Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY"

Transkriptio

1 Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009

2 1 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola Aika 2009 Koulutusohjelma Liiketalous Työn nimi Yhteiskuntavastuu yrityksessä Case Boliden Kokkola Oy Työn ohjaaja Marko Ovaskainen Tekijä/tekijät Elina Haverinen, Katja Huikari, Suvi Tuuna Sivumäärä Työelämäohjaaja Maarit Frilund (viestintäpäällikkö), Jorma Saloniemi (työn tarkastaja) Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen liiketoiminnan merkitys yritysmaailmassa on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Yrityksen yhteiskuntavastuu pitää sisällään kolme luonteeltaan erilaista ulottuvuutta, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristövastuu. Hyvin hoidettuina näillä edellä mainituilla kolmella ulottuvuudella on yhteys yrityksen positiiviseen imagoon ja maineeseen. Vastuulliseen liiketoimintaan ja sen johtamiseen kuuluu keskeisesti myös yrityksen sidosryhmien huomioiminen. Näitä asioita on tarkasteltu tämän opinnäytetyön teoreettisessa osiossa. Toimeksianto tähän opinnäytetyöhön saatiin Boliden Kokkola Oy:ltä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmien suhtautumista yrityksen julkaisemaan yhteiskuntavastuun raporttiin. Lisäksi haluttiin selvittää julkaisun hyödyllisyys sekä se, kuinka sitä voitaisiin kehittää. Näitä asioita tutkittiin yrityksen sidosryhmille tehdyllä tutkimuksella. Tutkimus toteutettiin Boliden Kokkola Oy:n neljälle sidosryhmälle; henkilöstöä haastateltiin ja paikallisyhteisöä, mediaa sekä oppilaitoksia lähestyttiin kyselylomakkeilla. Tämä tutkimus muodostaa opinnäytetyön käytännön osion. Tutkimuksen mukaan Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmät suhtautuivat yhteiskuntavastuun raporttiin yleisesti ottaen positiivisesti. Tutkitut asiat saivat hyviä tuloksia jokaiselta yhteiskuntavastuun osa-alueelta. Raportin koettiin olevan kattava ja helppolukuinen. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla Boliden Kokkola voi kehittää yhteiskuntavastuun raporttia entistä monipuolisemmaksi ja antoisammaksi. Opinnäytetyön lopuksi on esitelty johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. Asiasanat Yhteiskuntavastuu, sidosryhmät, vastuullinen liiketoiminta, maine

3 2 ABSTRACT Department Technology and Business, Kokkola Date 2009 Degree programme Business administration Name of thesis Corporate responsibility in company Case Boliden Kokkola Ltd Instructor Marko Ovaskainen Supervisor Maarit Frilund (communications manager), Jorma Saloniemi Authors Elina Haverinen, Katja Huikari, Suvi Tuuna Pages The meaning of corporate responsibility in the business world has grown in the past few years. Corporate responsibility in company includes three different dimensions by character. These dimensions are economic, environmental and social performance. If a company takes care of these three dimensions well it has a positive impact on the company s image and reputation. To take stakeholders into consideration is also an essential part of corporate responsibility and its leadership. These topics have been looked at in the theory part of the final thesis. This final thesis was done for Boliden Kokkola Ltd as an assignment. The purpose of the final thesis was to find out stakeholders opinions on the corporate responsibility report published by Boliden Kokkola Ltd. The company also wanted to know the usefulness of the publication and how to improve it. These things were researched by a survey held to the stakeholders of the company. The survey was carried out among four different stakeholders of Boliden Kokkola Ltd; the personnel was interviewed while local inhabitants, media and educational institutions were asked to fill out questionnaires. This survey comprises the practical part of the final thesis. According to the survey, stakeholders opinions on corporate responsibility report were mainly positive. The researched things received good results from every area of responsibility. The stakeholders thought that the report is comprehensive and easy to read. Boliden Kokkola Ltd can improve its corporate responsibility report more versatile and rich with the help of the results from the survey. Speculations and suggestions for improvement are presented at the end of the final thesis. Key words corporate responsibility, stakeholder, reputation

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO 1 2 YHTEISKUNTAVASTUU Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun käsitteet Yhteiskuntavastuun kehitys Etiikka, moraali, ja arvot yhteiskuntavastuun määrittelyn apuna Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Välillinen ja välitön vastuu Taloudellisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Sosiaalisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Ympäristövastuun välillinen ja välitön näkökulma Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun yhdistäminen Yrityksen yhteiskuntavastuun kannustimet Taloudelliset kannustimet Julkishallinnolliset kannustimet Sidosryhmälähtöiset kannustimet Eettiset kannustimet 19 3 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Vastuullinen liiketoiminta ja sen johtaminen Vastuullinen johtaminen ja vastuullinen johtaja Vastuullisen johtamisen perusperiaatteita Vastuullisen strategian synty Arvot, sanat ja teot Strateginen visiointi Vastuiden SWOT-analyysi Viiden P:n strategia Strategisen johtamisen 7-S-viitekehys Hallintajärjestelmät ja seuranta johdon työkaluna Mittarit apuvälineinä Raportointi ja GRI 42 4 SIDOSRYHMÄT Sidosryhmän määrittely Yrityksen sidosryhmiä Henkilöstö Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset Media Paikallisyhteisö Sidosryhmävuoropuhelu Sidosryhmävuoropuhelu yrityksen toiminnan tukena Sidosryhmävuoropuhelun aloittaminen ja motiivit Sidosryhmävuoropuhelun eteneminen 54

5 4.3.4 Onnistuneen vuoropuhelun edellytyksiä Kestävän kehityksen, sidosryhmäajattelun ja järjestelmänäkemyksen yhdistäminen Sidosryhmien kartoitus 61 5 IMAGO JA MAINE Imagon käsite Mielikuvien muodostuminen Mielikuvamarkkinointi Maineen käsite Maineen muodostuminen Imago ja maine rakentamassa lisäarvoa 74 6 YRITYSESITTELY BOLIDEN KOKKOLA OY Historia Sinkin tuotantoprosessi Boliden Kokkola Oy vastuullisena yrityksenä Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Sertifikaatit 82 7 BOLIDEN KOKKOLA OY:N YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTIA KOSKEVA TUTKIMUS Taustaa Tutkimustapojen ja -menetelmien valinta Tutkimuksen toteutus Henkilöstön edustajien haastattelujen läpikäynti Opiskelijoiden tulosten analysointi Opiskelijoiden taustatiedot Opiskelijoiden yleinen mielikuva Boliden Kokkola Oy:stä Opiskelijoiden arvio yhteiskuntavastuun raportista Opiskelijoiden tulosten analysointia ristiintaulukoinnin avulla Kaupunginvaltuutettujen tulosten analysointi Kaupunginvaltuutettujen taustatiedot Kaupunginvaltuutettujen yleinen mielikuva Boliden Kokkola Oy:stä Kaupunginvaltuutettujen arvio yhteiskuntavastuun raportista Kaupunginvaltuutettujen tulosten analysointia ristiintaulukoinnin avulla JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 110 LÄHTEET 113 LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat monille vielä tuntemattomia, sillä ne ovat käsitteinä suhteellisen uusia. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys huomioi tasapuolisesti kolme vastuun ulottuvuutta: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Vastaavasti vastuullinen liiketoiminta on yhteiskuntavastuuta kattavampi, se ulottuu kaikkeen yrityksen toimintaan pitäen sisällään myös edellä mainitut kolme vastuun ulottuvuutta. Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen liiketoiminnan käsitteet ovat olleet pinnalla vasta viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta tulevaisuudessa niiden merkittävyys tulee kasvamaan. Yritys, joka ei toimi yhteiskuntavastuullisesti ja joka laiminlyö sidosryhmien odotukset, ei tule pärjäämään kilpajuoksussa muiden yritysten kanssa. Vastuuasioiden huomioiminen ja epäkohtiin puuttuminen tulee olemaan yhä tärkeämpää yritysten kilpailutilanteen kiristyessä. Vastuullisella liiketoiminnalla tähdätään yrityksen hyvään imagoon ja maineeseen, mitä kautta yritys voi saavuttaa kilpailuetua. Vastuullisuutta on yrityksissä helppo tuoda esiin esimerkiksi raporttien muodossa, mutta sen toteutuminen käytännössä on asia erikseen. Yritysjohtajat tuovat ristiriitaisesti esille yhteiskuntavastuun tärkeyttä, mutta samassa toteavat, että yritys on vastuussa vain omistajilleen. Todellisuudessa yritykset ovat vastuussa toiminnastaan kaikille sen sidosryhmille, ei pelkästään omistajille. Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu olennaisena osana sidosryhmien huomioiminen vuoropuhelun keinoin. Tässä opinnäytetyössä haluttiin edistää yrityksen ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Boliden Kokkola Oy:lle. Yritys oli ensimmäinen kokkolalainen yritys vuonna 2005, joka julkaisi yhteiskuntavastuun raportin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Boliden Kokkola Oy:n sidosryhmien suhtautumista yrityksen julkaisemaan yhteiskuntavastuun raporttiin. Lisäksi haluttiin selvittää julkaisun hyödyllisyys, todenmukaisuus sekä se, kuinka sitä voitaisiin kehittää. Näitä asioita tutkittiin yrityksen sidosryhmille tehdyllä

7 2 tutkimuksella. Tutkimus toteutettiin Boliden Kokkola Oy:n neljälle sidosryhmälle; henkilöstölle, paikallisyhteisölle, medialle sekä oppilaitoksille. Tutkimustavoiksi valittiin haastattelut sekä kyselylomakkeet, niin että yrityksen henkilöstöä haastateltiin ja muita sidosryhmiä lähestyttiin kyselylomakkeilla. Tämä opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoreettisesta osasta sekä tutkimusosasta. Teoreettinen osio muodostuu luvuista, joissa käsitellään yhteiskuntavastuuta, vastuullista liiketoimintaa ja sen johtamista, sidosryhmiä sekä imagoa ja mainetta. Lisäksi esitellään toimeksiantajayritys Boliden Kokkola Oy. Tutkimusosassa tarkastellaan yrityksen yhteiskuntavastuun raporttia koskevaa tutkimusta sekä kerrotaan tutkimustuloksista. Viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen myötä tehdyt johtopäätökset ja kehitysehdotukset.

8 3 2 YHTEISKUNTAVASTUU Nykyään yritysten edellytetään kiinnittävän huomiota sosiaalisiin ja ympäristöasioihin taloudellisten päämäärien ohella, yritysten odotetaan olevan yhteiskuntavastuullisia. Tässä luvussa tutustutaan yhteiskuntavastuun käsitteeseen sekä yhteiskuntavastuun kolmeen ulottuvuuteen; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Lisäksi luvussa tarkastellaan niitä kannustimia, jotka saavat yrityksen toimimaan yhteiskuntavastuullisesti. 2.1 Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun käsitteet Globalisaatio ja ajatus kestävästä kehityksestä synnyttivät yhteiskuntavastuun käsitteen. YK:n asettaman ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 laatimassa kestävän kehityksen peruskirjassa kestävä kehitys määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää nykyisen ihmissukupolven tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. (Ketola 2005; Lehtipuu & Monni 2007.) Euroopan unioni on määritellyt yhteiskuntavastuun käsitteeksi, jonka avulla yritykset vapaaehtoispohjalta integroivat sosiaaliset ja ympäristöhuolensa liiketoimintoihinsa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yhteiskuntavastuun ydinajatus on siis se, että taloudellisen kasvun rinnalla yrityksen tulee huolehtia myös sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Nykyään yritysten jo edellytetäänkin kiinnittävän huomiota näihin asioihin taloudellisten päämäärien ohella. (Lehtipuu & Monni 2007; Ketola 2005, 10.) Vastuullisuuden päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elinmahdollisuudet. Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta liiketoimintaa tarkastellaan siis laajemmin kuin sitä on yleensä totuttu tarkastelemaan. (Lehtipuu & Monni 2007.)

9 4 2.2 Yhteiskuntavastuun kehitys Yhteiskuntavastuun käsite on peräisin teollistumisen alkuajoilta, jolloin isot yritykset hallitsivat monia paikkakuntia. Tällöin omistajat johtivat yrityksiään ja tahtoivat liiketoiminnastaan hyvän voiton. He kantoivat vastuuta myös paikkakunnan taloudesta ja huolehtivat työntekijöiden sekä paikallisyhteisön sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisestä, sillä suomalaisella yhteiskunnalla ei tällöin ollut vielä sosiaalisia palveluja tarjottavanaan. Oli hyvinkin tavallista, että kylän keskellä toiminut paperitehdas tarjosi henkilöstölleen asunnot, kaupan, palokunnan sekä heidän lapsilleen päivähoitoa ja koulun. Valta ja vastuu kulkivat kuitenkin käsi kädessä - joskus valtaa piti hyväntahtoinen valtias, joskus hirmuvaltias. Kun yhteiskunnan sosiaalinen tukiverkosto kehittyi 1900-luvun aikana, yritysten ote työntekijöihin höltyi ja yhteiskuntavastuun ajatus unohtui. (Ketola 2005, 7-9.) 2000-luvulla yhteiskuntavastuun käsite nosti uudelleen päätään. Tällöin alettiin puhua yritysten laajemmasta sosiaalisesta vastuusta kaikista sidosryhmistään kaikkialla maailmassa. Huomiota on kiinnitetty myös vastuuseen luonnonympäristöstä, joka oli 1990-luvun mahti-ilmiö, ja taloudelliseen vastuuseen, jota yritykset aina itse korostavat. Osa yrityksistä on alkanut laatia yhteiskuntavastuuohjelmia ja raportteja kolmesta vastuualueestaan eli ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustaan. Näitä ohjelmia ja raportteja analysoivat muun muassa tutkijat ja kansalaisjärjestöt, jotka kehittelevät niitä eteenpäin ja toivovat saavansa yhä useammat yritykset mukaan vastuutoimintaan. (Ketola 2005, 7-9.) Viime vuosina on puhuttu yhteiskuntavastuun lisäksi myös paljon muun muassa yrityskansalaisuuden, kestävän kehityksen, kestävän liiketoiminnan ja kestävän yrittäjyyden käsitteistä. Viimeisimpänä keskusteluissa on siirrytty hieman laajempaan vastuullisen liiketoiminnan käsitteeseen. Se ponnistaa viime vuosina paljon puhutuista aiheista, mutta menee näitä pidemmälle ja syvemmälle. Vastuullinen liiketoiminta eroaa esimerkiksi yhteiskuntavastuusta siten, että se kattaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun mutta näkee ne

10 5 olennaisena osana liiketoimintaa eikä vain liiketoiminnasta erillään tehtävinä hyväntekeväisyyseleinä. (Ketola 2005, 7-14.) 2.3 Etiikka, moraali, ja arvot yhteiskuntavastuun määrittelyn apuna Yhteiskuntavastuu on monitahoinen kokonaisuus, joka liittyy muun muassa moraaliin, etiikkaan sekä yrityksen arvoihin. Etiikka on tieteenala, joka pohtii moraalin olemusta. Se pohtii hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää ihmiselämässä. Etiikka sisältää hyvän elämän ohjeet eli vastaukset siihen, miten ja millaista elämää hyvä ihminen viettää. Etiikka on oppi siitä, miten ihmisten tulisi käyttäytyä esimerkiksi yksilöinä tai yrityksen edustajina. Se sisältää myös ohjeet siitä, millaista vastuunkantamista yritykseltä edellytetään. (Rohweder 2004, 78 79; Kujala & Kuvaja 2002, ) Moraali voidaan määritellä kyvyksi ymmärtää, mikä on oikein ja mikä väärin. Sillä tarkoitetaan ihmisen käsityksiä hyvästä ja pahasta ja siinä on kyse säännöistä, joiden pohjalta ihmiset toimivat yhteisössä. Moraali viittaa johonkin käytännön elämässä havaittavissa olevaan ilmiöön, kuten moraalisen päätöksentekoon. Moraalilla voidaan tarkoittaa yrityksen jäsenten kykyä toimia vastuun vaatimalla tavalla. Moraali on riippumaton laeista ja asetuksista, joten yleiset moraalikäsitykset ja laki voivat olla ristiriidassa keskenään. (Rohweder 2004, 78; Kujala & Kuvaja 2002, ) Jokainen yritys on erilainen ja jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa yrityskulttuuri. Yrityksen toiminta pohjautuu arvoihin, joihin kaikki organisaation jäsenet uskovat. Arvojen muotoutumiseen vaikuttavat yrityksessä työskentelevien ihmisten moraali ja etiikka. Vaikkei arvoja ole kirjattu tai edes selkeästi viestitty, ovat ne silti olemassa. Kirjatut viralliset arvot voivat kuitenkin erota suurestikin yrityksen todellisista arvoista. Todelliset arvot ohjaavat jokaisen yksilön toimintaa yrityksessä, myös silloin, kun selkeitä ohjeita ei ole käytettävissä. Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot voidaan jakaa karkeasti taloudellisiin arvoihin ja eettisiin arvoihin. (Rohweder 2004, 79.)

11 6 Taloudelliset arvot ovat välineellisiä arvoja, jotka liittyvät taloudellisen tuloksen maksimointiin. Esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysit ja taloudellinen kannattavuusajattelu ovat tällaisia taloudellisen tuloksen maksimoinnissa käytettyjä keinoja. (Rohweder 2004, 79.) Eettiset arvot liittyvät puolestaan siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Ne määräytyvät velvollisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunteesta muita ja luontoa kohtaan. Yrityksen näkökulmasta eettisiä arvoja voidaan tarkastella taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta arvoperustasta käsin. Eettinen taloudellinen arvoperusta tarkoittaa yrityksen taloudellisen päämäärien tarkastelua sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon ottaen. Se liittyy myös rehelliseen ja avoimeen hallintotapaan. Ekologisella arvoperustalla tarkoitetaan yrityksen suhtautumista luonnon kunnioittamiseen, ympäristönsuojeluun ja aiheuttamiinsa ympäristöhaittoihin. Sosiaalinen arvoperusta puolestaan liittyy yrityksen suhtautumiseen yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin sekä ihmisoikeuksiin. (Rohweder 2004, ) 2.4 Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Yhteiskuntavastuu jakautuu kolmeen luonteeltaan erilaiseen ulottuvuuteen, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Kuviossa 1 on kuvattu niin sanottu kolmen pilarin malli, jota käytetään usein apuna yhteiskuntavastuuta määriteltäessä.

12 7 Yhteiskuntavastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Yrityksen vastuullinen toiminta KUVIO 1. Yhteiskuntavastuun kolme pilaria (Yhteiskuntavastuun raportti 2007, 6.) Tässä kolmen pilarin mallissa taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu muodostavat vastuullisen liiketoiminnan perustan eli pilarit. Jokainen edellä mainittu ulottuvuus on yritykselle tärkeä, sillä jos yhdessä ulottuvuudessa on puutteita, ei niitä voida korvata toisen ulottuvuuden teoilla Taloudellinen vastuu Taloudellista vastuuta pidetään lähes kaikissa länsimaisissa yrityksissä itsestään selvänä asiana, sillä yritykset pitävät yleensä omistajien tuotto-odotuksiin vastaamista toimintansa päätarkoituksena. Taloudellisen vastuun eräs osa-alue onkin voiton tuottaminen. Voittoa tehdessään yritykset voivat jakaa voitto-osuuksia omistajilleen ja niiden oman pääoman arvo nousee. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös korkojen ja lyhennyksien maksaminen ja siten vieraan pääoman antajien eli rahoittajien tyydyttäminen. Yritysten on liiketoiminnassaan tärkeää keskittyä pitämään omistajat ja rahoittajat tyytyväisinä, sillä ne ovat yritysten

13 8 elinehto. Ilman omistajia ja rahoittajia yritystä ei olisi. (Ketola 2005, 32 34; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan myös yrityksen osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen. Yritykset kantavat taloudellista vastuutaan työllistämällä ihmisiä suoraan ja välillisesti. Suoraa työllistämistä on työntekijöiden, urakoitsijoiden, tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja konsulttien palkkaaminen. Välillistä työllistämistä taasen on asiakkaille niiden työssään tarvitsemien tuotteiden ja palveluksien toimittaminen sekä muun muassa rahoittajille, vakuutusyhtiöille, viranomaisille ja kansalaisjärjestöille positiivisten työn aiheiden antaminen. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös verojen maksaminen. Näillä verorahoilla kehitetään paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Lisäksi korruption ja hinta- ja tarjouskartellien välttäminen kuuluvat vastuuseen. (Ketola 2005, 32 37; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Yrityksen sisäisessä toiminnassa taloudellinen vastuu edellyttää toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Yrityksen tulee pystyä mukautumaan muutoksiin toimintaympäristössä. Jotta ympäristö- ja sosiaalisen vastuun velvoitteet voidaan hoitaa, on taloudellisten asioiden oltava kunnossa. Voidaan sanoa, että taloudellinen vastuu on perusedellytys ympäristö- ja sosiaaliselle vastuulle. Konkurssin partaalla oleva yritys kun ei voi huolehtia ympäristö- ja sosiaalisesta vastuustakaan. (Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Taloudellinen vastuun kantamiseen sisältyy kuitenkin myös toisenlainen näkökulma, mikä ei välttämättä ole kaikille yrityksille niin mieluinen. Vaikka taloudelliset sidosryhmät ovat vaativia ja heidän sääntöjään on noudatettava, on voiton tavoittelulle asetettava rajat. Oman pääoman arvoa ei saisi parantaa eikä voittoa tehdä millä hinnalla hyvänsä. (Ketola 2005, ) Mutta missä menee kohtuullisen ja liiallisen voitontavoittelun raja? Länsimaisessa yhteiskunnassa tätä rajaa on alettu pitää siinä pisteessä, jossa yrityksen taloudellinen voitontavoitteluvastuu kohtaa yrityksen sosiaalisen ja ekologisen vastuun. Rahaa ei saisi tehdä henkilöstön, muiden sidosryhmien tai ympäristön kustannuksella. Esimerkiksi jos yritys siirtää kannattavan liiketoiminnan Viroon

14 9 vain saavuttaakseen lisää taloudellista voittoa, ylittää yritys liiallisen voitontavoittelun rajan. (Ketola 2005, ) Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu kuvaa toimintaa suhteessa sidosryhmiin. Se sisältää vastuun omasta henkilöstöstä, tavarantoimittajista, alihankkijoista, urakoitsijoista, muista yhteistyökumppaneista, asiakkaista, paikallisista asukkaista ja suuresta yleisöstä eli ihmisistä kaikkialla maailmassa. Sosiaaliseen vastuun piiriin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja kehittymisestä huolehtiminen, tuotteiden turvallisuus ja kuluttajasuoja sekä yhteistyö yritysverkostossa. (Ketola 2005, 40 42; Lehtipuu & Monni 2007, 66.) Vaikka yrityksen sosiaalinen vastuu on osittain lakisääteistä, yrityskohtaisille sosiaalisille arvoille löytyy aina tilaa. Sosiaalisessa vastuussa on perimmiltään kyse ihmisoikeuksista, kuten esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuksesta. (Ketola 2005, ) Yritysten sosiaalisen vastuun muodot voidaan jakaa pohjoismaille tyypilliseen vastuullisuuteen oman liiketoiminnan piirissä ja amerikkalaisille tyypilliseen hyväntekeväisyyteen. Vastuullisuuteen oman liiketoiminnan piirissä kuuluvat esimerkiksi lapsityövoiman käytön standardien ja tasa-arvoperiaatteiden kunnioittaminen kun taas hyväntekeväisyyteen kuuluvat esimerkiksi koulujen ylläpito ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Monet yritykset harjoittavat molempia vastuun muotoja yhdessä. (Ketola 2005, ) Ympäristövastuu Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöstä eli vedestä, ilmasta ja maaperästä sekä luonnonvaroista huolehtimista sekä oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista. Siihen kuuluvat sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin varautuminen, ilmastonmuutoksen

15 10 torjunta, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö. (Lehtipuu & Monni 2007, 66; Juholin 2004, 50.) Maailman ympäristöongelmat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1. maapallon kantokyvyn rajat 2. uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus 3. uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon rajallisuus Yritykset ovat osallisina jokaisessa näistä. Kansainväliset yritykset siirtävät monesti pahiten luonnonvaroja riistäviä ja saastuttavia toimintojaan kehitysmaihin, mikä ei ratkaise ongelmaa kenenkään kannalta. Kaikki kärsivät maapallon niukkojen luonnonvarojen tuhlaamisesta ja saasteet leviävät ympäri maapalloa. (Ketola 2005, ) Yritysten ekologiseen vastuuseen kuuluvat kaikki oman toiminnan vaikutukset luonnonympäristöön kaikkialla missä ne toimivat. Voidaan puhua yrityksen ekologisesta jalanjäljestä. Ekologiseen jalanjälkeen lasketaan mukaan kaikki yrityksen ympäristövaikutukset kuten esimerkiksi luonnonvarojen käyttö, päästöt maahan, ilmaan ja vesiin sekä jätteiden määrä ja kohtalo. Mitä pienempi jalanjälki, sen parempi ekologisesti. Ympäristövaikutusten määrä vaihtelee kuitenkin toimialoittain ja siksi jalanjäljen koko ei suoraan mittaa yrityksen ekologista vastuunottoa. Esimerkiksi autoteollisuuden ja paperiteollisuuden jalanjälki on luonnollisestikin erikokoinen. (Ketola 2005, ) 2.5 Välillinen ja välitön vastuu Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta voidaan jakaa edelleen välittömään ja välilliseen vastuuseen. Kuviossa 2 on esimerkkejä välittömän ja välillisen vastuun sisällöistä.

16 11 Yritys ja kestävä kehitys Ekologinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Välitön yrityksen ympäristövaikutukset Välillinen yhteistyökumppanien ympäristövaikutukset osallistuminen luonnonsuojeluhankkeisiin Välitön suorat rahavirtaukset o palkat o verot o osingot Välillinen kansantaloudellinen merkittävyys investointipäätösten alueelliset vaikutukset Välitön henkilöstön hyvinvointi tuotteet ja palvelut Välillinen yhteiskunnan hyvinvointi yhteistyöhankkeet koulujen kanssa KUVIO 2. Esimerkkejä välittömän ja välillisen vastuun sisällöistä (mukaillen Rohweder 2004, 97.) Välittömän vastuun piiriin kuuluvat kaikki ne yrityksen suorat toimet, joilla on vaikutusta sidosryhmiin tai ympäristöön. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi palkkojen maksaminen työntekijöille ja luonnonvarojen käyttö. Välillisen vastuun piirin puolestaan kuuluvat kaikki ne yrityksen toimet, jotka eivät suoraan vaikuta sidosryhmiin tai ympäristöön. Esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ympäristötoimet sekä liikunnan tukeminen kuuluvat välilliseen vastuuseen.

17 Taloudellisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Yrityksen kestävää kehitystä edistävään taloudelliseen vastuuseen kuuluu kannattava taloudellinen toiminta, riskienhallinta ja hallintokäytännöt. Yritys kantaa vastuuta jokaisesta sidosryhmästään eri tavoin. Välittömän vastuun piiriin kuuluu suoria rahavirtoja koskevat vaikutukset, kuten esimerkiksi palkkojen maksaminen työntekijöille ja osinkojen maksaminen omistajille tai verojen maksaminen yhteiskunnalle. Välillistä vastuuta ovat puolestaan oman toiminnan kansantaloudellinen merkitys, omien innovaatioiden laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus tai toimintojen sijoittamispäätöksiin liittyvät taloudelliset vaikutukset sekä paikallisesti että globaalisti. Välillisiin vaikutuksiin kuuluvat myös alihankintojen vaikutus työllisyyteen ja siitä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset kyseisen alueen hyvinvointiin. (Rohweder 2004, ) Sosiaalisen vastuun välillinen ja välitön näkökulma Sosiaalisen ulottuvuuden välittömän vastuun piiriin kuuluu yrityksen työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen liittyviä asioita. Näitä asioita ovat muun muassa työhönotto, työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet, työterveyshuolto ja muu työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön tyytyväisyys ja työmotivaatio, henkilöstön koulutus ja muut työssä kehittyminen, palkitseminen, syrjimisen kieltäminen, kulttuurisen erilaisuuden hyväksyminen ja työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset. (Rohweder 2004, ) Lisäksi välittömään sosiaalisen vastuuseen kuuluu vastuu palveluista ja tuotteista, kuten esimerkiksi tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten tunteminen, haitallisten aineiden välttäminen, asianmukaiset tuotemerkinnät ja muu tuotetiedon jakaminen, markkinoinnin ja mainonnan totuudenmukaisuus, kuluttajien valitusten järjestelmällinen käsittely sekä kuluttajansuojasta huolehtiminen sähköisessä kaupankäynnissä. (Rohweder 2004, ) Yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen välillinen vastuu toimintaympäristöstä vaihtelee kansallisesta vastuusta kansainväliseen/globaaliin. Kansalliseen

18 13 välilliseen vastuuseen kuuluu ympäristön asukkaiden, yhteisöjen sekä viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa käytävä vuoropuhelu. Esimerkiksi koulujen kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet tai liikunnan ja kulttuurin tukeminen on osa sosiaalista paikallista välillistä vastuuta. Kansainväliseen välilliseen sosiaaliseen vastuuseen kuuluu muun muassa monikansallisten yritysten investointipäätökset, jotka voivat vaikuttaa hyvinvoinnin kehittymiseen jollain alueella (Rohweder 2004, ) Välillistä vastuuta ovat lisäksi hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa, esimerkkinä suhteet asiakkaisiin ja liikekumppaneihin. Myös alihankkijoiden, raaka-ainetoimittajien ja urakoitsijoiden toiminnan arviointi, hyvästä tiedonkulusta huolehtiminen, lahjonnasta kieltäytyminen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat vastuuseen. (Rohweder 2004, ) Ympäristövastuun välillinen ja välitön näkökulma Yrityksen ympäristövastuuta voidaan myös tarkastella välittömän ja välillisen vastuun näkökulmasta. Välittömään vastuuseen kuuluu yrityksen itsensä aiheuttamien välittömien ympäristöongelmien ja riskien hallinta sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Yrityksen tulisi suunnitella ja toteuttaa toimintansa siten, että raaka-aineita ja energiaa käytetään tehokkaasti ja että syntyvien jätteiden ja päästöjen määrä olisi mahdollisimman pieni. Tavoitteet koskevat tuotteen tai palvelun koko elinkaarta raaka-aineiden hankinnasta jätehuoltoon. Ympäristövastuuta tarkasteltaessa tulee huomioida myös kaikki ulkoistetut toiminnot; yhteistyökumppaneilta tulee myös vaatia ympäristönsuojeluun liittyviä toimia. Elinkaariajattelun avulla voi huomioida kaikki ne välilliset ja välittömät ympäristöä koskevat vaikutukset, joita yritys aiheuttaa. (Rohweder 2004, ) Kuviossa 3 on kuvattuna tuotteen elinkaari raaka-aineen hankinnasta, sen prosessoinnista, jakelusta, käytöstä ja kunnossapidosta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä lopuksi tuotteesta syntyvän jätteen käsittelyyn. Kaikkien näiden vaiheiden aikana kuluu energiaa ja syntyy jätteitä maaperään sekä päästöjä veteen ja ilmaan.

19 14 Raaka-aineet Prosessointi, valmistus, jalostus Energia Jakelu, kuljetukset Käyttö, kunnossapito Päästöt veteen ja ilmaan sekä maaperän jätteet Uudelleenkäyttö, kierrätys Jätteen käsittely KUVIO 3. Tuotteen elinkaari (Rohweder 2004, 182.) Välilliseen vastuuseen kuuluu myös yrityksen välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella oleviin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonsuojeluun liittyviin hankkeisiin osallistuminen. (Rohweder 2004, ) 2.6 Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun yhdistäminen Jokainen edellä mainituista liiketoiminnan kolmesta ulottuvuudesta on tärkeä, sillä jos yhdessä ulottuvuudessa on puutteita, ei niitä voida korvata toisen ulottuvuuden teoilla. Esimerkiksi jos yritys on ekologinen, mutta kohtelee työntekijöitään huonosti, ei ekologinen kestävyys suojaa yritystä maineriskeiltä ja luottamuksen menetykseltä. Yritys ei voi toimia vastuullisesti vain jollakin osa-alueella muiden kustannuksella. (Lehtipuu & Monni 2007, ) Lisäksi kaikki nämä ulottuvuudet liittyvät yrityksen näkökulmasta toisiinsa: taloudellinen vastuu ja kannattavuus luovat pohjan ekologiselle ja sosiaaliselle vastuulle. Ekologinen ja sosiaalinen

20 15 vastuu puolestaan vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tuloksentekoon. (Rohweder 2004, 77) Ihannetilanne olisi, jos yritys pystyisi yhdistämään nämä kolme yhteiskuntavastuun pilaria. Hyvin hoidettuina ne ikään kuin sulautuisivat yhteen. Kuvio 4 havainnollistaa tätä ihannetilaa, jossa kaikki kolme ulottuvuutta eli ihmiset, talous ja ympäristö sulautuvat yhteen ja taitavasti hoidettuina lisäävät yritysten kykyä hallita riskejä ja turvata toimintansa jatkuvuus. (Juholin 2004, ) Vastuullisuus Riskien hallinta Menestys Ihmiset Talous Ympäristö KUVIO 4. Yhteiskuntavastuun osa-alueiden sulautuminen yhteen (Juholin 2004, 101) Yhteiskuntavastuun ulottuvuuksien kietoutuminen toisiinsa näkyy esim. raakaaineen hankinnassa ja raaka-aineketjun hallinnassa. Metsäteollisuudessa on otettava huomioon puunhankinnan laillisuus, maan omistus, ihmisoikeudelliset ja työoikeudelliset kysymykset sekä niin sanotut perinteiset ympäristökysymykset. Sosioekonomiset kysymykset nousevat pinnalle esimerkiksi kun puhutaan uusista kuituvirroista tai raaka-aineen hyväksyttävyydestä. Ei ole samantekevää, millä keinoin raaka-aine on hankittu tai mitä seurauksia paikalliselle väestölle on raakaaineen hankinnasta tai tehtaan rakentamisesta. Puun kaatamisella on sekä ympäristöllisiä että taloudellisia vaikutuksia maan omistajille tilan koosta

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot