KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23 14.04.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 11/00/02/00/02/2015 HYKS 23 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi päättää HUS:n hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai sairaanhoitoalueen johtaja. Lautakunnan puheenjohtajan päätökset Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat lautakunnan puheenjohtajan otto-oikeutta koskevat päätökset: 4, Asian ottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan käsiteltäviksi - päätetty, että esittelytekstissä mainittuja päätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäviksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 18, HYKS Lasten ja nuorten sairauksien Harvinaisten sairauksien yksikön osas tonylilääkärin viran 1A täyttö ( ) - virkaan saapui seitsemän hakemusta, josta kuusi täytti viran kelpoisuuseh dot - kaikki kuusi kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa haastateltiin - haastatteluryhmä (toimialajohtaja Jari Petäjä, hallinnollinen ylilääkäri San na-maria Kivivuori ja tutkimusprofessori Helena Kääriäinen, THL) arvioivat yksimielisesti sisätautien- ja infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti Mikko Seppäsen hakijaksi, jolla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen - päätetty valita virkaan Mikko Seppänen alkaen 19, HYKS Akuutista tapahtuvat henkilöstösiirrot HYKS Sydän- ja keuhkokeskuk seen alkaen toistaiseksi - päätetty siirtää sydänvalvomo CCU ja sen hoitohenkilökunta HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen - siirto on osa Hyksin organisaatiomuutoksen yhteydessä toteutettuja toimin tojen uudelleenjärjestelyjä 20-30, Tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen klinikkaryhmän johta jille vuodelta arvioitu vuonna 2014 asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja maksettu to teuman perustella tulokseen sidottu muuttuva palkanosa 45, HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bonon virkamatka Nordic NECT -kokoukseen Kööpenhaminaan

2 - Hyks kuuluu ainoana suomalaisena sairaalana pohjoismaiseen varhaisen vaiheen syöpätutkimuksen yhteistyöverkostoon Nordic NECT:iin - päätetty, että Petri Bono osallistuu Kööpenhaminassa pidettävään kokouk seen, jossa käsitellään yhteistyön tiivistämistä, uusien jäsenten kriteerejä se kä Nordic NECT:in virallistamista - kustannukset kohdennetaan HYKS Syöpäkeskuksen johtoon, matkasta ei makseta päivärahoja 46, Päivystystä tukevien kliinisten lisätyöpisteiden toiminta HYKS-sairaanhoitoalueella - päätetty, että HYKS-sairaanhoitoalueella päivystystä tukevaa lisätyötä voi daan tehdä päivittäisen tarpeen mukaan ajalla päätöksessä määritellyissä työpisteissä ja määritelty lisätyön korvaukset ja muut ehdot - päätös on jatkoa HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökselle 193, huhtikuun 2015 aikana linjataan päivystystä tukevien lisätöiden jatkotarve ja käynnistetään tarvittavat neuvottelut kliiniset lisätyöpisteet mahdollisesti kor vaavista päivystysjärjestelyistä 47, Yhteistyösopimuksen tekeminen Orion Oyj:n kanssa - päätetty, että HUS/HYKS Syöpäkeskus tekee Orion Oyj:n kanssa sopimuk sen tutkimusyhteistyöstä ja että toimialajohtaja Petri Bono ja tutkimusjohtaja Heikki Joensuu ovat oikeutettuja allekirjoittamaan mainitun sopimuksen - sopimuksella ei ole muita kustannusvaikutuksia kuin vähintään kahden hen kilön osittaisen työpanoksen varaaminen yhteistyösopimuksessa tarkoitetun ohjausryhmän kokouksiin osallistumiseksi - sopimus ei estä vastaavien yhteistyösopimusten tekemistä muiden saman alan yritysten kanssa 48, HYKS Psykiatrian tulosyksikön suoritepalkkiopilotin toisen seurantajakson ( ) suoritepalkkojen maksaminen - päätetty maksaa työaikapilotin palkkiot henkilöille, jotka saavuttivat asetetut tavoitteet pilotin toisella seurantajaksolla 49, Kallistettavan hoitopöydän hankinta HYKS Syöpäkeskukseen Sädehoito-lin jalle, Varian Truebeam -lineaarikiihdyttimeen, projekti K18F päätetty hankkia myös toiseen HYKS Syöpäkeskuksen Varian Truebeam -lineaarikiihdyttimeen kallistettava hoitopöytä, joka mahdollistaa tarkan koh dennuksen ja on eturauhassyövän sädehoidon kehittämiseen tähtäävän muutosblokin olennaisia välineitä - hankinnan kokonaishinta on euroa - hankinta rahoitetaan vuoden 2015 lääkintälaitteiden investointiohjelmasta, projektilta K18F (HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtajan päätös 9, ) 50, HYKS Syöpäkeskuksen sädehoito-osaston ja isotooppihoitoyksikön röntgen hoitajien ja sairaanhoitajien TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tar kistaminen alkaen toistaiseksi - työn vaativuuden arvioinnin perusteella työ sädehoito-osastolla ja isotooppi hoitoyksikössä on yhtä vaativaa kuin HUS-Kuvantamisessa työskentelevillä röntgenhoitajilla, jotka on kuuluvat malliryhmään 3 - päätetty korottaa em. osastojen röntgenhoitajien ja sairaanhoitajien TVA-ryhmä ja palkkaus malliryhmään 3 - päätöksen kustannusvaikutus on 7.777,47 euroa vuodessa

3 51, HYKS Vatsakeskuksen osastonhoitajan TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtai sen palkan tarkistaminen alkaen - HYKS Operatiivisessa tulosyksikössä yhdistettiin alkaen kaksi elinsiirto- ja maksakirurgian osastoa (5a ja 5b) hallinnollisesti yhden osaston hoitajan alaisuuteen - päätetty korottaa osaston 5a ja 5b osastonhoitaja Soile Moisalan TVA-malli ryhmä ja tehtäväkohtainen palkka malliryhmään 4 - päätöksen kustannusvaikutus on 2.187,36 euroa vuodessa 5, Asian ottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan käsiteltäviksi - päätetty, että esittelytekstissä mainittuja päätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäviksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: 52, Tehoventilaattoreiden hankinta Meilahden tornisairaalan teho- ja tehovalvontaosastolle M1 - päätetty hankkia 13 tehohoitoventilaattoria lisävarusteineen uudelle teho- ja tehovalvontaosastolle M1 - puitesopimukseen perustuva suorahankinta OneMed Oy:ltä - hankinnan arvo on euroa ja se sisältyy vuoden 2015 investointiohjelmaan 53, Valvontatason respiraattoreiden hankinta Meilahden tornisairaalan teho- ja tehovalvontaosastolle - päätetty hankkia yhdeksän valvontatason respiraattoria lisävarusteineen uudelle teho- ja tehovalvontaosastolle M1 - puitesopimukseen perustuva suorahankinta OneMed Oy:ltä - hankinnan arvo on euroa ja se sisältyy vuoden 2015 investointiohjelmaan 54, Perusteettomasti maksetun edun poistaminen linjajohtajilta ajalta linjajohtajien palkkaus on määritelty HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätöksellä 80, osalle linjajohtajista on maksettu ajalla virheellisesti palkanosia, joiden oli em. päätöksen mukaan määrä päättyä alkaen - päätetty poistaa perusteettomasti maksettu etu ajalta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Seuraavat päätökset tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi otto-oikeusmenettelyä varten: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 31, Määräaikaisen tutkijavakanssin perustaminen professori Markku Kuparille ajalle perustettu tutkijavakanssi käynnissä olevien tutkimushankkeiden loppuunsaattamiseksi eläkkeelle jäännin

4 jälkeen - hankkeista saatavat yleiskustannusosuudet kattavat tämän päätöksen seurauksena tulevat kulut 32, HYKS Psykiatrian tulosyksikön Psykiatriakeskuksen (S922) ja Kellokosken sairaalapäivystyksen (S601) muuttaminen työpaikkapäivystyksiksi alkaen - kummankin päivystyspisteen aktiivisuusaste on korkeampi kuin mitä lääkäreiden virkaehtosopimus mahdollistaa poikkeavalle työpaikkapäivystykselle, minkä vuoksi päätetty muuttaa mainitut päivystyspisteet työpaikkapäivystykseksi - päätöksen arvioitu kustannusvaikutus vuositasolla on noin euroa 55, Osastonhoitaja Heta Kolasen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen - Heta Kolanen vastaa lukien pysyvästi Kätilöopiston sairaalassa yhdistettyjen osastojen 2 ja 5 osastonhoitajan tehtävistä - päätetty korottaa Heta Kolasen työn vaativuuden arvioinnin (TVA) mukainen malliryhmä ja tehtäväkohtainen palkka malliryhmään 4 - päätöksen kustannusvaikutus on 2187,36 euroa vuodessa 56, HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Markku Niemisen osallistuminen ESC:n Heart Failure kongressiin Sevillassa, Espanjassa toimialajohtaja Markku Nieminen on kutsuttu puheenjohtajaksi kahteen kongressissa pidettävään sessioon - matkasta aiheutuvista kustannuksista vastaa ESC, matkasta ei makseta päivärahoja 57, HYKS Lasten ja nuorten sairauksien johdon Lean-päivä päivä järjestetään Allergiatalossa, kouluttajana Lars Danielsson Pompano AB:stä - päivän kustannukset, n euroa kohdennetaan Lasten ja nuorten sairauksien johdon yksikköön 58, Suoritepalkkion (TTL) käytön jatkaminen hoitohenkilöstön osalta HYKS Lasten ja nuorten sairauksien anestesia- ja leikkausosastoilla sekä päiväkirurgiassa aikavälillä päätetty jatkaa käytössä ollutta tulokselliseen toimintaan perustuvaa palkkiomallia sekä määritelty ko. suoritepalkkion käyttämisen ehdot, laskentapohja ja määrä - mainitulla aikavälillä sekä lääkäreitä että hoitohenkilökuntaa

5 koskevan suoritepalkkion yhteissumma on korkeintaan euroa - suoritepalkkion käyttö raportoidaan säännöllisesti HYKS-sairaanhoitoalueen johtavalle ylilääkärille ja talousjohtajalle 59, Suoritepalkkion (TTL) käyttöön ottaminen HYKS-alueella Lastenklinikan anestesia- ja leikkausosastoilla ja muissa anestesiatyöpisteissä koskien lääkäreitä päätetty jatkaa käytössä ollutta tulokselliseen toimintaan perustuvaa palkkiomallia sekä määritelty ko. suoritepalkkion käyttämisen ehdot, laskentapohja ja määrä - mainitulla aikavälillä sekä lääkäreitä että hoitohenkilökuntaa koskevan suoritepalkkion yhteissumma on korkeintaan euroa - suoritepalkkion käyttö raportoidaan säännöllisesti HYKS-sairaanhoitoalueen johtavalle ylilääkärille ja talousjohtajalle 60, Hammaslääkäreiden paikallisen järjestelyvaraerän käyttö alkaen HYKS-sairaanhoitoalueella - päätetty lääkärisopimuksen liitteen 4 mukaisille hammaslääkäreille varatun järjestelyerän (677 euroa/kk) kohdentamisesta - paikallisneuvottelussa sovitusti järjestelyerä käytetään hammaslääkäreiden harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin 61, (salainen) Testamenttilahjoituksen vastaanottamista koskevan yleispäätöksen muuttaminen - korjattu lahjoituksen jakosuhde testamentin ehtojen mukaiseksi rahalegaatinsaajien, lastenpsykiatrian ja lastenkirurgian kesken 62, SynCardia-tekosydämen hankkiminen sydänkirurgiselle teho-osastolle - päätetty hankkia tekosydän asennettavaksi hoidossa olevalle potilaalle, mikäli muita hoitokeinoja ei voida toteuttaa - suorahankinta; laitteisto on tällä hetkellä ainoa kaupallisesti saatavissa oleva tekosydän, minkä lisäksi kyseessä on hankintayksiköstä riippumaton äärimmäinen kiire potilaan elintärkeän edun turvaamiseksi - hankinnan arvo on euroa ja kustannukset kohdennetaan hoitavaan yksikköön Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi lautakunnan puheenjohtajan päätökset 4, ja 5,

6 2. ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten panna täytäntöön. Asian käsittely Pöydälle jaettiin seuraavat HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi tulleet, kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 33, Hyksin toimintaohjeen muuttaminen - muutettu toimintaohjetta siten, että toimialajohtajien suorien alaisten sekä tulosyksikön ylihoitajien henkilökohtaisten ja tehtäväkohtaisten lisien päätösvalta siirtyy HYKS talousjohtajalle 63, Hinnantarkistus Ensihoidon D-tehtävät HYKS-sairaanhoitoalue - 9Lives Oy on tehnyt HUS:lle hinnankorotusesityksen, jonka perusteluna ovat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä muiden kulujen nousu (mm. Hyksin edellyttämät muutokset ambulanssin lääkevalikoimassa) - päätetty tarkistaa HYKS Jorvin ensihoidon D-tehtävien hinnat esityksen mukaisesti - hinnantarkistuksen kokonaiskustannus ajalla on ,20 euroa. 64, HYKS Syöpäkeskuksen apulaisosastonhoitaja Sonja Pasasen ja apulaisosastonhoitaja Marjatta Haaviston TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen alkaen toistaiseksi - Hyksin työn vaativuuden arvioinnin (TVA) koordinaatioryhmän linjauksen mukaan silloin, kun osastonhoitajan työn vaativuus on määritelty ylimpään malliryhmään 4, apulaisosastonhoitajat kuuluvat TVA-malliryhmään 2 - edellä mainitun perusteella korotettu aoh Sonja Pasasen ja aoh Marjatta Haaviston malliryhmä ja tehtäväkohtainen palkka malliryhmän 2 mukaiseksi - päätöksen kustannusvaikutus on 4.066,62 euroa vuodessa 65, Ylilääkäri, professori Annamari Rankin sivuviran palkkion tarkistaminen alkaen toistaiseksi - päätetty tarkistaa ylilääkäri, professori Annamari Rankin tehtäväkohtainen palkka toimitusjohtajan päätöksessä 97, määriteltyjen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti - päätöksen kustannusvaikutus on 4.570,02 euroa vuodessa Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

7 Päätösesitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten laittaa täytäntöön. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09)

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (79) SAIRAANHOITOPIIRI. Hallituksen kokoushuone, hallintokeskus, Stenbäckink. 9, 4. krs

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (79) SAIRAANHOITOPIIRI. Hallituksen kokoushuone, hallintokeskus, Stenbäckink. 9, 4. krs HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (79) HALLITUS AIKA 24.02.2014 klo 08:30-12:30 Tauko klo 11:40-11:50 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, hallintokeskus, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika 28.3.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 4 OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Organisaatiorakenteen kehitys... 8 3

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) HALLITUS AIKA 26.08.2013 klo 16:00-18:30 PAIKKA Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 118 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) SAIRAANHOITOPIIRI. Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) SAIRAANHOITOPIIRI. Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) AIKA 16.06.2015 klo 13:00-15:30 PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 49 KUNTALAIN 51

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMAOSASTON AVOSAIRAANHOIDON YKSIKÖISSÄ TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä

Lisätiedot

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry PALKKAOPAS versio 8.10.2012 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri TALOUSARVIOVUODEN OHJE

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri TALOUSARVIOVUODEN OHJE Etelä-Savon sairaanhoitopiiri TALOUSARVIOVUODEN OHJE 2015 Tällä ohjeella hallitus delegoi päätösvaltaa vuodelle 2015. Samalla se ohjeistaa ja täsmentää menettelytapoja hallintoon, hankintoihin ja talouteen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) HALLITUS AIKA 15.06.2011 klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Kaupunginhallitus 01.12.2008 Aika 01.12.2008 klo 17:00-22:41 Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) AIKA 12.02.2015 klo 18:00-19:45 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 AJANKOHTAISKATSAUS 4 2 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kunta-alan uudet sopimukset

Kunta-alan uudet sopimukset Sopimukset 2010-2011 Kunta-alan uudet sopimukset Seppo Haavisto/Fotex Kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin 15. helmikuuta Helsingissä. Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoitti työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot