Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa 159 tarkastettiin kokouksessa Allekirjoitukset Marjatta Nykänen Sari Palm Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Tähtinen Anssi Hietanen Minna Jokiranta Kimmo Korpivaara Pekka Lakka Marjo 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Lehtomäki Maija jäsen saapui klo :n 136 käsittelyn ai ka na Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari Salonen Ville Sipiläinen Kirke Viinikainen Sakari jäsen jäsen jäsen jäsen Laine Raimo varajäsen Nybergin varajäsen Leinonen Kari varajäsen läsnä :n 137 kä sitte lyn ajan Muut Helminen Harri valtuuston pj. Lindström Jari valtuuston 2. vpj. poistui klo :n 161 käsittelyn ai ka na Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. Lamminmäki Lauri Niiranen Annikki Spoof Heikki Niemelä Jari kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja kaupunginsihteeri hallintojohtaja Forsell Tuukka talous ja rahoitusjohtaja poistui klo :n 142 käsittelyn jäl keen Luotonen Hannu tekninen johtaja Poissa Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Suomela Jari valtuuston 1. vpj.

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden ostotarjous Kuntalaisaloite Kouvolan irtautumiseksi Fennovoiman 382 ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoiman käytön vähentämisestä 140 Yhteistyö ja rahoitussopimus Lappeenrannan teknillisen 384 yliopiston (LUT) kanssa 141 Matti Uurinmäen oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen 386 päätöstä toimiohjeeksi Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokoukseen 142 Tilintarkastuksen 2013 loppuraportti Loviisan ja Lapinjärven hakemus selvitysalueesta 390 poikkeamisesta 144 Kunnanpellontien asemakaavan muutos (kaava nro 21/016) Puhjonaukean asemakaava (kaava nro 23/016) Kalevankadun alueen maankäyttösopimuksen muuttaminen Hyvinvointipalvelujen aikuisväestön palvelujen uusien virkojen ja 398 tehtävien perustaminen sekä eräiden virkojen lakkauttaminen 148 Hyvinvointipalvelujen ikääntyneiden palvelujen 403 aluekoordinaattoreiden virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 149 Hyvinvointipalvelujen lasten ja nuorten palvelujen 407 asiakkuusvastaavien virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 150 Hyvinvointipalvelujen ikääntyneiden palvelujen 411 asiakkuusvastaavien virkojen perustaminen ja eräiden virkojen lakkauttaminen 151 Palvelualue esimies Terttu Hännisen oikaisuvaatimus koskien 415 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 152 Palvelualue esimies Asta Nikanderin oikaisuvaatimus koskien tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 418

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Palvelualue esimies Anja Kettusen oikaisuvaatimus koskien 421 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 154 Palvelualue esimies Satu Hyytiän oikaisuvaatimus koskien 424 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 155 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kymen Vesi 427 Oy:lle 156 Ekokem Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen 429 laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 157 Kaslink Foods Oy:n ympäristölupahakemus koskien 434 elintarvikkeita ja maitotuotteita valmistavan laitoksen toimintaa 158 Utin Jääkärirykmentin Tyrrin ampumarataa koskeva 437 ympäristölupahakemus 159 Vaalilautakuntien jäsenten vaihtuminen Ilmoitusasiat Muut asiat 444

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 134 Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh 135 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Sari Palm.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Khkj Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif Erik Forsberg ja Veli Matti Ohtonen. Arvioinnissa on käyty läpi seuraavia vaihtoehtoja: Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia liitetään osaksi yhtiötä, tarkas tel laan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisentuotannon kun nal lis tek nii kan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kou vo lan Vesi jatkaa yhtiönä Konsernijaosto on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt hank keen jatko val mis te luun. Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi Kouvolan veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymenbioenergia järjes te ly Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyjen laajem pi vaihtoehto Hankkeen osapuolista koostuva työryhmä (KSS Energia Oy, Kouvolan Raken nus Oy, Kouvolan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen Tuo tan non liike lai tos ja kaupungin konsernopalvelu) on valmistellut asiaa. Käytettävissä on ollut KSS Energia Oy:n laatima hankkeen liiketoimintasuun ni tel ma joka on oheismateriaalina nro 2. Hankkeen tavoitteet ovat:1) Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. 2) Pe rus taa Kouvolan konserniin riittävän kokoinen kunnallisteknisten pal velu jen tuottaja turvaamaan alan kilpailukykykyiset palvelut. Tällä het kel lä ja myös jatkossa merkittävä osa kunnallisteknisistä töistä han ki taan os to palve lu na yksityisiltä tuottajilta. 3) Oman tuotannon ta voit tee na on turvata palve lu jen saatavuus ja hintatason hallinta. 4) Suunnitelman mukaan siirtymäkausi olisi kolme vuotta, minkä jälkeen KSS Rakennus toimii markkinaehtoisesti. 5) Siirtymäkaudella pyritään hal

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lit tuun muutokseen myös henkilöstön kannalta, henkilöstömuutokset voidaan hallita paremmin yhdessä riittävän kokoisessa kuin kolmessa eril lises sä yksikössä. Toisena vaihtoehtona on siirtyä kokonaan ulkopuolisten palvelujen tuot tajien käyttöön pidemmän ajanjakson puitteissa. Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa ma Asiaa käsitellään YT ryhmässä helmikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaatii vielä ennen kaupunginhallitukselle teh tä vää esi tys tä osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan kunnallisteknisten palvelujen kes kit tä misen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja valtuuttaa talous ja ra hoi tusjoh ta jan tekemään osapuolten neuvottelujen jälkeen esityksen hank keen to teut ta mi ses ta kaupunginhallitukselle. Asian käsittely Keskustelussa edellytettiin ennen kaupunginhallituksen käsittelyä laa dit tavak si lisäselvityksiä henkilöstön asemasta, muutoksen hyödyistä ja hai toista, arvonlisäverotuksen vaikutuksista, tavoiteltavista säästöistä ja toi minnan tehostumisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi konsernijaosto edellyttää keskustelussa esiintulleiden li sä sel vi tysten esittämistä kaupunginhallitukselle asian käsittelyn yhteydessä. Kh Henkilöstön asema Laajemmassa vaihtoehdossa kunnallisteknisten toimintojen mahdolliset raken ne jär jes te lyt koskisivat Kouvolan Vedessä yhteensä noin työn teki jää sekä teknisen tuotannon liikelaitoksessa yhteensä 9 työn te ki jää (kaupun gin kunnallistekniikan rakentamispalvelut). Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt merkitsisivät sitä, että hen ki lös tö siirtyisi KSS Rakennus Oy:n palvelukseen kunnallisesta vi ran

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hal ti jas ta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä nou dattaen entisin palvelussuhteen ehdoin. Entisin palvelussuhteen ehdoin siir tymi nen ei tarkoita kuitenkaan henkilöstöetuuksia ja palveluja, jotka ovat työn an ta ja koh tai sia. Keskeisimmät kysymykset henkilöstön osalta liik keen luo vu tus ti lan tees sa ovat yleensä sovellettava työehtosopimus sekä eläketurvan jär jes tä mi nen. Elä ke tur va järjestettäisiin myös jatkossa Kevan kautta, joten sen osal ta ei ta pah tui si muutoksia. Yhtiö olisi velvollinen noudattamaan siirtyviin työntekijöihin kunnallisia virka ja työehtosopimuksia nykyisen sopimuskauden loppuun eli as ti. Kun luovutushetkellä voimassa olleiden kunnallisten vir ka ja työ eh toso pi mus ten voimassaolo on päättynyt, noudatettaisiin työn te ki jöi hin energia teol li suu den (ET) työntekijöitä koskevaa työ eh to so pi mus ta. Järjestelyllä ei ole arvonlisäveroseuraamuksia Työryhmä on laatinut yhteenvedon hyödyistä ja haitoista esillä olleista vaih to eh dois ta (KSS Rakennus Oy tai tekninen tuotanto) sekä arvion tavoit tei den toteutumisesta kummassakin vaih to eh dos sa. Yhteenveto on oheismateriaalina nro 2. Yhteenvedon mukaan molemmissa vaihtoehdoissa edut/mahdollisuudet ovat haittoja/uhkia suuremmat. Arvion mukaan toimintojen kes kit tä mi nen KSS Rakennukseen toteuttaa konsernijaoston asettamat tavoitteet kat tavam min. Tekniseen tuotantoon keskittäminen tarkoittaisi luo pu mis ta ta voitteis ta siirtyä markkinaehtoiseen toimintaan kolmen vuoden siir ty mä kau den jäl keen (tavoite 4 ja osittain tavoite 2) ja keskittämisestä ko. toiminta konser nin puitteissa yhteen yksikköön (tavoite 5). Lisäksi KSS Rakennuksen ny kyi set toimintamallit tukevat paremmin toiminnan te hos ta mis ta. Tavoiteltavat säästöt ja toiminnan tehostuminen Kunnallisteknisten toimintojen siirtämisen liiketoimintasuunnitelmassa ( ) synergioilla saavutettava liiketoiminnan tehostamistavoite on vä hen tää tekniseen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liit ty viä kus tan nuk sia 30 %:lla (siirtyvien toimintojen osalta) vuoden 2020 lop puun men nes sä verrattuna vuoden 2014 tasoon. KSS Energialla on kehittyneet toiminnan kehittämis ja ohjausmallit. Yh tiön re fe rens si nä on kuntaliitoksen jälkeinen kunnallisten läm pö yh tiöi den on nistu nut yhdistäminen yhtiön toimintaan. KSS Energian arvio läm pö yh tiöi den yh dis tä mi sen synergiaedut ovat tuottaneet vähintään 1,5 Me:n säästöt toimin nan tehostumisen kautta. Järjestelyssä ei ole kyse kaupungilla käytössä olleesta ti laa ja tuot ta ja mal lisia, vaan siirtymäkauden jälkeen ulkopuolisten palvelujen mark ki na eh toi

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen hankintaan siirtymisestä. Kouvolan Veden kannalta kiinteät palk kakus tan nuk set muuttuvat muuttuviksi ostopalvelukustannuksiksi. Jo tällä hetkellä Kouvolan Vesi teettää ra ken tami ses ta merkittävän osan ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Toimintojen keskittämisen perustuu tehtyihin selvityksiin. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan kaupungin kunnal lis tek nis ten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön (lii ke toi minta suun ni tel ma ) ovat oheismateriaalina nrot 3 ja 4. Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon ko. toimintojen luovuttaminen tapah tuu liiketoimintakaupalla. Arvio kauppahinnasta 0,6 1,0 Me. Kaup pakir ja luon nos valmistuu kokoukseen mennessä ja on nähtävänä ko kouk sessa. Toimintojen siirtäminen toteutetaan mennessä. Siirtymäaika kestää vuoden 2015 loppuun saakka, jonka aikana varmistetaan toi min to jen yh dis tä mi nen ja synergioiden saavuttaminen. Kouvolan Vesi Oy ja Kou volan kaupunki (mm. tekniikka ja ympäristöpalvelujen yh dys kun ta tek nii kan yk sik kö jonka ko. hankinnat ovat olleet 4 5 Me/v työvolyymilla ja ti la lii ke laitos) sitoutuvat ostamaan vähintään vuonna %, vuo si na % ja vuonna % siirtyvien liiketoimintoihin liit ty väs tä volyymista. Tä män jälkeen toiminta on markkinaehtoista. Kaupungin YT ryhmä on käsitellyt asiaa , ja , kaupunkikehityksen YT ryhmä , Kouvolan Veden työpaik ka ko kous Ote kaupungin YT ryhmän pöy tä kirjas ta oheismateriaalina nro 5. (pöytäkirjaote jaetaan kokouksessa) Teknisen tuotannon aluepalvelujen edustajat jättivät muistion kun nal lis tek nii kan rakentamisesta. Muistio on oheismateriaalina nro 6. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa , missä Kouvolan Veden edustajat jättivät kannanoton ra ken nejär jes te lyyn. Kannanotto on oheismateriaalina nro 7. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallitus asettamia ta voittei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaik kia käy tet tä vis sä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vä hen tämi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min to jen uu del leen jär jes te lyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son las ke mi nen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set).

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 8. Liikelaitosten johtokunnan kaupungin kunnallisteknisten toi minto jen rakennejärjestely asiakohdan pöytäkirjaote on oheismateriaalina nro 9. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi, vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , ja liikelaitosjohtaja Jari Horppu, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set. Kaupunginhallituksen päätös: Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Kh KSS Rakennus Oy perustettu 2001 ja on KSS Energia Oy:n 100%:sti omistama tytär yh tiö liikevaihto on 8,4 Me ja taseen loppusumma 4,0 Me (vuosi 2013) nykyinen henkilöstö 60 toimii markkinaehtoisesti yhtiön talous on vakaa yhtiön toiminnan nykyiset painopisteet ovat KSS Energia konser nin sähkö, lämpö ja kaasuverkon rakentamis, kun nos sa pito, energiamittaus ja valvomotyöt sekä konsernin ulkopuolisille asiak kail le tehdyt ulkovalaistukseen liittyvät projektit. kaupunki omistaa KSS Energia Oy:n 100:sti. KSS Energian ty täryh tiöi tä KSS Rakennus Oy:n lisäksi ovat KSS Verkko Oy, KSS Läm pö Py, Kymen Bioenergia Oy, Eficap Oy, Voimakymi Oy ja Säh kö ky mi Oy. Kymen Voima Oy on KSS Energia Oy:n osakkuus yh tiö.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittävä seikka kaupungin ja Kouvolan Veden kannalta on muu tok sen koh tee na olevan toiminnan kustannusten muuttuminen kiinteistä kus tannuk sis ta muuttuviksi kustannuksiksi, mikä osaltaan mahdollistaa ta lou den voi ma va ro jen vuosittaisen kohdistamisen aikaisempaa jous ta vam min. Arvio kokonaan uuden yhtiön perustamisvaihtoehdosta: Edut / mahdollisuudet suoraan kaupungin ohjauksessa omistajatuloutuksen kannalta vaihtoehdoilla ei ole eroja, mikäli liike toi min nan kannattavuus säilyy Haitat / uhat menetetään KSS Energia kehittyneet toimintamallit ko. toiminnan osal ta uuden, aloittavan yhtiön talouden riskit kaupungin suoraan omistama uusi yhtiö muodostaa han kin ta yk sikön, minkä tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettuja määräyk siä menetetään suuremman yksikön toimintavarmuus poik keus ti lanteis sa johtamisen ja osaamisen riskit hallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen Kokonaan uuden yhtiön perustaminen merkitsee toiminnallisia ja ta lou del lisia riskejä verrattuna vaihtoehtoon liittää toiminta toimivaan KSS Ra kennus Oy:öön. Rakennejärjestelyyn liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina nro 1. Oheismatreiaali on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asian käsittely Keskustelun kuluessa AnssiTähtinen esitti Sakari Viinikaisen ja Marjo Lakan kannattamana, että Kouvolan kaupungin kunnallistekninen ra ken ta minen on syytä keskittää yhdelle toimijalle. Kuitenkin niin, että nii den toi minto jen mitkä vesihuoltolaissa mainitaan vesilaitoksen teh tä vik si, ne tehtävät säi ly te tään Kouvolan Vedellä. Alkuun olisi kuitenkin hyvä edetä lyhyin askelin ja keskittää ensi vai hees sa lii ke lai tos ten Kouvolan Veden ja teknisen tuotannon kun nal lis tek nii kan raken ta mi nen kokonaisuudessaan teknisen tuotannon lii ke lai tok seen. Liikelaitoksessa tehdyn keskittämisen ja yhdistämisen jälkeen, toi min nan saa vu tet tua riittävän tehokkuuden, voisi liikelaitoksen kun nal lis tek nii kan yk sik kö harkita siirtymistä yhtiömuotoiseen toimintaan ja osal lis tua siinä vai hees sa yhtiömuotoisena myös kilpailutetuille markkinoille. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jot ka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Anssi Tähtisen muutosesitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Nykänen, Sipiläinen, Kor pi vaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki, Palm ja Larikka) ja 4 ei ään tä (Täh ti nen, Lakka, Salonen ja Viinikainen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Raimo Laine poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi).

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen 2811/ /2013 Khkj Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta "Teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan arvioin ti -selvitys Kaupunki on tilannut KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen ra ken nejär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Ra ken nus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif Erik Forsberg ja Veli Matti Ohtonen. Työryhmä on kokoontunut kak si kertaa. Arviointiraportti on lähetetty sähköisesti konsernijaoston jäsenille ma Arvioinnissa on käyty seuraavia vaihtoehtoja: 1. Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa 2. Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia osaksi yhtiötä (yhtiön toimin taa), tarkastellaan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena 3. Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä 4. Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisen tuo tan non kun nal lis tek nii kan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kou vo lan Vesi jatkaa yhtiönä Arviointi sisältää KPMG:n suositukset. Esitettyjen hankkeiden toteuttamiseksi KPMG esittää arviointiraportissa sivul la 4 tehtäväksi jatkoselvityksiä ja laskelmia. Hankkeen ko kouk ses sa päädyttiin esittämään jatkoselvitettäväksi kahta vaih to eh toa, sup peam pi ja laajempi keskittäminen. Suppeampi vaihtoehto on esi tet ty ar vioin ti ra por tis sa. Laajemmassa vaihtoehdossa keskitetään laa jem min kun nal lis tek nii kan rakentamis, kunnossa ja ylläpitotehtäviä. Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun. Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan arviointiraportin ja siinä esitetyt toi menpi teet ja jatkotoimenpiteet jatkovalmisteluun.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. " Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi 1) Kouvolan Veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymen Bioenergia ja 2) Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyn laajempi vaih to eh to. Osapuolten (KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy, Kymen Bioenergia Oy, Kou vo lan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen tuotannon lii ke lai tos ja Kou vo lan kaupunki) edustajista koostuva työryhmä on jat ko val mis tel lut asiaa ja käytettävissä ovat olleet KPMG:n laatimat seuraavat sel vi tyk set: 1) Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys / , 2) Rajattu juridinen selvitys Kymen Bioenergia Oy ja 3) Tuloverolain 122 :ssä tarkoitettu hakemus tappioiden vä hen tä mi sek si omis ta ja vaih dok sen jälkeen Käytettävissä on ollut myös KSS Energia Oy:n toimeksiannosta KPMG:n laa ti ma arvio Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden arvosta. Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys on oheismateriaalina nro 1. Työryhmä esittää: Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Ky men laak son Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta lii te tään osaksi oste tun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. Järjestelyn tavoitteita ovat: 1) Kouvolan Veden toiminnan kehittäminen ja te hos ta mi nen, 2) Kymen Bioenergia Oy:n toiminnan turvaaminen kau pungin ympäristötavoitteiden mukaisesti, 3) Kouvolan Veden ja Bio nener gi an lai tok sen synergiaetujen hyödyntäminen, 4) toiminnan lä pi nä ky vyy den lisää mi nen ja 5) kaupunkikonsernin kokonaisedut. Järjestelyssä huomioonotettavia asioita ovat: 1) Kymen Bioenergia Oy:n ajau tu mi nen alkuvaikeuksien vuoksi konkurssiin merkitsisi kau pun ki konser nil le 6 8 Me:n tappiota, 2) Bioenergialaitoksen toiminnan lo pet ta mi nen ai heut tai si valtiolta saadun avustuksen mahdollisen ta kai sin mak su vel vol lisuu den, 3) Kymen Bioenergia Oy:n noin 2,0 Me:n tappiot voi daan käyttää ve ro tuk ses sa hyväksi, mikäli verottaja hyväksyy järjestelyt ja 4) järjestely edel lyt tää, että valtuusto myöntää tarvittavan mää rä ra han osakekaupan to teut ta mi seen. Selvitysten mukaan bioenergialaitos tukee Kouvolan Veden toimintaa, kun toi min ta on yhdistetty samaan organisaatioon.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Asiaa käsitellään kaupungin YT ryhmän seuraavassa kokouksessa hel mikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaati vielä ennen esityksen tekemistä kau pun ginhal li tuk sel le hankkeen osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy hankkeen jatkovalmistelun työryhmän esi tyk sen poh jal ta Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Ky men laak son Jäte Oy:ltä. Kouvolan Veden toiminta liit e tään osaksi oste tun yhtiön toimintaa ja yhtiön nimi muutetaan toi min taa kuvaavaksi. ja valtuuttaa talous ja rahoitusjohtajan käymään hintaneuvottelut KSS Ener gia Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy kanssa ja valmistelemaan pää tös ehdo tuk set kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kimmo Jokiranta ilmoitti Kymen Bioenergia Oy:n hallituksen jäsenenä olevan sa esteellinen käsittelemään tätä asiaa ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Kh 137 Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelma( KPMG ), Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys sisältäen Kymen Bioener gia Oy:n (KPMG ) ovat oheismateriaalina nrot 2-4. Kuntalain ja kilpailulain voimaan tulleet muutokset velvoittavat kun tia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa. Yhtiöit tä mis vel vol li suus koskee mm. sellaisia vesilaitoksia, jotka tar joa vat vesi huol los ta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen ve si huol to lai tok sen verkos to jen alueella tai toimittavat merkittävissä määrin vettä toi sel le ve sihuol to lai tok sel le tai teollisuusyritykselle tai vastaanottavat nii den jätevesiä. Kouvolan Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Vesilaitoksen näkökulmasta yhtiöittämisen tavoitteena on mahdollistaa talou del li sen ja operatiivisen toiminnan sujuvuus. Yhtiöittäminen tulee to teut

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus taa tavalla, mikä ei vaaranna asiakassuhteita, tukee taloudellista ke hi tys tä, mah dol lis taa tulevan investointiohjelman ja toiminnan ke hit ty mi sen. Kymen Bioenergian tausta Selvitysten mukaan Kymen Bioenergian toiminta on luonteva osa Kou volan Veden toimintaa puhdistamolietteen käsittelyssä. Kymen Bio ener gian syn ty his to ria juontaa vuosiin , jolloin rakentamispäätös on tehty. Lietteen käsittelyn ratkaisuksi kehitettiin Kymen Bioenergia, jo ka kä sitte li si lietteen ja jalostaisi siitä maaparannukseen soveltuvaksi ja ot tai si talteen kaasuja. Laitosta pidettiin tulevaisuuden haasteisiin vas taa va na. KSS Ener gia osti toimintamallin yksityiseltä toimijalta ja ryhtyi hank keen operaat to rik si ja toteuttamaan hanketta. KSS Energia Oy kuu luu 100%:sti kaupun gin konserniin. Kymen Bioenergia Oy:n lii ke toi min ta suun ni tel man mukaan kyseessä oli alkuvaiheen järjestely ja tar koi tus siirtää laitos myö hemmin jollekin toiselle toimijalle. Laitos ei ole täl lä hetkellä liiketaloudellisesti kan nat ta va, mutta aluetalouden nä kö kul mas ta vaikutus on nähty po si tii vise na. Yhdistämällä Biolaitos osaksi Kou vo lan Veden toimintaa haetaan tehok kaam paa optimointia ja sy ner gia etu ja Mäkikylän puhdistamon kanssa, mit kä osaltaan korjavat yhtiön ta lout ta. Järjestelyjen toteuttaminen Suunnitelman mukaan Kouvolan kaupunki ostaa KSS Energia Oy:ltä (93,8 %) ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä (3,2%) niiden omistamat Kymen Bio energia Oy:n osakkeet. KPMG:n tekemän ( ) Kymen Bio ener gia Oy:n arvonmäärityksen mukaan yhtiön arvo on 2,2 3,0 Me (mark ki na perus tei nen / kassavirtaperusteinen analyysi). Neuvotteluissa kaup pa hin naksi on sovittu e ja lisäksi kaupassa sovitaan, että yh tiö palauttaa myy jil le Kymen Bioenergia Oy:öön sijoitetut svop ra has to si joi tuk set, KSS Ener gia Oy:lle e ja Kymenlaakson Jät teel le e. Myyjien saan to yhteensä Me. Kouvolan Veden liiketoimintakauppa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostamisen jälkeen Kouvolan kau pun ki omis ta ja na tekee yhtiökokouksessa tarvittavat järjestelyt, vah vis taa uuden yh tiö jär jes tys ja nimeää yhtiölle hallituksen. Järjestelyjen jäl keen kaupunki myy liiketoimintakaupalla Kouvolan Ve si liikelaitoksen Ky men Bioenergia Oy:lle ja siinä yhteydessä yhtiön ni mi muutetaan Kou vo lan Vesi Oy:ksi. Kaup pa hin ta on noin 55,0 Me, mis tä 10,4 Me jää kau pun gil le velaksi, laina on bullet tyyppinen ja kor ko 4%. Kouvolan Ve si liikelaitoksen arvo pe rustuu KPMG:n tekemään subs tans si pe rus tei seen arvonmääritykseen, minkä mu kaan käyt tö omai suu den Kou vo lan Veden käyvän arvon ko ro tus po ten tiaa li on 20,0 Me, mi kä merkitsee kau pun gil le satunnaista tuottoa, mikä paran taa kau pun gin omaa pää omaa 20,0 Me:lla. Arvio varainsiirtoverosta on 0,2 Me. Liiketoimintakaupassa yhtiön pääomarakenne muodostetaan kon ver toimal la kaupasta aluksi syntyvää velkaa omaksi pääomaksi. Liiketoimintakauppa tehdään käyvin arvoin, jolloin arvonmäärityksen tu lokset voidaan hyödyntää verotuksessa poistopohjan korotuksena.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kouvolan Vesi Oy:n liiketoimintasuunnitelma luonnos on oheismateriaalina nro 5. Kauppakirjaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Järjestelyjen vaikutus veden hintaan Kouvolan Veden yhtiöittäminen ei aiheuta veden hintaan korotustarvetta noin 2,6 Me/vuosi investointitasolla. Kouvolan Veden investointiohjelma on mer kit tä väs ti korkeampi. Omistajatuloutus on ollut 1,6 Me ja suun ni tel man mu kaan se säilyy entisen suuruisena. Nykyisin omistajatuloutus mak setaan kaupungille peruspääoman korvauksena ja hait ta kor vauk se na. Jatkos sa ne jäävät pois ja yhtiö maksaa kaupungille lainan kor ko ja, ra hoi tuslai nan takausprovisiota ja osinkoa / pääoman palautusta yh teen sä vas taavan summan. Kouvolan Veden investointisuunnitelma Taloussuunnitelman mukaisesti vuosina korotuksilla on ka tettu investointeja pitkällä aikavälillä. Yhtiön investointisuunnitelma vv on yhteensä 43,9 Me ja keskimäärin vuosittain 8,8 Me. In ves toin nit ai heut ta vat hintojen korotustarvetta. Laskennallisesti yhtiön tu li si saada vuo tui sia käyttökulujen vähennyksiä noin 1,0 1,2 Me ja tu lo ja lisää noin 1,0 1,5 Me (+ 10%), jolloin investointivara (poistot + lii ke yli jää mä ra hoitus ku lut) olisi noin 5,6 Me / vuosi ja yhtiöllä olisi mah dol li suus suun ni telman mukaiseen investointeihin. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa YT -käsittely Kaupungin YT ryhmä on käsitellyt asiaa ja ja on toden nut asiaa koskevan yhteistoimintavelvoite täytetyksi. Lisäksi asiaa on kä si tel ty kaupunkikehityksen YT ryhmässä , Kouvolan Ve den työ paik ka ko kouk ses sa Ote kaupungin YT ryhmän pöy tä kir jas ta on oheismateriaalina nro 6. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallituksen asettamia tavoit tei ta kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vähen tä mi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min tojen uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son las ke mi nen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set). Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 7.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus KPMG:ltä saadun selvityksen mukaan svop ra has to si joi tus ten pa lau tus ennen vesilaitoksen yhtiöittämistä edellyttäisi osa ke pää oman alen ta mis ta, mikä taas edellyttää noin 4 kuukautta kestävää vel ko jain suoja me net te lyä. Tämä perustuu siihen, että Kymen Bioenergia Oy:n ti lin päätök sen 2013 mukaan oma pääoma on yhteensä 1,06 mil joo naa euroa ja kun osakepääoman määrä on 1,5 miljoonaa euroa, on ja ko kel poi sen oman pää oman määrä noin 0,4 miljoonaa euroa ne ga tii vi nen. KPMG:n mukaan velkojainsuojamenettelyn suorittaminen ei ole suun ni tellun aikataulun puitteissa tarkoituksenmukaista, eikä yllä mainituin toi menpi tein saavuteta merkittävää hyötyä järjestelyn toteuttamisessa ver rat tu na suo raan osakekauppaan. Ennen kaupan lopulliseksi tuloa käydään kauppaan kuuluvat so pi muk set ja si tou muk set läpi ja arvioidaan niiden taloudellinen ja toiminnalliset vai kutuk set. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä puh , timo.kyntäjä(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle Kaupunki ostaa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeita kappaletta KSS Ener gia Oy:ltä ja 144 kappaletta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaup pa hin ta on yhteensä enintään Kymen Bioenergia Oy:n osakkeiden ostoon osoitetaan enintään :n määräraha. Liikelaitos Kouvolan Veden toiminnot myydään liiketoimintakaupalla Kymen Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle edellä mainituissa sel vi tyk sis sä esite tyl lä tavalla. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään yhtiöjärjestelyihin liittyvät muut toimenpiteet ja asiakirjat. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Maija Lehtomäki, Kimmo Jokiranta, Raimo Laine ja Ville Salonen pois tui vat es teel li si nä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei sö jää vi). Kari Leinonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kouvolan Veden johtokunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden ostotarjous 3307/ /2014 Vejo Haminan kaupunki on lähettänyt Kouvolan kaupungille ostotarjouksen Kymen laak son Vesi Oy:n osakkeista. Kaupungin edustajien kanssa käytyjen alus ta vien keskustelujen mukaan Kouvolan kaupungilla olisi myytävissä omis tus osuut ta 3 %, joka vastaa 12 kpl yhtiön osakkeita. Lisäksi neu vot teluis sa on todettu, että entisen Anjalankosken alueella on poh ja ve den ot tamoi ta talousveden määrän turvaamiseksi. Alustavien Kouvolan Kaupungin edustajien ja Haminan edustajien toi mesta on päädytty yhteiseen näkemykseen hinnoittelun suhteen. Määritetyn ja myytävissä olevan prosenttiosuuden määrään on päädytty kes kus te luis sa aikaisempien vuosien kulutuksen sekä vesikapasiteetin varaus suh tei den tarkastelulla. Nykyisen käytännön mukaan Kymenlaakson Vesi Oy:n osakaskohtainen ve si va raus lasketaan osakkuuden/osakkeiden sekä määritetyn ka pa si teetin pohjalta joka tällä hetkellä on m3/d, eli Kouvolan varauksen mukai nen osuus on 3120 m3/d ja 3 % osuuden myynnin jälkeen tulisi olemaan 2340 m3/d. Kymenlaakson maakunnallisessa vesihuollon ke hit tämis suun ni tel mas sa 2009 on esitetty, että laskennassa käytettävä ka pa siteet ti nostetaan m3 vuorokaudessa. Kapasiteetin noston to teu tues sa osuus ja osakaskohtainen vuorokautinen vesimäärä hieman kas vai si. Haminalla on selvä vajaus ja tarve lisävedenkapasiteettiin, jonka vuoksi Kou vo la katsoo voivansa luopua Haminan hyödyksi yhteisesti sovitun kaup pa sum man pohjalta sovitusta osakemäärästä. Haminan kaupungin ostotarjous on: Oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Vesihuoltojohtajan ehdotus: Kouvolan Veden johtokunta esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, et tä Kouvolan kaupunki myy vapaana olevat osakkeet Haminan kau pun gille ehdollisena siten, että osakkeet luovutetaan ja myydään Haminan kaupun gil le sillä ehdolla, että muut osakkeenomistajat eivät käytä lu nas tus oikeut ta, muutoin Kouvola ei myy osakkeitaan. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin.

Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Kaupunginhallituksen 10 17.02.2014 konsernijaosto Kaupunginhallitus 121 28.04.2014 Kaupunginhallitus 136 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 41 09.06.2014 Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus Kaupunginhallitus 182 16.06.2014 Kaupunginhallitus 237 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 87 13.10.2014 Liikelaitosten johtokunta 114 26.11.2014 Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Palkkiosääntö (hallintosääntö 9.luku):

Palkkiosääntö (hallintosääntö 9.luku): Hallitus 120 31.10.2016 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2017 Hallitus 120 Valmistelu: Talousjohtaja 1.10.2016 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan valtuusto päättää vuo sit tain etukäteen kuntayhtymän

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014 TL 363 Kuntalain mukaisesti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Aika Paikka Läsnä Pykälät Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Aika Paikka Läsnä Pykälät Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 28.01.2016 Aika 28.01.2016 klo 17:30-19:10 Paikka Läsnä Hallinnon kokoushuone, 3. krs. Luettelon mukaan Pykälät 1-6 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot