Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 212

2 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa liiketoimintamme kehityksestä vuonna 212 ja ennakoimme vuoden 213 näkymiä. Sisältö Ekokem-konsernin muodostavat toteutetun yrityskaupan jälkeen kaksi maaorganisaatiota Ekokem, Suomi ja Sakab, Ruotsi. Maaorganisaatiot toimivat omassa toimintaympäristössään, ja ne ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa toimintamaassaan. Tuotetut palvelut on suunnattu pääosin paikallisille asiakkaille. Myös toiminnan ympäristövaikutukset kohdistuvat lähiympäristöön. Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodesta 1994 alkaen olemme julkaisseet ympäristöraportin. Vuonna 21 laajensimme sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin. Vuoden 212 raportissa keskitymme raportoimaan vain Ekokemin toiminnan kannalta kaikkein olennaisimmista asioista. Olemme tarkastelleet uudelleen vuonna 21 toteutetun olennaisuusanalyysin tuloksia ja keränneet vuoden 212 aikana uutta tietoa sidosryhmiltämme: päättäjiltä, asiakkailta ja toimipaikkojemme lähiympäristön asukkailta. Henkilöstökysely toteutettiin vuoden 213 tammikuussa. Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tässä raportissa. Olennaisinta Ekokemin toiminnassa on luonnonvarojen säästäminen. Tästä lähtökohdasta raportoimme liiketoimintamme kehittymisestä ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Saamamme palautteen perusteella olemme myös selkeyttäneet taloudellisen vastuun ja laajentaneet sosiaalisen vastuun raportointia. Varsinaisen yhteiskuntavastuuraportin lisäksi julkaisemme vuodelta 212 seitsemän toimipaikkakohtaista raporttia, joissa kuvataan Ekokemin toimintaa eri puolilla Suomea. Raporteissa kerrotaan Ekokemin alueellisista vaikutuksista, asiakkuuksista ja henkilöstön osaamisesta. otta raportin sisältö pysyy kiinnostavana ja kertoo sidosryhmillemme olennaisista asioista, kattaa tämä raportti Ekokemin Suomen toimintojen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun. Ruotsissa julkaistaan toimipaikkakohtaiset ympäristöluvan edellyttämät viranomaisraportit. Tässä raportissa taloudellisen vastuun tulokset sekä yleiset tunnusluvut avainlukutaulukossa sivulla 5 kuvaavat koko konsernia. Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy:n tiedot eivät kaikilta osin sisälly Ekokemin toiminnan vaikutuksia kuvaaviin lukuihin. Tästä on maininta aina kyseisten lukujen kohdalla. Konsernin hallintoa ja riskienhallintaa esitellään erillisenä julkaistavassa Ekokemin vuoden 212 tilinpäätös -raportissa. Yhteiskuntavastuuraporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen G3:n raportointisuosituksia. Yhteiskuntavastuuraportin sisällössä on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu samoin periaattein kuin vuoden 211 raportissa, ellei tunnusluvun kohdalla ole toisin mainittu. Talouden tunnusluvut perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen. Ekokemin toimintaa ohjaa sertifioitu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä. Tavoitteena on sertifioida myös vuonna 212 perustetun Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy:n toiminta. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu Ekokemin omiin, viranomaisille lähetettäviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut yhteiskuntavastuuraportin. Vuoden 213 aikana tavoitteenamme on yhtenäistää vastuullisen liiketoiminnan linjaukset ja toimintatavat koko konsernissa sekä aloittaa yhteiskuntavastuuraportointi myös Ruotsissa. Lisää tietoa Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa 213. Raportti julkaistaan myös internetissä osoitteessa ekokem.fi. Sivuilla ovat myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. Vuoden 213 raportti julkaistaan keväällä Liiketoiminnan 8 Ympäristö Materiaali- ja energiatehokkuusohjelma käyttöön koko konsernissa. 8 kehitys Suomessa liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla Toimitusjohtajan katsaus Ekokemin talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti kaikilla sektoreilla. 14 Ekokem lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 8 Ekokemin yhteiskuntavastuu... 1 Vastuullinen liiketoiminta Strategiset tavoitteet 212 ja niiden saavuttaminen Ympäristö Henkilöstö... 2 Turvallisuus Taloudellinen vastuu Vastuu lähiympäristöstä GRI-sisältövertailu Varmennuslausunto... 3 Ekokemin vuoden 212 raportit Ekokem-konsernin toimipaikat Henkilöstö Osaamiskartoitukset koko henkilöstölle toteutettiin osana kehityskeskusteluja. YHTEYSTIEDOT toimitusjohtaja Timo Piekkari puh Turvallisuus Yhteistyökumppaneiden ja oman henkilöstön yhteenlaskettu tapaturmataajuus pieneni. 22 viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm puh viestinnän suunnittelija Virpi Mäenanttila puh EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 1

3 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI ekokem ekokem rakentaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Luonnonvarojen säästäminen on yhteinen tekijä kaikessa liiketoiminnassa. Missio säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. visio ekokem on materiaali ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani suomessa ja lähi alueilla ja toimialan markkinajohtaja suomessa. arvot vastuullisuus uudistushakuisuus Yksilön arvostaminen rehellisyys ekokemin arvojen kiteyttämisessä vuonna 211 oli mukana koko henkilökunta. vuoden 212 aikana vahvistettiin arvojen toteutumista arjen työssä sekä niiden merkitystä ja ohjausvaikutusta toimintatavoissa: vastuullisuus turvallisuus, vastuu työtoverin ja omasta jaksamisesta ja tinkimätön toiminta. uudistushakuisuus henkilöstön kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja osaamisalueiden etsiminen. Yksilön arvostaminen esimiestyön ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen. rehellisyys viestinnän avoimuus ja proaktiivisuus sekä palautteenantovalmiuksien vahvistaminen. eettiset periaatteet Yleiset eettiset periaatteet rehellisyys lakien ja säädösten noudattaminen Työyhteisöön liittyvät eettiset periaatteet ihmisoikeuksien kunnioittaminen tasa arvo ja tasapuolinen kohtelu terveys ja turvallisuus Yritystoimintaan liittyvät eettiset periaatteet kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu kilpailukysymykset lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen. ekokemin hallitus on hyväksynyt eettiset periaatteet osana hallinto ohjetta vuonna 21. eettisten ohjeiden noudattamista seurataan ekokemissä osana päivittäistä toimintaa. pääasiallinen vastuu ohjeiden tuntemisesta ja noudattamisesta on jokaisella esimiehellä. ekokem edellyttää, että tavarantoimittajat ja alihankkijat kunnioittavat näitä eettisiä periaatteita. eettiset periaatteet on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla ekokem.fi. Toimintaympäristön kehittyminen ätelainsäädännön uudistuminen jatkuu sekä suomessa että ruotsissa. suomessa jätelaki ja verolaki ohjaavat jätteitä yhä enemmän kierrätettäväksi ja muulla tavoin hyödynnettäväksi, pois kaatopaikkasijoituksesta. kaatopaikalle sijoitettaviin hyödyntämiskelpoisiin jätteisiin kohdistuva vaiheittain noussut jätevero parantaa hyödyntämisvaihtoehtojen kilpailukykyä loppusijoitukseen verrattuna. ruotsissa ei ole lähivuosina odotettavissa lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat huomattavasti sakabin toimintaedellytyksiin. suomessa tuottajavastuuseen liittyvät Ekokemin energiantuotannon kehittyminen Suomessa GWh 525 ja muut jätelakia tarkentavat asetukset ovat vielä valmisteluvaiheessa. suomessa valmisteilla oleva, vuonna 216 voimaanastuva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säännös toimii jätehuollon tavoitteita tukevana ohjauskeinona. ekokem toivoo hyödyntämiskelpoisten jätteiden kaatopaikkasijoituksen sallimisen poikkeusmenettelyillä jäävän väliaikaiseksi. eu:n resurssitehokkuusohjelman ja jätehuollon tavoitteet ja ohjelmat sekä suomen ja ruotsin uudistuva lainsäädäntö vahvistavat ekokemin tuottamien palvelujen kysyntää ja kilpailuasemaa. Arvio Ekokemin asemasta markkinoilla 211 Ympäristörakentaminen, % Ekokem 38 % Ekokemin osuus Suomen ympäristörakentamisen markkinoista oli 38 prosenttia vuonna 211. Tilastokeskuksen mukaan markkinan suuruus vuonna 211 oli 65 miljoonaa euroa. Ekokemin strategiset tavoitteet vuoteen 214 mennessä ekokemistä on kehittynyt suomen arvostetuin kierrätys, hyödyntämis ja loppusijoituspalvelujen tuottaja Maineeltaan toimialan paras yritys toimintavarmuudessa, palvelun laadussa, henkilöstön ammattitaidossa ja asiakaspalvelussa suomen suurin jäteperäisen energialiiketoiminnan harjoittaja Yksi suomen kolmesta suuresta ympäristörakentamisen yrityksestä osaamisjohtaja, jolla on käytössään monipuolisin käsittely ja hyötykäyttövalikoima Yritys, jonka toiminta on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta sivuilla EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 3

4 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI vuoden 212 liiketoiminnan kehitys ekokem tarjoaa asiakkailleen materiaali ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys, hyötykäyttö ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperäkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. ekokem on myös merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. EKOKEM-KOnSErnIn AVAInLUVUT muutos, % 21 Liikevaihto, milj. e 164,2 124,5 31,9 19,4 Liikevoitto, milj. e 24,9 19,2 29,7 15,7 % liikevaihdosta 15,2 15,4 14,4 tilikauden tulos, milj. e 18,7 14,6 17,1 12,5 tulos/osake, e 5,32 4,14 28,1 3,54 osinkoa/osake, e 2,4* 2,2 9,1 2, sijoitetun pääoman tuotto, % 14,4 14,3 12,3 oman pääoman tuotto, % 14,4 12,1 11,1 Liikevaihdon jakauma 212 Liiketoiminta-alueiden mukaan, % Ympäristö- ja jätepalvelut 64,4 Ympäristörakentaminen 24,7 Energia 1,9 Ekokem on toiminut jo vuodesta 1979 alkaen. ekokemillä on suomessa 19 käsittely ja vastaanottokeskusta ja myyntikonttoria. Ympäristörakentamisen projekteja toteutetaan myös kansainvälisille asiakkaille. Liiketoiminta laajeni vuonna 212 ruotsiin, kun ekokem osti ympäristönhuoltoyrityksen sakab ab:n koko osakekannan energiayhtiö e.onilta. Ympäristöja jätepalveluyritys sakabin liiketoiminta sisältää jätteen käsittelyä kahdella polttolinjalla, pilaantuneen maan käsittelyä ja epäorgaanisen jätteen käsittelyä. sakabin käsittelylaitos on toiminut vuodesta 1983 ruotsissa lähellä kumlan kaupunkia. sakabilla on myös 11 myyntikonttoria ja jätteiden vastaanottoasemaa ruotsissa. Helmikuu Ekokemin omistama Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy ja Turun seudun ätehuolto Oy:n omistama TS Yrityspalvelut Oy sulautuivat uudeksi yhtiöksi. Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy käyttää markkinointinimeä Ekopartnerit. Huhtikuu Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toiminnan laajentamiselle myönnettiin ympäristölupa. Laajennus parantaa teollisuusjätteiden ja haitallisten aineiden käsittelyä ja hyötykäyttöä Itä-Suomen alueella. Näkymät vuodelle 213 asiakasyritykset keskittyvät liiketoimintansa ja tuottavuuden kehittämiseen epäekokemi konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta alueeseen: Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta materiaalien kierrätys ja hyötykäyttöratkaisut asiantuntijapalvelut, materiaalija energiaselvitykset jätehuollon tuotteet ja välineet logistiikkapalvelut yrityspalvelukeskustoiminta kaupan ja rakentamisen jätteiden käsittely kierrätykseen ja hyötykäyttöön öljynkierrätys Energialiiketoiminta kaukolämmön ja sähkön tukkumyynti hajautetun energiantuotannon ratkaisut Ympäristörakentaminen-liiketoiminta käsittelykeskuspalvelut maaperän ja pohjaveden kunnostuspalvelut kaatopaikkarakentaminen teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöratkaisut vientitoiminta pilaantuneiden maiden kunnostus ja vastaanotto. Merkittävimmät tapahtumat vuonna 212 Toukokuu Ekokem hankki Mzymes Oy:n konkurssipesältä yksinoikeuden pilaantuneen maan patentoituun käsittelymenetelmään sekä tähän tekniikkaan liittyvät laitteistot. Tämä lisää ja kehittää Ekokemin valmiuksia jätteenkäsittelyn biotekniseen osaamiseen. Kesäkuu Ekokem osti Sakab AB:n koko osakekannan kansainväliseltä energiayhtiö E.ONilta. Sakabin liikevaihto oli 51 miljoonaa euroa vuonna 211. Yrityksessä työskentelee 15 henkilöä. Kasvu ja kansainvälistyminen strategian mukaista ekokem konsernin vuoden 212 liikevaihto kasvoi 164,2 miljoonaan euroon (124,5 milj. e). kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 31,9 prosenttia (13,8 %). ekokemin liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymisen kehittymiseen vuonna 212 vaikutti merkittävästi ruotsissa toimivan ympäristö ja jätepalveluyrityksen sakab ab:n osto. sakab on liitetty ekokem konserniin alkaen. sakabin liikevaihto vuonna 212 oli 414 miljoonaa ruotsin kruunua. suomessa liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta alueilla. ekokem konsernin vuoden 212 liikevoitto kasvoi 29,7 prosenttia (22,3 %) 24,9 miljoonaan euroon (19,2 milj. e). Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvu, uudet logistiikkaja toimipaikkaverkostoratkaisut, yritysosto ja voimala 2:n valmistuminen aikataulun mukaisesti. Lokakuu Voimala 2 otettiin käyttöön, ja koekäyttövaiheessa voimala pääsi hyvään käyttöasteeseen. Voimala 2:ssa voidaan käsitellä jätteitä noin 12 vuodessa. Kattilan polttoaineteho noin 36 MW. Lisätietoja tapahtumista ekokem.fi/fi/media/tiedotteet investoinnit, milj. e 92,7 37,2 149,2 1,4 t&k menot, milj. e 2,6 2,5 8, 2, % liikevaihdosta 1,6 2, 1,8 ätettä käsittelyyn**, 1 t 1 189** 738** 76** Ympäristörakentamisessa hyödynnetty, 1 t 615, ,1 189 tuotettua energiaa, GWh ,9 461 henkilöstö keskimäärin ,8 39 Maksetut palkat ja sivukulut, milj. e 28,6 2,7 38,5 19,2 Liikevaihto/henkilö, 1 e 412,5 39,5 5,6 354, * ehdotus yhtiökokoukselle ** jätemäärien seurantaa on laajennettu, ja eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään Ekokemin liiketoiminnan taloudellista kehitystä kuvaavat luvut esitetään koko konsernista. Sakab AB:n liiketoiminta on yhdistetty Ekokem-konserniin alkaen. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Ympäristö ja jätepalvelut liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. vuoden 212 aikana panostettiin avainasiakkuuksiin ja kokonaispalveluratkaisujen tarjoamiseen. voimala 2:n valmistumiseen varauduttiin lisäämällä jätteen vastaanottoa ja välitystä. Liiketoiminta alueen kasvuun vaikutti myös toimintansa aloittanut ekokemin ja turun seudun ätehuolto oy:n yhteisyritys ekokem ts Yrityspalvelut oy, josta ekokem omistaa 51 prosenttia. Ympäristörakentamisen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kotimaisen projektitoiminnan kehittyminen ja valtakunnalliseen palveluverkostoon tehdyt investoinnit. vuonna 212 ekokem solmi pitkäkestoisia jätevoimaloiden tuhkien ja kuonien vastaanottosopimuksia. energialiiketoiminnan liikevaihto suomessa kasvoi 19,4 prosenttia ja tuottavuus parani edelleen. vuoden 212 lopussa valmistunut voimala 2 pääsi hyvään käyttöasteeseen jo koeajovaiheessa. voimala 1:n kaukolämpötoimitukset riihimäelle ja hyvinkäälle kasvoivat. polttolinja 2 suljettiin kesällä. kwh Mirkan epuan tehtaan yhteyteen rakennettavan hyötyvoimalan rakentaminen aloitettiin syksyllä 212. Taloudellinen asema säilyi vakaana voimala 2:n investoinnin ja sakab yritysoston toteuttamiseen käytettiin tulorahoituksen lisäksi lainarahoitusta. korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 67,7 miljoonaa euroa (11,2 milj. e). Likvidejä varoja oli 15,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Omavaraisuusaste laski 49,2 prosenttiin (71, %). vuoden 213 investoinnit vaativat ulkopuolista rahoitusta. rahoituksen saanti kohtuullisilla ehdoilla on varmistettu. Liikevaihdon kehitys Liiketoiminta-alueiden mukaan, milj. e ,2 17,8 4,6 15,8 Energia Ympäristörakentaminen Ympäristö- ja jätepalvelut varmassa taloudellisessa tilanteessa. tämän takia kiinnostuksen ekokem konsernin tarjoamiin ympäristö ja jätehuollon palvelukokonaisuuksiin arvioidaan kasvavan. strategian mukaisesti keskitymme asiakkaidemme materiaali ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. suhdanteiden epävarmuus vaikuttaa eniten ekokem konsernin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. äteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. useat vuoden 212 ja 213 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. konsernin liikevaihtoon ja tulokseen ennakoidaan kasvua. 4 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 5

5 EKOKEM Lyhyesti Ekokem lyhyesti Materiaali- ja energia tehokkuutta parantavia ympäristönhuollon ratkaisuja Ympäristörakentaminen Pilaantunutta pohjavettä Uudelleen käyttöön palautettu vesi ratkaisut rakentamiseen ätteenkäsittelyä Purkua Pilaantunutta maata Puhdistettu maa Uudelleen käyttöön palautettu tonttimaa palvelut kaupalle, liiken TEELLE ja muille TOIMITILOILLE ätteiden käsittely, keruu ja kuljetukset sekä niiden suunnittelu ja hallinnointi hotelli Kauppa Hyötykäyttö ympäristörakentamisen työmaalla Sähköntuotanto Rakennustyömaa Purkutyömaa Kuonasora Tuotettu energia palvelut yhdyskunnille Yhteistyö kunnallisen jätehuollon kanssa Kaukolämmöntuotanto Teollisuusjätteen ja pilaantuneiden maiden käsittelykeskukset Yritysjätteiden vastaanottopisteet Vaarallisen jätteen käsittelylaitokset Voimalat Loppusijoituspaikat Uusioöljyn tuotantolaitokset Alueelliset myyntikonttorit RATKAISUT TEOLLISUUDELLE Materiaali- ja energiaselvitys ätteiden käsittelyn, keruun ja kuljetusten suunnittelu ja hallinnointi Prosessiratkaisut asiakkaan luona tehdas Ekokemin työntekijä tehtaalla Hyödynnettävät ja kierrätettävät jätemateriaalit Kierrätysmateriaalit Uusiotuote voimala Muoviteollisuus Terästeollisuus Rakennusteollisuus Lasiteollisuus Lannoiteteollisuus Uusioöljytuotteet loppusijoitus Hyödynnettävät ja kierrätettävät jätemateriaalit Tuotettu energia Kierrätysmateriaalit 6 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 7

6 TOIMITUSjOHTAjAn KATSAUS TOIMITusjOhTajan katsaus kasvun ja kansainvälistymisen vuosi ekokemin talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti kaikilla sektoreilla. Luonnonvarojen säästäminen näkyi vuonna 212 toiminnassamme erityisesti materiaali ja energiatehokkuutta parantavina räätälöityinä lisäarvopalveluina sekä investointeina. Lisäarvopalvelujen ja investointien avulla lisätään jätteen kierrätystä ja hyödyntämistä metallien talteenotossa sekä tuhkien ja kuonien käsittelyssä ja energiahyödyntämisessä. ruotsalaisen ympäristö ja jätepalveluyrityksen sakabin osto kesäkuussa 212 oli merkittävä askel ekokemin liiketoiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä. voimme hyödyntää molempien yhtiöiden asiakaspotentiaalin, käsittelyprosessit ja uudet innovaatiot osana entistä laajempaa kokonaisuutta. Yhtiöiden toimintojen integroiminen ja synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Ympäristörakentamisen projektiviennille asetettuja tavoitteita ekokem ei saavuttanut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen voimala 2:n valmistuminen riihimäelle aikataulun mukaisesti lokakuussa 212 vahvisti asemaamme jätepohjaisen energian toimittajana. kwh Mirkan kanssa solmitun jätteenkäsittely ja energiatoimitussopimuksen mukaisen voimalan rakentaminen alkoi syyskuussa 212. voimalan on tarkoitus käynnistyä vuoden 213 loppuun mennessä. turun elinkeinoelämää palveleva ekopartnerit käynnisti toimintansa Yhtiö on ekokemin ja turun seudun VoimaLa 2:N VaLmisTumiNEN VahVisTi EKoKEmiN asemaa jätepohjaisen ENERgiaN ToimiTTajaNa. ätehuolto oy:n yhteisyritys, josta ekokem omistaa 51 prosenttia. Ympäristörakentamisen liikevaihto suomessa kasvoi projektitoiminnan ansiosta. Myös valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit tuottivat tulosta vuonna 212. vuoden 212 aikana toteutettiin Yhdessä turvallisesti ohjelma, jonka pääasiallisena tavoitteena oli pienentää alihankkijoiden tapaturmataajuutta. tämä tavoite saavutettiin. ekokemin oman henkilöstön tapaturmataajuus kasvoi sen sijaan 3,4:stä 8,9:ään. Yhteenlaskettuna oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus suomessa pieneni edellisen vuoden 11,6:sta 9,7:ään. ätteiden polton savukaasujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset lisääntyivät suomessa vuoden 211 kahdesta ylityksestä kahdeksaan. raportoitujen jätevesien päästöylitysten määrä laski asetettujen tavoitteiden mukaisesti. koko toimipaikkaverkoston jätevedet saatiin vuoden 212 aikana seurannan piiriin. osaamisen kehittäminen oli yksi vuoden 212 toiminnallisista tavoitteista. vuoden aikana toteutettiin henkilöstön osaamiskartoitus, jonka tuloksia käytettiin muun muassa valittaessa henkilöstöä ruotsin yritysoston tuomiin uusiin tehtäviin. esimiestoimintaa kehitettiin esimieskunnan 36 arvioinnilla ja sen pohjalta käynnistetyillä koulutusohjelmilla. Yhteiskuntavastuu Ekokemissä ekokem on sitoutunut kehittymään jatkuvasti yhteiskuntavastuun kaikilla osa alueilla. etsimme tapoja parantaa toimintaamme niin taloudellisen vastuun, ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta. Yksi keskeinen sidosryhmä ekokemin toiminnassa on toimipaikkojen lähiympäristön asukkaat. tässä raportissa olemme korostaneet vastuun paikallista luonnetta ympäristövastuussa ja sosiaalisessa vastuussa. Vuoden 213 suhdannenäkymät vuoden 213 suhdannenäkymät ovat edelleen epävarmat. taloudellinen tilanne kohdistaa ekokemin asiakkaiden huomion liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. tämän vuoksi voidaan ennakoida, että kiinnostus materiaali ja energiatehokkuutta lisääviin palvelukokonaisuuksiin kasvaa. vuoden 212 investointien ja ruotsin yritysoston mahdollistamien synergisten vaikutusten ennakoidaan laimentavan epävarmojen suhdanteiden vaikutusta ekokemin toimintaan. timo piekkari toimitusjohtaja Strategiansa mukaisesti Ekokem säästää luonnonvaroja. 8 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 9

7 Ekokemin yhteiskuntavastuu ekokemin yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu strategisissa tavoitteissa Olennaisuuden arviointi on osa Ekokemin yhteiskuntavastuuta ja sen raportointia. Näin varmistamme, että kerromme toimintamme olennaisimmista asioista ja vastaamme sidosryhmiämme kiinnostaviin kysymyksiin. Ekokemin toiminnan olennaisimpien asioiden raportointia varten olemme tarkastelleet uudelleen vuonna 21 toteutetun olennaisuusanalyysin tuloksia ja keränneet vuonna 212 uutta tietoa sidosryhmiltämme: päättäjiltä, asiakkailta ja toimipaikkojemme lähiympäristön asukkailta. Osana asiakastyytyväisyyskyselyä selvitimme vuonna 212 mitkä asiat Ekokemin toiminnassa ovat merkittävimpiä. Vastausten mukaan asiakkaille kolme tärkeintä asiaa olivat: luotettavuus, palvelujen hoitaminen sopimusten mukaisesti ja vaarallisten jätteiden nouto ja käsittely. Olennaisuus sidosryhmien kannalta Olennaisuustarkastelun tulokset Toiminta yhteiskunnassa vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien ja toimipaikkojen lähiympäristön kanssa toiminnasta raportoiminen ja viestintä vaikuttaminen toimialalla Toiminnan ympäristövaikutukset toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään ympäristölupien noudattaminen ympäristön tarkkailu ja valvonta muut ympäristövaikutukset kuten melu, pöly ja hajut toiminnasta syntyvät jätteet Taloudellinen vastuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tulokset toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan Olennaisuus Ekokemin liiketoiminnan kannalta Riihimäen toimipaikan lähiympäristön asukkaiden mielipiteitä Ekokemin toiminnan tärkeimmistä asioista kartoitettiin kirjallisella kyselyllä syksyllä 212 toimipaikan avoimien ovien yhteydessä. Vastaajien mielestä selkeästi tärkeimpiä olivat työllistäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen paikkakunnalle, jätteiden kerääminen ja käsittely sekä ympäristönsuojelu. Henkilöstökysely toteutettiin vuoden 213 tammikuussa. Myös sen tuloksista kerrotaan tässä raportissa. Henkilöstön mielestä on tärkeintä, että Ekokem on luotettava työnantaja, joka arvostaa työntekijöitään, tarjoaa mielekästä työtä ja kehittymismahdollisuuksia. Toiseksi tärkeintä on Ekokemin vastuullinen toiminta ympäristöasioissa. Tässä raportissa kerromme näistä olennaisuustarkastelussa tärkeiksi tunnistetuista asioista pääasiallisesti vain Suomen toimintojen osalta. Liiketoiminnan kehittymistä ja taloudellista vastuuta raportoidaan koko konsernin tasolla. Luonnonvarojen säästämistä, ympäristövaikutuksia ja sosiaalista vastuuta raportoidaan vain Ekokemin Suomen toiminnoista. Ekokem-TS Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminta vaihtoehtoisten jätteidenkäsittelytapojen etsimiseksi ja arvioimiseksi (etusijajärjestyksen edistäminen) jätteellä tuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) energiankulutus ja energiatehokkuus Turvallisuus ympäristövahingot ja niihin liittyvät läheltä piti -tilanteet tapaturmat, altistumiset ja työturvallisuuskäytännöt tuotteiden ja palveluiden turvallisuus vaaratilanteiden ennakointi ja riskikartoitus Vastuu henkilöstöstä osaamisen kehittäminen ja koulutus hyvinvointi moniarvoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo Yrityspalvelut Oy:n tiedot eivät kaikilta osin sisälly Ekokemin toiminnan vaikutuksia kuvaaviin lukuihin. Tästä on maininta aina kyseisten lukujen kohdalla. Raportoimme pääosin samoilla toimintaindikaattoreilla kuin vuonna 211. Osa indikaattoreista on GRI-ohjeiston mukaisia ja osaa indikaattoreista on sovellettu kuvaamaan omaa toimintaamme. GRIohjeistuksen ja tämän raportin sisältövertailu löytyy sivuilta Yhteiskuntavastuun johtaminen Ekokemin yhteiskuntavastuun johtaminen on integroitu toiminnanohjausjärjestelmään, josta käytetään nimeä toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 91, ISO 141 ja OHSAS Toimintajärjestelmää, jota kuvataan toimintakäsikirjassa, arvioidaan auditoinnein vuosittain. Ekokemin toiminnassa yhteiskuntavastuun näkökulmasta olennaisimmiksi määritellyille alueille on asetettu yksi tai useampi vuositason tai pidemmän aikavälin mitattava tavoite. Tavoitteet ja onnistuminen niiden saavuttamisessa esitellään sivuilla Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu ekokemiläisten tavoitepalkkioihin. Työturvallisuus- ja tulostavoitteet koskevat koko henkilöstöä. Muut tavoitteet on asetettu Kokonaisjätehuoltoa 24/7 ätehuolto hoidetaan järkevästi ja taloudellisesti ympäristö huomioonottaen. Yhteistyö on asiakaslähtöistä, ja Ekokem huomioi hyvin Finavian toiveet ja tarpeet. Ympäristöasiantuntija Elina Kauppila, Finavia tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain toiminnan tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. Sidosryhmäyhteistyö ja raportointi Ekokemin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, toimipaikkojen ympäristön asukkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Vuoden 212 Riihimäen sidosryhmäyhteistyöstä kerrotaan tässä raportissa. Alueellisesta sidosryhmäyhteistyöstä kerrotaan toimipaikkakohtaisissa raporteissa. Vuoden 213 aikana tehdään uusi olennaisuusanalyysi, jonka avulla päivitetään Ekokemin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä Ekokemin liiketoiminnan olennaisimmista alueista. Vaikuttaminen toimialan järjestöissä Ekokem osallistuu Suomessa Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry:n, Ympäristöyritysten liiton, ätehuoltoyhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n sekä YM:n nimeämän ätealan yhteistyöryhmän toimintaan. Kansainvälisellä tasolla Ekokem on mukana CEWEPin (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), Euritsin (European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste) ja ISWAn (International Solid Waste Association) toiminnassa. Ekokem vastaa Finavian Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemien kokonaisjätehuollosta. Yhteistyö kattaa jätteiden keräysvälineet ja -laitteet, kuljetukset sekä jätteen käsittelyn ja toimittamisen hyötykäyttöön. Suuret asiakasmäärät ja ympärivuorokautinen toiminta tekevät jätteen huollosta erittäin vaativaa. Yhteistyö alkoi vuonna 21. Finavia ja Ekokem kehittävät yhdessä toimintaa jatkuvasti tehokkaammaksi erityisesti keräilyvälineissä, kuljetuksissa ja käsitte Asiakastyytyväisyys ätehuoltoratkaisujen asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvänä. 5, 4, 3, 2, 1,, Tavoitetaso 4 Case Finavia 4,9 Projektitoiminnan ja käsittelykeskusten asiakastyytyväisyys on parantunut laskutuksessa ja raportoinnissa. Parannettavaa on käsittelykeskusten massojen vastaanottoon liittyvissä asiakasyhteyksien hoitamisessa. Asiakastyytyväisyys oli 5,7 (1 7). Tutkimus uudistettiin vuonna 212, joten numeerisia tuloksia ei voi verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia seurataan kirjaamalla kaikki asiakaspalautteet ja käsittelemällä ne järjestelmällisesti. Palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. Vuonna 212 kirjattiin 15 (13) palautetta. lyissä. Ekokemillä ja Finavialla on määritetty vastuuhenkilöt, jotka miettivät ja kehittävät yhdessä jätehuoltoa. Yhteistyön aikana jätteiden hyötykäyttö on lisääntynyt merkittävästi. Tällä hetkellä kaikki lentoasemilta kerätty jäte hyödynnetään joko materiaalina tai energiana. Finavia ylläpitää ja kehittää Suomessa 25 lentoaseman verkostoa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee päivittäin noin 4 matkustajaa. Lentoonlähtöjä ja laskeutumisia on keskimäärin 48 päivässä. 1 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

8 vastuullinen LIIKETOIMINTA 212 VASTUULLInen LIIKETOIMINTA 212 Luonnonvarojen säästäminen Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. Luonnonvarojen säästäminen on yhteinen tekijä koko Ekokemin liiketoiminnalle. ätteenkäsittelyn etusijajärjestys on Ekokemin toiminnan perusta. ätteenkäsittelyn etusijajärjestys 1. Vähennä 2. Uudelleenkäytä 3. Kierrätä 4. hyödynnä strategiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen vuonna Loppukäsittele Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu MATERIAALITEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUS YMPÄRISTÖ A TURVALLISUUS HENKILÖSTÖ TALOUS Hylättyjä materiaaleja palautetaan uudelleen materiaalikiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Energiaa otetaan talteen kierrätykseen kelpaamattomista jätemateriaaleista tai hyödynnetään hukkaenergiaa. Tehostetaan laitoksien ja prosessien hyötysuhdetta eli vähennetään hukkalämmön määrää ja otetaan lisää energiaa talteen. Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti ja työturvallisuudesta tinkimättä. Ammattitaito ja jatkuva osaamisen kehittäminen luovat uusia ratkaisuja ja edesauttavat strategian toteutumista. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille ja käytetään toiminnan kehittämiseen. Tavoite: Edistetään jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Asiakkaille tehtävissä kartoituksissa otetaan huomioon etusijajärjestys. Tutkimus- ja kehitystyöllä etsitään uusia hyödyntämisratkaisuja. Tavoite: Lisätään jäteperäistä energiantuotantoa. Lisätään energiahyödyntämisratkaisuja asiakkaiden prosesseissa. Parannetaan energiatehokkuutta omissa ja asiakkaiden prosesseissa tekemällä energiakatselmuksia ja niiden tuloksena energiansäästöä lisääviä toimenpiteitä. Tavoite: Ei päästöjä. Ei lupaylityksiä. Nolla tapaturmaa. Ei vahinkoja. Tavoite: Osaamista kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoite: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu liikevaihdon, kannattavuuden sekä sijoitetun ja oman pääoman tuotolle. Tuloksia luonnonvarojen säästämisestä: Neitseellisiä raaka-aineita säästettiin palauttamalla jätteitä materiaalikiertoon tai maata rakennuskäyttöön: Materiaalitehokkuus 79 % (78 %)* Metalleja, muovia, öljyä, biojätteitä, kuituja ja lasia kierrätykseen 48 3 t (35 t) ätteitä ja teollisuuden sivutuotteita ympäristörakentamiseen t (246 t) Pilaantuneita maa-alueita takaisin käyttöön 43 8 m 2 (81 4 m 2 ) Talousveden säästäminen käyttämällä sadevettä prosesseissa. Kokonaisvesimäärästä kierrätettiin Riihimäen Kuulojan laitoksella 49 % (66 %). Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin turvalliseen käsittelyyn 227 t (248 t). Tuloksia luonnonvarojen säästämisestä: ätteellä tuotettiin kaukolämpöä 45 GWh (48 GWh) ätteellä tuotettiin sähköä 59 GWh (41 GWh). Hyödynnettiin hukkaenergiaa tai säästettiin energiaa: Riihimäen lauhdutusinvestointi tuotti lisäenergiaa 59 GWh (51 GWh) Energiakatselmusten ehdotusten perusteella toteutettujen energian säästötoimenpiteiden yhteenlaskettu arvioitu vuosisäästö on 1,4 GWh. Tulokset: Ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus Suomessa pieneni edellisvuoden 11,6:sta 9,7:ään. ätteenpolton savukaasujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. Vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset lisääntyivät Suomessa edellisen vuoden kahdesta kahdeksaan. Ympäristövahinkoja ei sattunut. Tulokset: Ekokem arvioitiin toimialan parhaaksi tuotteiden ja palvelujen laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa ja toiseksi parhaaksi toimintavarmuudessa ja asiakaspalvelussa. Koulutuksien määrä henkilöä kohti säilyi edellisen vuoden tasolla. Tulokset: Liikevaihto kasvoi 31,9 % (14 %) Liikevoitto oli 29,7 % (22 %) Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 % (14,3 %) Oman pääoman tuotto oli 14,4 % (12,1 %) Investoinnit oli 92,7 milj. e (37,2 milj. e). Tuloksia luonnonvarojen kuluttamisesta: Tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä sijoitettiin omille kaatopaikoille 184 t (164 t) Kulutettiin talousvettä 1 m 3 Riihimäki 98,7 Muut toimipaikat 2,2* Yhteensä 1,9. Tuloksia luonnonvarojen kuluttamisesta: Sähkönkulutus, GWh Riihimäki 45,3 (44,7) Muut toimipaikat 1,7 (3,5) Kaukolämmön kulutus, GWh Riihimäki 11 (11) Kauko- ja öljylämmönkulutus, GWh Muut toimipaikat,5 (1,)* Energiantuotannon (Riihimäki ja Hanko) kasvihuonekaasupäästöt 1 t CO 2 -ekv. 165 (166)*. Toimenpiteitä: ätekartoitusten määrä lisääntyi, tavoite saavutettiin. Käsittelykeskusverkostoa laajennettiin, uusi toimipaikka avattiin Salossa. Tutkimustoiminnan painopistealueita olivat: muovin ja hiomapaperihiekan kierrätys ja metallien talteenotto kuonasta. Tutkimus- ja kehittämismenot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). Ekokemin osuus julkisissa hankkeissa oli 76 3 euroa. Rahoituksella osallistutaan 8 7 euron tutkimuskokonaisuuksiin. Voimala 2 valmistui, ja Riihimäen energiantuotantoa tehostettiin uudelleenjärjestelyin. Fermionin energian tuotantoa tehostettiin. Hyötyvoimalahanke KWH Mirkalle käynnistyi. Toimenpiteet 213 ätekartoituksia jatketaan. Räätälöityjä lisäarvopalveluja kehitetään materiaali- ja energiaselvitysten perusteella. Turun seudulla selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa yhdyskuntajätteiden materiaalikierrätystä laitosratkaisulla. Tutkimustoiminnan painopistealueet ovat asiakasratkaisuissa. Toimenpiteitä: Yhdessä turvallisesti -ohjelma toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Ympäristöohjelma 212 toteutettiin. Riihimäen laitoksen ympäristön PCB-havaintoa tutkittiin tarkemmin. Toteutettiin ohjelma hajapäästöjen vähentämiseksi. Kaikki toimipaikat liitettiin yhtenäisen poikkeamaseurannan piiriin. Toimenpiteet 213 Yhdessä turvallisesti -ohjelma jatkuu. Ympäristöohjelma 213 toteutetaan. Otetaan käyttöön yhteinen laskentamalli ekokemiläisten ja kumppaneiden tapaturmien laskemisessa. Vahinko- ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyä parannetaan juurisyyanalyysillä. Toimenpiteitä: Tehtiin osaamiskartoitukset osana kehityskeskusteluja. Toteutettiin koko esimieskunnan 36-arviointi. Aloitettiin uusien esimiesten koulutusohjelma. Toimenpiteet 213 Laaditaan kirjalliset kehittymissuunnitelmat jokaiselle ekokemiläiselle. Laaditaan esimiesten kehittämis- ja koulutusohjelma. Keskeinen kehitysalue on muutoksenhallinnan vahvistaminen. * Katso lisätietoja GRI-taulukosta. 12 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

9 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ympäristöohjelman tavoitteet saavutettiin hyvin Toimimme ihmisille ja ympäristölle turvallisesti jatkuvasti toimintaamme kehittäen. Olemme sitoutuneet nolla lupaylitystä ja nolla ympäristövahinkoa -tavoitteisiin. Ekokemin toiminnan ympäristöperiaatteiden oleellisin linjaus perustuu Ekokemin missioon. Ekokemin toimintajärjestelmään kuuluvassa ympäristöohjelmassa kuvataan ympäristöperiaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä yhteiset toimintatavat ja se, kuinka ympäristöseurannan tuloksia seurataan. Vuoden 212 tavoitteiden saavuttaminen Ympäristön tilaa seurataan säännöllisesti Riihimäen laitosalueen ja Hausjärven, Kouvolan, Porin, Kuopion ja Salon käsittelykeskusten ympäristön tilaa seurataan ympäristölupaan liittyvien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Riihimäen laitosten ympäristön kasvistotutkimusten perusteella laitoksen ympäristö vastaa likimain normaalia kaupunkiympäristöä. äkälä- ja sammalnäytteiden pitoisuudet ovat alentuneet edellisestä vuodesta. Vuoden 212 aikana tehtiin erillisselvitys raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden esiintymisestä Riihimäen laitosalueen lähiympäristössä. Selvityksessä todettiin, että vaikka aivan tehdasalueen lähiympäristössä todetaan lievästi kohonneita pitoisuuksia, ei tulosten perusteella ole tarvetta maaperän puhdistamiseen tai muihin lisätutkimuksiin. Myöskään Yhteiset tavoitteet luonnonvarojen säästämisessä Ekokemin vahvuuksia ovat jätealan laajaalainen osaaminen, hyvä ammattitaito sekä eri jätejakeiden lisääntynyt käsittelymahdollisuus ja -kapasiteetti. Ekokem panostaa myös kiitettävästi kehittämistyöhön. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkivää. Haluaisimme laajentaa ja syventää yhteistyötä erityisesti yritysjätteissä. Haluaisimme kehittää myös yhteisiä palvelukonsepteja, joissa yhdistyy molempien yhtiöiden ydinosaaminen. Toimitusjohtaja Kari Mäkinen ja yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinio, Kiertokapula Oy Kiertokapula on onnistunut nostamaan jätteiden hyötykäyttöastetta yli 8 prosenttiin. Tämä tulos on rakennettu yhteistyössä Ekokemin kanssa. Ekokem täydentää Kiertokapulan toimintamahdollisuuksia ja palveluntarjontaa jätteiden energiahyötykäytössä ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä. Yhteistyö alkoi vaarallisten jätteiden käsittelystä ja laajentui vuonna 27 jätteiden polttoon. Tämän lisäksi Ekokem on hoitanut Kiertokapulan vanhojen kaatopaikkojen sulkemis- ja pintarakenneurakat Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä. Urakkaan liittyy myös uuden loppusijoitualueen rakentaminen. Kiertokapulalla ja Ekokemillä on myös yritysjätepalveluihin liittyvä yhteistyösopimus. marjoissa ei ole havaittu niiden käyttöön vaikuttavia pitoisuuksia. Erillisen piippupäästöjen laskeumamallinnuksen perusteella voidaan arvioida, että muutamien näytepisteiden kohonneet orgaanisten yhdisteiden pitoisuusarvot eivät voi johtua jätteenpolton savukaasupäästöistä. Tulokset raportoitiin lupaviranomaisille. Riihimäen laitosten ympäristön pohjaja pintaveden laatu on ennallaan. Hausjärven käsittelykeskuksen alueella omassa tarkkailussa havaittiin yhden pohjaveden havaintopisteen nikkeli- ja kromipitoisuuksien ylittävän talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ulkopuolisen asiantun Case Kiertokapula Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa toimialueensa yhdyskuntajätteiden käsittelystä Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Yhtiö tarjoaa myös monipuolisia ja laadukkaita ratkaisuja yritysjätteiden käsittelyyn. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on yli 8 prosenttia. tijan suorittamassa tarkkailussa pohjavesipisteiden ja kaivojen vesissä ei havaittu talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ylittymisiä. Käsittelykeskuksen ympärysojassa kloridipitoisuus on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Muissa käsittelykeskuksissa ei havaittu pohja- ja pintavesien laadussa poikkeamia. Yhtenäinen lupapoikkeamien seurantamalli koko konserniin Vuoden 212 aikana otettiin käyttöön koko Ekokem-konsernin kattava yhtenäinen poikkeamien seurantamalli. Poikkeamia raportoidaan välittömästi, niitä käsitellään johto- ja muissa ryhmissä ja niistä tiedotetaan laajasti. Tämä toimintamalli on jo tuonut aiempina vuosina hyviä tuloksia Riihimäen laitoksella. Sama kehitys on nähtävissä myös muissa toimipaikoissa. ätteenpolton kokonaispäästöt olivat kokonaisuutena pieniä ja savukaasujen mittaustuloksista lasketut pitoisuusvuosikeskiarvot alittivat selvästi lupaehtojen ohjearvot. Päästöjen vuorokautisten pitoisuuskeskiarvojen lupaehtoylityksiä oli kahdeksan, joten -tavoitetta ei saavutettu. Vuonna 211 näitä ylityksiä todettiin kaksi. Ylityksistä viisi syntyi vuorokausina, jolloin polttolaitoksen käyntiaika oli vain 1 6 tuntia. Lyhytaikaisten savukaasuylitysten määrä oli vähäinen. ätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä todettiin yhteensä 17. Riihimäellä lupaehtoylityksiä oli 7 (9). Viemäriverkostoon johdettavan veden määrä lisääntyi Riihimäellä 6 prosenttia. Muut toimipaikat liitettiin yhtenäiseen poikkeamaseurantaan vuonna 212. Hajapäästöjen vähentäminen Hajapäästöillä tarkoitetaan erilaisia pöly-, neste- tai kaasupäästöjä, joille ei ole erillistä mittaustapaa eikä päästöraja-arvoa. Hajapäästöjen vähentäminen on otettu ympäristöohjelman tavoitteeksi, jotta toimintojemme lähiympäristön tila säilyy hyvänä. Vuonna 212 Riihimäellä on tehty seuraavat toimenpiteet: lopetettu PCB-muuntajien esikäsittely jätteen siirtoihin on hankittu kannelliset astiat kahden savukaasunkäsittelylinjan pussisuodattimet on uusittu. Hausjärven käsittelykeskuksessa kuonan käsittelyä varten rakennettiin oma halli. Arinakuonan laadun varmistaminen Ekokem antoi ELY-keskukselle selvityksen toimenpiteistä, jotka on tehty voimala 1:n polton tehokkuuden ja sitä kautta arinakuonan laadun parantamiseksi. Arinakuonan palamattoman orgaanisen osuuden määrää seurataan säännöllisesti kuona-analyysein. Tehokas poltto lisää voimalan energiatehokkuutta ja parantaa arinakuonan hyödyntämisominaisuuksia. Materiaali- ja energiatehokkuusohjelma koko konserniin Vuoden 212 aikana valmistui Riihimäen ja Kouvolan toimipaikoista teetetyt energiakatselmukset. Katselmusten tuloksena oli energiansäästöä lisääviä toimenpide-ehdotuksia, joita toteutettiin vuoden aikana kaikkiaan 27 kappaletta. Katselmuksen mukaan näiden muutosten tuottama vuosittainen energiansäästö on 1,4 GWh. Vuoden 212 loppupuolella ryhdyttiin luomaan raportointijärjestelmää, jossa materiaalitehokkuuden tunnuslukuja seurataan koko konsernissa yhtenäisellä tavalla. Vuoden aikana ulkopuolisilta tuli Ekokemille 8 (8) ympäristöasioihin liittyvää tiedustelua. Kysymykset liittyivät hajuihin, meluun, ympäristöraportointiin ja kuljetusten ympäristömyötäisyyteen. Kaikki tiedustelut on käsitelty, ja niihin on vastattu. Vuonna 212 Ekokemille ei määrätty sakkoja ympäristö- tai muiden lakien rikkomisesta. Tavoitteet vuodelle 213 Yhtenäinen seuranta ja raportointi Raportointi edellisvuonna aloitettua mallia kehittäen Ympäristö Lupaehtoylitysten/poikkeamien puolittaminen Varastoidun jätteen määrän pienentäminen edellisvuodesta Energiatehokkuus Kaukolämmön talteenoton tehostaminen Sähköntuotanto kasvaa 75 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Materiaalitehokkuus Kehitetään yhtenäinen materiaalitehokkuuden seuranta Polton kuona hyötykäyttöön. 14 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

10 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ympäristön tarkkailuun liittyvät tutkimukset 212 päästömittaukset Riihimäki, Polttolinja 1: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden AST-tarkastusmittaukset ja tiivistelmä Riihimäki, Voimala 1: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden AST-tarkastusmittaukset ja tiivistelmä Riihimäki, Voimala 2: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden QAL2-kalibrointimittaukset ja tiivistelmä Ramboll Analytics Oy POHA-, PINTA- A ÄTEVESITUTKIMUKSET Riihimäki, Kuuloja: Pohjavesitarkkailu Riihimäki, Kuuloja: Pintavesitarkkailu Riihimäki, Kuuloja: ätevesien velvoitetarkkailu Hausjärvi, Kuulojan käsittelykeskus: Kuulojan käsittelykeskuksen pinta- ja pohjavesien tarkkailu Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics Oy Pori, Peittoonkorpi: Porin Peittoonkorven teollisuusjätekeskuksen tarkkailu 212 Tekeillä Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys ry Pori, Mäntyluoto: Mäntyluodon yksikön pohja- ja pintavesitarkkailu sekä maakäsittelykentän pintavesitarkkailu Ramboll Finland Oy Kuopio, Sorsasalo: Sorsasalon alueella sijaitsevien Ekokem-Palvelu Oy:n uuden ja M-Real Oyj:n vanhan kaatopaikan vesitarkkailujen vuosiyhteenveto 212 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopio: Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnanharjoittajien jäte-, pinta- ja pohjavesien tarkkailu, Vuosiraportti 212 Ahma ympäristö Oy, Projektinro: 2382 Luonnos Luonnos Kouvola: Keltakankaan Hyötyvirta-alueen pinta-, pohja- ja suotovesien yhteistarkkailun vuosiraportti Kymijoen vesi ja ympäristö ry KASVISTO- A MAAPERÄTUTKIMUKSET Riihimäki, Kuuloja: Ympäristöseuranta yväskylän yliopisto, Ympäristötutkimuskeskus TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET PCB- ja PCDD/F-pintakontaminaatiomittaukset Työhygieeninen selvitys Työterveyslaitos MUUT SELVITYKSET Laskolaan sijoitetut massat Ekokem Oy Ab Riihimäen laitoksen ulkopuolisen alueen pilaantuneisuuden arviointi Ramboll Finland Oy Riihimäki: Piippulaskeumamallinnukset (Hg, Pb, PCDD/F, PCB) Enwin Oy Riihimäki, Voimala 1: Haittaeläinten seurantaraportit Oy Laatutorjunta Siniketo Oy Termisen käsittelyn kokonaispäästöt, Riihimäki Suolahappo Typen oksidit NO 2 1,3 Klooripitoisista polttoaineista syntyvä voimakkasti hapan ja eliöille haitallinen kaasu. Rikkidioksidi 14,2 Polttoaineen rikkiyhdisteistä syntyvä happamoittava kaasu. 198,1 Polttoaineen ja palamisilman typestä muodostuvia kaasuja, jotka aiheuttavat luonnossa happamoitumista ja rehevöitymistä.,5,4,3,2,1, ,5 2, 1,5 1,,5, Dioksiinit/furaanit PCDD (I-TEQ), grammaa Hiukkaset,261 Muun muassa polttoprosesseissa syntyviä klooria sisältäviä myrkyllisiä ja pysyviä aineita (ns. POP-aineita). Elohopea kilogrammaa 3,2 Helposti haihtuva myrkyllinen raskasmetalli, joka rikastuu ravintoketjuissa. 1,2 Polttoprosessien lisäksi mm. liikenteestä, teollisuudesta ja luonnon tapahtumista syntyviä epäpuhtauksia, jotka huonontavat ilman laatua ja voivat olla terveydelle haitallisia. Vuonna 211 ja 212 kokonaispäästö syntyi pääasiallisesti yhdestä päästöylityksestä. Ylitykset on raportoitu viranomaisille. Vuosittainen vaihtelu aiheutuu asiakkailta vastaanotetun jätemateriaalin normaalista vaihtelusta. Terminen käsittely yhteensä* 1 25, Sisältää Ekokemin Riihimäen polttolaitosten 1 ja 2 sekä voimaloiden 1 ja 2 jätteiden ja tukipolttoaineiden määrät. * Katso lisätietoja GRI-taulukosta. 16 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

11 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 ätteenpolton päästövaatimusten toteutuminen Ympäristötilinpäätös 212 Savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet 212 Polttolinja 1 2 Mittakaava = x 1 Mittakaava = x 1 Ympäristötuotoiksi Ekokemissä lasketaan ne tuotot, jotka syntyvät jätteiden kierrätyksestä tai energiahyödyntämisestä joko myyntiin tai omaan käyttöön. Ympäristökuluja ovat ympäristönsuojelun käyttökustannukset ja energia- ja ainekustannukset sekä niitä vastaavat investoinnit. 5 5,5 CO ( * Polttolinja 2 5 3,8 SO 2( * 131 NO 2( * ,3,49,7 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,1 HF ( * Mittakaava = x 1,5,2 Hg ( ** E,5,6,5,23 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** metallit E E,1,475 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x Ympäristötuotot ,7 Miljoonaa euroa (23,7) Myyntituotot 24, (21,7) milj. euroa Rahallisina tuottoina mitattavan hyöty käytön osuus konsernin liikevaihdosta oli 17,8 prosenttia (17,4 %). Ympäristökulut ,1 Miljoonaa euroa (12,) Ympäristönsuojelu ja jätehuolto 2,7 (2,3) 2,7 (2,6) Kemikaali-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset ätehuoltokustannukset oman loppusijoituspaikan ylläpidosta ja eräiden jätteiden viennistä ulkomaiseen hyötykäyttöön 5 4,5 CO ( * Voimala 1 5 4,4 CO ( * Voimala ,1 SO 2( * 5 13,1 SO 2( * 14 NO 2( * 2 174,9 NO 2( * ,28,7,33 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * ,56,28 1,75 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,1 HF ( * Mittakaava = x 1 1,3 HF ( * Mittakaava = x 1,5,16,5,15,5,7 Hg ( ** ( *** Muut ( ** ( Cd+TI ( ** ( ( *** *** **** ( **** metallit E E E,5,24 Hg ( ** E,5,8,5,1 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** ( **** metallit E E,1,17 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x 1,1,155 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x 1 24, 21,7 (21,7) Liikevaihtoon sisältyviä hyötykäyttötuloja tuovat: öljyjen myynti regeneroinnin raakaaineeksi ja voiteluaineiksi kaukolämmön ja sähkön myynti jätteistä erotettujen metallien ja energiajakeiden myynti raaka-aineiksi. Ympäristötuottoja kasvattivat: energiatehokkuuden parantumisen mahdollistama kaukolämmön ja sähkön myynnin lisääntyminen kierrätysmetallien myynnin lisääntyminen rakennusjätekäsittelyn laajentumisen mahdollistama energiapuumurskeen myynnin lisääntyminen energialaitoksille. Omassa käytössä hyödynnetyn energian arvo kustannussäästöinä 2,7 (2,) milj. euroa 212 5,4 211 (4,9) Kustannuksia kasvattivat lisääntyneet kunnossapitotarve ja kemikaalikustannus. Varautuminen tulevaisuuteen Ekokem varautuu mahdollisiin tuleviin ympäristövastuisiin kuluvarauksella. Vuonna 212 varaus koski,2 miljoonaa euroa (,9 milj. euroa). Kaatopaikkoja koskeva ympäristölupa edellyttää kaatopaikan sulkemisen jälkeen jälkivalvontaa 3 vuoden ajan. Ekokemillä on käytössä viisi omaa kaatopaikkaa. Muut ympäristökustannukset ja energia 3,3 (3,) 2,7 (2,),5 (,4),8 (,6),1 (,1),1 (,8) Ostoenergia, raskas polttoöljy ja sähkö Itse tuotetun sähkön ja lämmön markkinahintainen arvo, joka on vastaavasti esitetty tuotoissa Vesijohtovesi Työterveys-, työvaate- ja turvavälinekustannukset Ympäristö- ja vastuuvakuutukset Laatu- ja ympäristöjohtamisen kustannukset 5 3, CO ( * 5 18,2 SO 2( * Raja-arvo ympäristöluvissa Mittausten keskiarvo = jatkuvatoiminen mittaus E = Erillismittaus 142,3 NO 2( * 1 1 1,24 1,,6 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,3 HF ( *,5,72 Hg ( ** E * Käyttötunneilla painotetuista kuukausikeskiarvoista lasketut vuosikeskiarvot ** Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg, +Cd, TI; vuosimittauksissa määritetty, kahden näytteen keskiarvo *** PL2:n metallituloksina on käytetty v. 211 mitattuja tuloksia, koska ko. mittauksia ei tehty ennen alasajoa v. 212 **** Keskiarvot on laskettu tarvittaessa mittausmenetelmän alarajaa käyttäen.,5,13,5,3 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** ( **** metallit E E,1,33 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 2,7 (2,) Valmistus omaan käyttöön Vuonna 212 Ekokemin Riihimäen toimipaikan sähkönkulutus oli 43,8 GWh (43,9 GWh) ja tuotanto 59,2 GWh (4,5 GWh). Verkkoon luovutettu määrä oli 19,2 GWh (7, GWh).,2 7,5 (,9) (6,2) Ympäristönsuojeluinvestoinnit Ekokemin ympäristönsuojeluinvestointien osuus kaikista vuoden 212 investoinneista oli 1,4 prosenttia (,8 %). Voimala 2 kasvatti kokonaisinvestointeja huomattavasti. Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohdistuivat ilmansuojelun ja energiatehokkuuden parantamiseen. Edellä esitettyihin kustannuksiin ei sisälly yhtiön omia palkka- tai vastaavia sivukuluja. 18 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

12 HENKILÖSTÖ VASTUULLInen liiketoiminta 212 Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti Ekokemin liiketoimintastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöstrategian peruslinjauksena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin johtaminen. Ekokemin henkilöstöpolitiikka perustuu Ekokemin arvoille: vastuullisuus, uudistushakuisuus, yksilön arvostaminen ja rehellisyys. Vuoden 212 aikana panostettiin voimakkaasti koko henkilöstön osaamisen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Näiden osa-alueiden tavoitteet on kirjattu osaksi Ekokemin yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Onnistuminen vuoden 212 tavoitteiden saavuttamisessa raportoidaan sivuilla Henkilöstön osaamisen kehittäminen Vuoden 212 aikana toteutettiin osaamiskartoitukset koko Ekokemin henkilöstölle osana kehityskeskusteluja. Vuonna 213 laaditaan jokaiselle ekokemiläiselle kirjallinen kehittymissuunnitelma. Koulutustoiminnassa kehitettiin Ekokemin koulutustarjotinta ja järjestettiin erityisvalmiuksien kehittämiseksi yksittäisja ryhmäkoulutusta. Vuoden aikana panostettiin erityisesti myyntikoulutukseen. Vuonna 212 toteutettiin koko esimieskunnan 36-arviointi. Arviointien perusteella laaditaan vuonna 213 esimiesten kehittämis- ja koulutusohjelma. Vuoden aikana aloitettiin jo uusien esimiesten koulutusohjelma, johon osallistuvat esimiestehtävissä ensimmäistä kertaa toimivat esimiehet ja Ekokemin palvelukseen esimiestehtäviin tulevat henkilöt. Esimiehille aloitettiin vuoden aikana sisäinen coaching-ohjelma. Myös asiantuntijoiden perehdyttämisestä osa toteutetaan coaching-menetelmällä. Vuoden 213 yhtenä keskeisenä kehitysalueena on muutoksen hallinnan vahvistaminen. Ekokemillä jatkaa oma työterveyshoitaja Ekokem päätti säilyttää työterveyshoitajan palvelut yhtiön sisäisenä toimintana. Työterveyshoitaja koordinoi Ekokemin työterveystoimintaa koko Suomen alueella. Ekokemin henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua fyysistä ja henkistä Henkilöstön määrä Naiset Miehet Henkilöstön koulutus koulutustunnit/henkilö Sairauspoissaolot % ,7 Ekokemissä työskenteli vuoden 212 lopussa 81 (76) naista ja 224 (228) miestä. Ekokemin hallituksen seitsemästä jäsenestä neljä on naisia. Kuusijäsenisessä Ekokem-konsernin johtoryhmässä on yksi naisjäsen. Naisten keskipalkka on 87 prosenttia (91 %) miesten palkasta , , v v v v. 3 Henkilöstön ikäjakauma % Työsuhteiden kesto % <24 3, ,5 >25 v. 6 <5 v. 42 hyvinvointia tukevaan työhyvinvointimatkaan jo kahden vuoden ajan. Vuoden 213 aikana ohjelman kehittämisessä otetaan huomioon entistä paremmin paikkakuntakohtaiset tarpeet. Työsuhteet, kannustaminen, palkitseminen ja järjestäytymisaste Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat pääasiallisesti kemianteollisuuden työehtosopimuksiin. Aineellisen palkitsemisen tärkeimmät osatekijät ovat työn vaativuudesta ja henkilökohtaisesta pätevyydestä muodostuva peruspalkka sekä yhtiön tavoitteista johdettu tavoitepalkkio. Palkkausjärjestelmien toimivuus varmistetaan tarkastelemalla vuorovuosina eri henkilöstöryhmien palkkausperusteita. Tavoitepalkkiojärjestelmä muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemis- ja ätehuolto alan ammattilaisille Neste Oil keskittyy päätehtäväänsä, öljynjalostamiseen. ätehuollon olemme luovuttaneet alan ammattilaisille. Porvoon jalostamolla toimii Ekokemin kohdepäällikkö Saku Silaste, joka ohjaa ja organisoi päivittäistä toimintaa sekä neuvoo ja perehdyttää uusissa tilanteissa ja ongelmien ratkaisemisessa. Yhteistyö hänen kanssaan sujuu hyvin. alostamon jätehuoltoa kehitetään jatkuvasti Ekokemin ja Neste Oilin edustajien muodostamissa projekti- ja ohjausryhmissä. Yhteisenä tavoitteena on löytää entistä parempia ja kustannustehokkaita jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Olemme onnistuneet nostamaan jätteiden hyötykäyttöastetta jo 78 prosenttiin. kannustejärjestelmistä. Lyhyen aikavälin järjestelmien tarkastelujakso on vuosi, ja niiden piiriin kuuluu koko henkilökunta. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkastelujakso on kolme vuotta, ja se koskee yhtiön avainhenkilöitä. Henkilökuntaa kannustetaan lisäksi aloite- ym. palkkioilla sekä tukemalla harrastus- ja virkistystoimintaa. Työ koetaan merkitykselliseksi Tammikuussa 213 toteutetussa Ekokemin Suomen toimintojen henkilöstön ilmapiiritutkimuksessa tarkasteltiin todellista ja toivottavaa käyttäytymistä, henkilöstön kokemuksia työstä, työolosuhteista ja -ilmapiiristä sekä vastaajien omaa näkemystä omasta arvojen mukaisesta toiminnastaan. Tutkimuskyselyyn vastasi 87 prosenttia henkilöstöstä (27 henkilöä). Ekokem on ammattitaitoinen ja luotettava kumppani, joka haluaa auttaa Neste Oilia parempiin ratkaisuihin jätehuollossa. Ympäristöhuollon päällikkö ohanna Skaffari, Neste Oil Neste Oilin Porvoon jalostamo on ensimmäinen Ekokemin kumppani, jonka toimipaikalla työskentelee pysyvästi Ekokemin kohdepäällikkö. Yhteistyössä on suunniteltu muun muassa jätehuollon uusi toimintamalli. Aiemmin käytössä olleet yksittäiset jäteastiat järjestettiin uudelleen tarkoin suunnitelluiksi keräyspisteiksi, joihin vaihdettiin noin 5 tarkoituksenmukaista ja yhtenäistä astiaa. Aloitusvaiheessa opastettiin ja perehdytettiin noin 7 Neste Oilin työntekijää. Tutkimustulosten mukaan Ekokemin toiminnan kehittämisessä pitää kiinnittää erityistä huomiota tasapuolisuuteen, vaikuttamismahdollisuuksiin, työssä jaksamiseen sekä palkkauksen selkeyteen. Positiivisimmin henkilöstö koki työnsä merkityksellisyyden. Ekokemiläiset olivat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan. Henkilöstö on myös valmis panostamaan oman terveytensä ylläpitämiseen. Tämä antaa hyvän perustan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan kehittämiselle. Tulosten perusteella jokainen osasto määrittelee 2 3 kehittämiskohdetta, joita pyritään parantamaan tai ylläpitämään. Case Neste Oil Neste Oilin Porvoon jalostamon alue on kooltaan yli 6 hehtaaria. Sen tuotantokapasiteetti on 12,5 miljoonaa vuodessa ja kierrätettävän jätteen määrä on noin 1 kuukaudessa. Nesteoililaisia työskentelee Porvoossa noin EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

13 TURVALLISUUS vastuullinen liiketoiminta 212 Kumppaneiden työtapaturmat vähenivät Henkilökunnalle poissaolon aiheuttaneet työpaikkatapaturmat kpl Henkilökunnan tapaturmataajuus LTI1 Kirjatut läheltä piti -tilanteet kpl Vuonna 212 Ekokemin yhteistyökumppaneiden ja Ekokemin henkilöstön yhteenlaskettu tapaturmataajuus (LTI1) pieneni 11,6:sta 9,7:ään Ekokemin työturvallisuusperiaatteet: Me toimimme ainoastaan turvallisesti. Tavoitteena on omalle henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneille turvallinen työpaikka, jossa kukaan ei mene rikki. Päämääränä on turvallisuuden korkea taso ja henkilöstön työhyvinvointi. Yhtiö on sitoutunut nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Altistuminen haitallisille aineille estetään turvallisilla työmenetelmillä. Ekokemin työturvallisuusperiaatteet, vastuut ja velvollisuudet, yhteiset toimintatavat ja työturvallisuuden seuranta on kirjattu turvallisuusohjelmaan. Yhdessä turvallisesti -ohjelman toteutusta ja tuloksia vuonna 212 Vuoden 212 aikana Ekokemin ja yhteistyökumppaneiden työturvallisuutta kehitettiin yhteisellä työturvallisuusohjelmalla Yhdessä turvallisesti. Ohjelman toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin: Lisättiin hankintasopimuksiin turvallisuusosio. Otettiin käyttöön toimittajan turvallisuustason kartoituslomake ja palvelutason arviointilomake. Kannustettiin positiiviseen toimintaan ja ohjeistettiin negatiiviseen toimintaan puuttumista. Toteutettiin ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteiskoulutus Riihimäellä. Muilla toimipaikoilla koulutukset toteutetaan vuoden 213 aikana. Yhteistyökumppaneille sattuneiden tapaturmien määrä väheni kuuteen, mikä oli lähes tavoitteen mukainen. Ekokemin henkilöstölle sattui viisi poissaolon aiheuttanutta tapaturmaa. Tavoite oli enintään kaksi. Havainnointikierroksia ja turvatarkasteluja toteutettiin 443 (559). Kierroksista 48 prosenttia suunnattiin yhteistyökumppaneiden toimintaan. Tavoite oli 5 prosenttia. Turvallisuustavoitteet vuodelle 213 Ei ammattitauteja ja työperäisiä altistumisia Nolla tapaturmaa Ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus LTI1 < puolet vuoden 212 toteutuneesta Yhdessä turvallisesti Havainnointikierroksista puolet suuntautuu yhteistyökumppaneiden toimintaan Yhteiset turvallisuuspalaverit yhteistyökumppaneiden kanssa Seurataan yhteistyökumppaneiden turvallisuustasoa turvallisuuskartoituksilla Turvallisuus raportoidaan Suomen maaorganisaatiossa yhteisillä turvallisuusmittareilla Vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyn toimintamallia tehostetaan. 8 4 Tavoitetaso 212: enintään Yhteistyökumppaneille poissaolon aiheuttaneet työpaikkatapaturmat kpl Tapaturmista aiheutui 127 (123) poissaolopäivää ,9 Tapaturmista aiheutui 58 (7) poissaolopäivää. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus vuonna 211 oli 11. Yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus LTI1 1, Päivittäistä yhteistyötä jätehuollossa Case Ruukki Ekokemillä on vahva osaaminen jätehuollossa ja jätteiden käsittelyssä. Palvelu on asiantuntevaa ja oikea-aikaista. Tehdaskohtaiset yhdyshenkilöt tuntevat Ruukin tehtaiden toiminnan hyvin. Odotammekin, että voimme yhdessä edelleen parantaa materiaali- ja energiatehokkuuttamme lain vaatimusten mukaisesti. Minna Uosukainen, ympäristö- ja energiapäällikkö Hämeenlinnan tehdas. Ruukki ja Ekokem tekevät lähes päivittäistä yhteistyötä Ruukin jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on laajentunut yli 2 vuoden aikana: Ekokem vastaa nykyisin kokonaisjätehuollosta kymmenellä Ruukin tehtaalla ja tämän lisäksi myös vaarallisten jätteiden jätehuollosta yhdeksällä Ruukin Suomen tehtaalla. Kokonaisjätehuolto kattaa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden käsittelyn lisäksi myös muuta jätehuoltoon, kemikaalien hallintaan, turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvää palvelutoimintaa. Kaikki tavanomaiset jätteet kierrätetään tai hyödynnetään materiaalina ja energiana. Myös vaaralliset jätteet hyödynnetään energiaksi tai käsitellään muuten Ekokemin Riihimäen tuontatolaitoksilla. äteöljyt ohjataan kierrätykseen. Kokonaispalvelusopimuksen mukaisesti Ekokem hoitaa myös jätteiden kuljetukset sekä varastointiin ja lähettämiseen liittyviä asioita. Yhteistyöhön kuuluu myös koulutusten järjestäminen jätevastaaville ja VAK-turvallisuusneuvonantajan sijaisuuspalvelu. Yhteistyön myötä Ruukin jäteraportointi on yksinkertaistunut ja toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet kaikilla Ruukin tehtailla. Tätä kautta syntyy kustannussäästöjä. Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Yhtiö toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Ruukilla on noin 9 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 3 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. 22 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

14 taloudellinen vastuu VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ekokem-konsernin taloudelliset vaikutukset Ekokemille taloudellinen vastuu merkitsee kannattavasta liiketoiminnasta huolehtimista ja edellyttää toiminnalta tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kannattava toiminta antaa mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalista vastuutamme. Henkilöstö Suorat Ekokem toimii pysyvästi Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö työllisti vuoden 212 lopussa 455 (34) henkilöä. Palkat ja sivukulut milj. euroa , , ,2 Epäsuorat Ekokem kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia ja työturvallisuutta tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti. Ekokemiläisten osaamista ja ammattitaitoa kehitetään henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, vuoden 212 aikana koulutuspäiviä oli keskimäärin kolme/henkilö. Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöstön maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Asiakkaat Investoijat Suorat Ekokem tuottaa asiakkailleen jäte- ja ympäristönhuollon sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem myy jätteellä tuottamansa lämmön ja sähkön energiayhtiöille sekä metallia kierrätysyrityksille ja jäteperäistä polttoainetta (REF) voimaloihin. Liikevaihto milj. euroa , , ,4 Taloudellisen lisäarvon TUOTTAMInen sidosryhmille Suorat Suurimmat investoinnit vuonna 212 olivat voimala 2 -investoinnin loppuunsaattaminen sekä Sakab-yritysosto. Investoinnit milj. euroa , ,2 21 1,4 Epäsuorat Investoinnit parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta, säästävät luonnonvaroja ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Investoinnit luovat liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja palvelujen ja tavaroiden toimittajille. Epäsuorat Kerätyistä ja käsitellyistä jätteistä suurin osa hyödynnetään materiaaleina tai käytetään energiantuotannossa, jolloin säästetään luonnonvaroja. Ekokem parantaa asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta, säästää kustannuksia ja tuo ympäristöhyötyjä palveluilla ja asiakaskohtaisilla prosessiratkaisuilla. Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Suorat Ekokem ostaa kuljetus- ja jätteenkäsittelypalveluja sekä rakennus-, maanrakennus- ja kunnossapitopalveluja paikallisilta ja valtakunnallisilta urakoitsijoilta ja palveluntarjoajilta. Omistajat ja rahoittajat Suorat Ekokem on lähes kokonaan suomalaisessa omistuksessa. Osingot 212 milj. euroa 8,5 7,7 7, Korot ja rahoituskulut milj. euroa 212 1,5 211,4 21,5 Epäsuorat Valtion ja muiden julkisyhteisöjen osakkeiden osinkotuotolla on vaikutusta yhteiskunnan hyvinvointiin. Ekokemin osakkeenomistajien keskikurssille saama tuotto oli 5,5 % vuonna 212. Ostot milj. euroa 212 9, , Epäsuorat Yhteistyö luo toimittajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Yhteistyössä kehitetään myös työturvallisuutta ja jäteja ympäristönhuollon asiantuntemusta ,1 ulkinen sektori ja rahoittajat Suorat Tuloverot milj. euroa Kiinteistöverot milj. euroa 212 4, ,3 21 2, ,4,3,3 Tuki yhteisöille ja tutkimukseen milj. euroa 212,3 211,2 21,2 Epäsuorat Ekokem osallistuu veromaksuillaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Ekokem osallistuu toimialan kehittämiseen jätealan tutkimusta tukemalla. Kouluyhteistyöllä osallistutaan tulevien sukupolvien ympäristökasvatukseen. Tukemalla paikallisia yhteisöjä ja laajempia hyväntekeväisyyshankkeita edistetään vuorovaikutusta lähiyhteisöjen kanssa ja myös oman henkilöstön tietoisuutta paikallisista ja globaaleista ongelmista. 24 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

15 sosiaalinen vastuu VASTUULLInen liiketoiminta 212 Vastuuta lähiyhteisöstä ja lähiympäristöstä Hyvinvoinnin rakentaminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat Ekokemin merkittävimpiä vaikutuksia toimipaikkojensa lähiympäristöissä ja -yhteisöissä. Kaikilla toimipaikoilla Ekokemin toiminta täyttää ympäristölupien ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristövaikutuksia arvioidaan ja seurataan jatkuvasti. Onnettomuus- ja muita häiriötilanteita varten toimipaikoilla on kriisitoiminta- ja kriisiviestintävalmius. Hyvinvointia Ekokem rakentaa tarjoamalla työpaikkoja ja käyttämällä paikallisia palveluja. Avointa vuorovaikutusta Lähiyhteisöjen asukkaiden, yritysten ja päättäjien kanssa keskustellaan ja annetaan tietoa monin tavoin: Avoimet ovet ja lähinaapuritilaisuuksia sekä muuta vierailutoimintaa järjestetään lähes kaikilla toimipaikoilla. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain ja keväällä 213 julkaistaan ensimmäisen kerran 7 toimipaikkakohtaista raporttia, joissa esitellään Ekokemin toimintaa, ja toiminnan vaikutuksia eri puolilla Suomea. Riihimäellä toimii yhteistyöraati, ja Riihimäen-Hausjärven paikallistiedote julkaistaan kuukausittain Ekokemin internetsivuilla. Yhteistyötä ja tukea lähiyhteisön toimintaan Ekokem tukee paikallista kulttuuri-, koulutus-, kasvatus- ja urheilu- sekä sosiaalista toimintaa. Koululaisille ja opiskelijoille tarjotaan kesätöitä ja harjoittelumahdollisuuksia. Riihimäellä ja Hausjärvellä tehdään monipuolista kummikoulu- ja ympäristökasvatusyhteistyötä koulujen ja koululaisten kanssa. Paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä tuetaan vuosittain valittavan teeman mukaan. Tukea on annettu muun muassa lasten ja nuorten liikuntaan, luonto- ja ympäristökasvatukseen, potilas- ja vertaisjärjestötyölle sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuoden 213 teema on vanhustyö. Ekokem jakaa vuosittain julkiseen jäte- ja ympäristöalan tutkimukseen stipendejä. Ekokem haluaa näin tukea alan kehittymistä ja ympäristön tilaa parantavien ratkaisujen löytymistä. Stipendien arvo yhteensä vuonna 212 oli 1 euroa (95 e). Tämä metsä on meille tärkeä Ekokem on tehnyt Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyötä ympäristökasvatushankkeissa jo useamman vuoden ajan. Vuonna 212 Ekokem oli mukana järjestämässä Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailua. Kilpailu liittyy Suomen Luonnonsuojeluliiton Lähimetsä-hankkeeseen. Päiväkodit, koulut ja 2. asteen oppilaitokset kutsuttiin esittämään oma näkemyksensä lähimetsästä. Missä on lähin metsämme? Mitä mukavaa siellä voi tehdä? Entä mitä ihmetyksen tai tutkimuksen aihetta kulman takana olevasta metsäluonnosta löytyy? Kilpailuun osallistui lähes 1 lasta ja nuorta. Kilpailun tarkoituksena on korostaa lähimetsien merkitystä lapsille ja nuorille, kannustaa opettajia ja kasvattajia käyttämään lähimetsiä sekä rohkaista kaikkia edistämään metsiensuojelua taajamissa. Kilpailutyöt viestivät, että lähimetsät ovat äärimmäisen tärkeitä ja merkityksellisiä oppilaitoksen lähiympäristössä ja siksi suojelun arvoisia. Vuoden 212 jouluna lahjoitettiin varoja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykselle ja Puhdas Itämeri -hankkeelle. 26 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

16 * Ekokem-konsernin tilinpäätös 212 GRI-sisältövertailu Taulukko sisältää vuonna 21 tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella valitut raportoitavat toimintaindikaattorit. Raportoinnin painotuksia on muutettu vuosittaisten olennaisuuden päivitysarvioiden perusteella. 1. Strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Organisaation keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus 2. Profiili TASO SIVU HUOM Kyllä 6 7, TP* Organisaation nimi, pääkonttorin sijainti Kyllä takakansi Organisaation kuvaus, laajuus, operatiivinen rakenne, Kyllä 4, tuotteet ja palvelut 2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä 4, Omistussuhteet ja juridinen muoto Kyllä TP* Raportointikauden merkittävät muutokset Kyllä Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä Raportointikaudella ei saatu palkintoja. 3. Raportointiprosessin kuvaus Raportin profiili Kyllä etusisäkansi Raportin kattavuus ja periaatteet Kyllä Kuvaus mittaus- ja laskentaperiaatteista Kyllä Etusisäkansi ja indikaattorikohtaisesti tässä taulukossa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ja niihin liittyvät selvitykset 3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä Ulkopuolisen varmennuksen periaatteet ja käytännöt Kyllä 3 4. Hallinto, vastuut ja vuorovaikutus , Hallintokäytännöt Kyllä TP* Missio, arvot ja eettiset periaatteet, niiden määrittely ja Kyllä 2 toimeenpano 4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Kyllä TP* Vapaaehtoiset aloitteet ja sitoumukset Kyllä äsenyydet toimialajärjestöissä Kyllä Organisaation sidosryhmät, määrittely, valinta ja vuorovaikutuksen muodot Kyllä Korjaukset mainittu tekstissä tai tässä taulukossa. Kyllä 1 11, 12 13, Sidosryhmien esille nostamat teemat ja huolenaiheet Kyllä Yhteiskuntavastuun johtaminen Yhteiskuntavastuun johtaminen Kyllä 11 Taloudellinen vastuu EC1 Organisaation tuottama lisäarvo ja sen jakautuminen sidosryhmille Kyllä Sisältää myös Sakabin toiminnan Ekokem-indikaattorit Luonnonvarojen säästäminen Luonnonvarojen säästäminen ja jätehuollon etusijajärjestyksen edistäminen asiakkaan ja omassa toiminnassa Luonnonvarojen säästämisen ja jätehuollon etusijajärjestyksen edistämisen ratkaisujen kehittämiseen käytetty tutkimuspanos Ekokem-indikaattorit Ympäristövastuu ja turvallisuus Ympäristötiedustelujen määrä Kyllä 15 Ympäristön tilaan liittyvät tutkimukset ja niiden tulokset Kyllä Ennakoivat turvallisuusmittarit (läheltä piti -tilanteet, Kyllä havainnointikierrokset) Asiakaspalautteet, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden turvallisuuteen Kyllä 11 Kyllä 12 Materiaalitehokkuus = (vastaanotetun jätteen määrä - omille kaatopaikoille sijoitetun jätteen määrä)/vastaanotetun jätteen määrä. Vaarallisen jätteen vastaanottomäärästä puuttuu joitain pienimerkityksisiä määriä Ekokem-TS Yrityspalvelujen vastaanottamia määriä. Kyllä 12, TP* 3 EN3, EN4 Energia Energiankulutus Kyllä 12 EN5 Säästetty energia energiatehokkuuden parantamisen myötä Kyllä 12 EN6, Energiatehokkuuspalvelut, toimenpiteet välillisen energian- Kyllä 12, 15 EN7 kulutuksen vähentämiseksi EN8 Veden otto Osittain 12 Raportoitu talousveden kulutus (Iisalmen lopetetun toimipisteen talousveden kulutus ei sisälly tähän). EN1 Veden kierrätys 12 Raportoitu veden kierrätys Riihimäellä. Päästöt ja jätteet EN16 Välittömät ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt Osittain 12 Merkittäviä ovat välittömät oman energiantuotannon päästöt, muita ei raportoitu. Laskenta perustuu Riihimäellä savukaasujen CO ² -mittauksiin ja Hangossa päästökertoimiin. Vaarallisten jätteiden polttolinjojen savukaasupäästöt oletetaan kokonaan fossiiliperäisiksi. Voimaloiden päästöistä oletetaan Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaisesti 5 % tuotetun fossiiliperäisistä polttoaineista. EN18 Aloitteet, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Kyllä 12 Materiaali- ja energiatehokkuuspalvelut ja -toimet. EN2 Merkittävät päästöt ilmaan Kyllä Terminen käsittely yhteensä käsittää aiemmin raportoiduista poiketen myös tukipolttoaineet kuten jäteöljyn ja polttoöljyn, vuoden 211 raportissa vuosien määrät eivät sisältäneet tukipolttoaineita. EN22 ätteiden kokonaismäärä Osittain 12 ätteenä raportoidaan omille kaatopaikoille sijoitettu jäte. Määrät muille kaatopaikoille ei ole merkittävä, mutta tiedonkeruumenettelyä täydennetään tältä osin. EN23 Merkittävät prosessivuodot. Kyllä 14 Näitä ei ollut 212. Tuotteet ja palvelut EN26 EN28 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten pienentäminen Lupaehtojen noudattaminen Ympäristölainsäädännön rikkomiseen liittyvät sakot ja rangaistukset Muut Kyllä 12 13, Kyllä 15 Ei rikkomuksia vuonna 212. EN29 Kuljetuksiin liittyvät merkittävät ympäristövaikutukset Ei Tiedonkeruun kehittäminen olennaisuuden määrittämiseksi käynnissä. EN3 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Kyllä 19 Sosiaalinen vastuu Työvoima LA1 LA2 Työvoima jaoteltuna työsuhteen ja työsopimuksen mukaan. Työvoiman vaihtuvuus Kyllä 5, 2 Erittely työsuhteen ja -sopimuksen mukaan ei olennainen. LA3 Henkilöstöetuudet Kyllä 2 21, TP* 2 21 Työterveys ja -turvallisuus LA7 Tapaturmat, ammattitaudit, sairauspäivät, poissaolot Kyllä 2, 23 LA1 Koulutukseen käytetty aika ammattiryhmittäin Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elämänikäisen Kyllä 2 oppimisen toimintaohjelmat Monimuotoisuus ja tasa-arvo LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. Yhteisöt SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja niiden hallintaan liittyvät käytännöt Kyllä 1 11, SO5 Osallistuminen poliittiseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen Kyllä 11 SO6 Poliittisille puolueille ja muille vastaaville instituutioille annettu tuki Kyllä Ekokem ei tue poliittista toimintaa ja vastaavia instituutioita. SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista annetut sakot ja muut Kyllä 15 Ei rikkomuksia vuonna 212. seuraamukset Tuotevastuu PR1 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten Kyllä 11 arviointi ja käytännöt PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Kyllä 11 Ekokem-TS Yrityspalvelut ei sisälly tähän. 28 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

17 varmennuslausunto Yhteiskuntavastuuraportointi 212 ORGANISATION CERTIFIED BY Yhteiskuntavastuuraportti 212 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Säästämme luonnonvaroja ämsän seudulla Ekokem on antanut Inspecta Sertifiointi Oy:lle toimeksi varmentaa vuoden 212 yhteiskuntavastuuraportointia koskevat tiedot. konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimisesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämisestä. tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyttää pohjana arvioitaessa ekokemin suoritustasoa sen määrittelemissä eitaloudellisissa periaatteissa. toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin taloudellisen, ympäristö ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. taloudellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilintarkastettuihin tietoihin. varmennuksen kriteereinä on käytetty Global reporting initiative (Gri) sustainability reporting Guidelines ohjeiston G3 versiota. johtopäätös tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei ekokemin vuotta 212 koskeva yhteiskuntavastuuraportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmennuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asianmukaista selvitystä ekokemin yhteiskuntavastuun tuloksista. tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina raportoidut tiedot ole vertailu kelpoisia vuoden 212 raportin tietojen kanssa. vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. helsingissä 3. huhtikuuta 213 Säästämme luonnonvaroja Kouvolan seudulla Säästämme luonnonvaroja Kuopion seudulla Uusioöljyjen valmistusta äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Keräysöljyjä kierrätetty yli 3 4 Ekokem on toiminut ämsän seudulla 25 vuotta Säästämme luonnonvaroja Pohjois-Suomen alueella ämsän seudulla työskentelee 6ekokemiläistä varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet: arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon keräämisestä yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet raportin eri osa alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi olen arvioinut ekokemin suomen toimintoja ja toimintatapoja iso 91, iso 141 ja ohsas 181 järjestelmien seuranta arviointien yhteydessä. Inspecta Sertifiointi Oy helena kunttu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuusjärjestelmien pääarvioija, emas todentaja, päästökaupan ja sähkön alkuperän todentaja Teollisuusjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn noin 83 Säästämme luonnonvaroja Porin seudulla Palautettu jätettä hyötykäyttöön yli 23 Kouvolan seudulla työskentelee 14 ekokemiläistä Teollisuus- ja yritysjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn lähes 55 Säästämme luonnonvaroja Salon seudulla Palautettu jätettä hyötykäyttöön lähes 42 Kuopion seudulla työskentelee 11 ekokemiläistä ätteenpolton jätteiden käsittelyä Biologisten käsittelymenetelmien kehittämistä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Säästämme luonnonvaroja Turun seudulla Teollisuuden ja jätteenpolton jätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Teollisuusjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Yritysjätteiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn lähes 63 Palautettu jätettä hyötykäyttöön yli 12 Porin seudulla työskentelee 4ekokemiläistä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn yli 48 Palautettu jätettä hyötykäyttöön lähes 18 Salon seudulla työskentelee 2ekokemiläistä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn noin 56 Toimitettu energiahyödynnettäväksi yli 18 Turun seudulla työskentelee 16 ekokemiläistä Etuliitteitä Kerroin Etuliite ja tunnus 1 = 1 9 giga G 1 = 1 6 mega M 1 = 1 3 kilo k Energiayksiköiden välisiä muuntokertoimia 1 MWh = 3,6 G 1 G =,278 MWh 1 GWh = 1 MWh 1 TWh = 1 GW 3 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

18 Ekokemin toimipaikat Sakabin toimipaikat jäte- ja ympäristöpalvelujen myyntiä Kumla, Tukholma, Göteborg, önköping, Vellinge, Älmhult, Helsingborg, Sundsvall, Gävle, Kiiruna, Luulaja, Uumaja Ekokemin toimipaikat äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Riihimäki, Turku, Pori, Oulu, Kuopio, Kouvola, Ylivieska ja Seinäjoki Teollisuus- ja yritysjätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelyä Kumla Vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja hyötykäyttöä Kumla Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja varastointia Kumla, Gävle, önköping, Älmhult, Sundsvall Energian tuotantoa Kumla Kiiruna Teollisuus- ja yritysjätteiden ja/tai pilaantuneiden maiden käsittelyä Hausjärvi, Kouvola, Pori, Oulu, Kuopio, Salo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Valkeakoski, Tuusula, ärvenpää, Turku, Raisio ja Parainen Vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja hyötykäyttöä Riihimäki, ämsä, Kuopio, Kouvola ja Turku Energian tuotantoa Riihimäki ja Hanko Luulaja Oulu Uumaja Ylivieska Sundsvall Seinäjoki Kuopio ämsä Gävle Pori Valkeakoski Hämeenlinna Hausjärvi Riihimäki Hyvinkää ärvenpää Tuusula Kouvola Göteborg Kumla önköping Tukholma Hanko Salo Parainen Raisio Turku Älmhult Helsingborg Vellinge 32 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212

19 HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE Kuulojankatu 1, PL 181, 1111 RIIHIMÄKI puh Painotuote ClimateCalc CC-25/FI HÄMEEN KIRAPAINO OY

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015:

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015: 1 Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015 Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ Johtajuus Yrityksessä on johtoryhmä/tiimi, jonka toiminnasta on näyttöä (pöytäkirjat) Henkilöstölle on perehdytetty yrityksen toimintatapa laatuun,

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot