Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012"

Transkriptio

1 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko

2 Sisällys 1. Taustoja Tutkimusmenetelmät ja aineisto Kaava-alueen yleiskuvaus Kaava-alueen linnustosta Kaava-alueen hyönteislajistosta Kaava-alueen sudenkorentolajistosta Kaava-alueen ludelajistosta Silmälläpidettävä (NT) perhoslaji Kaava-alueen kasvillisuudesta Luonnonsuojelualue Arvokkaat elinympäristöt EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien elinalueet Liito-oravan Pteromys volans elinalueet Liito-oravalle sopivat metsäkuviot Täplälampikorennon Leucorrhinia pectoralis lisääntymis- ja levähdyspaikat Luontoarvokeskittymä Päätelmät ja suositukset Lähteet

3 1. Taustoja Sarkola-Vahalahti kyläalueen kehittämistä varten on vireillä osayleiskaavoitus, jota varten tarvitaan tietoja suunnittelualueen (kartta 1) merkittävistä luontoarvoista. Kaava-alue sijaitsee maakuntakaavan MY-rajauksen sisällä, mikä lisää luontoarvojen selvittämisen tarvetta. Nokian kaupungin Tekninen keskus tilasi luontoselvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä Kartta 1. Osayleiskaava-alue on rajattu karttaan punaisella. 3

4 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin kolmen maastopäivän aikana. Ensimmäinen käynti tehtiin , jolloin suunnittelualueen varttuneempaa metsää kasvavat osat kierrettiin kokonaan jalkaisin läpi. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslajille liito-oravalle Pteromys volans sopivissa elinympäristöissä tutkittiin suurempien haapojen ja kuusten tyvet ulostepapanoiden löytämiseksi. Alueilta, joilta löytyi papanoita, etsittiin lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kolopuita, pönttöjä ja vanhoja oravien risupesiä. Papanoiden löytöpaikkojen koordinaatit tallennettiin GPS-laitteeseen ja lisääntymis- ja levähdyspaikat eriteltiin muista papanapaikoista. Liito-oravan lisäksi ensimmäisellä maastokäynnillä havainnoitiin kaava-alueen linnustoa ja arvokkaita elinympäristöjä (luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain sekä muut arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset luontotyypit). Samalla arvioitiin uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymisen todennäköisyyttä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Mahdolliset arvokkaat elinympäristöt rajattiin kartoille kesällä tehtäviä tarkempia tutkimuksia varten. Heinäkuun maastokäynneillä 4. ja 5.7. arvokkaiden elinympäristöjen kasvillisuudesta tehtiin yleiskuvaukset ja etsittiin uhanalaislajiston esiintymiä. EU:n luontodirektiivin sudenkorentolajia täplälampikorentoa Leucorrhinia pectoralis kartoitettiin lajin parhaaseen lentoaikaan 4. ja Lajille sopivia kohteita arvioitiin rannoilta , jolloin tehtiin ensimmäiset havainnot täplälampikorennosta, mutta varsinainen sudenkorentokartoitus tehtiin kanootista kiikaroimalla sudenkorentojen lentoaktiivisuuden kannalta hyvissä olosuhteissa: lämpötila + 26 C, enimmäkseen aurinkoista, heikkoa (ajoittain kohtalaista) tuulta. Koko kaava-alueen rantaosuus kuljettiin kanootilla läpi havainnoiden aikuisia sudenkorentoja kiikareilla. Luontoselvityksen maastotöihin käytettiin yhteensä 22 tuntia. Luontokartoittaja (eat) Petri Parkko teki luontoselvityksen kaikki maastotyöt ja raportoinnin. Luontokartoittaja (eat) Anni Kytömäki avusti 5.7. maastotöissä. Eliölajien uhanalaisuus on uusimman uhanalaismietinnön (Rassi ym. 2010) mukainen, luontotyyppien uhanalaisuus perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -kirjaan (Raunio ym. 2008). Luteiden nimistö perustuu kirjaan Suomen luteet (Rintala & Rinne 2010), sudenkorentolajien nimistö ja yleisyys ovat Karjalaisen (2010) 4

5 mukaan. Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Kaj Koivisto toimitti kaava-alueen uhanalaistiedot. Turun Yliopiston Eläinmuseon museomestari Veikko Rinne varmisti nukkapoukkoluteen Chartoscirta cincta määrityksen valokuvasta. Raportissa käytettyjä lyhenteitä: VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, Dir IV = EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji, L-dir = EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. 3. Kaava-alueen yleiskuvaus Kaava-alue on vanhaa idyllistä maalaismaisemaa Kuloveden Sarkolanlahden rantamilla. Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset on Museoviraston luokituksessa nimetty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi. Alueen luoteiskulmassa on laidunalueita, joilla laidunsi kesällä 2012 lampaita. Osa kaava-alueen rajalla olevista laidunalueista ulottuu rantaan, jossa on viitakastikkavaltaisia rantaniittyjä ja luhtia. Alueen pelloista valtaosa sijaitsee länsi- ja eteläosassa ja metsäiset alueet itäosassa. Aivan kaavaalueen koillisosasta, Vahalahden kyläkeskuksen ympäristöstä, löytyy eniten merkittäviä luontoarvoja: alueella on yksi luonnonsuojelualue sekä liito-oravan (Dir IV, VU) elinalue. Lerunvuoren pohjoispuolen lehtomaisissa metsissä kasvaa, myös luonnonsuojelualueen ulkopuolella teiden varsilla ja pihapiireissä, paljon pähkinäpensaita. Lerunvuorella ja sen eteläpuolella kasvaa enimmäkseen nuoria talousmetsiä, mutta alueella on myös paikoin varttunutta kuusivaltaista metsää. Kaava-alueen keskiosassa virtaa luonnontilaisen kaltainen puro, jonka uomaa on kaivettu vain itäreunan peltojen kohdalla. Kaava-alueen eteläosassa Pöysärinmäellä on taimikkoa, mäen itäreunassa kasvaa varttunutta kuusivaltaista metsää ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta. Pöysärinmäen pohjoisosassa kasvaa nuorta koivuvaltaista kasvatusmetsää. Sarkolanlahden rannat kaava-alueen osalta ovat rehevöityneitä, mutta ruovikot eivät ole kovin laaja-alaisia. Ruovikoiden lisäksi kaava-alueella esiintyy myös melko laajoja kaislikkoja ja kortteikkoja. Kaava-alueen rannoilla ei ole suurta linnustollista merkitystä, mutta niillä elää varsin monipuolinen sudenkorentolajisto. Täplälampikorentoa (Dir IV) löytyy ranta-alueen 5

6 pohjoisimmista osista, sillä eteläosasta ruovikkoa on poistettu laajalta alueelta ja aivan eteläisimmässä pohjukassa isosorsimo on vallannut suuren osan rantavyöhykkeestä. Kuva 1. Kaava-alueen länsireunan maalaismaisemaa. Vahalahti Petri Parkko 4. Kaava-alueen linnustosta Kaava-alueen metsissä elää tavanomaista metsälinnustoa: sepelkyyhkyjä, rastaita, punarintoja, tiaisia, hippiäisiä ja peippoja. Reheväpohjaisista kuusikoista löytyvät pyy Bonasa bonasia (Ldir), tiltaltti Phylloscopus collybita ja puukiipijä Certhia familiaris. Myös leppälintu ja sirittäjä Phylloscopus sibilatrix (NT) kuuluvat kaava-alueen metsälinnustoon. Lerunvuoren pohjoispuolen noronvarressa lauloi melko vaatelias lehtolaji mustapääkerttu Sylvia atricapilla. Nuorissa kasvatusmetsissä ja hakkuilla tavataan metsäkirvistä ja hernekerttua. Petolinnuista alueella pesii ainakin nuolihaukka Falco subbuteo, jonka pari havaittiin 5.7. vanhan hakamaan (kartta 2, kuvio 7) reunassa. 6

7 Sarkolanlahden kaava-alueeseen rajoittuva osa ei ole linnustollisesti merkittävä. Alueen vesilinnut laskettiin käynnillä, jolloin havaittiin haapanan Anas penelope pari, telkkä Bucephala clangula pari, kaksi paria silkkiuikkuja Podiceps cristatus, nokikana Fulica atra, kaksi paria kalalokkeja sekä rantasipi Actitis hypoleucos (NT) ja kalatiira Sterna hirundo (Ldir). Alueen ruovikoissa pesii ruokokerttusia. Heinäkuussa kaava-alueelta löytyivät silkkiuikun pesä ja telkkäpoikue. Aivan Sarkolanlahden eteläosassa havaittiin kaksi sinisorsaa. Kuva 2. Pensastaskunaaras Vettenrannan rantapellon reunassa Petri Parkko Vahalahden peltoaukeiden linnustoon kuuluu mm. pensastasku Saxicola rubetra (kuva 2). Rikkonaisilla rannan läheisyydessä olevilla pelloilla pesivät hyvin todennäköisesti ruisrääkkä Crex crex (L-dir) ja sarvipöllö Asio otus. Kylien yllä lentelevät räystäspääskyt Delichon urbica pesivät talojen räystäiden alla. 7

8 5. Kaava-alueen hyönteislajistosta 5.1. Kaava-alueen sudenkorentolajistosta Kaava-alueella havainnoitiin erityisesti sudenkorento- ja ludelajistoa. Alueen sudenkorentolajistoon kuuluvat täplälampikorennon Leucorrhinia pectoralis (Dir IV) lisäksi ainakin seuraavat lajit: Keihästytönkorento Coenagrion hastulatum Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum Isotytönkorento Erythromma najas (kuva 3) Okatytönkorento Enallagma cyathigerum Hoikkatytönkorento Ischnura elegans Ruskoukonkorento Aeshna grandis Vaskikorento Cordulia aenea Täpläkiiltokorento Somatochlora flavomaculata (kuva 4) Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata Isolampikorento Leucorrhinia rubicunda Kuva 3 (vas). Isotytönkorentokoiras reviirillään ulpukanlehdellä. Kuva 4 (oik). Täpläkiiltokorennon koirasyksilö pyydystettynä. Sarkolanlahti Petri Parkko Monella sudenkorentolajilla, kuten ruskoukonkorennolla, lentokausi oli tutkimuspäivänä vasta aluillaan ja vastaavasti isolampikorennolla se oli jo päättymässä. Etelä-Suomessa yleisinä ja runsaina esiintyviä syyskorentoja, elo-, tumma- ja punasyyskorentoa, ei tässä luontoselvityksessä havaittu lainkaan, sillä niiden lentokausi alkaa vasta heinäkuun 8

9 loppupuoliskolla. Syksyllä kaava-alueen rantamilla havaitaan varmasti myös siniukonkorentoja Aeshna juncea ja sirokeijukorentoja Lestes sponsa, joiden lentokausi ajoittuu selvästi syksyyn. Tässä luontoselvityksessä havaitut sudenkorentolajit ovat täplälampikorentoa lukuun ottamatta yleisiä kaikenlaisten vesien lajeja Kaava-alueen ludelajistosta Kaava-alueen ludelajisto on melko monipuolista, mutta lajistosta ei löytynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Ranta-alueelta löytyi vesimittareiden lisäksi katkovyövetiäisiä Microvelia reticulata ja nukkapoukkoluteita Chartoscirta cincta (kuva 5). Kelluslehtisten kasvien päällä liikkui parvittain pieniä kelliäisiä Mesovelia furcata. Rantaluhdilla ja -niityillä elävät kastikkamustiainen Capsus wagneri (kuva 6), nurmitähkälude ja melko paikoittaisena esiintyvä kilpikonnalude Eurygaster testudinaria. Viljelysten reunoille jääneillä ketomaisilla alueilla viihtyvät mm. keltanolude Hoplomachus thunbergii ja keltanokimolude Orthocephalus vittipennis (raportin kansikuva). Kuva 5 (vas). Nukkapoukkolude kaava-alueen rantaluhdan reunassa Kuva 6 (oik). Kastikkamustiainen elää kaava-alueen luoteisosan viitakastikoilla. Vahalahti Petri Parkko 5.3. Silmälläpidettävä (NT) perhoslaji Kaava-alueella on tehty havainto oliivineilikkayökkösestä Hadena albimacula (NT), jolla on vain yksi tunnettu esiintymä Pirkanmaalla. Lajin ravintokasvi on nuokkukohokki Silene nutans, jota ei löytynyt kaava-alueelta. Kyseessä oli todennäköisesti jostakin lähialueelta harhautunut yksilö. 9

10 6. Kaava-alueen kasvillisuudesta Vaikka kaava-alueesta suuri osa on peltoa, löytyy alueelta useita mielenkiintoisia putkilokasvilajeja. Etelä-Hämeen lehtokeskus ulottuu Tampereen seudulle ja rikastuttaa myös Nokian kasvilajistoa. Pirkanmaalla paikoin melko tavallinen pähkinäpensas Corylus avellana kasvaa hyvin runsaana kaava-alueen pohjoisosan metsissä ja pihapiireissä. Ali-Jutilan pähkinäpensaslehtojen kasvillisuuteen kuuluvat myös mm. kaiheorvokki Viola selkirkii ja laajoja kasvustoja muodostava mäkilehtoluste Brachypodium pinnatum. Norojen ja purojen varsilla kasvaa metsälehmusta Tilia cordata, lehtopalsamia Impatiens noli-tangere ja humalaa Humulus lupulus. Kuva 7. Isokäenrieskaa kasvaa monin paikoin kaava-alueella. Vahalahti Petri Parkko Silmälläpidettäväksi (NT) arvioiduista harvinaistuneista lajeista musta-apilaa Trifolium spadiceum (raportin kansikuva) kasvaa aivan kaava-alueen pohjoisosassa päätien varressa ja ketoneilikkaa Dianthus deltoides Vahalahdessa Ala-Uotilan peltotien laidalla. Isokäenrieska Gagea lutea (kuva 7) on melko harvinainen kevätaspektin laji, jota löytyy kaava-alueelta 10

11 viljelysten liepeiltä. Rantakasvillisuudessa huomion kiinnittävät ruovikon ulkopuolella vedestä nousevat suurikokoiset piurut Scolochloa festucacea. Kartta 2. Kaava-alueen arvokkaiksi elinympäristöiksi arvioidut kohteet

12 7. Luonnonsuojelualue Ali-Jutilan pähkinäpensaslehto (kartta 2, kuvio 1) Luontotyyppipäätöksellä perustettu yksityisten maalla oleva suojelualue: luonnonsuojelulain tarkoittama pähkinäpensaslehto. Kooltaan 0,48 ha suuruisella luonnonsuojelualueella kasvaa n. 45 kookasta pähkinäpensasta (Rintamäki 2005). 8. Arvokkaat elinympäristöt Seuraavassa esitellyt kohteet ovat paikallisesti arvokkaiksi luokiteltavia, jotka erottuvat ympäristöstään kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään edustavampina. Ali-Jutilan noronvarsi 1 (kartta 2, kuvio 2) Puustona kasvavat koivut, haavat ja harmaalepät, pensaskerroksessa kasvaa runsaasti tuomea. Kenttäkerroksessa kasvaa hiirenporrasta, kevätlinnunsilmää Chrysosplenium alternifolium, käenkukkaa, mustakonnanmarjaa Actaea spicata, suokelttoa Crepis padulosa, korpikaislaa, mesiangervoa sekä metsäkortetta laajana kasvustona. Ali-Jutilan noronvarsi 2 (kartta 2, kuvio 3) Luonnonsuojelualueen eteläpuolella on pysyvä vedenjuoksu-uoma, jonka varressa kasvaa pensaskerroksessa tuomea ja näsiää sekä kenttäkerroksessa runsaasti mesiangervoa, rantarentukkaa, suokelttoa, lehtokortetta, paikoin lehtopalsamia ja hiirenporrasta. Lähellä päätietä kuvioon yhtyy useita saniaiskorpijuotteja. Noron varsilla on selvästi lähteisyyttä ja uomaan tulee pohjavettä useammasta kohdasta. Puronvarsi (kartta 2, kuvio 4, kuva 8) Kohde on karttaan rajatulta osaltaan uomaltaan luonnontilaisen kaltainen, mutta rajauksen itäpuolella uomaa on kaivettu peltojen kohdalta. Päätien varrella pihan laidalla kasvaa laaja kotkansiiven Matteuccia struthiopteris kasvusto, joka on todennäköisesti levinnyt pihan istutuksesta. Tien länsipuolella kivikkoisen puronvarren puusto on harmaaleppävaltaista, järven läheisyydessä kasvaa myös tervaleppää. Lähellä päätietä kasvaa suuri monihaarainen tervaleppä. Puronvarren latvuskerroksessa kasvaa myös muutama suuri koivu sekä 12

13 metsälehmusta. Tuomi kasvaa pensaskerroksessa hyvin runsaana, lisäksi löytyy vadelmaa ja terttuseljaa sekä vähän näsiää. Puronvarren pensaikoissa kiipeilee paikoin humala Humulus lupulus. Kenttäkerroksesta löytyy melko vaateliaita lajeja: lehtopalsamia, lehtopähkämöä, mustakonnanmarjaa, lehtokortetta sekä koiranvehnää Elymus caninus. Lisäksi löytyy mm. hiirenporrasta, nokkosta ja kevätlinnunsilmää. Asutuksen kohdalla puronvarteen on levinnyt ruttojuurta Petasites sp. Kuva 8. Puronvartta kuvattuna yläjuoksulta Petri Parkko Kuvioon liittyy lehtolaikku, jonka puustona kasvavat harmaalepät, metsävaahterat ja yksi metsälehmus. Kuvio ei täytä luonnonsuojelulakikohteen vaatimuksia runkomaisten jalopuiden lukumäärän osalta. Pensaskerroksessa kasvaa tuomea ja taikinamarjaa sekä vähän koiranheittä ja punaherukkaa. Sillan itäpuolella rantapuusto on kuusi- ja koivuvaltaista. Puronvarsi on liito-oravan (Dir IV, VU) elinaluetta ja tärkeä ekologinen yhteys Sarkolanlahdelta kaava-alueen itäosan metsiin. 13

14 Kuvion linnustoon kuuluu mm. mustapääkerttu. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU) luontotyypeiksi. Metsäsaareke (kartta 2, kuvio 5, kuva 9) Peltojen keskellä olevan metsäsaarekkeen, joka on ollut joskus hakamaana, puusto on vanhoja mäntyjä, hyvin suuri raita, suuri kuusi sekä pihlajaa ja tuomea. Pensaskerroksessa kasvaa suuria katajia sekä taikinamarjaa. Kenttäkerroksesta löytyy runsaasti sananjalkaa ja kuvion reunaosista ketokasvillisuutta: kurjen- ja peurankelloa, paimenmataraa, ketokaunokkia, ahomansikkaa ja huopakeltanoa. Pellon keskellä olevilla metsäsaarekkeilla on suuri merkitys mm. lintujen pesäpaikkana. Etenkin sarvipöllö ja tuulihaukka pesivät usein saarekkeiden vanhoissa variksenpesissä. Kuva 9 (vas). Pellon keskellä oleva metsäsaareke Yli-Hemmingin tilan eteläpuolella. Kuva 10 (oik). Vanhasta hakamaasta löytyy koivulahopuuta. Vahalahti Petri Parkko Sara- ja ruoholuhtia (kartta 2, kuviot 6) Kaava-alueelta rajattiin arvokkaiksi elinympäristöiksi kaksi laajempaa ja kasvillisuudeltaan monipuolisempaa avoluhtaa. Luhdat ovat monilajisia elinympäristöjä, joten pienilläkin kohteilla on paikallisesti suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu silmälläpidettäviksi (NT). Vanha hakamaa/metsälaidun (kartta 2, kuvio 7) Koivuvaltaista (kuusta ja pihlajaa alikasvoksena) valoisaa metsää, joka on ravinteisuudeltaan mustikkatyypin kangasta. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa ja paatsamaa, kenttäkerroksessa etenkin sananjalkaa. Kuviolla on melko paljon koivulahopuuta kääpineen (kuva 10) sekä 14

15 jokunen kuollut kuusi. Kuviolla on merkitystä lahopuusta riippuvaisille tikoille, hyönteisille ja sienille. Pähkinäpensaslehto (kartta 2, kuvio 8) Kuusivaltaista metsää kasvava kuvio, joka on ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta (lehtolaikkuja). Kuviolla kasvaa haapaa ja se on liito-oravan (Dir IV, VU) elinaluetta. Kenttäkerroksesta löytyy lehtokasveja, kuten kieloa ja valkovuokkoa, mutta myös mustikkaa. Kuviolla kasvaa paljon pähkinäpensaita ja se saattaa olla luonnonsuojelulain tarkoittama pähkinäpensaslehto. Jalopuulehdot ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN). 9. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien elinalueet 9.1. Liito-oravan Pteromys volans elinalueet Ali-Jutilan liito-oravan elinalue (kartta 3, pohjoisempi rajaus) Alueesta suurin osa on kuusivaltaista metsää ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta. Alueella kasvaa melko paljon liito-oravan tärkeintä ravintopuuta haapaa sekä suojapuiksi sopivia huomattavan suuria kuusia. Pensaskerroksessa kasvaa melko paljon pähkinäpensasta. Kenttäkerroksessa kasvaa paljon kieloa ja valkovuokkoa, mutta myös mustikkaa. Alueelta löytyi kolme liito-oravan pesintään sopivaa kolohaapaa (kuva 10). Kuva 11 (vas). Liito-oravan lisääntymispaikka kolohaavassa. Kuva 12 (oik). Liito-oravan papanoita kaavaalueella. Sarkola Petri Parkko 15

16 Kartta 3. Kaava-alueen liito-oravan elinalueet ovat rajattu karttaan punaisella. Lajin tarvitsemat metsäiset kulkuyhteydet elinalueiden välillä on merkitty nuolilla. 16

17 Kartan 3 rajaukseen otettiin mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen uhanalaistiedoissa ollut liito-oravan papanapaikka vuodelta 2001, joka sijaitsee aivan rajauksen itäosassa. Alueelta on metsäinen kulkuyhteys Peltoahon liito-oravan elinalueelle. Peltoahon liito-oravan elinalue (kartta 3, eteläisempi rajaus) Liito-oravan elinalue ulottuu päätien molemmille puolille. Alueiden välillä on puronvarren puustoa pitkin metsäinen kulkuyhteys. Kuusivaltaista varttunutta metsää, jossa kasvaa paikoin runsaasti harmaaleppää. Kuviolla on myös paljon leppämaapuuta. Pensaskerroksesta löytyy tuomea. Kuviolla ei ole kolohaapoja, mutta lisääntymispaikka saattaa olla suuren kuusen latvaosissa vanhassa oravan risupesässä. Kuviolta on metsäinen kulkuyhteys Ali-Jutilan liitooravan elinalueelle Liito-oravalle sopivat metsäkuviot Seuraavassa esitellyiltä kohteilta ei löytynyt kevään 2012 maastotöissä merkkejä liitooravasta, mutta puuston puolesta ne sopisivat hyvin lajin elinympäristöiksi. Koska liitooravatilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa, oli perusteltua rajata kohteet luontoselvitykseen. Ali-Jutilan itäosan pähkinäpensaslehto (kartta 2, kuvio 9) Kuviolla kasvaa huomattavan paljon kookkaita pähkinäpensaita, mutta puustoa on hakattu. Kuviolle on jätetty paljon haapoja, joten kuusten kasvettua siitä on tulossa erittäin hyvä liitooravahabitaatti. Lerunvuoren länsipuolen metsä (kartta 2, kuvio 10) Aivan pihapiirien tuntumassa kasvaa haapaa ja suuria suojapaikoiksi sopivia kuusia. Kuviolta löytyy myös pähkinäpensaita. 17

18 Kartta 4. Täplälampikorennon kesän 2012havaintopaikat Täplälampikorennon Leucorrhinia pectoralis lisääntymis- ja levähdyspaikat Alue 1 (kartta 4, kuva 13) Laiturin ympärillä oleva niitetty matalavetinen poukama, jossa kasvaa harvaa vesikortteikkoa, piurua sekä kelluslehtisinä runsaasti lumpeita ja ulpukkaa sekä uistinvitaa ja kilpukkaa. Poukama on vesiruovikon ympäröimä, paikoin kasvaa myös leveäosmankäämiä. Uposkasveina kasvaa karvalehteä Ceratophyllum apiculatum. Poukamassa ja sen tuntumassa havaittiin 16 yksilöä, myös kaksi parittelevaa paria. Alue 1 on koko kaava-alueen merkittävin täplälampikorennon lisääntymispaikka. 18

19 Alue 2 (kartta 4) Alueella kasvaa vesikortteikkoa ja piurua ilmaversoisina, kelluslehtisiä sekä rannassa isosorsimokasvusto. Alueella havaittiin täplälampikorennon koirasyksilö. Alue 3 (kartta 4) Vesikortteikossa lähellä rantaa havaittiin kolme täplälampikorennon koirasyksilöä sekä paritteleva pari. Alue 4 (kartta 4) Rantakasvillisuuden ja vesiruovikon välisessä vesikortteikkoa ja piurua ilmaveroisina sekä lumpeita kelluslehtisinä kasvavalla alueella havaittiin täplälampikorentokoiras. Kuva 13 (vas). Laiturin tuntumassa on hyvää habitaattia täplälampikorennolle. Kuva 14 (oik). Täplälampikorennon koirasyksilö alueella 1. Sarkolanlahti Petri Parkko 10. Luontoarvokeskittymä (kartta 2, sininen rajaus) Kaava-alueen pohjoisosassa on rajattavissa luonnon ydinalue, joka on kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään hyvin edustava: alueella kasvaa paljon pähkinäpensaita ja se on liito-oravan (Dir IV, VU) elinaluetta. Lisäksi alueelta löytyy kaksi paikallisesti arvokkaaksi luokiteltavaa noronvartta. 19

20 11. Päätelmät ja suositukset Luonnonsuojelualueet Kaava-alueella on yksi luonnonsuojelualue Ali-Jutilan pähkinäpensaslehto. Luonnonsuojelualueella on omat rauhoitusmääräyksensä, joista ei saa poiketa. Kohteen läheisyydessä tulee välttää hakkuita ja kaivutoimintaa, joilla voi olla heikentävää vaikutusta luonnonsuojelualueen luontoarvoihin. Pähkinäpensaita kasvaa runsaasti myös luonnonsuojelualueen ulkopuolella, joten alueella saattaa olla muitakin luonnonsuojelulain tarkoittamia pähkinäpensaslehtoja. Erityisesti suojelualueen luoteispuolella oleva metsä (kartta 2, kuvio 8) vaikuttaa puustoltaan luontaisesti syntyneeltä ja lain vaatimukset täyttävältä. Suojelualueen koillispuolella on myös runsaasti pähkinäpensaita, mutta alueella on tehty hakkuita. Vaikka metsät eivät täyttäisi luonnonsuojelulain vaatimuksia, tulisi ne silti jättää arvokkaina luontokohteina hakkuiden ja rakentamisen ulkopuolelle. Natura ohjelmaan kuuluvat alueet Kaava-alueella tai sen lähituntumassa ei ole Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita. Lähin Natura 2000-alue Lapinvuori sijaitsee Sarkolanlahden toisella puolella, eikä osayleiskaavalla ole siihen heikentävää vaikutusta. Arvokkaat elinympäristöt Alueella on useita vähintään paikallisesti arvokkaiksi luokiteltavia elinympäristöjä, jotka tulisi jättää rakentamisen, kaivutoiminnan ja hakkuiden ulkopuolelle. Luonnontilaisen kaltainen puro (kartta 2, kuvio 4) on myös vesilain suojelema kohde. EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Alueella elävät liitteen IV (a) lajeista ainakin liito-orava (VU) ja täplälampikorento. Alueella on todennäköisesti merkitystä myös monelle lepakkolajille: ranta-alueet voivat olla vesisiipan Myotis daubentonii ja kyläalue etenkin korvayökön Plecotus auritus elinympäristöä. Kaikki lepakkolajimme ovat luontodirektiivin IV-liitteen lajeja. 20

21 Raportissa esitellyt liito-oravan elinalueet kulkuyhteyksineen tulisi jättää kaikenlaisen rakennustoiminnan ulkopuolelle. Myös hakkuita lajin elinalueilla on syytä välttää. Jos hakkuita tehdään, tulee ne tehdä liito-orava huomioiden: metsäiset kulkuyhteydet tulee säilyttää ja haavat lähikuusinen jättää kasvamaan. Haapa on liito-oravan tärkein ravintopuu, johon koverretussa käpytikan pesäkolossa myös lisääntymispaikka yleensä sijaitsee. Tuuheat kuuset ovat elintärkeitä suojapaikkoja, joihin laji tekee myös talvivarastoja, mutta ne voivat olla myös lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Täplälampikorento elää vesikasvillisuudeltaan monipuolisissa rehevissä mutta kirkkaissa vesissä. Lajin lisääntymispaikoilla on lähes aina ilmaversoisia, kelluslehtisiä sekä uposkasveja. Täplälampikorennon suojelemiseksi tulee välttää suurempia ruoppauksia sekä ruovikoiden ja muiden ilmaversoiskasvustojen liiallista niittoa niillä kaava-alueen rantaosuuksilla, joilla laji lisääntyy (kartta 3). Mahdolliset niitot tulisi tehdä niin, että ruovikon sisään jää mutkittelevia kapeita väyliä tai pieniä avovesialueita. Jos ilmaversoiskasvustot niitetään kokonaan, häviää laji paikalta. Kevään 2012 maastotöissä rannoilla ei kuultu viitasammakon Rana arvalis soidinääntelyä, mutta sen esiintyminen alueella on mahdollista. Lajin kutuaika on melko lyhyt ja kuuntelun ajoittaminen on haasteellista. Lajin suojeluun pätee sama kuin täplälampikorentoon. Mittavat ruoppaus- ja kaivuhankkeet edellyttävät viitasammakkokartoituksen tekemistä. Jos kaava-alueelle suunnitellaan suurempia rakennuskantaa muuttavia hankkeita tai nykyistä tehokkaampaa rantarakentamista, tulee alueella tehdä lepakkoselvitys kolmen (3) kuuntelukerran detektorikartoituksena. Ennen mahdollista vanhojen rakennusten purkamista on varmistettava, ettei niissä ole lepakkojen päiväpiiloja. Lepakkojen asuttamien rakennusten purkutyöt tulee tehdä myöhäissyksyn ja alkukevään välisenä aikana. Uhanalaislajisto Ks. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajit: liito-orava. Linnusto Kaava-alue ei ole linnustollisesti merkittävä. Arvokkaat elinympäristöt säästämällä ja laidunnusta jatkamalla suojellaan alueen linnustoa. 21

22 Luontoarvokeskittymä/ luonnon ydinalue Karttaan 2 rajattu alue sisältää merkittäviä luontoarvoja, joten sille rakentaminen on haasteellista. Kaikenlaisessa rajatun luonnon ydinalueen maankäytössä tulee huomioida luontoarvot. Mieluiten koko alue jätetään rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle. Osa alueesta kelpaisi hyvin Metso-ohjelman luonnonsuojelualueeksi. 12. Lähteet Karjalainen, S. 2010: Suomen sudenkorennot (uudistettu laitos). Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 239 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Suomen ympäristö 8/ s. Rintala, T. & Rinne, V. 2010: Suomen luteet. Hyönteistarvike TIBIALE Oy, Helsinki. Rintamäki, P. 2005: Nokian arvokkaat luontokohteet. Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikön julkaisuja s. 22

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

luontoselvitys Petri Parkko

luontoselvitys Petri Parkko 2016 Hämeenlinnan Huvikummun rantaosayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 26.7.2016 1 1. Taustoja Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Heikkimäen luontoselvitys 2010

Heikkimäen luontoselvitys 2010 Heikkimäen luontoselvitys 2010 1. Selvityksen taustoja Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosasto tarvitsi asemakaavasuunnittelua varten tietoja seitsemän kohteen luontoarvoista. Kohteet olivat

Lisätiedot

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Sysmän Iso-Särkijärven ja Hevoshiekan ranta-asemakaavan luontoselvitys 2010

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Sysmän Iso-Särkijärven ja Hevoshiekan ranta-asemakaavan luontoselvitys 2010 Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sysmän Iso-Särkijärven ja Hevoshiekan ranta-asemakaavan luontoselvitys 2010 Petri Parkko 28.10.2010 1 1. Taustoja Sysmän Rapalanniemessä laaditaan ranta-asemakaavaa,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Asemanjatke, Vääräsaari, Nätkin teollisuusalue ja Nojanmaan tontti 17 Petri Parkko 8.7.2009 Sisällys

Lisätiedot

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 Terhi Sulonen 13.8.2012 TIIVISTELMÄ Mustfinnträsketin Natura-alueen sudenkorentoselvityksen tavoitteena oli selvittää Mustfinnträsketin Natura-alueen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 LIITE 2 Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 Petri Parkko 15.2.2010 Sisällys 1. Selvityksen taustoja...3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Hämeenlinnan Salonsaaren ja Töllihaan luontoselvitys

Hämeenlinnan Salonsaaren ja Töllihaan luontoselvitys 2014 Hämeenlinnan Salonsaaren ja Töllihaan luontoselvitys Petri Parkko 20.5.2014 1 1. Taustoja Selvitysalueet sijaitsevat Hämeenlinnan Torvoilassa Rääkkiän rannoilla. Alueilta tarvittiin rantaasemakaavan

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus. Kotkan Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan luontoarvotarkistus 2013

Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus. Kotkan Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan luontoarvotarkistus 2013 Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus Kotkan Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan luontoarvotarkistus 2013 Petri Parkko 31.8.2013 1. Taustoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyysi päivittämään tietoja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Petri Parkko 31.8.2013 Sisällys 1. Selvityksen taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2015 Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys Petri Parkko 9.9.2015 1 1. Taustoja Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen (Parkko 2011) maastotyöt tehtiin vuosina 2009 ja 2010 ja

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite Asemakaavan luontoselvitys Liite 2 Luontoselvitys Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava 7.7.2014 Terhi Ala-Risku Luontoselvityksen tavoite Luontoselvitys on tehty Äänekosken keskustan

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Petri Parkko 31.8.2013 Sisällys 1. Selvityksen taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Sysmän Vähä Karhusaaren luontoselvitys

Sysmän Vähä Karhusaaren luontoselvitys LIITE 1 2016 Sysmän Vähä Karhusaaren luontoselvitys Petri Parkko 1.6.2016 1 1. Taustoja Sysmän Vähä Karhusaaren pohjoisreunaan, tilalle 4:103 ollaan kaavoittamassa neljää mökkitonttia. Kaava-alueeseen

Lisätiedot

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 11.12.2012 MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys 2016 Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 15.6.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Työmenetelmät... 5 2.1 Esiselvitys... 5 2.2 Maastotyöskentely...

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

1. Selvitys. 2. Kohteet

1. Selvitys. 2. Kohteet Kuhmalahden ROYK Luontoselvityksen täydennys 24.10.2017 1. Selvitys Luontoselvitystä täydennettiin maastokäynneillä 11.5. ja 17.5.2017. Maastokäynnit toteuttivat FM Tiina Virta ja MMM Heikki Holmén. Kohteille

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

Tapanilan tilan ranta-asemakaava

Tapanilan tilan ranta-asemakaava Raportti LIITE 67080500.BBJ 12.5.2009 Jyväskylän kaupunki Tapanilan tilan ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Jyväskylän kaupungin 87. kaupunginosassa (Pohjois- Korpilahti)

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA Selostus maastokäynneistä 8.1. ja 11.1.2014 JOHDANTO JA AIKAISEMMAT HAVAINNOT LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ SUUNNITTELU- ALUEELLA Nurmijärven

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016 VANAJAVESIKESKUS Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aineistot ja menetelmät... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO Pöyry Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33310 www.poyry.fi Siilinjärven kunta Kehvo-Väänälänranta rantaosayleiskaava Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi

VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi 2014 VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi Petri Parkko 8.5.2014 1. Selvityksen taustoja Tämä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi

Lisätiedot

Kotkan Karhulan Pitkäsaaren luontoselvitys

Kotkan Karhulan Pitkäsaaren luontoselvitys 2014 Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kotkan Karhulan Pitkäsaaren luontoselvitys Petri Parkko 4.11.2014 1 1. Taustoja Kotkan Karhulan Pitkäsaaressa on tekeillä asemakaava, jota varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017. Markluhdanlahden luontoselvitys Pekka Rintamäki

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017. Markluhdanlahden luontoselvitys Pekka Rintamäki NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017 Markluhdanlahden luontoselvitys 2017 Pekka Rintamäki 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 5 2. Johdanto... 6 3. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma : kohteen 58 Mt Toijantie luontoselvitys

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma : kohteen 58 Mt Toijantie luontoselvitys Kaakkois-Suomen ELY 2016 Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016 2018: kohteen 58 Mt 14813 Toijantie luontoselvitys Petri Parkko 31.10.2016 1 1. Taustoja Tämä luontoselvitys liittyy liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot