Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy

2 1/14 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ SUUNNITTELIJA NYKYTILANNE KATSELMUKSET YLEISET TYÖSELITYKSET JA MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Perustusrakenteet Arinarakenteet Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaus Putki- ja johtokaivannot Salaojakaivannot Kaapelikaivannot Kaivantojen täytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Jakavat kerrokset Kantavat kerrokset Päällysteet ja pintarakenteet Kasvillisuusrakenteet JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Tuenta Valaistusrakenteet Valaisimet Sähkönjakolaitteet Valaistuksen keskukset ja nykyiset jakokaapit HANKETEHTÄVÄT Työmaapalvelut...13

3 2/14 1. YLEISTÄ Tämä työkohtainen työselostus on laadittu Euran kunnassa sijaitsevan Yrittäjäntien kunnallistekniikan rakentamista varten. 2. SUUNNITTELIJA Suunnittelun yhteyshenkilö: Vitomittaus Oy Elton Mäki puh NYKYTILANNE Yrittäjäntien loppuun on rakennettu tie ja vesihuolto, jota on tarkoitus jatkaa tämän suunnitelman toimenpiteillä kaavoitetuille uusille tonteille. Lisäksi alueelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä ja valaistus. Rakennuspaikka on nykytilassa pääosin peltoaluetta. Suunnittelun toimeksiantoon kuului maaperätutkimus joka koostui Yrittäjäntien osuudelle tehtävästä viidestä painokairauksesta. Tutkimuksen perusteella maaperän pinnalla on savea 1,8 3,7 m jonka alla on tiivis kivinen moreeni. Kairauksissa ei havaittu vapaapainumaa 100 kg painolla, joten savi on arvioitu olevan kantavuudeltaan keskimäärin 20 MN/m2. Kairausdiagrammit on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 4. KATSELMUKSET Ennen työn aloittamista työmaalla tulee pitää aloituskatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Katselmuksissa todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista toimenpiteistä. Mikäli työmaalla todetaan maa- tai kallioperän poikkeavan suunnitelmassa esitetystä, pidetään katselmus. Muutoinkin katselmuksia pidetään tarvittaessa jonkin asian tilan tai olosuhteen toteamiseksi. Kaikista katselmuksista tulee laatia pöytäkirja.

4 3/14 5. YLEISET TYÖSELITYKSET JA MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET Tämän työkohtaisen työselityksen lisäksi työssä noudatetaan seuraavia yleisiä työselityksiä, normeja ja ohjeita: - InfraRYL 2010 osa 1 Väylät ja alueet, Rakennustieto Oy (InfraRYL Net versio 2010/1) - InfraRYL osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, Rakennustieto Oy (InfraRYL Net versio 2010/1) - Infra 2006, Rakennusosa ja hankenimikkeistö määrämittausohje, Rakennustieto Oy (versio 2.1) Työkohtaisen työselostuksen litteroiden numerointi viittaa Infra-RYL 2010 julkaisun otsikointiin. Rakennusmateriaalien osalta työssä noudatetaan materiaalitoimittajien ohjeita asennuksesta ja käsittelystä sekä rakennuttajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuusasiakirjan lisäksi tulee noudattaa Euran kunnan ohjeita sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita työturvallisuudesta MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Kasvillisuuden poistaminen Nykyinen kasvillisuus poistetaan rakennustyön edellyttämässä laajuudessa. Mahdollisista poistettavista tai siirrettävistä istutuksista ja puista on sovittava kunnan kanssa ennen poistotai siirtotoimenpiteitä Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Säilytettävät puut ja muu kasvillisuus suojataan siten, että niiden maanpäälliset ja maanalaiset osat eivät vahingoitu Poistettavat, suojattavat ja siirrettävät rakenteet Katualueella sijaitsevien ja sinne kuulumattomien rakenteiden poistosta ja siirrosta tulee neuvotella rakenteiden omistajien ja Euran kunnan kanssa ennen siirtämistä tai poistamista.

5 Työalueella olevien rakennettujen ilmajohtojen, maakaapeleiden sekä vesi- ja viemärijohtojen tarkka sijainti ja mahdolliset suojaus- ja siirtotoimenpiteet tulee selvittää johtojen ja kaapeleiden omistajien kanssa ennen töiden aloittamista. Alueen kaikki vesihuoltolinjat säilytetään käytössä työn ajan. Tehtäessä kaivutöitä säilytettävien johtojen, putkien ja kaapeleiden sivuilla tai alapuolella ne tulee tukea siten, että ne eivät pääse liikkumaan. 4/ Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettava multa välivarastoidaan ja käytetään nurmetuksen tai muiden vihertöiden yhteydessä. Rakenteisiin kelpaamaton pintamaa, kannot ja kivet poistetaan sekä kuljetetaan kaatopaikalle/maankaatopaikalle Perustusrakenteet Arinarakenteet Tierakenteet perustetaan maanvaraisesti. Savimaaperälle perustettaessa asennetaan tierakenteen alle N3 suodatinkangas. Suunnittelussa maaperä on arvioitu pohjatutkimuksen perusteella olevan savea jonka kantavuus on keskimäärin 20 MN/m Kiviaineisarinat Kiviainesarina rakennetaan kalliomurskeesta 0 32 mm. Kiviainesarina erotetaan pohjamaasta käyttöluokan N3 suodatinkankaalla. Suodatinkangas ulotetaan kaivannon reunoilla alkutäytön yläpintaan asti. Pohjamaan ollessa moreenia tai kalliota, ei kiviainesarinaa rakenneta vaan putket rakennetaan suoraan asennusalustan varaan Pohjarakenteet Putkijohtorakenteiden lämmöneristykset Kuivatusrakenteet Vesihuoltolinjan putket eristetään vähintään niissä kohdissa jotka on esitetty suunnitelmakartalla. Lisäksi on huomioitavaa linjan muilta osin mikäli putkien asennussyvyys maanpinnasta jää alle 1,8 m on putket eristettävä. Lämmöneristeenä käytetään 50 mm EPS-levyjä tai vastaavaa. Lämmöneristeen vähimmäisleveys on määritelty suunnitelmankartalla ja poikkileikkauksissa, muilta osin eristeen leveys valitaan kaivannon ja valmistajan ohjeiden mukaan. Asennuksessa on varmistettava että levyjen väliin tai saumakohtiin ei pääse muodostumaan rakoa josta routa pääsee läpi.

6 5/ Salaojat Salaojaputkena käytetään 110mm:n kerrosrakenteista polyeteeniputkea, joka täyttää SFS 5675 vaatimukset. Salaojat puretaan hulevesikaivoihin Salaojien asentaminen tierakenteissa Pohjamaan pinta tasataan asennusalustalla, joka tehdään asennusalustamateriaalista, luku Asennusalustan paksuus on vähintään 150 mm. Tarvittaessa asennusalustan alle asennetaan suodatinkangas luvun mukaisesti. Salaojan ympärystäytön paksuus putken sivulla ja päällä on vähintään 200 mm. Ympärystäyttönä käytetään salaojahiekkaa, salaojasoraa tai salaojasepeliä, jotka täyttävät salaojamateriaalin rakeisuusvaatimukset Avo-ojat ja uomat Tien sivuojat tehdään loiviksi painanteiksi. Sivuojat kaivetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Mikäli ojat joudutaan maan kivisyydestä tai muusta syystä kaivamaan liian suuriksi, tulee silloin ryöstäytyneet kohdat korjata täyttämällä ja tiivistämällä ko. kohdat Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaus Kaivu tehdään suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa siten, että edellytetty varmuus sortumista ja pohjannousua vastaan säilyy kaikissa olo-suhteissa. Työssä otetaan huomioon työsuojelun edellyttämät toimet luiskien sortumisen ja muiden vahinkojen estämiseksi. Kaivumassoja ei tilapäisestikään saa läjittää siten, että ne aiheuttavat kaivannon luiskan sortumisvaaran. Tukemattoman, lyhytaikaisen kaivannon teossa karkearakeisissa ja moreenimaalajeissa voidaan soveltaa taulukkoa 16200:T1 sekä koheesiomaalajeissa taulukkoa 16200:T2. Esimerkiksi oletetulla sitkeällä savimaaperällä voidaan käyttää enimmillään luiskakaltevuutta 5:1 kaivaussyvyyden ollessa alle 2m. Luiskien kaltevuus ja tukemistarve selvitetään maan laadun, kaivannon syvyyden, ulkopuolisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella Maaleikkauksen tekeminen katurakenteissa Päällysrakennekerroksia varten tehdään riittävä maakaivanto. Rakennekerrosten alapuolelle muotoiltavassa pohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita, tai löyhtyneitä maakerroksia Putki- ja johtokaivannot Katualueilla suoritetaan katurakenteiden vaatimat maaleikkaukset ennen putki- ja johtokaivantojen kaivutöitä. Kaikista kaivannoista on tehtävä kaivantosuunnitelma. Kaivantosuunnitelmasta tulee selvitä kaivusyvyys, luiskan kaltevuus ja tuentatarve sekä paikallisten olosuhteiden ja ulkoisen kuormituksen vaikutus kaivantoon. Kaivannoissa on sortumisvaara.

7 6/14 Kaivu tehdään kaivantosuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa siten, että varmuus sortumista vastaan säilyy kaikissa olosuhteissa. Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista eivätkä putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta. Ne eivät myöskään saa estää putkiasennuksessa käytettävien koneiden pääsyä kaivannon vierelle Salaojakaivannot Kaapelikaivannot Salaojakaivanto tehdään niin syväksi, että salaojaputken alle mahtuu 150 mm paksu asennusalusta. Kaikkien kaapeleiden asennussyvyyden (suunnitellun maanpinnan ja kaapelin yläpinnan välisen etäisyyden) tulee olla maakaivannossa vähintään 0,7 m. Kaapelikaivannon tulee olla niin leveä, että samassa kaapelikaivannossa olevien ilman suojaputkea olevien sähkökaapeleiden etäisyys muista ilman suojaputkea olevista kaapeleista on vähintään 20 cm. Sähkökaapelien ja sähkökaapeleille tarkoitettujen suojaputkien keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 7 cm. Kaapelikaivannon vähimmäisleveys on 30 cm Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt Asennusalustan rakentamisessa käytetään samaa materiaalia kuin alkutäytössä. Alkutäyttö tehdään kalliomurskeesta, jonka raekoko on 0 16 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä kaivumailla. Lopputäyttömateriaali ei saa kuitenkaan sisältää läpimitaltaan 300 mm suurempia kiviä Savirakenteinen johtokaivannon virtaussulku Maapohjan ollessa vettä johtamatonta tulee vedenvirtaus tasauskerroksissa ja täyttömateriaaleissa estää. Vesihuoltokaivantoihin rakennetaan vettä pidättävät padot (n. 1 metrin pituisia) noin 50 metrin välein vedenläpäisevyydeltään samanarvoisista maalajista kuin ympäröivä maaperä. Padon yläpinta rakennetaan kadun rakennekerrosten alapintaan asti. Vettä pidättävä pato voidaan tehdä savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Padon kohta tiivistetään mahdollisimman hyvin vastaamaan alkutäytön tiiviysvaatimuksia.

8 20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Päällysrakenteen osat 7/ Suodatinkankaat Tien päällysrakenteet ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan suunnitelman mukaisilla kerrospaksuuksilla ja tiivistetään huolellisesti. Suunnitelmakartalla piirretyt tonttiliittymät eivät kuulu urakkaan, vaan tontinomistajat rakentavat ne itse tien reunasta lähtien. Maastomittaus-, kantavuus- ja tiiveysmittauksilla osoitetaan rakenteen ohjeiden mukainen kelpoisuus. Suodatinkankaana käytetään luokan N3 suodatinkangasta. Kankaat limitetään 0,5 m toistensa päälle Jakavat kerrokset Jakava kerros murskeesta Jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta 0 90 mm. Jakavan kerroksen kelpoisuus osoitetaan InfraRYL luvun vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Kantavuuden tavoitearvot on esitetty suunnitelman tyyppipoikkileikkauksissa Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta. Kantavan kerroksen materiaalina käytetään kalliomursketta 0 32 mm. Kantavan kerroksen kelpoisuus osoitetaan InfraRYL luvun vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Kantavuuden tavoitearvot on esitetty suunnitelman tyyppipoikkileikkauksissa Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Tien kulutuskerrosten materiaali on AB 16/120. Asvalttibetoni on rakennettava teoksen Asfalttinormit 2000 vaatimusten mukaan Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Yrittäjäntien reuna-alueet painanteineen nurmetetaan Paikalla tehtävät kasvualustat Kylvönurmikot Nurmetusten kasvualustat tehdään nurmetusluokan A3 vaatimusten mukaan. Kasvualustat tehdään 20 cm paksuiseksi. Nurmetukset tehdään ja hoidetaan nurmetusluokan A3 vaatimusten mukaan.

9 8/ JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Alueen vesihuollon tulee toimia keskeytyksettä koko työsuorituksen ajan. Tämä edellyttää vanhojen linjojen säilyttämistä toimintakuntoisina. Kaivojen ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle putkista ja kaivoista. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovaisesti, jotta alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä. Valmiiksi kaivettu kanaalin pohja tasoitetaan ja siitä poistetaan isot kivet ja lohkareet. Suunnitelma perustuu rakennetun verkoston mitattuihin korkotasoihin. Suunnitelma on tehty siten, että suunnitellut viemärit eivät törmää keskenään eikä toistensa kaivoihin. Kaivoihin tai putkiin on 20 cm suojaetäisyys. Mikäli kaivon paikkaa joudutaan suunnitelman mukaisesta paikasta muuttamaan on tarkistettava että muutoksesta johtuen viemärit eivät törmää keskenään tai toistensa kaivoihin. Putket asennetaan siten, että ne tukeutuu koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putken etäisyyden olemassa olevista rakenteista tulee olla vähintään 100mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100mm. Rakennettua runkovesijohtoa 110 mm PVC-10 ei voitu mitata, joten sen tarkka sijainti ja korkeus ei ole tiedossa. Suunniteltu vesijohto liitetään rakennettuun vesijohtoon haaraliitoksella. Liitoskorkeudet nykyiseen viemäriin on tarkistettava ennen vesihuoltolinjan rakentamista. Vesihuollon tonttiliittymät rakennetaan samojen vaatimusten mukaan kuin runkolinjakin. Tonttiliittymät rakennetaan noin 2 m tontin rajan sisäpuolelle. Viettoputkilla tonttihaarojen kaltevuuden on oltava vähintään 1 %. Uusien tonttiliittymien päät merkitään maastoon Euran kunnan ohjeiden mukaan. Rakentamisessa on käytettävä uusia ja laadultaan hyviä putkia, putkien ja kaivojen osia sekä liitostarvikkeita. Muoviputkien tulee olla leimattu SFS-, tai Nordic Polymark merkinnällä. Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen työstämisen jälkeen ennen asennusta. Putkiasentajien pätevyysvaatimuksena on hygieniapassi. Tulitöitä tekevillä henkilöillä tulee olla tulityökortti. Rakentajan on vaadittaessa esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja tarvikkeista. Todistuksen tulee olla joko materiaalitoimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen oikeiksi varmentamia. Valmiit viemärit TV-kuvataan Euran kunnan hyväksymää menetelmää ja kuvaajaa käyttäen Jätevesiviemärit Jätevesiviemäriputket Muoviputket

10 Viettoviemäriputkina ja tonttiliitoksissa rivitalotonttien osalta käytetään 160 mm SN8-luokan muoviputkea, sekä 110 mm SN8-luokan muoviputkea paritalotonttien osalta Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Jätevesiviemärin tarkastuskaivoina käytetään tehdasvalmisteisia teleskooppisia standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä muovikaivoja, joiden halkaisija on 560 mm. Teleskooppiosan tulee olla halkaisijaltaan vähintään 400 mm. Tarkastuskaivoissa käytetään umpikannellisia valurautakansia. Kansien kuormituskestävyys tulee olla liikennöidyllä alueilla 40 t ja muualla vähintään 25 t. Kaivoista on tehty kaivokortit Hulevesiviemärit Hulevesiviemäriputket Muoviputket Viettoviemäriputkina käytetään SN8-luokan muoviputkea. Tonttiliitoksissa käytetään 110 mm SN8-luokan muoviputkea Tarkastus- ja hulevesikaivot sekä putket Vesijohdot Hulevesiviemärin kaivoina käytetään tehdasvalmisteisia teleskooppisia standardin SFS 3468 mukaisesti tehtyjä muovikaivoja, joiden halkaisija on 560 mm. Teleskooppiosan tulee olla halkaisijaltaan vähintään 400 mm. Hulevesikaivoissa käytetään valurautaisia siiviläkansistoja joiden kuormituskestävyys tulee olla liikennöidyllä alueilla 40 t ja muualla vähintään 25 t. Hulevesikaivot varustetaan sakkapesällä jonka syvyys on 0,7 m ja tilaavuus 150 l. Kaivoista on tehty kaivokortit Muoviset vesijohtoputket Sulkuventtiilit 9/14 Vesijohdoissa käytetään polyeteenistä valmistettuja SDR17 PN10 muoviputkea. Tonttiliitoksissa käytetään rivitalotonttien osalta 63 mm putkea ja omakotitalotonttien osalta 40 mm putkea. Vesijohdossa käytettävät venttiilit ovat myötäpäivään sulkeutuvia kumiluistinventtiilejä. Sulkuventtiilien tulee olla tiiviitä, toimintavarmoja sekä hyvin suojattuja korroosiota vastaan. Venttiilien karan tulee olla ruostumatonta terästä. Tielle sijoitettavien venttiilien hatut asennetaan päällysteen yläpintaan. Tonttivesijohtoon asennetaan talosulkuventtiili. Talosulkuventtiilit sijoitetaan kyseessä olevan tontin puolelle. Talosulkuventtiilien paikat merkitään maastoon Euran kunnan ohjeiden mukaan Valmis vesijohto Rakennetulle vesijohdolle tehdään painekoe Euran kunnan ohjeiden mukaan, sekä desinfioidaan hyväksyttävän painekokeen jälkeen.

11 10/ Tuenta Kaivannon seinämien tukeminen Kaivusyvyydeltään 1,6 2,5 m syvien maakaivantojen tukemistarve tulee selvittää työn aikana. Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivina. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella. Kaivusyvyydeltään yli 2,0 m syvät maakaivannot on tuettava. Tuenta puretaan siten, että maan liikkuminen kaivannon ympäristössä estyy. Kaivanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varovasti, ettei kaivanto pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet poistetaan kaivannosta Valaistusrakenteet Yleistä Järjestelmissä käytetään vain tuotteita, joilla on voimassa oleva, eurooppalaisten esikuvastandardien mukainen sertifiointi, jossa on otettu huomioon suomalaiset asennusym. olosuhteet taikka tuotteita, jotka ovat sertifioituja suomalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Käytettävissä tuotteissa tulee olla CE-merkintä. Tarvikkeet on hyväksytettävä tilaajalla ennen hankintoja. Loppupiirustukset Luovutuspiirustuksina toimitetaan kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Kaikki piirustukset tarkistetaan ja korjataan lopullisia asennuksia vastaaviksi. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo varustetaan tekstillä LOPPUPIIRUSTUS sekä varustetaan päiväyksellä ja vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista. Tarkepiirustussarjaa säilyttää työmaan sähkötöiden työnjohtaja. Tarkepiirustuksiin merkitään kaikki sähköasennuksissa tehdyt poikkeamat välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Tarkepiirustukset toimitetaan luovutuspiirustusten tekijälle hyvissä ajoin ennen vaadittua piirustusten luovutus ajankohtaa. Kaikki piirustukset otsikoidaan ja luetteloidaan yhdenmukaisesti riippumatta siitä, kenen laatimia piirustukset ovat. Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti: Piirustukset DWG-tiedostoina ja PDF-tiedostoina CD-levykkeellä, luettelot ja tekstit WORDtiedostoina ja PDF-tiedostoina em. CD-levykkeellä. 1 sarja rakennuttajalle. 1 sarja suunnittelijalle.

12 33610 Valaisinpylväät Paperikopiosarjoja muovikantisissa rengaskansioissa (LOPPUPIIRUSTUSKANSIO) A4-kokoon taitettuina ja seläkkeillä varustettuina: 2 sarjaa rakennuttajalle. Loppupiirustuskansion tulee sisältää seuraavat piirustukset, luettelot ja pöytäkirjat: Ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot jännitteen alenema ja oikosulkuvirta tietoineen. Hankkeeseen kuuluneiden maadoitusten mittauspöytäkirja. Erikoispiirustukset pylväistä ja jalustoista, jos on poikettu tyyppipiirustusten mukaisista ratkaisuista. Muovikuultopiirustuksia ja paperikopioita eri viranomaisille ja laitoksille toimitetaan niiden esittämien erillisvaatimusten mukaisesti. 11/14 Sähköurakoitsija tekee kaikki sähkötöihin liittyvät luovutuspiirustukset. Piirustusten laatimista varten tarvittavat kopiot eri suunnittelijoiden piirustuksista toimittaa rakennuttaja urakoitsijalle veloituksetta. Kaikki urakoisijan laatimat työ- loppu- ja käyttöpiirustukset piirtämis-, kopioimis- ja toimituskuluineen sisältyvät urakkaan. Rakennuttaja pidättää urakan viimeisen maksuerän kunnes em. loppu- ja käyttöpiirustukset on toimitettu ja hyväksytty. Kohteeseen hankitaan ja asennetaan valaistussuunnitelman asemapiirustuksessa sekä tyyppipoikkileikkauksessa esitetyt teräskartio-pylväät. Pylväitten jalustoiksi hankitaan ja asennetaan tyyppipoikkileikkauksissa esitetyt säädettävällä ruuvikiinnityksellä varustetut, ao. pylväskoolle valmistetut jalustat. Valaisinpylväiden jalustojen kaivanto täytetään routimattomalla 35 mm murskeella ja tiivistetään enintään 0,3 m kerroksina tärylevyllä. Jalustat asennetaan siten, että ne ovat pystysuorassa tien pituus- ja poikkisuuntaan nähden ja jalustan yläpinta on vaakasuorassa molempiin suuntiin. Ympärystäytteen tiivistys suoritetaan käyttäen tärylevyä, jonka paino on vähintään 50 kg. Tekniset vaatimukset InfraRYL Valaisinpylväät mukaiset Valaisimet Tie- ja katuvalaisimet Valaisimiksi hankitaan ja asennetaan valaistussuunnitelman asemapiirustuksessa sekä tyyppipoikkileikkauksessa esitetyt valaisimet. Tekniset vaatimukset InfraRYL Valaisimet mukaiset Lamput Lamppujen tulee olla esim. NAV-T SUPER 4Y mallisia. Valaistuksen takuuaika on yleensä 2 vuotta (myös lampuilla) ellei urakan muissa asiakirjoissa muuta määrätä

13 Takuuaikana on tehtävä vuosittain huoltokierros elokuun aikana, jolloin vaihdetaan kaikki kuolleet lamput. 12/ Sähkönjakolaitteet Valaistuksen kaapelit Maakaapelit asennetaan hienolla hiekalla sorastettuun kaapeliojaan vähintään 70 cm:n syvyyteen. Kaapelit suojataan kauttaaltaan suojaputkella sekä varoitusnauhalla, joka asennetaan 20 cm:n syvyyteen maanpinnasta. Teiden alituksissa käytetään A-luokan suojaputkia. Varaputket varustetaan vetolangoilla ja tulpataan. Huom! Teiden alituksissa on pyrittävä hyödyntämään leikkauksen tai sadevesi- ja hulevesiviemäreiden asennuksien kaivannot. Maakaapeliasennuksissa kaapelin päät on suojattava kutistemuovipäätteellä, jolla estetään veden pääsy kaapelin sisään. Valaisinkaapeleina käytetään MPK tai MMJ 3x2,5S. Teräskartiopylväiden kytkentäkalusteena käytetään esim. Enston Sv kalustetta. Haarautuvissa valaisinlähdöissä lisäksi esim. Ensto Svv Tekniset vaatimukset InfraRYL Valaistuksen maakaapelit mukaiset Valaistusrakenteiden maadoitus Urakkaan kuuluu maadoitus (Cu 16 25m) vähintään 100 m välein kaapeliojaan asennettuna. Tekniset vaatimukset InfraRYL Valaistusrakenteiden maadoitukset mukaiset Valaistuksen keskukset ja nykyiset jakokaapit Valaistuskeskukset säilyvät ennallaan ja niiden sijainti säilyy entisellään. Valaistusasennukset liitetään nykyisen valaistuskeskuksen nykyisiin valaistusryhmiin. Sähkö- ja valaistusteknilliset tarkastukset Urakoitsijan tulee osoittaa rakentamansa valaistuksen laatu maarakennustöiden sekä valaistus- ja sähköteknillisten töiden osalta. Laatuvaatimukset ovat Infra RYL 2010, Infra- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuoden sähköturvallisuusmääräysten (SFS 6000 sarjan standardien) mukaiset ellei tässä asiakirjassa ole toisin vaadittu. Sähköjärjestelmän vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL kohdassa mainituilla mittauksilla ja toimenpiteillä. Näiden lisäksi on otettava huomioon seuraavat täsmennykset. Urakoitsijan tulee ennen suojaputkien peittämistä kartoittaa kaikki kaapelireitit 10 cm:n tarkkuudella, kaapelin sijaintitieto ja korkeustieto KKJ, N60-järjestelmän mukaisesti. Rakennetusta valaistuksesta kartoitetaan inventointitiedot pylväs-, alitusputki- ja keskuskohtaisesti sekä mahdolliset kaapelijatkosten paikat tierekisteriosoitteineen sekä x- ja y-koordinaatteineen.

14 13/14 Keskuksesta otetaan valokuvat edestä n. 5m etäisyydeltä ovi avoinna ja suljettuna. Keskuksesta tulee laskea ja mitata ryhmäkohtaiset kuormitusvirrat. Työn valmistuttua urakoitsija vastaa mahdollisesta kolmannella osapuolella teettämänsä varmennustarkastuksen kustannuksista. Pöytäkirja tarkastuksista liitetään luovutuspiirustuksiin HANKETEHTÄVÄT Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut Kun kallio on paljastettu leikkauskohdissa ja johtokaivannoissa, sen pinta vaaitaan, mikäli työmäärien selvittäminen on tarpeen. Tarkepiirustukset Työmaapalvelut Rakennetut vesihuoltolinjat tarkemitataan Euran kunnan järjestelmään yhteensopivasti. Myös kaapeleiden suojaputket tarkemitataan. Risteyskohdissa, joissa vesihuoltolinjat liitetään rakennettuihin vesihuoltolinjoihin, vesihuoltoputkien ja -laitteiden sijainti ja liitokset valokuvataan ja dokumentoidaan kaivannon ollessa auki. Valokuvat toimitetaan Euran kunnalle. Tällaisia kohtia ovat Yrittäjäntie paalu 0 lähellä olevat jätevesiviemärin, hulevesiviemärin ja vesijohdon liitokset rakennettuihin vesihuoltolinjoihin, sekä kaivon nro. 500 liitos rakennettuun hulevesiputkeen Työmaan yleisvartiointi ja aitaaminen Kaivannot ja työalueet on merkittävä niin, ettei putoamisvaaraa eikä muuta vaaraa synny. Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työntekijöiden turvallisuuden että ympäristön asettamat edellytykset, sekä työn luonteen asettamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset Yleisen liikenteen hoito Työnaikaisen liikenteen järjestämistä varten tulee tehdä suunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon myös työmaan edellyttämät materiaalikuljetukset. Asutuille kiinteistöille tulee säilyttää työn aikana kohtuullinen ajoyhteys. Liikennejärjestelyt tehdään Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti.

15 14/14 VITOMITTAUS OY LAATINUT Elton Mäki, ins (AMK) Juuso Sinervä, ins (AMK)

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 9.3.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan 1 Urjalan kunta HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan Infrasuunnittelu Tampere 2018 A 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja

Lisätiedot

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu SÄH 1816-4 Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu RAKENNUSSUUNNITELMA TIEVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 1 Yleistä Hankinnan laajuus käsittää oheisten suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat,

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus 1(6) Liite urakkatarjoukseen Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus YKSIKKÖHINTALUETTTELO 101005338-005 2(6) MAKSU JA MITTAUSPERUSTEET Kaikki massa- ja ainemäärät, jotka liittyvät mittayksiköinä

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Kokonkadun jatkeen suunnittelu

Kokonkadun jatkeen suunnittelu Kokonkadun jatkeen suunnittelu Työselostus Laatinut 31.12.2014 Ville Pöysti, Päivitetty 22.2.2017 A. Tuppurainen, Päivitetty 1.3.2017 M. Vasko 1 (11) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 YHTEYSHENKILÖT... 2 3 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI VALLIHAUDANKADUN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI VALLIHAUDANKADUN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI VALLIHAUDANKADUN TYÖSELOSTUS Vallihaudankatu, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT

Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT 02.06.2016 Muutos A 26.5.2017 Lisätty piha-alueen valaistus A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 2 A01

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 Rakentaminen kokonaisurakkana 10.2.2014 Työ nro: 12055 2(23) YLEISTÄ... 5 SUUNNITTELIJAT... 5 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET... 5

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot