Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta Arvioinnissa on käyty seuraavia vaihtoehtoja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013 75. Arvioinnissa on käyty seuraavia vaihtoehtoja:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen 2811/ /2013 Khkj Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta "Teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan arvioin ti -selvitys Kaupunki on tilannut KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen ra ken ne järjes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Ra ken nus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif-Erik Forsberg ja Veli-Matti Ohtonen. Työryhmä on kokoontunut kak si kertaa. Arviointiraportti on lähetetty sähköisesti konsernijaoston jäsenille ma Arvioinnissa on käyty seuraavia vaihtoehtoja: 1. Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa 2. Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia osaksi yhtiötä (yhtiön toimin taa), tarkastellaan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena 3. Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä 4. Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisen tuo tan non kunnallistekniikan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä Arviointi sisältää KPMG:n suositukset. Esitettyjen hankkeiden toteuttamiseksi KPMG esittää arviointiraportissa sivul la 4 tehtäväksi jatkoselvityksiä ja -laskelmia. Hankkeen ko kouk ses sa päädyttiin esittämään jatkoselvitettäväksi kahta vaih to eh toa, suppeampi ja laajempi keskittäminen. Suppeampi vaihtoehto on esi tet ty arviointiraportissa. Laajemmassa vaihtoehdossa keskitetään laa jem min kunnallistekniikan rakentamis-, kunnossa- ja ylläpitotehtäviä. Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun.

2 Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. " Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi 1) Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymen Bioenergia ja 2) Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyn laajempi vaih to eh to. Osapuolten (KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy, Kymen Bioenergia Oy, Kouvolan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen tuotannon lii ke lai tos ja Kouvolan kaupunki) edustajista koostuva työryhmä on jat ko val mis tel lut asiaa ja käytettävissä ovat olleet KPMG:n laatimat seuraavat sel vi tyk set: 1) Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys / , 2) Rajattu juridinen selvitys - Kymen Bioenergia Oy ja 3) Tuloverolain 122 :ssä tarkoitettu hakemus tappioiden vä hen tä mi sek si omistajavaihdoksen jälkeen Käytettävissä on ollut myös KSS Energia Oy:n toimeksiannosta KPMG:n laatima arvio Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden arvosta. Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys on oheismateriaalina nro 1. Työryhmä esittää: Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta lii te tään osaksi ostetun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. Järjestelyn tavoitteita ovat: 1) Kouvolan Veden toiminnan kehittäminen ja tehostaminen, 2) Kymen Bioenergia Oy:n toiminnan turvaaminen kau pungin ympäristötavoitteiden mukaisesti, 3) Kouvolan Veden ja Bio nener gi an laitoksen synergiaetujen hyödyntäminen, 4) toiminnan lä pi nä ky vyy den lisääminen ja 5) kaupunkikonsernin kokonaisedut. Järjestelyssä huomioonotettavia asioita ovat: 1) Kymen Bioenergia Oy:n ajau tu mi nen alkuvaikeuksien vuoksi konkurssiin merkitsisi kau pun ki kon sernil le 6-8 Me:n tappiota, 2) Bioenergialaitoksen toiminnan lo pet ta mi nen aiheuttaisi valtiolta saadun avustuksen mahdollisen ta kai sin mak su vel vol lisuu den, 3) Kymen Bioenergia Oy:n noin 2,0 Me:n tappiot voi daan käyttää verotuksessa hyväksi, mikäli verottaja hyväksyy järjestelyt ja 4) järjestely

3 edellyttää, että valtuusto myöntää tarvittavan mää rä ra han osakekaupan toteuttamiseen. Selvitysten mukaan bioenergialaitos tukee Kouvolan Veden toimintaa, kun toiminta on yhdistetty samaan organisaatioon. Asiaa käsitellään kaupungin YT-ryhmän seuraavassa kokouksessa hel mikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaati vielä ennen esityksen tekemistä kau pun ginhal li tuk sel le hankkeen osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy hankkeen jatkovalmistelun työryhmän esi tyk sen pohjalta Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta liit e tään osaksi ostetun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. ja valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan käymään hintaneuvottelut KSS Ener gia Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy kanssa ja valmistelemaan pää tös ehdo tuk set kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kimmo Jokiranta ilmoitti Kymen Bioenergia Oy:n hallituksen jäsenenä olevan sa esteellinen käsittelemään tätä asiaa ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Kh Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelma( KPMG ), Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pää oman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys sisältäen Kymen Bioener gia Oy:n (KPMG ) ovat oheismateriaalina nrot 2-4. Kuntalain ja kilpailulain voimaan tulleet muutokset velvoittavat kun tia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa. Yhtiöit tä mis vel vol li suus koskee mm. sellaisia vesilaitoksia, jotka tar joa vat vesihuollosta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen ve si huol to lai tok sen

4 verkostojen alueella tai toimittavat merkittävissä määrin vettä toi sel le vesihuoltolaitokselle tai teollisuusyritykselle tai vastaanottavat nii den jätevesiä. Kouvolan Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Vesilaitoksen näkökulmasta yhtiöittämisen tavoitteena on mahdollistaa talou del li sen ja operatiivisen toiminnan sujuvuus. Yhtiöittäminen tulee to teuttaa tavalla, mikä ei vaaranna asiakassuhteita, tukee taloudellista ke hi tys tä, mahdollistaa tulevan investointiohjelman ja toiminnan ke hit ty mi sen. Kymen Bioenergian tausta Selvitysten mukaan Kymen Bioenergian toiminta on luonteva osa Kou vo lan Veden toimintaa puhdistamolietteen käsittelyssä. Kymen Bio ener gian syntyhistoria juontaa vuosiin , jolloin rakentamispäätös on tehty. Lietteen käsittelyn ratkaisuksi kehitettiin Kymen Bioenergia, jo ka käsittelisi lietteen ja jalostaisi siitä maaparannukseen soveltuvaksi ja ot tai si talteen kaasuja. Laitosta pidettiin tulevaisuuden haasteisiin vas taa va na. KSS Energia osti toimintamallin yksityiseltä toimijalta ja ryhtyi hank keen operaattoriksi ja toteuttamaan hanketta. KSS Energia Oy kuu luu 100%:sti kaupungin konserniin. Kymen Bioenergia Oy:n lii ke toi min ta suun ni tel man mukaan kyseessä oli alkuvaiheen järjestely ja tar koi tus siirtää laitos myöhemmin jollekin toiselle toimijalle. Laitos ei ole täl lä hetkellä liiketaloudellisesti kannattava, mutta aluetalouden nä kö kul mas ta vaikutus on nähty positiivisena. Yhdistämällä Biolaitos osaksi Kou vo lan Veden toimintaa haetaan tehokkaampaa optimointia ja sy ner gia etu ja Mäkikylän puhdistamon kanssa, mitkä osaltaan korjavat yhtiön ta lout ta. Järjestelyjen toteuttaminen Suunnitelman mukaan Kouvolan kaupunki ostaa KSS Energia Oy:ltä (93,8 %) ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä (3,2%) niiden omistamat Kymen Bio energia Oy:n osakkeet. KPMG:n tekemän ( ) Kymen Bio ener gia Oy:n arvonmäärityksen mukaan yhtiön arvo on 2,2 3,0 Me (mark ki na pe rus teinen / kassavirtaperusteinen analyysi). Neuvotteluissa kaup pa hin nak si on sovittu e ja lisäksi kaupassa sovitaan, että yh tiö palauttaa myyjille Kymen Bioenergia Oy:öön sijoitetut svop ra has to si joi tuk set, KSS Energia Oy:lle e ja Kymenlaakson Jät teel le e. Myyjien saanto yhteensä Me. Kouvolan Veden liiketoimintakauppa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostamisen jälkeen Kouvolan kau pun ki omistajana tekee yhtiökokouksessa tarvittavat järjestelyt, vah vis taa uuden yhtiöjärjestys ja nimeää yhtiölle hallituksen. Järjestelyjen jäl keen kaupunki myy liiketoimintakaupalla Kouvolan Ve si liikelaitoksen Ky men Bioenergia Oy:lle ja siinä yhteydessä yhtiön ni mi muutetaan Kou vo lan Vesi Oy:ksi. Kauppahinta on noin 55,0 Me, mis tä 10,4 Me jää kau pun gil le velaksi, laina on bullet -tyyppinen ja kor ko 4%. Kouvolan Ve si liikelaitoksen arvo perustuu KPMG:n tekemään subs tans si pe rus tei seen arvonmääritykseen, minkä mukaan käyt tö omai suu den Kou vo lan Veden käyvän arvon korotuspotentiaali on 20,0 Me, mi kä merkitsee kau pun gil le satunnaista

5 tuottoa, mikä parantaa kau pun gin omaa pää omaa 20,0 Me:lla. Arvio varainsiirtoverosta on 0,2 Me. Liiketoimintakaupassa yhtiön pääomarakenne muodostetaan kon ver toi malla kaupasta aluksi syntyvää velkaa omaksi pääomaksi. Liiketoimintakauppa tehdään käyvin arvoin, jolloin arvonmäärityksen tu lokset voidaan hyödyntää verotuksessa poistopohjan korotuksena. Kouvolan Vesi Oy:n liiketoimintasuunnitelma luonnos on oheismateriaalina nro 5. Kauppakirjaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Järjestelyjen vaikutus veden hintaan Kouvolan Veden yhtiöittäminen ei aiheuta veden hintaan korotustarvetta noin 2,6 Me/vuosi investointitasolla. Kouvolan Veden investointiohjelma on merkittävästi korkeampi. Omistajatuloutus on ollut 1,6 Me ja suun ni tel man mukaan se säilyy entisen suuruisena. Nykyisin omistajatuloutus mak se taan kaupungille peruspääoman korvauksena ja hait ta kor vauk se na. Jatkossa ne jäävät pois ja yhtiö maksaa kaupungille lainan kor ko ja, rahoituslainan takausprovisiota ja osinkoa / pääoman palautusta yh teen sä vastaavan summan. Kouvolan Veden investointisuunnitelma Taloussuunnitelman mukaisesti vuosina korotuksilla on ka tet tu investointeja pitkällä aikavälillä. Yhtiön investointisuunnitelma vv on yhteensä 43,9 Me ja keskimäärin vuosittain 8,8 Me. In ves toin nit aiheuttavat hintojen korotustarvetta. Laskennallisesti yhtiön tu li si saada vuotuisia käyttökulujen vähennyksiä noin 1,0 1,2 Me ja tu lo ja lisää noin 1,0 1,5 Me (+ 10%), jolloin investointivara (poistot + lii ke yli jää mä rahoituskulut) olisi noin 5,6 Me / vuosi ja yhtiöllä olisi mah dol li suus suunnitelman mukaiseen investointeihin. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa YT -käsittely Kaupungin YT-ryhmä on käsitellyt asiaa ja ja on toden nut asiaa koskevan yhteistoimintavelvoite täytetyksi. Lisäksi asiaa on käsitelty kaupunkikehityksen YT-ryhmässä , Kouvolan Ve den työpaikkakokouksessa Ote kaupungin YT-ryhmän pöytäkirjasta on oheismateriaalina nro 6. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallituksen asettamia tavoit tei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vä hentä mi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min to jen

6 uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son laskeminen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set). Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 7. KPMG:ltä saadun selvityksen mukaan svop-ra has to si joi tus ten palautus ennen vesilaitoksen yhtiöittämistä edellyttäisi osa ke pää oman alentamista, mikä taas edellyttää noin 4 kuukautta kestävää vel ko jain suoja me net te lyä. Tämä perustuu siihen, että Kymen Bioenergia Oy:n tilinpäätöksen 2013 mukaan oma pääoma on yhteensä 1,06 mil joo naa euroa ja kun osakepääoman määrä on 1,5 miljoonaa euroa, on ja ko kel poisen oman pääoman määrä noin 0,4 miljoonaa euroa ne ga tii vi nen. KPMG:n mukaan velkojainsuojamenettelyn suorittaminen ei ole suun ni tellun aikataulun puitteissa tarkoituksenmukaista, eikä yllä mainituin toi men pitein saavuteta merkittävää hyötyä järjestelyn toteuttamisessa ver rat tu na suoraan osakekauppaan. Ennen kaupan lopulliseksi tuloa käydään kauppaan kuuluvat so pi muk set ja sitoumukset läpi ja arvioidaan niiden taloudellinen ja toiminnalliset vai ku tukset. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä puh , timo.kyntäjä(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Energia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Ky men Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa sel vi tyk sis sä esi te tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Maija Lehtomäki, Kimmo Jokiranta, Raimo Laine ja Ville Salonen pois tui vat esteellisinä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi). Kari Leinonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Kh Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelma( KPMG ), Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pää oman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys sisältäen Kymen Bioener gia Oy:n (KPMG ) ovat oheismateriaalina nrot 2-4. Kuntalain ja kilpailulain voimaan tulleet muutokset velvoittavat kun tia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa. Yhtiöit tä mis vel vol li suus koskee mm. sellaisia vesilaitoksia, jotka tar joa vat vesihuollosta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen ve si huol to lai tok sen verkostojen alueella tai toimittavat merkittävissä määrin vettä toi sel le vesihuoltolaitokselle tai teollisuusyritykselle tai vastaanottavat nii den jätevesiä. Kouvolan Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Vesilaitoksen näkökulmasta yhtiöittämisen tavoitteena on mahdollistaa talou del li sen ja operatiivisen toiminnan sujuvuus. Yhtiöittäminen tulee to teuttaa tavalla, mikä ei vaaranna asiakassuhteita, tukee taloudellista ke hi tys tä, mahdollistaa tulevan investointiohjelman ja toiminnan ke hit ty mi sen. Kymen Bioenergian tausta Selvitysten mukaan Kymen Bioenergian toiminta on luonteva osa Kou vo lan Veden toimintaa puhdistamolietteen käsittelyssä. Kymen Bio ener gian syntyhistoria juontaa vuosiin , jolloin rakentamispäätös on tehty. Lietteen käsittelyn ratkaisuksi kehitettiin Kymen Bioenergia, jo ka käsittelisi lietteen ja jalostaisi siitä maaparannukseen soveltuvaksi ja ot tai si talteen kaasuja. Laitosta pidettiin tulevaisuuden haasteisiin vas taa va na. KSS Energia osti toimintamallin yksityiseltä toimijalta ja ryhtyi hank keen operaattoriksi ja toteuttamaan hanketta. KSS Energia Oy kuu luu 100%:sti kaupungin konserniin. Kymen Bioenergia Oy:n lii ke toi min ta suun ni tel man mukaan kyseessä oli alkuvaiheen järjestely ja tar koi tus siirtää laitos myöhemmin jollekin toiselle toimijalle. Laitos ei ole täl lä hetkellä liiketaloudellisesti kannattava, mutta aluetalouden nä kö kul mas ta vaikutus on nähty positiivisena. Yhdistämällä Biolaitos osaksi Kou vo lan Veden toimintaa haetaan tehokkaampaa optimointia ja sy ner gia etu ja Mäkikylän puhdistamon kanssa, mitkä osaltaan korjavat yhtiön ta lout ta. Järjestelyjen toteuttaminen Suunnitelman mukaan Kouvolan kaupunki ostaa KSS Energia Oy:ltä (93,8

8 %) ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä (3,2%) niiden omistamat Kymen Bio energia Oy:n osakkeet. KPMG:n tekemän ( ) Kymen Bio ener gia Oy:n arvonmäärityksen mukaan yhtiön arvo on 2,2 3,0 Me (mark ki na pe rus teinen / kassavirtaperusteinen analyysi). Neuvotteluissa kaup pa hin nak si on sovittu e ja lisäksi kaupassa sovitaan, että yh tiö palauttaa myyjille Kymen Bioenergia Oy:öön sijoitetut svop ra has to si joi tuk set, KSS Energia Oy:lle e ja Kymenlaakson Jät teel le e. Myyjien saanto yhteensä Me. Kouvolan Veden liiketoimintakauppa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostamisen jälkeen Kouvolan kau pun ki omistajana tekee yhtiökokouksessa tarvittavat järjestelyt, vah vis taa uuden yhtiöjärjestys ja nimeää yhtiölle hallituksen. Järjestelyjen jäl keen kaupunki myy liiketoimintakaupalla Kouvolan Ve si liikelaitoksen Ky men Bioenergia Oy:lle ja siinä yhteydessä yhtiön ni mi muutetaan Kou vo lan Vesi Oy:ksi. Kauppahinta on noin 55,0 Me, mis tä 10,4 Me jää kau pun gil le velaksi, laina on bullet -tyyppinen ja kor ko 4%. Kouvolan Ve si liikelaitoksen arvo perustuu KPMG:n tekemään subs tans si pe rus tei seen arvonmääritykseen, minkä mukaan käyt tö omai suu den Kou vo lan Veden käyvän arvon korotuspotentiaali on 20,0 Me, mi kä merkitsee kau pun gil le satunnaista tuottoa, mikä parantaa kau pun gin omaa pää omaa 20,0 Me:lla. Arvio varainsiirtoverosta on 0,2 Me. Liiketoimintakaupassa yhtiön pääomarakenne muodostetaan kon ver toi malla kaupasta aluksi syntyvää velkaa omaksi pääomaksi. Liiketoimintakauppa tehdään käyvin arvoin, jolloin arvonmäärityksen tu lokset voidaan hyödyntää verotuksessa poistopohjan korotuksena. Kouvolan Vesi Oy:n liiketoimintasuunnitelma luonnos on oheismateriaalina nro 5. Kauppakirjaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Järjestelyjen vaikutus veden hintaan Kouvolan Veden yhtiöittäminen ei aiheuta veden hintaan korotustarvetta noin 2,6 Me/vuosi investointitasolla. Kouvolan Veden investointiohjelma on merkittävästi korkeampi. Omistajatuloutus on ollut 1,6 Me ja suun ni tel man mukaan se säilyy entisen suuruisena. Nykyisin omistajatuloutus mak se taan kaupungille peruspääoman korvauksena ja hait ta kor vauk se na. Jatkossa ne jäävät pois ja yhtiö maksaa kaupungille lainan kor ko ja, rahoituslainan takausprovisiota ja osinkoa / pääoman palautusta yh teen sä vastaavan summan. Kouvolan Veden investointisuunnitelma Taloussuunnitelman mukaisesti vuosina korotuksilla on ka tet tu investointeja pitkällä aikavälillä. Yhtiön investointisuunnitelma vv on yhteensä 43,9 Me ja keskimäärin vuosittain 8,8 Me. In ves toin nit aiheuttavat hintojen korotustarvetta. Laskennallisesti yhtiön tu li si saada vuotuisia käyttökulujen vähennyksiä noin 1,0 1,2 Me ja tu lo ja lisää noin

9 1,0 1,5 Me (+ 10%), jolloin investointivara (poistot + lii ke yli jää mä rahoituskulut) olisi noin 5,6 Me / vuosi ja yhtiöllä olisi mah dol li suus suunnitelman mukaiseen investointeihin. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa YT -käsittely Kaupungin YT-ryhmä on käsitellyt asiaa ja ja on toden nut asiaa koskevan yhteistoimintavelvoite täytetyksi. Lisäksi asiaa on käsitelty kaupunkikehityksen YT-ryhmässä , Kouvolan Ve den työpaikkakokouksessa Ote kaupungin YT-ryhmän pöytäkirjasta on oheismateriaalina nro 6. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallituksen asettamia tavoit tei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vä hentä mi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min to jen uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son laskeminen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set). Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 7. KPMG:ltä saadun selvityksen mukaan svop-ra has to si joi tus ten palautus ennen vesilaitoksen yhtiöittämistä edellyttäisi osa ke pää oman alentamista, mikä taas edellyttää noin 4 kuukautta kestävää vel ko jain suoja me net te lyä. Tämä perustuu siihen, että Kymen Bioenergia Oy:n tilinpäätöksen 2013 mukaan oma pääoma on yhteensä 1,06 mil joo naa euroa ja kun osakepääoman määrä on 1,5 miljoonaa euroa, on ja ko kel poisen oman pääoman määrä noin 0,4 miljoonaa euroa ne ga tii vi nen. KPMG:n mukaan velkojainsuojamenettelyn suorittaminen ei ole suun ni tellun aikataulun puitteissa tarkoituksenmukaista, eikä yllä mainituin toi men pitein saavuteta merkittävää hyötyä järjestelyn toteuttamisessa ver rat tu na suoraan osakekauppaan. Ennen kaupan lopulliseksi tuloa käydään kauppaan kuuluvat so pi muk set ja sitoumukset läpi ja arvioidaan niiden taloudellinen ja toiminnalliset vai ku tukset. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä puh , timo.kyntäjä(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus:

10 Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Energia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Ky men Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa sel vi tyk sis sä esi te tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Maija Lehtomäki, Kimmo Jokiranta, Raimo Laine ja Ville Salonen pois tui vat esteellisinä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi). Kari Leinonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Kv 40 Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittämiseen liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina nro 1. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Energia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Ky men Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa selvityksissä esi te tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat. Asian käsittely Asiantuntijapuheenvuoron käytti talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka For sell.

11 Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jari Suomela, Kimmo Jokiranta, Ar to Sahamies, Anssi Tähtinen, Antti Koivisto, Pekka Korpivaara, Jyrki Hyt ti nen ja Seppo Nikkanen. Vastauspuheenvuoroja käyttivät kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Energia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Ky men Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa selvityksissä esi te tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat.

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on Kaupunginhallituksen 22 26.05.2014 konsernijaosto Kaupunginhallitus 166 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 43 09.06.2014 Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin.

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10 17.02.2014 Kaupunginhallitus 121 28.04.2014 Kaupunginhallitus 136 19.05.2014 Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Khkj 17.02.2014 10 Kaupunki

Lisätiedot

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin.

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Kaupunginhallituksen 10 17.02.2014 konsernijaosto Kaupunginhallitus 121 28.04.2014 Kaupunginhallitus 136 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 41 09.06.2014 Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus Kaupunginhallitus 182 16.06.2014 Kaupunginhallitus 237 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 87 13.10.2014 Liikelaitosten johtokunta 114 26.11.2014 Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 83 Kouvolan Veden johtokunta 17.06.2014 Aika 17.06.2014 klo 16:30-17:37 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 51-57 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen Kaupunginhallitus 21 30.01.2017 Kaupunginhallitus 63 21.02.2017 Kaupunginhallitus 105 10.04.2017 Kaupunginhallitus 119 18.04.2017 Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kokkolan Satama / yhtiöittäminen

Kokkolan Satama / yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 546 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 90 17.11.2014 Kokkolan Satama / yhtiöittäminen 639/00/01/00/2010 KH 546 Kaupunginvaltuusto on 29.9.2014 ( 73) liikelaitos Kokkolan Sa taman osalta hyväksynyt

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 14:00-14:40

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 14:00-14:40 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 12 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.05.2016 Aika 02.05.2016 klo 14:00-14:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 6-10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tar kas tus ra por tis sa todettiin mm., että

Tar kas tus ra por tis sa todettiin mm., että Kaupunginhallitus 155 15.06.2015 Kouvolan Vesi Oy:n omistaohjaus 7952/00.01.01/2015 Kh 15.06.2015 155 Kouvolan kaupunki osti 1.8.2014 Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tilapalveluiden osalta tavoite on järjestää kaupungin tilapalvelut keski te tys ti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ydintoimintaan keskittyen.

Tilapalveluiden osalta tavoite on järjestää kaupungin tilapalvelut keski te tys ti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ydintoimintaan keskittyen. Kaupunginhallitus 207 05.10.2015 Kaupunginhallitus 106 30.05.2016 Liikuntalautakunta 25 20.06.2016 Liikuntapalvelujen jatkokehittäminen 172/0.05/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 207 (Asian valmistelija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet

Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet Konserni- ja 60 22.08.2016 Konserni- ja 88 14.11.2016 Kaupunginhallitus 506 21.11.2016 Konserni- ja 14 20.02.2017 Kaupunginhallitus 124 06.03.2017 Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot