Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY"

Transkriptio

1 Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009

2 1 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola Aika 2009 Koulutusohjelma Liiketalous Työn nimi Yhteiskuntavastuu yrityksessä Case Boliden Kokkola Oy Työn ohjaaja Marko Ovaskainen Tekijä/tekijät Elina Haverinen, Katja Huikari, Suvi Tuuna Sivumäärä Työelämäohjaaja Maarit Frilund (viestintäpäällikkö), Jorma Saloniemi (työn tarkastaja) Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen liiketoiminnan merkitys yritysmaailmassa on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Yrityksen yhteiskuntavastuu pitää sisällään kolme luonteeltaan erilaista ulottuvuutta, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristövastuu. Hyvin hoidettuina näillä edellä mainituilla kolmella ulottuvuudella on yhteys yrityksen positiiviseen imagoon ja maineeseen. Vastuulliseen liiketoimintaan ja sen johtamiseen kuuluu keskeisesti myös yrityksen sidosryhmien huomioiminen. Näitä asioita on tarkasteltu tämän opinnäytetyön teoreettisessa osiossa. Toimeksianto tähän opinnäytetyöhön saatiin Boliden Kokkola Oy:ltä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmien suhtautumista yrityksen julkaisemaan yhteiskuntavastuun raporttiin. Lisäksi haluttiin selvittää julkaisun hyödyllisyys sekä se, kuinka sitä voitaisiin kehittää. Näitä asioita tutkittiin yrityksen sidosryhmille tehdyllä tutkimuksella. Tutkimus toteutettiin Boliden Kokkola Oy:n neljälle sidosryhmälle; henkilöstöä haastateltiin ja paikallisyhteisöä, mediaa sekä oppilaitoksia lähestyttiin kyselylomakkeilla. Tämä tutkimus muodostaa opinnäytetyön käytännön osion. Tutkimuksen mukaan Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmät suhtautuivat yhteiskuntavastuun raporttiin yleisesti ottaen positiivisesti. Tutkitut asiat saivat hyviä tuloksia jokaiselta yhteiskuntavastuun osa-alueelta. Raportin koettiin olevan kattava ja helppolukuinen. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla Boliden Kokkola voi kehittää yhteiskuntavastuun raporttia entistä monipuolisemmaksi ja antoisammaksi. Opinnäytetyön lopuksi on esitelty johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. Asiasanat Yhteiskuntavastuu, sidosryhmät, vastuullinen liiketoiminta, maine

3 2 ABSTRACT Department Technology and Business, Kokkola Date 2009 Degree programme Business administration Name of thesis Corporate responsibility in company Case Boliden Kokkola Ltd Instructor Marko Ovaskainen Supervisor Maarit Frilund (communications manager), Jorma Saloniemi Authors Elina Haverinen, Katja Huikari, Suvi Tuuna Pages The meaning of corporate responsibility in the business world has grown in the past few years. Corporate responsibility in company includes three different dimensions by character. These dimensions are economic, environmental and social performance. If a company takes care of these three dimensions well it has a positive impact on the company s image and reputation. To take stakeholders into consideration is also an essential part of corporate responsibility and its leadership. These topics have been looked at in the theory part of the final thesis. This final thesis was done for Boliden Kokkola Ltd as an assignment. The purpose of the final thesis was to find out stakeholders opinions on the corporate responsibility report published by Boliden Kokkola Ltd. The company also wanted to know the usefulness of the publication and how to improve it. These things were researched by a survey held to the stakeholders of the company. The survey was carried out among four different stakeholders of Boliden Kokkola Ltd; the personnel was interviewed while local inhabitants, media and educational institutions were asked to fill out questionnaires. This survey comprises the practical part of the final thesis. According to the survey, stakeholders opinions on corporate responsibility report were mainly positive. The researched things received good results from every area of responsibility. The stakeholders thought that the report is comprehensive and easy to read. Boliden Kokkola Ltd can improve its corporate responsibility report more versatile and rich with the help of the results from the survey. Speculations and suggestions for improvement are presented at the end of the final thesis. Key words corporate responsibility, stakeholder, reputation

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO 1 2 YHTEISKUNTAVASTUU Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun käsitteet Yhteiskuntavastuun kehitys Etiikka, moraali, ja arvot yhteiskuntavastuun määrittelyn apuna Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Välillinen ja välitön vastuu Taloudellisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Sosiaalisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Ympäristövastuun välillinen ja välitön näkökulma Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun yhdistäminen Yrityksen yhteiskuntavastuun kannustimet Taloudelliset kannustimet Julkishallinnolliset kannustimet Sidosryhmälähtöiset kannustimet Eettiset kannustimet 19 3 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Vastuullinen liiketoiminta ja sen johtaminen Vastuullinen johtaminen ja vastuullinen johtaja Vastuullisen johtamisen perusperiaatteita Vastuullisen strategian synty Arvot, sanat ja teot Strateginen visiointi Vastuiden SWOT-analyysi Viiden P:n strategia Strategisen johtamisen 7-S-viitekehys Hallintajärjestelmät ja seuranta johdon työkaluna Mittarit apuvälineinä Raportointi ja GRI 42 4 SIDOSRYHMÄT Sidosryhmän määrittely Yrityksen sidosryhmiä Henkilöstö Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset Media Paikallisyhteisö Sidosryhmävuoropuhelu Sidosryhmävuoropuhelu yrityksen toiminnan tukena Sidosryhmävuoropuhelun aloittaminen ja motiivit Sidosryhmävuoropuhelun eteneminen 54

5 4.3.4 Onnistuneen vuoropuhelun edellytyksiä Kestävän kehityksen, sidosryhmäajattelun ja järjestelmänäkemyksen yhdistäminen Sidosryhmien kartoitus 61 5 IMAGO JA MAINE Imagon käsite Mielikuvien muodostuminen Mielikuvamarkkinointi Maineen käsite Maineen muodostuminen Imago ja maine rakentamassa lisäarvoa 74 6 YRITYSESITTELY BOLIDEN KOKKOLA OY Historia Sinkin tuotantoprosessi Boliden Kokkola Oy vastuullisena yrityksenä Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Sertifikaatit 82 7 BOLIDEN KOKKOLA OY:N YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTIA KOSKEVA TUTKIMUS Taustaa Tutkimustapojen ja -menetelmien valinta Tutkimuksen toteutus Henkilöstön edustajien haastattelujen läpikäynti Opiskelijoiden tulosten analysointi Opiskelijoiden taustatiedot Opiskelijoiden yleinen mielikuva Boliden Kokkola Oy:stä Opiskelijoiden arvio yhteiskuntavastuun raportista Opiskelijoiden tulosten analysointia ristiintaulukoinnin avulla Kaupunginvaltuutettujen tulosten analysointi Kaupunginvaltuutettujen taustatiedot Kaupunginvaltuutettujen yleinen mielikuva Boliden Kokkola Oy:stä Kaupunginvaltuutettujen arvio yhteiskuntavastuun raportista Kaupunginvaltuutettujen tulosten analysointia ristiintaulukoinnin avulla JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 110 LÄHTEET 113 LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat monille vielä tuntemattomia, sillä ne ovat käsitteinä suhteellisen uusia. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys huomioi tasapuolisesti kolme vastuun ulottuvuutta: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Vastaavasti vastuullinen liiketoiminta on yhteiskuntavastuuta kattavampi, se ulottuu kaikkeen yrityksen toimintaan pitäen sisällään myös edellä mainitut kolme vastuun ulottuvuutta. Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen liiketoiminnan käsitteet ovat olleet pinnalla vasta viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta tulevaisuudessa niiden merkittävyys tulee kasvamaan. Yritys, joka ei toimi yhteiskuntavastuullisesti ja joka laiminlyö sidosryhmien odotukset, ei tule pärjäämään kilpajuoksussa muiden yritysten kanssa. Vastuuasioiden huomioiminen ja epäkohtiin puuttuminen tulee olemaan yhä tärkeämpää yritysten kilpailutilanteen kiristyessä. Vastuullisella liiketoiminnalla tähdätään yrityksen hyvään imagoon ja maineeseen, mitä kautta yritys voi saavuttaa kilpailuetua. Vastuullisuutta on yrityksissä helppo tuoda esiin esimerkiksi raporttien muodossa, mutta sen toteutuminen käytännössä on asia erikseen. Yritysjohtajat tuovat ristiriitaisesti esille yhteiskuntavastuun tärkeyttä, mutta samassa toteavat, että yritys on vastuussa vain omistajilleen. Todellisuudessa yritykset ovat vastuussa toiminnastaan kaikille sen sidosryhmille, ei pelkästään omistajille. Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu olennaisena osana sidosryhmien huomioiminen vuoropuhelun keinoin. Tässä opinnäytetyössä haluttiin edistää yrityksen ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Boliden Kokkola Oy:lle. Yritys oli ensimmäinen kokkolalainen yritys vuonna 2005, joka julkaisi yhteiskuntavastuun raportin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmien suhtautumista yrityksen julkaisemaan yhteiskuntavastuun raporttiin. Lisäksi haluttiin selvittää julkaisun hyödyllisyys, todenmukaisuus sekä se, kuinka sitä voitaisiin kehittää. Näitä asioita tutkittiin yrityksen sidosryhmille tehdyllä

7 2 tutkimuksella. Tutkimus toteutettiin Boliden Kokkola Oy:n neljälle sidosryhmälle; henkilöstölle, paikallisyhteisölle, medialle sekä oppilaitoksille. Tutkimustavoiksi valittiin haastattelut sekä kyselylomakkeet, niin että yrityksen henkilöstöä haastateltiin ja muita sidosryhmiä lähestyttiin kyselylomakkeilla. Tämä opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoreettisesta osasta sekä tutkimusosasta. Teoreettinen osio muodostuu luvuista, joissa käsitellään yhteiskuntavastuuta, vastuullista liiketoimintaa ja sen johtamista, sidosryhmiä sekä imagoa ja mainetta. Lisäksi esitellään toimeksiantajayritys Boliden Kokkola Oy. Tutkimusosassa tarkastellaan yrityksen yhteiskuntavastuun raporttia koskevaa tutkimusta sekä kerrotaan tutkimustuloksista. Viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen myötä tehdyt johtopäätökset ja kehitysehdotukset.

8 3 2 YHTEISKUNTAVASTUU Nykyään yritysten edellytetään kiinnittävän huomiota sosiaalisiin ja ympäristöasioihin taloudellisten päämäärien ohella, yritysten odotetaan olevan yhteiskuntavastuullisia. Tässä luvussa tutustutaan yhteiskuntavastuun käsitteeseen sekä yhteiskuntavastuun kolmeen ulottuvuuteen; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Lisäksi luvussa tarkastellaan niitä kannustimia, jotka saavat yrityksen toimimaan yhteiskuntavastuullisesti. 2.1 Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun käsitteet Globalisaatio ja ajatus kestävästä kehityksestä synnyttivät yhteiskuntavastuun käsitteen. YK:n asettaman ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 laatimassa kestävän kehityksen peruskirjassa kestävä kehitys määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää nykyisen ihmissukupolven tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. (Ketola 2005; Lehtipuu & Monni 2007.) Euroopan unioni on määritellyt yhteiskuntavastuun käsitteeksi, jonka avulla yritykset vapaaehtoispohjalta integroivat sosiaaliset ja ympäristöhuolensa liiketoimintoihinsa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yhteiskuntavastuun ydinajatus on siis se, että taloudellisen kasvun rinnalla yrityksen tulee huolehtia myös sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Nykyään yritysten jo edellytetäänkin kiinnittävän huomiota näihin asioihin taloudellisten päämäärien ohella. (Lehtipuu & Monni 2007; Ketola 2005, 10.) Vastuullisuuden päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elinmahdollisuudet. Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta liiketoimintaa tarkastellaan siis laajemmin kuin sitä on yleensä totuttu tarkastelemaan. (Lehtipuu & Monni 2007.)

9 4 2.2 Yhteiskuntavastuun kehitys Yhteiskuntavastuun käsite on peräisin teollistumisen alkuajoilta, jolloin isot yritykset hallitsivat monia paikkakuntia. Tällöin omistajat johtivat yrityksiään ja tahtoivat liiketoiminnastaan hyvän voiton. He kantoivat vastuuta myös paikkakunnan taloudesta ja huolehtivat työntekijöiden sekä paikallisyhteisön sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisestä, sillä suomalaisella yhteiskunnalla ei tällöin ollut vielä sosiaalisia palveluja tarjottavanaan. Oli hyvinkin tavallista, että kylän keskellä toiminut paperitehdas tarjosi henkilöstölleen asunnot, kaupan, palokunnan sekä heidän lapsilleen päivähoitoa ja koulun. Valta ja vastuu kulkivat kuitenkin käsi kädessä - joskus valtaa piti hyväntahtoinen valtias, joskus hirmuvaltias. Kun yhteiskunnan sosiaalinen tukiverkosto kehittyi 1900-luvun aikana, yritysten ote työntekijöihin höltyi ja yhteiskuntavastuun ajatus unohtui. (Ketola 2005, 7-9.) 2000-luvulla yhteiskuntavastuun käsite nosti uudelleen päätään. Tällöin alettiin puhua yritysten laajemmasta sosiaalisesta vastuusta kaikista sidosryhmistään kaikkialla maailmassa. Huomiota on kiinnitetty myös vastuuseen luonnonympäristöstä, joka oli 1990-luvun mahti-ilmiö, ja taloudelliseen vastuuseen, jota yritykset aina itse korostavat. Osa yrityksistä on alkanut laatia yhteiskuntavastuuohjelmia ja raportteja kolmesta vastuualueestaan eli ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustaan. Näitä ohjelmia ja raportteja analysoivat muun muassa tutkijat ja kansalaisjärjestöt, jotka kehittelevät niitä eteenpäin ja toivovat saavansa yhä useammat yritykset mukaan vastuutoimintaan. (Ketola 2005, 7-9.) Viime vuosina on puhuttu yhteiskuntavastuun lisäksi myös paljon muun muassa yrityskansalaisuuden, kestävän kehityksen, kestävän liiketoiminnan ja kestävän yrittäjyyden käsitteistä. Viimeisimpänä keskusteluissa on siirrytty hieman laajempaan vastuullisen liiketoiminnan käsitteeseen. Se ponnistaa viime vuosina paljon puhutuista aiheista, mutta menee näitä pidemmälle ja syvemmälle. Vastuullinen liiketoiminta eroaa esimerkiksi yhteiskuntavastuusta siten, että se kattaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun mutta näkee ne

10 5 olennaisena osana liiketoimintaa eikä vain liiketoiminnasta erillään tehtävinä hyväntekeväisyyseleinä. (Ketola 2005, 7-14.) 2.3 Etiikka, moraali, ja arvot yhteiskuntavastuun määrittelyn apuna Yhteiskuntavastuu on monitahoinen kokonaisuus, joka liittyy muun muassa moraaliin, etiikkaan sekä yrityksen arvoihin. Etiikka on tieteenala, joka pohtii moraalin olemusta. Se pohtii hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää ihmiselämässä. Etiikka sisältää hyvän elämän ohjeet eli vastaukset siihen, miten ja millaista elämää hyvä ihminen viettää. Etiikka on oppi siitä, miten ihmisten tulisi käyttäytyä esimerkiksi yksilöinä tai yrityksen edustajina. Se sisältää myös ohjeet siitä, millaista vastuunkantamista yritykseltä edellytetään. (Rohweder 2004, 78 79; Kujala & Kuvaja 2002, ) Moraali voidaan määritellä kyvyksi ymmärtää, mikä on oikein ja mikä väärin. Sillä tarkoitetaan ihmisen käsityksiä hyvästä ja pahasta ja siinä on kyse säännöistä, joiden pohjalta ihmiset toimivat yhteisössä. Moraali viittaa johonkin käytännön elämässä havaittavissa olevaan ilmiöön, kuten moraalisen päätöksentekoon. Moraalilla voidaan tarkoittaa yrityksen jäsenten kykyä toimia vastuun vaatimalla tavalla. Moraali on riippumaton laeista ja asetuksista, joten yleiset moraalikäsitykset ja laki voivat olla ristiriidassa keskenään. (Rohweder 2004, 78; Kujala & Kuvaja 2002, ) Jokainen yritys on erilainen ja jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa yrityskulttuuri. Yrityksen toiminta pohjautuu arvoihin, joihin kaikki organisaation jäsenet uskovat. Arvojen muotoutumiseen vaikuttavat yrityksessä työskentelevien ihmisten moraali ja etiikka. Vaikkei arvoja ole kirjattu tai edes selkeästi viestitty, ovat ne silti olemassa. Kirjatut viralliset arvot voivat kuitenkin erota suurestikin yrityksen todellisista arvoista. Todelliset arvot ohjaavat jokaisen yksilön toimintaa yrityksessä, myös silloin, kun selkeitä ohjeita ei ole käytettävissä. Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot voidaan jakaa karkeasti taloudellisiin arvoihin ja eettisiin arvoihin. (Rohweder 2004, 79.)

11 6 Taloudelliset arvot ovat välineellisiä arvoja, jotka liittyvät taloudellisen tuloksen maksimointiin. Esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysit ja taloudellinen kannattavuusajattelu ovat tällaisia taloudellisen tuloksen maksimoinnissa käytettyjä keinoja. (Rohweder 2004, 79.) Eettiset arvot liittyvät puolestaan siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Ne määräytyvät velvollisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunteesta muita ja luontoa kohtaan. Yrityksen näkökulmasta eettisiä arvoja voidaan tarkastella taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta arvoperustasta käsin. Eettinen taloudellinen arvoperusta tarkoittaa yrityksen taloudellisen päämäärien tarkastelua sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon ottaen. Se liittyy myös rehelliseen ja avoimeen hallintotapaan. Ekologisella arvoperustalla tarkoitetaan yrityksen suhtautumista luonnon kunnioittamiseen, ympäristönsuojeluun ja aiheuttamiinsa ympäristöhaittoihin. Sosiaalinen arvoperusta puolestaan liittyy yrityksen suhtautumiseen yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin sekä ihmisoikeuksiin. (Rohweder 2004, ) 2.4 Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Yhteiskuntavastuu jakautuu kolmeen luonteeltaan erilaiseen ulottuvuuteen, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Kuviossa 1 on kuvattu niin sanottu kolmen pilarin malli, jota käytetään usein apuna yhteiskuntavastuuta määriteltäessä.

12 7 Yhteiskuntavastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Yrityksen vastuullinen toiminta KUVIO 1. Yhteiskuntavastuun kolme pilaria (Yhteiskuntavastuun raportti 2007, 6.) Tässä kolmen pilarin mallissa taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu muodostavat vastuullisen liiketoiminnan perustan eli pilarit. Jokainen edellä mainittu ulottuvuus on yritykselle tärkeä, sillä jos yhdessä ulottuvuudessa on puutteita, ei niitä voida korvata toisen ulottuvuuden teoilla Taloudellinen vastuu Taloudellista vastuuta pidetään lähes kaikissa länsimaisissa yrityksissä itsestään selvänä asiana, sillä yritykset pitävät yleensä omistajien tuotto-odotuksiin vastaamista toimintansa päätarkoituksena. Taloudellisen vastuun eräs osa-alue onkin voiton tuottaminen. Voittoa tehdessään yritykset voivat jakaa voitto-osuuksia omistajilleen ja niiden oman pääoman arvo nousee. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös korkojen ja lyhennyksien maksaminen ja siten vieraan pääoman antajien eli rahoittajien tyydyttäminen. Yritysten on liiketoiminnassaan tärkeää keskittyä pitämään omistajat ja rahoittajat tyytyväisinä, sillä ne ovat yritysten

13 8 elinehto. Ilman omistajia ja rahoittajia yritystä ei olisi. (Ketola 2005, 32 34; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan myös yrityksen osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen. Yritykset kantavat taloudellista vastuutaan työllistämällä ihmisiä suoraan ja välillisesti. Suoraa työllistämistä on työntekijöiden, urakoitsijoiden, tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja konsulttien palkkaaminen. Välillistä työllistämistä taasen on asiakkaille niiden työssään tarvitsemien tuotteiden ja palveluksien toimittaminen sekä muun muassa rahoittajille, vakuutusyhtiöille, viranomaisille ja kansalaisjärjestöille positiivisten työn aiheiden antaminen. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös verojen maksaminen. Näillä verorahoilla kehitetään paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Lisäksi korruption ja hinta- ja tarjouskartellien välttäminen kuuluvat vastuuseen. (Ketola 2005, 32 37; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Yrityksen sisäisessä toiminnassa taloudellinen vastuu edellyttää toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Yrityksen tulee pystyä mukautumaan muutoksiin toimintaympäristössä. Jotta ympäristö- ja sosiaalisen vastuun velvoitteet voidaan hoitaa, on taloudellisten asioiden oltava kunnossa. Voidaan sanoa, että taloudellinen vastuu on perusedellytys ympäristö- ja sosiaaliselle vastuulle. Konkurssin partaalla oleva yritys kun ei voi huolehtia ympäristö- ja sosiaalisesta vastuustakaan. (Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Taloudellinen vastuun kantamiseen sisältyy kuitenkin myös toisenlainen näkökulma, mikä ei välttämättä ole kaikille yrityksille niin mieluinen. Vaikka taloudelliset sidosryhmät ovat vaativia ja heidän sääntöjään on noudatettava, on voiton tavoittelulle asetettava rajat. Oman pääoman arvoa ei saisi parantaa eikä voittoa tehdä millä hinnalla hyvänsä. (Ketola 2005, ) Mutta missä menee kohtuullisen ja liiallisen voitontavoittelun raja? Länsimaisessa yhteiskunnassa tätä rajaa on alettu pitää siinä pisteessä, jossa yrityksen taloudellinen voitontavoitteluvastuu kohtaa yrityksen sosiaalisen ja ekologisen vastuun. Rahaa ei saisi tehdä henkilöstön, muiden sidosryhmien tai ympäristön kustannuksella. Esimerkiksi jos yritys siirtää kannattavan liiketoiminnan Viroon

14 9 vain saavuttaakseen lisää taloudellista voittoa, ylittää yritys liiallisen voitontavoittelun rajan. (Ketola 2005, ) Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu kuvaa toimintaa suhteessa sidosryhmiin. Se sisältää vastuun omasta henkilöstöstä, tavarantoimittajista, alihankkijoista, urakoitsijoista, muista yhteistyökumppaneista, asiakkaista, paikallisista asukkaista ja suuresta yleisöstä eli ihmisistä kaikkialla maailmassa. Sosiaaliseen vastuun piiriin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja kehittymisestä huolehtiminen, tuotteiden turvallisuus ja kuluttajasuoja sekä yhteistyö yritysverkostossa. (Ketola 2005, 40 42; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Vaikka yrityksen sosiaalinen vastuu on osittain lakisääteistä, yrityskohtaisille sosiaalisille arvoille löytyy aina tilaa. Sosiaalisessa vastuussa on perimmiltään kyse ihmisoikeuksista, kuten esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuksesta. (Ketola 2005, ) Yritysten sosiaalisen vastuun muodot voidaan jakaa pohjoismaille tyypilliseen vastuullisuuteen oman liiketoiminnan piirissä ja amerikkalaisille tyypilliseen hyväntekeväisyyteen. Vastuullisuuteen oman liiketoiminnan piirissä kuuluvat esimerkiksi lapsityövoiman käytön standardien ja tasa-arvoperiaatteiden kunnioittaminen kun taas hyväntekeväisyyteen kuuluvat esimerkiksi koulujen ylläpito ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Monet yritykset harjoittavat molempia vastuun muotoja yhdessä. (Ketola 2005, ) Ympäristövastuu Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöstä eli vedestä, ilmasta ja maaperästä sekä luonnonvaroista huolehtimista sekä oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista. Siihen kuuluvat sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin varautuminen, ilmastonmuutoksen

15 10 torjunta, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö. (Lehtipuu & Monni 2007, 66; Juholin 2004, 50.) Maailman ympäristöongelmat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1. maapallon kantokyvyn rajat 2. uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus 3. uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon rajallisuus Yritykset ovat osallisina jokaisessa näistä. Kansainväliset yritykset siirtävät monesti pahiten luonnonvaroja riistäviä ja saastuttavia toimintojaan kehitysmaihin, mikä ei ratkaise ongelmaa kenenkään kannalta. Kaikki kärsivät maapallon niukkojen luonnonvarojen tuhlaamisesta ja saasteet leviävät ympäri maapalloa. (Ketola 2005, ) Yritysten ekologiseen vastuuseen kuuluvat kaikki oman toiminnan vaikutukset luonnonympäristöön kaikkialla missä ne toimivat. Voidaan puhua yrityksen ekologisesta jalanjäljestä. Ekologiseen jalanjälkeen lasketaan mukaan kaikki yrityksen ympäristövaikutukset kuten esimerkiksi luonnonvarojen käyttö, päästöt maahan, ilmaan ja vesiin sekä jätteiden määrä ja kohtalo. Mitä pienempi jalanjälki, sen parempi ekologisesti. Ympäristövaikutusten määrä vaihtelee kuitenkin toimialoittain ja siksi jalanjäljen koko ei suoraan mittaa yrityksen ekologista vastuunottoa. Esimerkiksi autoteollisuuden ja paperiteollisuuden jalanjälki on luonnollisestikin erikokoinen. (Ketola 2005, ) 2.5 Välillinen ja välitön vastuu Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta voidaan jakaa edelleen välittömään ja välilliseen vastuuseen. Kuviossa 2 on esimerkkejä välittömän ja välillisen vastuun sisällöistä.

16 11 Yritys ja kestävä kehitys Ekologinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Välitön yrityksen ympäristövaikutukset Välillinen yhteistyökumppanien ympäristövaikutukset osallistuminen luonnonsuojeluhankkeisiin Välitön suorat rahavirtaukset o palkat o verot o osingot Välillinen kansantaloudellinen merkittävyys investointipäätösten alueelliset vaikutukset Välitön henkilöstön hyvinvointi tuotteet ja palvelut Välillinen yhteiskunnan hyvinvointi yhteistyöhankkeet koulujen kanssa KUVIO 2. Esimerkkejä välittömän ja välillisen vastuun sisällöistä (mukaillen Rohweder 2004, 97.) Välittömän vastuun piiriin kuuluvat kaikki ne yrityksen suorat toimet, joilla on vaikutusta sidosryhmiin tai ympäristöön. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi palkkojen maksaminen työntekijöille ja luonnonvarojen käyttö. Välillisen vastuun piirin puolestaan kuuluvat kaikki ne yrityksen toimet, jotka eivät suoraan vaikuta sidosryhmiin tai ympäristöön. Esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ympäristötoimet sekä liikunnan tukeminen kuuluvat välilliseen vastuuseen.

17 Taloudellisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Yrityksen kestävää kehitystä edistävään taloudelliseen vastuuseen kuuluu kannattava taloudellinen toiminta, riskienhallinta ja hallintokäytännöt. Yritys kantaa vastuuta jokaisesta sidosryhmästään eri tavoin. Välittömän vastuun piiriin kuuluu suoria rahavirtoja koskevat vaikutukset, kuten esimerkiksi palkkojen maksaminen työntekijöille ja osinkojen maksaminen omistajille tai verojen maksaminen yhteiskunnalle. Välillistä vastuuta ovat puolestaan oman toiminnan kansantaloudellinen merkitys, omien innovaatioiden laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus tai toimintojen sijoittamispäätöksiin liittyvät taloudelliset vaikutukset sekä paikallisesti että globaalisti. Välillisiin vaikutuksiin kuuluvat myös alihankintojen vaikutus työllisyyteen ja siitä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset kyseisen alueen hyvinvointiin. (Rohweder 2004, ) Sosiaalisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Sosiaalisen ulottuvuuden välittömän vastuun piiriin kuuluu yrityksen työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen liittyviä asioita. Näitä asioita ovat muun muassa työhönotto, työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet, työterveyshuolto ja muu työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön tyytyväisyys ja työmotivaatio, henkilöstön koulutus ja muut työssä kehittyminen, palkitseminen, syrjimisen kieltäminen, kulttuurisen erilaisuuden hyväksyminen ja työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset. (Rohweder 2004, ) Lisäksi välittömään sosiaalisen vastuuseen kuuluu vastuu palveluista ja tuotteista, kuten esimerkiksi tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten tunteminen, haitallisten aineiden välttäminen, asianmukaiset tuotemerkinnät ja muu tuotetiedon jakaminen, markkinoinnin ja mainonnan totuudenmukaisuus, kuluttajien valitusten järjestelmällinen käsittely sekä kuluttajansuojasta huolehtiminen sähköisessä kaupankäynnissä. (Rohweder 2004, ) Yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen välillinen vastuu toimintaympäristöstä vaihtelee kansallisesta vastuusta kansainväliseen/globaaliin. Kansalliseen

18 13 välilliseen vastuuseen kuuluu ympäristön asukkaiden, yhteisöjen sekä viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa käytävä vuoropuhelu. Esimerkiksi koulujen kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet tai liikunnan ja kulttuurin tukeminen on osa sosiaalista paikallista välillistä vastuuta. Kansainväliseen välilliseen sosiaaliseen vastuuseen kuuluu muun muassa monikansallisten yritysten investointipäätökset, jotka voivat vaikuttaa hyvinvoinnin kehittymiseen jollain alueella (Rohweder 2004, ) Välillistä vastuuta ovat lisäksi hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa, esimerkkinä suhteet asiakkaisiin ja liikekumppaneihin. Myös alihankkijoiden, raaka-ainetoimittajien ja urakoitsijoiden toiminnan arviointi, hyvästä tiedonkulusta huolehtiminen, lahjonnasta kieltäytyminen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat vastuuseen. (Rohweder 2004, ) Ympäristövastuun välillinen ja välitön näkökulma Yrityksen ympäristövastuuta voidaan myös tarkastella välittömän ja välillisen vastuun näkökulmasta. Välittömään vastuuseen kuuluu yrityksen itsensä aiheuttamien välittömien ympäristöongelmien ja riskien hallinta sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Yrityksen tulisi suunnitella ja toteuttaa toimintansa siten, että raaka-aineita ja energiaa käytetään tehokkaasti ja että syntyvien jätteiden ja päästöjen määrä olisi mahdollisimman pieni. Tavoitteet koskevat tuotteen tai palvelun koko elinkaarta raaka-aineiden hankinnasta jätehuoltoon. Ympäristövastuuta tarkasteltaessa tulee huomioida myös kaikki ulkoistetut toiminnot; yhteistyökumppaneilta tulee myös vaatia ympäristönsuojeluun liittyviä toimia. Elinkaariajattelun avulla voi huomioida kaikki ne välilliset ja välittömät ympäristöä koskevat vaikutukset, joita yritys aiheuttaa. (Rohweder 2004, ) Kuviossa 3 on kuvattuna tuotteen elinkaari raaka-aineen hankinnasta, sen prosessoinnista, jakelusta, käytöstä ja kunnossapidosta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä lopuksi tuotteesta syntyvän jätteen käsittelyyn. Kaikkien näiden vaiheiden aikana kuluu energiaa ja syntyy jätteitä maaperään sekä päästöjä veteen ja ilmaan.

19 14 Raaka-aineet Prosessointi, valmistus, jalostus Energia Jakelu, kuljetukset Käyttö, kunnossapito Päästöt veteen ja ilmaan sekä maaperän jätteet Uudelleenkäyttö, kierrätys Jätteen käsittely KUVIO 3. Tuotteen elinkaari (Rohweder 2004, 182.) Välilliseen vastuuseen kuuluu myös yrityksen välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella oleviin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonsuojeluun liittyviin hankkeisiin osallistuminen. (Rohweder 2004, ) 2.6 Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun yhdistäminen Jokainen edellä mainituista liiketoiminnan kolmesta ulottuvuudesta on tärkeä, sillä jos yhdessä ulottuvuudessa on puutteita, ei niitä voida korvata toisen ulottuvuuden teoilla. Esimerkiksi jos yritys on ekologinen, mutta kohtelee työntekijöitään huonosti, ei ekologinen kestävyys suojaa yritystä maineriskeiltä ja luottamuksen menetykseltä. Yritys ei voi toimia vastuullisesti vain jollakin osa-alueella muiden kustannuksella. (Lehtipuu & Monni 2007, ) Lisäksi kaikki nämä ulottuvuudet liittyvät yrityksen näkökulmasta toisiinsa: taloudellinen vastuu ja kannattavuus luovat pohjan ekologiselle ja sosiaaliselle vastuulle. Ekologinen ja sosiaalinen

20 15 vastuu puolestaan vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tuloksentekoon. (Rohweder 2004, 77) Ihannetilanne olisi, jos yritys pystyisi yhdistämään nämä kolme yhteiskuntavastuun pilaria. Hyvin hoidettuina ne ikään kuin sulautuisivat yhteen. Kuvio 4 havainnollistaa tätä ihannetilaa, jossa kaikki kolme ulottuvuutta eli ihmiset, talous ja ympäristö sulautuvat yhteen ja taitavasti hoidettuina lisäävät yritysten kykyä hallita riskejä ja turvata toimintansa jatkuvuus. (Juholin 2004, ) Vastuullisuus Riskien hallinta Menestys Ihmiset Talous Ympäristö KUVIO 4. Yhteiskuntavastuun osa-alueiden sulautuminen yhteen (Juholin 2004, 101) Yhteiskuntavastuun ulottuvuuksien kietoutuminen toisiinsa näkyy esim. raakaaineen hankinnassa ja raaka-aineketjun hallinnassa. Metsäteollisuudessa on otettava huomioon puunhankinnan laillisuus, maan omistus, ihmisoikeudelliset ja työoikeudelliset kysymykset sekä niin sanotut perinteiset ympäristökysymykset. Sosioekonomiset kysymykset nousevat pinnalle esimerkiksi kun puhutaan uusista kuituvirroista tai raaka-aineen hyväksyttävyydestä. Ei ole samantekevää, millä keinoin raaka-aine on hankittu tai mitä seurauksia paikalliselle väestölle on raakaaineen hankinnasta tai tehtaan rakentamisesta. Puun kaatamisella on sekä ympäristöllisiä että taloudellisia vaikutuksia maan omistajille tilan koosta

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Ethical Leadership and Management Symposium Laurea Tikkurila Timo Ryynänen www.laurea.fi Workshopin tavoitteina ovat Perehtyä eettisen johtamisen keskeiseen pilariin,

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Julkisuus, raha vai hyvä sydän? FInlandia-talo 8.10.2003 Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi

Lisätiedot

ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS

ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS KOE 1 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia ja yrittäjyys, markkinointi, metsäekonomia ja markkinointi Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ. Tapiola-ryhmän yhtiöt 2007-2009

YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ. Tapiola-ryhmän yhtiöt 2007-2009 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tapiola-ryhmän yhtiöt 2007-2009 Eerik Nieminen Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Tampereen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen Ratuke Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012 Novetos Oy Tapio Aaltonen Taustakysymyksiä Mitä on etiikka Turvallisuuden ulottuvuuksia Työkulttuuri Eettinen johtaminen 29.10.2012 Arvot ja

Lisätiedot

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki Merja Lähdesmäki Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki 25.04.2013 1 Tutkimuksen tausta Yhä kasvava kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta

Lisätiedot

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015 KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU Arto Heinonen, 17.6.2015 Henkilöstöä n. 3400. Lähes JUURET ULOTTUVAT 1700- LUVULLE. TOIMINTA ON AINA PERUSTUNUT KESKINÄISYYTEEN. 1,6milj. asiakkaansa omistama. Voitot

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 1: Perusteet Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa: Jätehuolto

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 s ÄL s FIBS Vastuullinen yritystoiminta Yritysvastuu Suomessa: FIBSin yrityvastuututkimus

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kestävä globaali talous

Kestävä globaali talous Kestävä globaali talous Johtaminen 2020 Next Best Practices seminaari Keski-Suomen kauppakamari 10.5.2012 Tuula Pohjola Crnet Oy 11.5.2012 Copyright Crnet Oy 1 Eettistä tehokkuutta Tuula Pohjola TkT Erityisala

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Kestävä käsityö muutosvoimana Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Muutospaineita syntymässä Ilmaston lämpeneminen (hiilijalanjälki) Luonnonvarojen

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea 3.4.2014 Länsi-Uudenmaan sparrausfoorumi 4, Siuntio OLEMMEKO NYT TAITEKOHDASSA? Energiakriisit

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Katja Lähtinen (Prof. liiketalous, erityisalana puurakentaminen) Vaasan yliopisto, markkinoinnin yksikkö Päättäjien Metsäakatemian maastojakso 13.-15.9.2017

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 TNS 2014 1 Kuinka tärkeää? 2 Mitkä asiat? 3 Vaikuttaako? TNS 2014 2 76% TNS Gallupin tutkimus

Lisätiedot

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi 6.4.2017 Hanna-Maija Väisänen, Katja Pasanen, Eeva Koivula Kohti vastuullista matkailua -hanke Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella

Lisätiedot