12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA"

Transkriptio

1 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Kansainväliset metsätilastot perustuvat pääosin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n keräämiin ja julkaisemiin tietoihin maailman metsävaroista sekä raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta. Luvussa esitetään mm. uusimmat tiedot lauhkean ja pohjoisen metsävyöhykkeen metsävaroista maittain. Luvun lopussa on tietoja kansainvälisistä raakapuun hinnoista. Maailman metsävarat Maapallon metsävaroja on arvioitu noin kymmenen vuoden välein luvulta alkaen. Arvioinnin tarkoituksena on tarjota kansainvälisesti vertailukelpoista ja luotettavaa metsävaratietoa, seurata metsävaroissa tapahtuvia muutoksia ja tarjota perusteita kestävän metsätalouden edistämiseksi. Viimeisin maapallon metsävaroja koskeva kysely on tehty vuoden 1998 aikana ja sen tulokset on julkaistu alkuvuodesta 2000 (taulukot 12.2 ja 12.3). Julkaistut metsävaratiedot kattavat toistaiseksi vain ns. teollistuneet maat, joiksi luetaan Euroopan ja IVY -alueen maat, Kanada, Yhdysvallat, Australia, Japani ja Uusi- Seelanti (Temperate and Boreal Forest Resource Assessment, TBFRA 2000). TBFRA 2000 on osa globaalia metsävarojen arviointia (FRA 2000), jota koordinoi Roomassa sijaitseva FAO:n metsäosasto ja jonka käytännön toteuttamisesta vastaa YK:n ja Euroopan talouskomission (UN-ECE) toimisto Genevessä. TBFRA 2000:n yhtenä tavoitteena on ollut tehdä eri maiden metsävaratiedot entistä enemmän kansainvälisesti vertailukelpoisiksi, mikä on edellyttänyt eri maista kerättävien tietojen yhdenmukaistamista. Yhtenäisestä käsitteistöistä johtuen TBFRA 2000 metsävaratiedot poikkeavat useiden maiden osalta kansallisissa metsätilastoissa esitetyistä tiedoista. Olennaisin ero TBFRA 2000:n ja sitä edellisen arvioinnin (Forest Resources Assessment 1990, FRA 1990) välillä on se, että uusimmassa arvioinnissa metsäksi luokitellaan maaalue, jossa puuston latvuspeittävyys on vähintään 10 prosenttia, kun se edellisessä selvityksessä oli 20 prosenttia. Suomeen sovellettuna tämä merkitsee, että suurin osa kitumaasta on jatkossa kansainvälisissä vertailuissa metsämaata. TBFRA 2000:n mukainen metsämaan pinta-ala on esimerkiksi Euroopan unionin alueella liki 20 prosenttia suurempi verrattuna edellisen arvioinnin tietoihin. Vastaavasti puuston tilavuus metsämaalla on noin 25 prosenttia suurempi. Varsinaisten metsävaratietojen lisäksi TBFRA aineisto kattaa mm. seuraavat aihealueet: metsien biodiversiteettiä ja metsäalueiden suojelutilannetta kuvaavat tiedot metsätaseeseen ja puuston hiilivaroihin vaikuttavat tiedot metsien kuntoa ja metsätuhoja koskevat tiedot metsien suojavaikutukseen sekä metsien sosio-ekonomisiin tehtäviin liittyvät tiedot Koko maailman metsävaroja koskevat alustavat tulokset (Forest Resource Assessment- 2000, FRA 2000) on tavoitteena julkaista vielä vuoden 2000 aikana. Edellisen, koko maailmaa koskevan arvioinnin tulokset (taulukko 12.1) ovat ilmestyneet vuosina kolmessa erillisessä julkaisussa. Lisää metsävaratietoja löytyy mm. Eurostatin EU -maita käsittelevästä Metsätilastollinen vuosikirja 321

2 12 International forest statistics Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa EU -maissa 1999 TUOTANTO Raakapuu Sahatavara josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puumassa Paperi ja havupuu viilu kartonki m³ t Euroopan unioni Alankomaat Belgia-Luxemburg Espanja Irlanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Portugali Ranska Ruotsi Saksa Suomi Tanska VIENTI Raakapuu Sahatavara josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puumassa Paperi ja havupuu viilu kartonki m³ t Euroopan unioni Alankomaat Belgia-Luxemburg Espanja Irlanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Portugali Ranska Ruotsi Saksa Suomi Tanska TUONTI Raakapuu Sahatavara josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puumassa Paperi ja havupuu viilu kartonki m³ t Euroopan unioni Alankomaat Belgia-Luxemburg Espanja Irlanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Portugali Ranska Ruotsi Saksa Suomi Tanska Lähde: Eurostat, ennakkotietoja 322 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

3 12 Kansainvälisiä metsätilastoja metsätilastojulkaisusta (Forestry Statistics Data ) sekä Euroopan Metsäinstituutin ja UN-ECE Timber Committee:n tietokannoista. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotantoa sekä ulkomaankauppaa koskevat tiedot (taulukot ja ) on kerätty FAO:n FAOSTAT Forestry Data -tilastotietokannasta, joka sisältää maailman eri maiden tiedot vuodesta 1961 alkaen. FAOSTAT -tietokannassa tiedot ovat noin kaksi vuotta vanhoja, esimerkiksi vuonna 2000 julkaistiin vuoden 1998 lopulliset tiedot. Vastaavat tiedot ilmestyvät vuosittain myös FAO Yearbook of Forest Products -kirjassa (viimeisin vuosilta ). Kirjan ja FAOSTAT -tietokannan tiedot saattavat poiketa toisistaan, koska tietokantaa päivitetään jatkuvasti. Tiedot EU-maiden vuoden 1999 raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta on esitetty luvun tietotaulussa. Luvun tuotanto- ja ulkomaankauppatilastot on ryhmitelty maanosittain. Suuralueittaiset yhteenvetotiedot sisältävät kunkin alueen kaikkien maiden yhteenlasketut tiedot, vaikka eri maista, EU -maita lukuun ottamatta, on esitetty vain tärkeimmät. Taulukoissa on luovuttu Euroopan jakamisesta kolmeen eri suuralueeseen ja siirrytty jakoon Euroopan unioni sekä muu Eurooppa. Eurooppaan kuuluvat tässä, kuten metsävaroja kuvaavassa taulukossa 12.2, myös Venäjä, Moldova, Ukraina ja Valko- Venäjä. Raakapuun hakkuita (taulukko 12.4 ja kuva 12.2) sekä ulkomaankauppaa (taulukot 12.8 ja 12.9) kuvaavien taulukoiden sisältö on muuttunut edellisissä Metsätilastollisissa vuosikirjoissa esitetyistä johtuen FAO:n tekemistä luokittelumuutoksista. Taulukoissa esitetty polttopuu (Fuelwood) sisältää tässä myös puuhiilen tuottamiseen käytetyn raakapuun, mutta ei tähän puutavaralajiin aikaisemmin kuuluneita puuhiilen tuotantomääriä (Fuelwood and charcoal). Muutos pienentää esimerkiksi ajanjaksolla polttopuun vuotuisia kokonaistuotantomääriä keskimäärin 125 milj. m³. Alueellisesti muutos vaikuttaa eniten Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan polttopuutuotannon tilastointiin. Vuonna 1998 puuhiiltä tuotettiin koko maailmassa noin 130 milj. m³ (22 milj. tonnia), josta hieman yli puolet Afrikassa. Raakapuun ulkomaankauppataulukoissa Raakapuu yhteensä -tiedot koostuvat jatkossa vain havu- ja lehtiainespuun sekä polttopuun yhteenlasketuista määristä. Raakapuuksi aikaisemmin luokiteltu hake ja jätepuu (Chips, particles and wood residues) on erotettu taulukossa omaksi puutavaralajikseen ja kattaa ainoastaan metsäteollisuuden sivutuottena syntyneen hake- ja jätepuun. Sen sijaan suoraan metsäteollisuuden prosessiin haketettu metsähake kuuluu raakapuuhun. On huomattava, että kansainvälisissä tilastoissa raakapuun määrät ilmoitetaan kuorettomina tilavuuksina, kun kotimaisissa tilastoissa käytetään kuorellisia tilavuuksia. (ks. luvut 4 ja 10). Suomen koko raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli FAO:n mukaan vuonna 1998 kaikkiaan noin 11 mrd. dollaria eli noin 8 prosenttia koko maailman metsätuotteiden viennin arvosta (taulukko 12.14). Tällä Suomi sijoittuu eri maiden välisessä vertailussa kolmanneksi Kanadan (18 %) ja Yhdysvaltojen (13 %) jälkeen. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden viennin osuus Suomen kokonaistavaraviennistä oli vuosina 1998 ja 1999 kaikkiaan 29 prosenttia (luku 10). Suomen osuus tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja viennistä vuonna 1998 on esitetty kuvassa Suomen asema paperi- ja kartonkituotteiden viejänä on kansainvälisesti merkittävä (taulukko 12.12) ja perustuu maamme johtavaan asemaan paino- ja kirjoituspapereiden viejänä, kaikkiaan 21 prosenttia koko maailman viennistä. Paperin ja kartonkituotteiden tuotanto on kasvanut maailmanlaajuisesti voimakkaasti viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana (kuva 12.3). Kun tuotanto vuonna 1961 oli noin tonnia, sen määrä oli luvun loppupuolelle tultaessa kasvanut liki nelinkertaiseksi. Vuonna 1999 tuotannon määräksi arvioitiin 316 milj. tonnia (taulukko 12.7). Kasvua Metsätilastollinen vuosikirja 323

4 12 International forest statistics vuoteen 1998 verrattuna oli lähes 5 prosenttia (Pulp and Paper International). Taulukossa 12.7 on esitetty tietoja paperin ja kartongin tuotannosta, kulutuksesta sekä keräyspaperin talteenotosta ja kierrätyksestä vuodelta Tilaston heikkoutena Suomen näkökulmasta on se, että paperin näennäiskulutukseen (tuotanto+tuonti-vienti) perustuva kotimaisen kulutuksen laskenta antaa liioitellun kuvan suomalaisten paperinkulutuksesta. Tilasto ei ota riittävästi huomioon erilaisten Suomessa tuotettujen painotuotteiden nettovientiä eikä esimerkiksi vientituotteiden paperi- ja kartonkipakkauksia ja vastaavia (ks. taulukko 9.6). Vientipainotteisesta tuotannosta johtuen myös keräyspaperin talteenottoaste jäi Suomessa pienemmäksi kuin esim. EU:ssa keskimäärin. FAOSTAT Forestry Data -tilastotietokannan lisäksi tietoja ECE -maiden (Euroopan ja IVY -alueen maat, Yhdysvallat, Kanada ja Israel) raakapuun ja metsäteollisuus- tuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta ja näennäiskulutuksesta on saatavilla UN-ECE Timber Committee:n kotisivulta Market Statistics -tilastosta. Aikasarja kattaa viisi viimeistä tilastoitua vuotta. Tiedot julkaistaan vuosittain myös UN- ECE/FAO Timber Bulletin -sarjassa nimellä Forest Products Statistics (viimeisin vuosilta ). Sekä FAOSTAT että Forest Products Statistics - tiedot perustuvat samaan kyselyyn, mutta jälkimmäisen tiedot ovat suppeamman alueittaisen koostumuksen takia saatavilla noin vuotta aikaisemmin. Keskeiset EU -maiden metsätilastot löytyvät Eurostatin julkaisusta Forestry Statistics Data Kansainväliset raakapuun hinnat Kansainvälisiä raakapuun hintoja tilastoidaan säännöllisesti UN-ECE Timber Committee:n julkaisemassa Forest Products Prices -julkaisussa (UN-ECE/FAO Timber Bulletin, viimeisin vuosilta ). Julkaisu sisältää raakapuun hintojen lisäksi myös eri metsäteollisuustuotteiden kuukausihintasarjoja pääpainon ollessa ulkomaankauppatilastoihin perustuvilla vienti- ja tuontihinnoilla (yksikköarvoilla). Eri maiden raakapuun hinnoista on parhaiten saatavilla hankintahintoja, jotka on myös yleensä määritelty tienvarsihintana. Kansainvälisten raakapuun hintatilastojen vertailukelpoisuutta heikentää se, että eri maissa mittayksiköt, puulajit sekä eri puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi taulukoissa esitettyjä eri maiden raakapuun hintasarjoja tulisikin käyttää lähinnä kunkin maan sisäisen hintakehityksen arviointiin. Suomen metsäalan kehitysyhteistyö Vuonna 1999 Suomi tuki erilaisia metsäalan kehitysyhteistyöhankkeita yhteensä noin 92 miljoonalla markalla (taulukko 12.22), josta yli kaksi kolmasosaa oli lahjamuotoista apua. Eniten varoja käytettiin kohdemaiden metsä- ja puutalouden suunnitteluun sekä metsätalouden instituutioiden kehittämiseen, noin 60 prosenttia koko tuesta ja liki 85 prosenttia lahja-avusta. Tärkeimpiä metsäalan kehitysyhteistyön yksittäisiä kohdemaita Namibia ja Laos. Suurin korkotukiluottojen kohdemaa oli Thaimaa. Metsäalalle suunnatun kehitysavun osuus oli ennakkotietojen mukaan vuonna 1999 noin 4 prosenttia Suomen maksamasta koko julkisesta kehitysavusta. Kirjallisuus Literature Maailman metsävarat DeFries, R.S, Hansen, M.C., Townshend, J.R.G., Janetos, A.C. & Loveland, T.R. A new global 1- km dataset of percentage tree cover derived from remote sensing. Global Change Biology, Volume 6, Issue 2, February Eurostat Forestry Statistics Eurostat, Luxemburg, p. Forest resources assessment 1990: Global synthesis. FAO Forestry Paper 124. FAO, Rome, p. Forest resources assessment 1990: Tropical countries. FAO Forestry Paper 112. FAO, Rome, p. + annexes. Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand. Main report. Geneva Timber and Forest Study Papers, No. 17. United Nations, New York and Geneva, p. The Forest Resources of the Temperate Zones. The 324 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

5 12 Kansainvälisiä metsätilastoja UN-ECE/FAO 1990 Forest Resource Assessment. Volume 1: General Forest Resource Information. ECE/FAO, New York, p. Kuusela, K Forest Resources in Europe European Forest Institute. Research Report 1. Cambridge University Press. 154 p. Palo, M. & Uusivuori, J. (eds.) World Forests, Society and Environment. World Forests, Volume 1. Kluwer Academic Publishers. 404 p. State of the World s Forests Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, p. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa Diesen, M (ed.) Economics of the pulp and paper industry. Papermaking Science and Technology, Book 1. Helsinki, Fapet. 186 p. European Timber Trends and Prospects to the Year 2000 and beyond. Volume I and II. UN-ECE and FAO. United Nations, New York, p. and 323 p. European Timber Trends and Prospects: into the 21st century. Geneva Timber and Forest Study Papers. UN-ECE and FAO. United Nations, New York and Geneva, p. FAO Yearbook of Forest Products FAO Forestry Series No. 32. FAO, Rome, p. Forest Products Annual Market Review Timber Bulletin, Volume LIII (2000), No p. Forest Products Statistics Timber Bulletin, Volume LII (1999), No 2. United Nations. New York and Geneva, p. Hazley, C., J Forest-Based and Related Industries of the European Union - Industrial Districts, Clusters and Agglomerations. ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy. B 160 Series. 427 p. Hetemäki, L Metsäsektori Pihlaja -sarja; 2. Metsälehti -kustannus. 155 s. Pulp and Paper International, Annual Review, July Skogsstatistisk årsbok Sveriges officiella statistik. Skogsstyrelsen, Jönköping, s. Kansainväliset raakapuun hinnat Aastaraamat Mets 99. Yearbook Forest 99. Metsaamet. Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus. Tartu p. Forest Products Prices UN-ECE Timber Bulletin, Volume LII (1999), No s. Lietuvos miško ukio statistika Lithuanian Statistical Yearbook of Forestry. Centre of Forest Economics. Vilnius, p. ZMP- Marktbilanz Forst und Holz ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH. Bonn. 179 s. Muut tietolähteet Other sources of information Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) - Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape. Euroopan Metsäinstituutti - European Forest Institute - Eurostat, Luxemburg Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria FAOSTAT Forestry Data - Mišku Ekonomikos Centras (MEC) - Centre of Forest Economics, Lithuania Riigimetsa Majandamise Keskus - State Forest Management Centre, Estonia - Skogsstyrelsen - National Board of Forestry, Sweden - Statistisk Centralbyrå - Statistics Norway Suomen Pankki, tilastopiste Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto UN-ECE Timber Committee - Metsätilastollinen vuosikirja 325

6

7 12 Kansainvälisiä metsätilastoja milj. m³ kuoretta 4000 mill. m³ underbark 1200 milj. m³ kuoretta mill. m³ underbark Raakapuu - Roundwood Polttopuu - Fuelwood Ainespuu - Industrial roundwood Aasia Asia Pohjois-Amerikka North America Afrikka Africa Eurooppa Latinalainen Amerikka Europe Latin America Oseania - Oceania Lähde - Source: FAOSTAT Vuosi - Year Vuosi - Year Kuva 12.2 Raakapuun hakkuut Koko maailma Figure 12.2 Roundwood production, Whole world 600 milj. m³ mill. m³ 300 milj. t mill. m.t. Sahatavara - Sawn goods Paperi ja kartonki Havusahatavara - Softwood Paper and paperboard Lehtisahatavara - Hardwood Lähde - Source: FAOSTAT Vuosi - Year Vuosi - Year Kuva 12.3 Sahatavaran ja paperin ja kartongin tuotanto Koko maailma Figure 12.3 Production of sawn goods and paper and paperboard, Whole world Metsätilastollinen vuosikirja 327

8 12 International forest statistics KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Tuotanto Production 309 milj. m³ - mill. m³ Vienti Exports 97 milj. m³ - mill. m³ HAVUSAHATAVARA SAWN SOFTWOOD FIN USA CAN JAP RUS Muut - Others ÃÃ FIN CAN SWE AUS RUS Muut - Others PUUMASSA WOOD PULP Tuotanto Production 159 milj. t - mill. m.t. Vienti Exports 35 milj. t - mill. m.t. FIN USA CAN JAP SWE Muut - Others FIN CAN USA SWE BRA Muut - Others PAPERI JA KARTONKI PAPER AND PAPERBOARD Tuotanto Production 294 milj. t - mill. m.t. FIN USA CHI JAP CAN Muut - Others Vienti Exports 90 milj. t - mill. m.t. FIN CAN USA SWE GER Muut - Others % FIN Suomi AUS Itävalta BRA Brasilia CAN Kanada Finland Austria Brazil Canada GER Saksa Germany JAP Japani Japan SWE Ruotsi Sweden RUS Venäjä Russian Federation CHI Kiina China Lähde - Source: FAOSTAT Kuva 12.4 Suomi metsäteollisuustuotteiden tuottajana ja viejänä 1998 Figure 12.4 Finland s position among the leading producers and exporters of some major forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry

9 12 Kansainvälisiä metsätilastoja 12.1 Maailman metsävaratietoja 1990 (FRA 1990) Global forest resource data, 1990 (FRA 1990) Väkiluku Maapinta- Metsämaa Forest land ala Pinta-ala Osuus maa- Puuston pinta-alasta tilavuus Alue ja maa Region and country Population Land area Area Percentage of Growing stock land area volume milj. % milj. m³ kuorineen mill. milj. ha - mill. ha per cent mill. m³ overbark Eurooppa ¹ Europe ¹ 507,3 472,4 146,0 30, Ent. Neuvostoliitto Former USSR 293, ,9 816,2 37, Pohjois-Amerikka North America 301, ,0 457,1 24, Kanada Canada 29,9 922,1 244,6 26, Yhdysvallat USA 271,6 915,9 212,5 23, Oseania ² Oceania ² 28,6 849,1 90,7 10, Australia Australia 18,2 768,2 40,9 5, Papua-Uusi-Guinea Papua New Guinea 4,5 45,3 36,9 81, Uusi-Seelanti New Zealand 3,6 26,8 7,9 29,4 396 Muut Others 2,3 8,8 5,0 56,6 560 Afrikka Africa 757, ,0 520,2 17, Angola Angola 11,6 124,7 22,2 17,8 854 Botswana Botswana 1,5 56,7 13,9 24,6 287 Etelä-Afrikka South Africa 43,3 122,1 8,5 7,0 713 Etiopia ³ Ethiopia ³ 63,5 110,1 13,9 12,6 977 Gabon Gabon 1,1 25,8 17,9 69, Ghana Ghana 18,3 22,8 9,0 39,7 478 Kamerun Cameroon 13,9 46,5 19,6 42, Keski-Afrikan tasavalta Central African Republic 3,4 62,3 29,9 48, Kongo Congo 2,7 34,2 19,5 57, Kongon dem. tasavalta (ent. Zaire) Congo Dem. Rep. (former Zaire) 48,0 226,7 109,2 48, Madagaskar Madagasgar 15,8 58,2 15,1 26,0 915 Marokko Morocco 27,5 44,6 3,8 8,6 159 Mosambik Mozambique 18,3 78,4 16,9 21,5 641 Nigeria Nigeria 118,4 91,1 13,8 15, Norsunluurannikko Ivory Coast 14,3 31,8 5,5 17, Sambia Zambia 8,5 74,3 31,4 42,2 808 Sudan Sudan 27,9 237,6 41,6 17, Tansania Tanzania 31,5 88,4 32,5 36, Muut Others 288, ,8 96,0 6, Latinalainen Amerikka ja Karibia Latin America & Caribbean 491, ,5 950,0 47, Argentiina Argentina 35,7 273,7 33,9 12, Bolivia Bolivia 7,8 108,4 48,3 44, Brasilia Brazil 163,1 845,7 551,1 65, Chile Chile 14,6 74,9 7,9 10, Ecuador Ecuador 11,9 27,7 11,1 40, Guyana Guyana 0,8 19,7 18,6 94, Kolumbia Colombia 37,1 103,9 53,0 51, Meksiko Mexico 94,3 190,9 55,4 29, Peru Peru 24,4 128,0 67,6 52, Ranskan Guayana French Guiana 0,2 8,8 8,0 90, Surinam Suriname 0,4 15,6 14,7 94, Venezuela Venezuela 22,8 88,2 44,0 49, Muut Others 78,7 131,1 36,4 27, Aasia Asia 3 465, ,1 474,2 17, Etelä-Korea Republic of Korea 45,7 9,9 7,6 77,0 460 Filippiinit Philippines 70,7 29,8 6,8 22, Indonesia Indonesia 203,5 181,2 109,8 60, Intia India 960,2 297,3 65,0 21, Iran Iran 71,5 162,2 1,5 1,0 133 Japani Japan 125,6 37,7 25,1 66, Kamputsea Cambodia 10,5 17,7 9,8 55, Kiina China 1 243,7 932,6 133,3 14, Laos Laos 5,2 23,1 12,4 53, Malesia Malaysia 21,0 32,9 15,5 47, Myanmar Myanmar 46,8 65,8 27,2 41, Thaimaa Thailand 59,1 51,1 11,6 22,8 790 Turkki Turkey 62,8 77,0 8,9 11,5 762 Vietnam Viet Nam 76,5 32,5 9,1 28,0 989 Muut Others 462,3 725,5 30,5 4, KOKO MAAILMA WHOLE WORLD , Ilman Kyprosta, Turkkia ja Israelia, jotka lisätty Aasiaan - Excluding Cyprus, Turkey and Israel which here belong to Asia 2 Australia, Uusi-Seelanti ja eteläisen Tyynenmeren saaret - Including Australia, New Zealand and South Pacific islands 3 Entinen Etiopia ja Eritrea - former P.D.R Ethiopia Lähteet - Sources: Forest resources assessment 1990, Global synthesis, FAO ja State of the World s Forests 1999, FAO Metsätilastollinen vuosikirja 329

10 Euroopan metsävaratietoja (TBFRA 2000) Forest resource data for Europe (TBFRA 2000) Kaikki metsät Talousmetsät Forest and other wooded land, total Forests available for wood supply Alue ja maa Region and country Väkiluku Maa- Pinta-ala Puuston tilavuus Metsämaan Metsämaan josta yksityis- Puuston Puuston Puuston pinta-ala ala 1 ala metsien osuus, % tilavuus vuotuinen vuotuinen Population Land area Area Growing Forest land Forest land Of which Growing nettokasvu hakkuupoistuma stock volume area 1 area non-industrial, stock Net annual Annual milj. milj.m 3 kuorineen private owner- volume increment fellings mill ha ha mill.m 3 overbark ha ha ship, per cent milj.m 3 kuorineen - mill.m 3 overbark 12 International forest statistics Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands 15, , ,1 2,2 1,4 Belgia Belgium 10, , ,8 5,1 4,4 Espanja Spain 39, , ,8 28,6 11,0 Irlanti Ireland 3, , ,0 3,5 2,3 Iso-Britannia United Kingdom 58, , ,0 14,6 9,5 Italia Italy 57, , ,7 18,7 8,7 Itävalta Austria 8, , ,3 27,3 19,5 Kreikka Greece 10, , ,8 3,5.. Luxemburg Luxembourg 0, , ,4 0,7.. Portugali Portugal 9, , ,0 12,9 11,2 Ranska France 58, , ,7 92,3 60,2 Ruotsi Sweden 8, , ,5 85,4 66,1 Saksa Germany 82, , ,0 89,0 48,6 Suomi Finland 5, , ,0 72,5 54,3 Tanska Denmark 5, , ,0 3,2 2,2 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Muu Eurooppa Other Europe Albania Albania 3, , ,6 0,9 0,7 Bosnia ja Herzegovina Bosnia and Herzegovina 3, , ,2.. 1,2 Bulgaria Bulgaria 8, , ,1 10,2 4,9 Islanti Iceland 0, , ,4 0,0 - Jugoslavia Yugoslavia 10, , ,5 6,1 3,1 Kroatia Croatia 4, , ,7 7,1 4,6 Latvia Latvia 2, , ,3 11,1 6,6 Liechtenstein Liechtenstein 0, , ,4 0,0 0,0 JATKUU CONT.

11 Metsätilastollinen vuosikirja 12.2 JATKOA CONTINUATION Kaikki metsät Talousmetsät Forest and other wooded land, total Forests available for wood supply Alue ja maa Region and country Väkiluku Maa- Pinta-ala Puuston tilavuus Metsämaan Metsämaan josta yksityis- Puuston Puuston Puuston pinta-ala ala ala metsien osuus, % tilavuus vuotuinen vuotuinen Population Land area Area Growing Forest land Forest land Of which Growing nettokasvu hakkuupoistuma stock volume area area non-industrial, stock Net annual Annual milj. milj.m 3 kuorineen private owner- volume increment fellings mill ha ha mill.m 3 overbark ha ha ship, per cent milj.m 3 kuorineen - mill.m 3 overbark Liettua Lithuania 3, , ,4 8,5 5,2 Makedonia Macedonia 2, , ,0 Malta Malta 0, , Moldova Moldova 4, , ,9 0,6 0,5 Norja Norway 4, , ,4 22,0 11,6 Puola Poland 38, , ,0 39,4 30,5 Romania Romania 22, , Slovakia Slovakia 5, , ,5 12,3 7,1 Slovenia Slovenia 2, , ,5 6,1 2,3 Sveitsi Switzerland 7, , ,2 8,2 7,1 Tšekki Czech Republic 10, , ,2 20,4 16,2 Ukraina Ukraine 50, , ,5 21,3 8,5 Unkari Hungary 10, , ,3 9,9 5,9 Valko-Venäjä Belarus 10, , ,5 24,6 9,5 Venäjä Russian Federation 147, , ,2 742,0 125,5 Viro Estonia 1, , ,1 7,1 4, Metsässä puiden latvuspeittävyys on yli 10 prosenttia ja alueen koko yli 0,5 hehtaaria. Puiden tulisi täysikasvuisina saavuttaa vähintään 5 metrin pituus. Land with tree crown cover of more than 10 per cent and area of more than 0.5 ha. The trees should be able to reach a minimum height of 5 m at maturity in situ. 2 Vain metsämaa - Forest land only Lähde - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, FAO 12 Kansainvälisiä metsätilastoja

12 Muiden maiden metsävaratietoja (TBFRA 2000) Forest resource data for some other countries (TBFRA 2000) Kaikki metsät Talousmetsät Forest and other wooded land, total Forests available for wood supply Alue ja maa Region and country Väkiluku Maa- Pinta-ala Puuston tilavuus Metsämaan Metsämaan josta yksityis- Puuston Puuston Puuston pinta-ala ala ala metsien osuus, % tilavuus vuotuinen vuotuinen Population Land area Area Growing Forest land Forest land Of which Growing nettokasvu hakkuupoistuma stock volume area area non-industrial, stock Net annual Annual milj. milj.m 3 kuorineen private owner- volume increment fellings mill ha ha mill.m 3 overbark ha ha ship, per cent milj.m 3 kuorineen - mill.m 3 overbark 12 International forest statistics Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada 30, , ,6 227,5.. Yhdysvallat USA 274, , ,0 694,0 523,0 Australia Australia 18, , ,7 34,6 19,6 Japani Japan 126, , ,1 69,2 29,0 Uusi-Seelanti New Zealand 3, , ,7 33,7 22,7 Turkki Turkey 62, , ,3 32,5 17,4 Lähde - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, FAO Finnish Statistical Yearbook of Forestry

13 12 Kansainvälisiä metsätilastoja 12.4 Raakapuun hakkuut maittain 1998 Roundwood production by country, m 3 kuoretta m 3 underbark Havupuu Lehtipuu Raakapuu Industrial roundwood, Industrial roundwood, Polttopuu 2 yhteensä Alue ja maa Region and country softwood hardwood Tukkipuu Kuitupuu Kaikkiaan 1 Tukkipuu Kuitupuu Kaikkiaan 1 Fuelwood 2 Roundwood Logs Pulp- Total 1 Logs Pulp- Total 1 total wood wood Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia-Luxemburg 3 Belgium-Luxembourg Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Puola Poland Romania Romania Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Valko-Venäjä Belarus Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Etiopia Ethiopia Kamerun Cameroon Kongon dem. tasavalta Congo Dem. Rep Nigeria Nigeria Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Chile Chile Meksiko Mexico Muut Others Aasia Asia Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina 4 China Malesia Malaysia Turkki Turkey Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Sisältää myös muun raakapuun, kuten pylväät, kaivospölkyt, paalut ja vastaavat. - Includes also other industrial roundwood, such as poles, pitprops, posts etc. 2 Sisältää myös puuhiilen tuottamiseen käytetyn raakapuun. - Fuelwood used for charcoal production is also included. 3 FAO:n tilastoimat raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja ulkomaankauppatiedot ilmoitetaan Belgian ja Luxemburgin talousliiton (BLEU) tietoina. - Volumes for production and foreign trade of roundwood and forest industry products compiled by FAO are presented for Belgium-Luxembourg Economic Union (BLEU). 4 FAO:n tilastoimat raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja ulkomaankauppatiedot sisältävät Taiwanin tiedot. Hongkongin tiedot ilmoitetaan erikseen. - Volumes for production and foreign trade of roundwood and forest industry products compiled by FAO include the data for Taiwan. The data for Hong Kong is reported separately. Lähde - Source: FAOSTAT Forestry Data Metsätilastollinen vuosikirja 333

14 12 International forest statistics 12.5 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto maittain 1998 Production of sawn goods and wood-based panels by country, m 3 Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy Sawn goods Plywood and Particle Fibreboard Alue ja maa Region and country Havupuu Lehtipuu veneer sheets board Softwood Hardwood Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Puola Poland Romania Romania Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Valko-Venäjä Belarus Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Ghana Ghana Kamerun Cameroon Nigeria Nigeria Norsunluurannikko Ivory Coast Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Chile Chile Ecuador Ecuador Meksiko Mexico Muut Others Aasia Asia Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Malesia Malaysia Turkki Turkey Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Suomen sahatavaran ja puulevyjen tuotantotiedot on esitetty taulukossa 9.2. Production of sawn goods and wood-based panels in Finland in is presented in Table 9.2. Lähde - Source: FAOSTAT Forestry Data 334 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

15 12 Kansainvälisiä metsätilastoja 12.6 Massan, paperin ja kartongin tuotanto maittain 1998 Production of pulp, paper and paperboard by country, t m.t. Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Mekaaniset Puolikemial- Sellu 1 Sanomalehti- Paino- ja Muu paperi Yhteensä Alue ja maa Region and country massat liset massat paperi kirjoituspaperi ja kartonki Mechanical Semi-chem- Chemical Newsprint Printing and Other paper Total pulp ical pulp pulp 1 writing paper and paperboard Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Puola Poland Slovakia Slovakia Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Afrikka Africa Egypti Egypt Etelä-Afrikka South Africa Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Chile Chile Meksiko Mexico Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea Republic of Korea Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Sisältää sulfaatti- ja sulfiittisellun lisäksi liukosellun ja muusta kuin puukuidusta valmistetun sellun. The following commodities are included: chemical wood pulp, dissolving wood pulp and other fibre pulp. Suomen massan, paperin ja kartongin tuotantotiedot on esitetty taulukoissa 9.3 ja 9.4. Production of pulp, paper and paperboard in Finland in is presented in Tables 9.3 and 9.4. Taulukossa 12.7 tietoja eri maiden paperin ja kartongin tuotannosta Information on production of paper and paperboard in some countries in 1999 is available in Table Lähde - Source: FAOSTAT Forestry Data Metsätilastollinen vuosikirja 335

16 12 International forest statistics 12.7 Paperin ja kartongin tuotanto ja kulutus eri maissa 1999 Production and consumption of paper and paperboard in various countries, 1999 Paperi ja kartonki Keräyspaperi Paper and paperboard Waste paper Tuotanto Näennäiskulutus 1 Talteenotto Talteenotto- Käyttö raaka- Käyttö- Apparent consumption 1 Recovery aste 2 aineena aste 3 Kaikkiaan Asukasta kohti Kaikkiaan Asukasta kohti Recovery Use as Utilisation Alue ja maa Region and country Production Total Per capita Total Per capita rate 2 rawmaterial rate t % t % t m.t. kg m.t. kg per cent m.t. per cent Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Luxemburg Luxembourg Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Puola Poland Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Afrikka Africa Egypti Egypt Etelä-Afrikka South Africa Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Chile Chile Kolumbia Colombia Meksiko Mexico Venezuela Venezuela Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea Republic of Korea Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Malesia Malaysia Taiwan Taiwan Thaimaa Thailand Turkki Turkey Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Näennäiskulutus = tuotanto + tuonti - vienti. Apparent consumption = production + imports - exports. 2 Talteenottoaste = keräyspaperin talteenotto/paperin ja kartongin näennäiskulutus (vrt. taulukko 9.6 Suomen osalta). Recovery rate = waste paper recovery/apparent consumption of paper and paperboard (compare also to Table 9.6 regarding Finland). 3 Käyttöaste = keräyspaperimassan käyttö raaka-aineena/paperin ja kartongin tuotanto. Utilisation rate = recycled fiber as a fibre source/total paper and paperboard production. Lähde - Source: Pulp and Paper International, July Finnish Statistical Yearbook of Forestry

17 12 Kansainvälisiä metsätilastoja 12.8 Raaka- ja jätepuun vienti maittain 1998 Exports of roundwood and wood residues by country, m 3 kuoretta m 3 underbark Ainespuu Polttopuu Raakapuu Hake ja Yhteensä Industrial roundwood Fuelwood yhteensä jätepuu Alue ja maa Region and country Havupuu Lehtipuu Roundwood Chips, particles Total Softwood Hardwood total and wood residues Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Slovakia Slovakia Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Valko-Venäjä Belarus Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Papua-Uusi-Guinea Papua New Guinea Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Gabon Gabon Kamerun Cameroon Kongo Congo Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Chile Chile Uruguay Uruguay Muut Others Aasia Asia Hongkong Hong Kong Kiina China Pohjois-Korea Korea, Dem. People s Rep Malesia Malaysia Myanmar Myanmar Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Lähde - Source: FAOSTAT Forestry Data Metsätilastollinen vuosikirja 337

18 12 International forest statistics 12.9 Raaka- ja jätepuun tuonti maittain 1998 Imports of roundwood and wood residues by country, m 3 kuoretta m 3 underbark Ainespuu Polttopuu Raakapuu Hake ja Yhteensä Industrial roundwood Fuelwood yhteensä jätepuu Alue ja maa Region and country Havupuu Lehtipuu Roundwood Chips, particles Total Softwood Hardwood total and wood residues Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg Espanja Spain Irlanti Ireland Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Portugali Portugal Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Suomi Finland Tanska Denmark Muu Eurooppa Other Europe Latvia Latvia Liettua Lithuania Norja Norway Puola Poland Slovenia Slovenia Sveitsi Switzerland Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Venäjä Russian Federation Viro Estonia Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Afrikka Africa Egypti Egypt Etelä-Afrikka South Africa Marokko Morocco Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Meksiko Mexiko Trinidad ja Tobago Trinidad and Tobago Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea Republic of Korea Japani Japan Kiina China Muut Others KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Lähde - Source: FAOSTAT Forestry Data 338 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Kansainväliset metsätilastot perustuvat pääosiltaan YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n keräämiin ja julkaisemiin tietoihin maailman metsävaroista sekä raakapuun

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Maapallolla on metsää 3,9 miljardia hehtaaria eli noin 0,7 hehtaaria jokaista maailman ihmistä kohden. Puuta metsissä kasvaa 386 miljardia kiintokuutiometriä. Maailman

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Maapallolla on metsää 3,9 miljardia hehtaaria eli noin 0,7 hehtaaria jokaista maailman ihmistä kohden. Puuta kasvaa metsissä yhteensä 386 miljardia kiintokuutiometriä.

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Maapallolla on metsää 3,9 miljardia hehtaaria eli noin 0,7 hehtaaria asukasta kohden. Puuta metsissä kasvaa yhteensä 386 miljardia kiintokuutiometriä. Suomen osuus maapallon

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Kansainväliset metsätilastot perustuvat pääosin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tilastotuotantoon. Luvun rungon muodostavat taulukot maailman metsävaroista

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Maapallon maapinta-alasta on metsää noin 30 prosenttia eli 3,9 miljardia hehtaaria, 0,7 hehtaaria jokaista asukasta kohden. Puuta metsissä kasvaa yhteensä 386 miljardia

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Puuston kokonaistilavuus on 527 miljardia kuutiometriä. Metsäpinta-alaltaan

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA FAO julkaisi vuonna 2006 tulokset viimeisimmästä maailman metsävarojen arvioinnista, jonka mukaan maapallolla on metsää noin 4 miljardia hehtaaria eli lähes kolmasosa maapinta-alasta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Lähes kolmasosa, yhteensä noin 4 miljardia hehtaaria, maailman maapinta-alasta on metsää. Puuston kokonaistilavuuden arvioidaan olevan 434 miljardia kuutiometriä. Metsäpinta-alaltaan

Lisätiedot

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Lähes kolmasosa, yhteensä noin 4 miljardia hehtaaria, Maan maapinta-alasta on metsää. Puuston yhteenlaskettu tilavuus oli FAO:n viimeisimmän inventoinnin mukaan 434 miljardia

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Teema 1: Globaali todellisuus 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Maailman metsät ja kasvillisuusvyöhykkeet Metsistä boreaalisella vyöhykkeellä on 1/3. Ne

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2009

Markkinaraportti / heinäkuu 2009 VII/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu 29 Yöpymiset vähenivät Helsingissä Kotimaasta ja etenkin ulkomailta tullut työajan matkailu väheni selvästi heinäkuussa edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Maapallon maapinta-alasta on metsää 3,9 miljardia hehtaaria eli noin 30 prosenttia. Puuta metsissä kasvaa yhteensä 386 miljardia kuutiometriä. Suomen osuus maapallon puustosta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2014

Markkinaraportti / helmikuu 2014 Markkinaraportti / helmikuu 214 Kotimaan yöpymiset nousussa helmikuussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä helmikuussa hieman eli,4 %. Ulkomailta tulleiden yöpymiset vähenivät lähes 12 % kotimaasta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2014

Markkinaraportti / heinäkuu 2014 Markkinaraportti / heinäkuu 214 Yöpymiset kääntyivät laskuun Yöpymiset vähenivät Helsingissä heinäkuussa 2,3 %. Miinus tuli pääasiassa kotimaasta yöpymisten vähentyessä lähemmäs neljä prosenttia. Ulkomailta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 13 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Kansainväliset metsätilastot perustuvat pääosin FAO:n tilastotuotantoon. Luvun rungon muodostavat taulukot maailman metsävaroista sekä metsäteollisuustuotteiden tuotannosta

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2013

Markkinaraportti / heinäkuu 2013 Markkinaraportti / heinäkuu 213 Yöpymiset hieman miinuksella heinäkuussa Yöpymisten määrä väheni heinäkuussa Helsingissä aavistuksen verran edellisvuoden heinäkuusta. Miinus tuli kokonaan ulkomailta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2009

Markkinaraportti / huhtikuu 2009 IV/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / huhtikuu 29 Yöpymiset laskeneet vuoden 27 tasolle Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset ovat taloudellisen taantuman hiipuneet selvästi vuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot