Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa"

Transkriptio

1 Turvallisuuspalaverit työmaan arjessa Tarja Mäki, DI, KM Tutkija, Mittaviiva Oy Anssi Koskenvesa, DI Johtava tutkija, Mittaviiva Oy Rakennusyrityksillä on erilaisia yrityskohtaisia ja alalla vakiintuneita palaverikäytäntöjä, joilla pyritään varmistamaan tiedonkulku aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajien välillä ja siten edistämään hankkeen turvallista toteutusta. Osittain palaverikäytännöt vastaavat lakisääteisiin vaatimuksiin, kuten vaatimukseen työntekijöiden perehdyttämisestä. Osittain ne ovat yrityskohtaisia hyviksi koettuja käytäntöjä, joilla yrityksen toimintatapaa ja turvallisuuskäytäntöjä pyritään välittämään toisen yrityksen työntekijöille sekä samalla varmistamaan turvallinen ja tehokas työskentely työmaalla. Tässä artikkelissa tarkastellaan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisiä turvallisuuspalavereja, joiden tavoitteena on välittää pääurakoitsijan toimintamalleja ja odotuksia työn turvallisesta toteutuksesta aliurakoitsijoille. Artikkelissa tarkastellaan perehdytystilaisuuksia, tehtävän aloituspalavereja sekä työnaikaisia työturvallisuuspalavereja sellaisina kuin ne tämän päivän rakennustyömailla esiintyvät. Artikkeli perustuu Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista -tutkimukseen. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Talonrakennusteollisuus ry sekä tutkimukseen osallistuneet yritykset. Aineiston analyysin ja tutkimustulosten toivotaan tarjoavan pohjan keskustelulle siitä, miten nykyinen turvallisuuspalaverikäytäntö palvelee turvallisuuden varmistamista, sekä miten pääurakoitsijan sekä aliurakoitsijan välistä turvallisuusyhteistyötä ja työmaiden palaverikäytäntöjä tulisi kehittää. Analyysissa tarkastellaan mm. sitä, millaista vuorovaikutusta palavereissa esiintyy ja mitkä teemat tai palaverit lisäävät vuorovaikutusta ali- ja pääurakoitsijan välillä. Tutkimusaineisto Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla turvallisuuspalavereja (N = 14) rakennustyömailla sekä haastattelemalla rakennushankkeiden pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa ja työntekijöitä (N = 15). Haastattelukysymyksissä käytiin läpi mm. sitä, miten aliurakoitsijoiden työturvallisuus työmaalla varmistetaan ennen työn aloitusta, mitä haasteita tähän liittyy sekä millaista turvallisuusyhteistyö työmaalla on työn aikana. Kaikki tutkimusaineisto on tallennettu nauhoittamalla ja ääninauhat on litteroitu. Litteroinnin yhteydessä aineistosta poistettiin kaikki tunnisteet yksittäisiin henkilöihin, yrityksiin ja työmaihin. Haastatteluaineisto analysoitiin ATLAS.ti-analyysiohjelmaa apuna käyttäen. Haastatteluaineiston analyysin aikana aineistoon koodattiin aineistolähtöisesti kuka puhui, millä työmaalla ja mistä aiheesta. Havainnointiaineisto litteroitiin vastaavalla tavalla ja litteroidusta aineistosta analysoitiin esiin mm. eri osapuolten aktiivisuutta palaverikeskusteluissa sekä käsiteltyjä tai sivuutettuja (esim. turvallisuussuunnitelma aloituspalaverissa) aiheita. Tarkasteltiin myös aiheita ja tilanteita, jotka johtivat yhteiseen keskusteluun aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajien välillä. Vuorovaikutuksen aktiivisuutta tutkittiin tarkastelemalla eri osapuolten puheen jakautumista palavereissa. Kunkin osapuolen käyttämien sanojen lukumäärä laskettiin ja tätä verrattiin koko keskustelussa käytettyjen sanojen määrään. Tutkimustulokset Aloituspalaverit Aloituspalaverit olivat tyypillisesti noin tunnin mittaisia palavereja. Kaikki tutkimusaineistossa esiintyvät aloituspalaverit noudattivat ennalta laaditun esityslistan kulkua. Esityslistojen sisällöt olivat eri työmailla hyvin toistensa kaltaisia. Turvallisuusasiat eivät olleet erityisen keskeisessä roolissa puheessa, vaan puhe keskittyi työn un, toteutukseen ja urakkarajoihin. Kaikissa palavereissa kuitenkin puhuttiin turvallisuudesta, ja turvallisuutta käsittelevät keskustelunaiheet olivat niitä, joihin myös aliurakoitsija osallistui. Aloituspalaverit olivat hyvin pääurakoitsijavetoisia. Aliurakoitsijoiden puhe palavereissa rajoittui lyhyisiin vastauksiin pääurakoitsijan kysymyksiin. Muutoin he pääasiassa kuuntelivat hiljaa pääurakoitsijan puhetta. Aloituspalaverien välillä oli myös eroja. Aloituspalaveri 1 poikkesi muista siinä, että siellä käytiin paljon keskustelua aliurakkaa koskevista työtavoista ja työvälineistä. Aliurakoitsijan käyttämät työtavat ja -menetelmät kiinnostivat pääurakoitsijaa, ja tämä esitti aliurakoitsijoille hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä työstä ja turvallisuudesta. Tässä pa- 162

2 Taulukko 1. Havaintoja aloituspalavereista. Aloituspalaveri 1 Aloituspalaveri 2 Aloituspalaveri 3 Aloituspalaveri 4 Koodi N7 N9 N11a N27 Kesto 00:53:59 01:07:11 00:16:35 1:19:39 Aihe Maalaustyö VSS-betonirakenteet Puheen määrä, sanoja Puheen jakautuminen Aiheet, joista puhuttiin Lihavoituna aiheet, jotka herättivät erityisesti keskustelua Kuvaus Alakattotyö Purkutyö Pääurakoitsija 65 %/ Aliurakoitsija 35 % sopimus tuotantonopeus ja työjärjestyssuunnitelmat laadunvarmistus työnaikaiset tarkastukset työnaikaiset suojaukset työturvallisuus ja tulityöt työturvallisuussuunnitelma perehdyttäminen jätteiden käsittely Ratkovat yhdessä ongelmia, pohtivat kehitysvaihtoehtoja, pääurakoitsija kysyy jos asia on vieras itselle, aliurakoitsija keskustelee aktiivisesti. Pääurakoitsija 84 %/ Aliurakoitsija 16 % urakkasopimus, urakkarajat työvaiheiden toteutus liittyvät työt ja ongelmat turvallisuusasiat yhteistoiminta työmaalla suunnitelmat, Ratun käyttö Pääurakoitsijan edustaja käy läpi työnkulkua detaljitasolla, ikään kuin opettaa tekijälle miten pitää tehdä. Pu esittää ratkaisuja joihinkin esiinnousseisiin ongelmiin, Au edustaja myötäilee, on samanmielinen pu:n kanssa. Pu vakuuttaa luottavansa au:hun. Itse työntekijä ei sano sanaakaan. Pu tsemppaa ottamaan turvallisuuden vakavasti. laverissa aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan edustajat pohtivat myös yhdessä sitä, miten työturvallisuus työmaalla kannattaisi hoitaa. Pääurakoitsijan aktiivisen kyselemisen vuoksi palaverin luonne oli huomattavasti vuorovaikutteisempi kuin muissa palavereissa. Pääurakoitsija 96 %/ Pääurakoitsija 78 %/ Aliurakoitsija 4 % Aliurakoitsija 22 % urakkarajat urakkasopimus mestan vastaanotto laatu- ja turvallisuusjärjestelmät suunnitelmat perehdyttäminen työjärjestysmuutokset, tiedottaminen rakennesuunnittelu vastuuhenkilöt suunnitelmat työryhmä laadunvarmistus riskit jätteiden käsittely työturvallisuus työturvallisuus laatuvaatimukset työn tarkastaminen seuraava työvaihe osallistumaan urakoitsijapalaveriin laskut allekirjoitus Pu käy lyhyesti listan läpi asioita, ystävällisessä hengessä ja omalla tyylillään. Toteaa etteivät kaikki asiat ole relevantteja. Korostaa työmaakierrosta, nokkamiesten roolia palavereissa. Pu joustaa suojalasien käytöstä. Ainoat asiat joihin au puuttuu ovat uskaltaako jättää kamat työmaalle ja kysyä onko porrashuoneissa liimattava villa. Muuten pelkkää joo, joo kommenttia. Tää on vähän tämmöistä tyhjänpäiväistä lörinää osa. Pu käy palaverilistaa läpi välillä hyvin teknistä keskustelua ja yhdessä työn suunnittelua, keskustelua tulee melko vähän. Pu:n mukaan keskustelua on vähän silloin kun asiat ovat niin vaikeita että ne on joutunut jo edeltä suunnittelemaan huolella. Pu: Mut miten miehet hoitaa oman suojauksen, koska eihän ne pysty käyttää mitään maskeja? Au: No niillä on ne moottoroidut. Pu: Mut entäs silmät? Au: Ohan niillä, ostettiin just tällaset kypärät. Pu: Mut millä hitolla ne käyttää tota? Au:... Siis onhan niil siin maskissa se kalvojuttu, että siitä saa sen kalvon pois. (koodi N7) 163

3 Turvallisuusaiheet, joihin aliurakoitsijat osallistuivat aloituspalavereissa aktiivisesti, koskivat muun muassa työnaikaisia suojauksia ja tarkastuksia, työturvallisuutta yleensä, perehdyttämistä, jätteiden käsittelyä sekä yhteistoimintaa työmaalla. Eräässä palaverissa mikään asia ei noussut yhteiseen keskusteluun, ja samaisessa palaverissa myös turvallisuusasiat kuitattiin hyvin lyhyesti, todeten että Tää on vähän tämmöstä tyhjänpäivästä lörinää osa näistä. (koodi N11, pu-tj) Vaikka aliurakoitsijan työturvallisuussuunnitelma on keskeinen osa työn suunnittelua ja sillä pyritään varmistamaan aliurakoitsijan työn turvallinen toteutus, sen rooli aloituspalavereissa ei ollut kovin keskeinen. Kaikissa palavereissa sitä ei käsitelty ollenkaan. Yhdessä palaverissa sitä kysyttiin, ja kun se oli vielä tekemättä, pääurakoitsijan työnjohto teki selväksi, että aliurakan turvallisuussuunnitelma tulee laatia ja toimittaa tiettyyn päivään mennessä, sekä että siihen tulee paneutua kunnolla. Mä haluun sit että näihin on paneuduttu ihan kunnolla, että käydään sit yhdessä läpi ku ootte tehny. Tää on vaan teijän ja teijän miesten parhaaks. (koodi N7, pu-tj) Haastateltavat eivät pitäneet aloituspalavereja ensisijaisesti työturvallisuuspalavereina. He totesivat, että toki aloituspalaverit ovat tärkeitä yhteistyön kannalta, mutta niissä keskitytään enemmän muihin asioihin kuin työturvallisuuteen. Työturvallisuutta kerrottiin käsiteltävän palavereissa aliurakoitsijan työturvallisuussuunnitelman muodossa, jonka rooli havainnoiduissa palavereissa oli kuitenkin hyvin vähäinen. Haastatellut totesivat, että turvallisuussuunnitelmien taso ja niiden merkitys työnteon turvallisuudelle viime kädessä onkin vähäinen. Haastatellut totesivat myös, että suunnitelma tehtiin joskus vain, koska se oli pakko tehdä, ei sen vuoksi että sillä varmistettaisiin aidosti työn turvallisuutta. Laadittu suunnitelma jäi sopimuksen liitteeksi ilman että sitä hyödynnettiin työssä mitenkään. Toki siinä alotuspalaverin yhtenä aiheena on työturvallisuus ja riippuen työkohteesta tai työurakasta niin siihen täytyy enemmän tai vähemmän olla tämmönen työturvallisuussuunnitelma tehty. (koodi N5) No siel on hyviä ja sit on huonoja. Et kaikki ei välttämäti nää niitä omia riskejään tai sitte otetaan vaan ylimalkasesti niitä, ku periaattees siel ois aika paljo niitä (riskejä).... Se on selvä, että kaikille se ei oo se asian vieminen paperille niin selvää että. (koodi N1) Mutta ne (turvallisuussuunnitelmat) on heikkotasosia. useinkin aliurakoitsijat tekee sen (turvallisuussuunnitelman) sopimuksen liitteeks ja vaan sillai että se on jonkun ajatelma. Se ei o käyny sitä läpi ihan oikeesti sen oman porukkansa kanssa. Sitä me haluttas työmaallakin enemmän, et se ihan oikeesti palvelis niitten töitä. (koodi N5) Perehdytystilaisuudet Perehdytystilaisuuksien pituudet vaihtelivat 10 minuutista 38 minuuttiin. Kaikissa tilaisuuksissa asiat käytiin läpi valmiin perehdytyslomakkeen avulla. Toisin kuin aloituspalaverissa yhdessäkään perehdytystilaisuudessa ei esiintynyt keskustelua perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä. Tilaisuudet olivat täysin perehdyttäjävetoisia. Perehdytettävät eivät nostaneet yhdessäkään palaverissa yhtään keskusteluaihetta esille, vaan ainoastaan vastailivat perehdyttäjän esittämiin kysymyksiin hyvin lyhyesti. Kysymykset ja vastaukset liittyivät enimmäkseen aliurakoitsijan henkilötietoihin ja työkokemukseen, eivät esimerkiksi työturvallisuuteen eivätkä työmaan riskeihin. Ensimmäisessä perehdyttämistilaisuudessa perehdyttäjä totesi olevan turhaa että kokeneet työntekijät käyvät läpi joitain asioita. Hän kertoi haastattelussakin, että kaikkia asioita ei kannata käydä läpi kaikkien kanssa ja että varsinainen perehdyttäminen tapahtuu sitten työmaakierroksella. Hän viittasi yrityksen turvallisuusaineistoon humoristisella lausahduksella, josta käy ilmi, ettei hän uskonut aineiston kiinnostavan aliurakoitsijaa. Tärkeimmät rakennuskoneet ja käyttösäännöt, niitä on ehkä turha ruveta sulle luennoimaan. (koodi N11b, pu-tj) Yrityksen turvallisuusaineisto löytyy täältä kopista, varmaan haluut hirveesti lukea sitä. (koodi N11b, pu-tj) Toisessa perehdyttämistilaisuudessa aliurakoitsijan työnjohtaja perehdytti omaa työntekijäänsä. Tilaisuus keskittyi lomakkeen täyttöön, jossa pääurakoitsija auttoi ulkomaalaista työntekijää kädestä pitäen. Työntekijä vastaili lyhyesti esitettyihin kysymyksiin, mutta ei muutoin osallistunut keskusteluun. Kolmannessa perehdyttämistilaisuudessa pääurakoitsijan edustaja perehdytti useaa työntekijää yhtä aikaa. Kukaan perehdytettävistä ei osallistunut keskusteluun, ja pääurakoitsijan edustajakin vaikutti kyllästyneeltä. Lopussa hän totesi sarkastisesti, että kaikki on varmaan selvää, kun kenelläkään ei ollut mitään kysyttävää. 164

4 Taulukko 2. Havaintoja perehdytystilaisuuksista. PER1 PER2 PER3 Koodi N11b N17 N25 Kesto 00:10:00 00:38:03 00:25:23 Aihe Alakattotyö Purkutyö LVI-asennus Puheen määrä, sanoja Puheen jakautiminen Tilaisuuden / keskustelun luonne Pääurakoitsija 99,8 % / Aliurakoitsija 0,2 % Pääurakoitsija kävi lyhyesti läpi, asiat listalta. Niistä (työkoneista) on turha ruveta sulle luennoimaan. Jousti henkilökohtaisten suojainten käytöstä. Työmaakierros pidettiin palaverin jälkeen. Aliurakoitsija-työnjohto 99 % / Aliurakoitsija 1 % Aliurakoitsijan työnjohto opasti kädestä pitäen miten lomake täytetään: nimi, työtehtävä yms. Työntekijä täytti itse lomakkeen. Työnjohto korosti, että aina suojaimet päällä, ja kävi asiat lyhyesti läpi listan mukaan. Lupasi antaa työmaan turvallisuusaineiston työntekijälle. Työntekijä myönteli. Työmaakierros pidettiin palaverin jälkeen. Pääurakoitsija 98 % / Aliurakoitsija 2 % Pääurakoitsija kävi kyllästyneen oloisesti läpi listan asioita. Kukaan aliurakoitsijoista ei osallistunut keskusteluun mitenkään. Pääurakoitsija totesi, että tiedätte miten toimitaan netistä löytyy käyttöturvallisuus-tiedotteet. Työmaa-kierroksesta totesi, että katotaan tarvitaanko me sitä vielä kiertää. Perehdyttämisestä puhuttiin haastatteluissa paljon. Perehdyttäminen nähtiin keskeisenä turvallisuustoimena. Perehdyttämiskäytännöt ja niiden vaikutus turvallisuuteen saivat kuitenkin myös voimakasta kritiikkiä osakseen. Yksi aliurakoitsijan edustaja kommentoi, että pääurakoitsija pesee kätensä vastuusta perehdyttämisen avulla. Kun nimet ovat paperissa ja aliurakoitsijalle on annettu kaikki tarvittava tieto, niin sen jälkeen pääurakoitsija ei mielestään ole mistään vastuussa. Se tuntuu väliltä siltä että jotkut pääurakoitsijat pesee kätensä siitä että kun se tulee ja sattuu, että he ei oo missään vastuussa. Että sit otetaan se lappu minkä olet allekirjoittanut että olet saanut perehdyttämiskoulutuksen ja näin poispäin. (koodi N24) Osa haastatelluista ei pitänyt tärkeänä itse perehdyttämistilaisuutta, vaan sitä että käytännössä työn ohessa turvallisuutta valvotaan. Se (perehdyttäminen) on semmonen välttämätön paha, laitetaan ne rastit ruutuun miettimättä sitä mikä se siinä ois se tärkee juttu. työturvallisuutta ei saa jättää sen perehdyttämisen varaan, vaan se pitää ottaa esille jossain muussa tai sitten siinä käytännössä. (koodi N5) Varsinkin ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla koettiin, että perehdyttäminen nykyisellään ei riitä varmistamaan turvallisuutta, koska viestin perille menosta ei ole takeita. Työskentelyä ja sitä, onko turvallisuusasiat ymmärretty niin kuin perehdyttämistilaisuudessa on tarkoitettu, pitää seurata työn edetessä. Sanotaan että mä ymmärrän ja sit ku tulee ongelmia et ei ookkaan ymmärtäny Voi perehdytystilantees sanoo että ymmärrän ja sit jos jotain tapahtuu ni sanoo et en ymmärtäny. (koodi N1) Työturvallisuusvartti Työturvallisuusvartti on työmaalla viikoittain pidettävä palaveri, jossa keskitytään työmaan ajankohtaisiin turvallisuusasioihin työmaalla. Aineistossa oli mukana vain yksi havainnoitu palaveri, mutta erityislaatuisuutensa vuoksi se ansaitsee tulla otetuksi esiin analyysissa. Palaveri kesti noin puoli tuntia, ja paikalle oli kokoontunut työmaan työnjohtoa, työntekijöitä sekä toisen työmaan työnjohtoa. Kaikkiaan työturvallisuusvartti oli muiden palaverien tapaan työnjohtovetoinen: työnjohdon puhetta oli 84 % ja työntekijöiden puhetta 16 %. Palaverissa käytiin läpi edellisen TR-mittauksen tuloksia ja turvallisuutta koskevia esimerkkejä sekä omalta että joltain toiselta työmaalta. Seuraavaksi käsiteltiin sattunutta läheltä piti -tilannetta. Työntekijä kertoi tapahtuneesta, ja työnjohto antoi positiivista palautetta työntekijöille sekä kertasi kaikille ohjeita siitä, miten tilanteessa tuli menetellä. Läheltä piti -tilanne käytiin läpi keskustellen: työnjohdon edustajat kyselivät ja työntekijä kertoi tapahtuneesta. Seuraavaksi palaverin vetäjä kävi läpi yrityksen pääkonttorilta tullutta tiedotetta, joka liittyi lähinnä talven tuloon varautumiseen. Lopuksi työnjohto pyysi työntekijöitä esittämään työturvallisuushavaintoja, joiden tekemisestä oli 165

5 Kuva 1. Työmaan toimivat turvallisuuskäytännöt. annettu pääkonttorilta ohjeet. Lyhyen hiljaisuuden jälkeen yksi työntekijöistä esitti valaistuksen riittävyyteen liittyvän ongelman. Siitä käytiin pitkä keskustelu, jossa työntekijät kertoivat tilanteesta, kysyivät toimintatavoista ja ehdottivat ratkaisuja useaan otteeseen. Työntekijät käyttivät yhteensä 10 puheenvuoroa, mikä oli harvinaisen aktiivista keskusteluun osallistumista verrattuna muihin palavereihin. He kysyivät toimintatavoista ja haastoivat työnjohdon vastaamaan, mutta tuottivat myös itse ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Työturvallisuusvartteja kuvattiin haastatteluissa vapaamuotoisemmiksi kuin esimerkiksi perehdyttämistilaisuuksia. Tilaisuudessa kerrottiin mm. tarjottavan kahvia. Mestarit pitivät hyvänä turvallisuusvarttien osalta säännöllisyyttä ja sitä, että otetaan esiin myös niitä hyviä asioita, joissa ollaan onnistuttu. Se on yleensä semmonen vapaa tilaisuus että siellä käydään niinku läpi se viikottainen työturvallisuustarkastustilanne ja sit sielt tulee näit puutekirjauksia. (koodi N1) Johtopäätökset Alan eri tahot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä työmaiden turvallisuuden parantamiseksi. Isot yritykset ovat työturvallisuuden varmistamisessa pidemmällä, pienet seuraavat perässä pienellä viiveellä. Keskeisiä tilanteita, joissa turvallisuuskulttuuria välitetään, ovat perehdyttämistilanteet, työturvallisuusvartit sekä erilaiset työmaan palaverit, joissa käsitellään turvallisuusasioita. Niiden rinnalle tai niiden ohi nousee päivittäinen valvonta, aktiivinen puuttuminen turvallisuusrikkeisiin ja -puutteisiin sekä palautteen anto työntekijöille tai heidän työnjohdolleen. Tämän tutkimuksen mukaan työmaapalaverit vaikuttavat tilaisuuksilta, joissa vain harvoin käydään keskustelua tai pohditaan vuorovaikutteisesti työhön liittyviä turvallisuusasioita. Valtaosa havainnoiduista palavereista oli pääurakoitsijan tai perehdyttäjän yksinpuhelua höystettynä muutamilla pääurakoitsijan kysymyksillä ja aliurakoitsijan lyhyillä vastauksilla. Poikkeuksia tähän toki löytyi. Niitä edustivat työn aikana pidettävät palaverit, kuten työmaan turvallisuusvartti. Haastateltujen mukaan työnjohto pitää turvallisuutta tärkeänä, ja he ovat motivoituneita tekemään työtä sen eteen. Nykyiset palaverikäytännöt eivät sen sijaan tunnu täysin palvelevan työturvallisuustyötä. Osa palaverien asialistoilla käsiteltävistä asioista koetaan itsestään selvyyksiksiltä, ja samalla keskeiset asiat jäävät kenties keskustelematta. Työnjohto uskookin turvallisuusasioiden hoitamisessa enemmän jokapäiväiseen valvontaan kuin palavereihin. Lähteet [1] Mäki T. & Koskenvesa A. Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista. Helsinki

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Päätoteu'ajan turvallisuuskul'uurin väli'yminen. poo www.mittaviiva.fi

Päätoteu'ajan turvallisuuskul'uurin väli'yminen. poo www.mittaviiva.fi Päätoteu'ajan turvallisuuskul'uurin väli'yminen poo www.mittaviiva.fi Tarja Mäki mittaviiva oy stella business park lars sonckin kaari 10 www.mittaviiva.fi tarja. maki@mittaviiva.fi 02600 espoo 040-755

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Turvallisuusviikot 2013

Turvallisuusviikot 2013 Turvallisuusviikot 2013 Aluejohtaja Matti Kaakinen (keskellä) vaihtamassa työturvallisuuskuulumisia vastaava mestari Kari Mehtiön sekä työsuojeluvaltuutettu Toomas Huttorinin kanssa. Työturvallisuusasioissa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia Turvallisesti 2000 luvulla työturvallisuuskilpailu 2014 Uudellamaalla Esittely ja säännöt Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖIDEN TOIMIALAT Consti Yhtiöt Toimitilat Asuintalot Consti Talotekniikka Oy PKS Muu Suomi Consti

Lisätiedot

Laatukäsikirjan Sisältö

Laatukäsikirjan Sisältö Petri Siivonen 18.2.2015 Kun työ on nautinto, elämä on ilo. Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta. Maxim Gorki 1 RASICOM OY YRITYKSENÄ Laatukäsikirjan Sisältö Rasicom Oy on perustettu vuonna 2004.

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen Taustaa hankkeelle - Rakennus rakennettiin vuosina 1937-1941 Helvar Oy:n radiotehtaaksi. - Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuusrakennuksesta, asuinkäyttöön

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Rakennustyömaan turvalliset toimintatavat Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi

Rakennustyömaan turvalliset toimintatavat Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi 520 Työmaalla tapahtuviin onnettomuuksia tai tapaturmiin haetaan usein syitä mm. tietämättömyydestä, asenteista, välinpitämättömyydestä,

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa

Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa Juha Merjama PSK Kevätseminaari 24.4.2014 TAPATURVA ON TYÖSUOJELUN ASIANTUNTIJA JA MONIOSAAJA Rajaus Tässä keskitytään tekemisen turvallisuuteen,

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Työturvallisuus jokaisen vastuu

Työturvallisuus jokaisen vastuu Torstai 20.9.2007 Tampere-talo Työturvallisuus jokaisen vastuu Avaus puheenvuoro RaTuKe hanke pj. Tästä lähdimme liikkeelle: RATUKE on työtapaturmaohjelman sovellus rakennusalalle toimii yhteistyössä valtakunnallisen

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Rakentamisen prosessit TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työriskien arviointiin sekä

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Jukka Moilanen, kliininen opettaja Oulun yliopisto, LTK 13.12.2012 Perinnöllisyyslääketiede = kliininen genetiikka Opetetaan tuleville lääkäreille miten perinnöllisiä

Lisätiedot

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Kuinka tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimistilanne/-ympäristöä? Kuinka tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut tuttujen

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju Tiemerkintäpäivät 2016 Ilari Harju Tiemerkintätöiden työturvallisuus ja turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Tiemerkintäurakoiden turvallisuusohjeiden pätevyysjärjestys Turvallisuusohjeet 2015 julkaistut

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta Vastuullista turvallisuutta Teline- ja sääsuojapalvelut SafeSolveTM Teline-Rami Oy telinerami.fi SafeSolve TM -konsepti koostuu 4 osa-alueesta: Sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja

Lisätiedot

Työvaiheiden laadunhallinta

Työvaiheiden laadunhallinta Työvaiheiden laadunhallinta Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä tekee/vastaa

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Heini Ikävalko Ikävalko, H. (2005) Strategy process in practice. Practices and logics of action of middle managers in strategy implementation. 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI Kunnes kaupunki meidät erottaa / HS 23.11.2008 2 TÄLLÄ LUENNOLLA (1) Aiheena

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot