Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 212

2 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa liiketoimintamme kehityksestä vuonna 212 ja ennakoimme vuoden 213 näkymiä. Sisältö Ekokem-konsernin muodostavat toteutetun yrityskaupan jälkeen kaksi maaorganisaatiota Ekokem, Suomi ja Sakab, Ruotsi. Maaorganisaatiot toimivat omassa toimintaympäristössään, ja ne ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa toimintamaassaan. Tuotetut palvelut on suunnattu pääosin paikallisille asiakkaille. Myös toiminnan ympäristövaikutukset kohdistuvat lähiympäristöön. Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodesta 1994 alkaen olemme julkaisseet ympäristöraportin. Vuonna 21 laajensimme sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin. Vuoden 212 raportissa keskitymme raportoimaan vain Ekokemin toiminnan kannalta kaikkein olennaisimmista asioista. Olemme tarkastelleet uudelleen vuonna 21 toteutetun olennaisuusanalyysin tuloksia ja keränneet vuoden 212 aikana uutta tietoa sidosryhmiltämme: päättäjiltä, asiakkailta ja toimipaikkojemme lähiympäristön asukkailta. Henkilöstökysely toteutettiin vuoden 213 tammikuussa. Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tässä raportissa. Olennaisinta Ekokemin toiminnassa on luonnonvarojen säästäminen. Tästä lähtökohdasta raportoimme liiketoimintamme kehittymisestä ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Saamamme palautteen perusteella olemme myös selkeyttäneet taloudellisen vastuun ja laajentaneet sosiaalisen vastuun raportointia. Varsinaisen yhteiskuntavastuuraportin lisäksi julkaisemme vuodelta 212 seitsemän toimipaikkakohtaista raporttia, joissa kuvataan Ekokemin toimintaa eri puolilla Suomea. Raporteissa kerrotaan Ekokemin alueellisista vaikutuksista, asiakkuuksista ja henkilöstön osaamisesta. otta raportin sisältö pysyy kiinnostavana ja kertoo sidosryhmillemme olennaisista asioista, kattaa tämä raportti Ekokemin Suomen toimintojen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun. Ruotsissa julkaistaan toimipaikkakohtaiset ympäristöluvan edellyttämät viranomaisraportit. Tässä raportissa taloudellisen vastuun tulokset sekä yleiset tunnusluvut avainlukutaulukossa sivulla 5 kuvaavat koko konsernia. Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy:n tiedot eivät kaikilta osin sisälly Ekokemin toiminnan vaikutuksia kuvaaviin lukuihin. Tästä on maininta aina kyseisten lukujen kohdalla. Konsernin hallintoa ja riskienhallintaa esitellään erillisenä julkaistavassa Ekokemin vuoden 212 tilinpäätös -raportissa. Yhteiskuntavastuuraporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen G3:n raportointisuosituksia. Yhteiskuntavastuuraportin sisällössä on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu samoin periaattein kuin vuoden 211 raportissa, ellei tunnusluvun kohdalla ole toisin mainittu. Talouden tunnusluvut perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen. Ekokemin toimintaa ohjaa sertifioitu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä. Tavoitteena on sertifioida myös vuonna 212 perustetun Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy:n toiminta. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu Ekokemin omiin, viranomaisille lähetettäviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut yhteiskuntavastuuraportin. Vuoden 213 aikana tavoitteenamme on yhtenäistää vastuullisen liiketoiminnan linjaukset ja toimintatavat koko konsernissa sekä aloittaa yhteiskuntavastuuraportointi myös Ruotsissa. Lisää tietoa Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa 213. Raportti julkaistaan myös internetissä osoitteessa ekokem.fi. Sivuilla ovat myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. Vuoden 213 raportti julkaistaan keväällä Liiketoiminnan 8 Ympäristö Materiaali- ja energiatehokkuusohjelma käyttöön koko konsernissa. 8 kehitys Suomessa liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla Toimitusjohtajan katsaus Ekokemin talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti kaikilla sektoreilla. 14 Ekokem lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 8 Ekokemin yhteiskuntavastuu... 1 Vastuullinen liiketoiminta Strategiset tavoitteet 212 ja niiden saavuttaminen Ympäristö Henkilöstö... 2 Turvallisuus Taloudellinen vastuu Vastuu lähiympäristöstä GRI-sisältövertailu Varmennuslausunto... 3 Ekokemin vuoden 212 raportit Ekokem-konsernin toimipaikat Henkilöstö Osaamiskartoitukset koko henkilöstölle toteutettiin osana kehityskeskusteluja. YHTEYSTIEDOT toimitusjohtaja Timo Piekkari puh Turvallisuus Yhteistyökumppaneiden ja oman henkilöstön yhteenlaskettu tapaturmataajuus pieneni. 22 viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm puh viestinnän suunnittelija Virpi Mäenanttila puh EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 1

3 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI ekokem ekokem rakentaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Luonnonvarojen säästäminen on yhteinen tekijä kaikessa liiketoiminnassa. Missio säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. visio ekokem on materiaali ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani suomessa ja lähi alueilla ja toimialan markkinajohtaja suomessa. arvot vastuullisuus uudistushakuisuus Yksilön arvostaminen rehellisyys ekokemin arvojen kiteyttämisessä vuonna 211 oli mukana koko henkilökunta. vuoden 212 aikana vahvistettiin arvojen toteutumista arjen työssä sekä niiden merkitystä ja ohjausvaikutusta toimintatavoissa: vastuullisuus turvallisuus, vastuu työtoverin ja omasta jaksamisesta ja tinkimätön toiminta. uudistushakuisuus henkilöstön kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja osaamisalueiden etsiminen. Yksilön arvostaminen esimiestyön ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen. rehellisyys viestinnän avoimuus ja proaktiivisuus sekä palautteenantovalmiuksien vahvistaminen. eettiset periaatteet Yleiset eettiset periaatteet rehellisyys lakien ja säädösten noudattaminen Työyhteisöön liittyvät eettiset periaatteet ihmisoikeuksien kunnioittaminen tasa arvo ja tasapuolinen kohtelu terveys ja turvallisuus Yritystoimintaan liittyvät eettiset periaatteet kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu kilpailukysymykset lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen. ekokemin hallitus on hyväksynyt eettiset periaatteet osana hallinto ohjetta vuonna 21. eettisten ohjeiden noudattamista seurataan ekokemissä osana päivittäistä toimintaa. pääasiallinen vastuu ohjeiden tuntemisesta ja noudattamisesta on jokaisella esimiehellä. ekokem edellyttää, että tavarantoimittajat ja alihankkijat kunnioittavat näitä eettisiä periaatteita. eettiset periaatteet on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla ekokem.fi. Toimintaympäristön kehittyminen ätelainsäädännön uudistuminen jatkuu sekä suomessa että ruotsissa. suomessa jätelaki ja verolaki ohjaavat jätteitä yhä enemmän kierrätettäväksi ja muulla tavoin hyödynnettäväksi, pois kaatopaikkasijoituksesta. kaatopaikalle sijoitettaviin hyödyntämiskelpoisiin jätteisiin kohdistuva vaiheittain noussut jätevero parantaa hyödyntämisvaihtoehtojen kilpailukykyä loppusijoitukseen verrattuna. ruotsissa ei ole lähivuosina odotettavissa lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat huomattavasti sakabin toimintaedellytyksiin. suomessa tuottajavastuuseen liittyvät Ekokemin energiantuotannon kehittyminen Suomessa GWh 525 ja muut jätelakia tarkentavat asetukset ovat vielä valmisteluvaiheessa. suomessa valmisteilla oleva, vuonna 216 voimaanastuva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säännös toimii jätehuollon tavoitteita tukevana ohjauskeinona. ekokem toivoo hyödyntämiskelpoisten jätteiden kaatopaikkasijoituksen sallimisen poikkeusmenettelyillä jäävän väliaikaiseksi. eu:n resurssitehokkuusohjelman ja jätehuollon tavoitteet ja ohjelmat sekä suomen ja ruotsin uudistuva lainsäädäntö vahvistavat ekokemin tuottamien palvelujen kysyntää ja kilpailuasemaa. Arvio Ekokemin asemasta markkinoilla 211 Ympäristörakentaminen, % Ekokem 38 % Ekokemin osuus Suomen ympäristörakentamisen markkinoista oli 38 prosenttia vuonna 211. Tilastokeskuksen mukaan markkinan suuruus vuonna 211 oli 65 miljoonaa euroa. Ekokemin strategiset tavoitteet vuoteen 214 mennessä ekokemistä on kehittynyt suomen arvostetuin kierrätys, hyödyntämis ja loppusijoituspalvelujen tuottaja Maineeltaan toimialan paras yritys toimintavarmuudessa, palvelun laadussa, henkilöstön ammattitaidossa ja asiakaspalvelussa suomen suurin jäteperäisen energialiiketoiminnan harjoittaja Yksi suomen kolmesta suuresta ympäristörakentamisen yrityksestä osaamisjohtaja, jolla on käytössään monipuolisin käsittely ja hyötykäyttövalikoima Yritys, jonka toiminta on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta sivuilla EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 3

4 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI vuoden 212 liiketoiminnan kehitys ekokem tarjoaa asiakkailleen materiaali ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys, hyötykäyttö ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperäkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. ekokem on myös merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. EKOKEM-KOnSErnIn AVAInLUVUT muutos, % 21 Liikevaihto, milj. e 164,2 124,5 31,9 19,4 Liikevoitto, milj. e 24,9 19,2 29,7 15,7 % liikevaihdosta 15,2 15,4 14,4 tilikauden tulos, milj. e 18,7 14,6 17,1 12,5 tulos/osake, e 5,32 4,14 28,1 3,54 osinkoa/osake, e 2,4* 2,2 9,1 2, sijoitetun pääoman tuotto, % 14,4 14,3 12,3 oman pääoman tuotto, % 14,4 12,1 11,1 Liikevaihdon jakauma 212 Liiketoiminta-alueiden mukaan, % Ympäristö- ja jätepalvelut 64,4 Ympäristörakentaminen 24,7 Energia 1,9 Ekokem on toiminut jo vuodesta 1979 alkaen. ekokemillä on suomessa 19 käsittely ja vastaanottokeskusta ja myyntikonttoria. Ympäristörakentamisen projekteja toteutetaan myös kansainvälisille asiakkaille. Liiketoiminta laajeni vuonna 212 ruotsiin, kun ekokem osti ympäristönhuoltoyrityksen sakab ab:n koko osakekannan energiayhtiö e.onilta. Ympäristöja jätepalveluyritys sakabin liiketoiminta sisältää jätteen käsittelyä kahdella polttolinjalla, pilaantuneen maan käsittelyä ja epäorgaanisen jätteen käsittelyä. sakabin käsittelylaitos on toiminut vuodesta 1983 ruotsissa lähellä kumlan kaupunkia. sakabilla on myös 11 myyntikonttoria ja jätteiden vastaanottoasemaa ruotsissa. Helmikuu Ekokemin omistama Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy ja Turun seudun ätehuolto Oy:n omistama TS Yrityspalvelut Oy sulautuivat uudeksi yhtiöksi. Ekokem-TS Yrityspalvelut Oy käyttää markkinointinimeä Ekopartnerit. Huhtikuu Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toiminnan laajentamiselle myönnettiin ympäristölupa. Laajennus parantaa teollisuusjätteiden ja haitallisten aineiden käsittelyä ja hyötykäyttöä Itä-Suomen alueella. Näkymät vuodelle 213 asiakasyritykset keskittyvät liiketoimintansa ja tuottavuuden kehittämiseen epäekokemi konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta alueeseen: Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta materiaalien kierrätys ja hyötykäyttöratkaisut asiantuntijapalvelut, materiaalija energiaselvitykset jätehuollon tuotteet ja välineet logistiikkapalvelut yrityspalvelukeskustoiminta kaupan ja rakentamisen jätteiden käsittely kierrätykseen ja hyötykäyttöön öljynkierrätys Energialiiketoiminta kaukolämmön ja sähkön tukkumyynti hajautetun energiantuotannon ratkaisut Ympäristörakentaminen-liiketoiminta käsittelykeskuspalvelut maaperän ja pohjaveden kunnostuspalvelut kaatopaikkarakentaminen teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöratkaisut vientitoiminta pilaantuneiden maiden kunnostus ja vastaanotto. Merkittävimmät tapahtumat vuonna 212 Toukokuu Ekokem hankki Mzymes Oy:n konkurssipesältä yksinoikeuden pilaantuneen maan patentoituun käsittelymenetelmään sekä tähän tekniikkaan liittyvät laitteistot. Tämä lisää ja kehittää Ekokemin valmiuksia jätteenkäsittelyn biotekniseen osaamiseen. Kesäkuu Ekokem osti Sakab AB:n koko osakekannan kansainväliseltä energiayhtiö E.ONilta. Sakabin liikevaihto oli 51 miljoonaa euroa vuonna 211. Yrityksessä työskentelee 15 henkilöä. Kasvu ja kansainvälistyminen strategian mukaista ekokem konsernin vuoden 212 liikevaihto kasvoi 164,2 miljoonaan euroon (124,5 milj. e). kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 31,9 prosenttia (13,8 %). ekokemin liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymisen kehittymiseen vuonna 212 vaikutti merkittävästi ruotsissa toimivan ympäristö ja jätepalveluyrityksen sakab ab:n osto. sakab on liitetty ekokem konserniin alkaen. sakabin liikevaihto vuonna 212 oli 414 miljoonaa ruotsin kruunua. suomessa liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta alueilla. ekokem konsernin vuoden 212 liikevoitto kasvoi 29,7 prosenttia (22,3 %) 24,9 miljoonaan euroon (19,2 milj. e). Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvu, uudet logistiikkaja toimipaikkaverkostoratkaisut, yritysosto ja voimala 2:n valmistuminen aikataulun mukaisesti. Lokakuu Voimala 2 otettiin käyttöön, ja koekäyttövaiheessa voimala pääsi hyvään käyttöasteeseen. Voimala 2:ssa voidaan käsitellä jätteitä noin 12 vuodessa. Kattilan polttoaineteho noin 36 MW. Lisätietoja tapahtumista ekokem.fi/fi/media/tiedotteet investoinnit, milj. e 92,7 37,2 149,2 1,4 t&k menot, milj. e 2,6 2,5 8, 2, % liikevaihdosta 1,6 2, 1,8 ätettä käsittelyyn**, 1 t 1 189** 738** 76** Ympäristörakentamisessa hyödynnetty, 1 t 615, ,1 189 tuotettua energiaa, GWh ,9 461 henkilöstö keskimäärin ,8 39 Maksetut palkat ja sivukulut, milj. e 28,6 2,7 38,5 19,2 Liikevaihto/henkilö, 1 e 412,5 39,5 5,6 354, * ehdotus yhtiökokoukselle ** jätemäärien seurantaa on laajennettu, ja eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään Ekokemin liiketoiminnan taloudellista kehitystä kuvaavat luvut esitetään koko konsernista. Sakab AB:n liiketoiminta on yhdistetty Ekokem-konserniin alkaen. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Ympäristö ja jätepalvelut liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. vuoden 212 aikana panostettiin avainasiakkuuksiin ja kokonaispalveluratkaisujen tarjoamiseen. voimala 2:n valmistumiseen varauduttiin lisäämällä jätteen vastaanottoa ja välitystä. Liiketoiminta alueen kasvuun vaikutti myös toimintansa aloittanut ekokemin ja turun seudun ätehuolto oy:n yhteisyritys ekokem ts Yrityspalvelut oy, josta ekokem omistaa 51 prosenttia. Ympäristörakentamisen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kotimaisen projektitoiminnan kehittyminen ja valtakunnalliseen palveluverkostoon tehdyt investoinnit. vuonna 212 ekokem solmi pitkäkestoisia jätevoimaloiden tuhkien ja kuonien vastaanottosopimuksia. energialiiketoiminnan liikevaihto suomessa kasvoi 19,4 prosenttia ja tuottavuus parani edelleen. vuoden 212 lopussa valmistunut voimala 2 pääsi hyvään käyttöasteeseen jo koeajovaiheessa. voimala 1:n kaukolämpötoimitukset riihimäelle ja hyvinkäälle kasvoivat. polttolinja 2 suljettiin kesällä. kwh Mirkan epuan tehtaan yhteyteen rakennettavan hyötyvoimalan rakentaminen aloitettiin syksyllä 212. Taloudellinen asema säilyi vakaana voimala 2:n investoinnin ja sakab yritysoston toteuttamiseen käytettiin tulorahoituksen lisäksi lainarahoitusta. korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 67,7 miljoonaa euroa (11,2 milj. e). Likvidejä varoja oli 15,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Omavaraisuusaste laski 49,2 prosenttiin (71, %). vuoden 213 investoinnit vaativat ulkopuolista rahoitusta. rahoituksen saanti kohtuullisilla ehdoilla on varmistettu. Liikevaihdon kehitys Liiketoiminta-alueiden mukaan, milj. e ,2 17,8 4,6 15,8 Energia Ympäristörakentaminen Ympäristö- ja jätepalvelut varmassa taloudellisessa tilanteessa. tämän takia kiinnostuksen ekokem konsernin tarjoamiin ympäristö ja jätehuollon palvelukokonaisuuksiin arvioidaan kasvavan. strategian mukaisesti keskitymme asiakkaidemme materiaali ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. suhdanteiden epävarmuus vaikuttaa eniten ekokem konsernin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. äteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. useat vuoden 212 ja 213 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. konsernin liikevaihtoon ja tulokseen ennakoidaan kasvua. 4 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 5

5 EKOKEM Lyhyesti Ekokem lyhyesti Materiaali- ja energia tehokkuutta parantavia ympäristönhuollon ratkaisuja Ympäristörakentaminen Pilaantunutta pohjavettä Uudelleen käyttöön palautettu vesi ratkaisut rakentamiseen ätteenkäsittelyä Purkua Pilaantunutta maata Puhdistettu maa Uudelleen käyttöön palautettu tonttimaa palvelut kaupalle, liiken TEELLE ja muille TOIMITILOILLE ätteiden käsittely, keruu ja kuljetukset sekä niiden suunnittelu ja hallinnointi hotelli Kauppa Hyötykäyttö ympäristörakentamisen työmaalla Sähköntuotanto Rakennustyömaa Purkutyömaa Kuonasora Tuotettu energia palvelut yhdyskunnille Yhteistyö kunnallisen jätehuollon kanssa Kaukolämmöntuotanto Teollisuusjätteen ja pilaantuneiden maiden käsittelykeskukset Yritysjätteiden vastaanottopisteet Vaarallisen jätteen käsittelylaitokset Voimalat Loppusijoituspaikat Uusioöljyn tuotantolaitokset Alueelliset myyntikonttorit RATKAISUT TEOLLISUUDELLE Materiaali- ja energiaselvitys ätteiden käsittelyn, keruun ja kuljetusten suunnittelu ja hallinnointi Prosessiratkaisut asiakkaan luona tehdas Ekokemin työntekijä tehtaalla Hyödynnettävät ja kierrätettävät jätemateriaalit Kierrätysmateriaalit Uusiotuote voimala Muoviteollisuus Terästeollisuus Rakennusteollisuus Lasiteollisuus Lannoiteteollisuus Uusioöljytuotteet loppusijoitus Hyödynnettävät ja kierrätettävät jätemateriaalit Tuotettu energia Kierrätysmateriaalit 6 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 7

6 TOIMITUSjOHTAjAn KATSAUS TOIMITusjOhTajan katsaus kasvun ja kansainvälistymisen vuosi ekokemin talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti kaikilla sektoreilla. Luonnonvarojen säästäminen näkyi vuonna 212 toiminnassamme erityisesti materiaali ja energiatehokkuutta parantavina räätälöityinä lisäarvopalveluina sekä investointeina. Lisäarvopalvelujen ja investointien avulla lisätään jätteen kierrätystä ja hyödyntämistä metallien talteenotossa sekä tuhkien ja kuonien käsittelyssä ja energiahyödyntämisessä. ruotsalaisen ympäristö ja jätepalveluyrityksen sakabin osto kesäkuussa 212 oli merkittävä askel ekokemin liiketoiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä. voimme hyödyntää molempien yhtiöiden asiakaspotentiaalin, käsittelyprosessit ja uudet innovaatiot osana entistä laajempaa kokonaisuutta. Yhtiöiden toimintojen integroiminen ja synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Ympäristörakentamisen projektiviennille asetettuja tavoitteita ekokem ei saavuttanut. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen voimala 2:n valmistuminen riihimäelle aikataulun mukaisesti lokakuussa 212 vahvisti asemaamme jätepohjaisen energian toimittajana. kwh Mirkan kanssa solmitun jätteenkäsittely ja energiatoimitussopimuksen mukaisen voimalan rakentaminen alkoi syyskuussa 212. voimalan on tarkoitus käynnistyä vuoden 213 loppuun mennessä. turun elinkeinoelämää palveleva ekopartnerit käynnisti toimintansa Yhtiö on ekokemin ja turun seudun VoimaLa 2:N VaLmisTumiNEN VahVisTi EKoKEmiN asemaa jätepohjaisen ENERgiaN ToimiTTajaNa. ätehuolto oy:n yhteisyritys, josta ekokem omistaa 51 prosenttia. Ympäristörakentamisen liikevaihto suomessa kasvoi projektitoiminnan ansiosta. Myös valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit tuottivat tulosta vuonna 212. vuoden 212 aikana toteutettiin Yhdessä turvallisesti ohjelma, jonka pääasiallisena tavoitteena oli pienentää alihankkijoiden tapaturmataajuutta. tämä tavoite saavutettiin. ekokemin oman henkilöstön tapaturmataajuus kasvoi sen sijaan 3,4:stä 8,9:ään. Yhteenlaskettuna oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus suomessa pieneni edellisen vuoden 11,6:sta 9,7:ään. ätteiden polton savukaasujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset lisääntyivät suomessa vuoden 211 kahdesta ylityksestä kahdeksaan. raportoitujen jätevesien päästöylitysten määrä laski asetettujen tavoitteiden mukaisesti. koko toimipaikkaverkoston jätevedet saatiin vuoden 212 aikana seurannan piiriin. osaamisen kehittäminen oli yksi vuoden 212 toiminnallisista tavoitteista. vuoden aikana toteutettiin henkilöstön osaamiskartoitus, jonka tuloksia käytettiin muun muassa valittaessa henkilöstöä ruotsin yritysoston tuomiin uusiin tehtäviin. esimiestoimintaa kehitettiin esimieskunnan 36 arvioinnilla ja sen pohjalta käynnistetyillä koulutusohjelmilla. Yhteiskuntavastuu Ekokemissä ekokem on sitoutunut kehittymään jatkuvasti yhteiskuntavastuun kaikilla osa alueilla. etsimme tapoja parantaa toimintaamme niin taloudellisen vastuun, ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta. Yksi keskeinen sidosryhmä ekokemin toiminnassa on toimipaikkojen lähiympäristön asukkaat. tässä raportissa olemme korostaneet vastuun paikallista luonnetta ympäristövastuussa ja sosiaalisessa vastuussa. Vuoden 213 suhdannenäkymät vuoden 213 suhdannenäkymät ovat edelleen epävarmat. taloudellinen tilanne kohdistaa ekokemin asiakkaiden huomion liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. tämän vuoksi voidaan ennakoida, että kiinnostus materiaali ja energiatehokkuutta lisääviin palvelukokonaisuuksiin kasvaa. vuoden 212 investointien ja ruotsin yritysoston mahdollistamien synergisten vaikutusten ennakoidaan laimentavan epävarmojen suhdanteiden vaikutusta ekokemin toimintaan. timo piekkari toimitusjohtaja Strategiansa mukaisesti Ekokem säästää luonnonvaroja. 8 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 9

7 Ekokemin yhteiskuntavastuu ekokemin yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu strategisissa tavoitteissa Olennaisuuden arviointi on osa Ekokemin yhteiskuntavastuuta ja sen raportointia. Näin varmistamme, että kerromme toimintamme olennaisimmista asioista ja vastaamme sidosryhmiämme kiinnostaviin kysymyksiin. Ekokemin toiminnan olennaisimpien asioiden raportointia varten olemme tarkastelleet uudelleen vuonna 21 toteutetun olennaisuusanalyysin tuloksia ja keränneet vuonna 212 uutta tietoa sidosryhmiltämme: päättäjiltä, asiakkailta ja toimipaikkojemme lähiympäristön asukkailta. Osana asiakastyytyväisyyskyselyä selvitimme vuonna 212 mitkä asiat Ekokemin toiminnassa ovat merkittävimpiä. Vastausten mukaan asiakkaille kolme tärkeintä asiaa olivat: luotettavuus, palvelujen hoitaminen sopimusten mukaisesti ja vaarallisten jätteiden nouto ja käsittely. Olennaisuus sidosryhmien kannalta Olennaisuustarkastelun tulokset Toiminta yhteiskunnassa vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien ja toimipaikkojen lähiympäristön kanssa toiminnasta raportoiminen ja viestintä vaikuttaminen toimialalla Toiminnan ympäristövaikutukset toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään ympäristölupien noudattaminen ympäristön tarkkailu ja valvonta muut ympäristövaikutukset kuten melu, pöly ja hajut toiminnasta syntyvät jätteet Taloudellinen vastuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tulokset toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan Olennaisuus Ekokemin liiketoiminnan kannalta Riihimäen toimipaikan lähiympäristön asukkaiden mielipiteitä Ekokemin toiminnan tärkeimmistä asioista kartoitettiin kirjallisella kyselyllä syksyllä 212 toimipaikan avoimien ovien yhteydessä. Vastaajien mielestä selkeästi tärkeimpiä olivat työllistäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen paikkakunnalle, jätteiden kerääminen ja käsittely sekä ympäristönsuojelu. Henkilöstökysely toteutettiin vuoden 213 tammikuussa. Myös sen tuloksista kerrotaan tässä raportissa. Henkilöstön mielestä on tärkeintä, että Ekokem on luotettava työnantaja, joka arvostaa työntekijöitään, tarjoaa mielekästä työtä ja kehittymismahdollisuuksia. Toiseksi tärkeintä on Ekokemin vastuullinen toiminta ympäristöasioissa. Tässä raportissa kerromme näistä olennaisuustarkastelussa tärkeiksi tunnistetuista asioista pääasiallisesti vain Suomen toimintojen osalta. Liiketoiminnan kehittymistä ja taloudellista vastuuta raportoidaan koko konsernin tasolla. Luonnonvarojen säästämistä, ympäristövaikutuksia ja sosiaalista vastuuta raportoidaan vain Ekokemin Suomen toiminnoista. Ekokem-TS Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminta vaihtoehtoisten jätteidenkäsittelytapojen etsimiseksi ja arvioimiseksi (etusijajärjestyksen edistäminen) jätteellä tuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) energiankulutus ja energiatehokkuus Turvallisuus ympäristövahingot ja niihin liittyvät läheltä piti -tilanteet tapaturmat, altistumiset ja työturvallisuuskäytännöt tuotteiden ja palveluiden turvallisuus vaaratilanteiden ennakointi ja riskikartoitus Vastuu henkilöstöstä osaamisen kehittäminen ja koulutus hyvinvointi moniarvoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo Yrityspalvelut Oy:n tiedot eivät kaikilta osin sisälly Ekokemin toiminnan vaikutuksia kuvaaviin lukuihin. Tästä on maininta aina kyseisten lukujen kohdalla. Raportoimme pääosin samoilla toimintaindikaattoreilla kuin vuonna 211. Osa indikaattoreista on GRI-ohjeiston mukaisia ja osaa indikaattoreista on sovellettu kuvaamaan omaa toimintaamme. GRIohjeistuksen ja tämän raportin sisältövertailu löytyy sivuilta Yhteiskuntavastuun johtaminen Ekokemin yhteiskuntavastuun johtaminen on integroitu toiminnanohjausjärjestelmään, josta käytetään nimeä toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 91, ISO 141 ja OHSAS Toimintajärjestelmää, jota kuvataan toimintakäsikirjassa, arvioidaan auditoinnein vuosittain. Ekokemin toiminnassa yhteiskuntavastuun näkökulmasta olennaisimmiksi määritellyille alueille on asetettu yksi tai useampi vuositason tai pidemmän aikavälin mitattava tavoite. Tavoitteet ja onnistuminen niiden saavuttamisessa esitellään sivuilla Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu ekokemiläisten tavoitepalkkioihin. Työturvallisuus- ja tulostavoitteet koskevat koko henkilöstöä. Muut tavoitteet on asetettu Kokonaisjätehuoltoa 24/7 ätehuolto hoidetaan järkevästi ja taloudellisesti ympäristö huomioonottaen. Yhteistyö on asiakaslähtöistä, ja Ekokem huomioi hyvin Finavian toiveet ja tarpeet. Ympäristöasiantuntija Elina Kauppila, Finavia tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain toiminnan tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. Sidosryhmäyhteistyö ja raportointi Ekokemin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, toimipaikkojen ympäristön asukkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Vuoden 212 Riihimäen sidosryhmäyhteistyöstä kerrotaan tässä raportissa. Alueellisesta sidosryhmäyhteistyöstä kerrotaan toimipaikkakohtaisissa raporteissa. Vuoden 213 aikana tehdään uusi olennaisuusanalyysi, jonka avulla päivitetään Ekokemin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä Ekokemin liiketoiminnan olennaisimmista alueista. Vaikuttaminen toimialan järjestöissä Ekokem osallistuu Suomessa Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry:n, Ympäristöyritysten liiton, ätehuoltoyhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n sekä YM:n nimeämän ätealan yhteistyöryhmän toimintaan. Kansainvälisellä tasolla Ekokem on mukana CEWEPin (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), Euritsin (European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste) ja ISWAn (International Solid Waste Association) toiminnassa. Ekokem vastaa Finavian Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemien kokonaisjätehuollosta. Yhteistyö kattaa jätteiden keräysvälineet ja -laitteet, kuljetukset sekä jätteen käsittelyn ja toimittamisen hyötykäyttöön. Suuret asiakasmäärät ja ympärivuorokautinen toiminta tekevät jätteen huollosta erittäin vaativaa. Yhteistyö alkoi vuonna 21. Finavia ja Ekokem kehittävät yhdessä toimintaa jatkuvasti tehokkaammaksi erityisesti keräilyvälineissä, kuljetuksissa ja käsitte Asiakastyytyväisyys ätehuoltoratkaisujen asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvänä. 5, 4, 3, 2, 1,, Tavoitetaso 4 Case Finavia 4,9 Projektitoiminnan ja käsittelykeskusten asiakastyytyväisyys on parantunut laskutuksessa ja raportoinnissa. Parannettavaa on käsittelykeskusten massojen vastaanottoon liittyvissä asiakasyhteyksien hoitamisessa. Asiakastyytyväisyys oli 5,7 (1 7). Tutkimus uudistettiin vuonna 212, joten numeerisia tuloksia ei voi verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia seurataan kirjaamalla kaikki asiakaspalautteet ja käsittelemällä ne järjestelmällisesti. Palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. Vuonna 212 kirjattiin 15 (13) palautetta. lyissä. Ekokemillä ja Finavialla on määritetty vastuuhenkilöt, jotka miettivät ja kehittävät yhdessä jätehuoltoa. Yhteistyön aikana jätteiden hyötykäyttö on lisääntynyt merkittävästi. Tällä hetkellä kaikki lentoasemilta kerätty jäte hyödynnetään joko materiaalina tai energiana. Finavia ylläpitää ja kehittää Suomessa 25 lentoaseman verkostoa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee päivittäin noin 4 matkustajaa. Lentoonlähtöjä ja laskeutumisia on keskimäärin 48 päivässä. 1 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

8 vastuullinen LIIKETOIMINTA 212 VASTUULLInen LIIKETOIMINTA 212 Luonnonvarojen säästäminen Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. Luonnonvarojen säästäminen on yhteinen tekijä koko Ekokemin liiketoiminnalle. ätteenkäsittelyn etusijajärjestys on Ekokemin toiminnan perusta. ätteenkäsittelyn etusijajärjestys 1. Vähennä 2. Uudelleenkäytä 3. Kierrätä 4. hyödynnä strategiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen vuonna Loppukäsittele Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu MATERIAALITEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUS YMPÄRISTÖ A TURVALLISUUS HENKILÖSTÖ TALOUS Hylättyjä materiaaleja palautetaan uudelleen materiaalikiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Energiaa otetaan talteen kierrätykseen kelpaamattomista jätemateriaaleista tai hyödynnetään hukkaenergiaa. Tehostetaan laitoksien ja prosessien hyötysuhdetta eli vähennetään hukkalämmön määrää ja otetaan lisää energiaa talteen. Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti ja työturvallisuudesta tinkimättä. Ammattitaito ja jatkuva osaamisen kehittäminen luovat uusia ratkaisuja ja edesauttavat strategian toteutumista. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille ja käytetään toiminnan kehittämiseen. Tavoite: Edistetään jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Asiakkaille tehtävissä kartoituksissa otetaan huomioon etusijajärjestys. Tutkimus- ja kehitystyöllä etsitään uusia hyödyntämisratkaisuja. Tavoite: Lisätään jäteperäistä energiantuotantoa. Lisätään energiahyödyntämisratkaisuja asiakkaiden prosesseissa. Parannetaan energiatehokkuutta omissa ja asiakkaiden prosesseissa tekemällä energiakatselmuksia ja niiden tuloksena energiansäästöä lisääviä toimenpiteitä. Tavoite: Ei päästöjä. Ei lupaylityksiä. Nolla tapaturmaa. Ei vahinkoja. Tavoite: Osaamista kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoite: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu liikevaihdon, kannattavuuden sekä sijoitetun ja oman pääoman tuotolle. Tuloksia luonnonvarojen säästämisestä: Neitseellisiä raaka-aineita säästettiin palauttamalla jätteitä materiaalikiertoon tai maata rakennuskäyttöön: Materiaalitehokkuus 79 % (78 %)* Metalleja, muovia, öljyä, biojätteitä, kuituja ja lasia kierrätykseen 48 3 t (35 t) ätteitä ja teollisuuden sivutuotteita ympäristörakentamiseen t (246 t) Pilaantuneita maa-alueita takaisin käyttöön 43 8 m 2 (81 4 m 2 ) Talousveden säästäminen käyttämällä sadevettä prosesseissa. Kokonaisvesimäärästä kierrätettiin Riihimäen Kuulojan laitoksella 49 % (66 %). Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin turvalliseen käsittelyyn 227 t (248 t). Tuloksia luonnonvarojen säästämisestä: ätteellä tuotettiin kaukolämpöä 45 GWh (48 GWh) ätteellä tuotettiin sähköä 59 GWh (41 GWh). Hyödynnettiin hukkaenergiaa tai säästettiin energiaa: Riihimäen lauhdutusinvestointi tuotti lisäenergiaa 59 GWh (51 GWh) Energiakatselmusten ehdotusten perusteella toteutettujen energian säästötoimenpiteiden yhteenlaskettu arvioitu vuosisäästö on 1,4 GWh. Tulokset: Ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus Suomessa pieneni edellisvuoden 11,6:sta 9,7:ään. ätteenpolton savukaasujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. Vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset lisääntyivät Suomessa edellisen vuoden kahdesta kahdeksaan. Ympäristövahinkoja ei sattunut. Tulokset: Ekokem arvioitiin toimialan parhaaksi tuotteiden ja palvelujen laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa ja toiseksi parhaaksi toimintavarmuudessa ja asiakaspalvelussa. Koulutuksien määrä henkilöä kohti säilyi edellisen vuoden tasolla. Tulokset: Liikevaihto kasvoi 31,9 % (14 %) Liikevoitto oli 29,7 % (22 %) Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 % (14,3 %) Oman pääoman tuotto oli 14,4 % (12,1 %) Investoinnit oli 92,7 milj. e (37,2 milj. e). Tuloksia luonnonvarojen kuluttamisesta: Tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä sijoitettiin omille kaatopaikoille 184 t (164 t) Kulutettiin talousvettä 1 m 3 Riihimäki 98,7 Muut toimipaikat 2,2* Yhteensä 1,9. Tuloksia luonnonvarojen kuluttamisesta: Sähkönkulutus, GWh Riihimäki 45,3 (44,7) Muut toimipaikat 1,7 (3,5) Kaukolämmön kulutus, GWh Riihimäki 11 (11) Kauko- ja öljylämmönkulutus, GWh Muut toimipaikat,5 (1,)* Energiantuotannon (Riihimäki ja Hanko) kasvihuonekaasupäästöt 1 t CO 2 -ekv. 165 (166)*. Toimenpiteitä: ätekartoitusten määrä lisääntyi, tavoite saavutettiin. Käsittelykeskusverkostoa laajennettiin, uusi toimipaikka avattiin Salossa. Tutkimustoiminnan painopistealueita olivat: muovin ja hiomapaperihiekan kierrätys ja metallien talteenotto kuonasta. Tutkimus- ja kehittämismenot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). Ekokemin osuus julkisissa hankkeissa oli 76 3 euroa. Rahoituksella osallistutaan 8 7 euron tutkimuskokonaisuuksiin. Voimala 2 valmistui, ja Riihimäen energiantuotantoa tehostettiin uudelleenjärjestelyin. Fermionin energian tuotantoa tehostettiin. Hyötyvoimalahanke KWH Mirkalle käynnistyi. Toimenpiteet 213 ätekartoituksia jatketaan. Räätälöityjä lisäarvopalveluja kehitetään materiaali- ja energiaselvitysten perusteella. Turun seudulla selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa yhdyskuntajätteiden materiaalikierrätystä laitosratkaisulla. Tutkimustoiminnan painopistealueet ovat asiakasratkaisuissa. Toimenpiteitä: Yhdessä turvallisesti -ohjelma toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Ympäristöohjelma 212 toteutettiin. Riihimäen laitoksen ympäristön PCB-havaintoa tutkittiin tarkemmin. Toteutettiin ohjelma hajapäästöjen vähentämiseksi. Kaikki toimipaikat liitettiin yhtenäisen poikkeamaseurannan piiriin. Toimenpiteet 213 Yhdessä turvallisesti -ohjelma jatkuu. Ympäristöohjelma 213 toteutetaan. Otetaan käyttöön yhteinen laskentamalli ekokemiläisten ja kumppaneiden tapaturmien laskemisessa. Vahinko- ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyä parannetaan juurisyyanalyysillä. Toimenpiteitä: Tehtiin osaamiskartoitukset osana kehityskeskusteluja. Toteutettiin koko esimieskunnan 36-arviointi. Aloitettiin uusien esimiesten koulutusohjelma. Toimenpiteet 213 Laaditaan kirjalliset kehittymissuunnitelmat jokaiselle ekokemiläiselle. Laaditaan esimiesten kehittämis- ja koulutusohjelma. Keskeinen kehitysalue on muutoksenhallinnan vahvistaminen. * Katso lisätietoja GRI-taulukosta. 12 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

9 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ympäristöohjelman tavoitteet saavutettiin hyvin Toimimme ihmisille ja ympäristölle turvallisesti jatkuvasti toimintaamme kehittäen. Olemme sitoutuneet nolla lupaylitystä ja nolla ympäristövahinkoa -tavoitteisiin. Ekokemin toiminnan ympäristöperiaatteiden oleellisin linjaus perustuu Ekokemin missioon. Ekokemin toimintajärjestelmään kuuluvassa ympäristöohjelmassa kuvataan ympäristöperiaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä yhteiset toimintatavat ja se, kuinka ympäristöseurannan tuloksia seurataan. Vuoden 212 tavoitteiden saavuttaminen Ympäristön tilaa seurataan säännöllisesti Riihimäen laitosalueen ja Hausjärven, Kouvolan, Porin, Kuopion ja Salon käsittelykeskusten ympäristön tilaa seurataan ympäristölupaan liittyvien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Riihimäen laitosten ympäristön kasvistotutkimusten perusteella laitoksen ympäristö vastaa likimain normaalia kaupunkiympäristöä. äkälä- ja sammalnäytteiden pitoisuudet ovat alentuneet edellisestä vuodesta. Vuoden 212 aikana tehtiin erillisselvitys raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden esiintymisestä Riihimäen laitosalueen lähiympäristössä. Selvityksessä todettiin, että vaikka aivan tehdasalueen lähiympäristössä todetaan lievästi kohonneita pitoisuuksia, ei tulosten perusteella ole tarvetta maaperän puhdistamiseen tai muihin lisätutkimuksiin. Myöskään Yhteiset tavoitteet luonnonvarojen säästämisessä Ekokemin vahvuuksia ovat jätealan laajaalainen osaaminen, hyvä ammattitaito sekä eri jätejakeiden lisääntynyt käsittelymahdollisuus ja -kapasiteetti. Ekokem panostaa myös kiitettävästi kehittämistyöhön. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkivää. Haluaisimme laajentaa ja syventää yhteistyötä erityisesti yritysjätteissä. Haluaisimme kehittää myös yhteisiä palvelukonsepteja, joissa yhdistyy molempien yhtiöiden ydinosaaminen. Toimitusjohtaja Kari Mäkinen ja yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinio, Kiertokapula Oy Kiertokapula on onnistunut nostamaan jätteiden hyötykäyttöastetta yli 8 prosenttiin. Tämä tulos on rakennettu yhteistyössä Ekokemin kanssa. Ekokem täydentää Kiertokapulan toimintamahdollisuuksia ja palveluntarjontaa jätteiden energiahyötykäytössä ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä. Yhteistyö alkoi vaarallisten jätteiden käsittelystä ja laajentui vuonna 27 jätteiden polttoon. Tämän lisäksi Ekokem on hoitanut Kiertokapulan vanhojen kaatopaikkojen sulkemis- ja pintarakenneurakat Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä. Urakkaan liittyy myös uuden loppusijoitualueen rakentaminen. Kiertokapulalla ja Ekokemillä on myös yritysjätepalveluihin liittyvä yhteistyösopimus. marjoissa ei ole havaittu niiden käyttöön vaikuttavia pitoisuuksia. Erillisen piippupäästöjen laskeumamallinnuksen perusteella voidaan arvioida, että muutamien näytepisteiden kohonneet orgaanisten yhdisteiden pitoisuusarvot eivät voi johtua jätteenpolton savukaasupäästöistä. Tulokset raportoitiin lupaviranomaisille. Riihimäen laitosten ympäristön pohjaja pintaveden laatu on ennallaan. Hausjärven käsittelykeskuksen alueella omassa tarkkailussa havaittiin yhden pohjaveden havaintopisteen nikkeli- ja kromipitoisuuksien ylittävän talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ulkopuolisen asiantun Case Kiertokapula Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa toimialueensa yhdyskuntajätteiden käsittelystä Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Yhtiö tarjoaa myös monipuolisia ja laadukkaita ratkaisuja yritysjätteiden käsittelyyn. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on yli 8 prosenttia. tijan suorittamassa tarkkailussa pohjavesipisteiden ja kaivojen vesissä ei havaittu talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ylittymisiä. Käsittelykeskuksen ympärysojassa kloridipitoisuus on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Muissa käsittelykeskuksissa ei havaittu pohja- ja pintavesien laadussa poikkeamia. Yhtenäinen lupapoikkeamien seurantamalli koko konserniin Vuoden 212 aikana otettiin käyttöön koko Ekokem-konsernin kattava yhtenäinen poikkeamien seurantamalli. Poikkeamia raportoidaan välittömästi, niitä käsitellään johto- ja muissa ryhmissä ja niistä tiedotetaan laajasti. Tämä toimintamalli on jo tuonut aiempina vuosina hyviä tuloksia Riihimäen laitoksella. Sama kehitys on nähtävissä myös muissa toimipaikoissa. ätteenpolton kokonaispäästöt olivat kokonaisuutena pieniä ja savukaasujen mittaustuloksista lasketut pitoisuusvuosikeskiarvot alittivat selvästi lupaehtojen ohjearvot. Päästöjen vuorokautisten pitoisuuskeskiarvojen lupaehtoylityksiä oli kahdeksan, joten -tavoitetta ei saavutettu. Vuonna 211 näitä ylityksiä todettiin kaksi. Ylityksistä viisi syntyi vuorokausina, jolloin polttolaitoksen käyntiaika oli vain 1 6 tuntia. Lyhytaikaisten savukaasuylitysten määrä oli vähäinen. ätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä todettiin yhteensä 17. Riihimäellä lupaehtoylityksiä oli 7 (9). Viemäriverkostoon johdettavan veden määrä lisääntyi Riihimäellä 6 prosenttia. Muut toimipaikat liitettiin yhtenäiseen poikkeamaseurantaan vuonna 212. Hajapäästöjen vähentäminen Hajapäästöillä tarkoitetaan erilaisia pöly-, neste- tai kaasupäästöjä, joille ei ole erillistä mittaustapaa eikä päästöraja-arvoa. Hajapäästöjen vähentäminen on otettu ympäristöohjelman tavoitteeksi, jotta toimintojemme lähiympäristön tila säilyy hyvänä. Vuonna 212 Riihimäellä on tehty seuraavat toimenpiteet: lopetettu PCB-muuntajien esikäsittely jätteen siirtoihin on hankittu kannelliset astiat kahden savukaasunkäsittelylinjan pussisuodattimet on uusittu. Hausjärven käsittelykeskuksessa kuonan käsittelyä varten rakennettiin oma halli. Arinakuonan laadun varmistaminen Ekokem antoi ELY-keskukselle selvityksen toimenpiteistä, jotka on tehty voimala 1:n polton tehokkuuden ja sitä kautta arinakuonan laadun parantamiseksi. Arinakuonan palamattoman orgaanisen osuuden määrää seurataan säännöllisesti kuona-analyysein. Tehokas poltto lisää voimalan energiatehokkuutta ja parantaa arinakuonan hyödyntämisominaisuuksia. Materiaali- ja energiatehokkuusohjelma koko konserniin Vuoden 212 aikana valmistui Riihimäen ja Kouvolan toimipaikoista teetetyt energiakatselmukset. Katselmusten tuloksena oli energiansäästöä lisääviä toimenpide-ehdotuksia, joita toteutettiin vuoden aikana kaikkiaan 27 kappaletta. Katselmuksen mukaan näiden muutosten tuottama vuosittainen energiansäästö on 1,4 GWh. Vuoden 212 loppupuolella ryhdyttiin luomaan raportointijärjestelmää, jossa materiaalitehokkuuden tunnuslukuja seurataan koko konsernissa yhtenäisellä tavalla. Vuoden aikana ulkopuolisilta tuli Ekokemille 8 (8) ympäristöasioihin liittyvää tiedustelua. Kysymykset liittyivät hajuihin, meluun, ympäristöraportointiin ja kuljetusten ympäristömyötäisyyteen. Kaikki tiedustelut on käsitelty, ja niihin on vastattu. Vuonna 212 Ekokemille ei määrätty sakkoja ympäristö- tai muiden lakien rikkomisesta. Tavoitteet vuodelle 213 Yhtenäinen seuranta ja raportointi Raportointi edellisvuonna aloitettua mallia kehittäen Ympäristö Lupaehtoylitysten/poikkeamien puolittaminen Varastoidun jätteen määrän pienentäminen edellisvuodesta Energiatehokkuus Kaukolämmön talteenoton tehostaminen Sähköntuotanto kasvaa 75 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Materiaalitehokkuus Kehitetään yhtenäinen materiaalitehokkuuden seuranta Polton kuona hyötykäyttöön. 14 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

10 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ympäristön tarkkailuun liittyvät tutkimukset 212 päästömittaukset Riihimäki, Polttolinja 1: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden AST-tarkastusmittaukset ja tiivistelmä Riihimäki, Voimala 1: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden AST-tarkastusmittaukset ja tiivistelmä Riihimäki, Voimala 2: Vuosipäästömittaukset 212 ja päästömittauslaitteiden QAL2-kalibrointimittaukset ja tiivistelmä Ramboll Analytics Oy POHA-, PINTA- A ÄTEVESITUTKIMUKSET Riihimäki, Kuuloja: Pohjavesitarkkailu Riihimäki, Kuuloja: Pintavesitarkkailu Riihimäki, Kuuloja: ätevesien velvoitetarkkailu Hausjärvi, Kuulojan käsittelykeskus: Kuulojan käsittelykeskuksen pinta- ja pohjavesien tarkkailu Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics Oy Pori, Peittoonkorpi: Porin Peittoonkorven teollisuusjätekeskuksen tarkkailu 212 Tekeillä Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys ry Pori, Mäntyluoto: Mäntyluodon yksikön pohja- ja pintavesitarkkailu sekä maakäsittelykentän pintavesitarkkailu Ramboll Finland Oy Kuopio, Sorsasalo: Sorsasalon alueella sijaitsevien Ekokem-Palvelu Oy:n uuden ja M-Real Oyj:n vanhan kaatopaikan vesitarkkailujen vuosiyhteenveto 212 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopio: Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnanharjoittajien jäte-, pinta- ja pohjavesien tarkkailu, Vuosiraportti 212 Ahma ympäristö Oy, Projektinro: 2382 Luonnos Luonnos Kouvola: Keltakankaan Hyötyvirta-alueen pinta-, pohja- ja suotovesien yhteistarkkailun vuosiraportti Kymijoen vesi ja ympäristö ry KASVISTO- A MAAPERÄTUTKIMUKSET Riihimäki, Kuuloja: Ympäristöseuranta yväskylän yliopisto, Ympäristötutkimuskeskus TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET PCB- ja PCDD/F-pintakontaminaatiomittaukset Työhygieeninen selvitys Työterveyslaitos MUUT SELVITYKSET Laskolaan sijoitetut massat Ekokem Oy Ab Riihimäen laitoksen ulkopuolisen alueen pilaantuneisuuden arviointi Ramboll Finland Oy Riihimäki: Piippulaskeumamallinnukset (Hg, Pb, PCDD/F, PCB) Enwin Oy Riihimäki, Voimala 1: Haittaeläinten seurantaraportit Oy Laatutorjunta Siniketo Oy Termisen käsittelyn kokonaispäästöt, Riihimäki Suolahappo Typen oksidit NO 2 1,3 Klooripitoisista polttoaineista syntyvä voimakkasti hapan ja eliöille haitallinen kaasu. Rikkidioksidi 14,2 Polttoaineen rikkiyhdisteistä syntyvä happamoittava kaasu. 198,1 Polttoaineen ja palamisilman typestä muodostuvia kaasuja, jotka aiheuttavat luonnossa happamoitumista ja rehevöitymistä.,5,4,3,2,1, ,5 2, 1,5 1,,5, Dioksiinit/furaanit PCDD (I-TEQ), grammaa Hiukkaset,261 Muun muassa polttoprosesseissa syntyviä klooria sisältäviä myrkyllisiä ja pysyviä aineita (ns. POP-aineita). Elohopea kilogrammaa 3,2 Helposti haihtuva myrkyllinen raskasmetalli, joka rikastuu ravintoketjuissa. 1,2 Polttoprosessien lisäksi mm. liikenteestä, teollisuudesta ja luonnon tapahtumista syntyviä epäpuhtauksia, jotka huonontavat ilman laatua ja voivat olla terveydelle haitallisia. Vuonna 211 ja 212 kokonaispäästö syntyi pääasiallisesti yhdestä päästöylityksestä. Ylitykset on raportoitu viranomaisille. Vuosittainen vaihtelu aiheutuu asiakkailta vastaanotetun jätemateriaalin normaalista vaihtelusta. Terminen käsittely yhteensä* 1 25, Sisältää Ekokemin Riihimäen polttolaitosten 1 ja 2 sekä voimaloiden 1 ja 2 jätteiden ja tukipolttoaineiden määrät. * Katso lisätietoja GRI-taulukosta. 16 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

11 ympäristö VASTUULLInen liiketoiminta 212 ätteenpolton päästövaatimusten toteutuminen Ympäristötilinpäätös 212 Savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet 212 Polttolinja 1 2 Mittakaava = x 1 Mittakaava = x 1 Ympäristötuotoiksi Ekokemissä lasketaan ne tuotot, jotka syntyvät jätteiden kierrätyksestä tai energiahyödyntämisestä joko myyntiin tai omaan käyttöön. Ympäristökuluja ovat ympäristönsuojelun käyttökustannukset ja energia- ja ainekustannukset sekä niitä vastaavat investoinnit. 5 5,5 CO ( * Polttolinja 2 5 3,8 SO 2( * 131 NO 2( * ,3,49,7 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,1 HF ( * Mittakaava = x 1,5,2 Hg ( ** E,5,6,5,23 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** metallit E E,1,475 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x Ympäristötuotot ,7 Miljoonaa euroa (23,7) Myyntituotot 24, (21,7) milj. euroa Rahallisina tuottoina mitattavan hyöty käytön osuus konsernin liikevaihdosta oli 17,8 prosenttia (17,4 %). Ympäristökulut ,1 Miljoonaa euroa (12,) Ympäristönsuojelu ja jätehuolto 2,7 (2,3) 2,7 (2,6) Kemikaali-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset ätehuoltokustannukset oman loppusijoituspaikan ylläpidosta ja eräiden jätteiden viennistä ulkomaiseen hyötykäyttöön 5 4,5 CO ( * Voimala 1 5 4,4 CO ( * Voimala ,1 SO 2( * 5 13,1 SO 2( * 14 NO 2( * 2 174,9 NO 2( * ,28,7,33 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * ,56,28 1,75 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,1 HF ( * Mittakaava = x 1 1,3 HF ( * Mittakaava = x 1,5,16,5,15,5,7 Hg ( ** ( *** Muut ( ** ( Cd+TI ( ** ( ( *** *** **** ( **** metallit E E E,5,24 Hg ( ** E,5,8,5,1 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** ( **** metallit E E,1,17 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x 1,1,155 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 Mittakaava = x 1 24, 21,7 (21,7) Liikevaihtoon sisältyviä hyötykäyttötuloja tuovat: öljyjen myynti regeneroinnin raakaaineeksi ja voiteluaineiksi kaukolämmön ja sähkön myynti jätteistä erotettujen metallien ja energiajakeiden myynti raaka-aineiksi. Ympäristötuottoja kasvattivat: energiatehokkuuden parantumisen mahdollistama kaukolämmön ja sähkön myynnin lisääntyminen kierrätysmetallien myynnin lisääntyminen rakennusjätekäsittelyn laajentumisen mahdollistama energiapuumurskeen myynnin lisääntyminen energialaitoksille. Omassa käytössä hyödynnetyn energian arvo kustannussäästöinä 2,7 (2,) milj. euroa 212 5,4 211 (4,9) Kustannuksia kasvattivat lisääntyneet kunnossapitotarve ja kemikaalikustannus. Varautuminen tulevaisuuteen Ekokem varautuu mahdollisiin tuleviin ympäristövastuisiin kuluvarauksella. Vuonna 212 varaus koski,2 miljoonaa euroa (,9 milj. euroa). Kaatopaikkoja koskeva ympäristölupa edellyttää kaatopaikan sulkemisen jälkeen jälkivalvontaa 3 vuoden ajan. Ekokemillä on käytössä viisi omaa kaatopaikkaa. Muut ympäristökustannukset ja energia 3,3 (3,) 2,7 (2,),5 (,4),8 (,6),1 (,1),1 (,8) Ostoenergia, raskas polttoöljy ja sähkö Itse tuotetun sähkön ja lämmön markkinahintainen arvo, joka on vastaavasti esitetty tuotoissa Vesijohtovesi Työterveys-, työvaate- ja turvavälinekustannukset Ympäristö- ja vastuuvakuutukset Laatu- ja ympäristöjohtamisen kustannukset 5 3, CO ( * 5 18,2 SO 2( * Raja-arvo ympäristöluvissa Mittausten keskiarvo = jatkuvatoiminen mittaus E = Erillismittaus 142,3 NO 2( * 1 1 1,24 1,,6 Hiukkaset ( * TOC ( * HCI ( * 1,3 HF ( *,5,72 Hg ( ** E * Käyttötunneilla painotetuista kuukausikeskiarvoista lasketut vuosikeskiarvot ** Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg, +Cd, TI; vuosimittauksissa määritetty, kahden näytteen keskiarvo *** PL2:n metallituloksina on käytetty v. 211 mitattuja tuloksia, koska ko. mittauksia ei tehty ennen alasajoa v. 212 **** Keskiarvot on laskettu tarvittaessa mittausmenetelmän alarajaa käyttäen.,5,13,5,3 Muut ( ** Cd+TI ( ( ** **** ( **** metallit E E,1,33 PCDD/F (I-TEQ) ng/nm 3 2,7 (2,) Valmistus omaan käyttöön Vuonna 212 Ekokemin Riihimäen toimipaikan sähkönkulutus oli 43,8 GWh (43,9 GWh) ja tuotanto 59,2 GWh (4,5 GWh). Verkkoon luovutettu määrä oli 19,2 GWh (7, GWh).,2 7,5 (,9) (6,2) Ympäristönsuojeluinvestoinnit Ekokemin ympäristönsuojeluinvestointien osuus kaikista vuoden 212 investoinneista oli 1,4 prosenttia (,8 %). Voimala 2 kasvatti kokonaisinvestointeja huomattavasti. Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohdistuivat ilmansuojelun ja energiatehokkuuden parantamiseen. Edellä esitettyihin kustannuksiin ei sisälly yhtiön omia palkka- tai vastaavia sivukuluja. 18 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

12 HENKILÖSTÖ VASTUULLInen liiketoiminta 212 Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti Ekokemin liiketoimintastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöstrategian peruslinjauksena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin johtaminen. Ekokemin henkilöstöpolitiikka perustuu Ekokemin arvoille: vastuullisuus, uudistushakuisuus, yksilön arvostaminen ja rehellisyys. Vuoden 212 aikana panostettiin voimakkaasti koko henkilöstön osaamisen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Näiden osa-alueiden tavoitteet on kirjattu osaksi Ekokemin yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Onnistuminen vuoden 212 tavoitteiden saavuttamisessa raportoidaan sivuilla Henkilöstön osaamisen kehittäminen Vuoden 212 aikana toteutettiin osaamiskartoitukset koko Ekokemin henkilöstölle osana kehityskeskusteluja. Vuonna 213 laaditaan jokaiselle ekokemiläiselle kirjallinen kehittymissuunnitelma. Koulutustoiminnassa kehitettiin Ekokemin koulutustarjotinta ja järjestettiin erityisvalmiuksien kehittämiseksi yksittäisja ryhmäkoulutusta. Vuoden aikana panostettiin erityisesti myyntikoulutukseen. Vuonna 212 toteutettiin koko esimieskunnan 36-arviointi. Arviointien perusteella laaditaan vuonna 213 esimiesten kehittämis- ja koulutusohjelma. Vuoden aikana aloitettiin jo uusien esimiesten koulutusohjelma, johon osallistuvat esimiestehtävissä ensimmäistä kertaa toimivat esimiehet ja Ekokemin palvelukseen esimiestehtäviin tulevat henkilöt. Esimiehille aloitettiin vuoden aikana sisäinen coaching-ohjelma. Myös asiantuntijoiden perehdyttämisestä osa toteutetaan coaching-menetelmällä. Vuoden 213 yhtenä keskeisenä kehitysalueena on muutoksen hallinnan vahvistaminen. Ekokemillä jatkaa oma työterveyshoitaja Ekokem päätti säilyttää työterveyshoitajan palvelut yhtiön sisäisenä toimintana. Työterveyshoitaja koordinoi Ekokemin työterveystoimintaa koko Suomen alueella. Ekokemin henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua fyysistä ja henkistä Henkilöstön määrä Naiset Miehet Henkilöstön koulutus koulutustunnit/henkilö Sairauspoissaolot % ,7 Ekokemissä työskenteli vuoden 212 lopussa 81 (76) naista ja 224 (228) miestä. Ekokemin hallituksen seitsemästä jäsenestä neljä on naisia. Kuusijäsenisessä Ekokem-konsernin johtoryhmässä on yksi naisjäsen. Naisten keskipalkka on 87 prosenttia (91 %) miesten palkasta , , v v v v. 3 Henkilöstön ikäjakauma % Työsuhteiden kesto % <24 3, ,5 >25 v. 6 <5 v. 42 hyvinvointia tukevaan työhyvinvointimatkaan jo kahden vuoden ajan. Vuoden 213 aikana ohjelman kehittämisessä otetaan huomioon entistä paremmin paikkakuntakohtaiset tarpeet. Työsuhteet, kannustaminen, palkitseminen ja järjestäytymisaste Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat pääasiallisesti kemianteollisuuden työehtosopimuksiin. Aineellisen palkitsemisen tärkeimmät osatekijät ovat työn vaativuudesta ja henkilökohtaisesta pätevyydestä muodostuva peruspalkka sekä yhtiön tavoitteista johdettu tavoitepalkkio. Palkkausjärjestelmien toimivuus varmistetaan tarkastelemalla vuorovuosina eri henkilöstöryhmien palkkausperusteita. Tavoitepalkkiojärjestelmä muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemis- ja ätehuolto alan ammattilaisille Neste Oil keskittyy päätehtäväänsä, öljynjalostamiseen. ätehuollon olemme luovuttaneet alan ammattilaisille. Porvoon jalostamolla toimii Ekokemin kohdepäällikkö Saku Silaste, joka ohjaa ja organisoi päivittäistä toimintaa sekä neuvoo ja perehdyttää uusissa tilanteissa ja ongelmien ratkaisemisessa. Yhteistyö hänen kanssaan sujuu hyvin. alostamon jätehuoltoa kehitetään jatkuvasti Ekokemin ja Neste Oilin edustajien muodostamissa projekti- ja ohjausryhmissä. Yhteisenä tavoitteena on löytää entistä parempia ja kustannustehokkaita jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Olemme onnistuneet nostamaan jätteiden hyötykäyttöastetta jo 78 prosenttiin. kannustejärjestelmistä. Lyhyen aikavälin järjestelmien tarkastelujakso on vuosi, ja niiden piiriin kuuluu koko henkilökunta. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkastelujakso on kolme vuotta, ja se koskee yhtiön avainhenkilöitä. Henkilökuntaa kannustetaan lisäksi aloite- ym. palkkioilla sekä tukemalla harrastus- ja virkistystoimintaa. Työ koetaan merkitykselliseksi Tammikuussa 213 toteutetussa Ekokemin Suomen toimintojen henkilöstön ilmapiiritutkimuksessa tarkasteltiin todellista ja toivottavaa käyttäytymistä, henkilöstön kokemuksia työstä, työolosuhteista ja -ilmapiiristä sekä vastaajien omaa näkemystä omasta arvojen mukaisesta toiminnastaan. Tutkimuskyselyyn vastasi 87 prosenttia henkilöstöstä (27 henkilöä). Ekokem on ammattitaitoinen ja luotettava kumppani, joka haluaa auttaa Neste Oilia parempiin ratkaisuihin jätehuollossa. Ympäristöhuollon päällikkö ohanna Skaffari, Neste Oil Neste Oilin Porvoon jalostamo on ensimmäinen Ekokemin kumppani, jonka toimipaikalla työskentelee pysyvästi Ekokemin kohdepäällikkö. Yhteistyössä on suunniteltu muun muassa jätehuollon uusi toimintamalli. Aiemmin käytössä olleet yksittäiset jäteastiat järjestettiin uudelleen tarkoin suunnitelluiksi keräyspisteiksi, joihin vaihdettiin noin 5 tarkoituksenmukaista ja yhtenäistä astiaa. Aloitusvaiheessa opastettiin ja perehdytettiin noin 7 Neste Oilin työntekijää. Tutkimustulosten mukaan Ekokemin toiminnan kehittämisessä pitää kiinnittää erityistä huomiota tasapuolisuuteen, vaikuttamismahdollisuuksiin, työssä jaksamiseen sekä palkkauksen selkeyteen. Positiivisimmin henkilöstö koki työnsä merkityksellisyyden. Ekokemiläiset olivat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan. Henkilöstö on myös valmis panostamaan oman terveytensä ylläpitämiseen. Tämä antaa hyvän perustan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan kehittämiselle. Tulosten perusteella jokainen osasto määrittelee 2 3 kehittämiskohdetta, joita pyritään parantamaan tai ylläpitämään. Case Neste Oil Neste Oilin Porvoon jalostamon alue on kooltaan yli 6 hehtaaria. Sen tuotantokapasiteetti on 12,5 miljoonaa vuodessa ja kierrätettävän jätteen määrä on noin 1 kuukaudessa. Nesteoililaisia työskentelee Porvoossa noin EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

13 TURVALLISUUS vastuullinen liiketoiminta 212 Kumppaneiden työtapaturmat vähenivät Henkilökunnalle poissaolon aiheuttaneet työpaikkatapaturmat kpl Henkilökunnan tapaturmataajuus LTI1 Kirjatut läheltä piti -tilanteet kpl Vuonna 212 Ekokemin yhteistyökumppaneiden ja Ekokemin henkilöstön yhteenlaskettu tapaturmataajuus (LTI1) pieneni 11,6:sta 9,7:ään Ekokemin työturvallisuusperiaatteet: Me toimimme ainoastaan turvallisesti. Tavoitteena on omalle henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneille turvallinen työpaikka, jossa kukaan ei mene rikki. Päämääränä on turvallisuuden korkea taso ja henkilöstön työhyvinvointi. Yhtiö on sitoutunut nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Altistuminen haitallisille aineille estetään turvallisilla työmenetelmillä. Ekokemin työturvallisuusperiaatteet, vastuut ja velvollisuudet, yhteiset toimintatavat ja työturvallisuuden seuranta on kirjattu turvallisuusohjelmaan. Yhdessä turvallisesti -ohjelman toteutusta ja tuloksia vuonna 212 Vuoden 212 aikana Ekokemin ja yhteistyökumppaneiden työturvallisuutta kehitettiin yhteisellä työturvallisuusohjelmalla Yhdessä turvallisesti. Ohjelman toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin: Lisättiin hankintasopimuksiin turvallisuusosio. Otettiin käyttöön toimittajan turvallisuustason kartoituslomake ja palvelutason arviointilomake. Kannustettiin positiiviseen toimintaan ja ohjeistettiin negatiiviseen toimintaan puuttumista. Toteutettiin ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteiskoulutus Riihimäellä. Muilla toimipaikoilla koulutukset toteutetaan vuoden 213 aikana. Yhteistyökumppaneille sattuneiden tapaturmien määrä väheni kuuteen, mikä oli lähes tavoitteen mukainen. Ekokemin henkilöstölle sattui viisi poissaolon aiheuttanutta tapaturmaa. Tavoite oli enintään kaksi. Havainnointikierroksia ja turvatarkasteluja toteutettiin 443 (559). Kierroksista 48 prosenttia suunnattiin yhteistyökumppaneiden toimintaan. Tavoite oli 5 prosenttia. Turvallisuustavoitteet vuodelle 213 Ei ammattitauteja ja työperäisiä altistumisia Nolla tapaturmaa Ekokemiläisten ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus LTI1 < puolet vuoden 212 toteutuneesta Yhdessä turvallisesti Havainnointikierroksista puolet suuntautuu yhteistyökumppaneiden toimintaan Yhteiset turvallisuuspalaverit yhteistyökumppaneiden kanssa Seurataan yhteistyökumppaneiden turvallisuustasoa turvallisuuskartoituksilla Turvallisuus raportoidaan Suomen maaorganisaatiossa yhteisillä turvallisuusmittareilla Vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyn toimintamallia tehostetaan. 8 4 Tavoitetaso 212: enintään Yhteistyökumppaneille poissaolon aiheuttaneet työpaikkatapaturmat kpl Tapaturmista aiheutui 127 (123) poissaolopäivää ,9 Tapaturmista aiheutui 58 (7) poissaolopäivää. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus vuonna 211 oli 11. Yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus LTI1 1, Päivittäistä yhteistyötä jätehuollossa Case Ruukki Ekokemillä on vahva osaaminen jätehuollossa ja jätteiden käsittelyssä. Palvelu on asiantuntevaa ja oikea-aikaista. Tehdaskohtaiset yhdyshenkilöt tuntevat Ruukin tehtaiden toiminnan hyvin. Odotammekin, että voimme yhdessä edelleen parantaa materiaali- ja energiatehokkuuttamme lain vaatimusten mukaisesti. Minna Uosukainen, ympäristö- ja energiapäällikkö Hämeenlinnan tehdas. Ruukki ja Ekokem tekevät lähes päivittäistä yhteistyötä Ruukin jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on laajentunut yli 2 vuoden aikana: Ekokem vastaa nykyisin kokonaisjätehuollosta kymmenellä Ruukin tehtaalla ja tämän lisäksi myös vaarallisten jätteiden jätehuollosta yhdeksällä Ruukin Suomen tehtaalla. Kokonaisjätehuolto kattaa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden käsittelyn lisäksi myös muuta jätehuoltoon, kemikaalien hallintaan, turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvää palvelutoimintaa. Kaikki tavanomaiset jätteet kierrätetään tai hyödynnetään materiaalina ja energiana. Myös vaaralliset jätteet hyödynnetään energiaksi tai käsitellään muuten Ekokemin Riihimäen tuontatolaitoksilla. äteöljyt ohjataan kierrätykseen. Kokonaispalvelusopimuksen mukaisesti Ekokem hoitaa myös jätteiden kuljetukset sekä varastointiin ja lähettämiseen liittyviä asioita. Yhteistyöhön kuuluu myös koulutusten järjestäminen jätevastaaville ja VAK-turvallisuusneuvonantajan sijaisuuspalvelu. Yhteistyön myötä Ruukin jäteraportointi on yksinkertaistunut ja toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet kaikilla Ruukin tehtailla. Tätä kautta syntyy kustannussäästöjä. Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Yhtiö toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Ruukilla on noin 9 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 3 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. 22 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

14 taloudellinen vastuu VASTUULLInen liiketoiminta 212 Ekokem-konsernin taloudelliset vaikutukset Ekokemille taloudellinen vastuu merkitsee kannattavasta liiketoiminnasta huolehtimista ja edellyttää toiminnalta tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kannattava toiminta antaa mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalista vastuutamme. Henkilöstö Suorat Ekokem toimii pysyvästi Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö työllisti vuoden 212 lopussa 455 (34) henkilöä. Palkat ja sivukulut milj. euroa , , ,2 Epäsuorat Ekokem kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia ja työturvallisuutta tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti. Ekokemiläisten osaamista ja ammattitaitoa kehitetään henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, vuoden 212 aikana koulutuspäiviä oli keskimäärin kolme/henkilö. Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöstön maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Asiakkaat Investoijat Suorat Ekokem tuottaa asiakkailleen jäte- ja ympäristönhuollon sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem myy jätteellä tuottamansa lämmön ja sähkön energiayhtiöille sekä metallia kierrätysyrityksille ja jäteperäistä polttoainetta (REF) voimaloihin. Liikevaihto milj. euroa , , ,4 Taloudellisen lisäarvon TUOTTAMInen sidosryhmille Suorat Suurimmat investoinnit vuonna 212 olivat voimala 2 -investoinnin loppuunsaattaminen sekä Sakab-yritysosto. Investoinnit milj. euroa , ,2 21 1,4 Epäsuorat Investoinnit parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta, säästävät luonnonvaroja ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Investoinnit luovat liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja palvelujen ja tavaroiden toimittajille. Epäsuorat Kerätyistä ja käsitellyistä jätteistä suurin osa hyödynnetään materiaaleina tai käytetään energiantuotannossa, jolloin säästetään luonnonvaroja. Ekokem parantaa asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta, säästää kustannuksia ja tuo ympäristöhyötyjä palveluilla ja asiakaskohtaisilla prosessiratkaisuilla. Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Suorat Ekokem ostaa kuljetus- ja jätteenkäsittelypalveluja sekä rakennus-, maanrakennus- ja kunnossapitopalveluja paikallisilta ja valtakunnallisilta urakoitsijoilta ja palveluntarjoajilta. Omistajat ja rahoittajat Suorat Ekokem on lähes kokonaan suomalaisessa omistuksessa. Osingot 212 milj. euroa 8,5 7,7 7, Korot ja rahoituskulut milj. euroa 212 1,5 211,4 21,5 Epäsuorat Valtion ja muiden julkisyhteisöjen osakkeiden osinkotuotolla on vaikutusta yhteiskunnan hyvinvointiin. Ekokemin osakkeenomistajien keskikurssille saama tuotto oli 5,5 % vuonna 212. Ostot milj. euroa 212 9, , Epäsuorat Yhteistyö luo toimittajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Yhteistyössä kehitetään myös työturvallisuutta ja jäteja ympäristönhuollon asiantuntemusta ,1 ulkinen sektori ja rahoittajat Suorat Tuloverot milj. euroa Kiinteistöverot milj. euroa 212 4, ,3 21 2, ,4,3,3 Tuki yhteisöille ja tutkimukseen milj. euroa 212,3 211,2 21,2 Epäsuorat Ekokem osallistuu veromaksuillaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Ekokem osallistuu toimialan kehittämiseen jätealan tutkimusta tukemalla. Kouluyhteistyöllä osallistutaan tulevien sukupolvien ympäristökasvatukseen. Tukemalla paikallisia yhteisöjä ja laajempia hyväntekeväisyyshankkeita edistetään vuorovaikutusta lähiyhteisöjen kanssa ja myös oman henkilöstön tietoisuutta paikallisista ja globaaleista ongelmista. 24 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

15 sosiaalinen vastuu VASTUULLInen liiketoiminta 212 Vastuuta lähiyhteisöstä ja lähiympäristöstä Hyvinvoinnin rakentaminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat Ekokemin merkittävimpiä vaikutuksia toimipaikkojensa lähiympäristöissä ja -yhteisöissä. Kaikilla toimipaikoilla Ekokemin toiminta täyttää ympäristölupien ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristövaikutuksia arvioidaan ja seurataan jatkuvasti. Onnettomuus- ja muita häiriötilanteita varten toimipaikoilla on kriisitoiminta- ja kriisiviestintävalmius. Hyvinvointia Ekokem rakentaa tarjoamalla työpaikkoja ja käyttämällä paikallisia palveluja. Avointa vuorovaikutusta Lähiyhteisöjen asukkaiden, yritysten ja päättäjien kanssa keskustellaan ja annetaan tietoa monin tavoin: Avoimet ovet ja lähinaapuritilaisuuksia sekä muuta vierailutoimintaa järjestetään lähes kaikilla toimipaikoilla. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain ja keväällä 213 julkaistaan ensimmäisen kerran 7 toimipaikkakohtaista raporttia, joissa esitellään Ekokemin toimintaa, ja toiminnan vaikutuksia eri puolilla Suomea. Riihimäellä toimii yhteistyöraati, ja Riihimäen-Hausjärven paikallistiedote julkaistaan kuukausittain Ekokemin internetsivuilla. Yhteistyötä ja tukea lähiyhteisön toimintaan Ekokem tukee paikallista kulttuuri-, koulutus-, kasvatus- ja urheilu- sekä sosiaalista toimintaa. Koululaisille ja opiskelijoille tarjotaan kesätöitä ja harjoittelumahdollisuuksia. Riihimäellä ja Hausjärvellä tehdään monipuolista kummikoulu- ja ympäristökasvatusyhteistyötä koulujen ja koululaisten kanssa. Paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä tuetaan vuosittain valittavan teeman mukaan. Tukea on annettu muun muassa lasten ja nuorten liikuntaan, luonto- ja ympäristökasvatukseen, potilas- ja vertaisjärjestötyölle sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuoden 213 teema on vanhustyö. Ekokem jakaa vuosittain julkiseen jäte- ja ympäristöalan tutkimukseen stipendejä. Ekokem haluaa näin tukea alan kehittymistä ja ympäristön tilaa parantavien ratkaisujen löytymistä. Stipendien arvo yhteensä vuonna 212 oli 1 euroa (95 e). Tämä metsä on meille tärkeä Ekokem on tehnyt Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyötä ympäristökasvatushankkeissa jo useamman vuoden ajan. Vuonna 212 Ekokem oli mukana järjestämässä Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailua. Kilpailu liittyy Suomen Luonnonsuojeluliiton Lähimetsä-hankkeeseen. Päiväkodit, koulut ja 2. asteen oppilaitokset kutsuttiin esittämään oma näkemyksensä lähimetsästä. Missä on lähin metsämme? Mitä mukavaa siellä voi tehdä? Entä mitä ihmetyksen tai tutkimuksen aihetta kulman takana olevasta metsäluonnosta löytyy? Kilpailuun osallistui lähes 1 lasta ja nuorta. Kilpailun tarkoituksena on korostaa lähimetsien merkitystä lapsille ja nuorille, kannustaa opettajia ja kasvattajia käyttämään lähimetsiä sekä rohkaista kaikkia edistämään metsiensuojelua taajamissa. Kilpailutyöt viestivät, että lähimetsät ovat äärimmäisen tärkeitä ja merkityksellisiä oppilaitoksen lähiympäristössä ja siksi suojelun arvoisia. Vuoden 212 jouluna lahjoitettiin varoja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykselle ja Puhdas Itämeri -hankkeelle. 26 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

16 * Ekokem-konsernin tilinpäätös 212 GRI-sisältövertailu Taulukko sisältää vuonna 21 tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella valitut raportoitavat toimintaindikaattorit. Raportoinnin painotuksia on muutettu vuosittaisten olennaisuuden päivitysarvioiden perusteella. 1. Strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Organisaation keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus 2. Profiili TASO SIVU HUOM Kyllä 6 7, TP* Organisaation nimi, pääkonttorin sijainti Kyllä takakansi Organisaation kuvaus, laajuus, operatiivinen rakenne, Kyllä 4, tuotteet ja palvelut 2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä 4, Omistussuhteet ja juridinen muoto Kyllä TP* Raportointikauden merkittävät muutokset Kyllä Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä Raportointikaudella ei saatu palkintoja. 3. Raportointiprosessin kuvaus Raportin profiili Kyllä etusisäkansi Raportin kattavuus ja periaatteet Kyllä Kuvaus mittaus- ja laskentaperiaatteista Kyllä Etusisäkansi ja indikaattorikohtaisesti tässä taulukossa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ja niihin liittyvät selvitykset 3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä Ulkopuolisen varmennuksen periaatteet ja käytännöt Kyllä 3 4. Hallinto, vastuut ja vuorovaikutus , Hallintokäytännöt Kyllä TP* Missio, arvot ja eettiset periaatteet, niiden määrittely ja Kyllä 2 toimeenpano 4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Kyllä TP* Vapaaehtoiset aloitteet ja sitoumukset Kyllä äsenyydet toimialajärjestöissä Kyllä Organisaation sidosryhmät, määrittely, valinta ja vuorovaikutuksen muodot Kyllä Korjaukset mainittu tekstissä tai tässä taulukossa. Kyllä 1 11, 12 13, Sidosryhmien esille nostamat teemat ja huolenaiheet Kyllä Yhteiskuntavastuun johtaminen Yhteiskuntavastuun johtaminen Kyllä 11 Taloudellinen vastuu EC1 Organisaation tuottama lisäarvo ja sen jakautuminen sidosryhmille Kyllä Sisältää myös Sakabin toiminnan Ekokem-indikaattorit Luonnonvarojen säästäminen Luonnonvarojen säästäminen ja jätehuollon etusijajärjestyksen edistäminen asiakkaan ja omassa toiminnassa Luonnonvarojen säästämisen ja jätehuollon etusijajärjestyksen edistämisen ratkaisujen kehittämiseen käytetty tutkimuspanos Ekokem-indikaattorit Ympäristövastuu ja turvallisuus Ympäristötiedustelujen määrä Kyllä 15 Ympäristön tilaan liittyvät tutkimukset ja niiden tulokset Kyllä Ennakoivat turvallisuusmittarit (läheltä piti -tilanteet, Kyllä havainnointikierrokset) Asiakaspalautteet, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden turvallisuuteen Kyllä 11 Kyllä 12 Materiaalitehokkuus = (vastaanotetun jätteen määrä - omille kaatopaikoille sijoitetun jätteen määrä)/vastaanotetun jätteen määrä. Vaarallisen jätteen vastaanottomäärästä puuttuu joitain pienimerkityksisiä määriä Ekokem-TS Yrityspalvelujen vastaanottamia määriä. Kyllä 12, TP* 3 EN3, EN4 Energia Energiankulutus Kyllä 12 EN5 Säästetty energia energiatehokkuuden parantamisen myötä Kyllä 12 EN6, Energiatehokkuuspalvelut, toimenpiteet välillisen energian- Kyllä 12, 15 EN7 kulutuksen vähentämiseksi EN8 Veden otto Osittain 12 Raportoitu talousveden kulutus (Iisalmen lopetetun toimipisteen talousveden kulutus ei sisälly tähän). EN1 Veden kierrätys 12 Raportoitu veden kierrätys Riihimäellä. Päästöt ja jätteet EN16 Välittömät ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt Osittain 12 Merkittäviä ovat välittömät oman energiantuotannon päästöt, muita ei raportoitu. Laskenta perustuu Riihimäellä savukaasujen CO ² -mittauksiin ja Hangossa päästökertoimiin. Vaarallisten jätteiden polttolinjojen savukaasupäästöt oletetaan kokonaan fossiiliperäisiksi. Voimaloiden päästöistä oletetaan Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaisesti 5 % tuotetun fossiiliperäisistä polttoaineista. EN18 Aloitteet, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Kyllä 12 Materiaali- ja energiatehokkuuspalvelut ja -toimet. EN2 Merkittävät päästöt ilmaan Kyllä Terminen käsittely yhteensä käsittää aiemmin raportoiduista poiketen myös tukipolttoaineet kuten jäteöljyn ja polttoöljyn, vuoden 211 raportissa vuosien määrät eivät sisältäneet tukipolttoaineita. EN22 ätteiden kokonaismäärä Osittain 12 ätteenä raportoidaan omille kaatopaikoille sijoitettu jäte. Määrät muille kaatopaikoille ei ole merkittävä, mutta tiedonkeruumenettelyä täydennetään tältä osin. EN23 Merkittävät prosessivuodot. Kyllä 14 Näitä ei ollut 212. Tuotteet ja palvelut EN26 EN28 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten pienentäminen Lupaehtojen noudattaminen Ympäristölainsäädännön rikkomiseen liittyvät sakot ja rangaistukset Muut Kyllä 12 13, Kyllä 15 Ei rikkomuksia vuonna 212. EN29 Kuljetuksiin liittyvät merkittävät ympäristövaikutukset Ei Tiedonkeruun kehittäminen olennaisuuden määrittämiseksi käynnissä. EN3 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Kyllä 19 Sosiaalinen vastuu Työvoima LA1 LA2 Työvoima jaoteltuna työsuhteen ja työsopimuksen mukaan. Työvoiman vaihtuvuus Kyllä 5, 2 Erittely työsuhteen ja -sopimuksen mukaan ei olennainen. LA3 Henkilöstöetuudet Kyllä 2 21, TP* 2 21 Työterveys ja -turvallisuus LA7 Tapaturmat, ammattitaudit, sairauspäivät, poissaolot Kyllä 2, 23 LA1 Koulutukseen käytetty aika ammattiryhmittäin Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elämänikäisen Kyllä 2 oppimisen toimintaohjelmat Monimuotoisuus ja tasa-arvo LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin Kyllä 2 Erittely henkilöstöryhmittäin ei olennainen. Yhteisöt SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja niiden hallintaan liittyvät käytännöt Kyllä 1 11, SO5 Osallistuminen poliittiseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen Kyllä 11 SO6 Poliittisille puolueille ja muille vastaaville instituutioille annettu tuki Kyllä Ekokem ei tue poliittista toimintaa ja vastaavia instituutioita. SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista annetut sakot ja muut Kyllä 15 Ei rikkomuksia vuonna 212. seuraamukset Tuotevastuu PR1 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten Kyllä 11 arviointi ja käytännöt PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Kyllä 11 Ekokem-TS Yrityspalvelut ei sisälly tähän. 28 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

17 varmennuslausunto Yhteiskuntavastuuraportointi 212 ORGANISATION CERTIFIED BY Yhteiskuntavastuuraportti 212 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Säästämme luonnonvaroja ämsän seudulla Ekokem on antanut Inspecta Sertifiointi Oy:lle toimeksi varmentaa vuoden 212 yhteiskuntavastuuraportointia koskevat tiedot. konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimisesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämisestä. tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyttää pohjana arvioitaessa ekokemin suoritustasoa sen määrittelemissä eitaloudellisissa periaatteissa. toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin taloudellisen, ympäristö ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. taloudellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilintarkastettuihin tietoihin. varmennuksen kriteereinä on käytetty Global reporting initiative (Gri) sustainability reporting Guidelines ohjeiston G3 versiota. johtopäätös tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei ekokemin vuotta 212 koskeva yhteiskuntavastuuraportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmennuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asianmukaista selvitystä ekokemin yhteiskuntavastuun tuloksista. tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina raportoidut tiedot ole vertailu kelpoisia vuoden 212 raportin tietojen kanssa. vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. helsingissä 3. huhtikuuta 213 Säästämme luonnonvaroja Kouvolan seudulla Säästämme luonnonvaroja Kuopion seudulla Uusioöljyjen valmistusta äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Keräysöljyjä kierrätetty yli 3 4 Ekokem on toiminut ämsän seudulla 25 vuotta Säästämme luonnonvaroja Pohjois-Suomen alueella ämsän seudulla työskentelee 6ekokemiläistä varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet: arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon keräämisestä yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet raportin eri osa alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi olen arvioinut ekokemin suomen toimintoja ja toimintatapoja iso 91, iso 141 ja ohsas 181 järjestelmien seuranta arviointien yhteydessä. Inspecta Sertifiointi Oy helena kunttu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuusjärjestelmien pääarvioija, emas todentaja, päästökaupan ja sähkön alkuperän todentaja Teollisuusjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn noin 83 Säästämme luonnonvaroja Porin seudulla Palautettu jätettä hyötykäyttöön yli 23 Kouvolan seudulla työskentelee 14 ekokemiläistä Teollisuus- ja yritysjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn lähes 55 Säästämme luonnonvaroja Salon seudulla Palautettu jätettä hyötykäyttöön lähes 42 Kuopion seudulla työskentelee 11 ekokemiläistä ätteenpolton jätteiden käsittelyä Biologisten käsittelymenetelmien kehittämistä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Säästämme luonnonvaroja Turun seudulla Teollisuuden ja jätteenpolton jätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Teollisuusjätteiden käsittelyä Pilaantuneiden maiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Yritysjätteiden käsittelyä Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn lähes 63 Palautettu jätettä hyötykäyttöön yli 12 Porin seudulla työskentelee 4ekokemiläistä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn yli 48 Palautettu jätettä hyötykäyttöön lähes 18 Salon seudulla työskentelee 2ekokemiläistä Vastaanotettu jätettä käsittelyyn noin 56 Toimitettu energiahyödynnettäväksi yli 18 Turun seudulla työskentelee 16 ekokemiläistä Etuliitteitä Kerroin Etuliite ja tunnus 1 = 1 9 giga G 1 = 1 6 mega M 1 = 1 3 kilo k Energiayksiköiden välisiä muuntokertoimia 1 MWh = 3,6 G 1 G =,278 MWh 1 GWh = 1 MWh 1 TWh = 1 GW 3 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

18 Ekokemin toimipaikat Sakabin toimipaikat jäte- ja ympäristöpalvelujen myyntiä Kumla, Tukholma, Göteborg, önköping, Vellinge, Älmhult, Helsingborg, Sundsvall, Gävle, Kiiruna, Luulaja, Uumaja Ekokemin toimipaikat äte- ja ympäristöpalveluiden myyntiä Riihimäki, Turku, Pori, Oulu, Kuopio, Kouvola, Ylivieska ja Seinäjoki Teollisuus- ja yritysjätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelyä Kumla Vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja hyötykäyttöä Kumla Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja varastointia Kumla, Gävle, önköping, Älmhult, Sundsvall Energian tuotantoa Kumla Kiiruna Teollisuus- ja yritysjätteiden ja/tai pilaantuneiden maiden käsittelyä Hausjärvi, Kouvola, Pori, Oulu, Kuopio, Salo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Valkeakoski, Tuusula, ärvenpää, Turku, Raisio ja Parainen Vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja hyötykäyttöä Riihimäki, ämsä, Kuopio, Kouvola ja Turku Energian tuotantoa Riihimäki ja Hanko Luulaja Oulu Uumaja Ylivieska Sundsvall Seinäjoki Kuopio ämsä Gävle Pori Valkeakoski Hämeenlinna Hausjärvi Riihimäki Hyvinkää ärvenpää Tuusula Kouvola Göteborg Kumla önköping Tukholma Hanko Salo Parainen Raisio Turku Älmhult Helsingborg Vellinge 32 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 212

19 HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE Kuulojankatu 1, PL 181, 1111 RIIHIMÄKI puh Painotuote ClimateCalc CC-25/FI HÄMEEN KIRAPAINO OY

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2009 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Elisa Eesti Henkilöstö

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot