AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011"

Transkriptio

1 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta ja toimittaakin alla huomionsa liittokokousmateriaaleista. AYY kiittää erityisesti työelämäasioille ja asumisen kysymyksille annettua huomiota. Toivomme kuitenkin lisähuomiota kansainvälisten opiskelijoiden asemaan työmarkkinoilla. Toimintasuunnitelman formaattia pidämme hyvänä ja lähtökohtaa aidosti toteuttamiskelpoisesta toimintasuunnitelmasta tervetulleena. Kiitämme myös SYL:n hallitusta linjapaperin avaamisesta opintolainakeskustelulle. Tämän keskustelun käyminen on selvästi opiskelijoiden edun mukaista kansallisen liiton tehdessä kuitenkin jatkuvaa vaikutustyötä opintotukijärjestelmän kehittämiseksi. Otaniemessä Saara Hyrkkö hallituksen puheenjohtaja Teemu Halme pääsihteeri 1 (10)

2 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Kunnallisvaalit AYY pitää painotusta kuntavaaleihin periaatteellisesti hyvänä päätavoitteena, mutta on huolissaan yhteiskampanjan tehokkuudesta vaikuttamiskeinona. Vuoden 2008 kuntavaalikampanja ei ollut ylioppilaskunnan näkökulmasta erityisen tehokas. Erityisesti vaalien profilointi sukupolvivaaleiksi on teemana haastava konkrettisiin, ajoittain erittäinkin keskeisiin aiheisiin, kuten hätämajoitukseen ja vuokraasuntotilanteeseen, verrattuna. AYY pitää keskeisinä kuntavaaliteemoina metropolipolitiikan määrätietoista kehittämistä, opiskelijoiden hätämajoituksen pysyvää ja tehokasta ratkaisua, (pääkaupunkiseudun) vuokra-asuntotarjonnan kehittämistä sekä joukkoliikenneasioita. Näiden saavuttamiseksi AYY tulee joka tapauksessa toteuttamaan oman, merkittävän vaikuttamiskampanjansa ja siten AYY arvostaisikin SYL:ltä kuntavaalikiertueen sijaan merkittävää tukea metropolikysymyksiin sekä majoitus- ja asumiskysymyksiin (vrt. J4) vaikuttamiseen. Metropolikysymys on siinäkin mielessä merkittävä, että se leikkaa useita sektoreita ja ylioppilaskuntia. Lisäksi AYY haluaa painottaa, että työntäyteisen eduskuntavaalivuoden jälkeen on SYL:n toimiston väen pystyttävä keskittymään arkipäivän vaikutustyöhön eikä kuntavaalipainotus saa viedä hallituksen ja toimiston resursseja samassa määrin kuin eduskuntavaalivaikuttaminen. 2 (10)

3 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Uudet kirjaukset 2.1 U1: Opintopolkujen sujuvoittaminen AYY pitää kirjausta yleisesti ottaen onnistuneena ja kannatettavana. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että opiskelun tehokkuus ja nopeus eivät ole opiskelijan kannalta yksinomaan kielteisiä asioita. Riippuen alasta voi laajemman näkemyksen hankkiminen opintojen kautta, hieman harhaillenkin, voi toki olla olennaista. Kuitenkin on huomioitava myös korkeakoulutuksen kansallinen funktio koulutetun työvoiman tuottajana ja näin ollen erityisen pitkäkestoinen harhailu ei ole toivottavaa. Ensimmäisen tutkintojen jälkeiseen osaamisen täydentämiseen voidaan vastata myös hyvällä täydennyskoulutuksella. Opiskelijoiden sairastamiseen viittaaminen riveillä kannattaa miettiä uudelleen, sillä kyseessä on vain yhtä ryhmää koskeva ongelma, joskin huomattavan tärkeä sellainen. Nyt virkkeestä saa kuitenkin sen kuvan, että sairastamisen hidastava vaikutus koskee suurinta osaa opiskelijoista. Yksittäisenä kysymyksenä sairauspäivärahan nostaminen toimintasuunnitelman tasolle esimerkiksi on oudoksuttavaa: opintopolkujen hidastuminen on monimutkainen systeeminen ilmiö, josta tulisi nostaa joko useita keskeisiä tekijöitä tai ei yhtäkään. Nyt asetetaan ylipaino yhteen asiaan. 2.2 U2: Osaaminen keskiöön AYY pitää kirjausta erittäin keskeisenä osana vuoden 2012 toimintaa. Rivillä 67 alkavasta lauseesta Koulutusjärjestelmää esitämme poistettavaksi sanaa keskiössä (rivi 68) lauseen selkeyttämiseksi. Osaamisen kehittymiseen liittyvien tapahtumien järjestämistä kannattaa harkita huolella huomioiden erilaisten tapahtumien nykyisen määrän ja hyödyllisyyden. Mikäli toimintasuunnitelmaluonnoksessa mainitun kaltaisia tapahtumia vuonna 2012 järjestetään, tulee kiinnittää erityistä huomiota tapahtuman yhteistyökumppaneihin ja heidän sekä muiden osallistujien vaikutusmahdollisuuksiin omissa organisaatioissaan näihin aiheisiin liittyen. Muotoilu riveillä edistää tehotonta tapaa ajatella työelämätaidot erillisenä osana tutkintoa. Työelämätaitoja edistetään tehokkaimmin lomittamalla työelämätaidot systemaattisesti muuhun opetukseen ja oppimiseen. AYY esittää, että ao. kohta korvataan seuraavalla muotoilulla: SYL:n tavoite on, että yliopistot huolehtivat entistä paremmin opintoja suunnitellessaan siitä, että opiskelijoilla on valmiudet soveltaa asiantuntijuuttaan myös käytäntöön ja työelämän tarpeisiin. Opiskelijan, joka tunnistaa oman osaamisensa, on helpompi siirtyä valmistumisensa jälkeen koulutustaan vastaavaan työhön. 3 (10)

4 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO U3: Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Asia on ajankohtainen ja keskeinen. AYY pitää kirjausta onnistuneena ja toivookin, että SYL tarjoaisi erityisesti tukea hallinnon opiskelijaedustajien koulutukseen benchmarkingin ja taustamateriaalien muodossa. AYY kummeksuu kuitenkin ulkoisen rakenteellisen kehittämisen katoamista toimintasuunnitelmasta. Opetusministeriö kohdistaa tällä hetkellä merkittäviä paineita yliopistoihin alakohtaisen profiloinnin edistämiseksi (mm. tekniikan alan korkeakoulujen strateginen yhteistyö muitakin on alkamassa). SYL:n tulisi seurata ja vaikuttaa aktiivisesti profilointikeskusteluun ja pitää ylioppilaskunnat tietoisina näiden keskustelujen tilanteesta. Lisäksi kirjauksen otsikossa mainittuun yliopistojen sisäiseen rahanjakoon ei oteta itse tekstissä lainkaan kantaa, mikä onkin viisasta ottaen huomioon ylioppilaskuntien ja SYL:n työnjaon. Näin ollen otsikko voisikin olla muotoa Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminen 2.4 U4: Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa AYY pitää asiaa keskeisenä, mutta paheksuu kirjauksen staattisuutta. Selvitystyö ja kokonaiskuvat ovat hyvästä, mutta tärkeämpänä AYY pitää vaikuttamista siihen, että lukukausimaksukokeilu arvioidaan asianmukaisesti ja kokeilusta tehdään looginen johtopäätös, ettei sen jatkaminen kannata. Yksittäisenä kysymyksenä AYY myös pitää tärkeänä, että SYL tarkkailee, ettei kehitysyhteistyövaroja käytetä jatkossakaan lukukausimaksukokeilun stipendeihin. 2.5 U5: Opiskelijoiden oikeusturva AYY pitää kirjausta hyvänä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että opintoaikojen rajauksen kohdalla yhdenmukaisten käytäntöjen edistämisessä tulee olla varovainen, ettei oteta liian vahvaa kantaa yliopistojen sisäisiin asioihin. Tässä tapauksessa kyseeseen tulevat lisäaikapäätöstä edeltävät toimintamallit, joiden tulee kuulua yliopiston ja ylioppilaskunnan keskustelujen piiriin. AYY toivookin, että SYL ottaa kantaa ainoastaan siihen, milloin lisäajan myöntämättä jättäminen on perusteltua. 2.6 U6: Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin AYY kummeksuu, että SYL kirjaa likimain saman kirjauksen vuodesta toiseen toimintasuunnitelmaan, mutta näkyviä tuloksia on ollut vain vähäisesti. Kysymmekin, onko SYL oikein taho keskustelemaan toisen asteen valmentavista opinnoista tai maahanmuuttajien opintopoluista? Emme vastusta mukanaoloa työryhmässä, mutta emme pidä asiaa keskeisenä painopisteenä. Koulutuspolkujen sijaan painottaisimme maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Erityisesti keskeisiä tavoitteita ovat työhallinnon harjoittelujen avaaminen kv-opiskelijoille sekä automaattisen kahden vuoden oleskeluluvan myöntäminen Suomessa valmistuneille kv-opiskelijoille. Esitämme, että kirjaus muutetaan seuraavaan muotoon: 4 (10)

5 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Maahanmuuttajien työllistyminen Maahanmuuttajataustaisten työttömyys on kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Siinä missä maahanmuuttajataustaisten työttömyys oli vuoden 2009 lopussa 24 %, oli se vuoden 2010 lopussa 29 % samalla, kun kantaväestön työttömyysaste pysyi likimain vakiona. Erityisen huomattavaa on, että mm. nuorisotyöttömyys on samalla ajanjaksolla laskenut. Kiinnitetään huomiota erityisesti korkeakoulutukseen Suomeen saapuvien ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiseen, työelämätaitoihin sekä työharjoitteluihin. Vaikutetaan siihen, että työhallinnon harjoittelut avataan myös ulkomaisille opiskelijoille sekä että jokaiselle Suomessa valmistuvalle myönnetään automaattisesti kahden vuoden oleskelulupa. Mikäli nykyinen painopiste halutaan säilyttää, tulee kirjaus muuttaa määrätietoisemmaksi ja asettaa selkeät, konkreettiset tavoitteet. 2.7 U7: Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen AYY pitää kirjausta kv-sektorin ydintoimintana. AYY toivoo kirjaukseen enemmän painoa kansainvälistymisen määrän lisäksi laatuun ja erityisesti mainintaa siitä, mitä kansainvälistymisstrategian tavoitteita pyritään edistämään. Lisäksi avoimeksi jää kysymys, miten SYL pystyy kv-opiskelijoiden edustusta edistämään, kun ao. asiat ovat pääosin ylioppilaskuntien tehtävien piirissä. 2.8 U8: Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen AYY pitää kirjausta hyvänä, mutta pitää kirjausta U9 (lomapankki) tärkeämpänä. Aloitettu projekti on hyvä viedä loppuun ja vasta sitten alkaa keskittyä uuteen projektiin. Kirjauksen toteuttamista ei tule priorisoida kovin korkealle ennen kuin lomapankkiprojekti on saatettu loppuun. Lisäksi AYY muistuttaa, että kansainväliset opiskelijat ovat työvoimapalveluiden käyttäjinä tärkeä erityisryhmä, johon tulisi kiinnittää huomiota (ks. U6). Vaikuttamistyössä olisi ajan haaskuuta tehdä ensin työ kantaväestön näkökulmasta ja tämän jälkeen paikata aukkoja kv-opiskelijoiden osalta. 2.9 U9: Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä AYY pitää lomapankkijärjestelmää tärkeänä sukupolvikysymyksenä. Tavoitteet on asetettu viime liittokokouksen kannanotossa, nyt projektin eteen pitää vain tehdä työtä, jotta kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. AYY esittääkin, että kirjausta muutetaan kunnianhimoisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan. Lomapankista on keskusteltu julkisestikin jo pitkään, joten nyt tavoite pitäisi asettaa järjestelmän konkreettisen toteutumisen tasolle. Tälle olisi myös hyvä asettaa aikaraja, esimerkiksi alkaneen hallituskauden loppu U10: Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen AYY pitää kirjausta hyvänä. 5 (10)

6 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Rivillä 171 puhutaan esteettömyystyöstä. Kuitenkin esimerkiksi Aalto-yliopistossa on siirrytty puhumaan esteettömyyden sijaan saavutettavuudesta, joka on esteettömyyttä laajempi käsite. Toivomme samaa SYL:ltä ja koko suomalaiselta korkeakoulukentältä U11: Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen AYY pitää kirjausta erittäin hyvänä, erityisesti tutkimuksellisen ja vaikutuksia hakevan otteen vuoksi U12: Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä AYY pitää kirjausta pääosin hyvänä. Kuitenkin rivillä 188 oleva muotoilu opiskelijan sosiaaliturvajärjestelmästä johtaa helposti siihen, että erittäin monimutkaista järjestelmää lähdetään kehittämään vain yhden intressiryhmän näkökulmasta. Tällainen lähestymistapa ei ole kannatettava, vaan myös SYL:n tulisi tehdä tätä työtä huomioiden sosiaaliturvajärjestelmä kokonaisuutena. AYY toivookin kirjaukseen muotoilua kokonaisuuden huomioon ottavasta näkemyksestä. Erityiskysymyksenä nostaisimme kirjauksen piiriin vielä vastavalmistuneiden silpputyöläisten sosiaaliturvan U13: SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen AYY pitää kirjausta hyvänä SYL:n kehy-toiminnan näkyvyys on varsin heikkoa. Kehitysyhteistyöstä kertomiseen ei pidä kuitenkaan käyttää resursseja erikseen, vaan siitä pitää pystyä kertomaan SYL:n paranevan viestinnän kautta (kirjaus J6). Yhtä tärkeää opiskelijoille on kertoa SYL:n muustakin toiminnasta, kuten koulutus- ja sosiaalipoliittisesta vaikuttamistyöstä sekä kv-asioista. Rivillä 197 oleva maininta opiskelijoiden toimintamahdollisuuksien laajentamisesta ei ole kovin konkreettinen ja toivommekin sen uudelleenmuotoilua U14: Järjestösektoriverkoston luominen AYY pitää kirjausta hyvänä, erityisesti tapana tukea kokonaisvaltaisesti ylioppilaskuntien piirissä tapahtuvaa KYKY-työtä. Huomautamme kuitenkin siitä, että kaikilla ylioppilaskunnilla ei ole alayhdistyksiä, joten rivin 199 lause kaipaa uudelleenmuotoilua. Lisäksi vierastamme sitä, että opiskelijoista puhutaan rivillä 203 massoina ja tämä ei tyylilajillisesti sovi SYL:n toimintasuunnitelmaan. 6 (10)

7 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Jatkuvat projektit 3.1 J1: Opintotukijärjestelmän kehitys Ei kommentteja. 3.2 J2: YTHS:n talouden ja AMK- pilotin seuraaminen Ei kommentteja. 3.3 J3: Toimivampi OLL AYY pitää alkuperäistä kirjausta hyvin epäinformatiivisena. Toivomme konkreettisempia toimenpiteitä siihen, miten SYL osallistuu OLL:n kehittämiseen. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joiden mukaisesti kehitetään OLL:n toimintaa jäsenjärjestöjen toivomalla tavalla? Miten paljon resursseja kannattaa laittaa yhden sektorin kehittämiseen? Sähköpostilla (26.9 pj-ps-listalle) tullut ehdotus ohjausryhmän perustamisesta on hyvä. Tämän voisi lisätä myös SYL:n toimintasuunnitelmaan eikä pelkästään OLL:n. Samalla kuitenkin on hyvä pohtia, että kuinka paljon resursseja on järkevää laittaa yhteen sektoriin. Tällä hetkellä OLL (ainakin 8 "työntekijää") + yksi SYL:n hallituksesta on kuitenkin järjestön isoin sektori. Onko se tärkein? Kaikki asianomaiset ovat varmasti samaa mieltä, että OLL:a tulee kehittää, mutta onko tarpeellista kiinnittää toimintaan vielä lisää henkilöresursseja ohjausryhmän muodossa? Jos jäsenet suurimmaksi osaksi tulevat ylioppilaskunnista, hyvä! Tehokkaampi tapa tukea OLL:a voisi olla, että SYL:n toimijat tilanteen salliessa nostaisivat esiin OLL:n keskeisiä edunvalvonnallisia tavoitteita esimerkiksi vaikuttajia tavatessaan. Toimitaan yhdessä, ei erikseen! SYL:n tulee siis aktiivisesti keskustella samassa toimistossa työskentelevien OLL:n toimijoiden kanssa. Jos jäsenet kokevat tiettyjä asioita tärkeämmiksi kuin OLL:ssä toimivat henkilöt niin SYL:n tulee rohkeasti muistuttaa OLL:a liittokokouksessa hyväksytyistä prioriteeteista. SYL:n tulee käydä aktiivista palautekeskustelua korkeakoulujen liikuntatoimijoiden kanssa ilman, että läsnä on OLL:n edustajia, jotta varmistetaan aito palautemahdollisuus. SYL:n tulee myös kriittisesti arvioida minkä vuoksi OLL on olemassa ja/tai onko OLL:n olemassaololle perusteita. 3.4 J4: Opiskelija- asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus AYY pitää kirjausta erittäin tärkeänä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla tilanne on hyvää vauhtia kriisiytymässä, eikä tilanteeseen saada helpotusta ainakaan ennen vuotta J5: Tasa- arvoinen perhe- elämä Ei kommentteja. 3.6 J6: Viestintä luvulle ja sen yli AYY pitää kirjausta hyvänä. 7 (10)

8 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Uusille opiskelijoille suunnatun infomateriaalin kehittämisessä SYL:n kannattaa kuitenkin konsultoida ylioppilaskuntia, jotta tuotettava materiaali vastaa tarpeita. Riviltä 258 alkavaa lausetta Kasvatetaan liiton tulisi terävöittää, esimerkiksi seuraavalla muotoilulla: Parannetaan liiton vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa ja kasvatetaan Facebook-fanimäärää. 3.7 J7: Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma AYY pitää kirjausta edelleen tärkeänä. Nuoret eivät ole ainoa taho, jonka tulisi kantaa vastuunsa työurien pidentämisestä. On kuitenkin huomioitava, että toisin kuin riviltä 268 alkava lause Nykyisessä työurakeskustelussa antaa ymmärtää, eivät opiskelijat voi olla varsinaisesti helpotustenkaan kohteena ongelmaa ratkottaessa. AYY esittääkin kyseisen lauseen poistamista toimintasuunnitelmasta. AYY huomauttaa, että erityisesti kv-opiskelijoita joko pidetään tarpeettomasti työttöminä tai tarpeettomasti häädetään Suomesta välittömästi valmistumisen jälkeen. AYY esittää, että kirjauksen toisen kappaleen loppuun lisätään virke Keskusteluun osallistuessaan SYL painottaa sitä, että vastuu työurien pidentämisestä kuuluu kaikille ikäryhmille, ei ainoastaan opiskelijoille. 3.8 J8: Opiskelijoiden oikeudet työelämässä AYY pitää kirjauksia U2, U9, J7 ja J8 hyvänä kokonaisuutena. Kirjaukset J7 ja J8 keskustelevat keskenään, sillä työurakeskustelussa unohtuu usein työelämässä tärkeän kokemuksen hankkiminen opiskelujen aikana. 8 (10)

9 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Opintolainakirjaus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kannattaa opintotukilinjapaperinsa mukaisesti hallituksen pohjaesitystä 4. Opintolainajärjestelmää kehitetään ja lainan suhteellista osuutta opintotuesta lisätään, seuraavilla muutoksilla: 1. Virke "Opintolainan käyttöasteen nostaminen on keskeinen keino tukea täysipäiväistä opiskelua." poistetaan ja tilalle lisätään virkkeet "Opiskelija voi toimeentulonsa turvaamiseksi työskennellä opintojensa ohella tai nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Näistä toimeentulon täydennysvaihtoehdoista täysipäiväistä opiskelua tukee opintolaina." 2. Sanat "markkinoimalla opintolainaa" muutetaan muotoon "viestimällä opintolainasta". Näin ollen linjapaperikirjaus kuuluisi kokonaisuudessaan: Opiskelija voi toimeentulonsa turvaamiseksi työskennellä opintojensa ohella tai nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Näistä toimeentulon täydennysvaihtoehdoista täysipäiväistä opiskelua tukee opintolaina. Lainan houkuttelevuudesta pidetään huolta tarjoamalla riittävät kannustimet ja riskisuojat, joita kehitetään. Opintolainan osuus opintotuen kokonaismäärästä on enimmillään puolet. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään viestimällä opintolainasta avoimesti. Perustelut Lisäksi poistetaan linjapaperista: opintorahapainotteinen osana osion alusta. Ylioppilasliikkeen päätavoite on hyvä ja monipuolinen opiskelijoiden toimeentulon turvaava malli. Opintolainan suhteellisen osuuden kasvattaminen ei edellytä opiskelijalta lainan vastentahtoista nostamista. Sen sijaan lainaosuuden kasvattaminen järkevyyden rajoissa takaa entistä paremman toimeentulon niille, jotka katsovat lainan ottamisen hyötyjen peittoavan sen haitat. Opintolaina vapauttaa opiskelijan opiskelemaan täysipäiväisesti ja ohjaa opiskelijaa ajattelemaan, että opinnot ovat konkreettinen sijoitus tulevaisuuteen - jotakin arvokasta. Sekä työllistymis- että keskipalkkatilastoja tarkasteltaessa on huomattavissa, että tämä pitää paikkansa. Opiskelijatutkimus 2010 mukaan vuonna % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista on nostanut opintolainaa. Kyseessä ei siis ole marginaalisen joukon hyödyke vaan etuus, jota käyttää noin kolmannes ylioppilaskuntien jäsenistöstä. Pelkästään tämä seikka edellyttää ylioppilasliikkeen huomiota opintotuen kehittämistoimenpiteisiin ja luopumista periaatteellisesta sormet korviin lälääläläläää-vastustusmentaliteetista. Opintolaina on olemassa ja opiskelijat nostavat sitä, koska opintoraha ei yksin riitä kattamaan elinkustannuksia. Tämä on tosiseikka ja vallitseva asiaintila, jota opiskelijoiden etujärjestö ei voi ohittaa. Opintolainaa on syytä kehittää ennakkoluulottomasti niin, että se muistuttaa luonteeltaan enemmän aitoa tukea kuin pankkilainaa. Esimerkiksi korkoavustuksiin 9 (10)

10 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO oikeuttavat tulorajat ovat tällä hetkellä epärealistisen matalat (1195e/kk). Parhaat tulokset lainan kehittämisessä opiskelijoille edulliseen suuntaan saavutetaan sillä, että ylioppilasliike on oma-aloitteisesti kehitystyössä mukana. Ylioppilasliikkeen tehtävä ei ole myydä tai markkinoida opintolainaa. Siitä huolimatta paras tietous opintolainan riskeistä, eduista, haitoista ja hyödyistä juuri opiskelijanäkökulmasta on kiistatta ylioppilasliikkeen tarjottavissa. Tietoisuuden lisääminen ei painosta opiskelijaa elämään lainarahalla vaan takaa, että opiskelija tekee nostanko vai en? -päätöksensä perustuen tietoon - ei arvailuun. 10 (10)

11 1 2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Sisältö VUODEN 2012 PÄÄTAVOITE... 1 Kunnallisvaalit Uudet projektit Opintopolkujen sujuvoittaminen Osaaminen keskiöön Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa Opiskelijoiden oikeusturva Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen Järjestösektoriverkoston luominen... 6 JATKUVAT TAI AKTIIVISESSA SEURANNASSA OLEVAT PROJEKTIT Opintotukijärjestelmän kehitys YTHS:n talouden ja AMK pilotin seuraaminen Toimivampi OLL Opiskelija asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus Tasa arvoinen perhe elämä Viestintä 2010 luvulle ja sen yli Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma Opiskelijoiden oikeudet työelämässä Vuoden 2012 päätavoite Kunnallisvaalit

12 SYL:n vuoden 2012 päätavoite on yhdessä ylioppilaskuntien kanssa luoda yliopistokaupungeista Suomen nuorisoystävällisimmät paikkakunnat. Nostetaan kuntavaalit sukupolvivaaleiksi tukemalla ylioppilaskuntien kunnallista vaikutustyötä. Ylioppilaskuntien paikallista näkyvyyttä kuntavaikuttamisessa tuetaan toteuttamalla valtakunnallinen kuntavaalikampanja, jonka osana järjestetään kuntavaalikiertue opiskelijapaikkakunnille. Paikallisia ja valtakunnallisia kuntavaaliteemoja nostetaan esille läpi vuoden sekä mediassa että muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntavaalien yleiset valtakunnalliset teemat ovat: nuoren sukupolven vaikutusmahdollisuuksien parantaminen opiskelijoiden asuntopulan ratkaiseminen joukkoliikenteen kehittäminen opiskelupaikkakunnilla Uudet projektit 1. Opintopolkujen sujuvoittaminen Opiskelijavalintojen uudistaminen, opintojen eteneminen ja valmistumisajat ovat vahvasti esillä ajankohtaisessa keskustelussa. Näkökulma on usein tehokkuuden ja nopeuden näkökulma. Tuodaan tähän keskusteluun opiskelijoiden kannalta mielekkäitä näkökulmia ja ratkaisuja ja huomioidaan se, että opiskelijan olisi jatkossakin mahdollista erehtyä ja löytää oma opiskelualansa. Opintopolku huomioidaan kokonaisuutena, opiskelijavalinnoista työelämään siirtymiseen asti. Myös opiskelijoiden sairastaminen ja mielenterveysongelmat hidastavat opintojen etenemistä merkittävästi. Edistetään joustavien opiskelumahdollisuuksien toteuttamista ja käyttöönottoa sekä kiinnittymistä yliopistoyhteisöön. Kiinnitetään vaikutustyössä huomiota opintotuen etenemisvaatimusten mukaisen opiskelutahdin mahdollistamiseen ja edellytysten luomiseen. Vaikutetaan siihen, että opiskelijoiden mielenterveysongelmiin puututtaisiin entistä varhaisemmassa vaiheessa ja, että opiskelu olisi mahdollista sairauspäivärahalla. 2. Osaaminen keskiöön Suomen koulutuspoliittista keskustelua ohjaa tällä hetkellä keskustelu resursseista sekä pyrkimys tehokkuuteen ja nopeuteen. Toisaalta hallitusohjelman mukaan tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Koulutusjärjestelmää

13 kehitettäessä keskiössä pitäisi näin ollen ennen kaikkea tarkastella osaamisen laatua sekä sivistyksen että työelämän osaamistarpeiden ja kehittämisen näkökulmista. SYL nostaa keskusteluun hyvän ja laadukkaan tutkimukseen perustuvan opetuksen ja opiskelun merkityksen suomalaisen osaamisen kehittymisessä, ja tuo esille konkreettisia avauksia opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseksi. SYL järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumia, joissa käsitellään osaamisen kehittymisen kannalta keskeisiä asioita, kuten opetuksen arvostusta sekä opetussuunnitelmatyön ja osaamistavoitteiden määrittelyn tärkeyttä. SYL jatkaa opiskelijakeskeisen oppimisen metodien ja käytänteiden levittämistä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. SYL vaikuttaa siihen, että opintojen kautta olisi mahdollista saada työelämässä tarvittavaa osaamista sekä hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavaan työhön. Lisäksi SYL vaikuttaa siihen, että opiskelijalla on mahdollista suorittaa hyvin organisoitu korkeakouluharjoittelu, ja että formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista tunnustetaan myös osaksi tutkintoja. Myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet, mukaan lukien yliopistollisen täydennyskoulutuksen kehittäminen, nostetaan osaksi keskustelua. 3. Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Rakenteellinen kehittäminen jatkuu alkaneella hallituskaudella ja säilynee merkittävänä koulutusjärjestelmää muokkaavana prosessina. Yliopistosektorilla rakenteellisen kehittämisen painopiste on siirtynyt yliopistojen sisälle, ja erityinen merkitys on profiloitumisen kautta tapahtuvalla resurssien sisäisellä uudelleen kohdentamisella. SYL osallistuu aktiivisesti rakenteellisesta kehittämisestä ja profiloitumisesta käytävään keskusteluun, samalla jatkaen linjaansa olla ottamatta kantaa yliopistojen sisäisiin asioihin. Sen sijaan SYL tukee ylioppilaskuntia ja hallinnon opiskelijaedustajia vaikutustyössä, jotta opiskelijoiden ääni kuuluisi näissä asioissa entistä paremmin. Tämän lisäksi rakenteellisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomiota ruotsinkielisen yliopistokoulutuksen erityiskysymyksiin. 4. Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa Koulutus on kaupallistunut vähitellen kaikilla koulutusasteilla: aikuis ja täydennyskoulutus ovat pitkään toimineet kaupallisin periaattein, korkeakoulutus on kansainvälisesti kaupallistunut viime vuosina, ja uusin ilmiö Suomessa ovat erilaiset kaupalliset palvelut toisella asteella ja perusopetuksessa. Kaupallistuminen muuttaa käsitystä siitä, mitä koulutus on, mitä arvoja se palvelee ja miten se järjestetään.

14 Laaditaan koulutuksen kaupallistumisesta Suomessa tilanneanalyysi, jossa huomioidaan mm. maksulliset koulutusohjelmat, koulutusviennin ja tilauskoulutuksen kehittäminen sekä ulkomaisen koulutuksen tarjonnan yleistyminen Suomessa. Tilanneanalyysi toteutetaan yhdessä muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ja sen pohjalta suunnitellaan ylioppilasliikkeen toimintaa. 5. Opiskelijoiden oikeusturva Opiskelijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun vaarantuminen on noussut viime aikoina keskusteluun erityisesti ns. SORA lainsäädännön sekä opintoaikojen rajauksen toimeenpanon myötä. SYL seuraa sora lainsäädännön toimeenpanoa yliopistoissa sekä jatkaa vaikutustyötä mahdollisimman yhtenäisten soveltamiskäytäntöjen syntymiseen yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa. Lisäksi SYL varautuu lainsäädännön soveltamiseen ja valituskäytäntöihin hyödyntämällä lainsäädäntöasiantuntemusta. SYL seuraa opintoaikojen rajauksen soveltamista ja edistää yhdenvertaisten soveltamiskäytäntöjen muodostumista. SYL selvittää ylioppilaskuntia useimmin ja eniten työllistävät oikeusturvatapaukset. 6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin Maahanmuuttajataustaiset jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko opintojen ulkopuolelle kuin muu väestö. Ammatillisessa koulutuksessa maahanmuuttajista jatkaa yhtä suuri osa, mutta lukiokoulutuksessa keskimääräisesti muuta väestöä pienempi osuus. Myöskään korkeakoulutuksessa ei maahanmuuttajien määrä vastaa heidän osuuttaan koko väestöstä. Kiinnitetään erityishuomiota maahanmuuttajien siirtymiseen koulutusasteelta toiselle ja edistetään siirtymien tukemista. Tärkeimpinä tavoitteina ovat valmentavat opinnot sekä lukioihin (lukiostartti) että yliopistoihin. Luodaan malli maahanmuuttajataustaisille suunnatuista yliopistoon valmentavista opinnoista. SYL tekee aktiivista yhteistyötä muiden opiskelija ja nuorisojärjestöjen kanssa maahanmuuttajien koulutuspolkuvaihtoehtojen lisäämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Näiden järjestöjen yhteinen työryhmä vuodelta 2011 jatkaa työtään. 7. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen Kansainvälisten opiskelijoiden asemaa korkeakouluissa tulee edelleen parantaa. Kansainvälisille opiskelijoille luodaan aitoja vaikutuskanavia korkeakouluihin sekä olemassa

15 olevien rakenteiden että tarvittaessa uusien kautta. SYL painottaa toiminnassaan kvopiskelijoiden edustuksen parantamista ylioppilaskunnissa, YTHS:ssa, opiskelijaasuntosäätiöissä, opiskelijaruokailun järjestämisessä ja muissa olennaisissa opiskelijoiden asemaan vaikuttavissa toimijoissa. Edistetään yhteistyössä järjestöverkoston kanssa kvopiskelijoiden monipuolista osallistuminen järjestötoimintaan. SYL edistää korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian väliarvioinnin aloittamista. Opiskelijajärjestöt ovat vahvasti mukana arvioinnissa. 8. Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen Työvoimapalveluiden tarkoitus on tarjota itsenäisesti käytettäviä sekä henkilökohtaisia työvoimapalveluita kuten tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta sekä yrittäjyydestä. Lisäksi työvoimapalvelut auttavat työnhaussa ja välityksessä. Tällä hetkellä akateemista työvoimapalvelua tarjotaan seitsemällä paikkakunnalla, joista Helsingin Kluuvin piste on ainoa, jossa palveluille on riittävät resurssit toimia. Tilanne on monelta osin kestämätön. SYL vaikuttaa yhdessä ylioppilaskuntien kanssa akateemisten työvoimapalveluiden parantamiseksi yliopistopaikkakunnilla sekä yliopistojen ura ja rekrytointipalveluiden ja TE toimistojen yhteistyön lisäämiseksi. 9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä Työsuhteiden pätkittyminen on arkipäivää Suomessa. Suuri osa opiskelijoista on epätyypillisissä työsuhteissa. Työsuhteiden pätkittymisestä johtuen pidemmän yhtäjaksoisen ja etukäteen suunnitellun vuosiloman pitäminen on mahdotonta. Tämän takia nykyistä vuosilomakäytäntöä on syytä muuttaa. Lomapankkijärjestelmän kehittäminen on olennainen osa keskustelua pätkätyötä tekevien aseman parantamiseksi myös akateemisella kentällä. SYL tekee vaikutustyötä poliittisten sidosryhmien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on lomapankkijärjestelmän saaminen keskusteluun vuoden 2012 aikana, ja lomapankkijärjestelmän saattaminen valmisteluun hallituskauden aikana. 10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen SYL vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja arviointia sekä keskustoimistolla että toiminnassaan ylioppilaskuntien kanssa. Tätä varten päivitetään SYL:n yhdenvertaisuussuunnitelma, joka toimii tukena kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla. Päivityksen yhteydessä määritellään mm. keinot arvioida

16 järjestelmällisesti liiton toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. SYL tukee ylioppilaskuntien yhdenvertaisuus ja esteettömyystyötä. 11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen Tampereen YTHS:llä vuosina toteutetun Suunta hankkeen tulosten mukaan sosiaalityöntekijän avulla pystytään tehokkaasti ehkäisemään opiskelijan syrjäytymistä. Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat usein opiskelijoiden saavuttamattomissa eikä opiskelijoilla ole niistä riittävästi tietoa. Opiskelun ja elämänhallinnan ongelmat tulevat usein esiin terveysongelmia selvitettäessä, mutta opiskeluterveydenhuollon piiristä ei ole olemassa luontevaa väylää kunnallisen sosiaalityön pariin. Jotta opiskelijoiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja opintojen etenemistä edistää, tulee opiskelijoiden saatavilla olla heille soveltuvaa sosiaalityötä. Kerätään tietoa opiskelijoiden ulottuvilla olevan sosiaalityön järjestämisen mahdollisuuksista ja luodaan liitolle oma näkemys parhaasta sosiaalityön toteuttamismallista (esim. kunta, korkeakoulu tai YTHS). Aloitetaan tämän kerätyn tiedon pohjalta vaikuttamistyö. 12. Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä Sosiaaliturvajärjestelmässä on useita epäkohtia opiskelijoiden suhteen, eikä opintotuki sovi yhteen muiden etuuksien kanssa tarvittavissa määrin. SYL laatii oman näkemyksensä opiskelijan sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuudesta ja kehittämistoimenpiteistä tarkastellen yleisimpiä opiskelijan sosiaaliturvaan liittyviä ongelma ja eri tukimuotojen yhteensovittamistilanteita. 13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen SYL lisää kehitysyhteistyön näkyvyyttä ja houkuttelevuutta yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus ottaa osaa kehitysyhteistyötoimintaan joko tulemalla mukaan kehitysyhteistyötoimintaan tai maksamalla kehitysyhteistyömaksua. SYL tekee omaa kehitysyhteistyötoimintaansa näkyvämmäksi KENKKUn ja ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa laajentaen näin opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia. 14. Järjestösektoriverkoston luominen Ylioppilaskuntien erilaiset alayhdistykset toimivat opiskelijaa lähimpänä olevalla järjestötoiminnan tasolla. Yhdistykset ottavat uudet opiskelijat vastaan, valvovat opiskelijoiden etuja oppiaine ja tiedekuntatasolla ja järjestävät yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukevaa toimintaa. Yhdistysten kautta SYL voi kuulla laajemmin opiskelijoiden tarpeita ja lujittaa

17 edelleen liikkeen vahvuuksia, organisoituneisuutta ja massojen nopeaa tavoittamista. Ylioppilaskuntien järjestösektorien yhteistyötä kehittämällä saadaan synergiaetuja mm. koulutusmateriaalien ja oppaiden yhteisestä tuottamisesta. SYL ryhtyy kehittämään ylioppilaskuntien järjestösektoreiden verkostoa Kykyprojektivetoisesti. Kartoitetaan sektorin toiveet ja tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan sen mukaan viestintää, tapaamisia ja koulutusmateriaalia. Tuetaan järjestösektoreita erityisesti opiskelukyvyn, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa järjestötoimintaan Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit 1. Opintotukijärjestelmän kehitys Seurataan opintotuen kehittämisen toimenpiteiden toteuttamista ja osallistutaan keskusteluun opintotuen jatkokehittämisestä. Tuetaan opintotukijärjestelmän kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti kannustamaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Pidetään yllä keskustelua opintotuen huoltajakorotuksesta ja perheellisten opiskelijoiden asemasta. Osallistutaan aktiivisesti ja aloitteellisesti opintotuen kehittämistä pohtivien tahojen toimintaan. 2. YTHS:n talouden ja AMK pilotin seuraaminen Vuosi 2012 on YTHS:n toiminnassa muutoksen aikaa. Muutoksia tuo mukanaan muun muassa syksyllä 2011 alkanut AMK opiskelijoiden YTHS pilotti sekä passiivirekisterikäytäntö, joka voi vaikuttaa merkittävästikin YTHS:n talouteen. Seurataan AMK pilotin etenemistä ja yliopisto opiskelijoiden palveluiden tasoa pilotin aikana. Kiinnitetään huomiota YTHS:n talouden kehittymiseen sopeuttamistoimien jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään passiivirekisterikäytännön vaikutukseen YTHS:n talouteen. 3. Toimivampi OLL

18 Osallistutaan OLL:n toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoiden liikuntaliittoa kehitetään keskustoimistovetoisesti jäsenjärjestöjen haluamaan suuntaan. 4. Opiskelija asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus Kytketään opiskelija asumiseen vaikuttaminen osaksi kuntavaalikampanjaa ja pyritään löytämään kohtuulliset ratkaisut hätämajoitusten järjestämiseksi yliopistopaikkakunnilla. Tuetaan ylioppilaskuntien vaikutustyötä paikallisesti ja edistetään energiatehokkuuden lisääntymistä uudisrakentamisessa ja opiskelija asuntojen peruskorjauksessa. OKM:n asettama työryhmä selvitti vuonna 2011 korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyviä asumispalveluita ja ehdotti seurantatoimikunnan perustamista. Toimikunnan tehtävänä olisi seurata ja tukea korkeakoulujen kansainvälisten asumispalveluiden yhteistyötä sekä palvelukehitystä. SYL edistää osaltaan toimikunnan tavoitteiden toteutumista ja tukee korkeakoulujen vastuutusta kansainvälisten opiskelijoiden asumispalveluiden järjestämisestä. 5. Tasa arvoinen perhe elämä Tasa arvoisen perhe elämän saavuttamiseksi Suomessa tulee uudistaa vanhempainvapaajärjestelmä sekä säätää tasa arvoinen avioliittolaki. Osallistutaan keskusteluun perhevapaamallin uudistamisesta ja vanhemmuuden kustannusten jakamisesta tasan työnantajien kesken sekä työn ja perhe elämän yhteensovittamisesta. Edistetään tasaarvoisen avioliittolain säätämistä. 6. Viestintä 2010 luvulle ja sen yli Ajetaan vuonna 2011 valmistuneen viestintäkäsikirjan käytännöt kaikkien SYL:n toimijoiden arkirutiineihin. Uudistetaan SYL:n infomateriaali, jota on tarjolla uusille opiskelijoille ja sidosryhmille. Kasvatetaan liiton vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa ja pyritään kasvattamaan Facebook fanimäärää. Etsitään uusia ja kevyitä keinoja kertoa SYL:n toiminnasta jäsenistölle ja sidosryhmille verkossa. Kehitetään dokumentointi ja arkistointikäytäntöjä. SYL:n toimintaa kehitetään kohti kattavampaa kolmikielisyyttä: liitto edistää suomen, ruotsin ja englannin kielten käyttöä ja hyvää yhdenvertaista kielipolitiikkaa omassa toiminnassaan ja ylioppilaskunnissa. 7. Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma

19 Työurien pidentämiseen tähtäävät toimet koskevat opiskelijoita aina perusasteelta aikuiskoulutukseen. Nykyisessä työurakeskustelussa opiskelijat ovat lähinnä tiukennusten ja rajausten kohteena. SYL toimii työurakeskustelussa aktiivisesti yhdessä ylioppilaskuntien kanssa tuoden esille relevantteja keinoja pidentää työuria vahingoittamatta Suomen koulutusjärjestelmää. 8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässä Opiskelijoiden työnteko opintojen aikana on arkipäivää, ja opiskelijat toimivat suurena työntekijäreservinä useilla aloilla. Opintojen aikaiseen työntekoon liitetään erilaisia negatiivisia sävyjä ja virheellisiä olettamuksia. Tästä johtuen opiskelijoiden tekemää työtä ei usein arvosteta, mikä näkyy huonoina työehtoina ja työolosuhteina. SYL nostaa esille opintojen aikaiseen työssäkäyntiin liittyviä kehittämistarpeita yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä tuottaa oikean kuvan vallitsevasta tilanteesta. Vaikutustyön tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työehtoja sekä saada opintojen aikainen työnteko sidosryhmien agendalle.

20 SYL Hallituksen esitys Valmistelijat Ilari Nisula Antti Jukka Huovila Hallituksen esitys lisäyksestä linjapaperin kohtaan 2.2. Esityksen taustaksi on laadittu taustamuistio opintolainasta. Muotoillut ehdotukset kuvaavat tavoitetilaa linjapaperin mukaisesti. Alustavasti kannustimilla tarkoitetaan nykyjärjestelmän mukaisesti opintolainavähennystä ja riskisuojilla korkoavustusta. Liittokokouksen päättämän linjan puuttuessa hallituksen toiminta on kuluneen vuoden aikana ollut lähimpänä linjaa 3. Vaihtoehdot: 1. Opintolainajärjestelmä lakkautetaan Opiskelijoita kohdellaan samalla tavalla kuin muita sosiaalietuuksia saavia, eikä opiskelijoiltakaan edellytetä toimeentulon turvaamista lainarahalla. Opintolainajärjestelmä lakkautetaan, ja opintorahan ja asumislisän yhteismäärä on muiden vähimmäisetuuksien tasolla. 2. Nykyinen opintolainajärjestelmä säilytetään Opintolaina on osa opintorahapainotteista opintotukijärjestelmää. Täysipäiväistä opiskelua tuetaan huolehtimalla opintorahan ja asumislisän riittävästä tasosta. Opintolainan suhteellista osuutta ei nosteta. Opintolainajärjestelmässä on toimivat riskisuojat ja kannustimet. Opiskelijoita ei kannusteta aktiivisesti ottamaan opintolainaa. 3. Nykyistä opintolainajärjestelmää kehitetään Opintorahapainotteisessa opintotuessa laina on houkutteleva ja turvallinen toimeentulon täydentämisen muoto. Lainan houkuttelevuudesta huolehditaan riittävillä kannustimilla sekä riskisuojilla ja niitä kehitetään. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään. Opintolainan suhteellista osuutta ei nosteta. 4. Opintolainajärjestelmää kehitetään ja lainan suhteellista osuutta opintotuesta lisätään Opintolainan käyttöasteen nostaminen on keskeinen keino tukea täysipäiväistä opiskelua. Lainaan houkuttelevuudesta pidetään huolta tarjoamalla riittävät kannustimet ja riskisuojat, joita kehitetään. Opintolainan osuus opintotuen kokonaismäärästä on enimmillään puolet. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään markkinoimalla opintolainaa avoimesti. lisäksi poistetaan linjapaperista: opintorahapainotteinen sana osion alusta.

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sisältö VUODEN 2012 PÄÄTAVOITE... 1 Kunnallisvaalit

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta ja toimittaakin alla huomionsa liittokokousmateriaaleista. AYY kiittää erityisesti

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Millaisen Suomen haluamme?

Millaisen Suomen haluamme? Millaisen Suomen haluamme? Akavan linjauksia taloudesta ja työstä 27.2.2012 Miksi? Talouden ja ikääntymisen haasteet ovat vakavat Julkisen talouden kestävyydelle, työn tekemisen kannustamiselle ja työurien

Lisätiedot

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien alkupäästä Työurien pidentäminen alkupäästä, etenkin korkeakoulutettujen osalta, on tehtävä jossa vastuu on ennen kaikkea opiskelijalla itsellään, mutta

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Toivomme SYL:n toiminnan keskittyvän kevään 2015 aikana voimakkaasti

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Nina Björn Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kansainvälistymispalvelut Kv-kevätpäivät 2016,

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta Opetus ja kulttuuriministeriö Kirjaamo Eila Rissanen Opetus ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Terveyspalvelualan Liiton lausunto

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot