Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY"

Transkriptio

1 Lehtivuoret Wind Farm Oy Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 95/2013

2 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Kasvillisuusselvitys... 5 Tutkimusmenetelmät... 5 Lehtivuorten kasvillisuudesta... 5 Turbiinikohtaiset kasvillisuuskuvaukset... 6 Arvokkaat kasvillisuuskohteet Tulokset ja päätelmät Kirjallisuus Tähän raporttiin suositetaan viittaamaan seuraavasti: Seppälä, K. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys Ahlman Group Oy. 2

3 JOHDANTO Tämä raportti esittelee Lehtivuoret Wind Farm Oy:n Ahlman Group Oy:ltä tilaaman Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia sekä putkilokasveihin että luontotyyppeihin. Megatuuli Oy:n tytäryhtiö Lehtivuoret Wind Farm Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Lehtivuorten alueelle. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Osana luontoselvitys- ja kaavoitushanketta toteutettiin kasvillisuusselvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen putkilokasvilajistoa sekä huomionarvoisia luontotyyppejä. Raportista Tässä raportissa esitetään heinä-elokuussa 2013 toteutetun kasvillisuusselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset. SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS Suunniteltu hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Kurikan keskustan länsipuolella. Lähimpiä taajamia ovat koillispuolen Kampinkylä, kaakkoispuolen Kuusistonloukko ja eteläpuolen Juonenkylä. Hankealue on pinta-alaltaan noin 650 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka levittäytyy pohjois-eteläsuunnassa Paharämäkästä Trööminmaahan saakka. Lehtivuorten tuulivoimapuiston alueella on pääosin kuivia, karuja ja kallioisia mäntykankaita, ojitettuja rämeitä, hakkuualoja sekä muita pienialaisia elinympäristöjä. Lounaisosassa on lisäksi maa-aineksenottoalue (kuva 1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden sijaintipaikat esitetään kuvassa 2. 3

4 1655.Lehtivuoret Project Municipality Wind Farm Area 0 km 0.5 km 1 km 1: km Megatuuli Oy Teknobulevardi VANTAA Description Wind Farm Environmental Study Kurikka Date Scale :20000 Drawing N:o Kuva 1. Lehtivuorten tuulivoimapuiston hankealue (sininen katkoviiva). TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvityksestä vastasi luontokartoittaja Keijo Seppälä, joka laati raportin yhdessä luontokartoittaja Santtu Ahlmanin kanssa. 4

5 Kasvillisuusselvitys tutkimusmenetelmät Lehtivuorten tutkimusalueen kasvillisuutta inventointiin 4.7., 5.7., 29.8., ja 3.9., jolloin alue kierrettiin järjestelmällisesti läpi. Maastotyöskentelyssä keskityttiin kuitenkin kartta- ja ilmakuvatarkastelun pohjalta potentiaalisesti arvokkaisiin kohteisiin. Jokainen arvokas kuvio piirrettiin kartta- ja ilmakuvapohjalle ja niistä kirjoitettiin yleisluonnehdinta sekä maankäyttösuositukset. Arvokohteiden lisäksi inventoitiin jokaisen suunnitellun turbiinipaikan ja niiden lähiympäristön kasvillisuus (kuva 2). Maastotöiden aikana kirjattiin lajilistalle kaikki havaitut putkilokasvit, myös villiintyneet koriste- ja hyötykasvit. Arvokkaiden kohteiden tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut ja NT = silmälläpidettävä. Luontotyyppiluokituksen jälkeen suluissa on alueen nimi lähimmän karttapaikan mukaan. Suojeluperusteeseen on kuvattu lyhyesti ne syyt, joiden vuoksi kyseinen alue on syytä suojella. Arvotuksessa on käytetty kolmiportaista luokitusta seuraavasti: 1 = lakikohde, joka on säilytettävä suojeluperusteena olevan lain mukaan, 2 = arvokas alue, joka on uhanalaisuudeltaan joko äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen tai vaarantunut, 3 = arvokas alue, joka suositetaan säilytettävän muiden syiden vuoksi. Tällaisia syitä voivat esimerkiksi erityisen edustava luontotyyppi, nykymittakaavassa poikkeuksellisen iäkäs puusto, suuri lahopuumäärä tai muu monimuotoisuus. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukaan. lehtivuorten kasvillisuudesta Lehtivuorten alue on korkeaa mäkimaata, jonka alueella on Kurikan kaupungin korkein kohta (191 mmy). Soiden osuus on pieni ja rajoittuu suurimmaksi osaksi hankealueen reunoille. Suoalueet ovat ojitettuja ja puustoa kasvavia, eikä merkittävää kasvilajistoa esiinny. Itä-, etelä- ja länsiosissa on nuorten talousmetsien vallitsemaa tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasta sekä osin lehtomaista (OMT) kangasta. Lehtomaisen kankaan laikkuja on esimerkiksi Hautaluoman varren taimikoissa, joissa kasvaa muun muassa koiranheisipensaita. Korkeimmilla kohdilla puusto on karuudesta johtuen mäntyvaltaista ja elinympäristöt puolukka- ja kanervatyypin (VT ja CT) kangasta. Kallioperä on karua vailla merkittävää kalliokasvillisuutta. Reheviä alueita löytyy myös Iso Karhuvuoren pohjois- ja luoteispuolelta sekä Lehtivuoren länsipuolelta. Vesialueita on vähän, vain luoteisosassa sijaitseva vanha, osin veden täyttämä soranottoalue, jonka rannalla on loma-asunto ja siihen liittyviä rakennuksia. Toinen vanha soranottoalue sijaitsee alueen länsiosassa. Soramontun eteläpuolella on metsän ympäröimä, karttaan merkitsemätön, vesialue. Myöskään vesikasvillisuudessa ei mainittavampia lajeja esiinny. 5

6 Kuva 2. Lehtivuorten suunnitellut turbiinipaikat (siniset pallot) sekä muut mahdolliset turbiinipaikat (punaiset pallot). turbiinikohtaiset kasvillisuuskuvaukset Tässä osiossa esitetään jokaisen suunnitellun turbiinipaikan (kuva 2) kasvillisuus. Turbiinikohteesta numero 1 ei ole tarkkaa kuvausta, mutta kyseessä on ojitettu räme. Osiossa esitetään myös muiden mahdollisten turbiinikohteiden kasvillisuuskuvaukset. Peruskuvauksen lisäksi kerrotaan suojeluperuste samoin kuin arvokkaissa kohteissa sekä annetaan mahdolliset maankäyttösuositukset. 6

7 Turbiinipaikka 2 Harvahko ja kivinen kanervatyypin (CT) kuiva rinnemännikkö, jonka pituus on metriä. Sekapuina kasvaa 6 10 metriä pitkiä kuusia, hieskoivuja ja haapoja. Pensaskerroksessa esiintyy katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa valtalajina on kanerva ja variksenmarja, myös puolukkaa ja mustikkaa, nurmilauhaa sekä kangasmaitikkaa esiintyy siellä täällä. 7

8 Turbiinipaikka 3 Kivikkoinen ja harvahko kanervatyypin (CT) kuiva männikkö, jonka keskipituus on metriä. Sekapuina on vähän hieskoivuja. Pensaskerroksessa kasvaa havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on niukkaa; vain kanerva, variksenmarja, puolukka ja mustikka kasvavat. 8

9 Turbiinipaikka 4 Vanhan soramontun reuna, jossa kasvaa kanervatyypin (VT) kuivaa mäntytaimikkoa pituudeltaan 6 12 metriä. Sekapuina on vähän hieskoivuja. Pensaskerroksessa esiintyy katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa valtalajina on kanerva, myös variksenmarjaa, kevätpiippoa sekä nurmilauhaa kasvaa siellä täällä. 9

10 Turbiinipaikka 5 Harvennettu kanervatyypin (CT) kuiva kangasmännikkö, jossa on aluspuina kuusia ja harvakseltaan hieskoivuja. Pensaskerroksessa on katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevina esiintyvät kanerva, puolukka, mustikka ja metsälauha. 10

11 Turbiinipaikka 6 Kallion kupeella kasvava 2 8 metriä korkea mäntytaimikko, joka on kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta. Sekapuina on vähän kuusia. Pensaskerroksessa tavataan katajia sekä havupuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevana esiintyy kanerva, myös variksenmarjaa, metsälauhaa puolukkaa ja mustikkaa kasvaa siellä täällä. 11

12 Turbiinipaikka 7 Ojitettu ja päätehakattu isovarpuräme (IR), jossa kasvaa mänty- ja hieskoivutaimikkoa, pituudeltaan 1 3 metriä. Aluskasvillisuudessa esiintyy kanervaa, suopursua, vadelmaa, tupasvillaa, juolukkaa, puolukkaa, mustikkaa, metsäalvejuurta ja pullosaraa sekä ojissa myös pullo- ja harmaasaraa. 12

13 Turbiinipaikka 8 Kanervatyypin (CT) kuivahkon kankaan kalliomännikkö, jossa puuston pituus on 6 11 metriä. Seassa kasvaa harvakseltaan 5 12-metrisiä kuusia ja hieskoivuja. Pensaskerroksessa esiintyy katajapensaita sekä lehti- ja havupuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevia ovat poronjäkälät ja kanerva. Myös mustikkaa, kevätpiippoa, kangasmaitikkaa ja metsälauhaa kasvaa paikoitellen. 13

14 Turbiinipaikka 9 Kanervatyypin (CT) kuivahko ja kivikkoinen mäntykangas, jossa puuston pituus on 6 10 metriä. Kuusia ja hieskoivuja kasvaa harvakseltaan sekapuina. Pensaskerroksessa esiintyy katajapensaita sekä havu- ja lehtipuiden pikkutaimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevia kasveja ovat kanerva ja puolukka. Myös mustikkaa, variksenmarjaa, metsälauhaa, kangasmaitikkaa ja kevätpiippoa kasvaa siellä täällä. Kivi ja kalliopinnoilla on poronjäkäliä. 14

15 Turbiinipaikka 1 Harvennettu puolukkatyypin (VT) männikkö, jossa puuston keskipituus on metriä. Aluspuina kasvaa pienempiä kuusia. Pensaskerroksessa esiintyy katajia sekä lehtipuun taimia. Aluskasvillisuus on melko niukkaa; siellä täällä kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa, kevätpiippoa, vanamoa ja katinliekoa. Alueella on myös mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. 15

16 Turbiinipaikka 2 Harvahko, kallioinen vanha siemenpuumännikkö, joka on kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta. Aluspuina kasvaa epämääräinen mänty- ja kuusitaimikko, jonka keskipituus on 1 5 metriä. Seassa on harvakseen 5 10-metrisiä hieskoivuja. Pensaskerroksessa esiintyy virpapajuja, katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevina ovat kanerva ja puolukka. Myös mustikka, kangasmaitikka, kevätpiippo, maitohorsma ja metsälauha kasvavat alueella. Alueella on myös puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. 16

17 Turbiinipaikka 3 Kivikkoinen ja harvahko mäntyjen ja koivujen sekataimikko, jonka keskipituus on 3 8 metriä. Pensaskerroksessa on yleisesti havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevina lajeina esiintyvät puolukan lisäksi myös mustikka, kangasmaitikka, metsälauha ja maitohorsma. Kyseessä on sekä puolukkatyypin (VT) kuivahkoa että mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. 17

18 Turbiinipaikka 4 Harvennettu, noin 8 13 metriä korkea puolukkatyypin (VT) kuivahkon ja mustikkatyypin (MT) tuoreen kankaan männikkö. Pensaskerroksessa on havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsevina tavataan puolukkaa, mustikkaa sekä oravanmarjaa. Myös metsälauha, metsämaitikka, kielo, metsätähti ja maariankämmekkä kasvavat alueella. 18

19 Turbiinipaikka 5 Paljas sorakuoppa, jossa ei esiinny kasvillisuutta mainittavasti. Reunavyöhykkeillä on harvahkoa puolukkatyypin (VT) kuivahkoa männikköä. Aluskasvillisuuteen lukeutuu muun muassa puolukka, mustikka ja kangasmaitikka. 19

20 Turbiinipaikka 6 Harvennettu puolukkatyypin (VT) kuivahkon kankaan männikkö, jossa puuston keskipituus on metriä. Aluspuina on vähän kuusia, eikä pensaskerroksessa kasva mitään. Aluskasvillisuuden muodostavat mustikka, puolukka, kangasmaitikka, kanerva, metsälauha ja variksenmarja. Myös mäntykukka kasvaa alueella vähälukuisena. 20

21 Turbiinipaikka 7 Harventamaton ja tiheäkasvuinen metriä korkea männikkö, joka on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Aluspuina on pienempiä kuusia tiheässä, paljon kuolleita männynriukuja sekä vähän hieskoivuja. Pensaskerroksessa esiintyy katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on niukkaa; vain mustikka, kevätpiippo, metsätähti, oravanmarja, puolukka sekä kultapiisku kasvavat alueella. 21

22 Turbiinipaikka 8 Harvennettu metriä korkea männikkö, joka kasvaa puolukkatyypin (VT) kuivahkolla kankaalla. Mäntyjen lisäksi sekapuina on hieman pienempiä kuusia ja hieskoivuja sekä harmaaleppiä. Pensaskerroksessa kasvaa katajia ja kuusien taimia. Aluskasvillisuutta hallitsevat puolukan ja mustikan lisäksi myös kanerva, variksenmarja, kangasmaitikka, kevätpiippo ja metsälauha. 22

23 Turbiinipaikka 9 Harvennettu puolukkatyypin (VT) kuivahkon kankaan mäntymetsä, jossa puusto on keskimäärin metriä korkeaa. Sekapuina on vähän kuusia. Pensaskerroksessa esiintyy katajia ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus koostuu lähinnä kanervista ja puolukoista. 23

24 Turbiinipaikka 10 Harvennettu kanervatyypin (CT) kuivan ja puolukkatyypin (VT) kuivahkon kankaan männikkö. Aluspuina esiintyy vähän kuusia. Pensaskerroksessa on vähäisesti havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa; vain kanerva, puolukka, mustikka ja kangasmaitikka kasvavat alueella. 24

25 Turbiinipaikka 11 Harvennettua puolukkatyypin (VT) kuivahkon kankaan männikköä, sekapuina kasvaa kuusia. Pensaskerroksessa on lähinnä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on monilajista; vallitsevina on mustikka, puolukka ja kanerva, myös vanamo, kangas- ja metsämaitikka, metsälauha, nuokkutalvikki, metsätähti, oravanmarja, lillukka, soreahiirenporras sekä viitakastikka kasvavat alueella. Alue on osittain mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. 25

26 Turbiinipaikka 12 Harvennettu kanervatyypin (CT) ja puolukkatyypin (VT) kangasmännikkö, jossa valtapuuston pituus on metriä. Aluspuina kasvaa kuusia ja harvakseltaan hieskoivuja. Pensaskerroksessa on katajia sekä havu- ja lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuutta vallitsevat kanerva, puolukka, mustikka ja metsälauha. 26

27 Turbiinipaikka 13 Harvennettu puolukkatyypin (VT) männikkö, jossa puuston keskipituus on metriä. Aluspuina kasvaa pienempiä kuusia. Pensaskerroksessa esiintyy katajia sekä lehtipuun taimia. Aluskasvillisuus on melko niukkaa; siellä täällä kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa, kevätpiippoa, vanamoa ja katinliekoa. 27

28 1 2 3 Kuva 3. Lehtivuorten arvokkaat kasvillisuuskohteet (vihreät pallot). arvokkaat kasvillisuuskohteet Tässä osiossa esitetään Lehtivuorten alueelta löytyneet arvokkaat kasvillisuuskuviot (kuva 3), joista kerrotaan yleiskuvauksen lisäksi suojeluperuste ja maankäyttösuositukset. 28

29 1. Hosiaisharjun kallioalue [NT] Pienialainen ja jyrkkäpiirteinen kallioalue, jonka pohjoiskärki on hakattu. Puusto on kitukasvuista, harvaa kanervatyypin (CT) kuivan kankaan kalliomännikköä. Aluspuina kasvaa kituliaita kuusia sekä hieskoivuja. Pensaskerroksessa on haavanvesoja sekä pihlajien ja kuusten taimia. Aluskasvillisuudessa tavataan kivien päällä poronjäkäliä sekä seinäsammalia, muualla kanervaa, variksenmarjaa, puolukkaa, mustikkaa sekä juolukkaa. Kuviota ei voida tulkita metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt). Arvotus: 3, koska kyseessä on hyvin edustava kallioalue, joka on luonnontilainen. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta. 1 29

30 2. Iso Karhuvuoren kallioalue [NT] Edustava, pohjois- ja itäosastaan jyrkkäpiirteinen kallioalue, jossa on yli kymmenen metrin pystysuoria jyrkänteitä. Länsi- ja eteläosassa kalliot vaihettuvat kivikkoisten jäkäläkankaiden kautta vähitellen loivapiirteisesti Lehtivuorten alueelle tyypillisiin tuoreen kankaan talousmetsiin. Puusto on kallion päällä pohjoisosassa luonnontilaisen kaltaista, heikkokasvuista männikköä. Aluskasvillisuudessa vallitsevat muun muassa kanerva, puolukka ja variksenmarja. Soistuneissa paikoissa kasvaa rahkasammalpatjalla juolukkaa, virpapajua ja pallosaraa. Kuvio on liian laaja metsälain (10 ) kohteeksi, mutta alueella on sen mukaisia paikkoja (vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt sekä jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät). Arvotus: 2, koska kyseessä on osittain metsälakikohde. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta. 2 30

31 3. Pikku Lehtivuoren käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas [NT] Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas, jossa puusto on tiheähköä, mäntyvaltaista sekametsää, korkeudeltaan 8 12 metriä. Paikoin hies- ja rauduskoivujen sekä kuusien osuus on suurempi. Siellä täällä kasvaa myös haapoja, harmaaleppiä ja pihlajia. Pensaskerroksessa esiintyy kiiltopajuja ja katajia sekä suon laidalla myös korpipaatsamia. Lehtopensaita ei alueella kasva. Aluskasvillisuus on rehevää ja monilajista; yleisenä kasvaa käenkaali, oravanmarja, kielo, lillukka, metsäorvokki, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, kevätpiippo, metsämaitikka, metsälauha ja viitakastikka. Kosteammalla alarinteellä esiintyy myös huopaohdake, karhunputki, ojakellukka, korpi- ja metsäimarre, metsäalvejuuri, soreahiirenporras, mesiangervo ja metsäkorte. Mustikkaa ja puolukkaa esiintyy varsinkin mätäspinnoilla. Lehtomaisten kangasalueiden välissä on selkeitä mustikkatyypin (MT) tuoreita kangasalueita. Kuvio ei ole lakikohde. Arvotus: 3, koska kyseessä on monipuolinen lehtomainen kangas, joka lisää paikallista monimuotoisuutta. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta. 3 31

32 Tulokset ja päätelmät Lehtivuorten tutkimusalueelle suunnitellut yhdeksän turbiinipaikkaa sekä 13 vaihtoehtoista kohdetta ovat kasvillisuuden kannalta hyvin vaatimattomia alueita, joista iso osa koskee kuivia tai kuivahkoja kankaita. Yhdelläkään paikalla ei ole huomionarvoisia kasvillisuuskuvioita, eikä uhanalaisuusluokituksiin lukeutuvia putkilokasveja, joten rakennuskohteet ovat ympäristön kannalta mahdollisia. Raportissa ei esitetä turbiinikohteen numero 1 tarkkaa kuvausta, mutta kyseessä on ojitettu räme, jolla ei ole luontoarvoja. Turbiinit voidaan sijoittaa käytännössä mihin tahansa hankealueen rajauksen sisäpuolella, kunhan alla mainitut kolme arvokohdetta huomioidaan. Lehtivuorten alueella on kolme arvokasta kasvillisuusaluetta, joista kaksi koskee luonnontilaisia ja edustavia kalliomuodostumia. Yksi kohteista edustaa puolestaan poikkeuksellisen rehevää lehtomaista kangasta. Nämä kohteet suositetaan säilytettävän koskemattomina. Tutkimusalueelta löydettiin 205 putkilokasvilajia, mikä on korkeintaan kohtalainen määrä pinta-alaan nähden. Lukema selittyy sillä, että alueella ei ole lainkaan reheviä kosteikkoja tai muita monilajisia elinympäristöjä. Myös joutomaat ja muut kulttuurivaikutteiset kohteet kasvattavat lajimäärää yleensä runsaasti. 205 kasvilajin joukossa ei ole yhtään valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai muuten huomionarvoista lajia. Taulukko 1. Lehtivuorten selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai viljelysjäänteitä. Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi Ahojäkkärä Gnaphalium sylvaticum Isoalvejuuri Dryopteris expansa Ahokeltano Hieracium (sektio) vulgata Isolaukku Rhinanthus serotinus Ahomansikka Fragaria vesca Isomaksaruoho Hylotelephium telephium Aho-orvokki Viola canina Isonokkonen Urtica dioica Ahosuolaheinä Rumex acetosella Isopihatatar Polygonum aviculare ssp. aviculare Aitovirna Vicia sepium Isorölli Agrostis gigantea Alsikeapila Trifolium hybridum Isotalvikki Pyrola rotundifolia Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Japaninangervo * Spiraea japonica Haapa Populus tremula Jauhosavikka Chenopodium album Hanhenpaju Salix repens Jokapaikansara Carex nigra Hanhentatar Persicaria maculosa Jouhivihvilä Juncus filiformis Harakankello Campanula patula Juolavehnä Elytrigia repens Harmaaleppä Alnus incana Juolukka Vaccinium uliginosum Harmaasara Carex canescens Jäkki Nardus stricta Haurasloikko Cystopteris fragilis Jänönsara Carex ovalis Heinätähtimö Stellaria graminea Järvikorte Equisetum fluviatile Hieskoivu Betula pubescens Jättipalsami * Impatiens glandulifera Hietakastikka Calamagrostis epigejos Kalvassara Carex pallescens Hiirenvirna Vicia cracca Kangasmaitikka Melampyrum pratense Huopaohdake Cirsium helenioides Kanerva Calluna vulgaris Idänvirpiangervo * Spiraera chamaedryfolia Karheanurmikka Poa trivialis 32

33 Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi Karhunputki Angelica sylvestris Maitohorsma Epilobium angustifolium Kataja Juniperus communis Mesiangervo Filipendula ulmaria Katinlieko Lycopodium clavatum Mesimarja Rubus arcticus Kaura * Avena sativa Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Kellotalvikki Pyrola media Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Keltalieko Diphasiastrum complanatum Metsäkorte Equisetum sylvaticum Keräpäävihvilä Juncus conglomeratus Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Ketosilmäruoho Euphrasia stricta Metsäkuusi Picea abies Kevätpiippo Luzula pilosa Metsälauha Deschampsia flexuosa Kielo Convallaria majalis Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum Kiiltopaju Salix phylicifolia Metsämänty Pinus sylvestris Kissankello Campanula rotundifolia Metsäorvokki Viola riviniana Kissankäpälä Antennaria dioica Metsätammi Querqus robur Koiranheisi Viburnum opulus Metsätähti Trientalis europaea Koiranputki Anthriscus sylvestris Metsätähtimö Stellaria longifolia Koiranvehnä Elymus caninus Metsävaahtera Acer platanoides Komealupiini Lupinus polyphyllus Mongolianvaahtera* Acer tataricum Konnanvihvilä Juncus bufonius Monitahoisohra * Hordeum vulgare var. vulgare Korpi-imarre Phegopteris connectilis Mustaherukka Ribes nigrum Korpikastikka Calamagrostis purpurea Mustikka Vaccinium myrtillus Korpipaatsama Franfula alnus Mutaluikka Molinia caerulea Kotipihlaja Sorbus aucuparia Mäntykukka Monotropa hypopitys Kultapiisku Solidago virgaurea Niittyhumala Prunella vulgaris Kurjenjalka Comarum palustre Niittyleinikki Ranunculus acris Kurjenkello Campanula persicifolia Niittynurmikka Poa pratensis Kurtturuusu * Rosa rugosa Niittynätkelmä Lathyrus pratensis Kylänurmikka Poa annua Niittysuolaheinä Rumex acetosa Käenkaali Oxalis acetosella Nuokkuhelmikkä Melica nutans Lampaannata Festuca ovina Nuokkutalvikki Orthilia secunda Lakka Rubus chamaemorus Nurmihärkki Cerastium fontana Lehtonurmikka Poa nemoralis Nurmilauha Deschampsia cespitosa Lehtotesma Milium effusum Nurminata Festuca pratensis Lehtovirmajuuri Valeriana sambucifolia Nurmipiippo Luzula multiflora Leskenlehti Tussilago farfara Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis Leveäosmankäämi Typha latifolia Nurmirölli Agrostis capillaris Lillukka Rubus saxatilis Nurmitatar Bistorta vivipara Linnunkaali Lapsana communis Nurmitädyke Veronica chamaedrys Luhtarölli Agrostis canina Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense Luhtavilla Eriophorum angustifolium Ojakellukka Geum rivale Lutukka Capsella bursa-pastoris Ojakärsämö Achillea ptarmica Maariankämmekkä Dactylorhiza maculata Ojasorsimo Glyceria fluitans 33

34 Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi Oranssikeltano Pilosella aurantiaca Sarjakeltano Hieracium umbellatum Oravanmarja Maianthemum bifolium Savijäkkärä Gnaphalium uliginosum Orvontädyke Veronica serpyllifolia Siankärsämö Achillea millefolium Pallosara Carex globularis Sianpuolukka Arctostaphylos uva-ursi Peltohanhikki Potentilla norvegica Siniheinä Molinia caerulea Peltokorte Equisetum arvense Soreahiirenporras Athyrium filix-femina Peltomatara Galium spurium Sudenmarja Paris quadrifolia Pelto-ohdake Cirsium arvense Suohorsma Epilobium palustre Peltopillike Galeopsis bifida Suokeltto Crepis paludosa Peltosaunio Tripleurospermum perforatum Suomenpihlaja * Sorbus hybrida Peltoukonnauris Erysimum cheiranthoides Suokukka Andromeda polifolia Peltovillakko Senecio vulgaris Suo-ohdake Cirsium palustre Pietaryrtti Tanacetum vulgare Suo-orvokki Viola palustris Piharatamo Plantago major Suopursu Rhododendron tomentosum Pihasaunio Matricaria suaveolens Syysmaitiainen Leontodon autumnalis Pihatähtimö Stellaria media Tankikeltano Hieracium (sektio) tridentata Pikkulaukku Rhinanthus minor Terijoensalava * Salix fragilis 'bullata' Pikkumatara Galium trifidum Terttuselja * Sambucus racemosa Pikkutalvikki Pyrola minor Tummarantavihvilä Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus Pikkuvesitähti Callitriche palustris Tuoksuvatukka * Rubus odoratus Poimulehti Alchemilla sp. Tuomi Prunus padus Puistolehmus* Tilia x europaea Tupasluikka Trichophorum cespitosum Pujo Artemisia vulgaris Tupasvilla Eriophorum vaginatum Pullosara Carex rostrata Tähtisara Carex echinata Puna-ailakki Silene dioica Ukonputki Heracleum sphondylium Puna-apila Trifolium pratense Ukontatar Persicaria lapathifolia Punanata Festuca rubra Unkarinsyreeni * Syringa josikaea Puolukka Vaccinium vitis-idaea Vadelma Rubus idaeus Pyöreälehtikihokki Drosera rotundifolia Vaivaiskoivu Betula nana Päivänkakkara Leucanthemum vulgare Valkoapila Trifolium repens Raita Salix caprea Valkolehdokki Platanthera bifolia Rantakorte ^ Equisetum x litorale Valkokarhunköynnös Calystegia sepium Rantaluikka Eleocharis palustris Vanamo Linnaea borealis Rauduskoivu Betula pendula Variksenmarja Empetrum nigrum Riidenlieko Lycopodium annotinum Vehnä * Triticum aestivum Rohtotädyke Veronica officinalis Vesisara Carex aquatilis Rätvänä Potentilla erecta Viiltosara Carex acuta Rönsyleinikki Ranunculus repens Viitakastikka Calamagrostis canescens Röyhyvihvilä Juncus effusus Virpapaju Salix aurita Salokeltano Hieracium (sektio) hieracium Voikukka Taraxacum sp. Sananjalka Pteridium aquilinum Yhteensä 205 lajia 34

35 KIRJALLISUUS Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. From, S. (toim.) 2005: Paahdeympäristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit. Suomen ympäristö 774. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Hotanen, J-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A., Tonteri, T. 2008: Metsätyypit opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. Jakobsson, N. (toim.) 2008: Ympäristön- ja luonnonsuojelu Lakikokoelmat. Edita Publishing Oy. Helsinki. Meriluoto, M. & Soininen, T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. 2. painos. Metsälehti kustannus. Helsinki. Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan Kasvio. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja 2. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Ympäristöministeriö a) luontodirektiivin II, IV ja V -liitteiden lajit 35

36 36

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rasakangas Wind Farm Oy Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 32/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Kalistanneva Wind Farm Oy Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 99/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 70/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 98/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 86/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI Turussa 30.8.1999 Tanja Aalto Tutkimuskohde Savemäki sijaitsee Soukaisten kylässä Laitilan kunnassa peruskarttakoordinaattien X=675637 ja Y=153741 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 88/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km Koivusuon luonnonpuisto LPU070006 Koitajoen alue FI0700043 Ristisuo SSA0700033, SSO070194 Iljansuo Mittakaava 1:150000 0 Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6972859:3708530-7000309:3737630

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31 Ella Juhola 8D Sisällysluettelo Kuvauspaikat 3 Onnistumiset 4 Vaikeudet 5 Yhteenveto 6 Lehtipuut: Haapa 7 Kynäjalava 8 Metsälehmus 9 Pihlaja 10 Saarni 11 Tervaleppä 12 Tuomi 13 Vaahtera 14 Vuorijalava

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Pahkavuori Wind Farm Oy. Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pahkavuori Wind Farm Oy. Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pahkavuori Wind Farm Oy Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 91/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 101/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 LUONTOPALVELU KRAAKKU Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 Parkanon kaupunki Marika Vahekoski 31.7.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava.3 3. Menetelmät 3 3.1 Liito-oravaselvitys...3

Lisätiedot

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MENETELMÄT... 3 2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS... 3 2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS...

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 88/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA PELTOKORTE Equisetum arvense Kasvattaa keväällä itiötähkän ja kesällä kesäverson Kasvin monivuotinen maavarsi voivat ulottua jopa 2 m syvälle Hankala hävittää RÖNSYLEINIKKI

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen. kasvillisuusselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen. kasvillisuusselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 59/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI 892-401-5-100 Uurainen 2017 Mia Rahinantti Sisällys... 0 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 2.1. M-alue... 2 2.2. MY-alue... 3 3. Vaikutusarviointi... 3 4.

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 41/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 93/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Liito-oravaselvitys...

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys

Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys 2017 Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 23.11.2017 1. Taustoja Porvoon Rännarstenin kallioalueelle on suunniteltu ottoalueen laajennusta karttaan

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS 2 Koskien korttelin 3 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 19.9.2018 Ranta-asemakaava no 21400303 2

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 UURAINEN LUONTOSELVITYKSET 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. KUKKAROINEN 3 2.1.Lomarakennuspaikan siirto AM- alueen sisälle 3 3. SÄÄKSPÄÄ 5 3.1.Saunan rakennuspaikan

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN FÅFÄNGAN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN FÅFÄNGAN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN FÅFÄNGAN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot Pikku-Made LUONTOKARTOITUS Kuviotiedot Kuvio 1 Ranta ja vesikasvillisuus Niukkaa vesikasvillisuutta edusti siimapalpakko, uistinvita, järvikorte ja suomenlumme. Rantavyöhykkeessä ja vedenrajassa runsas

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot

PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ

PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ LUONTOSELVITYS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen 26.10.2018 PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ LUONTOSELVITYS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen kaupunki Kirsi Jokinen Sirkka-Liisa Helminen Jorma Vickholm Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys 31.8.0 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 2 TYÖN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄT 1 2.1 SELVITYSALUE JA TYÖVAIHEET 1 2.2 ARVOKKAIDEN ALUEIDEN VALINTAPERUSTEET 1 2.3 UHANALAISUUSLUOKITUS

Lisätiedot

Päivölän alueen esiselvitys

Päivölän alueen esiselvitys LUONTOPALVELU KRAAKKU Päivölän alueen esiselvitys Eura Marika Vahekoski 18.9.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava... 4 3. Kasvillisuus ja luontotyypit... 5 3.1 Kuvio 1... 5 3.2 Kuvio 2...

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM ALAKYLÄN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. Yleistä Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin Alakylässä, kartassa 1 rajatulla alueella, sellaisia luontoarvoja,

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi Luontoselvitys 15.9.2016 Kemin kaupunki Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus Karita Saravesi FT, biologi 040 5717215 1 Johdanto Kiikelin niemi sijaitsee Kemijoen suistoalueella ja rajatuu etelä-

Lisätiedot

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pihapiirin kalliolla esiintyy perinnebiotoopin indikaattorilajeista plus-lajina ruoholaukka Suomen Luontotieto Oy 17/2010

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 1 JOHDANTO Laajaniemen leirikeskus sijaitsee Äänekosken kaupungin alueella noin 10 kilometriä keskustaajamasta

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS AIRIX Ympäristö Oy Siikajoen kunta EY22395 Siikajokisuun ja Revonlahden yleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot