Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa 159 tarkastettiin kokouksessa Allekirjoitukset Marjatta Nykänen Sari Palm Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Tähtinen Anssi Hietanen Minna Jokiranta Kimmo Korpivaara Pekka Lakka Marjo 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Lehtomäki Maija jäsen saapui klo :n 136 käsittelyn ai ka na Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari Salonen Ville Sipiläinen Kirke Viinikainen Sakari jäsen jäsen jäsen jäsen Laine Raimo varajäsen Nybergin varajäsen Leinonen Kari varajäsen läsnä :n 137 kä sitte lyn ajan Muut Helminen Harri valtuuston pj. Lindström Jari valtuuston 2. vpj. poistui klo :n 161 käsittelyn ai ka na Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. Lamminmäki Lauri Niiranen Annikki Spoof Heikki Niemelä Jari kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja kaupunginsihteeri hallintojohtaja Forsell Tuukka talous ja rahoitusjohtaja poistui klo :n 142 käsittelyn jäl keen Luotonen Hannu tekninen johtaja Poissa Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Suomela Jari valtuuston 1. vpj.

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden ostotarjous Kuntalaisaloite Kouvolan irtautumiseksi Fennovoiman 382 ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoiman käytön vähentämisestä 140 Yhteistyö ja rahoitussopimus Lappeenrannan teknillisen 384 yliopiston (LUT) kanssa 141 Matti Uurinmäen oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen 386 päätöstä toimiohjeeksi Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokoukseen 142 Tilintarkastuksen 2013 loppuraportti Loviisan ja Lapinjärven hakemus selvitysalueesta 390 poikkeamisesta 144 Kunnanpellontien asemakaavan muutos (kaava nro 21/016) Puhjonaukean asemakaava (kaava nro 23/016) Kalevankadun alueen maankäyttösopimuksen muuttaminen Hyvinvointipalvelujen aikuisväestön palvelujen uusien virkojen ja 398 tehtävien perustaminen sekä eräiden virkojen lakkauttaminen 148 Hyvinvointipalvelujen ikääntyneiden palvelujen 403 aluekoordinaattoreiden virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 149 Hyvinvointipalvelujen lasten ja nuorten palvelujen 407 asiakkuusvastaavien virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 150 Hyvinvointipalvelujen ikääntyneiden palvelujen 411 asiakkuusvastaavien virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 151 Palvelualue esimies Terttu Hännisen oikaisuvaatimus koskien 415 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 152 Palvelualue esimies Asta Nikanderin oikaisuvaatimus koskien tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 418

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Palvelualue esimies Anja Kettusen oikaisuvaatimus koskien 421 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 154 Palvelualue esimies Satu Hyytiän oikaisuvaatimus koskien 424 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 155 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kymen Vesi 427 Oy:lle 156 Ekokem Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen 429 laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 157 Kaslink Foods Oy:n ympäristölupahakemus koskien 434 elintarvikkeita ja maitotuotteita valmistavan laitoksen toimintaa 158 Utin Jääkärirykmentin Tyrrin ampumarataa koskeva 437 ympäristölupahakemus 159 Vaalilautakuntien jäsenten vaihtuminen Ilmoitusasiat Muut asiat 444

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 134 Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh 135 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Sari Palm.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Khkj Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif Erik Forsberg ja Veli Matti Ohtonen. Arvioinnissa on käyty läpi seuraavia vaihtoehtoja: Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia liitetään osaksi yhtiötä, tarkas tel laan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisentuotannon kun nal lis tek nii kan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kou vo lan Vesi jatkaa yhtiönä Konsernijaosto on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt hank keen jatko val mis te luun. Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi Kouvolan veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymenbioenergia järjes te ly Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyjen laajem pi vaihtoehto Hankkeen osapuolista koostuva työryhmä (KSS Energia Oy, Kouvolan Raken nus Oy, Kouvolan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen Tuo tan non liike lai tos ja kaupungin konsernopalvelu) on valmistellut asiaa. Käytettävissä on ollut KSS Energia Oy:n laatima hankkeen liiketoimintasuun ni tel ma joka on oheismateriaalina nro 2. Hankkeen tavoitteet ovat:1) Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. 2) Pe rus taa Kouvolan konserniin riittävän kokoinen kunnallisteknisten pal velu jen tuottaja turvaamaan alan kilpailukykykyiset palvelut. Tällä het kel lä ja myös jatkossa merkittävä osa kunnallisteknisistä töistä han ki taan os to palve lu na yksityisiltä tuottajilta. 3) Oman tuotannon ta voit tee na on turvata palve lu jen saatavuus ja hintatason hallinta. 4) Suunnitelman mukaan siirtymäkausi olisi kolme vuotta, minkä jälkeen KSS Rakennus toimii markkinaehtoisesti. 5) Siirtymäkaudella pyritään hal

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lit tuun muutokseen myös henkilöstön kannalta, henkilöstömuutokset voidaan hallita paremmin yhdessä riittävän kokoisessa kuin kolmessa eril lises sä yksikössä. Toisena vaihtoehtona on siirtyä kokonaan ulkopuolisten palvelujen tuot tajien käyttöön pidemmän ajanjakson puitteissa. Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa ma Asiaa käsitellään YT ryhmässä helmikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaatii vielä ennen kaupunginhallitukselle teh tä vää esi tys tä osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan kunnallisteknisten palvelujen kes kit tä misen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja valtuuttaa talous ja ra hoi tusjoh ta jan tekemään osapuolten neuvottelujen jälkeen esityksen hank keen to teut ta mi ses ta kaupunginhallitukselle. Asian käsittely Keskustelussa edellytettiin ennen kaupunginhallituksen käsittelyä laa dit tavak si lisäselvityksiä henkilöstön asemasta, muutoksen hyödyistä ja hai toista, arvonlisäverotuksen vaikutuksista, tavoiteltavista säästöistä ja toi minnan tehostumisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi konsernijaosto edellyttää keskustelussa esiintulleiden li sä sel vi tysten esittämistä kaupunginhallitukselle asian käsittelyn yhteydessä. Kh Henkilöstön asema Laajemmassa vaihtoehdossa kunnallisteknisten toimintojen mahdolliset raken ne jär jes te lyt koskisivat Kouvolan Vedessä yhteensä noin työn teki jää sekä teknisen tuotannon liikelaitoksessa yhteensä 9 työn te ki jää (kaupun gin kunnallistekniikan rakentamispalvelut). Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt merkitsisivät sitä, että hen ki lös tö siirtyisi KSS Rakennus Oy:n palvelukseen kunnallisesta vi ran

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hal ti jas ta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä nou dattaen entisin palvelussuhteen ehdoin. Entisin palvelussuhteen ehdoin siir tymi nen ei tarkoita kuitenkaan henkilöstöetuuksia ja palveluja, jotka ovat työn an ta ja koh tai sia. Keskeisimmät kysymykset henkilöstön osalta liik keen luo vu tus ti lan tees sa ovat yleensä sovellettava työehtosopimus sekä eläketurvan jär jes tä mi nen. Elä ke tur va järjestettäisiin myös jatkossa Kevan kautta, joten sen osal ta ei ta pah tui si muutoksia. Yhtiö olisi velvollinen noudattamaan siirtyviin työntekijöihin kunnallisia virka ja työehtosopimuksia nykyisen sopimuskauden loppuun eli as ti. Kun luovutushetkellä voimassa olleiden kunnallisten vir ka ja työ eh toso pi mus ten voimassaolo on päättynyt, noudatettaisiin työn te ki jöi hin energia teol li suu den (ET) työntekijöitä koskevaa työ eh to so pi mus ta. Järjestelyllä ei ole arvonlisäveroseuraamuksia Työryhmä on laatinut yhteenvedon hyödyistä ja haitoista esillä olleista vaih to eh dois ta (KSS Rakennus Oy tai tekninen tuotanto) sekä arvion tavoit tei den toteutumisesta kummassakin vaih to eh dos sa. Yhteenveto on oheismateriaalina nro 2. Yhteenvedon mukaan molemmissa vaihtoehdoissa edut/mahdollisuudet ovat haittoja/uhkia suuremmat. Arvion mukaan toimintojen kes kit tä mi nen KSS Rakennukseen toteuttaa konsernijaoston asettamat tavoitteet kat tavam min. Tekniseen tuotantoon keskittäminen tarkoittaisi luo pu mis ta ta voitteis ta siirtyä markkinaehtoiseen toimintaan kolmen vuoden siir ty mä kau den jäl keen (tavoite 4 ja osittain tavoite 2) ja keskittämisestä ko. toiminta konser nin puitteissa yhteen yksikköön (tavoite 5). Lisäksi KSS Rakennuksen ny kyi set toimintamallit tukevat paremmin toiminnan te hos ta mis ta. Tavoiteltavat säästöt ja toiminnan tehostuminen Kunnallisteknisten toimintojen siirtämisen liiketoimintasuunnitelmassa ( ) synergioilla saavutettava liiketoiminnan tehostamistavoite on vä hen tää tekniseen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liit ty viä kus tan nuk sia 30 %:lla (siirtyvien toimintojen osalta) vuoden 2020 lop puun men nes sä verrattuna vuoden 2014 tasoon. KSS Energialla on kehittyneet toiminnan kehittämis ja ohjausmallit. Yh tiön re fe rens si nä on kuntaliitoksen jälkeinen kunnallisten läm pö yh tiöi den on nistu nut yhdistäminen yhtiön toimintaan. KSS Energian arvio läm pö yh tiöi den yh dis tä mi sen synergiaedut ovat tuottaneet vähintään 1,5 Me:n säästöt toimin nan tehostumisen kautta. Järjestelyssä ei ole kyse kaupungilla käytössä olleesta ti laa ja tuot ta ja mal lisia, vaan siirtymäkauden jälkeen ulkopuolisten palvelujen mark ki na eh toi

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen hankintaan siirtymisestä. Kouvolan Veden kannalta kiinteät palk kakus tan nuk set muuttuvat muuttuviksi ostopalvelukustannuksiksi. Jo tällä hetkellä Kouvolan Vesi teettää ra ken tami ses ta merkittävän osan ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Toimintojen keskittämisen perustuu tehtyihin selvityksiin. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan kaupungin kunnal lis tek nis ten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön (lii ke toi minta suun ni tel ma ) ovat oheismateriaalina nrot 3 ja 4. Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon ko. toimintojen luovuttaminen tapah tuu liiketoimintakaupalla. Arvio kauppahinnasta 0,6 1,0 Me. Kaup pakir ja luon nos valmistuu kokoukseen mennessä ja on nähtävänä ko kouk sessa. Toimintojen siirtäminen toteutetaan mennessä. Siirtymäaika kestää vuoden 2015 loppuun saakka, jonka aikana varmistetaan toi min to jen yh dis tä mi nen ja synergioiden saavuttaminen. Kouvolan Vesi Oy ja Kou volan kaupunki (mm. tekniikka ja ympäristöpalvelujen yh dys kun ta tek nii kan yk sik kö jonka ko. hankinnat ovat olleet 4 5 Me/v työvolyymilla ja ti la lii ke laitos) sitoutuvat ostamaan vähintään vuonna %, vuo si na % ja vuonna % siirtyvien liiketoimintoihin liit ty väs tä volyymista. Tä män jälkeen toiminta on markkinaehtoista. Kaupungin YT ryhmä on käsitellyt asiaa , ja , kaupunkikehityksen YT ryhmä , Kouvolan Veden työpaik ka ko kous Ote kaupungin YT ryhmän pöy tä kirjas ta oheismateriaalina nro 5. (pöytäkirjaote jaetaan kokouksessa) Teknisen tuotannon aluepalvelujen edustajat jättivät muistion kun nal lis tek nii kan rakentamisesta. Muistio on oheismateriaalina nro 6. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa , missä Kouvolan Veden edustajat jättivät kannanoton ra ken nejär jes te lyyn. Kannanotto on oheismateriaalina nro 7. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallitus asettamia ta voittei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaik kia käy tet tä vis sä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vä hen tämi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min to jen uu del leen jär jes te lyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son las ke mi nen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set).

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 8. Liikelaitosten johtokunnan kaupungin kunnallisteknisten toi minto jen rakennejärjestely asiakohdan pöytäkirjaote on oheismateriaalina nro 9. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi, vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , ja liikelaitosjohtaja Jari Horppu, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set. Kaupunginhallituksen päätös: Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Kh KSS Rakennus Oy perustettu 2001 ja on KSS Energia Oy:n 100%:sti omistama tytär yh tiö liikevaihto on 8,4 Me ja taseen loppusumma 4,0 Me (vuosi 2013) nykyinen henkilöstö 60 toimii markkinaehtoisesti yhtiön talous on vakaa yhtiön toiminnan nykyiset painopisteet ovat KSS Energia konser nin sähkö, lämpö ja kaasuverkon rakentamis, kun nos sa pito, energiamittaus ja valvomotyöt sekä konsernin ulkopuolisille asiak kail le tehdyt ulkovalaistukseen liittyvät projektit. kaupunki omistaa KSS Energia Oy:n 100:sti. KSS Energian ty täryh tiöi tä KSS Rakennus Oy:n lisäksi ovat KSS Verkko Oy, KSS Läm pö Py, Kymen Bioenergia Oy, Eficap Oy, Voimakymi Oy ja Säh kö ky mi Oy. Kymen Voima Oy on KSS Energia Oy:n osakkuus yh tiö.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittävä seikka kaupungin ja Kouvolan Veden kannalta on muu tok sen koh tee na olevan toiminnan kustannusten muuttuminen kiinteistä kus tannuk sis ta muuttuviksi kustannuksiksi, mikä osaltaan mahdollistaa ta lou den voi ma va ro jen vuosittaisen kohdistamisen aikaisempaa jous ta vam min. Arvio kokonaan uuden yhtiön perustamisvaihtoehdosta: Edut / mahdollisuudet suoraan kaupungin ohjauksessa omistajatuloutuksen kannalta vaihtoehdoilla ei ole eroja, mikäli liike toi min nan kannattavuus säilyy Haitat / uhat menetetään KSS Energia kehittyneet toimintamallit ko. toiminnan osal ta uuden, aloittavan yhtiön talouden riskit kaupungin suoraan omistama uusi yhtiö muodostaa han kin ta yk sikön, minkä tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettuja määräyk siä menetetään suuremman yksikön toimintavarmuus poik keus ti lanteis sa johtamisen ja osaamisen riskit hallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen Kokonaan uuden yhtiön perustaminen merkitsee toiminnallisia ja ta lou del lisia riskejä verrattuna vaihtoehtoon liittää toiminta toimivaan KSS Ra kennus Oy:öön. Rakennejärjestelyyn liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina nro 1. Oheismatreiaali on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asian käsittely Keskustelun kuluessa AnssiTähtinen esitti Sakari Viinikaisen ja Marjo Lakan kannattamana, että Kouvolan kaupungin kunnallistekninen ra ken ta minen on syytä keskittää yhdelle toimijalle. Kuitenkin niin, että nii den toi minto jen mitkä vesihuoltolaissa mainitaan vesilaitoksen teh tä vik si, ne tehtävät säi ly te tään Kouvolan Vedellä. Alkuun olisi kuitenkin hyvä edetä lyhyin askelin ja keskittää ensi vai hees sa lii ke lai tos ten Kouvolan Veden ja teknisen tuotannon kun nal lis tek nii kan raken ta mi nen kokonaisuudessaan teknisen tuotannon lii ke lai tok seen. Liikelaitoksessa tehdyn keskittämisen ja yhdistämisen jälkeen, toi min nan saa vu tet tua riittävän tehokkuuden, voisi liikelaitoksen kun nal lis tek nii kan yk sik kö harkita siirtymistä yhtiömuotoiseen toimintaan ja osal lis tua siinä vai hees sa yhtiömuotoisena myös kilpailutetuille markkinoille. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jot ka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Anssi Tähtisen muutosesitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Nykänen, Sipiläinen, Kor pi vaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki, Palm ja Larikka) ja 4 ei ään tä (Täh ti nen, Lakka, Salonen ja Viinikainen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Raimo Laine poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi).

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen 2811/ /2013 Khkj Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta "Teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan arvioin ti -selvitys Kaupunki on tilannut KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen ra ken nejär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Ra ken nus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif Erik Forsberg ja Veli Matti Ohtonen. Työryhmä on kokoontunut kak si kertaa. Arviointiraportti on lähetetty sähköisesti konsernijaoston jäsenille ma Arvioinnissa on käyty seuraavia vaihtoehtoja: 1. Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa 2. Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia osaksi yhtiötä (yhtiön toimin taa), tarkastellaan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena 3. Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä 4. Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisen tuo tan non kun nal lis tek nii kan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kou vo lan Vesi jatkaa yhtiönä Arviointi sisältää KPMG:n suositukset. Esitettyjen hankkeiden toteuttamiseksi KPMG esittää arviointiraportissa sivul la 4 tehtäväksi jatkoselvityksiä ja laskelmia. Hankkeen ko kouk ses sa päädyttiin esittämään jatkoselvitettäväksi kahta vaih to eh toa, sup peam pi ja laajempi keskittäminen. Suppeampi vaihtoehto on esi tet ty ar vioin ti ra por tis sa. Laajemmassa vaihtoehdossa keskitetään laa jem min kun nal lis tek nii kan rakentamis, kunnossa ja ylläpitotehtäviä. Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun. Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. " Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi 1) Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymen Bioenergia ja 2) Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyn laajempi vaih to eh to. Osapuolten (KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy, Kymen Bioenergia Oy, Kou vo lan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen tuotannon lii ke lai tos ja Kou vo lan kaupunki) edustajista koostuva työryhmä on jat ko val mis tel lut asiaa ja käytettävissä ovat olleet KPMG:n laatimat seuraavat sel vi tyk set: 1) Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys / , 2) Rajattu juridinen selvitys Kymen Bioenergia Oy ja 3) Tuloverolain 122 :ssä tarkoitettu hakemus tappioiden vä hen tä mi sek si omis ta ja vaih dok sen jälkeen Käytettävissä on ollut myös KSS Energia Oy:n toimeksiannosta KPMG:n laa ti ma arvio Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden arvosta. Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys on oheismateriaalina nro 1. Työryhmä esittää: Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Ky men laak son Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta lii te tään osaksi oste tun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. Järjestelyn tavoitteita ovat: 1) Kouvolan Veden toiminnan kehittäminen ja te hos ta mi nen, 2) Kymen Bioenergia Oy:n toiminnan turvaaminen kau pungin ympäristötavoitteiden mukaisesti, 3) Kouvolan Veden ja Bio nener gi an lai tok sen synergiaetujen hyödyntäminen, 4) toiminnan lä pi nä ky vyy den lisää mi nen ja 5) kaupunkikonsernin kokonaisedut. Järjestelyssä huomioonotettavia asioita ovat: 1) Kymen Bioenergia Oy:n ajau tu mi nen alkuvaikeuksien vuoksi konkurssiin merkitsisi kau pun ki konser nil le 6 8 Me:n tappiota, 2) Bioenergialaitoksen toiminnan lo pet ta mi nen ai heut tai si valtiolta saadun avustuksen mahdollisen ta kai sin mak su vel vol lisuu den, 3) Kymen Bioenergia Oy:n noin 2,0 Me:n tappiot voi daan käyttää ve ro tuk ses sa hyväksi, mikäli verottaja hyväksyy järjestelyt ja 4) järjestely edel lyt tää, että valtuusto myöntää tarvittavan mää rä ra han osakekaupan to teut ta mi seen. Selvitysten mukaan bioenergialaitos tukee Kouvolan Veden toimintaa, kun toi min ta on yhdistetty samaan organisaatioon.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Asiaa käsitellään kaupungin YT ryhmän seuraavassa kokouksessa hel mikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaati vielä ennen esityksen tekemistä kau pun ginhal li tuk sel le hankkeen osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy hankkeen jatkovalmistelun työryhmän esi tyk sen poh jal ta Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Ky men laak son Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta liit e tään osaksi oste tun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. ja valtuuttaa talous ja rahoitusjohtajan käymään hintaneuvottelut KSS Ener gia Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy kanssa ja valmistelemaan pää tös ehdo tuk set kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kimmo Jokiranta ilmoitti Kymen Bioenergia Oy:n hallituksen jäsenenä olevan sa esteellinen käsittelemään tätä asiaa ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Kh 137 Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelma( KPMG ), Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys sisältäen Kymen Bioener gia Oy:n (KPMG ) ovat oheismateriaalina nrot 2-4. Kuntalain ja kilpailulain voimaan tulleet muutokset velvoittavat kun tia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa. Yhtiöit tä mis vel vol li suus koskee mm. sellaisia vesilaitoksia, jotka tar joa vat vesi huol los ta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen ve si huol to lai tok sen verkos to jen alueella tai toimittavat merkittävissä määrin vettä toi sel le ve sihuol to lai tok sel le tai teollisuusyritykselle tai vastaanottavat nii den jätevesiä. Kouvolan Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Vesilaitoksen näkökulmasta yhtiöittämisen tavoitteena on mahdollistaa talou del li sen ja operatiivisen toiminnan sujuvuus. Yhtiöittäminen tulee to teut

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus taa tavalla, mikä ei vaaranna asiakassuhteita, tukee taloudellista ke hi tys tä, mah dol lis taa tulevan investointiohjelman ja toiminnan ke hit ty mi sen. Kymen Bioenergian tausta Selvitysten mukaan Kymen Bioenergian toiminta on luonteva osa Kou volan Veden toimintaa puhdistamolietteen käsittelyssä. Kymen Bio ener gian syn ty his to ria juontaa vuosiin , jolloin rakentamispäätös on tehty. Lietteen käsittelyn ratkaisuksi kehitettiin Kymen Bioenergia, jo ka kä sitte li si lietteen ja jalostaisi siitä maaparannukseen soveltuvaksi ja ot tai si talteen kaasuja. Laitosta pidettiin tulevaisuuden haasteisiin vas taa va na. KSS Ener gia osti toimintamallin yksityiseltä toimijalta ja ryhtyi hank keen operaat to rik si ja toteuttamaan hanketta. KSS Energia Oy kuu luu 100%:sti kaupun gin konserniin. Kymen Bioenergia Oy:n lii ke toi min ta suun ni tel man mukaan kyseessä oli alkuvaiheen järjestely ja tar koi tus siirtää laitos myö hemmin jollekin toiselle toimijalle. Laitos ei ole täl lä hetkellä liiketaloudellisesti kan nat ta va, mutta aluetalouden nä kö kul mas ta vaikutus on nähty po si tii vise na. Yhdistämällä Biolaitos osaksi Kou vo lan Veden toimintaa haetaan tehok kaam paa optimointia ja sy ner gia etu ja Mäkikylän puhdistamon kanssa, mit kä osaltaan korjavat yhtiön ta lout ta. Järjestelyjen toteuttaminen Suunnitelman mukaan Kouvolan kaupunki ostaa KSS Energia Oy:ltä (93,8 %) ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä (3,2%) niiden omistamat Kymen Bio energia Oy:n osakkeet. KPMG:n tekemän ( ) Kymen Bio ener gia Oy:n arvonmäärityksen mukaan yhtiön arvo on 2,2 3,0 Me (mark ki na perus tei nen / kassavirtaperusteinen analyysi). Neuvotteluissa kaup pa hin naksi on sovittu e ja lisäksi kaupassa sovitaan, että yh tiö palauttaa myy jil le Kymen Bioenergia Oy:öön sijoitetut svop ra has to si joi tuk set, KSS Ener gia Oy:lle e ja Kymenlaakson Jät teel le e. Myyjien saan to yhteensä Me. Kouvolan Veden liiketoimintakauppa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostamisen jälkeen Kouvolan kau pun ki omis ta ja na tekee yhtiökokouksessa tarvittavat järjestelyt, vah vis taa uuden yh tiö jär jes tys ja nimeää yhtiölle hallituksen. Järjestelyjen jäl keen kaupunki myy liiketoimintakaupalla Kouvolan Ve si liikelaitoksen Ky men Bioenergia Oy:lle ja siinä yhteydessä yhtiön ni mi muutetaan Kou vo lan Vesi Oy:ksi. Kaup pa hin ta on noin 55,0 Me, mis tä 10,4 Me jää kau pun gil le velaksi, laina on bullet tyyppinen ja kor ko 4%. Kouvolan Ve si liikelaitoksen arvo pe rustuu KPMG:n tekemään subs tans si pe rus tei seen arvonmääritykseen, minkä mu kaan käyt tö omai suu den Kou vo lan Veden käyvän arvon ko ro tus po ten tiaa li on 20,0 Me, mi kä merkitsee kau pun gil le satunnaista tuottoa, mikä paran taa kau pun gin omaa pää omaa 20,0 Me:lla. Arvio varainsiirtoverosta on 0,2 Me. Liiketoimintakaupassa yhtiön pääomarakenne muodostetaan kon ver toimal la kaupasta aluksi syntyvää velkaa omaksi pääomaksi. Liiketoimintakauppa tehdään käyvin arvoin, jolloin arvonmäärityksen tu lokset voidaan hyödyntää verotuksessa poistopohjan korotuksena.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kouvolan Vesi Oy:n liiketoimintasuunnitelma luonnos on oheismateriaalina nro 5. Kauppakirjaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Järjestelyjen vaikutus veden hintaan Kouvolan Veden yhtiöittäminen ei aiheuta veden hintaan korotustarvetta noin 2,6 Me/vuosi investointitasolla. Kouvolan Veden investointiohjelma on mer kit tä väs ti korkeampi. Omistajatuloutus on ollut 1,6 Me ja suun ni tel man mu kaan se säilyy entisen suuruisena. Nykyisin omistajatuloutus mak setaan kaupungille peruspääoman korvauksena ja hait ta kor vauk se na. Jatkos sa ne jäävät pois ja yhtiö maksaa kaupungille lainan kor ko ja, ra hoi tuslai nan takausprovisiota ja osinkoa / pääoman palautusta yh teen sä vas taavan summan. Kouvolan Veden investointisuunnitelma Taloussuunnitelman mukaisesti vuosina korotuksilla on ka tettu investointeja pitkällä aikavälillä. Yhtiön investointisuunnitelma vv on yhteensä 43,9 Me ja keskimäärin vuosittain 8,8 Me. In ves toin nit ai heut ta vat hintojen korotustarvetta. Laskennallisesti yhtiön tu li si saada vuo tui sia käyttökulujen vähennyksiä noin 1,0 1,2 Me ja tu lo ja lisää noin 1,0 1,5 Me (+ 10%), jolloin investointivara (poistot + lii ke yli jää mä ra hoitus ku lut) olisi noin 5,6 Me / vuosi ja yhtiöllä olisi mah dol li suus suun ni telman mukaiseen investointeihin. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa YT -käsittely Kaupungin YT ryhmä on käsitellyt asiaa ja ja on toden nut asiaa koskevan yhteistoimintavelvoite täytetyksi. Lisäksi asiaa on kä si tel ty kaupunkikehityksen YT ryhmässä , Kouvolan Ve den työ paik ka ko kouk ses sa Ote kaupungin YT ryhmän pöy tä kir jas ta on oheismateriaalina nro 6. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallituksen asettamia tavoit tei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vähen tä mi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min tojen uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son las ke mi nen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set). Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 7.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus KPMG:ltä saadun selvityksen mukaan svop ra has to si joi tus ten pa lau tus ennen vesilaitoksen yhtiöittämistä edellyttäisi osa ke pää oman alen ta mis ta, mikä taas edellyttää noin 4 kuukautta kestävää vel ko jain suoja me net te lyä. Tämä perustuu siihen, että Kymen Bioenergia Oy:n ti lin päätök sen 2013 mukaan oma pääoma on yhteensä 1,06 mil joo naa euroa ja kun osakepääoman määrä on 1,5 miljoonaa euroa, on ja ko kel poi sen oman pää oman määrä noin 0,4 miljoonaa euroa ne ga tii vi nen. KPMG:n mukaan velkojainsuojamenettelyn suorittaminen ei ole suun ni tellun aikataulun puitteissa tarkoituksenmukaista, eikä yllä mainituin toi menpi tein saavuteta merkittävää hyötyä järjestelyn toteuttamisessa ver rat tu na suo raan osakekauppaan. Ennen kaupan lopulliseksi tuloa käydään kauppaan kuuluvat so pi muk set ja si tou muk set läpi ja arvioidaan niiden taloudellinen ja toiminnalliset vai kutuk set. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä puh , timo.kyntäjä(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Ener gia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Kymen Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa sel vi tyk sis sä esite tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Maija Lehtomäki, Kimmo Jokiranta, Raimo Laine ja Ville Salonen pois tui vat es teel li si nä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi). Kari Leinonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kouvolan Veden johtokunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden ostotarjous 3307/ /2014 Vejo Haminan kaupunki on lähettänyt Kouvolan kaupungille ostotarjouksen Kymen laak son Vesi Oy:n osakkeista. Kaupungin edustajien kanssa käytyjen alus ta vien keskustelujen mukaan Kouvolan kaupungilla olisi myytävissä omis tus osuut ta 3 %, joka vastaa 12 kpl yhtiön osakkeita. Lisäksi neu vot teluis sa on todettu, että entisen Anjalankosken alueella on poh ja ve den ot tamoi ta talousveden määrän turvaamiseksi. Alustavien Kouvolan Kaupungin edustajien ja Haminan edustajien toi mesta on päädytty yhteiseen näkemykseen hinnoittelun suhteen. Määritetyn ja myytävissä olevan prosenttiosuuden määrään on päädytty kes kus te luis sa aikaisempien vuosien kulutuksen sekä vesikapasiteetin varaus suh tei den tarkastelulla. Nykyisen käytännön mukaan Kymenlaakson Vesi Oy:n osakaskohtainen ve si va raus lasketaan osakkuuden/osakkeiden sekä määritetyn ka pa si teetin pohjalta joka tällä hetkellä on m3/d, eli Kouvolan varauksen mukai nen osuus on 3120 m3/d ja 3 % osuuden myynnin jälkeen tulisi olemaan 2340 m3/d. Kymenlaakson maakunnallisessa vesihuollon ke hit tämis suun ni tel mas sa 2009 on esitetty, että laskennassa käytettävä ka pa siteet ti nostetaan m3 vuorokaudessa. Kapasiteetin noston to teu tues sa osuus ja osakaskohtainen vuorokautinen vesimäärä hieman kas vai si. Haminalla on selvä vajaus ja tarve lisävedenkapasiteettiin, jonka vuoksi Kou vo la katsoo voivansa luopua Haminan hyödyksi yhteisesti sovitun kaup pa sum man pohjalta sovitusta osakemäärästä. Haminan kaupungin ostotarjous on: Oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Vesihuoltojohtajan ehdotus: Kouvolan Veden johtokunta esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, et tä Kouvolan kaupunki myy vapaana olevat osakkeet Haminan kau pun gille ehdollisena siten, että osakkeet luovutetaan ja myydään Haminan kaupun gil le sillä ehdolla, että muut osakkeenomistajat eivät käytä lu nas tus oikeut ta, muutoin Kouvola ei myy osakkeitaan. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot