Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdentäminen Kuulemistilaisuus ja kirjalliset kommentit YHTEENVETO KUULEMISPALAUTTEISTA AIHEPIIREITTÄIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdentäminen Kuulemistilaisuus ja kirjalliset kommentit YHTEENVETO KUULEMISPALAUTTEISTA AIHEPIIREITTÄIN"

Transkriptio

1 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdentäminen Kuulemistilaisuus ja kirjalliset kommentit YHTEENVETO KUULEMISPALAUTTEISTA AIHEPIIREITTÄIN Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden koskien yhden luukun periaatteesta ympäristöllisissä menettelyissä laadittua väliraporttia. Kuulemistilaisuudessa puheenvuoron käyttivät Metsäteollisuus ry, Elinkeinoelämän keskusliitto, MTK ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Etelä-Suomen AVI, Etelä-Pohjanmaan ELY, Tukes sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kuulemistilaisuuden jälkeen varattiin 2 viikkoa aikaa kirjallisten kommenttien toimittamiselle. Kirjallisia kommentteja saatiin kahdeksalta (8) eri taholta. Kirjallisia kommentteja antoivat seuraavat tahot: Kemianteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknologiateollisuus ry, Kaivosteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Tukes ja Lahden kaupunki. 1. Sähköinen asiointi Elinkeinoelämän keskusliitto, Satu Räsänen, kommenttipuheenvuoro: Optimaalinen sähköinen yksi luukku edellyttäisi huomattavasti laajempaa soveltamisalaa kuin nyt ehdotetaan. Digitalisoinnin tulisi ylittää hallinnon ja viranomaisten rajat, hyödyntää olemassa olevat tietovarannot (rekisterit, paikkatiedot jne.) ja jollakin aikavälillä myös ratkaista valtion ja kuntien väliset tarvittavat rajapinnat. Sähköisen yhden luukun tulee kattaa datan kulku, lupamenettely, valvonta ja raportointi eri vaiheineen sekä erilaiset palvelutoiminnot. Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Tavoitteena tulee olla asiakaslähtöinen, joustava sähköinen asiointi ja sitä tukevat menettelyt. Tämä toteutunee parhaimmillaan jatkuvan kehittämisen mallilla myös tarvittavien säädösten osalta. Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Toimiva asiakaslähtöinen yhden luukun periaate edellyttää toimivaa digitaalista asiointijärjestelmää. Raportissa kuvataan Luvat ja valvonta -kärkihankkeen tavoitetta. Kärkihankkeen ja yhden luukun periaatteen keskinäisestä koordinaatiosta tulee huolehtia sekä varmistaa, että käyttäjien, siis yritysten, näkökulma otetaan kehittämistyössä huomioon. Digitalisaatiossa huolehdittava tietojen luottamuksellisuudesta. Ympäristöteollisuus ja palvelut, kirjallinen kommentti: Yhden luukun malliin tulisi ottaa soveltuvissa määrin myös ennakko- ja jälkivalvontaan liittyviä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenetelmiä tärkeää olisi ainakin digi-sovelluksen ulottaminen myös näihin menettelyihin. Metsäteollisuus ry, Fredrik Blomfelt, kommenttipuheenvuoro ja kirjallinen kommentti: Sähköisten järjestelmien kehittäminen ja eri järjestelmien koordinointi huolestuttaa ja tähän olisi voimakkaammin pitänyt ottaa kantaa väliraportissa. On suuri epävarmuus siitä, etenevätkö hankkeet riittävän nopeasti ja tapahtuuko koordinointia eri hankkeiden välillä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: Sähköisen järjestelmän tosiasiallisen toimivuuden kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisten palveluiden teknisiin lähtökohtiin, saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yksittäisillä luvanhakijoilla tai toisaalta haitankärsijöillä (kuten kansalaisilla ja järjestöillä) ei välttämättä ole aina tosiasiallisia mahdollisuuksia käyttää sähköisiä järjestelmiä riittävän tehokkaasti. Mikäli lupa-asioita yhdennetään ajallisesti, samanaikaisesti käsiteltävien isojen asiakirjojen määrä vaikeuttaa asiaan perehtymistä ja lausumista, etenkin jos kaikki aineistot pyritään pitämään sähköisinä. Tämä ei tarkoita, ettei sähköisiä järjestelmiä tulisi kehittää. Mutta samalla on varmistettava myös perinteisten kanavien toimivuus. Suomen Kuntaliitto, Miira Riipinen, kommenttipuheenvuoro: Sähköistä asiointia tulisi kehittää enemmän kuin mitä tämä lainsäädäntöhanke vaatii. Toiveena on, että hyödynnetään sekä olemassa olevia järjestelmiä että rajapintoja. Etelä-Pohjanmaan ELY, Aulis Rantala, kommenttipuheenvuoro: Sähköinen asiointi on toiminnan kannalta ehdottoman tärkeää ja tietojärjestelmien kehittämiseen on panostettava. 1

2 Tukes, kirjallinen kommentti: Tarkoituksenmukaisinta on keskittyä hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti ympäristöllisten lupien (ympäristölupa, vesitalouslupa, luonnonsuojelulain poikkeuslupa, maa-aineslupa, rakennuslupa) yhdentämiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Teknisen turvallisuuden lupa-asiat voidaan integroida osaksi sähköistä asiointia myöhemmin. Tukes pitää tärkeänä, että viranomaiset keräävät sähköisesti tehtäviensä edellyttämää tietoa yhteistyössä kaikissa niissä tilanteissa, joissa siitä on hyötyä asiakkaille ja viranomaisille, sekä hyödyntävät yhteistä tietopohjaa mahdollisimman laajasti. Tukes on valmis kaikkeen tällaiseen yhteiseen kehittämistyöhön. Yhteistyön tulisi olla luonteva osa viranomaisten välistä yhteistyötä ilman erillisiä säädöksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö, Pauliina Karjala, kommenttipuheenvuoro: Työ- ja elinkeinoministeriö kannattaa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia. TEM koordinoi luvat ja valvonta-hanketta, jossa valmistellaan sähköiseen asiointiin liittyvää palvelukerrosta. Lahden kaupunki, kirjallinen kommentti: Hyvinä asioina pidetään mm. seuraavia: eri lupamenettelyt saadaan vireille sähköisesti samalla kertaa, hankkeen tiedot ja selvitykset syötetään vain kertaalleen ja aineistot ovat sähköisesti eri tahojen saatavilla. 2. Yhteensovittava lupamenettely a) Mitä lupia koskee Elinkeinoelämän keskusliitto, Satu Räsänen, kommenttipuheenvuoro: Ympäristöluvan ja kemikaaliturvallisuuslupien ja -ilmoitusten välisiä suhteita tulee selkeyttää ja päällekkäisyydet poistaa. Soveltamisalan laajentamista tulee tarkastella suhteessa ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin. Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Kemianteollisuuden investoinnit ovat lähes kauttaaltaan sellaisia, joissa ympäristöluvat haetaan ja ratkaistaan ensin. Vasta teknisen suunnittelun edetessä ja tarkentuessa voidaan hakea kemikaaliturvallisuuslain mukaisia lupia. Selvitettäväksi jääkin, onko esitetyn laajuisella yhteen sovittamisella tarvetta. Olisi ensisijaista saada menettelyjen yhdentäminen varsinaisten ympäristöpäätösten osalta etenemään. Tässä vaiheessa kemikaaliturvallisuuslain ja kaivoslain mukaan ottamista yhteen sovittavaan menettelyyn tulisi tarkastella kriittisesti. Vähintäänkin odottaa vaikutusten arvioinnin tuloksia ja muiden kehityshankkeiden linjauksia. Kaivosteollisuus, kirjallinen kommentti: Kaivosteollisuus korostaa kaivoslain asemaa sektorilakina, jossa säädetään kaikista kaivosoikeudellisista lupa- ja valvontamenettelyistä. Vuoden 2011 kaivoslakiin sisällytettiin yhteensovittamista muiden, lähinnä ympäristöllisten lakien kanssa. Kaivoslaissa on varallisuusoikeudellinen ulottuvuus, joten se ei ole varsinaisesti ympäristöllinen laki. Metsäteollisuus, Fredrik Blomfelt, kommenttipuheenvuoro ja kirjallinen kommentti: Ajallinen yhteensovittaminen on kannatettava vaihtoehto. Riittävän laaja soveltamisala on kannatettavaa. Keskeistä on, että kemikaaliturvallisuuslain luvat otetaan mukaan ja Tukes voisi olla myös koordinoiva viranomainen. Erittäin tärkeää, että eri lupamääräyksissä ei ole sisällöllisiä ristiriitoja. Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry, Minna Ojanperä, kommenttipuheenvuoro: Kannatettavaa, että ajallisesti yhdenmukaistetaan viranomaisten yhteistyötä ja lupamääräyksiä yhdennetään sisällöllisesti. Jos eri lakien luvat ovat samanlaisia, niin voiko muutoksenhaussa tulla esille ne bis in idem eli ei kahdesti samassa asiassa. Kuntaliitto, Miira Riipinen, kommenttipuheenvuoro: Rakennusluvat eivät sovi yhteen sovitettuun menettelyyn. Ehdotettu menettely edellyttää, että kaikki hakemukset asiakirjoineen ovat viranomaisella menettelyn alkaessa. Ilman toiminnan yksilöintiä ja ympäristöluvasta tulevia reunaehtoja ei ole järkevää suunnitella rakennuksia. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: Lupien ajallinen yhdentäminen voi olla käytännössä haasteellista. Miten pysäytetään kelvottomien hakemusten eteneminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa? Käsittelyajan osalta tulisi myös erottaa toisistaan aika, joka käytetään ennen hakemuksen vireilletuloa ja sen jälkeen kuluva aika. Vastuu hakemuksesta on viime kädessä hakijalla. 2

3 Tukes, kirjallinen kommentti: Tukes katsoo, että tarkoituksenmukaisinta on keskittyä hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti ympäristöllisten lupien (ympäristölupa, vesitalouslupa, luonnonsuojelulain poikkeuslupa, maa-aineslupa, rakennuslupa) yhdentämiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Teknisen turvallisuuden lupa-asiat voidaan integroida osaksi sähköistä asiointia myöhemmin. TEM, Pauliina Kanerva, kommenttipuheenvuoro: TEM:llä huoli siitä, että valmistuuko hanke ajallaan, jos paketoidaan liian monta lakia. Tukesin luvat tulisi ottaa mukaan vasta seuraavassa vaiheessa. Lahden kaupunki, kirjallinen kommentti: Rakennuslain mukaisten lupien yhdistäminen yhden luukun periaatteeseen on haastavaa. Rakennusluvissa tarvitaan yksityiskohtaiset suunnitelmat hankkeen toteutuksesta, joita ei usein ole vielä ratkaistu ympäristölupavaiheessa. Ympäristöluvan ehdot myös usein määrittävät ratkaisuja rakennuslupaan. Valtion ympäristölupaviranomainen ei voi määrätä, että ympäristölliseen lupamenettelyyn liittyvä rakennuslupahakemus menisi käsittelyssä muiden rakennuslupa-asioiden edelle. b) Yhteensovittava viranomainen ja sen rooli Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Avoinna olevia kysymyksiä ovat, mikä on yhteen sovittavan viranomaisen rooli, millä viranomaisella tämä rooli olisi ja tarvitaanko tehtävä tässä muodossa. Väliraportissa on ehdotettu viranomaisiksi valtion lupa- ja valvontaviranomaista ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Jos yhteensovittaminen tulee kattamaan väliraportin mukaan kemikaaliturvallisuuslain ja kaivoslain, tulee Tukesin ehdottomasti olla yksi yhteen sovittavista viranomaisista. Tällöin voitaisiin myös selvittää mahdollisuutta antaa luvanhakijan valita yhteen sovittava viranomainen hankkeeseensa. Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Jos yhteensovittaminen kattaa väliraportin mukaisesti kaivoslain ja kemikaaliturvallisuuslain, tulee Tukesin ehdottomasti olla yksi yhteensovittavista viranomaisista. Valinta yhteensovittavasta viranomaisesta tulee tehdä tarkoituksenmukaisuuden perusteella ja valinnan tältä osin voisi tehdä myös luvanhakija. Metsäteollisuus, kirjallinen kommentti: Keskeistä, että kemikaaliturvallisuuslain luvat otetaan mukaan menettelyyn ja että Tukes voi olla koordinoiva viranomainen. Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry, Minna Ojanperä, kommenttipuheenvuoro: Omalle viranomaiselle kuulumattomat tiedot lisäävät tuskaa eli aiheuttavat työtä molemmille osapuolille ja viivästyttävät asian käsittelyä. Kuntaliitto, Miira Riipinen, kommenttipuheenvuoro: Kunta on itsehallinnollinen toimija ja päätöksenteko tapahtuu eri tavalla kuin valtiolla. Arvioitava, mikä vaikutus maakuntauudistuksella on yhteen luukkuun. On huomioitava, miltä osin uudet tehtävät olisivat asian käsittelyä (maksullista) ja miltä osin neuvontaa (ilmaista, verovaroin tuettua). Taloudelliset vaikutukset on arvioitava. Valtion ympäristölupaviranomainen ei voi määritellä, että ympäristölliseen lupamenettelyyn kuuluva hakemus menee rakennusvalvonnassa jonossa jonkin yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen, kunnan elinvoiman kannalta kunnan priorisoiman rakennuksen lupakäsittelyn ohi. Koordinoiva viranomaisen tulisi asettaa ennemminkin tavoiteaikataulu lupien käsittelylle. Koordinoivan viranomaisen roolia tulisi täsmentää. Tukes, Päivi Rantakoski, kommenttipuheenvuoro: Harkittava vaihtoehtoa, että koordinoiva viranomainen voisi vaihtua menettelyn edetessä. TEM, Pauliina Karjala, kommenttipuheenvuoro: Koordinoivan viranomaisen toimivalta on säädettävä tarkasti. On myös hyvä tunnistaa, että lupamenettelyissä on muitakin viranomaisia, kuin mitä nyt rajattu tähän. Maakunnat on saatava tehokkaasti mukaan. Lahden kaupunki, kirjallinen kommentti: Yhden luukun lupa on tavoitteena kannatettava. Koordinoitava kokonaisuus voi olla laaja ja työllistää kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Ympäristönsuojeluviranomainen on kunnissa heikoimmin resursoitu viranomainen. Jos resurssit olisivat riittävät, niin koordinoivana viranomaisena toimiminen luontevasti on ympäristönsuojeluviranomainen. Koordinointi olisi suuri haaste kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suurillakin paikkakunnilla ja tuntuu lähes mahdottomalta tehtävältä pienissä kunnissa, jossa kunnan ympäristöviranomainen voi toimia useamman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tai voi myös hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen 3

4 töitä vain osa-aikaisena ja vastata myös jostakin muusta kokonaisuudesta kunnassa. Laki kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen hallinnosta määrittää, että tehtäviin kuuluu vahvana ympäristönsuojelun edistäminen, neuvonta, ympäristöntilan seuranta, tiedottaminen ym. Koordinoivan viranomaisen osaamisen tulisi myös laajentua ja sen tulisi osata hakemuksen alkuvaiheessa tunnistaa kaikki hankkeeseen liittyvät menettelyt. Tämä on suuri osaamishaaste, johon tarvittaisiin lisäkoulutusta. Lisäksi on tärkeää määrittää, miltä osin asian käsittely on maksullista ja miltä osin ilmaista neuvontaa, joka kustannetaan verovaroin. c) Päätösvalta menettelyn valinnasta Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Luvitettavat hankkeet vaihtelevat merkittävästi, ja väliraportissa esitetty luvanhakijan valinnanvapaus on erittäin kannatettava linjaus. Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Väliraportissa esitetään, että luvanhakijalla on valinnanvapaus siitä, millaisessa menettelyssä se hankkeensa lupia hakee, joko nykyisenkaltaisen menettelyn mukaisesti, missä mitään eri lupia tai päätöksiä ei yhdistetä, yhdennetä tai edes koordinoida, kaikki tarvittavat luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit ja päätökset yhteensovitetussa menettelyssä tai osittain yhdessä ja osittain erillisissä menettelyissä. Valinnanvapaus on ensiarvoisen tärkeä, koska hankkeet vaihtelevat suuresti. Ympäristöteollisuus ja palvelut, kirjallinen kommentti: Luvanhakijan valinnanvapaus menettelystä on erittäin kannatettavaa. Yrityksen tulisi voida valita joko yhteensovitettu lupa-/päätösmenetelmä tai sitten hoitaa lupaprosessit erillisinä prosesseina kuten nykyäänkin. Metsäteollisuus, Frekrik Blomfelt, kirjallinen kommentti ja kommenttipuheenvuoro: Joustava järjestelmä, jossa hakija voi päättää menettelyistä, on kannatettava. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: Jos yhdentämisen valinta on kokonaan hakijan päätösvallassa ja menettelyä voi muuttaa missä vaiheessa tahansa, tämä voi entisestään vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa ja lisätä epävarmuutta. Etelä-Suomen AVI, Raija Aaltonen, kommenttipuheenvuoro: Joustavuus on keskeistä, koska etukäteen ei voida tunnistaa eri hankkeiden monimuotoisuutta. Etelä-Pohjanmaan ELY, Aulis Rantala, kommenttipuheenvuoro: Menettelyn valinnan olisi parempi perustua luvanhakijan ja viranomaisen väliseen sopimukseen. d) Asiakaslähtöisyys Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Väliraportin päälinjaukset ovat kannatettavia, ja vievät luvituksen sujuvoittamista oikeaan, asiakaslähtöiseen suuntaan. Hanketta olisi kuitenkin syytä eräiltä osin suunnata uudelleen optimaalisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Tavoitteena tulee olla asiakaslähtöinen, joustava sähköinen asiointi, ja sitä tukevat menettelyt. Ja tämä toteutunee parhaimmillaan jatkuvan kehittämisen mallilla myös tarvittavien säädösten osalta. Ympäristöteollisuus ja palvelut, kirjallinen kommentti: Yhden luukun mallin kehitystyön tulee olla jatkuvaa ja määrätietoista. Viranomaispuolen sitoutuminen järjestelmän jatkokehittämiseen on tärkeää. Yhden luukun mallin tulisi olla toimintaperiaate, jonka mukaan ympäristönhallintoa kehitettäisiin ja jossa asiakaslähtöisyys olisi keskiössä. Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry, Minna Ojanperä, kommenttipuheenvuoro: Asioinnin tulee olla helppoa ja lähellä toimijaa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: On pidettävä mielessä, että lupahankkeiden tosiasiallisia asiakkaita ovat sekä luvanhakija että myös muut osalliset, kuten asukkaat, järjestöt ja ympäristö itsessään. Tätä lähtökohtaa tulisi painottaa jatkossa enemmän ja menettelyiden tasapuolisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Myös haitankärsijöiden aseman parantamiseen tulisi panostaa. 4

5 Lahden kaupunki, kirjallinen kommentti: Muille asianosaisille, kuin koordinoivalle viranomaiselle, muutos olisi varmasti tavoiteltava ja hankekokonaisuus selkeämpi, kun lupia haetaan kerralla. e) Ennakkotapaaminen Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Raportissa on kuvattu ennakkotapaamisen sisältöä ja tavoitteita. Näemme, että määräajat ja prosessin aikataulujen hallinta ovat keskeinen osa ennakkoneuvottelusuunnitelmaa. Metsäteollisuus, kirjallinen kommentti: Tärkeää, ettei ole vain ennakkoneuvotteluja, vaan myös myöhemmässä vaiheessa prosessia pitää käydä neuvotteluja tarpeen mukaan. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: Ennakkoneuvottelu antavat kuvan siitä, että asiat on sovittu jo etukäteen. Tämän välttämiseksi tulisi varmistaa se, että kaikista neuvotteluista laaditaan muistio, joka liitetään hakemuksen asiakirja-aineistoon. Suunnitelma lupahakemuksen käsittelyn etenemisaikataulusta ja muista vaiheista on erittäin tarpeellinen asiakirja. Etelä-Pohjanmaan ELY, Aulis Rantala, kommenttipuheenvuoro: Ennakkotapaaminen hyvä asia ja toimii jo. Maankäyttö- ja rakennuslain lupien liittäminen menettelyyn ei ehkä järkevää ennakkotapaamisessa hyvä käsitellä nämäkin. Tukes, Päivi Rantakoski, kommenttipuheenvuoro: Neuvontavelvollisuus ja ennakkoneuvottelut on hyvä asia. f) Määräajat käsittelyvaiheille Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Näemme, että määräajat ja prosessin aikataulujen hallinta ovat keskeinen osa ennakkoneuvottelusuunnitelmaa. Ympäristöteollisuus ja palvelut, kirjallinen kommentti: On tärkeää määrittää menettelyn kokonaiskesto ja asettaa määräaikoja. Metsäteollisuus, kirjallinen kommentti: Määräaikojen asettaminen parantaa ennakoitavuutta. Määräajoista ei ole tarpeeksi vahvoja kirjauksia vielä väliraportissa, mutta askel oikeaan suuntaan. Tärkeää, että yhden luukun mallin avulla saadaan kokonaiskäsittelyaika lyhemmäksi. Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry, Minna Ojanperä, kommenttipuheenvuoro: Asian ratkaisun antamiselle määräajassa on luotava selkeät raamit. Suomen luonnonsuojeluliitto, Tapani Veistola, kirjallinen kommentti: Yleistymässä olevat 30 päivän lausuntoajat ovat vapaaehtoisjärjestöille ja kunnille hyvin ongelmallisia. Kuulemisaineistot voivat olla hyvin laajoja. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: Liian lyhyt kuulemisaika saattaa pahimmillaan johtaa valitusten määrän lisääntymiseen. Ajatus lupamenettelyn määräajasta voi olla hankala toteuttaa. Liittyykö määräajan ylittämiseen jokin sanktio vai mikä vaikutus sillä voi lupa-asiassa olla? Myös yhdenvertaisuus suhteessa muihin hankkeisiin on ongelmallista. Etelä-Suomen AVI, Raija Aaltonen, kommenttipuheenvuoro: Menettely ei välttämättä nopeuta lupaasian ratkaisua verrattuna siihen, että lupa käsitellään yksinään, sillä asialla mennään hitaimman mukaan. Jos muutokset hyväksytään, lisäävät ne yhteistyötä viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa ja tuovat suunnitelmallisuutta lupakäsittelyyn. Tämä voi lyhentää hankkeen lupien kokonaiskäsittelyaikaa. Etelä-Pohjanmaan ELY, Aulis Rantala, kommenttipuheenvuoro: Ajallinen yhteensovittaminen on haastavaa hankkeen erilaisten osatekijöiden vuoksi. Tukes, Päivi Rantakoski, kommenttipuheenvuoro: Ajalliseen yhteensovittamiseen on kiinnitettävä huomiota (esim. ympäristölupa ja kemikaaliturvallisuuslupa). 5

6 Lahden kaupunki, kirjallinen kommentti: Aikataulullisesti tavoite samanaikaisista lupapäätöksistä on haastava. Yhdestä luukusta haettava lupa voi tosiasiallisesti tavoitteiden vastaisesti pidentää eikä lyhentää lupaprosessin kokonaiskestoa. Koordinoivan viranomaisen tehtävään kuuluu määräajan asettaminen sekä hakemusten täydentämiselle että lupapäätösten antamiselle. Mitä seuraa, jos luvat eivät ole valmiit sovitussa määräajassa? g) Maankäytön suunnittelu Elinkeinoelämän keskusliitto, Satu Räsänen, kommenttipuheenvuoro: Maankäytönsuunnittelun ohjausta osana yhden luukun lupamenettelyä tulisi tarkastella maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhdessä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut, kirjallinen kommentti: Maankäytön suunnittelun ohjaus tulisi saattaa osaksi yhden luukun mallia. Metsäteollisuus, kirjallinen kommentti: Kaavoituksen yhteensovittaminen yhteen luukkuun myös tärkeää, pitäisi ottaa siihen kantaa. Jos se ei ole mahdollista, niin toivon mukaan etenee oikeaan suuntaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 3. YVA:n ja lupamenettelyn yhteensovittaminen Elinkeinoelämän keskusliitto, Satu Räsänen, kommenttipuheenvuoro: YVAn kytkeminen lupamenettelyyn EU:n YVA-direktiivin sallimalla tavalla on vielä avoinna oleva kysymys lupamenettelystä erillisestä YVAsta luopuminen niissä hankkeissa, joissa hankkeella ei ole vaihtoehtoja (vrt. YVA:n laatiminen kaavamenettelyn yhteydessä). Kemianteollisuus, kirjallinen kommentti: Oleellista olisi myös saada YVA kytkettyä lupamenettelyyn, ja arvioinnista tulisi voida luopua hankkeissa, joissa hankkeilla ei ole vaihtoehtoja. Ympäristöteollisuus ja palvelut, kirjallinen kommentti: YVA tulisi ottaa selkeämmin osaksi yhden luukun mallia, vähintäänkin niiden hankkeiden kohdalla, joissa ei ole sijoituspaikkaharkintaa. Erityisen tärkeää on, että YVAa kehitettäisiin sellaiseksi, että siinä keskityttäisiin oleellisiin asioihin palvellen näin paremmin luvitusta. Ympäristöluvan kanssa päällekkäiset kuulemiset ja lausuntokierrokset tulisi poistaa. Teknologiateollisuus, kirjallinen kommentti: Näemme, että ympäristövaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi yhdennettyä ympäristöpäätösten kokonaisuutta. Pelkkä kuulemisten yhdistäminen ei riitä. YVAsta tulisi voida luopua hankkeissa, joissa käytännössä vaikkapa sijoituspaikan osalta ei ole vaihtoehtoja, kuten tehtaan toimintojen laajentuessa. Suurempi osa lupahakemuksista koskee luvan muutoksia kuin kokonaan uusia hankkeita, jolloin tämä poistaa turhaa hallinnollista taakkaa niin viranomaiselta kuin luvanhakijalta. Metsäteollisuus, Fredrik Blomfelt, kommenttipuheenvuoro: YVA:n yhteensovittamista voidaan tietyissä hankkeissa viedä pidemmälle. Suomen luonnonsuojeluliitto, Tapani Veistola, kommenttipuheenvuoro ja kirjallinen kommentti: YVAmenettelyn pitäisi olla valmis ennen lupavaihetta, muuten vaihtoehtovertailun merkitys heikkenee tai katoaa kokonaan. Joka hankkeella on kyllä aina vaihtoehtoja sijoituspaikan ja sen hionnan lisäksi tuotannon määrä, tekniikan laatu, vaikutusaika jne. YVAn tulokset nähdään vasta arviointiselostuksessa, siitä annetuissa lausunnoissa sekä perustellussa päätelmässä. Pitäisi olla aito mahdollisuus siihen, että YVAn tulokset ja selostuslausunnot johtavat esimerkiksi lisäselvityksiin, vaihtoehtojen järjestyksen muuttumiseen tai jonkun vaihtoehdon osoittautumiseen jopa mahdottomaksi. Mutta jos lupahakemus on jo vireillä kun perusteltua päätelmää kirjoitetaan, sitä tekevä virkamies joutuu "jo tapahtuneiden tosiasioiden" eteen. Silloin rima lisäselvityksiin nousee ylemmäs. Jos lupahakemuksen voi tehdä ennen selostuslausuntoja ja perustelua päätelmää, myös osallistumisen ja selostuslausuntojen merkitys vähenisi. Tällöin menetettäisiin YVAn ympäristödemokratiaa korostava puoli. YVAsta tulisi näin pelkkä muodollisuus, turhake ja pakkopulla. Menettelyjen yhdentäminen sopisi korkeintaan erilaisiin laajennushankkeisiin. Hankesuunnittelussa kasvaisi houkutus päästä eroon varsinaisesta itsenäisestä YVAsta yhteismenettelyllä. Tuloksena ns. salamitaktiikan, hankkeiden splittaaminen ja 6

7 "sillanpäähankkeiden" vaara kasvaisi. Jos YVA alistetaan pelkäksi ympäristöluvan esiasteeksi, menetetään YVAn lisäarvo moniin muihinkin päätöksiin kuten kaavaan, rahoitukseen, poliittisiin päätöksiin, sosiaalisen toimiluvan, kestävyyden ja imagopäätöksiin jne. YVA on informaatio-ohjauksen väline, jota ei pidä sotkea pelkäksi yhden luvan osaksi. Parhaimmillaan YVA on toiminnan oman hyvän suunnittelun työkalu eikä pakollinen paha. YVA-lain lausuntoaikoja ei pidä yhden luukun takia lyhentää. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pasi Kallio, kirjallinen kommentti: YVA-menettelyn ja ympäristölupaan liittyvien kuulemisten yhdistäminen ei ole perusteltua. LUOVA ja menettelyn digitaalisuus voi käytännössä hoitaa ne harvat tilanteet, joissa tämä saattaisi tulla kyseeseen. Myös yhdennetylle kuulemiselle ehdotettu määräaika (enintään 30 vrk) on täysin riittämätön ehdotamme ajaksi vähintään 45 vrk. Uuden YVA-lain 25 edellyttää perustellun päätelmän liittämistä lupahakemukseen, eikä lakiin sisälly vanhan YVA-lain 11.3 :ää vastaavaa joustavaa säännöstä uusi laki ei siis ilman muutoksia nähdäksemme mahdollista kuulemisten yhdentämistä. Sekä kuulemisen että perustellun päätelmän merkitykset heikkenevät, kun ei ole riittävästi aikaa perehtyä asiaan. Täydennyspyyntöjen kynnys saattaa nousta, jos myöhemmät selostuslausunnot löytävät puutteita, koska kuuleminen on jo tehty. Hankkeille on aina olemassa vaihtoehtoja ellei sijaintiin, niin tehoon jne. Vaikutusten vähäisyyttä ei myöskään tiedetä, ellei niitä ensin selvitetä. Kuulemisten yhdistäminen saattaa mahdollistaa hankkeiden sisäänajon ensin pienimuotoisempana/alle YVA:n, jonka jälkeen niitä laajennetaan, koska tiedetään menettelyn olevan kevyempää. YVA-menettelyn tosiasiallinen merkitys heikkenee ja ennakkoon sovitun matsin vaikutelma kasvaa

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Hallitusneuvos Satu Sundberg, YM Kuulemistilaisuus 8.5.2017 Tavoitteet Asiakkaan saama neuvonta paranee

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto kommenttipuheenvuoro

Suomen luonnonsuojeluliitto kommenttipuheenvuoro Suomen luonnonsuojeluliitto kommenttipuheenvuoro Kuulemistilaisuus yhden luukun lakihankkeen linjauksista 8.5. Ympäristöministeriö, Helsinki Ympäristölakimies Pasi Kallio pasi.kallio@sll.fi Lähtökohdista

Lisätiedot

Yhden luukun periaate ympäristöllisessä menettelyssä Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro. Miira Riipinen Kuulemistilaisuus Ympäristöministeriö

Yhden luukun periaate ympäristöllisessä menettelyssä Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro. Miira Riipinen Kuulemistilaisuus Ympäristöministeriö Yhden luukun periaate ympäristöllisessä menettelyssä Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Miira Riipinen Kuulemistilaisuus 8.5.2017 Ympäristöministeriö Ympäristöhallinnossa(kin) kaikki osat liikkuu vaikutukset

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

Megatrendit ympäristöhallinnossa. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kaukolämpöpäivät

Megatrendit ympäristöhallinnossa. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kaukolämpöpäivät Megatrendit ympäristöhallinnossa Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kaukolämpöpäivät 24.8.2017 Sisältö Ympäristöasioihin vaikuttavia megatrendejä Hallinto uudistuu Menettelyt sujuvoituvat ja sähköistyvät

Lisätiedot

Nykyisiä erillisiä lupamenettelyitä, raportointeja ja valvontaa

Nykyisiä erillisiä lupamenettelyitä, raportointeja ja valvontaa Lupamenettelyiden uudistamisen tämänhetkinen tilanne - yritysnäkökulma Johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Nykyisiä erillisiä lupamenettelyitä, raportointeja ja valvontaa Viranomainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä

Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 Risto Timonen 16.11.2016 Maakuntauudistus Valtakunnallinen aluehallintovirasto kokonaan uusi ympäristötehtäviä AVIeista ja ELYistä Maakunnat kokonaan uusi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Miira Riipinen Ympäristönsuojelulain yleistä ilmoitusmenettelyä koskeva kuulemistilaisuus 19.4.2017 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM

Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? 28.10.2016 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla? Kaikki ympäristöasioiden lupa-asiat hoituvat yhdeltä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Elinkeinoelämän keskusliitto EK Riitta Autere, erityisasiantuntija Ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Infra- ja ympäristöluvitus

Infra- ja ympäristöluvitus 1 Infra- ja ympäristöluvitus Infra- ja ympäristöluvitus sujuvaksi sujuvaksi EK:n malli rakenneuudistuksista EK:n malli rakenneuudistuksista 0 1 Infra- ja ympäristöluvitus sujuvaksi EK:n malli rakenneuudistuksista

Lisätiedot

Ennakkoneuvottelu. Raportti Mikkeli

Ennakkoneuvottelu. Raportti Mikkeli Ennakkoneuvottelu Raportti Mikkeli 23.5.2014 Yleisiä havaintoja Ei uusi asia Kysymys on vuorovaikutuksesta, joka on jatkuvaa Ei määrämuotoista neuvottelumenettelyä Sovelletaan soveltuvin osin Investointi-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Yksi luukku ja sitä tukevat sähköiset palvelut. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta

Yksi luukku ja sitä tukevat sähköiset palvelut. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Yksi luukku ja sitä tukevat sähköiset palvelut Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan Yhden luukun tavoitteena on katsoa erilaisten hallinnollisten menettelyiden

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen Ympäristölupamenettelyjen uudistus 21.11.2016 Sonja Pyykkönen Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistaminen Lupaprosessien uudistaminen Aluehallintouudistus Yhden luukun säädäntöhanke

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 4.5.2017 Vaalikauden TOP 6 säädöshankkeet Yhden luukun palvelujen säädöshanke Ympäristönsuojelulain uudistamisen

Lisätiedot

YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot

YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen 28.9.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.-29.9.2016 YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot Kemikaalivarastot

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön yhteensovittamisesta

Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön yhteensovittamisesta Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön yhteensovittamisesta DILACOMI HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 27.9.2013 TUTKIJA, ANNIINA OKSANEN Tutkimuksen lähtökohdat Uusi kaivoslaki 2011, mitä uutta vuoden 1965 lakiin

Lisätiedot

Lausunto YM16/400/2012-

Lausunto YM16/400/2012- 1 (5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi INFRA ry kiittää lausuntopyynnöstä koskien ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksia ja lausuu seuraavaa. Projekti 1/ Lupamenettelyn

Lisätiedot

MRL:n 9 ja uusi YVA-laki

MRL:n 9 ja uusi YVA-laki MRL:n 9 ja uusi YVA-laki MRL-neuvottelupäivät 30.8.2017 Kemissä Leena Ruokanen, LAPELY/Y/Alu 4.9.2017 YVA-menettely sisältää tarvittaessa kansainvälisen kuulemisen YVA-ohjelman laatiminen (14 ) ja toimittaminen

Lisätiedot

INFRA-ALAN YMPÄRISTÖPÄIVÄ YVA-LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA

INFRA-ALAN YMPÄRISTÖPÄIVÄ YVA-LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA INFRA-ALAN YMPÄRISTÖPÄIVÄ 4.5.2017 YVA-LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA Alkuperäinen YVA-direktiivi 85/337/ETY oli harmonisointidirektiivi, jolla lainsäädännöt lähennettiin toisiaan Liitteet olivat suppeita liitteessä

Lisätiedot

Yhden luukun periaate ympäristöllisessä

Yhden luukun periaate ympäristöllisessä Ympäristöministeriö Yhden luukun periaate ympäristöllisessä lupamenettelyssä Väliraportti lainsäädännöllisistä linjauksista 3.5.2017 Tiivistelmä linjauksista - Eri lupia koskevat menettelyt sovitetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat luvituksesta valvontaan. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Lammin Päivät

Ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat luvituksesta valvontaan. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Lammin Päivät Ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat luvituksesta valvontaan Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Lammin Päivät 2017 4.10.2017 Sisältö Onko hallitusohjelma jo hoidettu? Hallinto uudistuu Lupamenettelyt

Lisätiedot

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen?

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Sirpa Alitalo 28.09.2016 Nykytilan haasteita Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä

Lisätiedot

Käynnistystilaisuus: kohti sujuvampaa lupa-asiointia

Käynnistystilaisuus: kohti sujuvampaa lupa-asiointia Käynnistystilaisuus: kohti sujuvampaa lupa-asiointia Odotuksia uudistukselle Heidi Lettojärvi Kattava sähköinen asiointijärjestelmä edellytys Sujuvoituminen ei ole mahdollista, jos prosessissa kopioitava

Lisätiedot

Ympäristöministeriön pilottihanke Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehtaan lupaprosessien sujuvoittamisesta

Ympäristöministeriön pilottihanke Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehtaan lupaprosessien sujuvoittamisesta Viranomaisnäkökulma lupaprosessien sujuvoittamiseen Case Äänekoski 42. Ilmansuojelupäivät 22. 23.8.2017 Lappeenrannan kaupungintalo, Lappeenranta Elina Linnove, ympäristölakimies, VT, Keski-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä 12.5.2017 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö YVA kaavoituksen yhteydessä lain

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Helsinki 8.5.2014 Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Käsittelyajan ennakointi-milloin

Lisätiedot

YVA-lain muutokset. YVA-laki ja -asetus voimaan Savo Seija

YVA-lain muutokset. YVA-laki ja -asetus voimaan Savo Seija YVA-lain muutokset YVA-laki ja -asetus voimaan 17.5.2017 7.11.2017 Muutoksen tausta direktiivi vaatii merkittävin kansallinen muutostarve hallitusohjelmassakin mainittu YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA LAEIKSI ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA LAEIKSI ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Ympäristöministeriön Dnro YM008:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA LAEIKSI

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄT YRITYSVASTUUT POLITIIKKADIALOGI 2017

YLLÄTTÄVÄT YRITYSVASTUUT POLITIIKKADIALOGI 2017 YLLÄTTÄVÄT YRITYSVASTUUT POLITIIKKADIALOGI 2017 PATRUUNAN PALUU Koppalakkeja vai sparraajia, viranomaisten uudet roolit Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 15.6.2017, Helsinki Elina Linnove, ympäristölakimies,

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallinnossa

Ajankohtaista aluehallinnossa Ajankohtaista aluehallinnossa 21.11.2016 Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Timo Jokelainen 2 Maakunta-/aluehallintouudistus 1.1.2019 ELY-keskus (maakunnan liitot, AVIt jne.) lakkaavat ja tilalle

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Kirjaamo Viite: Ympäristöministeriön avoin kommentin antomahdollisuus, uutinen

Ympäristöministeriö Kirjaamo Viite: Ympäristöministeriön avoin kommentin antomahdollisuus, uutinen Kommentti 31.10.2016 1 (6) Ympäristöministeriö Kirjaamo kirjaamo@ym.fi Viite: Ympäristöministeriön avoin kommentin antomahdollisuus, uutinen 25.10.2016 KOMMENTTI TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA LAIKSI YMPÄRIS-

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM

KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM 2.11.2015 KONSULTIN ROOLI YMPÄRISTÖLUPAPROSSISSA 1. Lupahakemuksen laadinta Tutkimukset (kohteen

Lisätiedot

Keinoja hallinnon sujuvoittamiseksi ja lupahallinnon kehittämiseksi

Keinoja hallinnon sujuvoittamiseksi ja lupahallinnon kehittämiseksi Keinoja hallinnon sujuvoittamiseksi ja lupahallinnon kehittämiseksi 15.1.2015 Vauhtia hallintoon ja luvitukseen vauhtia investointeihin ja yritystoimintaan Elinkeinoelämä tarvitsee ennakoitavat ja vakaat

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Kuntamarkkinat 13. Lakiklinikka Minna Mättö Lakimies, Alueet- ja yhdyskunnat -yksikkö - Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset - MRL:n kokonaisuudistus

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Ympäristöministeriö Kirjaamo kirjaamo@ym.fi Lausuntopyyntö YM18/400/2017, 5.9.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Yleistä Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain toimeenpano. Pienryhmä 11 Luvituksen menettelytapaohjeet Reko Vuotila LSSAVI

Ympäristönsuojelulain toimeenpano. Pienryhmä 11 Luvituksen menettelytapaohjeet Reko Vuotila LSSAVI Ympäristönsuojelulain toimeenpano Pienryhmä 11 Luvituksen menettelytapaohjeet Reko Vuotila LSSAVI Keskitytty uusiin menettelyä koskeviin Toimivallan siirto säännöksiin Yleiseen lupamenettelyyn muutoksia

Lisätiedot

Ympäristöministeriö PL Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö PL Valtioneuvosto Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi 2.6.2016 Lausunnon antaja: Suomen tuulivoimayhdistys ry Aihe: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI (HE 259/2016 vp)

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI (HE 259/2016 vp) Ympäristövaliokunnalle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI (HE 259/2016 vp) Esitän lausuntonani hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö 9.10.2015 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uusi ilmoitusmenettely, jatkovalmistelu ympäristöministeriö Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso

Ympäristönsuojelulain uusi ilmoitusmenettely, jatkovalmistelu ympäristöministeriö Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso Ympäristönsuojelulain uusi ilmoitusmenettely, jatkovalmistelu 7.2.2018 ympäristöministeriö Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso Lausuntokierros ja palautteista Lausuntokierros 6.9-13.10.2017 Lausuntoja

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot. Selvityksen esittelyaineistoa Auvo Haapanala

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot. Selvityksen esittelyaineistoa Auvo Haapanala Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot Selvityksen esittelyaineistoa 22.1.2015 Auvo Haapanala 22.1.2015 1 Esittelyaineiston sisältö Selvityksen lähtökohta kuva 3 Taustatietoa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus?

Millainen on hyvä lupahakemus? Millainen on hyvä lupahakemus? Aluefoorumit 2016: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen Martti Häikiö, Itä-Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Mitä ympäristölupaan sisältyy? Monilupainen

Lisätiedot

Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta

Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta MRL-neuvottelupäivät 18. 19.8.2015 Sallan Poropuistossa Elina Linnove,

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Oulu

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Oulu 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Oulu 27.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Käsittelyajan ennakointi-milloin hakemus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 22/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 22/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 22/2016 1 (5) Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO 576 Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevien säädösten uudistamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus Kaakkois-Suomen ELY keskuksen alueen ympäristöviranhaltijoiden neuvottelupäivä 29.11.2016 Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso Ajankohtaista ympäristöministeriöstä

Lisätiedot

HE 147/2015 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio

HE 147/2015 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio HE 147/2015 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 2.3.2016 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio HE 147/2015 vp sisällöstä Sisältää useita toisiinsa liittymättömiä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Asetus annetaan osana ympäristövaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LAHTI 12.3.2013 Katariina Serenius Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry Hallituksen puheenjohtaja LUPAPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Tavoitteet: tehostaa

Lisätiedot

Yhden luukun periaate Ketterämminkö? Nopeamminko? Energiateollisuus ry Heidi Lettojärvi

Yhden luukun periaate Ketterämminkö? Nopeamminko? Energiateollisuus ry Heidi Lettojärvi Yhden luukun periaate Ketterämminkö? Nopeamminko? Energiateollisuus ry Heidi Lettojärvi Yksi luukku avuksi tunnistettuun ongelmaan! Energia-alan hankkeessa 10-15 ympäristöllistä menettelyjä: 40 raportointia

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Ilmoitusmenettelyyn siirrettävät toiminnat. Kommenttipuheenvuoro kuulemistilaisuudessa

Ilmoitusmenettelyyn siirrettävät toiminnat. Kommenttipuheenvuoro kuulemistilaisuudessa Ilmoitusmenettelyyn siirrettävät toiminnat Kommenttipuheenvuoro kuulemistilaisuudessa 15.5.2017 1 Ympäristölupien käsittelytilanne Toteutetut keventämistoimet - Ei lupien automaattitarkistamista - Siirrot

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Täydennysrakentaminen onnistuu! Uudenmaan liiton seminaari 11.11.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Tervetuloa vastaamaan lausuntokyselyyn luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset tavoitteet pelkistetysti Tavoitteet Asuntokysyntään ja asuntotarpeen muutoksiin vastaaminen

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kuntien rooli kaavoituksessa maakuntauudistuksen pyörteissä

Kuntien rooli kaavoituksessa maakuntauudistuksen pyörteissä Kuntien rooli kaavoituksessa maakuntauudistuksen pyörteissä Keskustelutilaisuus kaupunkiseutujen tulevasta roolista pe 4.11.2016 Kauko Aronen, Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työryhmän sihteeri Kaavoitus

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (6) 2 Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevien säädösten uudistamisesta HEL 2016-004953 T 03 00 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelyihin Sofia Lakka Jorma Jantunen 23.1.217 Tilastokatsaus YVA-menettelyihin 1994-216 Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994. YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta LAUSUNTO 1(5) Heidi Lettojärvi 2.6.2016 Ympäristöministeriö Kirjaamo kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: YM008:00/2015 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot