Sivistysjohtajan päätösvalta on kirjattu hallintosääntöön. 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistysjohtajan päätösvalta on kirjattu hallintosääntöön. 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio"

Transkriptio

1 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen delegointisääntö Tausta ja tarkistus Hallintosäännön mukaan sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen johtajana toimii sivistysjohtaja, joka päättää toimialueen organisoinnista ja resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Sivistysjohtajan päätösvalta on kirjattu hallintosääntöön. Hallintosäännön mukaan Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta huolehtii tehtävistä, jotka varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, taiteen perusopetuksen, kirjastotoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen, museotoimen, liikuntatoimen ja vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Lisäksi lautakunta vastaa kaupungin ruokapalvelujen järjestämisestä. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sivistys- ja hyvinvointilautakunta toimii ko. palveluiden tilaajana. 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: - hallinto- ja tukipalvelut - varhaiskasvatuspalvelut - opetus- ja nuorisopalvelut - kulttuuri ja hyvinvointi 1. Hallinto- ja tukipalvelut: hallintopäällikkö Tehtävä/palvelualue Tulosyksikkö Päällikkö Toimialueen hallinto- ja Sivistys- ja hyvinvointi hallintopäällikkö talouspalvelut Ruokapalvelut ruokapalvelupäällikkö Keittiö Tellus ruokapalveluesimies Keittö Kontio ruokapalveluesimies 2. Varhaiskasvatuspalvelut: varhaiskasvatuspäällikkö Tehtävä/palvelualue Tulosyksikkö/ratkaisuvalta Päällikkö Päivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetuksen luokkalaisten lasten kesätoiminta Päiväkodit päiväkodin johtaja

2 Perhepäivähoito (kotona tapahtuva ja ryhmäperhepäivähoito) Erityisvarhaiskasvatus Muu päivähoito (kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet, ostettava päivähoito) Esiopetus Esioppilaiden psykososiaaliset palvelut, esioppilaiden erityinen tuki Perusopetuksen luokkalaisten lasten kesätoiminta Alakoulujen kouluavustajapalvelut sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta päivähoidon ohjaaja erityisvarhaiskasvatuksen toimintayksikön johtaja varhaiskasvatuspäällikkö päiväkodinjohtaja varhaiskasvatuspäällikkö varhaiskasvatuspäällikkö varhaiskasvatuspäällikkö 3. Opetus- ja nuorisopalvelut: opetuspäällikkö Tehtävä/palvelualue Tulosyksikkö Päällikkö Perusopetuspalvelut Peruskoulut rehtori Lukiopalvelut Riihimäen lukio ja aikuislukio rehtori Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut nuorisotoimenjohtaja 4. Kulttuuri ja hyvinvointi : kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö Tehtävä/palvelualue Tulosyksikkö Päällikkö Kulttuuripalvelut Yleinen kulttuuri kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö Riihimäen kaupunginmuseot - Riihimäen kaupunginmuseo - Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo - Finlands Glasmuseum johtava intendentti museonjohtaja Kaupunginkirjasto kirjastotoimenjohtaja

3 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Liikunta-, urheilu-, ulkoilu- ja ohjauspalvelujen tuottaminen sekä liikuntapaikkojen ylläpito/liikuntapalvelut Kansalaisopisto Lasten ja nuorten taidekoulu Musiikkiopisto Liikuntapalvelut rehtori suunnitteluopettaja johtava opettaja apulaisrehtori liikuntapäällikkö 3 Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualue Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualue vastaa toimialueen yhteisistä toimisto-, päätöksenteko-, talous- ja henkilöstöpalveluista sekä arkistosta ja toimialueen kehittämisestä. Palvelualue vastaa lisäksi kaupungin ruokapalvelujen järjestämisestä. Vastuualueen päällikkönä toimii hallintopäällikkö. 3.1 Hallintopäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa vastuualueen organisoinnista toimialuejohtajaa kuultuaan, 2) vastaa vastuualueen toiminnan, talouden ja organisaation kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta sekä vastuualueen voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 3) vastaa vastuualueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä raportoinnista, 4) hyväksyy vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja laskut vahvistetuissa rajoissa, 5) päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden myymisestä ja poistamisesta tämän delegointisäännön mukaisesti, 6) päättää vastuualueen hankinnoista hyväksytyn talousarvion ja tämän delegointisäännön mukaisesti, 7) vastaa toimialueen taloussuunnitelmien laadinnasta ja raportoinnista, 8) huolehtii sivistys ja hyvinvoinnin toimialueen käyttötalouden valtionosuusasioista, pois lukien museotoiminta 9) vastaa sivistys ja hyvinvoinnin toimialueen taloushallinnosta, 10) päättää esi- ja perusopetuksen osalta kuljetuksen tai kuljetusavustuksen myöntämisestä lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti, 11) päättää sivistys ja hyvinvoinnin toimialueen järjestämässä toiminnassa sattuneen vahingon korvaamisesta, 12) päättää kiinteistöjen ja huoneistojen vuokravapaudesta tilapäisten tilaisuuksien osalta kaupunginhallituksen

4 päättämien periaatteiden mukaisesti lukuun ottamatta kulttuuri- ja hyvinvointivastuualueen tiloja. 3.2 Ruokapalvelupäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa palvelualueen kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 2) valmistelee sivistyslautakunnalle palvelualuetta koskevat asiat, 3) vastaa ruokapalvelutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarvittavasta yhteistyöstä, 4) hyväksyy palvelualueensa laskut ja muut menotositteet, 5) päättää yksikkönsä hankinnoista, poistoista ja tilojen käyttöluvista annettujen ohjeiden mukaisesti. Ruokapalvelupäällikön esimiehenä toimii sivistysjohtaja. 4 Varhaiskasvatuksen vastuualue Varhaiskasvatuksen vastuualue huolehtii kaupungin varhaiskasvatuslain sekä perusopetuslain esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lain perustella tuotettujen palvelujen kehittämisestä, koordinoinnista ja toimeenpanosta. Vastuualueen päällikkönä toimii varhaiskasvatuspäällikkö. 4.1 Varhaiskasvatuspäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään varhaiskasvatuspäällikkö: 1) vastaa vastuualueen organisoinnista, toimialuejohtajaa kuultuaan, 2) vastaa toiminnan, talouden ja organisaation kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta sekä vastuualueen voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 3) vastaa vastuualueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä raportoinnista 4) hyväksyy vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja laskut vahvistetuissa rajoissa, laskujen osalta sama oikeus on palvelualueen päälliköllä 5) päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden myymisestä ja poistamisesta, 6) päättää vastuualueen hankinnoista hyväksytyn talousarvion mukaisesti

5 7) päättää virantoimituksenvelvollisuuden ja toimenkuvan muuttamisesta sekä henkilöstön siirtämisestä vastuualueen sisällä, 8) päättää lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan vaihtamisesta, 9) päättää lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikasta, mikäli ryhmän lapsimäärä ylittää lautakunnan ryhmille asettamat enimmäismäärät, 10) päättää esiopetuksessa annettavasta erityisestä tuesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta. Varhaiskasvatuspäälliköllä on sama toimivaltuus kuin hänen alaisellaan henkilöstöllä ja oikeus ottaa päätettäväkseen alaisensa viranhaltijan päätösvaltaan kuuluva asia. 4.2 Päiväkodin johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa yksikkönsä toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 2) päättää yksikkönsä osalta lapsen ottamisesta ja sijoittamisesta varhaiskasvatukseen sekä hoitomuodon muuttamisesta ja sijoituksen päättymisestä, 3) antaa lasta koskevat lausunnot, 4) antaa yksikköään koskevat lausunnot ja vastaa muistutuksiin, 5) hyväksyy yksikkönsä laskut ja muut menotositteet kaupungin taloushallinnon ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaisesti 6) päättää yksikkönsä hankinnoista kaupungin hankintatoimen ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaan 7) päättää irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja luovuttamisesta kaupunginhallituksen ja tämän delegointisäännön :n 18 ohjeiden mukaisesti 8) myöntää kiinteistön ja huoneiston sekä irtaimiston käyttöluvat lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti 9) päättää alaisensa henkilöstön lyhytkestoisesta enintään kolme päivää kestävästä täydennyskoulutuksesta ja sen paikallisuudesta 10) päättää vapautuksen myöntämisestä esiopetuksesta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi. 4.3 Tulosyksikön johtajana toimivan erityislastentarhanopettajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa yksikkönsä toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2) antaa lasta koskevat lausunnot

6 3) antaa lausunnot, jotka koskevat varhaiskasvatuksen maksujen määräämistä, alentamista sekä perimättä jättämistä, 4) antaa lausunnot, jotka oikeuttavat kotihoidontukeen vaikka lapsi käyttää kunnallista varhaiskasvatusta, 5) antaa yksikköään koskevat lausunnot ja vastaa muistutuksiin 6) hyväksyy yksikkönsä laskut ja muut menotositteet kaupungin taloushallinnon ohjeiden ja tämän delegointisäännön mukaisesti 7) päättää yksikkönsä hankinnoista kaupungin hankintatoimen ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaan 8) päättää irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja luovuttamisesta kaupunginhallituksen ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaisesti 9) päättää alaisensa henkilöstön lyhytkestoisesta enintään kolme päivää kestävästä täydennyskoulutuksesta ja sen palkallisuudesta. 4.4 Päivähoidon ohjaajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa yksikkönsä toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 2) päättää yksikkönsä osalta lapsen ottamisesta ja sijoittamisesta varhaiskasvatukseen sekä hoitomuodon muuttamisesta ja sijoituksen päättymisestä 3) antaa lasta koskevat lausunnot, 4) antaa yksikköään koskevat lausunnot ja vastaa muistutuksiin 5) vastaa yksityisen palvelutuotannon valvonnasta, 6) määrää varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksut sekä päättää niiden alentamisesta ja perimättääjättämisestä, 7) hyväksyy yksikkönsä laskut ja muut menotositteet kaupungin taloushallinnon ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaisesti, 8) päättää yksikkönsä hankinnoista kaupungin hankintatoimen ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaan, 9) päättää irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja luovuttamisesta kaupunginhallituksen ohjeiden ja tämän delegointisäännön :n 18 mukaisesti ja 10) päättää alaisensa henkilöstön lyhytkestoisesta enintään kolme päivää kestävästä täydennyskoulutuksesta ja sen palkallisuudesta. 5 Opetus- ja nuorisopalvelujen vastuualue Opetus- ja nuorisopalvelujen vastuualue huolehtii perusopetuslain, lukiolain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä nuorisolain mukaisten palvelujen kehittämisestä, koordinoinnista, toimeenpanosta ja yksilöä

7 koskevista päätöksistä. Vastuualueen päällikkönä toimii opetuspäällikkö. 5.1 Opetuspäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään opetuspäällikkö 1) vastaa vastuualueen organisoinnista toimialuejohtajaa kuultuaan, 2) vastaa toiminnan, talouden ja organisaation kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta sekä vastuualueen voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 3) vastaa vastuualueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä raportoinnista 4) hyväksyy vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja laskut vahvistetuissa rajoissa, laskujen osalta sama oikeus on palvelualueen päälliköllä 5) päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden myymisestä ja poistamisesta, 6) päättää vastuualueen hankinnoista hyväksytyn talousarvion ja tämän delegointisäännön mukaisesti, 7) päättää alaisensa henkilöstön työsuhteeseen ja virkaan ottamisesta lukuun ottamatta lukion rehtoria ja nuorisotoimenjohtajaa, 8) päättää virantoimituksenvelvollisuuden ja toimenkuvan muuttamisesta sekä henkilöstön siirtämisestä vastuualueen sisällä, 9) päättää perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämispaikasta tai sen vaihtamisesta, 10) päättää OVTES-henkilöstön palkka- ja työsuhdeasioista, 11) päättää perusopetuksen oppilaita koskevista maksusitoumuksista, 12) myöntää rehtorille luvan ylittää lautakunnan päättämä enimmäisoppilasmäärä enintään 10 %:lla, 13) päättää oppilaan vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta. Opetuspäälliköllä on sama toimivaltuus kuin hänen alaisellaan henkilöstöllä ja oikeus ottaa päätettäväkseen alaisensa viranhaltijan päätösvaltaan kuuluva asia. 5.2 Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta ovat soveltuvin osin perusopetuksen rehtorin tehtävien lisäksi: 1) päättää oppilaitoksen työjärjestyksestä ja opettajien työnjaosta sekä opettajakuntaa kuultuaan opetussuunnitelmaan perustuvasta vuosi- suunnitelmasta

8 2) päättää lukuvuoden opetuksen aloittamis- ja lopettamispäivistä ja loma-ajoista lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 3) hyväksyy opettaja- ja oppilaskuntaa kuultuaan oppilaskunnan säännöt, ellei oppilaskunnan tehtäviä hoida rekisteröity yhdistys 4) päättää opetuksen järjestämisestä poikkeuksellisesti sekä myöntää 5) luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta 6) päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta ja osaamisen tunnustamisesta ao.aineen opettajaa kuultuaan 7) myöntää luvan opiskelujen suoritusajan pidennykseen sekä katsoo opiskelija eronneeksi 8) päättää opiskelijoilta ja asiakkailta perittävistä materiaali- ym. pienehköistä maksuista ja opettajakuntaa kuultuaan opiskelijoille myönnettävistä stipendeistä 9) päättää edellä määrätyn päätösvallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 5.3 Nuorisotoimenjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa nuorisopalvelujen kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 2) valmistelee sivistyslautakunnalle nuorisopalveluja koskevat asiat. 3) vastaa nuorisopalvelujen kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri tahojen kesken. 4) hyväksyy nuorisopalvelujen laskut ja muut menotositteet sekä huolehtii yksikkönsä laskutuksesta. 5) päättää nuorisopalvelujen hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 6) päättää nuorisopalveluiden irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja luovuttamisesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. 7) myöntää nuorisotilojen sekä irtaimiston käyttöluvat kulttuurija vapaa-aikajaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 8) päättää nuorisotilojen aukioloajoista sekä hyväksyy niiden käyttösäännöt. 9) myöntää helpotus tai vapautus nuorisotilojen maksuista kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti. 10) päättää nuorisopalveluiden henkilökunnan koulutuksesta Perusopetuksen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa koulunsa toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 2) valmistelee sivistyslautakunnalle yksikköänsä koskevat asiat,

9 3) vastaa koulunsa vuosisuunnitelman ja opetussuunnitelman sisällön valmistelusta opettajakuntaa kuultuaan, 4) antaa yksikköä koskevat lausunnot sekä vastaa koulussa yhteistyön toimivuudesta eri tahojen kanssa, 5) ottaa yksikkönsä perusopetuksen oppilaat, 6) vastaa oppilaan opetuksen järjestämistä koskevista suunnitelmista ja päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä lukuun ottamatta oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta (Pol 18 ), 7) määrää tutkivan opettajan, 8) päättää opetusharjoittelijan ottamisesta, 9) päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta, 10) päättää vapautuksen myöntämisestä opiskelusta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, 11) päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta, 12) päättää yksikkönsä stipendien ja apurahojen jakamisesta opettajakuntaa kuultuaan, 13) hyväksyy yksikkönsä laskut ja muut menotositteet kaupungin taloushallinnon ohjeiden mukaisesti, 14) päättää yksikkönsä hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden ja tämän delegointisäännön mukaisesti, 15) päättää tulosyksikkönsä irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja luovuttamisesta kaupunginhallituksen ohjeiden ja tämän delegointisäännön mukaisesti, 16) myöntää tulosyksikkönsä kiinteistön ja huoneiston sekä irtaimiston käyttöluvat kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 17) huolehtii yksikkönsä henkilökunnan kehittämissuunnitelmien laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä, 18) päättää alaisensa henkilöstön lyhytkestoisesta enintään kolme päivää kestävästä täydennyskoulutuksesta ja sen palkallisuudesta, 19) oikeuttaa oppilaan jatkamaan koulunkäyntiä koulunkäyntioikeuden jo päätyttyä. 6 Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualue Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualue huolehtii kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, nuorisolain, liikuntalain, taiteen perusopetuslain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella tuotettujen palveluiden kehittämisestä, koordinoinnista ja toimeenpanosta. Vastuualueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö. 6.1 Kulttuuri- ja hyvinvointipäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa vastuualueen organisoinnista, toimialuejohtajaa kuultuaan,

10 2) vastaa toiminnan, talouden ja organisaation kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta sekä vastuualueen voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 3) vastaa vastuualueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä raportoinnista 4) hyväksyy vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja laskut vahvistetuissa rajoissa, laskujen osalta sama oikeus on palvelualueen päälliköllä 5) päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden myymisestä ja poistamisesta, 6) päättää vastuualueen hankinnoista hyväksytyn talousarvion mukaisesti 7) päättää alaisensa henkilöstön työsuhteeseen ja virkaan ottamisesta, 8) päättää virantoimituksenvelvollisuuden ja toimenkuvan muuttamisesta sekä henkilöstön siirtämisestä vastuualueen sisällä, 9) päättää alaisensa henkilöstön sijaisuuksista 6.2 Kirjastotoimenjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa kirjaston palvelutoiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 2) valmistelee sivistyslautakunnalle yksikköänsä koskevat asiat. 3) vastaa kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisestä sekä aluekirjasto- toiminnasta ja muusta yhteistyöstä eri tahojen kesken. 4) hyväksyy yksikkönsä laskut ja muut menotositteet sekä huolehtii yksikkönsä laskutuksesta. 5) päättää kirjastotoimen hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 6) myöntää kiinteistön ja huoneistojen sekä irtaimiston käyttöluvat kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 7) päättää kirjaston aukioloajat ja hyväksyy käyttösäännöt sekä myöntää helpotuksen tai vapautuksen kirjaston tilojen käytöstä 6.3 Riihimäen kaupungin museot; johtavan intendentin tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa Riihimäen kaupungin museot tulosalueen kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 2) vastaa alansa tallennus-, tutkimus-, näyttely-, julkaisu- ja myyntitoiminnan harjoittamisesta

11 3) vastaa Riihimäen kaupunginmuseon ja Riihimäen taidemuseon hallussa olevien kokoelmien ja kirjaston järjestämisestä ja hoitamisesta siten, että ne ovat ajanmukaisessa kunnossa ja tutkijoiden käytettävissä 4) valmistelee sivistyslautakunnalle Riihimäen kaupungin museot tulosaluetta koskevat asiat. 5) vastaa Riihimäen kaupungin museot tulosalueen kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri tahojen kesken. 6) hyväksyy Riihimäen kaupungin museot tulosalueen sopimukset, sitoumukset, laskut ja muut menotositteet sekä huolehtii yksikkönsä laskutuksesta. 7) päättää Riihimäen kaupungin museot tulosalueen hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 8) myöntää Riihimäen kaupungin museot tulosalueen käyttöluvat ja päättää aukioloajoista sekä myöntää helpotuksen tai vapautuksen Riihimäen kaupunginmuseon ja Riihimäen taidemuseon maksuista 9) päättää Riihimäen kaupungin museot tulosalueen henkilökunnan koulutuksesta 10) päättää Riihimäen kaupunginmuseon ja Riihimäen taidemuseon valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien oikaisuvaatimusten tekemisestä 6.4 Liikuntapäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa liikuntapalvelujen kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 2) valmistelee sivistyslautakunnalle liikuntapalveluja koskevat asiat. 3) vastaa liikuntapalvelujen kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri tahojen kesken. 4) hyväksyy liikuntapalvelujen laskut ja muut menotositteet sekä huolehtii yksikkönsä laskutuksesta. 5) päättää liikuntapalvelujen hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 6) myöntää liikuntapaikkojen ja -tilojen sekä irtaimiston käyttöluvat kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 7) päättää liikuntapaikkojen ja -tilojen aukioloajoista sekä hyväksyy niiden käyttösäännöt. 8) myöntää helpotus tai vapautus liikuntapaikkojen ja -tilojen maksuista kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti. 9) päättää liikuntapalvelujen henkilökunnan koulutuksesta. 6.5 Suomen lasimuseon museonjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

12 1) vastaa Suomen lasimuseon kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 2) vastaa alansa tallennus-, tutkimus-, näyttely-, julkaisu- ja myyntitoiminnan harjoittamisesta 3) vastaa Suomen lasimuseon hallussa olevien kokoelmien ja kirjaston järjestämisestä ja hoitamisesta siten, että ne ovat ajanmukaisessa kunnossa ja tutkijoiden käytettävissä 4) valmistelee sivistyslautakunnalle Suomen lasimuseon tulosaluetta koskevat asiat. 5) vastaa Suomen lasimuseon kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri tahojen kesken. 6) hyväksyy Suomen lasimuseon sopimukset, sitoumukset, laskut ja muut menotositteet sekä huolehtii yksikkönsä laskutuksesta. 7) päättää Suomen lasimuseon hankinnoista kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. 8) myöntää Suomen lasimuseon käyttöluvat ja päättää aukioloajoista sekä myöntää helpotuksen tai vapautuksen Suomen lasimuseon maksuista 9) päättää Suomen lasimuseon henkilökunnan koulutuksesta 10) päättää Suomen lasimuseon valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien oikaisuvaatimusten tekemisestä 6.6 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa tulosalueensa toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2) valmistella sivistyslautakunnalle tulosaluettaan koskevat asiat 3) vastaa omalta osaltaan taiteen perusopetuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaisesta toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. 4) päättää tässä johtosäännössä määrätyn päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille 5) päättää alaisensa viranhaltijan opetusvelvollisuudesta KVTES:n 6) määräysten mukaisesti sivistystoimenjohtajaa kuultuaan. 7) myöntää tilojensa käyttöluvat sekä helpotukset tai vapautukset tilojen käyttömaksuista 6.7 Lasten ja nuorten taidekoulun johtavan opettajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa alaisensa toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2) valmistella sivistyslautakunnalle yksikköänsä koskevat asiat

13 3) vastaa omalta osaltaan taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä oppilaitoksen toimi-alueella. 4) päättää tässä johtosäännössä määrätyn päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille 6.8 Riihimäen kansalaisopiston suunnittelijaopettajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1) vastaa alaisensa toiminnan kokonaissuunnittelusta, laadusta ja päättää voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2) valmistella sivistyslautakunnalle yksikköänsä koskevat asiat 3) vastaa omalta osaltaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä oppilaitoksen toimialueella. 4) päättää tässä johtosäännössä määrätyn päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille. 7 Vastuualueen päällikön kelpoisuusvaatimukset Vastuualueen päällikön tehtävään nimettävältä vaaditaan riittävää esimies- ja johtamiskokemusta sekä soveltuva ja riittävä käytännön kokemus vastuualueen tehtävistä. 8 Viranhaltijan päätösvalta Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja päättää ratkaisuvallan käyttämisestä ja sen delegoimisesta alaiselleen viranhaltijalle ja, että toimialue ylläpitää delegointisääntöä, johon kootaan sivistysjohtajan ratkaisuvallan siirrot. 9 Henkilöstön siirtyminen vastuualueille Perusopetuksen koulujen, Riihimäen lukion ja aikuislukion sekä nuorisopalveluiden henkilöstö siirtyvät opetus- ja nuorisopalvelujen vastuualueelle. Kirjaston, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluyksikköjen henkilöstö siirtyy kulttuuri ja hyvinvoinnin vastuualueelle. Ruokapalvelujen henkilöstö siirtyy hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueelle. 10 Henkilökunnan ottaminen, irtisanominen ja lomauttaminen

14 Sivistysjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Sivistysjohtaja valitsee vastuualuepäälliköt. Vastuualuepäälliköt valitsevat alaisensa palvelualuepäälliköt. Palvelualuepäälliköt valitsevat alaisensa henkilökunnan. Muun henkilökunnan valitsee asianomaisen tulosyksikön päällikkö. Sivistysjohtajan irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa kaupunginhallitus. Muun henkilökunnan irtisanoo, eron myöntää sekä lomauttaa ottava viranhaltija. 11 Tehtäväkohtaisen palkan määrääminen ja palkanlisien myöntäminen Palvelukseen otettavan henkilökunnan tehtäväkohtaisen palkan määrittelee sivistysjohtajan osalta kaupunginhallitus. Muun henkilökunnan tehtäväkohtaisen palkan määrittelee alaisensa henkilökunnan osalta ottava viranhaltija voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten ja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. Tehtäväkohtaiseen palkkaan tai perustuntipalkkaan kuulumattomat harkinnanvaraiset palkanosat myöntää annettujen yleisohjeiden mukaisesti sivistysjohtaja. 12 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen sekä henkilökunnan siirtäminen Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta päättää sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja päättää alaisensa viranhaltijan tai työntekijän siirtämisestä toimialueen sisällä toiseen virkaan tai toimeen. 13 Sijaisuudet Sivistysjohtajan sijaisen määrää kaupunginjohtaja. Vastuualueen päällikön sijaisen määrää sivistysjohtaja. Palvelualueen päällikön sijaisen määrää vastuualueen päällikkö. Tulosyksikön esimiehen sijaisen määrää palvelualuepäällikkö.

15 Muun henkilökunnan sijaisen määrää asianomaisen tulosyksikön esimies. 14 Virka- ja työvapauden myöntäminen sekä vuosiloman myöntäminen Vastuualueiden päälliköiden lomat sekä virka- ja työvapaudet myöntää sivistysjohtaja. Muiden viranhaltijoiden ja muun henkilöstön lomat sekä virka- ja työvapaudet myöntää ottava viranhaltija. Harkinnanvaraisen yli kolme päivää kestävän virka- tai työvapauden palkallisuudesta päättää sivistysjohtaja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. 15 Asiakirjojen allekirjoittaminen Toimialueen sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa sivistysjohtaja. Vastuualueen asiakirjat allekirjoittaa vastuualueen päällikkö. Palvelualueen asiakirjat allekirjoittaa palvelualueen päällikkö. Tulosyksikön asiakirjat allekirjoittaa tulosyksikön esimies. 16 Hankinnat, laskujen hyväksyminen ja irtaimen käyttöomaisuuden poistaminen Tulosyksiköiden johtajat päättävät yksikkönsä alle euron (alv 0 %) tavara- ja palveluhankinnoista kaupungin hankintaohjeiden ja talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Sivistys ja hyvinvoinnin toimialueen hankintaohjeen mukaisesti viranhaltijapäätös tulee tehdä yli euron (alv 0 %) hankinnoista. Vastuualuepäällikkö päättää alueellaan tavarahankinnoista ja palveluhankinnoista euroon (alv 0 %) saakka kaupungin hankintaohjeiden ja talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Suorahankinta (tulosyksikön johtaja): alle euron tavara- ja palveluhankinnat, Kevyemmät kilpailuttamismenettelyt (vastuu- ja palvelualuepäällikkö):

16 euron tavara- ja palveluhankinnat Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat (hankintatoimikunta/toimialuejohtaja): euron tavara- ja palveluhankinnat Laskut: Laskujen hyväksynnässä noudatetaan em. hankintarajoja. Lisäksi hallintopäällikkö hyväksyy sivistys ja hyvinvoinnin toimialueen yhteiset hallinto- ja tukipalvelutoimintoihin liittyvät laskut. Irtaimen omaisuuden poistaminen, myyminen ja käytettäväksi luovuttaminen: Tulosyksiköiden johtajat päättävät yksikkönsä irtaimen omaisuuden poistamisesta, myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta kuitenkin siten, että useampaa tulosaluetta koskevat päätökset tekee hallintopäällikkö.

Sivistysjohtajan päätösvalta on kirjattu hallintosääntöön. 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio

Sivistysjohtajan päätösvalta on kirjattu hallintosääntöön. 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen delegointisääntö 1.9.2017 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön mukaan sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen johtajana toimii sivistysjohtaja, joka päättää toimialueen

Lisätiedot

Lautakunnan alainen kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto huolehtii kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja museotoimesta sekä matkailupalveluista.

Lautakunnan alainen kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto huolehtii kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja museotoimesta sekä matkailupalveluista. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 Lautakunnan toimiala Sivistyslautakunta huolehtii päivähoito-, perusopetus-,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 4 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.12.2013) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 8 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.6.2014) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalveluiden toimialue jakaantuu neljään vastuualueeseen:

Konserni- ja hallintopalveluiden toimialue jakaantuu neljään vastuualueeseen: Konserni- ja hallintopalvelut Delegointisääntö 1 Tausta ja tarkoitus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2017 Riihimäen kaupungille uuden hallintosäännön. Kaupunginhallituksen toiminta on jaettu kolmeen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä 16.9.2015/ 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta 10.10.2017/ 81 Sisällys Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan. toimintasääntö 2017

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan. toimintasääntö 2017 Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö 2017 Sisällysluettelo SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ... 3 Lautakuntien tehtävänä on... 3 Lautakunta päättää... 3 Sivistyslautakunnan erityistehtävät

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö 1 (12) Oheismateriaali / koultk 21.10.2014 65 Ylöjärven kaupunki Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ LIITE 3, Sivistyslautakunta 28.1.2015 8 SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimi kehittää ja ylläpitää varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalveluita sekä tekee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto.

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto. Oheismateriaali / sivltk 15.11.2016 98 Sivistyslautakunta 93 Sivistyslautakunta ja lautakunnan jaosto 94 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.2.2013 Voimaantulo: 15.2.2013 2 Sisällysluettelo 1 Toimintasäännön tarkoitus... 3 2 Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 103 1. LUKU TOIMIALA 1 Toiminta-ajatus Kajaanin kaupungin sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot