Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa"

Transkriptio

1 Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014

2 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Sosiaalitieteiden laitos Lauri Eloranta Työn nimi Arbetets titel Title Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Oppiaine Läroämne Subject Viestintä Työn laji Arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages 108 (+liitteet: 41) Julkishallinto digitalisoituu vauhdilla. Tässä julkishallinnon digitaalisessa muutoksessa ei ole yhdentekevää millä perustein digitalisaatiota suunnitellaan, ohjataan ja hallinnoidaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten erilaiset julkishallinnon hallintomallit näkyvät Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa ja edelleen paikallistaa, miten eri hallintomallien taustalla vaikuttavat arvot ja ideologiat näkyvät Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa. Tutkimus pyrkii siten tuomaan esiin niitä tiedostettuja ja tiedostamattomia hallintomalleista kumpuavia rakenteita, jotka vaikuttavat julkishallinnon digitalisaatioon ja siten ohjaavat koko yhteiskunnan muutosta. Tutkimusaineistona toimivat Suomen valtionhallinnon ministeriöiden tietohallintostrategiat vuosilta Tutkimusmenetelmä on laadullinen sisällönanalyysi (qualitative content analysis), jossa aineiston koodaus tehdään hallintomallien teoriataustaan pohjautuen abduktiivisesti. Sisällönanalyysi toimii siten työkaluna, jolla pyritään tuomaan esiin, miten julkishallinnon hallintomallit näkyvät valtionhallinnon tietohallintostrategiadokumenteissa. Tutkimus osoittaa, että valtionhallinnon ministeriöiden tietohallintostrategiat heijastelevat voimakkaasti byrokratialle, New Public Managementille ja New Public Governancelle ominaisia piirteitä. Byrokratia näkyy tyypillisesti erilaisten sääntöjen, ohjeistojen, rakenteiden ja selkeiden hierarkioiden korostamisena. New Public Managementin markkinaideologia on läpitunkevaa kautta aineiston, ja se näkyy erilaisina tulostavoitteina, mittareina, raportteina, markkinakilpailuna, ulkoistamisena, julkishallinnon funktioittamisena. Toimijoina ovat managerit ja johtajat, hyvin harvoin virkamiehet. New Public Governance näkyy myös koko aineistossa erilaisten yhteistyöverkostojen ja koko hallinnon verkostomaisen toiminnan lisäämisenä. Tietohallintostrategioissa näkyy vain harvoin uudemmat, digitalisaatioon tai kansalaisdemokratiaan nojaavat hallintomallit, kuten Digital-Era Governance tai New Public Service. Kansalainen toimijana onkin melko lailla kadoksissa koko aineistossa. Tutkimus osoittaa myös sen, että monia hallintomallien joskus ideologisiakin menetelmiä otetaan käyttöön valtionhallinnon strategiatasolla melko kritiikittömästi. Esimerkiksi mittareita, tulostavoitteita, tilaaja-tuottaja-rakenteita tai ulkoistamista käsitellään aineistossa harvoin kriittisesti. New Public Managementin vahvan läsnäolon myötä monet, melko uusliberalistisetkin, mekanismit otetaan dokumenteissa lähes annettuna. Informaatioyhteiskuntaa ulkoistetaankin Suomessa tällä hetkellä hyvin kritiikittömästi vallitsevan uusliberalistisen markkinaideologian ohjaamana. Pahimmassa tapauksessa tämä tulee johtamaan siihen, että julkishallinnon muuttuessa täysin digitaaliseksi muuttuu julkishallinto samalla myös pitkälti yksityisen sektorin tuottamaksi. Suomen julkishallinnon tulisikin herätä siihen, että digitaalisuus ei ole enää peruspalvelua sivulta auttava triviaali tukipalvelu, jonka voi markkinaohjatusti ostaa ulkopuolelta. Tämä on pitkällä tähtäimellä sekä kallista että typerää. Sen sijaan digitaalisuuden merkityksen kasvaessa julkisen sektorin omaa kykyä tuottaa digitaalisia palveluita tulisi merkittävästi lisätä. Vain siten on mahdollista taata demokraattisen, avoimen ja kestävän informaatioyhteiskunnan synty. Avainsanat Nyckelord Keywords hallintomalli, tietohallintostrategia, valtionhallinto, ministeriö, byrokratia, New Public Management, New Public Governance, Digital- Era Governance, New Public Service, sisällönanalyysi, kansalainen, uusliberalismi, ulkoistaminen 2

3 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Sisällysluettelo JOHDANTO)...)5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ...6 TUTKIMUSASETELMA...7 TUTKIMUKSENRAKENNE...8 PÄÄKÄSITTEET)JA)TUTKIMUKSEN)RAJAUS)...)10 HALLINTOMALLI...10 JOHTAMISMALLI...11 STRATEGIA...12 TIETOHALLINTO...14 TIETOHALLINTOSTRATEGIA...15 KATSAUS)TEORIATAUSTAAN)...)16 BYROKRATIA...17 Byrokratian*tulkinnat*ja*humanistinen*kritiikki*...*20 Byrokratian*tulkinnat*ja*liikkeenjohdollinen*kritiikki*...*21 NEWPUBLICMANAGEMENT...23 New*Public*Managementin*kritiikki*...*26 NEWPUBLICMANAGEMENTINJÄLKEISETHALLINTOMALLIT...29 The*New*Public*Governance*...*30 NeoCWeberian*State*...*31 DigitalCEra*Governance*...*33 Public*Value*Management*...*36 New*Public*Service*...*38 HALLINTOMALLIT:VERTAILEVAYHTEENVETO...40 TUTKIMUSMENETELMÄ:)LAADULLINEN)SISÄLLÖNANALYYSI)...)43 LAADULLISENSISÄLLÖNANALYYSINVAIHEET...45 Vaihe*1:*koodauskehikon*luominen*...*46 Vaihe*2:*segmentointi,*eli*materiaalin*jakaminen*koodausyksiköihin*...*47 Vaihe*3:*koodauskehikon*testaus*...*48 Vaihe*4:*koodauskehikon*validointi*...*49 Vaihe*5:*koko*tutkimusaineiston*koodaus*...*50 Vaihe*6:*tutkimustulosten*esittely*...*50 LAADULLISENSISÄLLÖNANALYYSINLUOTETTAVUUS...51 TUTKIMUSAINEISTO:)VALTIONHALLINNON)TIETOHALLINTOSTRATEGIAT)...)54 TUTKIMUKSEN)SUORITTAMINEN)...)57 SUORITUSVAIHE1:KOODAUSKEHIKONLUOMINEN...57 SUORITUSVAIHE2:AINEISTONSEGMENTOINTI...60 SUORITUSVAIHE3:KOODAUSKEHIKONTESTAUS...60 SUORITUSVAIHE4:KOODAUSKEHIKONASIANTUNTIJAVALIDOINTI...63 SUORITUSVAIHE3B:MUUTETUNKOODAUSKEHIKONUUDELLEENTESTAUS...65 SUORITUSVAIHE5:KOKOTUTKIMUSAINEISTONKOODAUS...67 TUTKIMUSTULOKSET)...)69 HALLINTOMALLIKOHTAISETTUTKIMUSTULOKSET...69 Byrokratia*...*69 New*Public*Management*...*71 New*Public*Governance*...*74 NeoCWeberian*State*...*75

4 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma DigitalCEra*Governance*...*75 Public*Value*Management*...*77 New*Public*Service*...*77 MINISTERIÖKOHTAISETTUTKIMUSTULOKSET...78 MaaC*ja*metsätalousministeriö*...*79 Oikeusministeriö*...*80 Opetusministeriö*...*82 Puolustusministeriö*...*83 Sisäasiainministeriö*...*84 SosiaaliC*ja*terveysministeriö*...*85 TyöC*ja*elinkeinoministeriö*...*87 Ulkoasiainministeriö*...*88 Valtioneuvoston*kanslia*...*90 Valtionvarainministeriö*...*91 Ympäristöministeriö*...*93 TUTKIMUKSENJATUTKIMUSTULOSTENLUOTETTAVUUS...94 JOHTOPÄÄTÖKSET)JA)KESKUSTELU)...)97 KANSALAINENKADOKSISSA...97 MARKKINASJAVERKOSTOIDEOLOGIANVOIMA...98 ULKOISTAMISENETIIKKA YHTEENVETO)...)102 LÄHTEET)...)104 LIITTEET)...)109 LIITE1:CHECKLISTFORRESEARCHERSATTEMPTINGTOIMPROVETHETRUSTWORTHINESSOFA CONTENTANALYSISSTUDY LIITE2:TIETOPYYNTÖAINEISTONSAAMISEKSI LIITE3A:KOODAUSKEHIKONENSIMMÄINENVERSIO LIITE3B:KOODAUSKEHIKONTOINENVERSIO LIITE3C:KOODAUSKEHIKONKOLMAS,FORMALISOITUVERSIO LIITE3D:KOODAUSKEHIKONNELJÄSVERSIO LIITE3E:KOODAUSKEHIKONLOPULLINENVERSIO LIITE4:KOODAUSVAIHEENMUISTIINPANOT(MEMOING) LIITE5:KOODIKATEGORIOIDENFREKVENSSITTUTKIMUSYKSIKÖISSÄSHEATMAP KAAVIOT) Kaavio1:Tutkimusasetelmanvaiheistus...8 Frekvenssikaavio1:maaSjametsätalousministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...80 Frekvenssikaavio2:oikeusministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...81 Frekvenssikaavio3:opetusministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...83 Frekvenssikaavio4:puolustusministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...84 Frekvenssikaavio5:sisäasiainministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...85 Frekvenssikaavio6:sosiaaliSjaterveysministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...87 Frekvenssikaavio7:työSjaelinkeinoministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...88 Frekvenssikaavio8:ulkoasiainministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...89 Frekvenssikaavio9:valtioneuvostonkansliantietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...91 Frekvenssikaavio10:valtionvarainministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...93 Frekvenssikaavio11:ympäristöministeriöntietohallintostrategian20suurintakoodauskategoriaa...94 TAULUKOT) Taulukko1:Hallintomallienvertailutaulukko...42 Taulukko2:Aineistonluonne...56

5 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Johdanto Julkishallintodigitalisoituuvauhdilla.Vielä1990SluvullatietoSja viestintäteknologianähtiinpitkältijulkishallinnontuottamienfyysisten palveluidenlisänätaijatkeena:esimerkiksipaperisiaveroilmoituksiaalettiin esitäyttääjaprosessoidainformaatioteknologianavullaautomaattisesti.kunnan virkamieheenolimahdollistaottaayhteyttäsähköpostilla,fyysisenkirjeen asemesta.julkisensairaanhoidonpotilastietojaalettiindigitalisoidaja sairaanhoidonjärjestelmiäintegroida. Vainkymmenenvuottamyöhemmin,2010Sluvulletultaessa,julkishallinnon digitaalinenmurrosonottanutkriittisiäharppauksiaeteenpäin: informaatioteknologianroolijulkishallinnonpalvelutuotannossaonvaihtunut välineellisestäsivuosastapääosanesittämiseen.informaatioteknologiaonkin monestijulkishallinnonpalvelutuotannonkriittisessäytimessä,jasamallaraja fyysisenjadigitaalisenjulkishallinnonvälillähämärtyynopeasti. Informaatioteknologisetjärjestelmäteivätenääolejulkishallinnonominaisuus. Informaatioteknologisetjärjestelmätovatyhäenemmänjulkishallinto. KonkreettisenaesimerkkinäSuomenkontekstissatoimiiVerohallinto.Hyvin suurelleosallekansalaisiaveroilmoituksentäyttötaiverottajankanssa asioiminenonnykyääntäysindigitaalinenprosessi,javerotoimistossakäyminen onerittäinharvinaislaatuista.ainoafyysinenjäänneverohallinnostalienee verotukseenliittyväilmoitusluontoinenkirjeenvaihto,jostasiitäkinvarmasti jatkossaluovutaan.verojaprosessoidaanjakäsitellään informaatioteknologisessajärjestelmässä,jatätäprosessointiatehdäänyhä enemmänautomatisoidustijaalgoritmiperustaisesti(virkamiespäätösten sijaan).tämändigitalisoitumisenkiihtyessäonkinhyvätiedostaa,että Verohallintoyhäkasvavassamäärinonmonimutkainentietojärjestelmä. Tässäjulkishallinnondigitaalisessamuutoksessaeiolekuitenkaanyhdentekevää milläperusteindigitalisaatiotasuunnitellaan,ohjataanjahallinnoidaan. 5

6 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Päinvastoin,julkishallinnonmuuttuessainformaatioteknologianjärjestelmiksi, onkriittisentärkeääymmärtää,mihinmalleihinnojautuentätäyhteiskunnan muutostahallinnoidaanjatoteutetaanjaedelleen,mitäarvojajaideologioita nämädigitaalistatransformaatiotatukevathallintomallitsaattavatpitää sisällään.mikäonesimerkiksikansalaiselleosoitetturoolitässäjulkishallinnon muutoksessa?entämikänähdäänhyvänäjulkishallintona? Valitettavanuseinjulkishallinnondigitalisaatiotajaedelläkuvattua informaatioteknologistamuutostakäsitelläänmelkokritiikittömästi teknologisentaijopateknodetermistisennäkökulmankautta. InformaatioteknologianähdäänvainvälineelliselläpintatasollaarvoSja ideologiavapaanamuutosvoimana,vaikkateknologianaiheuttama yhteiskunnallinenmuutosonkaikkeamuuta. Tutkimustehtävä Tämäntutkimuksentavoitteenaonymmärtää,mitenerilaisetjulkishallinnon hallintomallitnäkyvätsuomenvaltionhallinnontietohallintostrategioissaja edelleenpaikallistaa,mitenerihallintomallientaustallavaikuttavatarvotja ideologiatnäkyvätsuomenvaltionhallinnontietohallintostrategioissa.tutkimus pyrkiisitentuomaanesiinniitätiedostettujajatiedostamattomia hallintomalleistakumpuaviarakenteita,jotkavaikuttavatjulkishallinnon digitalisaatioonjasitenohjaavatkokoyhteiskunnanmuutosta. TutkimuspäädyttiinrajaamaanSuomenvaltionhallinnonministeriöihin,sillä niidentietohallinnonnähdäänolevanedustavaotossuomenvaltionhallinnonja ministeriöidenalaistenlaitostenjavirastojentietohallinnosta:esimerkiksi Suomentietohallintolain(FINLEX,2011)mukaan Kunkin*ministeriön*tehtävänä* on*ohjata*toimialansa*tietohallinnon*ja*tietohallintohankkeiden*kehittämistä* ottaen*huomioon*tässä*laissa*säädetyt*tarkoitukset*ja*velvoitteet. Myöskoko Suomenjulkishallinnontietohallintoaohjataantietohallintolain(FINLEX,2011) mukaisestivaltionvarainministeriöstä. 6

7 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Tutkimustehtäväonrajattulaajuussyistäkäsittelemäänainoastaan tietohallintostrategioidennykytilaa,elisitä,mihinhallintomalleihin tietohallintostrategiadokumentitnojautuvattällähetkellä.analyysinkohteenaon sitenvaltionhallinnonministeriöidenviimeisimmättietohallintostrategiat,jotka ajoittuvatkarkeasti2000sluvulle. Tutkimuskysymys)on)siten:Mitenjulkishallinnonhallintomallitnäkyvät Suomenvaltionhallinnonministeriöidentietohallintostrategioissavuosina ? Tärkeäosatutkimustehtävääonerihallintomallilletyypillisten ominaispiirteidentunnistaminentutkimusaineistostajaerihallintomallien erittelykyvynkoettelusuhteessatutkimusaineistoon.erityisentärkeänä tutkimustehtävänkannaltavoidaanpitäähallintomallintaustallavaikuttavien arvojenjaideologioidenpaljastamistavaltionhallinnontietohallintostrategioissa, janäidenarvojenjaideologioidenperustansekäinformaatioteknologisen soveltuvuudenkriittistäkäsittelyä. Tutkimusasetelma Koskatutkimustehtäväkeskittyytietohallintostrategioidenjasitäkautta strategiadokumenttientutkimiseen,jakoskatutkimusaineistomuodostuu yksinomaantietohallinnonstrategiadokumenteista,ontarkoituksenmukaista, ettätutkimusmenetelmänäkäytetäänsisältöjenanalyysiinhyvinsopivaa tutkimusmenetelmää.edelleen,koskatutkimuskysymyspyrkiiselvittämään, mitenhallintomallitnäkyvätnäissädokumenteissa,onmyös tarkoituksenmukaista,ettätutkimusmenetelmäonennenkaikkealaadullinen: tutkimuspyrkiivastaamaan mitenjamillätavoin,ei kuinkausein,kuinka todennäköisestitaikuinkapaljon.tämänlisäksi,koskatutkimusetsii dokumenteistamonimutkaisenrakenteellisenkäsitteen,elihallintomallien, piirteitä,jakoskanämäpiirteetonmahdollistaennaltakuvatajamääritellä yleisellätasolla,ontarkoituksenmukaista,ettätutkimusmenetelmäon laadullinensisällönanalyysi:tarkoituksenaontutkiaaineistonkykyäkuvata koodauskehikolleabstrahoitujahallintomallienominaisuuksia. 7

8 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Tutkimusmenetelmänäkäytettylaadullinensisällönanalyysionkuvattu yksityiskohtaisestitutkimusmenetelmäskappaleessa.sisällönanalyysin koodauskehikkomuodostetaanteoriataustaskappaleessakuvattujen hallintomallienteoriataustanpohjalta.näinmuodostettualaadullista koodauskehikkoasovelletaanedelleentutkimusaineistoon,elivaltiohallinnon tietohallintostrategiadokumentteihin.tutkimusasetelmantuloksenasyntyysiten hallintomallienteoriataustaanpohjautuvastrategiadokumenttienkoodaus,joka vastaatutkimuskysymykseen.allaolevassakaaviossa1onesitetty tutkimusasetelmanvaiheistus. Kaavio)1:)Tutkimusasetelman)vaiheistus) Koskatutkimusmenetelmäksionvalikoitunutlaadullinenstrategiadokumenttien sisällönanalyysi,onhyvähuomioida,ettätämätutkimuseipystyaineiston pohjaltaerittelemääntietohallintostrategioissamahdollisestinäkyvien(tai näkymättömien)hallintomallienesiintymisentaustojataisyitä:tutkimuseisiten pystyottamaankantaaesimerkiksisiihen,onkohallintomallinvaikutusollut tietohallintostrategiadokumentinlaatijannäkökulmastatiedostettuavai tiedostamatonta. Tutkimuksen rakenne Tämätutkimusdokumenttirakentuujohdannonlisäksikahdeksasta osakappaleesta: Teoriataustan+kuvaus+ Pääkäsitteetkuvaatutkimuksenjaerityisestitutkimuksenrajauksen kannaltaoleellisimmatkäsitteet,joitaovathallintomalli,johtamismalli, strategia,tietohallintosekätietohallintostrategia. Sisältöanalyysi:+ koodauskehikon+ luon6+teoriataustan+ pohjalta+ Sisältöanalyysi:+ koodauskehikon+ soveltaminen+ strategiadokument; teihin+ Tutkimuskysymykseen+ vastaava+ strategiadokumen<en+ koodaus+ Teoriataustakuvaahallintomallienkehityksenbyrokratian,NewPublic ManagementinjaNewPublicManagementinjälkeistenmallienkautta. 8

9 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Teoriataustaantaanäinpohjantutkimustehtävänsuorittamiselle:vain teoriataustaannojatenonmahdollistaennaltamuodostaalaadullisen sisällönanalyysinkoodauskehikkojaylipäänsätunnistaaminkäänlaisia rakenteitataiideologioitatutkimusaineistosta. Tutkimusmenetelmäkuvaakäytetynlaadullisensisällönanalyysin menetelmänäsekätämäntutkimusmenetelmäntaustat,vaiheet,käytön, yleisimmätongelmatjavalidiuden. Tutkimusaineistokuvaatutkimuksenkohteenaolevantutkimusaineiston jasenhankkimisen,elisuomenvaltionhallinnonministeriöiden tuoreimmattietohallintostrategiatvuosilta2004s2014. Tutkimuksen*suorittaminenkuvaa,mitenvalittuatutkimusmenetelmää sovelletaantämäntutkimuksentutkimustehtävään.osiokuvaasiten mahdollisimmanavoimestitutkimuksensuorittamisprosessin,eli tutkimuksenvalmistelun,tutkimusaineistonluokitteluneli koodauskehikonmuodostamisen,koodauskerratsekäkoodaukseen tutkimuksenaikanatehtävätlisäykset.laadullisentutkimuksen validiteettiapyritäännäinparantamaanmahdollisimmanavoimellaja tarkallaprosessikuvauksella. Tutkimustulokset*esitteleetutkimuksenaikanaesiinnousseettulokset, elisen,mitenerilaisethallintomallitnäkyvätvaltionhallinnon tietohallintostrategioissa. Johtopäätökset*ja*keskustelu*vetäätutkimuksenherättämiäajatuksiaja jatkokeskusteluayhteen. * Yhteenvedossatutkimuksensisältö,tuloksetjajohtopäätökset tiivistetäänyhteen. 9

10 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Pääkäsitteet ja tutkimuksen rajaus Tutkimustaonainahyvähahmottaasiihenliittyvienkäsitteidenkautta.Allaon esiteltytämäntutkimuksenjatutkimuksenrajauksenkannaltaoleellisimmat käsitteet. Hallintomalli Julkishallinto, julkisjohtaminen, julkisjohtamisenmalli, julkishallinnon malli, julkinenhallinnointi ja julkishallinnonhallintomalli voivatkaikkiolla yhtälaillasuomennoksiaenglanninkielisestätermistä publicadministration, jokaviittaamelkolaajastikokojulkishallinnonorganisaatioihinjarakenteisiin sekäjulkishallinnonjärjestämiseenjahallintaanjaedelleennäidenhallinnan menetelmiin(heady,2001,1s3).termi publicadministration onlaajuudestaan jamonimerkityksellisyydestäänjohtuenhaastava,eikäsillänäytäolevansuoraa vastinettasuomenkielessä. Tämätutkimuserotteleeenglanninkielisen publicadministration termin kahteenosaan.kunpuhutaanjulkishallinnostainstitutionaalisena kokonaisuutena,käytetääntermiäjulkishallinto.kuntaasviitataan julkishallinnonjärjestämisenjaorganisoinninmenetelmiinjaideoihinjaitse julkishallinnonhallintaantemaattisenakokonaisuutenakäytetäänsanaa julkishallinnon*hallintomalli,tailyhyemmin,hallintomalli.yksinkertaistaentässä tutkimuksessasanajulkishallintokuvaa mitähallitaan jasanahallintomalli kuvaa mitenhallitaan ja mitentulisihallita. Englanninkielessälähessynonyymitermeinänäkeejoskuskäytettäväntermejä publicmanagement ja publicgovernance,vaikkakinneuseinpainottavat publicadministration termiäenemmänjokojulkishallinnonmanagerialismia taiverkostoitunuttajaitseohjautuvaajulkishallinnonjohtamista.niitävoidaan siistilanteestariippuenpitäänimitasollajohiemanlatautuneina,vaikkane samallaovatsuureltaosinpäällekkäisiäkäsitteitä publicadministration terminkanssa.(lynn,2006,1s15.) 10

11 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Tämätutkimusnäkeehallintomallinlaajanajulkishallinnonjärjestämisen paradigmana,jokakuvaamitenjulkishallintojärjestetään,mitenjulkishallintoa hallitaan,mitkäperiaatteetjohtavatjulkishallinnonsuunnitteluajatoimintaa, mikänähdäänjulkishallinnontavoitteenajaedelleenmitkäovatjulkishallinnon, kansalaisen,yksityisensektorinjakolmannensektorinroolitsuhteessatoisiinsa. Hallintomallisisältääuseinmyösarvojajaideologioitahyvänjulkishallinnon ideaalista,elisiitämikänähdäänhyvänäjulkishallintona.hallintomallion nähdäänsiislaajanajaideologisenakokonaisuutena,jokaottaakantaasekä julkishallinnontoiminnanmakrosettämikrotasolle.edustaviaesimerkkejä hallintomalleistaovatesimerkiksiweberiläinenbyrokratiatainewpublic Management. Johtamismalli Hallintomallinkäsitettäeipidäsekoittaalaajuudeltaansuppeampaan johtamismallinkäsitteeseen.johtamismallillatarkoitetaanhanneleseeckin (Seeck,2008)määritelmänmukaistajohtamisenparadigmaa,jokakoostuu organisaationjohtamiseenjatyönorganisointiinliittyvistäideologioista, ideoista,työkaluista,ratkaisumalleista.johtamismallimäärittäätietyn ratkaisumallinesimerkiksityönjakoon,työnorganisointiinjatyön valtasuhteisiinliittyenorganisaationkontekstissa.taylorismi,elitieteellinen tieteenjohto,ihmissuhdekoulukuntajakulttuurikoulukuntaovathyviä esimerkkejäjohtamismalleista. Johtamismallinsuurinerosuhteessahallintomalliinonsenkäsitteellinen suppeus:johtamismalliottaapitkältikantaavainorganisaationsisäiseentyön organisaatioonjajohtamiseen,eikäsesitenkuvaahallintomallintavoinmyös laajemminorganisaationsuhdettayhteiskuntaanjamuihinorganisaation ulkopuolisiintoimijoihin.johtamismallieimyöskäänotakantaamiten organisaationpitäisitoimiasuhteessayhteiskuntaanjamikänähdään yhteiskunnankannaltahyvänätoimintana.esimerkiksiyksiklassisimmista hallintomalleista,weberiläinenbyrokratia,nähdäänjohtamismallejapaljon laajempanakokonaisuutena(seeck,2008). 11

12 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Tämätutkimuskeskittyynimenomaanhallintomalleihin;johtamismallien tarkempianalyysijääsitentutkimuksenulkopuolelle. Strategia Strategiaymmärretäänyleensäkäsitteenredusoidussamuodossaorganisaation johdonsuunnitelmaksisiitä,mitenorganisaationtavoitteetjapäämäärät saavutetaan(mintzberg,ahlstrand,&lampel,1998).)kutensanottua,tämäon melkokapeanäkemysstrategiasta,jokaonkäsitteenäpaljonmonimutkaisempi jamoniulotteisempikokonaisuus. Mintzbergiä(1987)seuratenorganisaationstrategiavoidaanhahmottaaviiden näkökulmankautta,joitaovat(1)strategiasuunnitelmana,(2)strategiakuviona (pattern),(3)strategiapositiona,(4)strategiaperspektiivinäsekä(5)strategia juonena.edelleenmintzbergetal.(1998)esitteleeorganisaationkymmenen erilaistastrategiamuodostuksenkoulukuntaa,joissastrategianeriosasalueiden janäkökulmienpainoarvovaihtelee.näitäovat(1)määrittelykoulukunta,(2) suunnittelukoulukunta,(3)positiokoulukunta,(4)yrittäjäkoulukunta,(5) kognitiivinenkoulukunta,(6)oppimiskoulukunta,(7)valtakoulukunta,(8) kulttuurikoulukunta,(9)ympäristökoulukuntasekä(10) konfiguraatiokoulukunta.tietoisestitaitiedostamattavalitustanäkökulmastaja koulukunnastatainäidenyhdistelmästäriippuenorganisaation strategianmuodostusprosessijaitsestrategiavoivatollahyvinkinerilaisia. Mintzbergetal.(1998)kuvaalisäksikaksitapaaryhmitelläedelläkuvatut strategianäkökulmatjaskoulukunnat:näkökulmavoiollajokopreskriptiivinen, elisepyrkiiennaltakuvaamaanorganisaationideaalisentoimintatavan. Vaihtoehtoisestinäkökulmavoiolladeskriptiivinen,elisepyrkiikuvaamaan mitenstrategiatodellisuudessamuodostuu. Julkisensektorinjavaltionhallinnonstrategioitajastrategiaprosessiaon perinteisestiluonnehdittuoppimiskoulukuntaankuuluvaksi(mintzbergetal., 1998):Lindblomin(1959)mukaanjulkisenhallinnonsuunnittelujaohjauseiole 12

13 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma erityisenkontrolloitutaisiistiprosessi:virkamiehettiedostavat toimintaympäristönsämonimutkaisuudenjahenäkevätsuuriahaasteita kaikkienerinäkökulmienjatarpeidenhuomioonottamisessaorganisaation toiminnansuunnitteluunjaohjaukseenliittyen.julkisenhallinnonsuunnitteluja ohjausonkinpitkältitämänmonimutkaisuudenkanssapärjäämistä(lindblom, 1959),jastrategiamuodostuksenvoikinnähdäMintzberginet.al.(1998) termeinemergentiksijaiteratiiviseksi:strategiamuodostuuyksittäisissäja pienissäpäätöksissäjatoimissa,joissaorganisaatiooppiijaohjaatoimintaansa pieninaskelineteenpäin.strategiamuodostuutämänoppimisprosessinaikanaja onnäinollenpitkältideskriptiivinen. Viimeaikaisemmassakirjallisuudessajulkishallinnonstrategiamuodostuksesta onpainotettumyössuunnittelunäkökulmaa(steurer&martinuzzi,2005)sekä kulttuurinäkökulmanosanaolevaaresurssinäkökulmaa(llewellyn&tappin, 2003).LlewellynjaTappin(2003)mukaanjulkishallinnonstrategiasuunnittelu painottuunykyisinpitkältiolemassaolevienjaorganisaatiollemyönnettyjen resurssienkäyttösjaallokaatiosuunnitteluun,jottaorganisaationresursseilla saavutetaanmaksimaalinenmitattavahyöty.strategiantehtäväonperustella resurssienkäyttöjamyösosoittaasuunnitellunkäytönhyödyt:monesti julkishallinnonstrategiaonkinjuuristrategiadokumentti,jossakuvataanja perustellaanorganisaationresurssienkäyttöulkopuolisiasidosryhmiävarten preskriptiivisestäsuunnittelustahuolimattavarsinaistaohjaavaavaikutusta dokumentillaeikuitenkaanainaole,jastrategiadokumenttejatehdäänkinmyös julkishallinnonsuunnitteluvaatimustentäyttämiseksi hyllyllepölyttymään (Llewellyn&Tappin,2003). TämätutkimusnäkeejulkishallinnonorganisaationstrategiansuunnitteluS, oppimissjaresurssinäkökulmanmukaisestiuseinennaltatehdyksi suunnitelmaksiorganisaationresurssienkäytöstäsentavoitteiden saavuttamiseksi.käytännössästrategiavoiuseinmuodostuakuitenkin oppimisnäkökulmanmukaisestiemergentisti,pieninpäätöksinjaaskelin. 13

14 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Julkishallinnonorganisaationstrategiaonkinsekäpreskriptiivinenettä deskriptiivinen:ennaltatehdyllästrategiallapyritäänohjaamaantoimintaaja viestimääntoiminnastasekäsisäisilleettäulkoisillesidosryhmille,mutta käytännössästrategiamuodostuuosinmyösstrategiaprosessissaemergentistija onsitendeskriptiivistä,elisevoidaankuvatamyösjälkikäteenesimerkiksi strategiadokumentiksi.molemmissatapauksissastrategiakuitenkinheijastelee organisaationsekäsuunniteltuataitoteutunuttatoimintaaettätämäntoiminnan tavoiteltujalopputuloksia. Tietohallinto JulkishallinnontietohallinnollatarkoitetaanSuomenvaltiontietohallintolain (FINLEX,2011)määritelmänmukaan tukitoimintoa,*jolla*turvataan*julkisten* hallintotehtävien*hoitaminen*tietoc*ja*viestintäteknisiä*menetelmiä*ja*keinoja* hyväksikäyttäen. StenvalljaSyväjärvi(2006)taasmäärittävättietohallinnontoimintana* tiedon,* toimintaprosessien*ja*informaatioteknologian*hallitsemiseksi.stenvallja Syväjärvi(2006)näkevätkintietohallinnonmelkolaajasti: Tietohallinto* edellyttää*tiedon*elinkaaren*kattavaa*suunnittelua,*budjetointia,*käsittelyä*ja* valvontaa.*se*sisältää*organisaation*tietoprosessien*ja*cvirtojen*sekä*yhteistä* päämäärää*tukevien*tiedontarpeiden*identifioinnin,*tiedon*elinkaaren*hallinnan* sekä*tiedon*ja*tietämyksen*integroinnin*eri*organisaatiotasoilla.*tietohallinto* painottaa*samanaikaisesti*sekä*tietoc*ja*viestintäteknologian*mahdollisuuksia* tiedon*hallinnassa*että*toisaalta*toimintojen*integrointia*tai*standardointia. MyösIhalainen(2010)näkeetietohallinnonhyvinlaajasti,käsitteenä,johonon yhdistettylähesväkipakollasuurijoukkotietosjainformaatiojohdannaisia käsitteitä.ihalaisen(2010)mukaantietohallintovoidaanmääritelläsenkolmen strategisenpääulottuvuudenkautta,elikognitios,managerisja teknologianäkökulmiensuhteinaorganisaatioonjaorganisaation toimintaympäristöön.edelleenihalainen(2010)käsittäätietohallinnon toimintaympäristön organisaation*tiedon,*tietovarantojen,* 14

15 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma informaatioteknologian,*toimintaprosessien,*johtamisen*ja*juridiikan*näkökulmien* avulla. HuotarijaSavolainen(2003)tuovatkinesiinkattavassatietohallinnonalan termistöäkäsittelevässäartikkelissaan Tietohallintoavaitietojohtamista? Tutkimusalanidentiteettiäetsimässä sentosiseikan,etteitietohallinnolle varsinaisestioleyhtäselvärajaistamääritelmää.tutkijat(huotari&savolainen, 2003)pohtivatartikkelissaanpitkältienglanninkielisentermistön information management (suomeksitietohallinto)ja knowledgemanagement (suomeksi tietojohtaminen)yhtäläisyyksiäjaeroja. TämätutkimusnäkeetietohallinnontarkoittavanniitätietoSja viestintäteknologiaanliittyviähallinnollisiatoimia,joillaorganisaatio mahdollistaa,ylläpitää,tukeejamuuttaatoimintaansasekäluouuttatoimintaa. Tutkimuksenvalitsemamääritelmäpyrkiinäinkorostamaantietohallinnon rooliaorganisaationtoimintojenmahdollistajanajatukijana,jasejättää pienemmällehuomiolle(muttaeihuomiotta)käsitteenteknologisemmat ulottuvuudet.tämätutkimusnäkeetietohallinnonsitenhyvinlaajasti organisaationtoiminnanmahdollistajanatietosjaviestintäteknologialla. Tietohallintostrategia Tämätutkimusnäkeetietohallintostrategiankäsitteenedelläkuvattujen tietohallinnonjastrategiankäsitteidenyhdistelmänä.tietohallintostrategia nähdäänsitenuseinennaltatehdyksiresurssienkäytölliseksisuunnitelmaksi siitä,mitenorganisaatiomahdollistaa,ylläpitää,tukeejamuuttaatoimintaansa sekäluouuttatoimintaatietosjaviestintäteknologiaanliittyvillähallinnollisilla toimilla. 15

16 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Katsaus teoriataustaan TeoriataustaSosiontarkoituksenaontarjotateoreettinenviitekehystämän tutkimuksenlaadullisensisällönanalyysinpohjaksi.koskatutkimuspyrkii laadullisensisällönanalyysinavullaselvittämään,mitenhallintomallitnäkyvät Suomenvaltionhallinnontietohallintostrategioissa,onhyväensinkuvata millaisiahallintomallejaylipäänsäetsitäänjamitäonmahdollistalöytää.vain teoriataustaanpohjautuenonmahdollistaabduktiivisestierotella strategiadokumenttejatutkimuskysymyksenvaatimallatavalla. Tässäosiossaesitelläänlänsimaisiajulkishallinnonhallintomalleja1800S,1900S ja2000sluvuilta.hallintomallienesittelylläpyritäänluomaanyhtenäinenkuva julkishallinnonhallintomalleista,jotkajaetaanteoriaosuudessakronologisesti kolmeenpääkategoriaan:byrokratia,newpublicmanagement 1 janewpublic Managementinjälkeisethallintomallit.Lisäksiosionlopussaonlyhyttiivistelmä Suomessakäytetyistähallintomalleista. Tässäosiossakäytettyhallintomallienjaottelubyrokratiaan,NewPublic ManagementiinsekäNewPublicManagementinjälkeisiinmalleihinon tyypillinenviimeaikaisellehallintomallitutkimukselle:esimerkiksipollittja Bouckaert(2011),Osborne(2006),Dunleavyetal.(2006a),Denhardtja Denhardt(2000)jakavathallintomallitjotakuinkin vanhaanjulkishallintoon eli weberiläiseenbyrokratiaanjasenjohdannaisiin,newpublicmanagementiin sekänewpublicmanagementinjälkeisiinmalleihin. Samallaonhyväpitäämielessä,ettäedelläkuvattujaotteluonlaadullistaja vertailevaatutkimusmenetelmääpalvelevateoreettinenjamaariippumaton abstraktio;todellisuudessahallintomallitjaniidenkronologinenjärjestyseivät 1 Hallintomalleistakäytetääntässätutkimuksessabyrokratiaalukuunottamattaenglanninkielisiänimiä siten,ettähallintomallienalkukirjaimetonkirjoitettuisolla.tämäjohtuukahdestasyystä:(1)terminew PublicManagementonjovakiintunutkuvaamaankyseistähallintomalliasuomenkielessäja(2)byrokratiaa lukuunottamattahallintomalleillaeiolesuoriasuomenkielisiäkäännöksiä.hallintomallienväkinäisen suomentamisenasemestasaavutetaanmyöstutkimuksenparempiluettavuus:lukijatietääsuoraan,mistä kansainvälisestähallintomallissakulloinkinonkyse. 16

17 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma oleaivannäinselvärajaisia.esimerkiksiheady(2001),lynn(2006)japollitt (2003,33)kuvaavathallintomallienkehitystämyöshyvinmonivaiheisenaja monimuotoisenakokonaisuutena,jossaonmonenmontamaakohtaista sivupolkuajavälivaihetta. TeoriataustaSosioeikäsittele1800Slukuaedeltäneitähallintomallejakuten vaikkapa1700sluvunsaksalaisiakameraalitieteitätairanskalaista merkantilismia,kiinankeisarihallintoa,katolisenkirkonhallintoa,saatikka antiikinkreikanjaroomanhallintorakenteitataiegyptinfaaraohallintoa. Tämänrajauksensyyonlähinnäkäytännöllinen:teoriataustaesittelee ainoastaanhallintomalleja,joidenpiirteitävoiolettaalöydettävänsuomen valtionhallinnontietohallintostrategioista2000sluvulla.rajaustatukeemyösse seikka,ettäwebernäkihallintomallienhistoriallisetesiasteet,esimerkiksi Egyptinkahdeksannestatoistadynastiastalähtien,lähinnäweberiläisen byrokratianesiasteina(weber,1979,964). Byrokratia TässätutkimuksessabyrokratiallaviitataansaksalaisenMaxWeberin1800Sja 1900Sluvuillayhteennitomaanjateoksessaan EconomyandSociety kuvaamaanvaltiolliseenhallintomalliin 1 (Weber,1979,956S1005)jasen tulkintoihin.weberinkuvaustapidetäänyleisestibyrokratianabstraktina ideaalimallina(hoggett,2005,178). Weber(1979,956S958)määritteleebyrokratiankuudenpääkohdankautta,jotka kuvaavateripuoliabyrokraattisestajärjestelmästä: 1.Hallintoonjaettuvirallisiinfunktionaalisiinrakenteellisiinosiin,virastoihin, joitaohjaalainsäädäntöjaerilaisethallinnollisetohjeistotjasäännöt.rakenteen toiminnastavastaavatvirkamiehet.(weber,1979,956.) 1 Byrokraattisenhallintomallinmäärittelyynovatvaikuttaneettokimyösmonetmuutakateemikotkuten KarlMarx,JohnStuartMill,WoodrowWilson,LudwigvonMisesjaRobertKMerton. 17

18 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Hallintorakentuuhierarkkisesti,jaesimerkiksihallinnonpäätöksiinliittyvä valitusoikeusmääräytyyselkeidenesimiessalainensketjujenperusteella(weber, 1979,957). 3.Hallinnontoimintaperustuukirjallisestidokumentoituihinsääntöihin. Yhdessävirkamiestenkanssadokumentoidutsäännötmuodostavat julkishallinnonviraston(bureau),jokakuuluujulkisenpiiriinjajokaerotetaan selkeästiyksityisenpiiristä(private*sphere).(weber,1979,957.) 4.Virastonhallinnointionalleviivatunmoderniajakoulutukseensekä asiantuntijuuteennojaavaa(weber,1979,958). 5.Virkamiestyövaatiivirkamiehentäydentyöajanjahuomion:virkamiestyö onkinsitentäysipäiväinenammatti(weber,1979,958). 6.Virastontoimintaperustuuyleisiinsääntöihin,jotkakattavatvirastonkoko toimialan.näidensääntöjentunteminenmuodostaaosanvirkamiehenteknisestä osaamisesta.(weber,1979,958.) Pintatasollaweberiläinenbyrokratianäyttäytyynäinhierarkkisenajasääntöihin perustuvanaformaalinahallintomallina,jossavallanauktoriteettiperustuu dokumentoituihinsääntöihin,rationaalisuuteenjajärkeen. Weberiläisen(1979,958S963)byrokratiankeskiössäoneettinenjarationaalinen virkamies,jonkatoimintaonerotettuselkeästiyksityisestä.palkattuvirkamies ottaavastuulleentietynjulkishallinnontehtävänjaomaksuuitselleensamalla hallinnonvirallisenlinjan.virkamiehenideaalionkinpersoonatonja funktionaalinenasiantuntija,jonkajokaistatointaohjaatasavertaisuudenja objektiivisuudenperiaate: Bureaucratization*offers*above*all*the*optimum*possibility*for*carrying*through* the*principle*of*specializing*administrative*functions*according*to*purely*objective* considerations.*individual*performances*are*allocated*to*functionaries*who*have* 18

19 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma specialized*training*and*who*by*constant*practice*increase*their*expertise.* Objective *discharge*of*business*primarily*means*a*discharge*of*business*according* to*calculable*rules*and* withouth*regards*for*persons. *(Weber,1979,975.) Suuriobjektiivisuudenkorostaminenliittyybyrokratiaanliittyvään demokraattisuuteenjademokratiaperiaatteeseen:moderneissa massademokratioissabyrokratiantehtävänäjayhtenäpääarvoistaon nimenomaanvarmistaakansalaistenyhdenvertaisuuslainedessä(weber,1979, 983). ObjektiivisuudenjademokraattisuudenlisäksiWeberkuvaabyrokratiaamyös valtasuhteidenkautta,hallinnonsuhteenasekäkansalaisiinettäpoliittistavaltaa pitäviinpäättäjiinjaparlamenttiin.weberesittää,kuinkabyrokraattinen koneistopyrkiiyleensälisäämäänomaavaltaansasalaamallapäätösten valmistelujataipäätöksienpohjallaolevaatietoasekäkansalaisiltaettä poliitikoilta.tärkeässäosassaonerityisestibyrokratianjavaltaapitävien molemminpuolinenriippuvuussuhde,jossabyrokratiaosinsekätukeeettäluo vastavoimanvallitsevallepoliittisellevallalle.(weber,1979,990s998.) EdelleenWeber(1979,956S1005)kuvaabyrokratianhistoriallisena kokonaisuutena,jokaonkehittynytyhteiskuntienkehityksenmyötäniinegyptin faaraohallinnossa,antiikinroomassa,roomalaiskatolisessakirkossakuinkiinan keisarikunnassakin.byrokratiaeiolesiiskontekstistariippumatonhallintomalli, vaanriippuutokimyössitäimplementoivastaympäristöstä,taikutenhoggett (2005,170)asianilmaisee: onniinmontabyrokratiaakunonvaltiotakin [suomennettu]. Weber(Weber,1979,956,963,980)yhdistääbyrokratiankehityksenmyös taloudenjakapitalisminkehitykseen,jahänenmukaansabyrokratiaonkin puhtaimmillaanmoderneissayksityisentaloudenkansantalouksissa,joissa virkamiehilleonmahdollistamaksaapalkkaajajossahallintoomistaajatarjoaa virkatyössäkäytettävätresurssit.weberkuvaasitenbyrokratiankehitystäja muotojamyösjulkishallinnonomistussuhteidenkehityksenkautta,jatarjoaa 19

20 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma esimerkkinäarmeijamuodot,jossaarmeijanvarustelunomistajuuson muuttunutsotatarpeidenyksityisomistuksestavaltiostaihallintosomisteiseksi (Weber,1979,980S983). Pintaasyvemmälläweberiläisessäbyrokratiassavoikinnähdäolevankyse objektiivisestademokratiaperiaatteesta,yhteiskunnantoimijoidenvälisistä valtasuhteistasekäjulkisenjayksityisentoiminnansekäjulkisenjayksityisen omistussuhteenselkeästäerottamisesta. Byrokratian tulkinnat ja humanistinen kritiikki Weberinbyrokratianvoihelpostilukeamelkosynkkänäkuvauksena rationaalisenjapersoonattomanjärjestelmänylivaltana,jossavirkamieson pienenpienikoneistonosa (Weber,1979,988),jajossajärjestelmänvaltaon muodostunutniinsuureksi,ettäbyrokraattistajärjestelmääon käytännössä mahdotontatuhota (Weber,1979,989). TätäWeberinrationaalisuuteenjaobjektiiviseenpersoonattomuuteen perustuvaayhteiskuntajärjestelmänkuvaustaovatkinhumanistisesta näkökulmastakritisoineetmoraalittomaksiinstrumentalismiksimuunmuassa ZygmuntBauman(1989,ModernityandtheHolocaust)jaAlasdairMacIntyre (1981,AfterVirtue).EsimerkiksiBaumanantaaesimerkkinäholokaustin,jonka toteuttaminenolihänenmukaansanimenomaanmahdollistavain rationaalisuuteenjasääntöihinperustuvanpersoonattomanbyrokratianavulla. Kriittisimmissäluennoissaweberiläistärationalismiaonarvosteltumyös uusliberalistiseksi(allen,2004,134s153),silläpuhdasrationaalisuusvoidaan nähdäkapitalistisenjärjestelmäntuottamanavapaanmarkkinatalouden konemaisenatoimintana.kriittistäluentaatokiedesauttaaweberinomakuvaus persoonattomuudenjakapitalisminsuhteesta: When*fully*developed,*bureaucracy*also*stands,*in*a*specific*sense,*under*the* principle*sineiraacstudio.*bureaucracy*develops*the*more*perfectly,*the*more*it*is* dehumanized, *the*more*completely*it*succeeds*in*eliminating*from*official* 20

21 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma business*love,*hatred,*and*all*purely*personal,*irrational,*and*emotional*elements* which*escape*calculation.*this*is*appraised*as*its*special*virtue*by*capitalism. (Weber,1979,975.) Kaikkieivätkuitenkaanjaatätäluentaa(esimerkiksiduGay,2000;Hennis,1988; Hoggett,2005),jaduGayn(2000,42)mukaanweberinkuvaamarationaalinen persoonattomuustuleekinlukeaennenkaikkeademokraattisena tasavertaisuutena: He*[duGay]*argues*that*the*value*attached*to*impersonality*by*Weber*must*be* understood*as*itself*being*an*expression*of*democratic*equalization*and*therefore*a* more*etchically*advanced*form*of*authority*than*that*based*on*personal* consideration. *(Hoggett,2005,173) EdelleenduGay(2000,31)näkeeettävirkamiehen koulutettu välinpitämättömyys onkriittinenosabyrokratiandemokraattisuuttaja tasavertaisuudentoteutumista: The*bureaucrat,*unlike*the*politician,*must*cultivate*a* trained*indifference *to*the* discourse*of* ultimate*ends *because*of*an*awareness*of*the*possible*heavy*cost*of* pursuing*one*of*them*at*the*expense*of*the*others. * ByrokratiapitääkinnäinduGayn(2000)mukaannähdäennenkaikkea ainutlaatuisenamoraalisenainstituutionayhteistenjulkistenasioiden järjestämiseenpersoonattomuuden,neutraaliuden,jaobjektiivisuusperiaatteisiin nojautuen. Byrokratian tulkinnat ja liikkeenjohdollinen kritiikki Humanistisenkritiikinlisäksibyrokratiaaonkritisoituvahvasti managerialistisestaliikkeenjohtokoulukunnastakäsinläheskoko1900sluvun jälkimmäinenpuoliskosekä2000sluvunalku(dugay,2000).byrokratiaa kritisoidaantästänäkökulmastavanhakantaiseksi,jäykäksijaerityisen tehottomaksitavaksiorganisoidayhteisiäasioita:kritiikkipohjaakinpitkälti 21

22 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma yksityisensektorinjohtamiskäytännöistälähtöisinolevienideoiden soveltamiseenjulkisellesektorille. Tästäbyrokratianliikkeenjohdollisestakritiikistäsaialkunsamyöstämän tutkimuksenseuraavassaosiossaesiteltävänewpublicmanagement hallintomalli,jokanäkeebyrokratianepäonnistuneenjulkishallinnon järjestämisessäyksityisensektorinorganisaationtavoin(dugay,2000). Myösliikkeenjohdollisenkritiikinarviointipalautuulopultabyrokratian etikkaan,jasiihen,voikojulkishallintoayksiselitteisestijärjestääjahallinnoida samoillaperiaatteillakuinvaikkapayksityistätavarataloketjua.esimerkiksi Hoggettinmukaan(2005,168)byrokratianerityisarvopiileesenylläpitämissä erityislaatuisissasosiaalisissasuhteissa,eikäniinkääntuotteidentaipalveluiden tuotannossa.byrokratiassaonsitenensisijaisestikysetoimijoidenarvoistaja moraalista. Hoggett(2005,169)näkeekinbyrokratiallaolevaneljäpääarvoa,joitaovat(1) läpinäkyvyysjavastuutus,(2)toiminnankeveysjatarkoituksenmukaisuus,(3) rehellisyysjareiluussekä(4)kestävyysjatoimintakyky.hoggetin(2005,169) mukaanliikkeenjohdollinenkritiikkikeskittyykinlähinnätoiminnankeveyteen jatarkoituksenmukaisuuteen(kohta2)samallasivuuttaenmuutjulkishallinnon järjestämisenkannaltaerittäinkriittisetarvot.hoggettnäkeetämän managerialistisenkapeakatseisuudenjopademokratianvastaisena: [S]eparation*of*policy*from*operations*or* delivery *and*its*conviction*that* efficiency*is*the*only*criterion*by*which*to*choose*between*public*and*private,*can* be*seen*as*fundamentally*anticconflict*and*therefore*anticdemocratic. (Hoggett, 2005,178.) JulkishallinnonjokaisellatasollatarvitaanHoggett(2005)mukaaneettistä virkamiestä,jokapystyytekemäänmyöshallinnollisia,objektiivisiaja demokratiaperiatteenmukaisiapäätöksiä.julkisenbussiliikennepalveluntai 22

23 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma puistonylläpitoeitapahduyhteiskunnastaerilläänolevassatyhjiössä,joka voitaisiinerottaahallinnollisestapäätöksenteostajasitenmyösulkoistaa. Aservicesuchasbusserviceorparksmaintenancedoesnotexistinsomekind ofcontextualvacuumratheritissituatedwithinamatrixofspatialandnons spatialcommunities,developingovertime,andwhichconstitutetheselfs governingfabricofanysociety. (Hoggett,2005,169.) JulkishallinnonoperatiivistatoimintaaeisitenvoiHoggettia(2005)seuraten optimoidavaintehokkuudentairahalletuotetunarvonnäkökulmasta,eikä julkishallinnontoteutuksenoperatiivistatasoavoinäintäysinerottaasen hallinnollisestatasosta(policy*making).byrokratiassaonsitenkysepaljon muustakinkuinvainnimellisestitehokkaimmastatavastakäyttääjulkistarahaa: Bureaucracy*may*be*more*expensive*than*other*forms*of*government*C*C**but*that s* not*too*surprising*when*democracy*is*not*necessarily*the*cheapest*form*of* government. (dugay,2000,107.) New Public Management NewPublicManagement hallintomalli(myöhemminnpm)esiteltiinensikerran vuonna1991christopherhoodinartikkelissa APublicManagementforAll Seasons? (1991),jossaHoodkokoaayhteenjo1970Sluvunlopulla käynnistyneitäjulkishallinnontutkimuksen(public*administration*studies)ja julkishallinnonhallintomallienmuutoksentrendejänpmssateenvarjokäsitteen alle. NPM:nperusajatuksiaovatjulkishallinnonpalvelutuotannontehostaminen, julkishallinnonpäälliköityminen(managerialism),julkishallinnonaltistaminen markkinakilpailullesekäjulkishallinnonyksityistäminen(greve,2010).nämä ajatuksetolivatkinjulkishallinnonhallintomallienmuutoksenvoimakkaimpia trendejä1980sja1990sluvuillauseimpienoecdsmaidenpiirissä(hood,1991). 23

24 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma ArtikkelissaanHood(1991)linkittääNPMSopinvoimakkaannousun1980Sja 1990Sluvuillaneljäänjulkishallinnontrendiin,joitaovat(1)julkishallinnonkoon kasvunhidastaminenjakääntäminenlaskuun,(2)julkishallinnon yksityistäminen,(3)julkishallinnonautomatisointisekä(4)hallintomallien tutkimuksenkeskittyminenyhäenemmänkansainvälisiin,maariippumattomiin jayleistettäviinteemoihin.kutenmonimuukin(esimerkiksilapsley,2008; Osborne,2006)myösHood(1991)tiedostaaNPMSterminlähtökohtaisen väljyyden jamonitulkintaisuuden:sateenvarjoterminallemahtuumonta teemaajaerilaistapainotusta.useinnpm:staonniinmontaerimääritelmääkun onmäärittelijääkin. Hoodinartikkelin(1991)pääantiaovathänenkuvaamansaseitsemänhallinnon päädoktriitinia,jotkamuodostavatnpm:nytimen 1.Näidendoktriiniensisältö jayhteiskunnallinenoikeutuskuvataanlyhyestihoodia(1991)referoidenalla: 1.Managerialismijaammattimaisetpäälliköt(management) Julkishallinnonorganisaatioitatulisijohtaaammattimaisin managerein tai päälliköin,jotkaeivätoleasiaosaajiakutenvirkamiehet,vaan ammattijohtajia. ManagerialismikorostaaaktiivistajanäkyvääjohtoSorganisaatiota,joka vapauttaa johtajatjohtamaan. 2.Suorituskyvynmittaaminenjalaadunstandardisoituminen Julkishallinnonorganisaatioidentulisijatkuvastimitatakaikkeatoimintaansaja johtaalaatustandardejakaikilletoimintasalueilleen.tärkeässäasemassaovat määritellyttavoitteet,välitavoitteetjamäärällisetmenestyksenmittarit. Menestyksenmittaaminenontärkeää,jottajulkishallinnoltajajulkisenpalvelun tuottajiltavoiperätävastuullisuutta(engl.accountability). 3.Ulostulon(output)jatuloksenkorostuminen 1Hoodensisijaisestikokosijakuvasijoolemassaolevatajatuksetyhteenniinkuinneonmuuallaesitetty. Hoodeiitseartikkelissaan(1991)ottanutkantaakyseistendoktriinienetiikkaansinänsä. 24

25 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Julkistenpalveluidentuottamisessatulisikeskittyäsiihen,mitenhyvinallokoidut resurssittuottavattuloksia(output).sisäänmenon/ulostulon(input/output) optimointionsitentärkeämpääitseprosessinsijaan. 4.Monoliittistenjulkishallinnonorganisaatioidenpurku Julkishallinnonmonoliittisiayksiköitäjaorganisaatioitatulisipurkaaja muodostaauseampiajahienojakoisempiakorporatisoitujayksiköitä,jotka keskittyvätjonkintietynpalveluntaifunktiontoteuttamiseentietyllätähän tarkoitukseenallokoidullabudjetilla.muihinjulkishallinnon funktioihin ja organisaatiohinolisidoktriininmukaanhyväpitääselkeäetäisyys.näinsaadaan aikaiseksi hallittavia yksiköitä,mikämahdollistaatoiminnanhelpomman tehostamisenjamyösmahdollisenulkoistamisenjayksityistämisen. 5.Markkinakilpailunkorostaminen Julkishallinnossatulisikäyttääyhäenemmänmääräaikaisiasopimuksiaja ulkoistettujayksityisiätoimijoita,joitakilpailutetaankeskenään.keskinäisellä kilpailullajulkisorganisaatioidensisälläjaulkopuolellauskotaansaavutettavan tehokkuushyötyjämatalimpinakustannuksinajaparempinastandardeina. 6.Yksityisensektorinjohtamisoppienkorostaminen Julkishallinnonvirkamiehen etiikka saaväistyä;tärkeäänasemaannostetaan bonuksetjakannustimet,joustavapalkkausjamuutyksityisensektorinhrs keinot.doktriinikorostaasitenjoyksityiselläsektorillakoeteltujen johtamiskeinojensoveltamistajulkishallinnossa. 7.Kurinalaisuudenjasäästäväisyydenkorostaminen Julkishallinnossatulisidoktriininmukaankorostaakustannussäästöjä, työntekijöidenkurinalaisuuttajapalkansaajajärjestöjenpienempää vaikutusvaltaa.tavoitteenaonsaadaenemmänaikaiseksivähemmällä. VaikkamonissaartikkeleissaonkuvattuNPMSoppinimenomaanvälineellisestija teknistenjohtamismenetelmienkautta,onhyväpitäämielessäettäkyseessäon menetelmienlisäksiuseinmyösnormatiivinenajattelutapa(haque,2007). 25

26 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma MonetnäkevätkinNPMSopinajavankäytäntöjenlisäksinimenomaan uusliberalistisiaarvojajauusliberalististaetiikkaa(esimerkiksidugay,2000; Eräsaari,2006;Haque,2007). New Public Managementin kritiikki NewPublicManagementiaonkritisoituakirjallisuudessamonintavoin. Erityisesti2000SluvunensivuosikymmeninäkritiikkiNPMSoppiavastaanon noussutkäytännönmaakohtaistennpmssovellustenepäonnistumistenkautta (esimerkiksidunleavy,margetts,bastow,&tinkler,2006b;eräsaari,2006). Mielenkiintoistakyllä,joChristopherHood(1991)esittikoottuakritiikkiä oppisuunnallenpmskäsitteenesitelleessäartikkelissaan.hoodryhmittelee 1980Sja1990SluvuillaesitetynNPMSkritiikinneljäänluokkaan,joitaovat(1) KokoNPMSkäsitteenteennäisyys,(2)harhaluuloparemmastatehokkuudestaja tuloksista,(3)elitismijayhteisenhyvänunohtaminensekä(4)harhaluulonpms universalismista. NPMSkäsitteenteennäisyydelläHood(1991)viittaakritiikkiin,jossaNPMSoppia pidetäänlähinnä keisarinuusinavaatteina,uutenajulkishallinnon muotivirtauksena,jossaonpaljonmeluaolemattomastasisällöstä.kritiikki näkeenpm:lläolevanpinnanallahyvinvähäntekemistäkäytännön julkishallinnonkanssa. Harhaluuloparemmastatehokkuudestaviittaataaskritiikkiin,jossaNPM:n nähdäänlähinnäaiheuttaneenhaittaajulkishallinnolle:luvattuja tehokkuushyötyjäeiollasaavutettujapalvelueioleparantunut,vaanseon pahimmissatapauksissapäinvastoinhuonontunut.(hood,1991.) Hood(1991)kuvaileemyöskritiikkiä,jokanäkeeNPM:nlähinnäkonsultoivan eliitinjaammattijohtajienkeppihevosena,jollaheajavatjohdonkonsulttien roolissaomaaetuaanjahenkilökohtaistataloudellistahyötyä.tästä näkökulmastanpm:lläeienäätavoiteltukaanyhteistähyvää,vaanrajatun eliittiryhmänetua. 26

27 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa Lauri)Eloranta Progradu tutkielma Harhaluulouniversalismistaviittaakritiikkiin,jossakyseenalaistettiinNPMSopin universaalisoveltuvuusmaasta,kontekstistajasosioekonomisistataipoliittisista eroistariippumatta(hood,1991):voisikotosiaanollaniin,ettäyksi johtamisoppisopisikaikkiinmaihinjakaikkiinpoliittisiinsysteemeihin? 2000Sja2010SluvulletultaessakritiikkiNPMSoppiakohtaanonkasvanutainakin tutkimusartikkeleissa(suhteessa1980sja1990slukuun).hyvinmoniartikkeli tuoesillejonkinnpm:nhuononpuolentaikritiikin(esimerkiksidenhardt& Denhardt,2000;Goldfinch&Wallis,2010;Greve,2010;Lapsley,2008;O'Flynn, 2007)jajotkutovatjopajulistaneetkokoNPMSsuuntauksenkuolleeksi (esimerkiksidunleavyetal.,2006b)jopanpm:iavahvastiedistänytoecdon vuonna2003esitellytnpmsimplementaatioidenodottamattomiaongelmia (O'Flynn,2007). Lapsley(2008)esittäälaajassa,vaikkakinNPMSmyönteisessä,artikkelisssaan hyvinmontaerinäkökulmaannpm:nheikkouksistajakehityskohteista: 1.Häntuoesiinmuunmuassamanagerialisminongelmatsuhteessa julkishallinnonammattiosaajienetiikkaan:esimerkiksilääkärinarvomaailma voidaannähdäristiriitaisenasuhteessaammattijohtajaan,mikäonongelmallista vaikkapaterverydenhuollonnpmsreformeissa.tämäristiriitatuleeesiinmyös NPM:najamissapalkitsemissysteemeissä,jotkaovatristiriidassamonenjulkisen palveluntuottajanetiikankanssa:lääkärieiparannapotilasta paremmin vaikka hänsaisikinsiitäsuuremmanrahallisenkorvauksen. 2.Lapsley(2008)näkeetyöelämäntoimintaympäristönmuuttumisenyhä yrittäjähenkisemmäksimyöstyöntekijöidenpiirissä,mikäsotiimelkolailla NPM:nhallinta&kontrolli paradigmaavastaan. 3.EhkäsuurimpanakritiikkinäänLapsley(2008)tuoesilleNPM:nsuorituskyvyn mittaamisenaiheuttamatongelmat.lapsley(2008)esitteleemontaesimerkkiä, 27

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

! #! %! & #!!!!! ()) +

! #! %! & #!!!!! ()) + ! #! %! & #!!!!! ()) + Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Humanistinen tiedekunta Laitos Institution Department Taiteiden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Matti Pesonen Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Laskennallinen yhteiskuntatiede

Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallinen yhteiskuntatiede Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 LuK tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkasittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet

Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet 14.6.2017 DataBusiness-kiertue Ari Ylinärä Oulun kaupunki // Konsernihallinto // Tietohallinto Avoimen datan edistäminen 14.6.2017 avoimen datan hanke datatoiveet

Lisätiedot

ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ

ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ Uskontotieteen Pro gradu tutkielma Teologinen tiedekunta Sirkku Tikka Tammikuu 2004 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Teologinen

Lisätiedot

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Pekka Simola Helsinki 14.4.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Hyväksymispäivä Arvosana Arvostelija Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Marko Lehtimäki Helsinki 12.5. 2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN

Lisätiedot

KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI

KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI Anna Laine Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro Gradu Marraskuu 2006 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS PIPSA SALKOSALO 20.8.2015 HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS 2000-luvun hyvinvointibuumi, mutta terveyserot kasvaneet Sote-uudistuksen nostaminen valtakunnan 1. hankkeeksi Kunnat uudessa tilanteessa: Miten

Lisätiedot

Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli

Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 TYÖ 2.0 Kohti valtion uutta työnteon mallia Valtorin

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Lataa Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa - Jussi Jylhäsaari. Lataa

Lataa Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa - Jussi Jylhäsaari. Lataa Lataa Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa - Jussi Jylhäsaari Lataa Kirjailija: Jussi Jylhäsaari ISBN: 9789524762748 Sivumäärä: 222 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 28.30 Mb Tutkimuksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 23.10.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Arkkitehtuurinen reflektio

Arkkitehtuurinen reflektio Arkkitehtuurinen reflektio Toni Ruokolainen Toni.Ruokolainen@cs.helsinki.fi Helsinki 6.10.2003 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia JulkICT strategia Kotkan kaupunki Tietohallinto Asia: Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020 Viite: VM:n lausuntopyyntö VM 155:00/2011 1. Vastaajan

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä.

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylä 8.1.2014 Anne Määttä, VTT Elsa Keskitalo,

Lisätiedot

Tulosperusteinen hankinta. Anniina Tirronen

Tulosperusteinen hankinta. Anniina Tirronen Tulosperusteinen hankinta Anniina Tirronen 5.4.2016 1 Tutkimusaiheena tulosperusteinen hankinta Teoreettinen viitekehys pohjautuu governance-käsitteeseen (hallinta), tarkemmin New Public Governance (NPG)

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja 11.4.2012 Miten valtioneuvoston ohjauspolitiikkaa ja keinoja voidaan ja pitäisi kehittää?

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö! KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 2.11.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA?

ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA? ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA? Jorma Jokinen Pro gradu tutkielma Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologian laitos Marraskuu 2000 Tiedekunta-Facultet-Faculty

Lisätiedot

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi?

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Riikka Perälä Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Center for Researchon Addiction, Control and Governance Terveysneuvontatyötä

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin?

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Juhta asiantuntijaryhmä: tietoturva, tietosuoja, varautuminen puheenjohtaja Tuula Seppo Valtio Expo 10.5.2017, klo 10.30-11, Fennia 1 2 krs. Digitalisaatio

Lisätiedot

Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikka. Briitta Koskiaho Setlementtiliitto, 24.4.2014 Heinola

Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikka. Briitta Koskiaho Setlementtiliitto, 24.4.2014 Heinola Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikka Briitta Koskiaho Setlementtiliitto, 24.4.2014 Heinola Hyvinvointivaltiosta uusliberalistiseen Eurooppaan Hyvinvointivaltioprojekti sosiaalidemokraattisten arvojen projekti

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Esitykseni perustuu pääosin

Esitykseni perustuu pääosin Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Dominointianalyysi. Teppo Niinimäki. Helsinki Approksimointialgoritmit HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Dominointianalyysi. Teppo Niinimäki. Helsinki Approksimointialgoritmit HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Dominointianalyysi Teppo Niinimäki Helsinki 10.5.2010 Approksimointialgoritmit HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa Marjo Outila 24.1.2017 TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa TIEDONTUOTANNON TAVOITE JA NÄKÖKULMA Arvioida

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

VANHA JA UUDISTETTU JULKISHALLINTO. Julkishallintomallien ilmeneminen aluehallintovirastojen henkilöstön kokemana

VANHA JA UUDISTETTU JULKISHALLINTO. Julkishallintomallien ilmeneminen aluehallintovirastojen henkilöstön kokemana VANHA JA UUDISTETTU JULKISHALLINTO Julkishallintomallien ilmeneminen aluehallintovirastojen henkilöstön kokemana Joonas Karhinen Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri AMKE:n luovat verkostot 5.4.2011 Jaakko Riihimaa päällikkö Oppilaitokset ja jatkuva muutos Rakennemuutos, kansainvälistyminen, tuottavuustavoitteet, pienentyvät ikäluokat edellyttävät

Lisätiedot

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä Tuomas Laajanen Työn ohjaaja: Prof. Heikki Hämmäinen Työn valvoja: DI Tom

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin. 21.09.2017 Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Julkinen

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Liikkuva-sovellusprojekti

Liikkuva-sovellusprojekti Liikkuva-sovellusprojekti Joel Kivelä Erkki Koskenkorva Mika Lehtinen Oskari Leppäaho Petri Partanen Vaatimusmäärittely Julkinen Versio 010 1322014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Riikka Pellikka Asiantuntija JulkICT-osasto Valtiovarainministeriö Riikka.pellikka@vm.fi @riikkapellikka @suomidigi Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Hallitusohjelman tavoite: Uudistamme julkiset

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Faculty of Philosophy. Master s Degree Programme in Comparative Cultural Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

Faculty of Philosophy. Master s Degree Programme in Comparative Cultural Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 10. Pro gradu -tutkielman kannen malli (Comparative Cultural Studies, pääaine englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy Master s Degree Programme in Comparative Cultural Studies

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12.11.2014 UUSIA Network Anne Bland Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12-14.11.2014 UUSIA Network Perustettu syksyllä 2014 (ent. Social Business International Oy) UUSIA Network Oy on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset Valtionhallinnon johdon tuki

Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset Valtionhallinnon johdon tuki Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset 2016 Valtionhallinnon johdon tuki Lokakuu 2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Kyselyn tulokset... 4 2.1 Kokemus esimiessuhteesta... 4 2.2

Lisätiedot

Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE)

Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE) Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE) Pasi Lehtimäki Helsinki 10.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin kuulemistilaisuus 13.1.2016 TEM:in näkemys 18.12.2016 (1) ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI 3.3.2017 Jari Viinanen Enemmän koordinaatiota 3.3.2017 Ilmastotyön kehittäminen Helsingissä -Mia Malin 2015 pro gradu enemmän johdonmukaista ja strategista johtamista ja koordinointia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Karlin

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Karlin TAMPEREEN YLIOPISTO Laura Karlin MORAALI JA JÄRJESTYS ENNEN KAIKKEA Kehysanalyysi kansainvälistä prostituutiota koskevasta mediauutisoinnista Suomessa Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 TAMPEREENYLIOPISTO

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.9 Päiväys 15.3.2017 Tiivistelmä 15.3.2017 2 (7) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Potilassiirtojen Ergonomiakortti - koulutuksella myönteistä vaikutusta hoitajien siirtotaitoon

Potilassiirtojen Ergonomiakortti - koulutuksella myönteistä vaikutusta hoitajien siirtotaitoon Oulu 9.-10.6.2011, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-alan asiantuntijoiden työseminaari Anne Henriksson, Tft, TtK, Ergonomia Pro gradu -tutkielman tuloksia Potilassiirtojen Ergonomiakortti - koulutuksella

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

PN-puu. Helsinki Seminaari: Tietokannat nyt HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

PN-puu. Helsinki Seminaari: Tietokannat nyt HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos PN-puu Erno Härkönen Helsinki 24.10.2006 Seminaari: Tietokannat nyt HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa 3.11.2016 Tuija Kuusisto Julkisen hallinnon ICT-osasto Sisältö Mitä on mahdollista turvata digitalisoitaessa? Toimijaverkostojen johtamisen luokittelu

Lisätiedot

Miten suomalaista hallintoa pitäisi jatkossa kehittää? Arto Haveri Alue- ja paikallishallintopäivät Tampereen yliopisto

Miten suomalaista hallintoa pitäisi jatkossa kehittää? Arto Haveri Alue- ja paikallishallintopäivät Tampereen yliopisto Miten suomalaista hallintoa pitäisi jatkossa kehittää? Arto Haveri Alue- ja paikallishallintopäivät Tampereen yliopisto 17.8.2016 Missä olemme? Julkisen hallinnon kehitysvaiheet Nykyiseen uskomusjärjestelmään

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

JUHTA Riikka Pellikka

JUHTA Riikka Pellikka JUHTA 4.4.2017 Riikka Pellikka Suomidigin missio: Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tilanne kevät 2016 o Digitalisoinnin periaatteet

Lisätiedot