 löytynyt käänteentekevää ratkaisua. Monilla kaupungin päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia mm. elinkeinoelämään. Menestyminen jatkossa ei ole itsestäänselvyys. Tulee jatkaa määrätietoista työtä, pitää hyvää huolta henkilöstöstä, naapurisuhteista ja talouden hoidosta. 3 Kuntien eläkevakuutus: eläkkeelle jää yht. 24 %, yht. 45 % ja yht. 61 % kuntatyöntekijöistä.

10 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Yleinen taloudellinen kehitys Väestö Väestön määrä oli asukasta (7 262 henk ). Väestön määrä väheni 8 henkilöllä eli 0,1 % verrattuna tilanteeseen Väestöstä 56,3 %:lla (4 085 as.) oli ruotsi äidinkielenään ja 42,1 %:lla (3 053 as.) suomi äidinkielenään. Noin 116 henkilöllä oli jokin muu kieli äidinkielenään. Ikärakenne Kristiinankaupungissa lkm % lkm % lkm % lkm % Lkm % , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yhteensä , , , , ,0 Työllisyys Keskimääräinen työttömyys Kristiinankaupunki lkm Kristiinankaupunki % 7,5 7,3 8,0 7,4 5,8 5,5 7,4 Pohjanmaa % 8,1 8,0 7,6 6,6 5,5 5,0 7,3 Koko maa % 11, ,9 9,5 8,2 7,6 9,8 Elinkeinoelämä Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan määrä määrä määrä määrä määrä määrä Koko väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalv.miehet Eläkeläiset Muut

11 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Sukkulointi Työpaikojen lukumäärä lkm lkm lkm lkm Osuus 2002, 2003, 2004, A Maatalous ja metsätalous ,6 B Kalatalous ,4 C Kaivostoiminta ja louhinta ,0 D Teollisuus ,1 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,7 F Rakentaminen ,1 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,6 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,0 I Kuljetus,tietoliikenne ,8 J Rahoitustoiminta ,9 K Kiinteistö-; liike-elämän palvelut ,4 L Julk. hallinto; sos.vakuutus ,5 M Koulutus ,8 N Terveydenhuolto- ja sos.palvelut ,5 O Muut yhteisk. ja henk.koht. palv ,3 P Työnantajakotitaloudet ,0 Q Kansainväliset järjestöt ,0 X Toimiala tuntematon ,3 Kaikki toimialat yhteensä ,0 Vuoden 2002, 2003 ja 2004 tiedot lopulliset alustavat tiedot. Sukkulointi Kristiinankaupungin ja muiden kuntien välillä Kristiinankaupungista Kristiinankaupunkiin Helsinki Helsingfors 23 6 Isojoki Storå Karijoki Bötom Kaskinen Kaskö Kauhajoki Korsnäs 8 1 Laitila 10 1 Maalahti Malax 4 9 Maarianhamina Mariehamn 15 2 Merikarvia Sastmola Mustasaari Korsholm 9 2 Nokia 3 Närpiö Närpes Pietarsaari Jakobstad 13 Pori Björneborg Seinäjoki 11 8 Siikainen 3 3 Tampere Tammerfors 3 7 Teuva Östermark Turku Åbo 18 3 Vaasa Vasa Vantaa Vanda 3 7 Muut kunnat yhteensä Yhteensä

12

13 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Henkilöstöraportti Henkilöstön suuruus Kristiinankaup. henkilöstö Viranhaltijat Työntekijät Yhteensä Keskus päävir sivuvir virk.yht kokop osap. työntek.yht. Hallinto Perusturvakeskus Koulutuskeskus Sivistys- ja vapaa-aikakeskus Tekninen Yhteensä Kaupungin henkilökuntamäärä lisääntyi , kun terveyskeskuskuntayhtymän henkilökunnasta 93 siirtyi kaupungin palvelukseen. Kristiinankaupungin henkilöstö , lkm Lukumäärä Lkm

14 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Henkilöstötilastoa Henkilöstön sairauspoissaolot 2009 Päiviä yht. Poissaolo Poissaolo Päiviä (lkm) Prosentti Keskus lukumäärä lääk.todis. oma ilm. henk. kohti Hallintokeskus ,8 0,76 Perusturvakeskus ,1 4,13 Koulutuskeskus ,8 2,95 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus ,9 4,92 Tekninen keskus ,2 5,54 Yhteensä ,5 3,15 Henkilöstön sairauspoissaolot henkilöa kohti Keskus Hallintokeskus 2,74 4,0 12,5 11,8 5,9 2,8 Perusturvakeskus 22,38 17,84 21,6 20,4 19,7 15,1 Koulutuskeskus 7,56 6,55 10,9 10,4 7,1 10,8 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus 17,9 Tekninen keskus 12,57 7,03 17,0 7,2 11,6 20,2 Yhteensä 13,16 10,75 15,4 14,1 12,3 11,5 Työkyky ja terveys Taulukosta voidaan todeta, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Valtakunnallisestikin sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun (vuonna 2007 vakinainen henkilöstö oli sairauden takia poissa töistä 20,4-21,4 päivää työvuotta kohti). Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla olemme vaikuttaneet työoloihin ja työmenetelmiin sekä oman kunnon ylläpitämiseen. Olemme tehneet ergonomisia selvityksiä sekä selvittäneet kosteusvaurioita tarpeen mukaan. Liikunnallisella toiminnalla olemme pyrkineet lisäämään henkilökunnan työkykyä ja aktiivisuutta itsehoitoon. Henkilökunnalla oli mahdollisuus käydä kuntosalilla sekä osallistua kansalaisopiston järjestämille liikuntakursseille työnantajan subventoimana. Kaupungin henkilöstöstä keskimäärin 2,5 käytti kuntosalia. Kokonaisuudessaan kuntosalikäyntimäärä vuodessa oli Kansalaisopiston järjestämille liikuntakursseille osallistui kevätkaudella 61 kaupungin työntekijää ja syyskaudella 79. Tyky - iltapäiviä järjestettiin henkilökunnalle. Terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön työterveyshuolto toteutettiin kokonaisvaltaisena sisältäen myös sairaanhoidon. Työkykyä ylläpitävään Kelan kuntoutukseen osallistui 10 henkilöä. Yhteenvetona voi todeta, että työnantaja on hyvin panostanut henkilökunnan työkykyä ylläpitävään toimintaan.

15 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Työterveyshuollon käyttö Terveystarkastukset 347 Sairaanhoito, vastaanottokäynnit 347 Kaupungin henkilöstön työterveyshuoltoon käytettiin ,72 ( ). Työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa 60 % terveystarkastuksista ja 50 % sairaanhoidosta työnantajalle. Täydennyskoulutus Täydennyskoulutuksella on tavoitteena tukea henkilöstön osaamista ja jaksamista perustehtävän toteuttamisessa ja työn kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on toiminnasta lähtevä tarpeenmukaisuus ja tasapuolisuus. Koulutusta on toteutettu sekä kaupungin sisäisenä että ulkoisena kulutuksena, esim. kaupunki osti kuntaliitolta esimieskoulutusta. Vuonna 2009 järjestettiin 4 koulutuspäivää. Kolutukseen osallistui henkilöä. Myönnetyt eläkkeet vuosina eläkemuodon mukaan Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Kuntoutustuki Kuntoutusetuudet Työttömyyseläke Eläkkeet yhteensä

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 5.1. Sisäinen valvonta Ylijäämä, ,20 euroa, viedään taselaskelman vastaaviin. Kaupungilla oli kertyvää ylijäämää ,82 euroa (197 euroa/asukas). Tilinpäätöksessä vanhoja poistoja on korjattu ,92 euron summalla, joka on vähennetty aikaisempien vuosien tuloksesta. Tilinpäätöksessä on myös alennettu kaupungin osuutta Vaasan sairaanhoitopiirin pääomasta ,80 eurolla. Hyvään tulokseen ovat myötävaikuttaneet vuoden 2009 korkeat verotulot sekä jo aikaisemmin tehdyt taloudelliset tasapainottamistoimenpiteet, rakennemuutostoimenpiteet, kiinteän omaisuuden realisointi sekä palvelutuotannon kustannusten harmonisointi valtionosuustulojen kanssa. Kertyvä ylijäämä tuottaa pienen varauksen, mutta taantuma heikentää tunnetusti kaupungin taloutta Lisäksi sovelletaan 2010 lähtien uutta valtionosuusjärjestelmää, jonka kaikkia seurauksia ei vielä tiedetä. Sisäinen valvonta perustui vuoteen 2009 saakka perinteiseen talousarviontarkkailuun sekä kaupunginhallitukselle annettaviin neljännesvuosiraportteihin. Vuoden 2009 lopulla kaupunginhallitus päätti ottaa lähtien käyttöön kuukausittaisen talousseurannan. Ostolaskut hyväksyvät nimetyt henkilöt ja maksetaan keskitetysti. Myynnin laskutusta tarkkaillaan myös talousarvioseurannan avulla. Suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön ostolaskujen sähköinen kiertojärjestelmä ( ) ja tätä ajatellen johtosääntöjä on päivitetty vuoden 2009 aikana. Laskut tarkastavat ja hyväksyvät vuodesta 2010 lähtien eri henkilöt (vähintään kaksi). Laskut postitetaan suoraan rahatoimistolle ja ne käsitellään keskitetysti. Suunnitelmakauden aikana laaditaan myös ostotoiminnalle ohjeet. Riskienhallinta suoritetaan yhteistyössä kaupungin vakuutusyhtiön (Aktia) kanssa. Kiinteistöillä on täysarvovakuutus ja lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on myös vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset.

26 Kristiinankaupunki Tilinpäätös Talousarvion toteutuminen 6.1. Käyttötalousosan toteutuminen Hallintokeskus 1001 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Tilivelvolliset Keskusvaalilautakunnan jäsenet Yleiset tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tilinpäätös Erotus Toimintamenot Toimintatulot Netto Avainluvut Nettomenot yht Nettomenot /asukas Kunnan vaaliorganisaatioon kuuluu keskusvaalilautakunnan lisäksi kymmenen vaalilautakuntaa, kaksi vaalitoimikuntaa ja tietty määrä vaalitoimitsijoita. Keskusvaalilautakunta hoiti ehdokasasetteluun, koulutukseen ja muun vaaliorganisaation johtamiseen, ennakkoäänten tarkastukseen, vaalipäivän äänten tarkastuslaskentaan sekä lopullisen vaalituloksen vahvistamiseen liittyvät tehtävät. Muiden vaaliviranomaisten tehtävät liittyvät suoraan ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen. Tavoitteet ovat toteutuneet. Europarlamenttivaalit pidettiin Europarlamenttivaalit 2009 Äänioikeutet Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä Kristiinankaupunki , , ,4

27 Kristiinankaupunki Tilinpäätös KAUPUNGINHALLITUS Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Tilinpäätös Erotus Toimintamenot Toimintatulot Netto Avainluvut Nettomenot yht Nettomenot /asukas TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvolliset Tarkastuslautakunnan jäsenet: Tilinpäätös Erotus Toimintamenot Toimintatulot Netto Avainluvut Nettomenot yht Nettomenot /asukas Tavoitteet vuodeksi 2009 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon tarkastelua koskevat asiat. Lautakunta arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungin omassa toiminnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tulee huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Oy Audiator Ab valittiin Kristiinankaupungin tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö toimii myös Kristiinankaupungin Asunnot Kiinteistö Oy:n tilintarkastajana. Tarkastus suoritetaan kaupunginvaltuuston marraskuussa 2009 tiedoksi merkitsemän suunnitelman mukaisesti. Vuotta 2008 koskevan tarkastustyön saattoi päätökseen toimikaudeksi asetettu tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta piti vuoden aikana 5 kokousta.

28 Kristiinankaupunki Tilinpäätös YLEISHALLINTO Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Tilinpäätös Erotus Toimintamenot Toimintatulot Netto Avainluvut Nettomenot yht Nettomenot /asukas Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Toiminnan ohjaus toteutetaan resurssijaon muodossa talousarviomäärärahojen kautta ja valtuuston hyväksymien tavoitteiden avulla. Valtuusto piti 10 kokousta vuoden aikana. Pöytäkirjoissa on kaikkiaan 136 pykälää. Lisäksi kaupunginvaltuusto piti useita seminaareja, jotka koskivat mm. kaupungin talouden tasapainottamista ja Vaasanseudun kunta- ja palvelurakennetta. Kaupunginvaltuuston vuonna 2009 käsittelemistä asioista voidaan mainita: - kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta kahden vuoden toimikaudeksi - henkilöiden valinta luottamustehtäviin toimikaudeksi, kaupungin edustajien valinta kuntayhtymiin ja Suomen kuntaliiton kokoukseen - tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi johtavan lääkärin/perusturvajohtajan valinta - maa-alueiden myynti - ranta-asemakaavat - eläinlääkintähuollon ja ympäristövalvonnan organisaatio siirtymäkauden ajaksi - perusturvakeskuksen johtosäännön hyväksyminen - sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sekä -keskuksen johtosäännön hyväksyminen - koulutus- ja vapaa-aikakeskuksen johtosäännön muuttaminen - teknisen keskuksen johtosäännön tarkistus - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen - kunnalliset tiedoksiannot - kuntayhtymien perussopimusten muutokset - nuorisoneuvoston aloite kesätyöstä - Selkämeren sairaalan luovutus - tontinhintojen vahvistaminen - Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymän loppuselvitys - Antilan alueen asemakaava - Lapväärtin osayleiskaava - Kristiinankaupungin pakolaisten vastaanottokeskuksen perustamiseen ja paikkamäärään liittyvät asiat - Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Närpiön turvallisuussuunnitelma - koulutuslautakuntien pyyntö tuntikehyksen lisäämisestä

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI KRISTIINANKAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010

KRISTIINANKAUPUNKI KRISTIINANKAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 KRISTIINANKAUPUNKI KRISTIINANKAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 2011 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2010 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 116 29.03.2010 Kunnanhallitus 203 31.05.2010 Valtuusto 55 22.06.2010 Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 1977/04/041/2010 KHALL 116 Kuntalaki 68 (27.4.2007/519):

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Vuoden 2015 tilinpäätös kunnanhallitukselle 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall) Nro 4 / 2015

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KAUPUNGIN ORGANISAATIO UUDEN TOIMIKAUDEN ALKAESSA KESÄKUUSSA 2017

KAUPUNGIN ORGANISAATIO UUDEN TOIMIKAUDEN ALKAESSA KESÄKUUSSA 2017 KAUPUNGIN ORGANISAATIO UUDEN TOIMIKAUDEN ALKAESSA KESÄKUUSSA 2017 (Organisaatiotoimikunta 31.3.2016 19) Uusi kuntalaki astuu osittain voimaan 1.6.2017. Kaupungin tulee muun muassa hyväksyä uusi hallintosääntö,

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot