TUHKAN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUHKAN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI, TEKNISET PALVELUT TUHKAN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HOLMANKOSKENKADUN MELUVALLI, PIRKKIÖ AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20962

2 1 Tornion kaupunki TORNION KAUPUNKI, TEKNISET PALVELUT TUHKAN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Jari Hietala, DI, ympäristötekniikka Aki Nurkkala, ins. (AMK), ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka Sisällysluettelo: 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN HAKEMISEN PERUSTE HAKIJAN YHTEYSTIEDOT HANKEALUEEN SIJAINTI VOIMASSA OLEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ OIKEUDET MAA- ALUEISIIN TOIMINNAN KUVAUS RAKENTAMISEN KUVAUS MELUVALLIN RAKENTEET TUHKAN ALKUPERÄ, KÄYTTÖ JA OMINAISUUDET ALUEEN YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN PÄÄSTÖT ILMAAN JA PÖLY PÄÄSTÖT VESISTÖÖN, MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN MELU JA TÄRINÄ JÄTTEET TARKKAILU... 8 LIITTEET Liite 1. Hankealueen sekä sen naapurikiinteistöjen omistajatiedot ja rekisterikartta Liite 2. Asemapiirustus Liite 3. Pituusleikkaus ja rakennetyyppipoikkileikkaus Liite 4. Lentotuhkan tutkimustulokset Copyright Ahma ympäristö Oy Teollisuustie ROVANIEMI p pohjakartta Maanmittauslaitos 2017

3 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Tornion kaupunki, tekniset palvelut hakee ympäristölupaa Tornion Voima Oy:n lentotuhkan hyödyntämiselle meluvallin rakenteessa Torniossa Pirkkiön kaupunginosassa. Lisäksi hakija hakee lupaa saada aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 527/ :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaisesti muun kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista, on oltava ympäristölupa. Tornion Voima Oy:n lentotuhkan hyödyntämiseen maanrakentamisessa ei voida soveltaa valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, MARAasetus), sillä eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. Töiden aloittaminen, ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, ei aiheuta merkittävää haittaa luonnolle ja sen toiminnalle. Mikäli lupa evätään, ympäristö voidaan palauttaa entiselleen kuljettamalla alueelle tuotu lentotuhka muualle. 3. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Luvan hakija on Tornion kaupunki, tekniset palvelut Hakijan yhteystiedot ovat: Tornion kaupunki Tekniset palvelut Suensaarenkatu Tornio Yhteyshenkilönä toimii: Markus Kannala, tekninen johtaja s-posti: puhelin: Haettavasta toiminnasta lisätietoja voivat tarvittaessa antaa myös: Tornion Voima Oy, tuhkan tuottajana Aki Hakulinen, s-posti: puhelin: Ahma ympäristö Oy, hankkeen ympäristökonsulttina Jari Hietala, sposti: puhelin:

4 4. HANKEALUEEN SIJAINTI Kohde sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön kaupunginosassa, Kirkkoputaan ja Kromiten välittömässä läheisyydessä. Meluvalli on suunniteltu rakennettavaksi Kromitien kevyen liikenteen väylän vierelle. Kohteen sijainti on esitetty kartalla kuvassa Kuva 4-1. Rakennettavan meluvallin sijainti.

5 3 5. VOIMASSA OLEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Suunniteltu meluvalli sijaitsee 404 Ainolanvainio 2B asemakaavan alueella. Asemakaava on tullut voimaan Asemakaavassa on määrätty että alueelle on rakennettava melueste ennen asuinrakennuksia. Asemakaavan mukainen meluesteen sijainti on esitetty kuvassa 4-1. Meluvalli sijaitsee lähivirkistysalueella (VL). Kuva 4-1. Ote 404 Ainolanvainio 2B asemakaavasta. 6. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ Suunniteltu meluvalli sijaitsee kiinteistöillä , ja Tornion kaupungissa Pirkkiön kaupunginosassa. Lähin asuttu talo sijaitsee noin 70 m suunnitellun meluvallin länsipuolella. Suunnittelukohteen ja sen naapurikiinteistöjen omistajatiedot sekä rekisterikartta on esitetty liitteessä 1.

6 7. OIKEUDET MAA- ALUEISIIN Suunniteltu meluvalli sijaitsee kiinteistöillä , ja Kiinteistöt ovat Tornion kaupungin omistuksessa TOIMINNAN KUVAUS 8.1 Rakentamisen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on rakentaa asemakaavan mukainen meluvalli Kromitien kevyen liikenteen väylän vierelle, kiinteistöille , ja Meluvallin sijainti on esitetty liitteenä 2 olevassa Holmankoskenkadun ja Kostekujan katuympäristön asemapiirroksessa (KUN K 5230/1) ja kuvan 4-1 asemakaavakarttaotteessa. Rakenteissa suunnitellaan käytettäväksi Tornion Voima Oy:n voimalaitoksella muodostuvaa lentotuhkaa yhteensä noin m 3 eli noin tonnia. Tuhkan kokonaismäärä on arvio, ja määrä varmistuu vasta työn aikana riippuen tuhkaerän lopullisesta tilavuuspainosta tiivistettynä. Lentotuhkaa ei varastoida alueella pitkiä aikoja vaan tuhka pyritään sijoittamaan välittömästi rakenteeseen sekä tiivistämään ja peittämään mahdollisimman pian. Lentotuhkaa voidaan kuitenkin rakentamisen aikana joutua varastoimaan hankealueella lyhyitä aikoja. Meluvallin kokonaispinta-ala on noin 0,34 ha. Lentotuhkan kuljetus työmaalle ja lentotuhkakerroksen rakentaminen hoidetaan niin, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle. Tarvittaessa tuhka voidaan kostuttaa ja kuljetusten aikana lava peittää pölyämisen estämiseksi. 8.2 Meluvallin rakenteet Lentotuhka sijoitetaan meluvallin tukikerrokseksi perinteisen maarakentamisen menetelmiä käyttäen. Rakenne toteutetaan siten, että suunniteltuun korkeustasoon tasatun pohjamaan tasoon asennetaan suodatinkangas, jonka päälle asennetaan suunnitelman mukainen tuhkakerros, paksuudeltaan 1500 mm. Meluvallin reunaan, tuhkarakenteen alapinnan tason alapuolelle asennetaan salaojat, jotka keräävät meluvallin pintarakenteiden läpi suotautuneet vedet, sekä estävät kapillaarisen veden nousun tuhkarakenteeseen. Salaojista vedet johdetaan ritiläkaivoihin, joista vedet johdetaan purkuputken kautta vesistöön. Tuhkarakennekerroksen päälle asennetaan bentoniittimatto estämään sade- ja valumisvesien pääsy tuhkarakenteeseen. Bentoniittirakenne vastaa päällystettyä rakennetta, sillä bentoniittimaton erittäin hyvä tiiveys (vedenläpäisevyys k<5x10-11 ) estää sade- ja sulamisvesien pääsyn tuhkarakenteeseen. Rakenteeseen suotautuneet vedet ohjautuvat bentoniittimaton päältä vallin reunoille ja edelleen salaojiin. Tuhkarakennekerroksen yläpuolinen, meluvallin yläosa rakennetaan kaivumaista. Meluvallin yläosaa rakennettaessa on huomioitava, ettei bentoniittimattoa vasten tuleva maa-aines sisällä kiviä, jotka voisivat rikkoa bentoniittimaton. Valmis meluvallirakenne päällystetään 300 mm kasvukerroksesta, joka tehdään pintamaista. Lopuksi meluvalli nurmetetaan. Nurmetus estää tehokkaasti sade- ja valumavesien imeytymisen

7 meluvallirakenteeseen, jolloin suurin osa sade- ja valumavesistä valuu vallin pintaa pitkin vallin ulkopuolelle, ja edelleen pintavaluntana vesistöön. 5 Meluvallin rakennekerrokset ovat ylhäältä alaspäin seuraavat: - Kasvukerros pintamaista, 300 mm - Meluvallin yläosa, kaivumaista, 2200 mm - bentoniittimatto - tukikerros, lentotuhka, 1500 mm - suodatinkangas, luokka N3 - salaojat 8.3 Tuhkan alkuperä, käyttö ja ominaisuudet Meluvallin rakenteeseen käytettävä lentotuhka on peräisin Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitokselta, joka käyttää pääasiallisena polttoaineenaan turvetta sekä sen lisäksi biopolttoaineita, pääasiassa puuta. Lentotuhka on varastoitu Tornion Voima Oy:n varastokentälle Röyttään ja rakentamisen edellyttämä koko tuhkamäärä (arvio rakennetiiveydessä noin m 3 = n t) on käytössä heti työn alkuvaiheessa. Rakentamisen yhteydessä tuhkaa voidaan joutua varastoimaan lyhyitä aikoja hankealueella mutta pääasiassa tuhka pyritään sijoittamaan suoraan meluvallin rakenteeseen. Lentotuhkan ympäristögeoteknisiä ominaisuuksia tutkittiin vuosina Ahma ympäristö Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan lentotuhkanäytteiden kokonaispitoisuudet alittavat selvästi valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 asetetut enimmäispitoisuudet. Lentotuhkan tutkimustulokset on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 4. Taulukossa 8-1 on esitetty meluvallin rakenteessa käytettävän lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet vuonna 2016 sekä valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaiset raja-arvot. Lentotuhkan keskimääräiset haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet alittavat asetuksen 591/2006 mukaiset raja-arvot kaikkien muuttujien osalta. Taulukko 8-1. Lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet ja pitoisuuksien raja-arvot. Kokonaispitoisuudet mg/kg k-a pvm Näytetyyppi Cr Mo Pb V As Ba Cd Cu Zn lentotuhka (siilo) , lentotuhka (sähkösuodatin) , ka , raja-arvo Taulukossa 8-2 on esitetty rakenteessa käytettävän lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden liukoiset pitoisuudet vuosina sekä valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaiset rajaarvot peitetylle ja päällystetylle rakenteelle. Liukoisuustestien mukaan L/S-suhteessa 10 lyijyn, vanadiinin, seleenin ja fluoridin liukoiset pitoisuudet alittavat selvästi valtioneuvoston asetuksen 591/2006 peitetylle rakenteelle asetetut enimmäisarvot. Peitetyn rakenteen enimmäisarvot ylittyvät lievästi kromin ja molybdeenin osalta ja selvästi sulfaatin ja kloridin osalta. Kromin ja molybdeenin osalta arvot ovat päällystetyn rakenteen

8 raja-arvoja alhaisemmat. Myös kloridin liukoinen pitoisuus alittaa selvästi päällystetyn rakenteen raja-arvon. Sulfaatin liukoinen pitoisuus ylittää päällystetylle rakenteelle annetut raja-arvot. Sulfaatin haitallisuus kyseisessä rakentamiskohteessa on kuitenkin varsin vähäinen, alueen sijaitessa meren vaikutuspiirissä. Liuenneena sulfaatti päätyy sade- ja sulamisvesien mukana Tornionjokeen, josta edelleen Perämereen, missä sen vaikutusta ei voitane erottaa meriveden luontaisista pitoisuuksista. Taulukko 8-2. Lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden liukoisuudet ja liukoisuuden rajaarvot. Liukoiset pitoisuudet mg/kg k-a L/S 10 pvm Näytetyyppi Cr Mo Pb V Se F Cl SO lentotuhka (siilo) 4,5 15 < 0,15 0,16 0,097 < 5, lentotuhka (sähkösuodatin) 4,2 7,8 < 0,15 0,88 0,063 < 5, lentotuhka (siilo) 1,2 1,6 < 0,15 < 0,05 0,09 7, lentotuhka (sähkösuodatin) 1,1 1,7 < 0,15 < 0,05 < 0,05 < 5, lentotuhka (siilo) 2,0 4,6 < 0,15 0,08 0,064 5, lentotuhka (sähkösuodatin) 2,6 4,5 < 0,15 0,21 0,038 < 5, ka 2,6 5,9 0,15 0,2 0,07 5, raja-arvo peitetty 0,5 0,5 0,5 2 0, raja-arvo päällystetty 3 6 1,5 3 0, ALUEEN YMPÄRISTÖ Hankealue sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön kaupunginosassa kiinteistöillä , ja Hankealue on vilkkaasti liikennöidyn Kromitien välittömässä läheisyydessä, ja alueen pohjoispuolella sijaitsee Tornionjoen suistohaara, Kirkkopudas. Alue on kaavoitettu Asuin- ja erillispientaloalueeksi. Noin 0,5 km etäisyydellä hankealueelta länteen alkaa omakotitaloasuinalue. Lähimmät omakotitalot sijaitsevat hankealueen lounais- ja eteläpuolella noin m etäisyydellä. Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella. Lähin pohjavesialue (Kyläjoenkangas ) sijaitsee noin 2,5 km hankealueesta itään. Tornion linnustonsuojelualue sijaitsee noin 2,5 km:n etäisyydellä hankealueelta luoteeseen. Liakanjoen suiston luonnonsuojeluohjelma-alue sijaitsee noin 3,5 hankealueelta etelä-kaakkoon. (Kuva 9-1.)

9 7 Tornion kaupunki Kuva 9-1. Hankealueen sijainti suhteessa alueen pohjavesi- ja suojelualueisiin (lähde: Suomen ympäristökeskus, ympäristökarttapalvelu Karpalo). 10. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 10.1 Päästöt ilmaan ja pöly Tuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa rakentamisaikana hetkittäin pölyhaittoja toiminnan välittömässä läheisyydessä. Pölyämistä voidaan kuitenkin vähentää kostuttamalla massoja riittävästi rakentamisen aikana. Tarvittaessa kuormat kastellaan ja peitetään pressulla pölyämisen estämiseksi. Myös kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti siten, että ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia ympäristöön.

10 10.2 Päästöt vesistöön, maaperään ja pohjaveteen Lentotuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa tuhkan sisältämien ainesosien liukenemista vesistöön ja maaperään. Mahdollisten haitta-aineiden liukeneminen ympäristöön estetään asentamalla tuhkarakennekerroksen päälle bentoniittimatto, joka estää valuma- ja suotovesien pääsyn tuhkarakenteeseen. Näin valuma- ja suotovedet ohjataan tuhkarakenteen ulkopuolelle.. Kapillaarisen veden nouseminen tuhkarakenteeseen alapuolelta estetään salaojilla. Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Maanpinnan korkeus meluvallin kohdalla on noin (Liite 3), joten Tornionjoen veden pinta ei ulotu tuhkarakenteeseen Melu ja tärinä Meluvallin rakentamisesta syntyy väliaikaista melua ja tärinää, joka vastaa tavanomaista maarakentamista Jätteet Toiminnasta ei synny normaalista maarakentamisesta poikkeavia jätteitä TARKKAILU Päästötarkkailua ei katsota tarpeelliseksi, sillä toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ympäristöön. Mahdollisia melu- ja pölypäästöjä arvioidaan aistinvaraisesti. Tornionjoenjoen veden laatua tarkkaillaan ulkopuolisen toimijan tekemällä näytteenotolla (näytteet hankealueen ylä- ja alapuolelta): - rakentamistyön aikana kuukausittain - rakentamisen jälkeen kahdesti vuodessa kahden vuoden ajan. Vesistötarkkailu toteutetaan Tornion kaupungin ympäristönsuojelun hyväksymällä tavalla. Hakija ilmoittaa toiminnan valvonnasta, tarkkailusta sekä ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön yhteystiedot Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi hakija pitää kirjaa käytettävien lentotuhkaerien määrästä ja laatii raportin lentotuhkan käytöstä, jossa esitetään käytetyn lentotuhkan määrä ja laatu, sijoitusalue sekä rakentamisen vaiheet. Raportti toimitetaan Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle rakennustöiden valmistuttua.

Valmistelijat vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen ja vs. ympäristötarkastaja

Valmistelijat vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen ja vs. ympäristötarkastaja Meri-Lapin ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Annetaan julkipanon jälkeen 4.4.2017 dnro 118/11.01.00/2017 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN HOLMANKOSKENKADUN MELUVALLIN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN PUULUODON HIIHTOKESKUKSEN PYSÄKÖINTIALUEILLA

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN PUULUODON HIIHTOKESKUKSEN PYSÄKÖINTIALUEILLA TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 6/2011 1(8) Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 050 566 4195 Annetaan julkipanon jälkeen 26.9.2011 dnro 552/55.983/2011 YMP 20.9.2011,

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Annetaan julkipanon jälkeen 14.6.2017 dnro 252/11.01.00/2017 KAMA-PALVELUT OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN TEOLLISUUSTONTIN RAKENNEKERROKSISSA

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Aki Hakulinen, puh

Yhteyshenkilö Aki Hakulinen, puh TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 6/2013 1(24) Annetaan julkipanon jälkeen 22.10.2013 dnro 573/55.983/2013 YMP 15.10.2013 TORNION VOIMA

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

H-EQUITY OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISELLE HELLÄLÄÄN RAKENNETTAVAN PYSÄKÖINTIALUEEN POHJARAKENTEESSA

H-EQUITY OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISELLE HELLÄLÄÄN RAKENNETTAVAN PYSÄKÖINTIALUEEN POHJARAKENTEESSA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 83/11.01.00/2014 (909/55.983/2013) MELAYMP 25.3.2014 53 H-EQUITY OY:N

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Sormunen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Suomen Erityisjäte

Lisätiedot

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja-

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Lauri Äystö, SYKE/KTK Neuvottelupäivä MARA- ja MASA-asetuksista 22.11.2016 Ympäristökelpoisuus:Nykyiset MARA-rajaarvot Pysyvän jätteen kaatopaikan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Uudistuva MARA-asetus

Uudistuva MARA-asetus Uudistuva MARA-asetus Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus Suomen ympäristökeskus Life-Foundrysand -seminaari 27.4.2017 Tampere Kuva: Riku Lumiaro Esityksen sisältö Yleistä MARA-asetuksesta ja

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro Psy-2008-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2008 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan prosessikuonan käyttämistä Someronlahden täyttämisessä

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrenkaan hyödyntäminen Kaatopaikkarakenteet Kuivatusrakenteet Kaatopaikkojen pintarakenteiden kaasunkeräysrakenteet ja järjestelmät

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.02.2015 126 Päätös Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helen Oy:n hakemuksesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Kansallisen tason ylijäämä- ja uusiomaaainesohjaus. Else Peuranen, ympäristöministeriö Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaaainesseminaari

Kansallisen tason ylijäämä- ja uusiomaaainesohjaus. Else Peuranen, ympäristöministeriö Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaaainesseminaari Kansallisen tason ylijäämä- ja uusiomaaainesohjaus Else Peuranen, ympäristöministeriö Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaaainesseminaari 27.4.2016, Turku Esityksen runko Jätelain etusijajärjestys Jätteiden

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Resurssiviisas infrarakentaminen, 18.11.2015, Hki Esityksen runko Mitä on puhdas teknologia (cleantech)?

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Sisällysluettelo 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Laadunvalvontatutkimukset... 1 2.1 Näytteenotto... 1 2.2 Näytteiden valmistus ja analysointi...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Vaasan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta PL 3 (Senaatinkatu 1) Vaasa

Vaasan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta PL 3 (Senaatinkatu 1) Vaasa Vaasan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta PL 3 (Senaatinkatu 1) 65101 Vaasa Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen lupapäätös (ympäristölupapäätös) Päätös on annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 (kokouspäivä

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI 18.8.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE MARA-asetuksen uudistaminen Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari 10.9.2015, SYKE MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Hannu Komulainen Tutkimusprofessori (emeritus) Terveydensuojeluosasto 21.11.2016 Ihminen ympäristössä:maaperä, 21.11.2016, Helsinki 1 Esityksen sisältö: Rajaukset

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2007 Y 299/111 Telefaksi

PÄÄTÖS. KSU 2007 Y 299/111 Telefaksi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 20.12.2007 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2007 Y 299/111 Telefaksi 020 490 5811 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Jämsän kaupunki Seppolantie

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 924 (111) ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU 2005 Y 924 (111) ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/2 Dnro ESAVI/536/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Päätös valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista mukaisesta pyynnöstä, joka koskee pilaantuneen maan sijoittamista

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy

Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy Sisältö Tausta Pohjakuonien käsittely Pohjakuonien hyödyntäminen maanrakennuksessa Pohjakuonien muut hyödyntämiskohteet Hyödyntämisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Anna Mikkola Jätteiden hyödyntämiseen liittyvää lainsäädäntöä Ympäristölupavelvollisuus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Päätös Nro 74/2014/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014

Päätös Nro 74/2014/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2014/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kuorikattilan lentoja pohjatuhkan sekä soodasakan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE HAKIJA Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie 5 36600 PÄLKÄNE KIINTEISTÖ Pälkäneen kunnassa Kuulialan kylässä kiinteistörekisteritunnus 635-415-1-78 (Kankaanlukon ampumarata) osoitteessa Ampumaradantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 9.6.2009 LSU-2009-Y-165 (111) ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Päätös. Nro 130/2012/1 Dnro ESAVI/281/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 130/2012/1 Dnro ESAVI/281/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 130/2012/1 Dnro ESAVI/281/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä kenttärakenteissa Stora Enso

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot