APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti

2 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, Helsinki,

3 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Johdanto... 4 Kotimaan toiminta... 6 Kansainvälinen toiminta... 6 Viestintä ja varainhankinta... 7 LAITOKSET Veripalvelu... 8 Kontti... 9 Nuorten turvatalot Kehitystoiminta Riskienhallinta Talous Henkilöstö Tulevaisuuden näköaloja Punainen Risti ja ympäristö Punainen Risti auttoi heikossa asemassa olevia kotimaassa Monikulttuurisuustyö houkutteli uusia vapaaehtoisia Ensiapuryhmiin rekrytoitiin uusia jäseniä Apua luonnononnettomuuksien, ruokakriisin ja sodan uhreille Avustuskohteet Aasia Afrikka Amerikat Nuorten teemavuosi ei tuonut uutta nostetta Nuorten vuonna puhuttiin henkisestä tuesta ja rasismista Varainhankinnan tavat monipuolistuivat Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Suomen Punainen Risti

4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2012 Johdanto Vuosi 2012 oli ongelmallisten ja monimutkaisten kriisien vuosi. Punaisen Ristin liikkeen kannalta erityisen vaikeaa oli avun perille saaminen selkkausten ja sotien uhreille. Humanitaarisen avun puolueettomuuden ja riippumattomuuden perusperiaatteiden puolustaminen nousi entistä tärkeämmäksi. Vuoden aikana näkyi hyvin myös se, miten valikoivasti kriisit nousevat uutisten keskiöön. Syyrian poliittisesti monitahoinen sisällissota jatkui ja avun tarve siviiliväestön ja pakolaisten auttamiseksi kasvoi. Avun perille saaminen oli hyvin haasteellista. Selkkaus näkyi päivittäin uutisissa, mutta syyrialaisten kärsimys ei herättänyt liikettä avun keräämiseksi sodan uhreille. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Syyrian Punaisen Puolikuun avustustoiminta kriisin keskellä oli vaikeaa. Ulkopuoliset eivät aina ymmärtäneet, minkälaisia todellisia vaikeuksia avustusjärjestöt sisällissodan keskellä joutuvat kohtaamaan. Vuonna 2012 ei ollut yhtään ns. megakatastrofia ja katastrofeiksi luokiteltujen luonnonmullistusten määrä oli vuosikymmenen keskiarvoa lähes viidenneksen pienempi. Vuoden aikana katastrofien vuoksi apua tarvinneiden määrä oli alle puolet vuosikymmenen keskiarvosta. Vuoden tuhoisin katastrofi oli Filippiineillä riehunut hirmumyrsky Bopha. Sandy-hirmumyrsky kylvi suurta tuhoa Karibian alueella, esimerkiksi maanjäristyksen tuhoamassa Haitissa, mutta maailman media seurasi Sandyn aiheuttamia tuhoja pääosin Yhdysvaltojen itärannikolla. Maailmantalouden epävarmuus näkyi myös Suomessa. Taloudellisen tilanteen vaikutukset ja julkisuuden kautta rakentuva mielikuva epävarmuudesta ja näköalattomasta tulevaisuudesta näkyi ihmisten ajatuksissa. Punainen Risti sai vuoden aikana usein viitteitä siitä, että ihmiset toivovat tukea selviytymiseen. Kuitenkin valtaosa suomalaisista saattoi jatkaa omaa elämäänsä normaalisti, vaikka työttömyyden kasvu ja toimeentulon heikkeneminen leimasi yhä useamman ihmisen elämää. Punaisen Ristin hallitus jatkoi kuluneen vuoden aikana Lahden yleiskokouksen päättämien strategisten linjausten toimeenpanoa, tavoitteena vastata uusiin tarpeisiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on paitsi vahvistaa järjestön toimintavalmiutta ja auttamismahdollisuuksia myös selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja vastuita. Järjestön hallitus teki toimintalinjauksesta väliarvioinnin, johon osallistuivat Punaisen Ristin luottamushenkilöt ja toimihenkilöt. He pitivät kyselyssä Punaisen Ristin valmiuden vahvistamista ja toimintaa onnettomuuksissa ja kriisitilanteissa järjestön vahvuuksina. Järjestöltä kaivataan kaikilta tasoilta rohkeampia kannanottoja inhimillisyyden vahvistamiseksi. Hyvän järjestön vahvistamiseksi kaivattiin byrokratian purkamista, kevyempää rakennetta ja luovuuden ja ilon varmistamista vapaaehtoisille. Avoin ja uusille toimintatavoille herkkä organisaatio on vastaajien mielestä Punaisen Ristin toiminnan tulevaisuuden turvaamista. Vuosi 2012 oli Punaisessa Ristissä Nuorten teemavuosi. Teemavuosi ei kuitenkaan tuonut uutta nostetta Punaisen Ristin nuorisotoimintaan tai uusia nuoria vapaaehtoisiksi. Hallitus pitää tärkeänä, että nuorisovuoden kokemukset otetaan vakavasti ja jatkaa nuorisotoiminnan tavoitteellista kehittämistä. Erityisesti Nuorten turvataloissa nousi huoli perheiden sisäisen yhteenkuuluvuuden heikkenemisestä ja vanhemmuuden jonkinasteisesta kriisistä. Kehitys koski etenkin juuri aikuistumisen kynnyksellä olevia nuoria, jotka tarvitsisivat enemmän tukea. Myös järjestön ensihuoltoa ja henkistä tukea tarvittiin vuoden aikana tapahtuneiden väkivallantekojen jälkihoidossa. 4

5 Joulun 2011 myrskyt toivat esille suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuuden. Ne nostivat esille myös Punaisen Ristin oman valmiuden kehittämisen ja vahvistamisen merkitystä. Hallitus päätti toteuttaa vuonna 2013 valtakunnallisen valmiusharjoituksen, jonka pääteemoja ovat osastojen paikallinen valmiussuunnittelu, yhteistyö viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä johtaminen ja tiedon kulku. Tavoitteeksi asetettiin Punaisen Ristin vahvistunut kyky reagoida nopeasti äkillisissä onnettomuuksissa ja katastrofeissa avun tarvitsijoiden tarpeisiin. Punaisen Ristin hallitus käytti vuoden aikana paljon aikaa yhteisten toimintatapojen ja tehokkaan johtamisjärjestelmän edistämiseen. Johtamisjärjestelmän selkiinnyttämisen lisäksi hallituksen päätöksellä järjestön johtamisessa otettiin käyttöön yhteisen hyvän periaate. Sen mukaan keskushallinnon, piirien ja osastojen tulee kunkin tuoda Punaisen Ristin toimintaan lisäarvoa, joka tehostaa järjestön auttamistyötä ja tavoitteita. Tavoitteena on selkiinnyttää eri toimijoiden välistä työnjakoa tuen varmistamiseksi vapaaehtoisille ja päällekkäisyyksien karsimiseksi. Toimintajärjestelmien yhtenäistämiseksi keskushallinto sekä useimmat piirit ja suuremmat osastot valitsivat yhteisen tilintarkastajan. Ohjelmatoiminnan kannalta tärkeä päätös oli ensiapukoulutuksen valtakunnallisen toimintalinjan hyväksyminen. Vapaaehtoistoimintaan on syntynyt uudenlainen innostus ja kiinnostus. Uusi vapaaehtoistoiminta vaatii kuitenkin entistä enemmän ammatillista tukea sekä valmennus- ja palautejärjestelmää. Tämän varmistamiseksi on valmisteltu osastojen omaa sähköistä RedNet-palvelua ja vapaaehtoispolkua sekä tehostettu järjestön sisäistä tiedonkulkua ja toimintatapoja. Yleiskokouspäätösten toteuttaminen talouden tasapainottamiseksi ja taloudellisten voimavarojen kehittämiseksi oli vuoden keskeisin teema. Keskustoimistossa sekä Veripalvelussa käytiin vuoden aikana yhteistoimintaneuvottelut talouden ja toiminnan tasapainottamiseksi. Punaisen Ristin oma varainhankinta kehittyi vuoden aikana myönteisesti, mutta tarve talouden tasapainottamiseen ja oman varanhankinnan lisäämiseksi jatkuu tulevinakin vuosina. Punaisen Ristin asema johtavana ja luotettavana suomalaisena avustusjärjestönä säilyi, vaikka vuoden aikana ilmi tulleet piiri- ja osastotason valitettavat taloudelliset väärinkäytökset tuottivatkin kielteistä julkisuutta. Kuluneen vuoden aikana Punaisessa Ristissä jatkettiin kattavaa sisäisen valvonnan ja sisäisten toimintatapojen kehittämis- ja koulutusohjelmaa, jolla vastataan havaittuihin epäkohtiin. Punaisen Ristin toiminta on mahdollista vain vapaaehtoisten, jäsenten, tukijoiden ja kumppaneiden ansiosta. Punainen Risti kiittää kaikkia, jotka ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet Punaisen Ristin auttamistyön kotona ja maailmalla. 5

6 Kotimaan toiminta Punainen Risti on jo useamman vuoden ajan määrätietoisesti vahvistanut järjestön auttamisvalmiutta. Alueelliset ja paikalliset valmiussuunnitelmat kattavat jo kaksi kolmasosaa maasta ja viranomaisyhteistyö on edennyt suunnitellusti kaikkien piirien alueilla. Suomen Punaisen Ristin paikallinen valmius on perinteisesti perustunut pitkälti ensiapuryhmien toimintaan. Lahden yleiskokouksessa hyväksytty toimintamalli osaston kokonaisvalmiudesta, joka hyödyntää kaikki käytettävissä olevat vapaaehtoisresurssit niin osaston sisällä kuin osastojen välillä, on suuri mahdollisuus järjestön auttamisvalmiuden parantamiseksi. Punaisen Ristin oman valmiuden vahvistamisen lisäksi on selkeytetty SPR:n roolia 50 eri alojen kansalaisjärjestöjen verkoston Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinoinnissa. SPR on entistä aktiivisemmin mukana erityisesti alueellisten sisäisen turvallisuuden hyvinvointiohjelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. Kysymyksessä ei ole uusi ohjelma vaan olemassa olevien valmius-, terveys- ja hyvinvointiohjelmien liittäminen paikallisiin sisäisen turvallisuuden toimenpiteisiin, mikä lisää ohjelmien vaikuttavuutta. SPR on pitkään avustanut viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa. SPR:n piirit huolehtivat yhdeksän turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sekä muutaman alaikäisyksikön toiminnasta yhdessä maahanmuuttoviranomaisten kanssa. Olemme aktiivisesti mukana maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa ja sallivan ja ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan vahvistamisessa. Aktiivisuus ei kuitenkaan vielä riittävästi näy järjestön vapaaehtoisten tai jäsenten moninaisuudessa. Perinteisen katastrofivalmiuden lisäksi Punaisen Ristin kotimaan toiminnassa ovat korostuneet henkisen tuen antaminen ja ihmisten jaksamisen tukeminen. Yksinäisyyttä ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä. Siksi on myönteistä, että Punaisen Ristin ystäväkurssit ovat täyttyneet eri puolilla maata. Punaisella Ristillä on edelleen erittäin tärkeä rooli yhteisöjen ja yksilöiden turvallisuuden vahvistamiseksi, erityisesti ensiaputaitojen kouluttamisessa ja osaamisen ylläpitämiseksi. Punaisen Ristin päivystäjät ovat tuttu näky lähes kaikissa suomalaisissa yleisötapahtumissa ja konserteissa. Tulevaisuudessa onkin haasteellista saada mukaan vapaaehtoisia alati kasvavaan päivystystoimintaan. Väestön ikääntyminen näkyy myös siinä, että aiempaa useampi ihminen toimii läheisensä omaishoitajana. Tulevaisuudessa Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta tuleekin entistä keskeisemmäksi, vaikka jo nyt toimintaa on kahdeksan piirin alueella ja tukitoiminnan piirissä on tuhansia ihmisiä. Lahden yleiskokouksen päätösten mukaisesti vuosi 2012 oli nuorten teemavuosi. Tavoitteena oli nostaa nuorten toiminnan näkyvyyttä ja auttaa nuoria mukaan paikallistoimintaan ja muutenkin varmistaa nuorille toimintamahdollisuuksia järjestössä. Kiinnostuksen Punaisen Ristin toimintaan ja arvoihin on arvioitu kasvavan juuri nuorten parissa ja teemavuosi näkyikin sähköisissä kanavissa, julkilausumissa ja keskustelujen avauksissa. Vuodelle asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan täyttyneet, vaikka uusia toimijoita saatiinkin mukaan. Punainen Risti kohtasi teemavuonna samat haasteet kuin muutkin nuorisotoiminnan parissa työskentelevät järjestöt: Miten muokata Punaisen Ristin toiminnasta sellaista, että se näyttäytyy kiinnostavalta ja innostavalta sähköisten viestintäkanavien runsaan tarjonnan keskellä surffaileville nuorille sukupolville. Kansainvälinen toiminta Hiljainen luonnononnettomuuksien vuosi antoi tilaa konfliktien näkyvyydelle maailmalla. Suomen Punainen Risti pystyi etenkin ulkoasiainministeriön avustusten turvin tukemaan Punaisen Ristin komitean kautta pitkään jatkuneiden ja muutoin Suomessa melko vähän näkyvien kriisioperaatioiden avustustoimintaa. Eniten oli esillä tilanne Syyriassa. Turvallisuustilanne on Syyrian sisällä poikkeuksellisen vaikea ja useita avustustyöntekijöitä kuoli vuoden aikana eri puolilla maata. Avustusten perillemeno Syyrian sisällä tai avustuskuljetusten järjestäminen naapurimaista rajojen yli ei myöskään ole yksin avustusjärjestöjen vallassa. Punainen Risti ja muut avustusjärjestöt tarvitsevat kuljetuksiin luvat alueen valtioilta. Vaikeuksista huolimatta kansainvälinen Punainen Risti pystyi säilyttämään kriisin keskellä puolueettoman roolinsa ja yhdessä Syyrian Punaisen Puolikuun kanssa toimittamaan apua Syyriaan. Sierra Leonessa puhkesi heinäkuussa sadekauden alettua maan historian pahin koleraepidemia. Suomen Punainen Risti vastasi vetoomukseen ja lähetti Sierra Leoneen 13 avustustyöntekijää, kaksi koleranhoitoyksikköä Suomen ulkoministeriön, Ison-Britannian kehitysyhteistyöministeriön ja SPR:n katastrofirahaston varoin. Suomalaisten tiimit työskentelivät Sierra Leonessa viidellä paikkakunnalla, joissa tuettiin etupäässä piirisairaaloiden koleraosastoja sekä perusterveydenhuollon yksiköitä yhteistyössä Sierra Leonen terveysministeriön ja paikallisen Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Juuri vapaaehtoiset olivat avainasemassa, sillä he ovat tehneet jo pitkään terveystyötä. SPR on kasvanut viime vuosina yhdeksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Pitkäaikaisen kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa sisarjärjestöjen toiminnallista ja järjestöllistä valmiutta sekä terveysohjelmia. 6

7 Viestintä ja varainhankinta Punainen Risti on useamman vuoden panostanut viestinnän ja varainhankinnan kehittämiseen. Verkkouudistus saatiin vuoden 2012 aikana viimeisteltyä ja vapaaehtoistoimintaa varten rakennettu RedNet-sivusto saatiin lähes valmiiksi. Punaisen Ristin sisäinen viestintä on siirtymässä entistä enemmän sähköisiin kanaviin ja RedNetin lisäksi useimmat piirit ja monet osastot ja toimintaryhmät ovat ottaneet Facebookin oman viestintänsä välineeksi. Sosiaalisen median nopea laajentuminen ja uusien foorumien syntyminen vaatii järjestön viestinnältä entistä enemmän osaamista ja pirstoutuvien kohderyhmien hallintaa. Valtamedioissa Punaisen Ristin näkyvyys ja Punainen Risti humanitaarisen avustustoiminnan osaajana säilyi aiemmalla tasolla, vaikka vuoteen 2012 ei Syyrian sisällissodan ja Pohjois-Afrikan alueen kriisien lisäksi sisältynytkään jatkuvasti uutisotsikoissa pysyneitä tapahtumia. Järjestön oma varainhankinta ja sen kehittäminen oli järjestön hallituksen painopisteenä. Vuoden varainhankinnan tulosta onkin taloudellisen tilanteen epävakauden huomioon ottaen pidettävä hyvänä. Varainhankintayksikkö pystyi kohdentamaan varainhankintatoimiaan entistä tehokkaammin ja esimerkiksi arpajaistuotot kasvoivat merkittävästi. Vuoden aikana käynnistyneen asiakkuuden hallintajärjestelmän ja sitä kautta käyttöön tulevan Siebel ondemand-järjestelmän uskotaankin entisestään auttavan varainhankinnan tehostamista. Viestinnän ja markkinointiviestinnän tiiviimpi yhteistyö näkyi kampanjoiden tehostumisena. Samalla tehtiin päätös oman aineistotuotantoryhmän perustamisesta kokoamalla viestintäyksikössä ja varainhankintayksikössä aiemmin työskennelleet työntekijät yhteen. 7

8 LAITOKSET Veripalvelu Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii koko Suomen verivalmistehuollosta. Se järjestää verenluovutukset ja tuottaa keräämästään verestä potilaiden hoidossa tarvittavat verivalmisteet. Veripalvelu tarjoaa sairaaloille myös kudos- ja laboratoriopalveluja sekä lääkejakelua. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Vuonna 2012 kokoveren luovutuksia oli Määrä laski noin luovutuksella edellisvuodesta. Tämä johtui vähentyneestä verivalmisteiden kysynnästä, johon Veripalvelussa reagoitiin keräämällä vähemmän verta. Verenluovuttajia riitti ympäri vuoden potilaiden tarvetta vastaavasti. Verenluovutusverkostoa kehitettiin parantamalla luovutusmahdollisuuksia alueilla, joissa on paljon luovutusikäistä väestöä ja joissa nuoren väestön ennustetaan kasvavan. Uusi veripalvelutoimisto avattiin Espooseen ja Pohjanmaalla lisättiin verenluovutustilaisuuksien määrää. Kokonaan uudenlainen yritysyhteistyö syntyi, kun kehitettiin uusi ns. VeriRyhmä -toimintamalli. Lokakuussa lanseerattuun toimintaan liittyi jo loppuvuoden aikana 209 yrityksen ja yhteisön verenluovuttajaryhmää. Verivalmisteiden käyttö Suomen sairaaloissa väheni selvästi. Punasoluja toimitettiin sairaaloille ( vuonna 2011) ja verihiutalevalmisteita (41 929). Verivalmisteita myytiin 44,6 milj. euron arvosta (-2,0 %). Verivalmisteiden tuotantoprosesseja kehitettiin ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. Uudet automaattierottelijat korvasivat 10 vuotta käytössä olleet erottelijat parantaen entisestään prosessien toimintavarmuutta ja nopeutta sekä mahdollistaen prosessin paremman tiedonkeruun ja jäljitettävyyden. Asiakaspalvelua parannettiin muun muassa uuden puhelinjärjestelmän avulla. Laboratoriopalvelujen kysyntä vaihteli tutkimusalueittain. Kokonaisuudessaan laskutettavien laboratoriopalvelujen liikevaihto vuonna 2012 oli 6,2 milj. euroa (-4,3 %). Vuonna 2012 kasvua oli erityisesti vaativissa punasoluvasta-aineiden tunnistuksissa. Veripalvelu toimii veriryhmätutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona. Laboratoriotoimintaa kehitettiin esimerkiksi vahvistamalla 24/7 -toimintaa, ottamalla uudet herkemmät menetelmät käyttöön luovuttajien virustutkimuksissa sekä aloittamalla luovuttajien veriryhmätutkimuksissa genotyypitystutkimukset. Veripalvelun toiminta lääketukkukauppana ja lääkkeiden jakelijana jatkui uusien plasmatoimitussopimusten puitteissa. Lääkkeiden myynnin liikevaihto vuonna 2012 oli 4,4 milj. euroa (-8,1 %). Plasmalääkkeissä käytettävän plasmaraaka-aineen myynnistä kertyi tuloa 6,6 milj. euroa (-18,7 %). Vuonna 2012 Veripalvelussa valmistauduttiin ensimmäisen Euroopassa myyntiluvan saaneen soluterapiavalmisteen, polven rustovaurioiden korjaamiseen tarkoitetun ChondroCelectin jakelutoimintaan Suomessa. Lääkkeen toimitukset suomalaisille klinikoille alkavat vuonna Kudospalveluissa uutuutena solutuotanto Luuytimenluovuttajarekisteriin hankittiin aktiivisesti uusia jäseniä iän tai muiden syiden takia rekisteristä poistuvien tilalle. Onnistuimme kampanjoinnin keinoin saamaan henkilön rekisteriin yli uutta jäsentä (775 vuonna 2011). Veripalvelu välitti yhteensä 128 kantasolusiirrettä Suomessa ja ulkomailla. Omat kuriirimme toimittivat 54 kantasolusiirrettä suomalaisille potilaille siirtokeskukseen Verenluovutukset Kokoverenluovutukset Plasma- ja trombafereesit 2500 Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2012 Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Mies Nainen Nainen 8

9 Kontti Kontti-kierrätystavarataloketjun toiminnan tavoitteena on varainhankinta Suomen Punaiselle Ristille sekä laadukas tuettu työllistäminen. Tavoitteet saavutettiin kuluneen vuoden aikana kiitettävästi. Kontti-ketju laajeni vuoden 2012 syyskuussa Vantaalle ja Turun Kontilla oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Näin ollen myynti kasvoi Kontti-ketjussa 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ketjun liikevaihto oli euroa ja tulos euroa. Piireille tilitettiin euroa, katastrofirahastoon euroa ja keskustoimistoon ketjun kehittämiseen euroa. Kuluneen vuoden aikana Kontit keräsivät kiloa vaateapua katastrofialueille. Kontti-ketjussa (Kontti-kierrätystavaratalot ja ketjun hallintokonttori) työskenteli henkilöä. Konteissa työskenteli henkilöitä muun muassa palkkatuella, työharjoittelussa, työkokeilussa ja työelämävalmennuksissa. Ammatillisen tutkinnon tai -osatutkinnon heistä suoritti 64 henkilöä. Kontti-ketju käytti omarahoitusta työllistämiseen euroa. Työnjohdossa ja ketjuhallinnossa työskenteli vuoden lopussa 51 henkilöä. Vuoden aikana Kontti-ketjussa pidettiin sosiaalista tilinpitoa (SoT), jonka tulokset julkaistaan erillisessä sosiaalisessa tilinpäätöksessä keväällä Yhteistyö työvoimaviranomaisten ja ELY-keskusten kanssa toimi hyvin. Vuoden lopussa oli käynnissä yhdeksän projektia ELY-keskusten kanssa, yksi ESR-rahoitteinen projekti sekä useilla paikkakunnilla myös kaupunkikohtaista yhteistyötä. Uusien yksiköiden perustaminen ja erityisesti aloitus pääkaupunkiseudulla oli suuri ponnistus ketjulta. Onnistunut avaus Vantaalla vahvisti uskoa Kontin konseptiin ja ketjun ammattitaitoon Konttien asiakasmäärä Vantaalle avattiin uusi Kontti-kierrätystavaratalo elokuussa. Vuoden 2012 aikana jatkettiin vuonna 2011 alkanutta strategiaprosessia Accenture Oy:n kanssa. Työn tuloksena Kontin strategia kirkastettiin ja johtamisen sekä esimiestyön periaatteet täsmennettiin. Lisäksi aloitettiin organisaation ja roolien ja vastuiden uudelleenmäärittely sekä operatiivisten tulosmittareiden kartoitus. Kontti-ketjun johtaja vaihtui vuoden lopussa ja uudeksi johtajaksi nimitettiin marraskuussa Sari Nikkola. Hän aloitti tehtävässään Kontti-kierrätystavarataloketju laatii toiminnastaan vuosittain erillisen sosiaalisen tilinpäätös -julkaisun. Kaisa Rautiainen Henkilöä Tukityöllistettyjen määrä Konttien liikevaihto Henkilöä Euroa

10 Nuorten turvatalot Nuorten turvatalot tarjoavat matalan kynnyksen apua ja tukea nuorille ja heidän perheilleen elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Tarkoituksena on vastata nopeasti ja joustavasti nuorten ja perheiden tarpeisiin. Tavoitteena on ennaltaehkäisevällä työskentelyllä tukea nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja estää näin nuorten syrjäytymistä. Turvataloilla tehtävä työ perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyössä toteuttamaan työhön. Vuosi 2012 oli toimintastrategian juurruttamisen aikaa. Toiminnat ja vapaaehtoistyö monipuolistuivat. Erityisesti Yhteisvastuu-hankkeen myötä yhteistyö laajentui turvatalopaikkakuntien ulkopuolelle. Toiminnan laajentaminen Satakunnassa ei kuitenkaan onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Yksinäisten nuorten tavoittaminen ja yksinäisyyden torjunta sekä nuorten ajautuminen peruskoulun päätyttyä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ovat tämän ajan yhteiskunnallisia haasteita. Tähän turvatalot ovat vastanneet kehittämällä vapaaehtoistyötä ja tiivistämällä yhteistyötä entisestään muiden tahojen kanssa. Matalan kynnyksen toimintaperiaatteelle nojautuva palvelu, jota voidaan tarjota apua tarvitsevalle nuorelle aikana, jolloin muita palveluja ei ole saatavilla, mahdollistaa tehokkaan auttamisen. Toimintavuoden lopussa selvisikin, että kaikki Nuorten turvatalot voivat jälleen tarjota kriisipäivystys- ja vastaanotto- sekä majoitustoimintaa seitsemänä päivänä viikossa. Nuorten turvatalojen asiakkaiden antama palaute oli myönteistä. Palveluiden järjestämiseen, laatuun ja nopeuteen oltiin tyytyväisiä. Nuoret ja perheet ovat kokeneet palvelun tarpeelliseksi ja ovat kokeneet tulleensa kuulluksi. He ovat myös arvioineet oman hyvinvointinsa parantuneen asiakkuuden myötä. Monille asiakkaille oli tärkeää Punaisen Ristin puolueettomuuden periaatteen toteutuminen sekä se, ettei toiminta ole viranomaisten ylläpitämää. Nuorten turvatalot aloittivat kertomusvuonna Sosiaalisen tilinpidon (Sot) mukaisen toiminnan vaikutusten arviointiprosessin. Ensimmäinen sosiaalinen tilinpäätös julkaistaan keväällä 2014 ajalta Tuotot ja kulut yhteensä Nuorten määrä turvataloissa Euroa Henkilöä Tuotot Kulut

11 Kehitystoiminta Järjestön internet-sivuston ja vapaaehtoisten käyttöön tehdyn RedNet-sovelluksen kehitystyötä jatkettiin kuluneena vuonna. Keskeisenä uutena järjestelmäkehityshankkeena aloitettiin syksyllä 2012 järjestösovelluksen päivitystyö, jossa päivitetään käytössämme oleva ohjelmistoversio ja toteutetaan kokonaisuus pilvipalveluratkaisuna. Samalla jäsenmaksujen ja kuukausilahjoittaohjelman suoritusten perintään liittyvä järjestelmä uudistetaan. Järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2013 keväällä. Järjestelmän uudistus mahdollistaa sen, että voimme käynnistää muut keskeiset kehittämishankkeet vuonna Näistä tärkeimmät ovat tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja toimistosovellusten uusiminen sekä taloustoimintojen kehittäminen sisältäen uuden talousjärjestelmän käyttöönoton. Vuoden 2012 aikana taloustoimintojen kehittämiseen valmistauduttiin siten, että keskustoimiston kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita on laajennettu uusiin piireihin. Lisäksi tukityöllistettyjen palkkahallinto keskitettiin Kontin ketjuhallinnon yhteyteen. Myös edellisenä vuonna uusitun matkahallinnon järjestelmien käyttöä on laajennettu piireissä. Järjestön hallituksen asettama työryhmä sai valmiiksi järjestön johtamisjärjestelmän kehitystyönsä. Koko johtamisjärjestelmää kehitetään vaiheittain seuraavaan yleiskokoukseen asti. Riskienhallinta Järjestön riskienhallinta perustuu hallituksen vahvistamaan riskienhallintalinjaukseen. Järjestön riskiarviot päivitetään ja riskienhallintaprosessin kehittämistarpeita arvioidaan. Näin saadaan riskienhallinta yhä paremmin osaksi johtamisprosessia ja siihen liittyvää toiminnan arviointia, suunnittelua ja ohjausta. Järjestön riskienhallinnassa keskityttiin aikaisemmin todettujen väärinkäytösten edellyttämiin toimenpiteisiin. Hallituksen aloitteesta käynnistettiin tarkastusvaliokunnan johdolla systemaattinen sisäisten kontrollien arviointi keskushallinnossa ja piireissä. Sisäisen valvonnan kehittäminen vaatii kontrollitarkastuksissa todettujen kehittämistoimien ja erityisesti johtamiseen ja sisäiseen valvontaan liittyvien toimintatapojen kehittämistä. Muutostoimet määritellään eri järjestöyksiköissä ja niiden toteutusta tuetaan sisäisen valvonnan koulutuksella. Siihen on osallistunut keskushallinnosta ja piireistä luottamusjohtoa, järjestön toimivaa johtoa sekä yksiköiden päälliköitä ja laajasti myös henkilökuntaa. Pitemmällä aikavälillä sisäistä valvontaa ja erityisesti tukipalveluiden toimintatapoja kehitetään koko järjestöä koskevan tukipalvelustrategian pohjalta ja tukipalveluiden toimintatapoja yhtenäistetään palvelukeskus-ajattelun pohjalta. Yhtenäisillä tukipalveluilla voidaan sekä eliminoida sisäisen valvonnan riskejä että kehittää laadullisesti tukipalveluiden sisältöä tukemaan varsinaisen toiminnan ja sen johtamisen tarpeita. Hallituksen vahvistamassa sijoitustoiminnan linjauksessa on määritelty järjestön sijoitusomaisuuden omaisuuslajikohtainen strateginen allokaatio, taktiset vaihteluvälit ja riskienhallintaperiaatteet. Keskushallinnon arvopaperiomaisuutta hoitaa kolme kilpailutuksen kautta valittua varainhoitajaa täyden valtakirjan varainhoitosopimuksien perusteella. Sijoituskiinteistöomaisuutta, jonka osuus oli tilinpäätöshetkellä yli 40 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta, hoidetaan itse. Sijoitustoiminnan toteutusta valvoo hallituksen nimittämä ja pääsihteerin johdolla toimiva sijoitustoimikunta, joka koostuu järjestön toimihenkilöistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä päävarainhoitajan asiantuntijoiden kanssa ja siinä on mahdollista hyödyntää myös varainhoitajan erityisiä sijoitusriskien mallintamiseen ja hallintaa tarkoitettuja sovelluksia. Kansainvälisen avustustoiminnan osalta valuuttakurssiriskien suojaamista ei tehdä, koska avustuspäätökset tehdään kirjanpitovaluutassa. Järjestön ottamaan pitkäaikaiseen rahoituslainaan sisältyy korkoriskien hallitsemiseksi koronvaihtosopimuksella tehty korkosuojaus, jossa 10 miljoonan euron pääoman osalta laina on muutettu vaihtuvakorkoisesta kiinteäkorkoiseksi. Koronvaihtosopimuksen markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli euroa johtuen poikkeuksellisten alhaisista markkinakoroista. Keskushallinnossa on kehitetty likviditeettisuunnittelua tehostamaan käyttöpääoman hallintaa yhdessä konsernitiliratkaisun kanssa erityisesti sen jälkeen, kun arvopaperisijoitusten hoito on ulkoistettu varainhoitajille. Yleiskokouksen vahvistamassa talouden tasapainottamisohjelmassa on edetty laaditun suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on vuosina aikaansaada 1,5 miljoonan euron tulosvaikutteinen parannus keskustoimiston taloudessa. Tammi-helmikuussa keskustoimistossa käytiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joissa sovittiin 1,1 miljoonan euron vuotuisista säästöistä. Materiaalituotannon osalta säästöt toteutuvat vuoden 2013 aikana. Keskustoimiston taloudentasapainottaminen edellyttää vielä vuonna 2013 ja 2014 lisäsäästöjä ja onnistumista uuden tulorahoituksen hankkimisessa. Suomen Punaisen Ristin toiminnan kannalta järjestön maine ja yleinen luottamus järjestömme toimintaan on keskeinen toimintamme lähtökohta. Tämän lisäksi jäsenmäärän kehitys, vapaaehtoistoiminnan muodot ja toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä ovat edelleen myös riskienhallinnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. 11

12 Talous Keskushallinnon kirjanpidollinen alijäämä oli 0,5 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti olennaisesti edellisellä tilikaudella toteutetun lisäeläkejärjestelyn yhteydessä sovittujen, vuosina 2012 ja 2013 tehtävien, lisäeläkekorotusten kulukirjausten tuloutus 0,9 miljoonaa euroa. Se perustui eläkeyhtiön tekemään tarkempaan arvioon toteutuvan korotuksen kustannuksista. Järjestön varainhankinta toteutui suunnitelmien mukaisella tasolla. Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2012 oli aikaisempia odotuksia positiivisempi. Järjestön sijoitusomaisuuden, 124 miljoonaa euroa, keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 9,36 prosenttia. Keskimääräistä tuottoa pienensi suhteellisesti suuri kiinteistöomaisuuden määrä. Kokonaisuutena keskushallinnon taloudellinen asema on vakaa. Keskushallinnon tuloksen arviointiin vaikuttaa se, että keskustoimisto tukee piirejä vuosittain järjestötukena rahallisesti ja vastikkeettomina palveluina. Jos piirien taloudellinen tilanne edellyttää keskushallinnon tukea, se vähentää keskustoimiston ylijäämää kyseisenä vuotena. Piireiltä ja osastoilta omat tilinpäätökset Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu siitä säädettyyn lakiin ja asetukseen. Asetuksessa on erikseen määrätty piirit ja osastot omiksi oikeustoimihenkilöiksi. Siten ne tekevät toiminnastaan erilliset tilinpäätökset eikä piirien tilinpäätöksiä konsolidoida keskushallinnon tilinpäätökseen. Suomen Punaisen Ristin laitokset Veripalvelu, Kontti kierrätystavaratalo ja Nuorten turvatalot ovat juridisesti osa keskushallintoa. Niiden toiminta sisältyy keskushallinnon tilinpäätökseen SPR:n SPR:n kokonaisjäsenmäärä Tuotot (1 000 euroa) Veripalvelu UM:n UM:n avustukset Sijoitukset RAY:n avustukset Katastrofirahasto Katastrofi- Muut tuotot Muut avustukset Tuote- Tuotemarkkinointi Korvaukset valtiolta Jäsenmaksut ja muut ja ja kunnilta lahjoitukset avustukset avustukset rahasto tuotot avustukset markkinointi valtiolta ja muut lahjoitukset kunnilta

13 Henkilöstö Henkilöä Tuhatta euroa Palkat ja palkkiot Keskushallinnon työntekijät Keskustoimisto Veripalvelu Kontit Nuorten turvatalo Keskustoimisto yhteensä Keskushallinnossa maksetut palkat ja palkkiot Sivukulut Vuoden 2011 henkilöstötutkimuksen pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelma, jonka toteutusta jatkettiin vuonna Suurin ponnistus oli keskustoimistossa toteutettu valmentavan johtamisen esimiesvalmennus, joka käsitti 14 tapaamiskertaa vuoden aikana. Valmennus toteutettiin omin voimin kustannustehokkaasti ja valmentavasti. Sen pohjalta syntyi yhteinen näkemys johtamisesta, uusia taitoja ja työkaluja sekä vertaistukiverkosto, joiden pohjalta on hyvä jatkaa johtamisen kehittämistä. Myös johtamisen roolit uudistettiin, samoin kuin toiminnan ohjauksen ja seurannan prosessi työkaluineen, jotka otetaan käyttöön Viimeistelyä vaille valmis on myös työhyvinvointiohjelma. Keväällä käytiin keskustoimistossa yt-neuvottelut yleiskokouksessa päätetyn säästöohjelman toteuttamiseksi. Neuvotteluissa vähennettiin henkilöresurssia 16 henkilötyövuoden verran. Suuremmilta irtisanomisilta vältyttiin, koska säästöt toteutettiin jättämällä täyttämättä avoimia tehtäviä ja siirtämällä olemassa olevaa henkilökuntaa aikaisemmin ulkoistettuihin palveluihin taloushallinnossa ja puhelinvaihteessa. Tässä yhteydessä siirrettiin myös Merikadun varasto Kalkun logistiikkakeskukseen. Merkittävää edistystä saavutettiin järjestön palkkahallinnon keskittämisessä ja kehittämisessä. Keskustoimiston henkilöstöyksikön palkkahallinnon prosesseja kehitettiin tehokkaiksi ja yhtenäisiksi, mikä mahdollisti piirien palkkahallinnon siirtämisen keskustoimistoon. Vuonna 2012 keskitettyyn malliin siirtyivät Oulu, Satakunta, Kaakkois- Suomi, Häme ja Varsinais-Suomi. Keskittäminen jatkuu vuoden 2013 puolella. Punaisen Ristin Työaskel-projekti päättyi syksyllä 2012, koska projektin rahoittajana toiminut työ- ja elinkeinoministeriö lakkautti valtakunnallisten projektien rahoituksen. Projekti kehitti ansiokkaasti vuosien varrella Punaisen Ristin työllistämistä, valmensi ja tuki Konttiketjun, osastojen ja piirien työllistäviä esimiehiä, kehitti työtapoja ja välineitä ja sosiaalista tilinpäätöstä sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tunnustus vuosien työlle saatiin tammikuussa 2013, jolloin työministeri Lauri Ihalainen vastaanotti Vantaan kontissa Tarja Filatovin työryhmän raportin työllistämistoimenpiteiden kehittämisestä. Paikka valittiin siksi, että Suomen Punaisen Ristin työllistämistoiminta on sekä laajuudeltaan että laadultaan esimerkillistä. Työllistämisen tukeminen jatkuu osana henkilöstöyksikön toimintaa, mutta ilman erillistä projektia ei kehittämiseen ole vastaavia mahdollisuuksia. 13

14 Tulevaisuuden näköaloja Suomessa luotetaan Punaisen Ristin toimintaan se näkyi hyvin Sydäntalvi-harjoituksen kokemuksista. Järjestö sai yli vapaaehtoista mukaan, mutta samalla myös yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa toimi erittäin hyvin. Punainen Risti nähdään luotettavana järjestönä, jolla on kyky vastata kotimaan tai kansainvälisiin onnettomuuksiin tai kriiseihin silloin kun apua tarvitaan. SPR:n valmius osana kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä on tärkeä osa suomalaisten turvallisuutta. Yli 500 paikallisen osaston vapaaehtoista ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Järjestön keskittyminen entistä selkeämmin valmiuteen ja terveys- ja hyvinvointiohjelmiin lisää sen vaikuttavuutta ja merkittävyyttä. SPR:n merkitys suomalaisena avustusjärjestönä näkyy muun muassa siinä, että vuosittain järjestöön liittyy tuhansia uusia jäseniä. Ihmisillä on vahva käsitys siitä, että Punainen Risti on tehokas auttamisen kanava. Uusien jäsenten määrä ei kuitenkaan merkitse jäsenmäärän kasvua. Järjestön jäsenten keski-ikä ylittää pian 60 vuotta. Jäsenkunnan ja vapaaehtoisten ikääntyminen vaikuttaa monella tavalla järjestön toimintaresursseihin ja aiheuttaa myös sen, että jäsenpoistuma on vuosittain merkittävä. Jäsenmäärän kasvun esteenä on myös se, että järjestö ei ole toistaiseksi löytänyt tehokkaita keinoja siihen, miten uudet toimintaan mukaan haluavat jäsenet ja vapaaehtoiset todella pääsisivät mukaan siihen toimintaan, mikä heitä kiinnostaa. Järjestön tuleekin kaikilla tasoilla kiinnittää erityistä huomiota siihen, että uudet toimijat toivotetaan tervetulleiksi vanhojen joukkoon. On varmistettava, että järjestö avautuu kaikille kiinnostuneille. Turun vuoden 2014 yleiskokousvalmistelujen yhteydessä on tarpeen keskustella siitä, miten perinteistä järjestötoiminnan byrokratiaa voidaan madaltaa niin, että vapaaehtoiset kokevat tekevänsä entistä useammin ihmisten elämänlaatua kohottavia tehtäviä. Punainen Risti on lisännyt yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa, ja tulevaisuudessa yhteistyön laajentaminen on entistä tärkeämpää. Näin käytettävissä olevat resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön käytännön auttamistyössä ja järjestöjen resursseihin vaikuttavassa taustavaikuttamisessa. Punainen Risti on huolissaan koko kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien heikkenemisestä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että viime vuosien aikana järjestöjen toiminnan rahoituspohja on kansainvälisen taloudellisen tilanteen takia pikemminkin heikentynyt kuin vahvistunut. Vuoden 2014 alussa käyttöön otettava pankkimaksujärjestelmien muutos ja siirtyminen ns. e-laskujärjestelmään vaikuttaa merkittävästi järjestöjen toimintaan lähinnä säännöllisten lahjoittajien ja lahjoitusten saantiin. Euroopan tasolla Suomi on ensimmäisten joukossa siirtymässä uuteen järjestelmään ja sen kehittämisen yhteydessä kolmannen sektorin tarpeet on lähes kokonaan jätetty huomiotta tai niihin on paneuduttu hyvin myöhäisessä vaiheessa. Samantapainen, järjestöjen toimintamahdollisuuksiin vaikuttava hanke, on ollut rahankeräyslain käynnissä oleva uudistaminen. Rahankeräystoiminnan luotettavuus saattaa olla vaakalaudalla. Riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi Punaisen Ristin kotimaan toimintaan on tärkeää, koska Suomessa on enenevä määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat oman elämänsä hallinnassa ulkopuolista tukea ja apua. Yksinäisyyden, köyhyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat ongelmat tuntuvat kasvavan. Punainen Risti ja ympäristö Suomen Punaisen Ristin toimintaa voi verrata tyypillisiin valtakunnallisiin, pääasiassa toimistotyötä tekeviin organisaatioihin. Siten järjestö ei omalla toiminnallaan rasita merkittävästi ympäristöä, eikä vapaaehtoistoimintakaan sisällä ympäristöriskejä. Silti keskustoimiston, 12 piirin ja yli 500 paikallisosaston toimintaan liittyy paljon yhteisiä kokouksia ja matkustamista, joten autoilun aiheuttama kuormitus, tarpeeton toimistopaperin käyttö ja syntyvän jätteen määrä on otettava huomioon. Punainen Risti pyrkii teknisillä ratkaisuilla ja myös käytännön toimilla siirtymään entistä enemmän sähköiseen toimistoon ja tiedonvälitykseen. Tämä koskee niin asiakirjoja kuin video- ja skype-kokouksia. Järjestöllä on käytössä sähköinen laskutus ja laskujen hyväksymisjärjestelmä ja jo nyt lähes kaikki kokousmateriaalit toimitetaan osallistujille sähköisesti. Punaisella Ristillä ei ole erityistä ympäristöohjelmaa, mutta Veripalvelu ja Kontti-kierrätystavarataloketju noudattavat omia ohjeistuksiaan. Veripalvelu soveltaa lääketeollisuuden käytäntöjä mm. kertakäyttömateriaalien käsittelyssä. Kontti-ketju on merkittävä tavaroiden vaatteiden, huonekalujen, astioiden, muiden kodintarvikkeiden sekä urheiluvälineiden kierrättäjä ja myös käytettyjen vaatteiden uusiokäyttäjä. Parin viime vuoden aikana kehitetty järjestön sisäinen viestintäpalvelu RedNet-extranetpalvelu on laajentunut ja myös paikallisosastot ovat ottaneet järjestelmän käyttöönsä oman toimintansa koordinoinnissa. 14

15 Punainen Risti auttoi heikossa asemassa olevia kotimaassa Huono-osaisuushankkeilla iloa ja tukea Eri puolilla Suomea toteutettiin erilaisia huono-osaisuutta ehkäiseviä hankkeita. Punaisen Ristin osastot toteuttivat hankkeet, ja ne suunniteltiin paikallisten tarpeiden mukaan. Toiminta oli esimerkiksi sosiaalista ja tiedollista tukea maahanmuuttajille, syrjäseutujen vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille tai nuorille. Huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet rahoitettiin katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla. Ystävätoimintaa kaikissa ikäryhmissä Ystävätoiminnan kysyntä kasvoi. Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä, mikä näkyi siinä, että ystäväkurssit täyttyivät eri puolilla maata. Ystävätoiminnan vahvuus oli siinä, että toimintamuotoja oli runsaasti, mikä antoi yksilölle valinnan mahdollisuuden. Ystävätoiminta oli esillä erityisesti ystävänpäivänä, jolloin eri puolilla maata järjestettiin 156 Iloa ystävyydestä -tapahtumaa. Tapahtumien avulla saatiin näkyvyyttä ystävätoiminnalle sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Nuorten teemavuoden merkeissä erityisesti nuorten yksinäisyys ja ystävätoiminta nuorten parissa nostettiin esille. Tukea omaishoitajien jaksamiseen Omaishoitajien tukitoiminta antoi apua, iloa ja koulutusta vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan omaisille. Toiminta oli avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitavalle. Toimintavuoden tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä. Lisäksi toiminnan tavoitteena oli herätellä omaishoitajia pitämään huolta myös omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminnalla tavoitettiin tuhansia omaishoitajia. Omaishoitajille tarjottiin vapaaehtoisten vetämiä toiminnallisia ja vertaistuellisia ryhmiä, virkistystapahtumia sekä hyvinvointiin, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja terveyteen liittyvää koulutusta. Vertaistuen merkitys oli suuri, mikä näkyi vertaisryhmien määrän kasvuna. Ryhmien määrät lisääntyivät kymmenellä ja ryhmäläisten määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa. Vuonna 2012 toimintaa oli kahdeksan piirin alueella, joista seitsemän piirin alueella työskenteli omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen työntekijä. Toiminnassa oli mukana yhteensä 42 osastoa ja lähes 300 vapaaehtoista Omaishoitajien tukitoiminnassa tukitoiminnassa mukana olevat mukana olevat vapaaehtoiset Paula Myöhänen Pieksämäellä kokoontuu ystäväryhmä. Kuvassa Kaarina Riipinen, Teuvo Rouvinen ja Marja Liisa Jäppinen Säännöllisesti mukana Epäsäännöllisesti Henkilöä Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa (* Henkilöä Autettujen määrä osastojen ja piirien avustamissa äkillisissä kotimaan onnettomuustilanteissa *) Edellisessä tilastossa esitetty luku on ollut virheellinen. Tässä se on korjattu oikeaksi

16 Kotimaan apu / euroa Muut isot onnettomuustilanteet Huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet Äkillinen apu kotimaassa Osastojen omista varoista antama apu Muut isot onnettomuustilanteet sisältää: 2010 Sellon ampumavälikohtauksen sekä Jokelan ja Kauhajoen rahastoista annetun avun 2011 Sellon ampumavälikohtauksen sekä Jokelan ja Myyrmannin rahastoista annetun avun 2012 Myyrmannin rahastosta annetun avun Suomen Punainen Risti jakoi vuonna 2012 Hyvä joulumieli -avustuksina lahjakorttia, joiden arvo oli 70 /kpl. Kiinnostus ensihuoltoa ja henkistä tukea kohtaan kasvoi Ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoisille oli tarvetta. Vapaaehtoisia tarvittiin vuoden aikana useissa tulipaloissa ja etsintä- ja onnettomuustilanteissa. Toukokuisen Hyvinkään ampumavälikohtauksen jälkeen Punaisen Ristin vapaaehtoiset olivat muonitustehtävissä, vastaamassa kriisipuhelimeen sekä tekemässä katupartiointia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Psykologien valmiusryhmä osallistui koulujen tukemiseen. Nuorten kriisichat Tukinetissä oli auki kolmena iltana. Varkaudessa huhtikuussa tapahtuneen nuoren naisen puukotuksen jälkeen vapaaehtoiset päivystivät ja partioivat kaduilla sekä illalla nuorisotalolla, jossa myös psykologien valmiusryhmän jäsen oli heitä tukemassa. Henkisen tuen vapaaehtoisryhmän johtajalle myönnettiin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuoden pelastaja huomionosoitus paikallisten viranomaisten ja seurakunnan kanssa tehdyn yhteistyön koordinoimisesta. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu sai huomiota Vapaaehtoinen pelastuspalvelu huomioitiin valtakunnan mediassa laajasti. Joulukuussa Ylöjärvellä pieni poika katosi koulumatkalla. Poliisi hälytti varhaisessa vaiheessa Vapepan etsimään kadonnutta. Kadonnut löytyi lopulta romahtaneesta tienpenkan lumiluolasta kuolleena. Tapaus sai paljon julkisuutta ja Vapepan etsinnöissä oli runsaasti rivikansalaisia, jotka halusivat auttaa kadonneen perhettä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun pääasiallinen yhteistyökumppani poliisi on antanut useassa yhteydessä tunnustusta saamastaan tuesta. Tätä työtä tukemaan saatiin 2012 valmistunut valtakunnallinen poliisisopimus ja -ohje. Vaateapua kotimaahan Punainen Risti toimitti Kontti-ketjun kautta vaateapua sitä tarvitseville Suomessa. Vaatteita ja muita tarvikkeita annettiin muun muassa henkilöille, jotka olivat menettäneet kotinsa tulipalossa tai homeongelman vuoksi. Uusi Kumikoulu valmistui Entisen hiv-työn nimi muutettiin hiv/seksuaaliterveystyöksi. Työn tavoitteena oli edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemällä hiv-tartuntoja ja muita seksiteitse tarttuvia tauteja. Hiv-tartunnan saaneiden tukeminen sekä tartuntaan liittyvän syrjinnän vähentäminen olivat tärkeä osa toimintaa. Hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset kampanjoivat kohdennetusti nuorten ja matkailijoiden parissa turvallisen ja vastuullisen seksikäyttäytymisen edistämiseksi. Yhteistyössä Hiv-tukikeskuksen kanssa toteutettiin turvaseksipartiointia Helsingin ja Turun satamissa sekä Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylitysasemilla. Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattu terveystiedon opetusta täydentävä seksuaaliterveyden oppimateriaali, Kumikoulu, valmistui. Kumikoulua toteuttavat Punaisen Ristin nuoret vapaaehtoiset. Pluspisteissä ja valtakunnallisessa neuvontapuhelimessa päivystivät vapaaehtoiset. Pluspisteissä siirryttiin pikatestien ottamiseen. Päihdetyö osaksi osastotoimintaa Päihdetyön peruskursseja järjestettiin ennätykselliset 10 kappaletta. Osastot lähettivät vapaaehtoisiaan päihdetyön peruskursseille aktiivisesti ja aktivoituivat myös järjestämään päihdeinfoja. Osastojen toiminnan tueksi päivitettiin päihdeinfojen aineistoja ja tuotettiin uusia koulutuksissa käytettäviä tukiaineistoja. 250 Vapepan hälytystilanteet Kpl Etsintä Ensihuolto (henkinen ensiapu, tulipalot ym.) Liikenneonnettomuus Maastopalo Muu auttamistilanne Valmiushälytys. Ei toimintaa Ympäristöonnettomuus

17 Punainen Risti koordinoi valtakunnallisesti Ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoa marraskuussa yhdessä Ehyt ry:n kanssa. Viikon teemajulisteita oli jaossa piiritoimistoissa ja osastot järjestivät onnellisuus-teeman merkeissä onnellisuusnarikoita. Kouluyhteistyötä ja Punaisen Ristin toimintaryhmien päihdeaiheisia te toja jatkettiin. Terveyspisteitä yli viisikymmentä Etenkin ikääntyvät käyttivät ahkerasti terveyspisteiden maksuttomia neuvonta- ja terveyspalveluita. Punaisen Ristin terveyspisteitä oli vuoden 2012 lopussa 51. Terveyspisteet täydensivät kuntien terveyspalveluita tarjoamalla maksutonta matalan kynnyksen terveysneuvontaa ja ryhmätoimintaa. Veripalvelun uusi solutuotantokeskus viritettiin toimintavalmiuteen ja viranomaiselta saatiin valmistuslupa mesenkymaalisten stroomasolujen tuottamiseksi yksittäisten potilaiden hoitoon hoitoresistentissä käänteishyljintäreaktiossa. Vuonna 2012 Veripalvelussa työskenteli keskimäärin 631 henkilöä. Käynnit terveyspisteissä Kpl Verenluovuttaja on hengenpelastaja. Jari Härkönen Verenluovuttajilta apua potilaalle Verenluovutus on helppo ja suosittu tapa auttaa lähimmäistä konkreettisella tavalla. Vuonna 2012 Suomessa luovutti verta henkilöä ja luovutuskertoja oli Määrä laski noin luovutuksella edellisvuodesta. Tämä johtui vähentyneestä verivalmisteiden kysynnästä, mihin Veripalvelussa reagoitiin keräämällä vähemmän verta. Verenluovuttajia riitti ympäri vuoden potilaiden tarvetta vastaavasti. Verenluovutusverkostoa kehitettiin parantamalla luovutusmahdollisuuksia alueilla, joissa on paljon luovutusikäistä väestöä ja joissa nuoren väestön ennustetaan kasvavan. Avasimme uuden veripalvelutoimiston Espooseen ja lisäsimme verenluovutustilaisuuksien määrää Pohjanmaalla. Yritysyhteistyö sai kokonaan uuden ilmeen ja sysäyksen kehittäessämme uuden VeriRyhmä-toimintamallin. Lokakuussa lanseerattuun VeriRyhmä-toimintaan liittyi jo loppuvuoden aikana 209 yrityksen ja yhteisön verenluovuttajaryhmää. Veripalvelu toimitti Suomen sairaaloille potilashoitoon lähes punasoluvalmistetta ja yli verihiutalevalmistetta. Kaikkiaan Suomessa tarvitsee verivalmisteita vuosittain noin potilasta. Verivalmisteiden tuotannossa otettiin käyttöön uutta teknologiaa, mikä paransi entisestään prosessien toimintavarmuutta ja -nopeutta. Luuytimenluovuttajarekisteriin hankittiin aktiivisesti uusia jäseniä iän tai muiden syiden takia rekisteristä poistuvien tilalle. Kampanjoinnin keinoin onnistuttiin saamaan henkilön rekisteriin yli uutta jäsentä (775 vuonna 2011). Veripalvelu välitti yhteensä 122 kantasolusiirrettä Suomessa ja ulkomailla. Laboratoriopalvelujen kysyntä vaihteli tutkimusalueittain. Vuonna 2012 kasvua oli erityisesti vaativissa punasoluvasta-aineiden tunnistuksissa. Veripalvelu toimii veriryhmätutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona. Työllistettyjä yli tuhat Punainen Risti oli yksi merkittävimmistä työllistävistä järjestöistä Suomessa. Järjestö tarjosi työllistämispaikkoja Konteissa tai osastoissa. Eniten työllistivät Kontit, joissa erilaisin tukimuodoin työllistettiin yhteensä henkilöä. Ammatillisen tutkinnon tai osatutkinnon heistä suoritti 64 henkilöä. Punaisen Ristin Työaskel-projekti päättyi syksyllä 2012, koska projektin rahoittajana toiminut työ- ja elinkeinoministeriö lakkautti valtakunnallisten projektien rahoituksen. Projekti kehitti ansiokkaasti vuosien varrella Punaisen Ristin työllistämistä, valmensi ja tuki Kontti-ketjun, osastojen ja piirien työllistäviä esimiehiä, kehitti työtapoja ja -välineitä ja sosiaalista tilinpäätöstä sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tunnustus vuosien työlle saatiin tammikuussa 2013, jolloin työministeri Lauri Ihalainen vastaanotti Vantaan kontissa Tarja Filatovin työryhmän raportin työllistämistoimenpiteiden kehittämisestä. Paikka valittiin siksi, että Suomen Punaisen Ristin työllistämistoiminta on sekä laajuudeltaan että laadultaan esimerkillistä. Vantaalle avattiin Kontti-ketjun 10. myymälä Kontti-ketju avasi elokuussa kymmenennen kierrätystavaratalonsa Vantaan Tikkurilaan. Vantaan Kontti oli ketjun tähän mennessä suurin tavaratalo, joka työllistää kerrallaan noin 50 henkilöä. Kontti-ketju kehitti tavaraprosessejaan Vantaan Kontin myymälässä avaamalla lahjoitusten vastaanottopisteen, jossa asiakkaat voivat lajitella itse lahjoittamansa tavarat. Kokeilun tavoitteena oli nopeuttaa tavaran kiertoa Kontissa ja tiedottaa asiakkaille lahjoitustavaran laatukriteereistä. Vastaavia lajittelupisteitä perustetaan muihinkin Kontteihin. 17

18 Monikulttuurisuustyö houkutteli uusia vapaaehtoisia Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta jatkoi kasvuaan. Lisää vapaaehtoisia tuli mukaan kehittämään monikulttuurista lähiympäristöä. Vapaaehtoiset toimivat ystävinä Suomeen muuttaneille, järjestivät asumisapua, kerhoja ja kursseja ja pyörittivät kansainvälisiä klubeja. Yhteistyö oppilaitoksissa lisääntyi eri puolilla Suomea. Hyviä kokemuksia saatiin järjestämällä ystävätoiminnan peruskursseja selkokielellä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ja ohjaamalla heidät sen jälkeen osastojen toimintaan. Kampanjointia rasismia vastaan Vihapuheen ja rasististen ilmiöiden kasvu näkyi suomalaisessa yhteiskunnassa ja eritaustaisten ihmisten arjessa. Punainen Risti kampanjoi näkyvästi rasismia ja syrjintää vastaan rasisminvastaisella kampanjalla maaliskuussa. Tapahtumia järjestivät sekä osastot että piirit, ja osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumia oli noin sata. Piirit jakoivat Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yhdenvertaisuutta edistäneille tahoille. Asennetyötä tehtiin myös osana monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa. Euroopan Pakolaisrahaston rahoittaman SPIRIT-hankkeen tavoitteena on kolmen vuoden ajan ollut vaikuttaa asenneilmapiiriin ja lisätä kuntien halukkuutta vastaanottaa pakolaisia. Vuoden lopussa päättyneen hankkeen aikana tuettiin myös kotoutumista tukevan toiminnan kehittämistä osastoissa. Punainen Risti järjesti myös pakolaisten perheenjäsenten matkoja Suomeen Maahanmuuttoviraston kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Valtion korvausten piiriin kuuluvia perheenjäseniä saapui 10. Punainen Risti tiedotti ja neuvoi aktiivisesti paikallisia toimijoita vuonna 2011 voimaan tulleista lainsäädännön ja hallinnon muutoksista. Merkittävä muutos oli, että vuoden 2011 alusta alkaen valtio kustansi ainoastaan kiintiöpakolaisten perheenjäsenten maahantulomatkat. Henkilötiedustelujen määrä jatkoi kasvuaan. Lisääntynyt tiedustelujen määrä johtui pääasiassa Eurooppaan pakomatkalla kadonneiden perheenjäsenten etsinnästä. Yhteensä käsiteltiin 433 etsintäpyyntöä, joissa etsittiin kadonnutta perheenjäsentä ja välitettiin 51 Punaisen Ristin viestiä. Vaikuttamista perheenyhdistämisen puolesta Vaikuttamistyössä keskeinen tavoite oli pakolaisten perheenyhdistämisen turvaaminen. Perheenyhdistämispolitiikkaan ja -hallintoon on viime vuosina tehty paljon muutoksia, jotka vaikuttavat pakolaisten perheenjäsenten asemaan ja oikeuksiin. Tähän perustuen SPR järjesti marraskuussa 2012 järjestöjen ja viranomaisten välisen tapaamisen perheenyhdistämiseen liittyen. Tilaisuudessa vaihdettiin tietoja perheenyhdistämismenettelyn eri vaiheista ja pohdittiin kehittämisehdotuksia, jotta pakolaisten perheenyhdistämisoikeus toteutuisi ja hallinnollisia prosesseja helpotettaisiin. Keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu sisäministeriön, ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja MIGRI:n edustajia sekä kuntien ja järjestöjen edustajia. Keskustelun pääkohdista tehtiin kooste, joka toimitettiin sisäministeriöön tavoitteena vaikuttaa politiikkaan ja linjauksiin, jotka säätelevät perheenyhdistämismenettelyä. Turvapaikkahakemukset Niklas Meltio Näyttelijä Eppu Salminen haastoi kaikki luopumaan ennakkoluuloistaan rasisminvastaisella viikolla. Henkilöä Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto jatkui Turvapaikanhakijoiden määrät pysyivät samalla tasolla kuin vuonna Järjestö ylläpiti yhdeksää aikuisille tarkoitettua vastaanottoyksikköä sekä muutamaa alaikäisyksikköä. Viranomaisten supistamispäätösten johdosta keskusten paikkalukuja pienennettiin ja vuoden aikana lakkautettiin Kontioniemen yksikkö. Keskustoimisto koordinoi Suomeen saapuvien kiintiöpakolaisten maahantulovaiheen vastaanottoa Helsinki-Vantaan lentoasemalla tukenaan aktiivinen ryhmä vapaaehtoisia. Punainen Risti vastaanotti 730 Suomeen saapunutta kiintiöpakolaista. Henkilöä Suomen Punaisen Ristin vastaanottamat kiintiöpakolaiset

19 Ensiapuryhmiin rekrytoitiin uusia jäseniä Niklas Meltio Ensiapuryhmien ja ryhmäläisten määrä on laskenut hälyttävästi viime vuosina. Tämä näkyy myös auttamistoiminnassa. Vuonna 2012 Punaisen Ristin hälytysryhmät, joista valtaosa on ensiapuryhmiä, olivat auttamassa 90 kertaa, kun vuonna 2011 vastaava luku oli 154 kertaa. Vuonna 2012 ensiapuryhmiin houkuteltiin erityisesti nuoria. Punaisen Ristin viikolla järjestettiin ensiavun taitoratoja, jotka tarjosivat yleisölle onnistumisen elämyksiä ensiavun harjoittelemisesta. Kampanjan tavoite oli rekrytoida uusia jäseniä ensiapuryhmiin. Uusia ensiapuryhmätoiminnasta kiinnostuneita ilmoittautui kevään aikana noin 700 henkeä. Oulun ja Lapin piirin alueella aloitettiin kaksivuotinen HUIPPU-hanke, jossa kehitetään rekrytointimalleja ensiapuryhmille, jotta näiden kahden piirin alueelle saadaan uusia toimijoita ja ryhmiä. Hankkeeseen osallistui 13 osastoa. Hankkeen puitteissa järjestettiin kolme teemaseminaaria ja rekrytoinnin tueksi kehitettiin uusia tapoja. Hankkeen myötä perustettiin uusi ensiapuryhmä Sodankylään. Hankkeeseen osallistuvien osastojen panos Punaisen Ristin viikolla ja Nälkäpäivänä oli merkittävästi parempi kuin aiempina vuosina. Kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali julkaistiin RedNetissä ensiapuryhmien sivuilla. Uusi valtakunnallinen ensiapupäivystysten tietokanta julkaistiin syksyllä. Tietokannan teki ryhmä IT-alan ammattilaisia, Punaisen Ristin vapaaehtoisia pro bono periaatteella. Tietokannan avulla osastojen on helppo rekrytoida ensiapupäivystäjiä omasta osastostaan sekä halutessaan oman piirinsä alueelta tai koko maasta. Tietokannan kautta päivystäjät saavat perustiedot eri ensiapupäivystyksistä. Tietokantaa testattiin ja kehitettiin ennen valtakunnallista käyttöönottoa Helsingin ja Uudenmaan piirissä. Tietokanta lanseerattiin ensiapuryhmien Ideoita ja iloa - seminaarissa, johon osallistui lähes 180 henkeä yhdeksän piirin alueelta. Punaisen Ristin viikolla teemana oli ensiapu. Ensiapuryhmäläiset Tom Granqvist ja Otto Kari näyttävät Viikin Prismassa, miten tajuton käännetään kylkiasentoon Ensiapuryhmiä ja niissä vapaaehtoisia Ensiapuryhmiä Vapaaehtoisia ryhmässä Ensiapupäivystykset ja avunsaajat Päivystykset Avunsaajat Rinnepäivystäjät auttoivat hiihtokeskuksissa Vapaaehtoiset rinnepäivystäjät auttoivat 28 hiihtokeskuksessa. Rinnetapaturmissa autetuista suuri osa on vuotiaita. Yleisimmin loukkaantuu polvi, ranne tai pää. Rinnepäivystystoimintaa esiteltiin Skiexpo-messuilla ja noin 100 ilmoitti kiinnostuksestaan toimintaa kohtaan. Defibrillaattorirekisteri avattiin Yhteistyössä Suomen Sydänliiton ja Suomen Elvytysneuvoston kanssa käynnistetty hanke defibrillaattoreiden rekisteröimiseksi Suomessa saatiin valmiiksi. Rekisteri avattiin keväällä Vuoden aikana rekisterin sisältöä kehitettiin saadun palautteen avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten tietämystä peruselvytyksestä ja laitekattavuudesta Suomessa. Järjestön sisäistä yhteistyötä kehitettiin siirtäen valtakunnallisten asiakkuuksien hoitaminen kokonaan keskustoimistosta Helsingin ja Uudenmaan piirille. Keskustoimisto vastaa koulutuksen laadusta, sisällöstä sekä materiaalituotannosta. 19

20 Koulutuksen tueksi uutta materiaalia Uusi Ensiapu -kirja julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Kirja on tarkoitettu oppimisen tueksi ensiapukursseille, itseopiskeluun sekä ensiaputaitojen omaehtoiseen ylläpitämiseen. Vuoden lopulla valmistui Pelastusopiston ja Punaisen Ristin yhdessä kustantama Ensihoidon perusteet -oppikirja. Myös tämä teos uusittiin täysin. Yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen, WinNovan kanssa valmistui ensiapuopetuksen tueksi DVD Elvytystilanne kyky auttaa. Dramatisoidun tarinan ja neljä opetustuokiota sisältävä opetus-dvd tehtiin opinnäytetyönä. Perheen pienemmille ilmestyi satukirja Tammenterhometsän pikkuväen haaverit toimintaohjeita todellisiin tilanteisiin. Myös tämä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa yhteistyössä tarkistettu ja täydennetty kirja syntyi opinnäytetyöstä. Ensiavun kouluttajakoulutuksia järjestettiin yhdeksän Vuonna 2012 järjestettiin yhdeksän ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutusta sekä yksi Hätäensiapukouluttajakoulutus. ETK-täydennyksiä pidettiin 20, joista yksi oli ruotsinkielinen. Kaikki koulutetut saivat koulutuksen yhteydessä PPE-D -kouluttajapätevyyden. 20

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Ikääntynyt väestö on muuttanut yhteiskuntaamme! Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus tänään ja tulevaisuudessa - Suomen eläkeläiset ovat

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi suurimmista kansalaisyhteiskunnan toimijoista Suomen

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry

Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry Kansainvälistyvä kansanopisto 27. 28.11.2007 Pia Lindfors pia.lindfors@pakolaisapu.fi Taustaa Perustettu 1965 Varainkeruu Tiedotus Kouluyhteistyö ja kv-kasvatus Omat kehy-hankkeet

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Katastrofin ainekset

Katastrofin ainekset Katastrofin ainekset KOULUTUKSEN Katastrofi Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymättömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 miljoonasta 57

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot