Liite 5 1/ /ev

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 5 1/5. 7.4.2014/ev"

Transkriptio

1 Liite 5 1/ /ev Kansallisesti yhtenäiset periaatteet tieteellisten julkaisujen käsittelyyn valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetuissa terveydenhuollon toimintayksiköissä Yleistä Tieteellisen tutkimuksen yhtenä mittarina käytetään tutkimuksesta julkaistavien tieteellisten artikkeleiden laatua. Valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetut terveydenhuollon yksiköt käyttävät tieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuden arvioinnissa ns. EVO-pisteitä. EVO-pisteet kertovat sen tieteellisen lehden, jossa artikkeli julkaistaan, laadusta ja tieteellisestä arvostuksesta. Kansallisesti on oleellista, että tieteelliset artikkelit (eli julkaisut) arvioidaan samojen kriteereiden perusteella kaikkialla. Osana kansallista yhtenäistämistyötä on määritelty alla olevia periaatteita EVO-julkaisujen käsittelyssä. Tutkimusrahoitukseen oikeutetut toimintayksiköt vastaavat itse siitä, että kaikki niiden julkaisut on tallennettu ja että tiedot ovat totuudenmukaisia ja oikein kirjoitettuja. Julkaisun luokittelusta vastaa sen kirjoittaja. Yksiköt vastaavat palvelussuhteiden tarkistamisesta, ja yksikön ylilääkäri hyväksyy vuosittain oman yksikkönsä julkaisulistan. Terveydenhuollon yksiköt vastaavat tieteellisen tutkimuksen tuloksellisuudesta ja EVO-pisteistä ja tarkistavat, että EVOluettelossa ovat oikeanlaiset julkaisut ja että julkaisujen bibliografiset tiedot on ttu oikein. Kirjaaminen ja tarkistus voidaan tehdä keskitetysti tai hajautetusti. Mikäli tarkistus on keskitetty esimerkiksi stoon, vastaa sto bibliografisten tietojen tarkistamisesta ja neuvonnasta, muttei esim. palvelussuhteiden tai konsultaatiosopimusten tarkistamisesta. Julkaisut Julkaisuista mukaan lasketaan vanhassa STM:n asetuksessa nimetyt julkaisut ja väitöst. Sen, että julkaisulla ja väitöslla on yhteys yliopistosairaalaan tai muuhun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutettuun terveydenhuollon yksikköön, tulee olla todennettavissa nimilehdeltä tai tarvittaessa julkaisun tai väitösn yhteydestä tulee antaa erillinen selvitys. Mukaan lasketaan ne julkaisut ja väitöst, joiden tekijöiden joukossa on ainakin yksi yliopistosairaalan tai muuhun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutettuun terveydenhuollon yksikön palveluksessa oleva henkilö, silloin kun tutkimusta tehtiin ja julkaisua kirjoitettiin. Julkaisutyyppiluokittelu Julkaisutyyppi kertoo minkä tyyppisestä julkaisusta on kysymys. Julkaisutyyppiluokitus vaikuttaa EVO-pisteisiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri julkaisutyypit ja niiden hyväksyttävyys EVO-pisteisiin.

2 Liite 5 2/5 Julkaisutyyppi Englanninkielinen selite Evopisteitä Lehtiartikkelit: ARTIK Alkuperäisartikkeli Original (scientific) article Kyllä Katsausartikkeli tieteellisessä KATS lehdessä Review article, minireview Kyllä PÄÄK Pääkirjoitus tieteellisessä lehdessä Editorial in scientific journal Kyllä Kirje tms. tieteellisessä Letter/comment/tech. KIRJE lehdessä note/book review Kyllä AMM Ammatillinen artikkeli Profession-oriented article Kyllä General readership/ popularised YLEIS Yleistajuinen artikkeli article Konferenssiesitykset: KONF ABSK ABSL Artikkeli konferenssijulkaisussa Paper in proceedings, extended abstract Abstrakti ssa/sarjajulkaisussgraph/series/ Abstract in mono- supplement Abstrakti lehdessä/kausijulk:ssa Abstract in journal/series Opinnäytetyöt: GRA Pro gradu -työ Master's thesis LIS Lisensiaattityö Licentiate thesis VKA Artikkeliväitös Doctoral dissertation (articles) Kyllä VKM Monografiaväitös Doctoral dissertation (monograph) Kyllä Muut saman tekijän/tekijäryhmän kokonaan kirjoittamat erillisteokset: KIRJA OPK AKIR SELV Kirjoitettu tieteellinen Kirjoitettu oppi Kirjoitettu ammatillinen Kirjoitettu selvitys tms. Authored scientific monograph Authored textbook Authored professionoriented monograph Authored working paper, report, etc. Kokoomateokset: TOIM TOPK Toimitettu tieteellinen Toimitettu oppi Edited scientific monograph Edited textbook

3 Liite 5 3/5 TAKIR TSELV Toimitettu ammatillinen Toimitettu selvitys Edited profession-oriented monograph Edited working paper, report, etc. Kokoomateosten osat: LUKU Luku tieteellisessä ssa/ sarjajulkaisussa Chapter in monograph/series LOPK Luku oppissa Chapter in textbook LAKIR Luku ammatill. Kirjassa Chapter in professionoriented monograph Chapter in working paper, LSELV Luku selvityksessä yms. etc. Muut: PAT Tieteellinen patentti Scientific patent Kyllä AV Audiovisuaalinen tuote Audiovisual product ELEKT Elektroninen tuote Electronic product MUU Muu julkaisu Other publication Huom! Elektroninen tuote (ELEKT) on eri asia kuin julkaisu elektronisessa muodossa. Elektroninen tuote on esim. tietokoneohjelma tai multimediatuote esim. CR-ROM levyllä. Julkaisut puolestaan luokitellaan sisällön mukaan (ARTIK, KATS, KIRJE jne) riippumatta siitä, onko ne julkaistu paperilla, digitaalisena tallenteena vai verkossa. Impact factor ja evo-pisteet Thomson Reuters, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä The Institute for Scientific Informaton (ISI), julkaisee vuosittain yksinoikeudella Journal Citation Reportsin (JCR). JCR tuottaa viittauksiin perustuvaa lyhyen aikavälin tilastotietoa ja sen avulla laskettuja indikaattoreita. Impact factor (IF) on JCR:n pääindikaattori. IF on vanhin ja yleisimmin käytetty, muttei ainoa, viittausaineiston perusteella laskettava tieteellisten lehtien (eli kausijulkaisujen tai vain julkaisujen) arviointi-indikaattori. IF lasketaan jakamalla lehden kahden vuoden aikana ilmestyneiden artikkeleiden saama siteerausten kokonaismäärä artikkelien määrällä, esim. vuoden 2011 impact factor on vuosina 2009 ja 2010 julkaistuihin artikkeleihin tehtyjen viittausten keskimäärä vuonna EVO-pisteet lasketaan edelleen aiemman STM:n asetuksen mukaisesti impact factoreista seuraavasti: IF alle 1: EVO-pisteitä 1, IF 1 - alle 4: EVO-pisteitä 2, IF 4 tai enemmän: EVOpisteitä 3. Kotimaisissa terveystieteellisissä julkaisuissa julkaistut artikkelit saavat 0,5 EVO-pistettä vaikka niillä ei ole IF-arvoa: Duodecim, Farmaseuttinen aikakaus Dosis, Finska Läkaresällskapets handlingar, Hoitotiede, Suomen Hammaslääkärilehti, Suomen Lääkärilehti,

4 Liite 5 4/5 Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, Tutkiva Hoitotyö, Yleislääkäri. Monografiaväitössta saa 6 EVO-pistettä, erillisjulkaisuista koostuvasta väitössta 1 EVO-pisteen. Tutkimusrahoitukseen oikeutetun toimintayksikön sisällä kahden tai useamman yksikön / klinikan yhteisjulkaisu lasketaan mukaan vain yhden kerran. Vuotuinen ilmoitus koskee laskentavuotta edeltävää vuotta eikä aikaisempien vuosien tietoja voida ta takautuvasti. Supplementtijulkaisut Tieteellinen julkaisu voidaan julkaista myös lehden supplementtinumerossa ja supplementilla voi olla eri ISSN (International standard serial number) kuin päälehdellä eikä siten kytkentää päälehden IF-arvoon. Mikäli supplementtinumerolla on sama ISSN kuin päälehdellä, julkaisu saa päälehden IF-arvon ja otetaan mukaan EVO-luetteloon. Sähköiset julkaisut Tieteellisten artikkelien ilmestyminen sähköisessä muodossa on yleistynyt huomattavasti. Joissain tilanteissa sähköisellä julkaisulla ei ole omaa IF-arvoa tai se on eri kuin paperijulkaisussa. Alla on esitettynä esimerkkejä tapauksista sekä periaateratkaisuja käytännön toimista. TAPAUS 1 Lehden painettu versio on lopetettu ja nykyään ilmestyy ainoastaan sähköinen online-versio JCR seuraa siteerausten osalta vanhan painetun lehden ISSN-numeron mukaan sähköistä lehteä. IF-arvo on painetun lehden IF-arvo, koska sähköisellä versiolla ei ole omaa ISSN-numeroa. EVO-ilmoituksen valmistelussa lehden tiedot on aina tarkistettava, jonka jälkeen julkaisu voidaan hyväksyä Evo-kelpoiseksi julkaisuksi. TAPAUS 2 Artikkeli ilmestyy lehden sekä sähköisessä että painetussa versiossa - julkaisujärjestys ensin sähköinen ja erilaisella viiveellä painettu (epub ahead julkaisu) Sähköisellä versiolla ei ole ISSN-numeroa tai on eri numero kuin painetulla. Julkaisu tallennetaan sen vuoden julkaisutietoihin, jolloin lehden painettu versio ilmestyy ja jolloin julkaisu saa täydelliset bibliograafiset tiedot (volyymi, numero ja sivut). Julkaisu saa painetun version IF-arvon. Tällaisen julkaisun oikein aminen edellyttää seurantaa. TAPAUS 3 Artikkeli ilmestyy ainoastaan sähköisenä versiona, jolla on sähköisen julkaisun ISSN-numero ja IF-arvo Voidaan hyväksyä EVO-kelpoiseksi julkaisuksi. Bibliograafiset tiedot taan siten, että niiden avulla julkaisu on löydettävissä. TAPAUS 4 Lehdellä on sekä painettu että sähköinen versio ja molemmilla on eri ISSNnumero Voidaan hyväksyä EVO-julkaisuksi, vaikka ISSN-kytkentä ei ole virallinen. Kun kyseessä on sama lehti, linkitetään IF-arvo sekä painettuun että sähköiseen versioon riippumatta siitä kummalle versiolle JCR on antanut IF-arvon. Oikein aminen edellyttää tarkkuutta. Jos sähköisen ja painetun version julkaisu ajoittuu eri vuosille, voidaan julkaisu hyväksyä vain jommankumman vuoden julkaisuksi.

5 Liite 5 5/5 Tekijät Pääsääntönä on, että vain ne julkaisut hyväksytään, joissa tutkijan nimi esiintyy julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) on julkaissut ja ylläpitää Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) ohjeistusta, jota noudatetaan mm. julkaisujen kirjoittajuuden, tekijyyden ja toimittajuuden (Authorship and Contributorship, Editorship) määrittelemisessä sekä uudelleen julkaisemisen yhteydessä (Overlapping Publications). Julkaisun tekijöiden joukossa on siis oltava ainakin yksi yliopistosairaalan tai muuhun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutettuun terveydenhuollon yksikön palveluksessa oleva henkilö, silloin kun tutkimusta tehtiin ja julkaisua kirjoitettiin. Tällaiseksi henkilöksi katsotaan: - sairaalan tai muun terveydenhuollon yksikön päätoiminen työntekijä - sairaalan tai muun terveydenhuollon yksikön sivuvirkaan otettu yliopiston opettaja - sairaalassa tai muussa terveydenhuollon yksikössä toteutettavassa tutkimushankkeessa työskentelevä tutkija Julkaisussa tulee olla myös sairaalan tai muun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetun terveydenhuollon yksikön affiliaatio. Konsultaatiosopimukset Osa tutkijoista voi työskennellä sairaalassa tai muussa valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetussa terveydenhuollon yksikössä ns. konsultaatiosopimuksella. Tutkijalla ei ole varsinaista virkaa tai tointa ko. yksikössä, mutta hän tekee tiivistä yhteistyötä sairaalan tai muun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetun terveydenhuollon yksikön tutkimuksessa. Koska kysymys on sairaalan tai muun valtion tutkimusrahoitukseen yksikön tutkimuksesta, tulee myös EVOpisteet rekisteröidä ko. yksikölle. Rekisteröinti edellyttää dokumentoitua työsuhdetta tai konsultaatiosopimusta. Konsultaatiosopimuksella tehdyissä julkaisuissa tulee olla myös sairaalan tai muun valtion tutkimusrahoitukseen oikeutettuun terveydenhuollon yksikön affiliaatio ilmoitettuna julkaisussa. Konsultaatiosopimuksen on oltava voimassa vuonna, jolloin tutkimuksesta tehty julkaisu on hyväksytty julkaistavaksi (accepted) tai julkaistu, jotta konsultaatiosopimukseen perustuva julkaisu voidaan hyväksyä EVO-pisteitä tuottavien julkaisujen luetteloon. Monikeskustutkimusjulkaisut Monikeskustutkimuksilla tarkoitetaan suuria tutkimuskokonaisuuksia, jotka toteutetaan useassa terveydenhuollon yksikössä. Monikeskustutkimusten kautta tulevat julkaisut ovat usein ongelmallisia, koska ryhmien tutkijat / kirjoittajat ovat aktiivisia tutkimuksen eri vaiheissa eivätkä kaikki osallistu varsinaisten julkaisujen kirjoittamiseen. EVO-pisteitä varten kytkentä julkaisun tekopaikkaan tulee kuitenkin olla selkeästi todennettavissa. Tutkijan osallistuminen ryhmän toimintaan mm. potilasaineistolla ei yksinomaan riitä, vaan tutkijan on oltava mukana varsinaisen julkaisun kirjoittamisessa. Jos julkaisusta ei selkeästi ilmene tekopaikka tai sairaalan / terveyskeskuksen palveluksessa olevaa kirjoittaja / kirjoittajia, tulee julkaisutiedon ja kansilehtikopion lisäksi liittää lyhyt selvitys toimintayksikön palveluksessa olevan henkilön osuudesta mainitun julkaisun kirjoittamiseen.

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriö Undervisningsministeriet Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön julkaisuja 2008:33 Hanna-Mari Puuska Marita Miettinen Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto Korkeakoulujen raportointi opetusministeriölle KOTA Online tilastot https://kotaplus.csc.fi/online/etusivu.do

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot