Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa"

Transkriptio

1 Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa Tarja Mäki, DI, KM Tutkija, Mittaviiva Oy Anssi Koskenvesa, DI Johtava tutkija, Mittaviiva Oy Rakennusyrityksillä on erilaisia yrityskohtaisia ja alalla vakiintuneita palaverikäytäntöjä, joilla pyritään varmistamaan tiedonkulku aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajien välillä ja siten edistämään hankkeen turvallista toteutusta. Osittain palaverikäytännöt vastaavat lakisääteisiin vaatimuksiin, kuten vaatimukseen työntekijöiden perehdyttämisestä. Osittain ne ovat yrityskohtaisia hyviksi koettuja käytäntöjä, joilla yrityksen toimintatapaa ja turvallisuuskäytäntöjä pyritään välittämään toisen yrityksen työntekijöille sekä samalla varmistamaan turvallinen ja tehokas työskentely työmaalla. Tässä artikkelissa tarkastellaan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisiä turvallisuuspalavereja, joiden tavoitteena on välittää pääurakoitsijan toimintamalleja ja odotuksia työn turvallisesta toteutuksesta aliurakoitsijoille. Artikkelissa tarkastellaan perehdytystilaisuuksia, tehtävän aloituspalavereja sekä työnaikaisia työturvallisuuspalavereja sellaisina kuin ne tämän päivän rakennustyömailla esiintyvät. Artikkeli perustuu Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista -tutkimukseen. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Talonrakennusteollisuus ry sekä tutkimukseen osallistuneet yritykset. Aineiston analyysin ja tutkimustulosten toivotaan tarjoavan pohjan keskustelulle siitä, miten nykyinen turvallisuuspalaverikäytäntö palvelee turvallisuuden varmistamista, sekä miten pääurakoitsijan sekä aliurakoitsijan välistä turvallisuusyhteistyötä ja työmaiden palaverikäytäntöjä tulisi kehittää. Analyysissa tarkastellaan mm. sitä, millaista vuorovaikutusta palavereissa esiintyy ja mitkä teemat tai palaverit lisäävät vuorovaikutusta ali- ja pääurakoitsijan välillä. Tutkimusaineisto Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla turvallisuuspalavereja (N = 14) rakennustyömailla sekä haastattelemalla rakennushankkeiden pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa ja työntekijöitä (N = 15). Haastattelukysymyksissä käytiin läpi mm. sitä, miten aliurakoitsijoiden työturvallisuus työmaalla varmistetaan ennen työn aloitusta, mitä haasteita tähän liittyy sekä millaista turvallisuusyhteistyö työmaalla on työn aikana. Kaikki tutkimusaineisto on tallennettu nauhoittamalla ja ääninauhat on litteroitu. Litteroinnin yhteydessä aineistosta poistettiin kaikki tunnisteet yksittäisiin henkilöihin, yrityksiin ja työmaihin. Haastatteluaineisto analysoitiin ATLAS.ti-analyysiohjelmaa apuna käyttäen. Haastatteluaineiston analyysin aikana aineistoon koodattiin aineistolähtöisesti kuka puhui, millä työmaalla ja mistä aiheesta. Havainnointiaineisto litteroitiin vastaavalla tavalla ja litteroidusta aineistosta analysoitiin esiin mm. eri osapuolten aktiivisuutta palaverikeskusteluissa sekä käsiteltyjä tai sivuutettuja (esim. turvallisuussuunnitelma aloituspalaverissa) aiheita. Tarkasteltiin myös aiheita ja tilanteita, jotka johtivat yhteiseen keskusteluun aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajien välillä. Vuorovaikutuksen aktiivisuutta tutkittiin tarkastelemalla eri osapuolten puheen jakautumista palavereissa. Kunkin osapuolen käyttämien sanojen lukumäärä laskettiin ja tätä verrattiin koko keskustelussa käytettyjen sanojen määrään. Tutkimustulokset Aloituspalaverit Aloituspalaverit olivat tyypillisesti noin tunnin mittaisia palavereja. Kaikki tutkimusaineistossa esiintyvät aloituspalaverit noudattivat ennalta laaditun esityslistan kulkua. Esityslistojen sisällöt olivat eri työmailla hyvin toistensa kaltaisia. Turvallisuusasiat eivät olleet erityisen keskeisessä roolissa puheessa, vaan puhe keskittyi työn un, toteutukseen ja urakkarajoihin. Kaikissa palavereissa kuitenkin puhuttiin turvallisuudesta, ja turvallisuutta käsittelevät keskustelunaiheet olivat niitä, joihin myös aliurakoitsija osallistui. Aloituspalaverit olivat hyvin pääurakoitsijavetoisia. Aliurakoitsijoiden puhe palavereissa rajoittui lyhyisiin vastauksiin pääurakoitsijan kysymyksiin. Muutoin he pääasiassa kuuntelivat hiljaa pääurakoitsijan puhetta. Aloituspalaverien välillä oli myös eroja. Aloituspalaveri 1 poikkesi muista siinä, että siellä käytiin paljon keskustelua aliurakkaa koskevista työtavoista ja työvälineistä. Aliurakoitsijan käyttämät työtavat ja -menetelmät kiinnostivat pääurakoitsijaa, ja tämä esitti aliurakoitsijoille hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä työstä ja turvallisuudesta. Tässä pa- 162

2 Taulukko 1. Havaintoja aloituspalavereista. Aloituspalaveri 1 Aloituspalaveri 2 Aloituspalaveri 3 Aloituspalaveri 4 Koodi N7 N9 N11a N27 Kesto 00:53:59 01:07:11 00:16:35 1:19:39 Aihe Maalaustyö VSS-betonirakenteet Puheen määrä, sanoja Puheen jakautuminen Aiheet, joista puhuttiin Lihavoituna aiheet, jotka herättivät erityisesti keskustelua Kuvaus Alakattotyö Purkutyö Pääurakoitsija 65 %/ Aliurakoitsija 35 % sopimus tuotantonopeus ja työjärjestyssuunnitelmat laadunvarmistus työnaikaiset tarkastukset työnaikaiset suojaukset työturvallisuus ja tulityöt työturvallisuussuunnitelma perehdyttäminen jätteiden käsittely Ratkovat yhdessä ongelmia, pohtivat kehitysvaihtoehtoja, pääurakoitsija kysyy jos asia on vieras itselle, aliurakoitsija keskustelee aktiivisesti. Pääurakoitsija 84 %/ Aliurakoitsija 16 % urakkasopimus, urakkarajat työvaiheiden toteutus liittyvät työt ja ongelmat turvallisuusasiat yhteistoiminta työmaalla suunnitelmat, Ratun käyttö Pääurakoitsijan edustaja käy läpi työnkulkua detaljitasolla, ikään kuin opettaa tekijälle miten pitää tehdä. Pu esittää ratkaisuja joihinkin esiinnousseisiin ongelmiin, Au edustaja myötäilee, on samanmielinen pu:n kanssa. Pu vakuuttaa luottavansa au:hun. Itse työntekijä ei sano sanaakaan. Pu tsemppaa ottamaan turvallisuuden vakavasti. laverissa aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajat pohtivat myös yhdessä sitä, miten työturvallisuus työmaalla kannattaisi hoitaa. Pääurakoitsijan aktiivisen kyselemisen vuoksi palaverin luonne oli huomattavasti vuorovaikutteisempi kuin muissa palavereissa. Pääurakoitsija 96 %/ Pääurakoitsija 78 %/ Aliurakoitsija 4 % Aliurakoitsija 22 % urakkarajat urakkasopimus mestan vastaanotto laatu- ja turvallisuusjärjestelmät suunnitelmat perehdyttäminen työjärjestysmuutokset, tiedottaminen rakennesuunnittelu vastuuhenkilöt suunnitelmat työryhmä laadunvarmistus riskit jätteiden käsittely työturvallisuus työturvallisuus laatuvaatimukset työn tarkastaminen seuraava työvaihe osallistumaan urakoitsijapalaveriin laskut allekirjoitus Pu käy lyhyesti listan läpi asioita, ystävällisessä hengessä ja omalla tyylillään. Toteaa etteivät kaikki asiat ole relevantteja. Korostaa työmaakierrosta, nokkamiesten roolia palavereissa. Pu joustaa suojalasien käytöstä. Ainoat asiat joihin au puuttuu ovat uskaltaako jättää kamat työmaalle ja kysyä onko porrashuoneissa liimattava villa. Muuten pelkkää joo, joo kommenttia. Tää on vähän tämmöistä tyhjänpäiväistä lörinää osa. Pu käy palaverilistaa läpi välillä hyvin teknistä keskustelua ja yhdessä työn suunnittelua, keskustelua tulee melko vähän. Pu:n mukaan keskustelua on vähän silloin kun asiat ovat niin vaikeita että ne on joutunut jo edeltä suunnittelemaan huolella. Pu: Mut miten miehet hoitaa oman suojauksen, koska eihän ne pysty käyttää mitään maskeja? Au: No niillä on ne moottoroidut. Pu: Mut entäs silmät? Au: Ohan niillä, ostettiin just tällaset kypärät. Pu: Mut millä hitolla ne käyttää tota? Au:... Siis onhan niil siin maskissa se kalvojuttu, että siitä saa sen kalvon pois. (koodi N7) 163

3 Turvallisuusaiheet, joihin aliurakoitsijat osallistuivat aloituspalavereissa aktiivisesti, koskivat muun muassa työnaikaisia suojauksia ja tarkastuksia, työturvallisuutta yleensä, perehdyttämistä, jätteiden käsittelyä sekä yhteistoimintaa työmaalla. Eräässä palaverissa mikään asia ei noussut yhteiseen keskusteluun, ja samaisessa palaverissa myös turvallisuusasiat kuitattiin hyvin lyhyesti, todeten että Tää on vähän tämmöstä tyhjänpäivästä lörinää osa näistä. (koodi N11, pu-tj) Vaikka aliurakoitsijan työturvallisuussuunnitelma on keskeinen osa työn suunnittelua ja sillä pyritään varmistamaan aliurakoitsijan työn turvallinen toteutus, sen rooli aloituspalavereissa ei ollut kovin keskeinen. Kaikissa palavereissa sitä ei käsitelty ollenkaan. Yhdessä palaverissa sitä kysyttiin, ja kun se oli vielä tekemättä, pääurakoitsijan työnjohto teki selväksi, että aliurakan turvallisuussuunnitelma tulee laatia ja toimittaa tiettyyn päivään mennessä, sekä että siihen tulee paneutua kunnolla. Mä haluun sit että näihin on paneuduttu ihan kunnolla, että käydään sit yhdessä läpi ku ootte tehny. Tää on vaan teijän ja teijän miesten parhaaks. (koodi N7, pu-tj) Haastateltavat eivät pitäneet aloituspalavereja ensisijaisesti työturvallisuuspalavereina. He totesivat, että toki aloituspalaverit ovat tärkeitä yhteistyön kannalta, mutta niissä keskitytään enemmän muihin asioihin kuin työturvallisuuteen. Työturvallisuutta kerrottiin käsiteltävän palavereissa aliurakoitsijan työturvallisuussuunnitelman muodossa, jonka rooli havainnoiduissa palavereissa oli kuitenkin hyvin vähäinen. Haastatellut totesivat, että turvallisuussuunnitelmien taso ja niiden merkitys työnteon turvallisuudelle viime kädessä onkin vähäinen. Haastatellut totesivat myös, että suunnitelma tehtiin joskus vain, koska se oli pakko tehdä, ei sen vuoksi että sillä varmistettaisiin aidosti työn turvallisuutta. Laadittu suunnitelma jäi sopimuksen liitteeksi ilman että sitä hyödynnettiin työssä mitenkään. Toki siinä alotuspalaverin yhtenä aiheena on työturvallisuus ja riippuen työkohteesta tai työurakasta niin siihen täytyy enemmän tai vähemmän olla tämmönen työturvallisuussuunnitelma tehty. (koodi N5) No siel on hyviä ja sit on huonoja. Et kaikki ei välttämäti nää niitä omia riskejään tai sitte otetaan vaan ylimalkasesti niitä, ku periaattees siel ois aika paljo niitä (riskejä).... Se on selvä, että kaikille se ei oo se asian vieminen paperille niin selvää että. (koodi N1) Mutta ne (turvallisuussuunnitelmat) on heikkotasosia. useinkin aliurakoitsijat tekee sen (turvallisuussuunnitelman) sopimuksen liitteeks ja vaan sillai että se on jonkun ajatelma. Se ei o käyny sitä läpi ihan oikeesti sen oman porukkansa kanssa. Sitä me haluttas työmaallakin enemmän, et se ihan oikeesti palvelis niitten töitä. (koodi N5) Perehdytystilaisuudet Perehdytystilaisuuksien pituudet vaihtelivat 10 minuutista 38 minuuttiin. Kaikissa tilaisuuksissa asiat käytiin läpi valmiin perehdytyslomakkeen avulla. Toisin kuin aloituspalaverissa yhdessäkään perehdytystilaisuudessa ei esiintynyt keskustelua perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä. Tilaisuudet olivat täysin perehdyttäjävetoisia. Perehdytettävät eivät nostaneet yhdessäkään palaverissa yhtään keskusteluaihetta esille, vaan ainoastaan vastailivat perehdyttäjän esittämiin kysymyksiin hyvin lyhyesti. Kysymykset ja vastaukset liittyivät enimmäkseen aliurakoitsijan henkilötietoihin ja työkokemukseen, eivät esimerkiksi työturvallisuuteen eivätkä työmaan riskeihin. Ensimmäisessä perehdyttämistilaisuudessa perehdyttäjä totesi olevan turhaa että kokeneet työntekijät käyvät läpi joitain asioita. Hän kertoi haastattelussakin, että kaikkia asioita ei kannata käydä läpi kaikkien kanssa ja että varsinainen perehdyttäminen tapahtuu sitten työmaakierroksella. Hän viittasi yrityksen turvallisuusaineistoon humoristisella lausahduksella, josta käy ilmi, ettei hän uskonut aineiston kiinnostavan aliurakoitsijaa. Tärkeimmät rakennuskoneet ja käyttösäännöt, niitä on ehkä turha ruveta sulle luennoimaan. (koodi N11b, pu-tj) Yrityksen turvallisuusaineisto löytyy täältä kopista, varmaan haluut hirveesti lukea sitä. (koodi N11b, pu-tj) Toisessa perehdyttämistilaisuudessa aliurakoitsijan työnjohtaja perehdytti omaa työntekijäänsä. Tilaisuus keskittyi lomakkeen täyttöön, jossa pääurakoitsija auttoi ulkomaalaista työntekijää kädestä pitäen. Työntekijä vastaili lyhyesti esitettyihin kysymyksiin, mutta ei muutoin osallistunut keskusteluun. Kolmannessa perehdyttämistilaisuudessa pääurakoitsijan edustaja perehdytti useaa työntekijää yhtä aikaa. Kukaan perehdytettävistä ei osallistunut keskusteluun, ja pääurakoitsijan edustajakin vaikutti kyllästyneeltä. Lopussa hän totesi sarkastisesti, että kaikki on varmaan selvää, kun kenelläkään ei ollut mitään kysyttävää. 164

4 Taulukko 2. Havaintoja perehdytystilaisuuksista. PER1 PER2 PER3 Koodi N11b N17 N25 Kesto 00:10:00 00:38:03 00:25:23 Aihe Alakattotyö Purkutyö LVI-asennus Puheen määrä, sanoja Puheen jakautiminen Tilaisuuden / keskustelun luonne Pääurakoitsija 99,8 % / Aliurakoitsija 0,2 % Pääurakoitsija kävi lyhyesti läpi, asiat listalta. Niistä (työkoneista) on turha ruveta sulle luennoimaan. Jousti henkilökohtaisten suojainten käytöstä. Työmaakierros pidettiin palaverin jälkeen. Aliurakoitsija-työnjohto 99 % / Aliurakoitsija 1 % Aliurakoitsijan työnjohto opasti kädestä pitäen miten lomake täytetään: nimi, työtehtävä yms. Työntekijä täytti itse lomakkeen. Työnjohto korosti, että aina suojaimet päällä, ja kävi asiat lyhyesti läpi listan mukaan. Lupasi antaa työmaan turvallisuusaineiston työntekijälle. Työntekijä myönteli. Työmaakierros pidettiin palaverin jälkeen. Pääurakoitsija 98 % / Aliurakoitsija 2 % Pääurakoitsija kävi kyllästyneen oloisesti läpi listan asioita. Kukaan aliurakoitsijoista ei osallistunut keskusteluun mitenkään. Pääurakoitsija totesi, että tiedätte miten toimitaan netistä löytyy käyttöturvallisuus-tiedotteet. Työmaa-kierroksesta totesi, että katotaan tarvitaanko me sitä vielä kiertää. Perehdyttämisestä puhuttiin haastatteluissa paljon. Perehdyttäminen nähtiin keskeisenä turvallisuustoimena. Perehdyttämiskäytännöt ja niiden vaikutus turvallisuuteen saivat kuitenkin myös voimakasta kritiikkiä osakseen. Yksi aliurakoitsijan edustaja kommentoi, että pääurakoitsija pesee kätensä vastuusta perehdyttämisen avulla. Kun nimet ovat paperissa ja aliurakoitsijalle on annettu kaikki tarvittava tieto, niin sen jälkeen pääurakoitsija ei mielestään ole mistään vastuussa. Se tuntuu väliltä siltä että jotkut pääurakoitsijat pesee kätensä siitä että kun se tulee ja sattuu, että he ei oo missään vastuussa. Että sit otetaan se lappu minkä olet allekirjoittanut että olet saanut perehdyttämiskoulutuksen ja näin poispäin. (koodi N24) Osa haastatelluista ei pitänyt tärkeänä itse perehdyttämistilaisuutta, vaan sitä että käytännössä työn ohessa turvallisuutta valvotaan. Se (perehdyttäminen) on semmonen välttämätön paha, laitetaan ne rastit ruutuun miettimättä sitä mikä se siinä ois se tärkee juttu. työturvallisuutta ei saa jättää sen perehdyttämisen varaan, vaan se pitää ottaa esille jossain muussa tai sitten siinä käytännössä. (koodi N5) Varsinkin ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla koettiin, että perehdyttäminen nykyisellään ei riitä varmistamaan turvallisuutta, koska viestin perille menosta ei ole takeita. Työskentelyä ja sitä, onko turvallisuusasiat ymmärretty niin kuin perehdyttämistilaisuudessa on tarkoitettu, pitää seurata työn edetessä. Sanotaan että mä ymmärrän ja sit ku tulee ongelmia et ei ookkaan ymmärtäny Voi perehdytystilantees sanoo että ymmärrän ja sit jos jotain tapahtuu ni sanoo et en ymmärtäny. (koodi N1) Työturvallisuusvartti Työturvallisuusvartti on työmaalla viikoittain pidettävä palaveri, jossa keskitytään työmaan ajankohtaisiin turvallisuusasioihin työmaalla. Aineistossa oli mukana vain yksi havainnoitu palaveri, mutta erityislaatuisuutensa vuoksi se ansaitsee tulla otetuksi esiin analyysissa. Palaveri kesti noin puoli tuntia, ja paikalle oli kokoontunut työmaan työnjohtoa, työntekijöitä sekä toisen työmaan työnjohtoa. Kaikkiaan työturvallisuusvartti oli muiden palaverien tapaan työnjohtovetoinen: työnjohdon puhetta oli 84 % ja työntekijöiden puhetta 16 %. Palaverissa käytiin läpi edellisen TR-mittauksen tuloksia ja turvallisuutta koskevia esimerkkejä sekä omalta että joltain toiselta työmaalta. Seuraavaksi käsiteltiin sattunutta läheltä piti -tilannetta. Työntekijä kertoi tapahtuneesta, ja työnjohto antoi positiivista palautetta työntekijöille sekä kertasi kaikille ohjeita siitä, miten tilanteessa tuli menetellä. Läheltä piti -tilanne käytiin läpi keskustellen: työnjohdon edustajat kyselivät ja työntekijä kertoi tapahtuneesta. Seuraavaksi palaverin vetäjä kävi läpi yrityksen pääkonttorilta tullutta tiedotetta, joka liittyi lähinnä talven tuloon varautumiseen. Lopuksi työnjohto pyysi työntekijöitä esittämään työturvallisuushavaintoja, joiden tekemisestä oli 165

5 Kuva 1. Työmaan toimivat turvallisuuskäytännöt. annettu pääkonttorilta ohjeet. Lyhyen hiljaisuuden jälkeen yksi työntekijöistä esitti valaistuksen riittävyyteen liittyvän ongelman. Siitä käytiin pitkä keskustelu, jossa työntekijät kertoivat tilanteesta, kysyivät toimintatavoista ja ehdottivat ratkaisuja useaan otteeseen. Työntekijät käyttivät yhteensä 10 puheenvuoroa, mikä oli harvinaisen aktiivista keskusteluun osallistumista verrattuna muihin palavereihin. He kysyivät toimintatavoista ja haastoivat työnjohdon vastaamaan, mutta tuottivat myös itse ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Työturvallisuusvartteja kuvattiin haastatteluissa vapaamuotoisemmiksi kuin esimerkiksi perehdyttämistilaisuuksia. Tilaisuudessa kerrottiin mm. tarjottavan kahvia. Mestarit pitivät hyvänä turvallisuusvarttien osalta säännöllisyyttä ja sitä, että otetaan esiin myös niitä hyviä asioita, joissa ollaan onnistuttu. Se on yleensä semmonen vapaa tilaisuus että siellä käydään niinku läpi se viikottainen työturvallisuustarkastustilanne ja sit sielt tulee näit puutekirjauksia. (koodi N1) Johtopäätökset Alan eri tahot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä työmaiden turvallisuuden parantamiseksi. Isot yritykset ovat työturvallisuuden varmistamisessa pidemmällä, pienet seuraavat perässä pienellä viiveellä. Keskeisiä tilanteita, joissa turvallisuuskulttuuria välitetään, ovat perehdyttämistilanteet, työturvallisuusvartit sekä erilaiset työmaan palaverit, joissa käsitellään turvallisuusasioita. Niiden rinnalle tai niiden ohi nousee päivittäinen valvonta, aktiivinen puuttuminen turvallisuusrikkeisiin ja -puutteisiin sekä palautteen anto työntekijöille tai heidän työnjohdolleen. Tämän tutkimuksen mukaan työmaapalaverit vaikuttavat tilaisuuksilta, joissa vain harvoin käydään keskustelua tai pohditaan vuorovaikutteisesti työhön liittyviä turvallisuusasioita. Valtaosa havainnoiduista palavereista oli pääurakoitsijan tai perehdyttäjän yksinpuhelua höystettynä muutamilla pääurakoitsijan kysymyksillä ja aliurakoitsijan lyhyillä vastauksilla. Poikkeuksia tähän toki löytyi. Niitä edustivat työn aikana pidettävät palaverit, kuten työmaan turvallisuusvartti. Haastateltujen mukaan työnjohto pitää turvallisuutta tärkeänä, ja he ovat motivoituneita tekemään työtä sen eteen. Nykyiset palaverikäytännöt eivät sen sijaan tunnu täysin palvelevan työturvallisuustyötä. Osa palaverien asialistoilla käsiteltävistä asioista koetaan itsestään selvyyksiksiltä, ja samalla keskeiset asiat jäävät kenties keskustelematta. Työnjohto uskookin turvallisuusasioiden hoitamisessa enemmän jokapäiväiseen valvontaan kuin palavereihin. Lähteet [1] Mäki T. & Koskenvesa A. Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista. Helsinki

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Jukka Moilanen, kliininen opettaja Oulun yliopisto, LTK 13.12.2012 Perinnöllisyyslääketiede = kliininen genetiikka Opetetaan tuleville lääkäreille miten perinnöllisiä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju Tiemerkintäpäivät 2016 Ilari Harju Tiemerkintätöiden työturvallisuus ja turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Tiemerkintäurakoiden turvallisuusohjeiden pätevyysjärjestys Turvallisuusohjeet 2015 julkaistut

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

MITEN PARISUHDEVÄKIVALTA OTETAAN PUHEEKSI, ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET TIINA SAVOLA HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

MITEN PARISUHDEVÄKIVALTA OTETAAN PUHEEKSI, ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET TIINA SAVOLA HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT MITEN PARISUHDEVÄKIVALTA OTETAAN PUHEEKSI, ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 24.11.2015 TIINA SAVOLA HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT ESITYKSEN SISÄLTÖ TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kokoelmat esiin - kimpassa -

Kokoelmat esiin - kimpassa - Kokoelmat esiin - kimpassa - PIKI-verkkokirjasto kohtaamispaikaksi ja kokoelmien monipuolisuus ja ammatillinen osaaminen esiin Se lähti l kirjasto2.0:sta sta Asettajat:Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen

Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen Toteutuminen Kesän 2011 käyttäjätutkimus kohdentui hankeen pilottikohteeseen, Ilosaarirockiin pyrittiin löytämään sisältöä ja merkityksiä itse tapahtuman ja sen

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Porinatuokio: millaisen verkoston haluamme? Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari Kuntatalolla

Porinatuokio: millaisen verkoston haluamme? Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari Kuntatalolla Porinatuokio: millaisen verkoston haluamme? Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari 10.5.2016 Kuntatalolla Ohjeet Vastaa seuraaviin kysymyksiin a) Etäosallistujat Eksaitissa (työtilan etusivulla) b) Seminaariosallistujat

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

TIMO LOUHIKARI: RONDO

TIMO LOUHIKARI: RONDO TIMO LOUHIKARI: AVAINKOHTAUS 1. INT. IN TALO, ETEINEN PÄIVÄ Ovikello soi, Rondo menee avaamaan oven, TV:n ääni pauhaa taustalla. Oven takana seisoo Artsi apureidensa kanssa. Katohan, huhu piti paikkansa.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Ohjaus osallisuuteen. Antti Maunu VTT, tutkija

Ohjaus osallisuuteen. Antti Maunu VTT, tutkija Ohjaus osallisuuteen Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com www.anttimaunu.fi 0408325057 Mitä on osallisuus? Kokemusta siitä, että voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ympäristöönsä ja omaan elämäänsä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Hoivayrityksen johtaminen - tutkimustuloksia ja kriittisiä kysymyksiä

Hoivayrityksen johtaminen - tutkimustuloksia ja kriittisiä kysymyksiä Tulevaisuuden hyvinvointiyrittäjyys -koulutussarja 2010 5.5.2010 Hoivayrityksen - tutkimustuloksia ja kriittisiä kysymyksiä Hujala Anneli, tutkija, FT Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Sosiaali- ja

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot