HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA 713/00/01/02/2010 HEHA 49 HYKS:n organisaatiorakenteen kehitys Otsikossa mainittua asiaa selostetaan HYKS-lautakunnan listalla seuraavasti: HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatio on muodostunut vaiheit tain tehtyjen muutosten kautta. HUS:n aloittaessa toimintansa sairaanhoitopiiri jakaan tui hallinnollisesti sairaalatoimintojen osalta Helsingin seudun yli opistollisen keskussairaalan (HYKS) toimialueeseen ja neljään sairaanhoitoalueeseen. HYKS:n Helsingin sairaalat, Jorvin ja Pei jaksen sairaalat olivat omia tulosalueitaan samaan tapaan kuin sairaanhoitoalueetkin erilaisesta organisointimuodostaan huoli matta, joten käytännössä HUS toimi seitsemänä eri sairaaloiden muodostamana verkostona. HYKS:n Helsingin sairaaloiden joh tajana toimi HUS:n toimitusjohtaja, Jorvilla ja Peijaksella oli omat johtajansa ja esikuntansa. Koko HYKS-toimialueen lautakuntana toimi HUS:n hallitus ja sairaaloittain vielä erikseen toimivat Hel singin, Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden johtokunnat. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan linjauksiin perustuen Hel singin kaupunki käynnisti vuoden 2004 lopussa HUS:n perussopi muksen muuttamisen. Perussopimuksen muuttamisen ydinasia oli HYKS-sairaanhoitoalueen muodostaminen, johon kuuluisivat samat kunnat kuin silloisen perussopimuksen määräyksen mu kaiseen HYKS-toimialueeseen. Po. alueella olisi oma sairaanhoi tolautakuntansa, kuten muillakin sairaanhoitoalueilla. Perussopi musmuutoksen tavoitteena oli omistajaohjauksen voimistaminen sekä kokonaisvaltaisen tarkastelun aikaansaaminen HYKS-sai raanhoitoalueella niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Tavoit teena oli muodostaa HYKS:sta yksi sairaala aikaisemman kolmen erillisen sairaalan sijasta. HYKS-sairaanhoitoalue nykymuodossaan aloitti toimintansa , jolloin se sai oman lautakuntansa, sairaanhoitoalueen johtajansa ja hallinnollisen esikunnan. Samalla HYKS-alueella siirryttiin sairaalakeskeisestä toiminnan järjestämisestä tulosyksi köittäin ohjattuun toimintaan, ns. divisioonamalliin. Aikaisemmin kunkin eri sairaalan tulosyksiköt olivat rajoittuneet kyseiseen sai raalaan. HYKS toimi vuosina (6) ja kaantuneena seit semään kliiniseen tulosyksikköön: kirurgiset toiminnot sisätautitoiminnot naistentaudit ja synnytykset lasten ja nuorten sairaudet neurologia, neurokirurgia, silmä ja korvasairaudet psykiatria syöpätaudit.

2 Vuoden 2008 alusta siirryttiin neljän tulosyksikön malliin. Syöpä taudit ja neurologia siirtyivät samaan tulosyksikköön kuin sisätau titoiminnot. Lasten ja nuorten sairaudet ja naistentaudit ja synny tykset yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi. Psykiatria jäi ennalleen. Neurokirurgia, silmä- ja korvasairaudet siirtyivät kirurgisten toimin tojen yhteyteen. Käytännössä uusien suurten tulosyksiköiden ala organisaatioon jäi klinikkaryhmätaso, joka oli varsinainen toimin nan taso. Niitä oli 18. Uusi tulosyksikköjako oli siis seuraava: Medisiininen tulosyksikkö; Operatiivinen tulosyksikkö; Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö; ja Psykiatrian tulosyksikkö. Vuoden 2013 alusta on omana tulosyksikkönä toiminut Sydän- ja keuhkokeskus, joka edustaa ensimmäistä uudenlaista, kirurgiset ja sisätautiset toiminnot potilasryhmittäin yhdistävää, tulosyksik köä, joita on kutsuttu osaamiskeskuksiksi. Vuoden 2014 alusta aloitti tulosyksikkötasoisena Syöpäkeskuksen osaamiskeskus. Vuonna 2014 klinikkaryhmiä on 16: Medisiinisessä tulosyksikössä kolme, Operatiivisessa tulosyksikössä neljä, Nala-tulosyksikössä viisi ja Psykiatrian tulosyksikössä neljä. Klinikkaryhmät muodostuvat klinikoista ja osastoryhmistä. Klinikat, jotka suurimmissa tulosyksiköissä on jäsen netty erikoisalan mukaan, vastaavat potilaan hoitoprosesseista sekä hallinnollisesti lääkärityövoimasta. Osastoryhmät koostuvat vuodeosastoista, poliklinikoista ja toimenpideyksiköistä, joissa hoidetaan yhden tai useamman eri klinikan potilaita ja joihin hal linnollisesti kuuluu hoitohenkilökunta ja muu hoitoa avustava hen kilöstö. Perustetuissa kahdessa uudessa tulosyksikössä (osaa miskeskuksessa) ei ole klinikkaryhmiä eikä klinikoita vaan toimin ta on jakautunut hoitolinjoihin, joita Sydän- ja keuhkokeskukses sa on kaksi ja Syö päkeskuksessa kolme. HUS-strategia HUS:n valtuusto hyväksyi HUS:n strategian Strategian tavoitetilan mukaan HUS on kansainvälisesti tunnustettu, korkeatasoisen ja uuden tiedon pohjalta toimiva sai raalaorganisaatio, joka hoitaa potilaita oikea-aikaisesti ja sujuvas ti yhdessä jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. HUS on vetovoimainen työpaikka. Sen tarjoama hoito on laadu kasta, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on te hokasta ja kilpailukykyistä. HUS:n jäsenkuntien erikoissairaanhoi don kustannukset ovat kasvaneet vähemmän kuin väestönlisäys ja ikärakenteen muutos olisivat edellyttäneet. Tähän saakka HUS on ollut laajeneva organisaatio, kuvataanpa sitä sitten palvelutuotannon tunnusluvuilla, henkilökunnan luku määrällä tai talousarvion loppusummalla. HUS:n toiminnallinen ja taloudellinen kehitys on ollut hyvä. Perustellusti HUS:ssa on ar vioitu, että potilaslähtöisyys, uudet olosuhteet (mm. potilaiden va linnanvapauden lisääntyminen) ja lääketieteen kehityksen haas teet ovat tehneet organisaation muuttamisen tarpeelliseksi. HUS on ollut organisaatioltaan erittäin moniportainen ja hierarkkinen. Strategiassa asetettiin tavoitteeksi organisaation ma daltaminen sekä prosessimainen hoito. Uusi prosessiorganisaa tio muodostuu potilasryhmittäin ja samalla luovutaan perinteises tä terapiamuodon (kirurginen tai lääkkeellinen hoito) mukaisesta järjestämistavasta. Useat maailman johtavat sairaalat ovat me-

3 nestyksellisesti tehneet vastaavan organisaatiomuutoksen vii meksi kuluneen vuo den aikana. Strategian mukaan osaa miskeskuksella tarkoitetaan tietyn laajan hoitokokonaisuuden tai potilasryhmän hoitamiseen tarkoitetun suhteellisen itsenäisen, eri tuotannontekijöitä hallitsevan koko naisuuden muodostamista. Osaamiskeskustyöryhmä HUS teetti keväällä 2012 selvityksen eräiden tunnettujen euroop palaisten ja yhdysvaltalaisten sairaaloiden organisaatiomalleista. Useat maailman parhaiden sairaaloiden joukkoon sijoitetut sai raalat ovat organisoineet toimintansa osaamiskeskusmallin mu kaisesti (esim. Cleveland Clinic). Pohjoismaisista yliopistosairaa loista esimerkiksi Kööpenhaminan Rigshospitalet sekä Tukhol man Karolinska ovat niin ikään organisoituja osaamiskeskuspoh jaisesti. Suomessa TYKS, TAYS ja KYS ovat muutaman viime vuoden aikana uudelleenorganisoi neet toimintojaan prosessimal lin mukaisesti. Uudistuksen valmistelu käynnistettiin keväällä 2012 noin 100 HUS:n johtajan, esimiehen ja pääluottamusmiehen yhteisellä se minaarilla, jossa kuultiin esitykset muutosten yleisistä perusteista ja mm. Karolinskan, Turun ja Tampereen vastaavien muutosten kokemuksista. Toimitusjohtaja asetti elokuussa 2012 hallintoyli lääkäri Lasse Lehtosen johdolla toimineen työryhmän valmistele maan HYKS:n toimintojen organisoimista osaamiskes kusmallin mukaisesti. Työryhmän työn tavoitteiksi asetettiin, että perustettavien osaamiskeskusten: tulee olla volyymiltaan sellaisia, joissa saadaan prosessien optimoinnin kautta potilaalle ym. hyötyjä laatu ja potilastur vallisuus huomioiden (brändiajattelu) tavoitella osaamiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat potilaille uusia etuja (erityisosaamista yhdistelemällä) osaamiskeskuksen tulee tukea perusterveydenhuollon ja alueellisten erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa yhteis ten hoitoprosessien syntymistä (= yhteinen hoitopolku) tavoitteena on organisaatiomuutoksen ja fyysisen toimintaympäristön muutoksen aikataulujen kytkeminen toisiinsa (esim. korjatun Potilastornin avaaminen) tavoitteena on vaikuttaa väestön terveysongelmiin laa ja-alaisesti, rajallisten resurssien allokointi vaikuttaviin hoi toihin toiminta on kustannustehokasta tavoitteena on huippuosaamisen turvaaminen ja kehittämi nen, henkilöstön houkutteleminen (tieteellinen tutkimus) tavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen tavoitteena on selkeän, kokonaisohjattavan ja toimintaky kyisen organisaation luominen (pirstoutumisen välttäminen) tavoitteena on lisäarvon tuominen tutkimukselle ja opetuk selle Helsingin yliopiston painopistealueella.

4 HUS:n hallitukselle ja HYKS-lautakunnalle järjestettiin iltakou lu-tyyppinen tilaisuus organisaatiouudistuksesta Toimi tusjohtaja järjesti työryhmän esityksestä laajan HUS:n sisäisen lausuntokierroksen. Lausunnot pyydettiin toimittamaan toimitusjohtajalle mennessä. Niitä tuli yhteensä n. 80. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimiva toimitusjohtaja päätyi esittämään hallitukselle pitkälti työryhmän ehdotusten mukaista esitystä eräin lausuntokierroksella esitetyin muutoksin. Merkittävin ero työryhmän esitykseen nähden oli se, että sairaan hoidollisiin tukipalveluihin ja huollon tukipalveluihin ei esitetty kuin kaksi muutosta, jotka koskivat välinehuolitoiminnan ja kiireettö män sairaankuljetuksen hallinnollista siirtoa liikelaitoksista HYKS:n organisaatioon. Samanaikaisesti valmistellussa psykiat rian koko HUS:ia koskettavassa organisaatiomuutoksessa ehdo tettiin osan Kellokosken sairaalan toiminnoista siirtämistä HYKS-organisaatioon. HUS:n hallituksen osaamiskeskusasiassa tekemät päätökset Hallitus päätti todeta, että Sydän-keuhkokeskus on toiminut osaamiskes kuksena alkaen ja että hallitus on päättänyt, että Syöpätautien osaamiskeskus aloittaa toi mintansa , 2. että HYKS:n ja osin HUS:n liikelaitosten organisaatiota muutetaan alkaen siten, että perustetaan tulosyk sikkötasoisina seuraavat osaamiskeskukset: - Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivun hoidon osaamiskeskus, - Lastensairauksien osaamiskeskus, - Maha- ja virtsaelinsairauksien osaamiskeskus, - Psykiatrian osaamiskeskus - Pään alueen sairauksien osaamiskeskus, - Päivystyksen ja ensihoidon osaamiskeskus, - Synnytysten ja naistentautien osaamiskeskus, - Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus, - Traumahoidon ja tukielinsairauksien osaamiskeskus ja - Tulehdussairauksien osaamiskeskus 3. antaa kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtäväksi käynnistää em. muutoksesta johtuvat valmistelut, jotka esitellään halli tuksen päätösvaltaan kuuluvilta osilta hallituksen kokouk sessa Hallitus päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätöksen HYKS:n osaamiskeskusten toiminnallisesta sisällöstä; ja 2. perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen (HYKS-sairaanhoitoalueen toimialajohta jan virka) ja julistaa virat haettavaksi 21 päivän hakuajalla. Hallitus päätti

5 ottaa virkaan kymmenen osaamiskeskuksen johtajaa, viran aloitusajankohdan sekä palkkaehdot. Lisäksi hallitus oikeutti toimi tusjohtajan päättämään osaamiskeskusjohtajien tulokseen sido tun palkanosan kriteereistä ja mittareista. Hallitus päättää erik seen tulokseen sidotun palkanosan perusteista. HUS:n toimitusjohtajan osaamiskeskusasiassa tekemät päätökset Toimitusjohtaja teki päätöksen HUS:n osaamiskeskukset , toiminnallinen kuvaus. Päätökseen on tehty eräitä teknisiä tarkistuksia, liite 7. Hallituksen päätökseen viitaten, toimitusjohtaja päätti , täydentäen sitä vielä päätöksellään , asettaa työryhmän (pj. hallintojohtaja Ilkka Kauppinen) valmistelemaan osaamiskeskusmallin toteuttamiseen liittyviä toimintaperiaatteita ja organisaatiorakenteita. Työryhmän loppuraportti on liitteenä 8. Hallituksen päätökseen viitaten toimitusjohtaja päätti , asettaa työryhmän (pj. henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri) valmistelemaan osaajapankin toimintaperiaatteita. Työryhmän loppuraportti on liitteenä 9. Toimitusjohtaja teki päätöksen johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven toimenkuvan muutoksesta ajalle tehtävänä osaamiskeskusuudistuksen jatkoval mistelun käytännön vetäminen. Toimitusjohtajan valmistelulinjaukset keväällä 2014 Hallintojohtaja Ilkka Kauppisen johdolla toimineen työryhmän luo vutettua raporttinsa toimitusjohtajalle, hän perehtyi siihen huolella ja järjesti palautetilaisuuden työryhmän jäsenille ja muille keskeisille valmistelijoille. Myös työryhmän työn aikana hal lintojohtaja ja toimitusjohtaja olivat tiiviisti yhdessä käyneet läpi työryhmän työskentelyä. Kyseisessä tilaisuudessa ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen pohjalta toimitusjohtaja ohjeisti hallituksel le ja lautakunnalle valmisteltavia päätöksiä ja virkamiespäätösten valmistelua varten seuraavat tärkeimmät linjaukset (näiden lisäksi lukuisiin pienempiin yksityiskohtiin liitty viä linjauksia ja ratkaisuja): HYKS:n uusille osaamiskeskuksille pyritään luomaan geneerinen eli yleinen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä. Ottaen huomioon osaamiskeskusten erilaisen koon ja erilaisen luonteen tulee käytännössä kuitenkin sallia myös variaatiota. Osaamiskes kuksen johtamisjärjestelmä ja hallinnon yleinen kaa vio on seuraa va:

6 Tämän mallin keskeiset periaatteet ovat seuraavat: a) kussakin osaamiskeskuksessa on johtaja, joka vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämises tä. b) osaamiskeskus jakaantuu sen johtajan päättämällä tavalla (hoito) linjoihin, joita voivat olla nykyiset klinikat tai useam masta klinikasta tai niiden osista yhdistetty uusi kokonai suus tai muut yksiköt. Linjanjohtaja on tehtävä, joissa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran omaa va henkilö. c) kussakin osaamiskeskuksessa on johtavan ylihoitajan teh tävä. Johtavan ylihoitajan alaisuudessa toimii osaamiskes kuksen hoitohenkilöstö jakaantuen osaamiskeskuksen koon mukaan tarvittaessa johtavan ylihoitajan alaisuudessa toimivien ylihoitajien muodostamiin kokonaisuuksiin. Yh teensä ylihoitajien ja johtavien ylihoitajien lukumäärä säilyy entisellään eli 40. d) osaamiskeskuksella on käytössä talouden, viestinnän ja hallinnon asiantuntemusta siten, että henkilöstöltään suu rimmissa osaamiskeskuksissa talouspäällikön toimi on ko koaikainen ja pienemmissä yhteinen toisen osaamiskeskus ten kanssa. Hallinnollisen ylilääkärin tehtävät jaetaan nykyi sin tällaista tehtävää tulosyksiköissä hoitavien virkojen poh jalta siten, että kokonaisresurssi ei kasva. Käytännössä tä mä tarkoittaa, että yksi päätoiminen hallinnollinen ylilääkäri palvelee useampaa osaamiskeskusta tai tehtävä on osa-ai kainen ja sisältää myös kliinistä tai muuta työtä. Samoin tie dottaja huolehtii vähintään kahden osaamiskeskuksen vies tinnästä. Hallinnollisten tehtävien kokonaismäärä HYKS:ssa ei saa kasvaa nykyisestä.

7 e) ylihoitajien virat, johtavien ylihoitajien, linjajohtajien ja hallin nollisten ylilääkärien tehtävät sekä talousasiantuntijan toi met täytetään ilmoittautumismenettelyllä. Nimittämisessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -nimittämisperiaatetta. f) käynnistetään osaamiskeskuksen toimintaohjeen yleisen mallin valmistelu ja hallintosäännön muutosten valmistelu. Tässä vaiheessa Kauppisen työryhmän raportin sisältämät johtavien viran- ja tehtävänhaltijoiden tehtäväluettelot ovat tausta-aineistoa. Liian yksityiskohtaisia tehtäväluetteloja tu lee säännöstasolla välttää. g) tieteellisen tutkimuksen hallinnointi järjestetään päälinjauk sena työryhmän esittämällä tavalla yliopistoyhteistyöryh mässä esitetyt näkemykset huomioiden. Valmistelun nykytilanne Osaamiskeskusvalmistelu etenee tällä hetkellä toimitusjohtajan alaisuudessa seuraavasti: Osaamiskeskusten sairaanhoidollisen toiminnan suunnittelun koordinoinnista ja käytännön valmisteluista vastaa johtajaylilääkä ri Markku Mäkijärvi. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven vetämänä on uudistuksen jatkovalmistelu edennyt maalis-toukokuussa 2014 seuraavasti: lu kuisia tapaamisia (HUS:n/HYKS:n talous-, henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiain johto, osaamiskeskusjohtajat, pääluottamusmiehet, johtavat lääkäri- ja hoitotyön esimiehet), keskusteluja (eri sidos ryhmät), esityksiä (eri henkilöstöryhmät, johtajisto, eri johtoryh mät, henkilöstötoimikunta, HYKS yhteistyötoimikunta ym.), val mennus- ja perehdytysohjelma 2014 (suunnittelu ja käynnistämi nen osaamiskeskusjohtajille yhdessä HUS:n koulutusyksikön kanssa), seminaareja (osaamiskeskusjohtajat, yhtymähallinnon johtoryhmä myös kutsuttu), yli 50 tiedotetta, artikkelia ja uutista eri viestintävälineissä. HUS:n johtoryhmä, henkilöstötoimikunta ja HYKS:n yhteistyötoi mikunta käsittelevät säännöllisesti valmistelutilannetta. Hallintosäännön muuttamisen ja HYKS-sairaanhoitoalueen toimintaohjeen, jossa määritellään osaamiskeskusten johtavien vi ran- ja toimenhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvallat, valmistelu on aloitettu. Vastuuhenkilöinä toimivat hallintojohtaja Ilkka Kauppi nen ja HYKS:n talousjohtaja Jari Finnilä. HYKS-johdon esikunta ja HUS-yhtymähallinto tukevat asiantuntemuksellaan valmisteluprosessia. HYKS:n osaaja- / henkilöstöpankki Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskes kusten muodostamisen yhteydessä hallitus päätti, että osana Si sätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskusta toimii ns. osaaja pankki, jonka kautta henkilöstöä organisaatiomuutoksen yhtey dessä voidaan sijoittaa toisiin osaamiskeskuksiin. Osaajapankin tarkempien toimintaperiaatteiden valmistelua varten nimettiin eril linen HUS:n henkilöstöjohtajan johdolla toimiva työryhmä (TJ:n päätös ). Työryhmä päätti käyttää

8 osaajapankin sijasta nimitystä henkilöstöpankki, koska se on neutraalimpi ni mi eikä sekoitu osaamiskeskus-termiin. Lisäksi hämmennystä saattaisi aiheuttaa vuosina vastaavassa valmistelus sa käytetty osaajakeskus-termi. HUS-johtoryhmä käsitteli työryhmän loppuraporttia liitteineen kokouksessaan ja päätti, että valmistelu jatkui henkilöstö johtajan johdolla johtoryhmän antamien linjausten pohjalta. HUS- johtoryhmä jatkoi asian käsittelyä kokouksissaan sekä , missä se osaltaan linjasi perusperiaatteet sekä yksi tyiskohtaisemman valmisteluaikataulun seuraavasti. 1. HUS:n sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden (Hallituksen päätökset ja sekä pysyväisohje 7/2012 Sisäisten sijaisten mitoituksen tarkistaminen ja käyttöperiaatteiden tarkentaminen ) mukainen Hyksin sissi toiminta ja sissivakanssit siirtyvät Sisätautien ja kuntoutuk sen osaamiskeskukseen. Kaikki Hyksin sissivakanssit ja niiden ohjeen mukainen käyt tö (pysyväisohje 7/2012 Sisäisten sijaisten mitoituk sen tar kistaminen ja käyttöperiaatteiden tarkentaminen) tarkistetaan syyskuun 2014 loppuun mennessä. Johtamistoimenpiteillä huolehditaan siitä, että asteittain kaik kien aikaisemmin perustettujen sissivakanssien halti jat työs kentelevät sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden mukaisesti. Tarkemmat menettelytavat ja käytäntöön vieminen val mistel laan vielä erikseen loppuvuoden 2014 aikana yh teistyössä osaamiskeskusten kanssa. 2. Hyksin tulosyksiköissä/osaamiskeskuksissa olevat tyhjät vakanssit sekä tulevaisuudessa vapautuvat vakanssit siirre tään Hyksin johtoon tarkasteltavaksi ja edelleen allokoita vaksi. Tarkemmat menettelytavat ja käytäntöön vieminen val mistel laan vielä erikseen loppuvuoden 2014 aikana yh teistyössä osaamiskeskusten kanssa. 3. Hyksin johdossa huolehditaan henkilöstön uudelleensijoitta misesta Hyksin sisällä HUS-tason periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä Yhtymähallinnon Henkilöstöjohdon kanssa. Ohjeistus valmistellaan kesäkuun 2014 loppuun mennes sä. Yllä olevat menettelytavat otetaan käyttöön alkaen. Organisaatiomuutoksen valmisteluaikataulu loppuvuodelle 2014 HUS:n hallituksen kokous Osaamiskeskusten rakenne ja sisältö sekä talouden ja viestinnän tukijärjestelyt päätetään touko-kesäkuussa Avainhenkilöi den valinnat käynnistetään kesäkuussa ja saatetaan loppuun elo-syyskuussa. Talouden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu or ganisaation normaalin vuosikellon mukaan kesä-marraskuussa. Henkilöstöpankin toiminnan jatkovalmistelu suoritetaan kesä-jou lukuussa. Henkilöstön yhteistoimintamenettely suunnitellaan ja toteutetaan touko-joulukuussa. Hallintosäännön muutokset val mistellaan touko-syyskuussa ja hyväksytään lokakuussa. HYKS toimintaohjeen muutokset valmistellaan touko-lokakuussa ja hy väksytään marras-joulukuussa.

9 HUS:n hallitus käsitteli Hyksin organisaatiouudistuksen valmiste lun nykytilannetta ja eräitä toimenpiteitä kokouksessaan (asiakohta 7, liite 10). Hallitukselle esitettiin tässä vai heessa hyväksyttäväksi jatkovalmistelua varten osaamiskeskuk sen hallinnon yleinen kaavio ja siihen liittyen osaamiskeskusten johtavien ylihoitajien, ylihoitajien, linjajohtajien, hallinnollisten yli lääkärien sekä talousasiantuntijoiden valintamenettely. Hallitus jätti asian tältä osin pöydälle (päätöskohta 3). Kokonaisuudes saan hallitus päätti asian osalta seuraavasti. 1. merkitä tiedoksi osaamiskeskusuudistuksen valmistelutilan teen ja annetun selostuksen; 2. merkitä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kannanoton esitettyjen viran- ja toimenhaltijoiden sekä tehtävänhaltijoiden nimitysten suhteen; 3. jättää pöydälle 4. pyytää HYKS-sairaanhoitoalueelta lausunnon tästä esityk sestä osaamiskeskusasiassa; 5. jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan; 6. kokouksessa 9.6. esitellään myös osaajapankin toimintape riaatteet ja miten se sijoittuu organisatorisesti sekä miten osaamiskeskusuudistus on vähentänyt hallinnollisia tasoja. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. antaa seuraavan lausunnon HYKS:n organisaatiovalmistelun vaiheista, nykytilanteesta ja jatkovalmistelusta: HYKS-lauta kunta käsitteli osaamiskeskusuudistuksen valmistelua kokouksensa info-osuudessa. HYKS:n lautakunta on kokouksessaan käsitellyt HYKS:n organisaatiouudistuksen valmistelua ja päättää lausua asiasta seuraavaa: Valmistelu on edennyt hallituksen ja lautakunnan aiemmin teke mien päätösten mukaisesti. Uudet osaamiskeskusten johtajat ovat aloittaneet viranhoitonsa huhti-toukokuussa (kaksi aloittaa ). Valmistelua on tehty yhdessä heidän kanssaan. Halli tuksen päätettäväksi tulee (lautakuntaa kuultuaan) osaamiskes kusten yleinen (geneerinen) hallintomalli ja niiden avainhenkilöi den valintaprosessin periaatteet, jotka on edellä esitelty. Lauta kunta hyväksyy esittelyssä kuvatut yleiset periaatteet. Lautakunta korostaa eri henkilöstöryhmien tasapuolista kohtelua valintapro sessin yhteydessä. Uudistuksen etenemisen varmistamiseksi lau takunta pitää tärkeänä valintaprosessin viivytyksetöntä läpivientiä. Lisäksi lautakunta katsoo, että huolella valmisteltava osaamiskeskusuudistus on yksi avainkeino vastata muuttuvan terveyden huollon toimintaympäristön haasteisiin. Tätä kehitystä tukevat myös osaltaan osaamiskeskuksille asetetut tavoitteet. Osaamiskeskusten perustamisen yh teydessä tulee samalla myös turvata HYKS:n tehokas kokonaisjohtaminen.

10 2. allekirjoittaa ja tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Asian esittelee henkilöstötoimikunnassa toimitusjohtaja Aki Lindén. Asian käsittely Toimitusjohtaja esitteli osaamiskeskusvalmistelua. HUS:n hallitus käsittelee Hyksin osaamiskeskusten valmistelun vaiheita kokouksessaan Henkilöstötoimikunta sai selvityksen hallitukselle menevästä esityksestä. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta käy keskustelun HYKS-lautakunnan listatekstin pohjalta ja antaa tarvittaessa lausunnon hallitukselle. Henkiöstötoimikunta kävi keskustelun ja merkitsi HYKS:n organisaatiouudistuksen vaiheet, nykytilanteen ja ehdotukset jatkovalmistelusta tiedoksi. Lisätietoja Aki Lindén, p

Organisaation madaltaminen:

Organisaation madaltaminen: HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 98 12.09.2013 OSAAMISKESKUSORGANISAATIO 713/00/01/02/2010 HEHA 98 HUS:n strategia HUS:n valtuuston lokakuussa 2011 hyväksymässä vuosien 2012 2016 strategiassa käsitellään perusteellisesti

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 4 OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Organisaatiorakenteen kehitys... 8 3

Lisätiedot

Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60

Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60 Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta 60 16.06.2015 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60 Johtokunta käsitteli HUSLABin johtoryhmän ehdotusta HUSLABin uudeksi

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi 29.10.2014

HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi 29.10.2014 HYKS:n organisaatiouudistus Markku Mäkijärvi 29.10.2014 HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Toimeksianto ja työryhmä HUS:n hallitus päätti kokouksessaan 2.9.2013 Hyksin osaamiskeskusorganisaatiosta. Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskeskusten

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osaamiskeskusvalmistelu 7.6.2013. Lasse Lehtonen

Osaamiskeskusvalmistelu 7.6.2013. Lasse Lehtonen Osaamiskeskusvalmistelu 7.6.2013 Lasse Lehtonen Taustana organisaatiomuutokselle toimintaympäristön radikaali muutos Sairaanhoitopiirit lakkaavat 1.1.2017 mennessä (sote-uudistus) Yliopistosairaaloille

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

70 24.11.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

70 24.11.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 70 24.11.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 70 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (24) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (24) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA AIKA 07.06.2013 klo 13:30-15:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

24 19.03.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

24 19.03.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 24 19.03.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 650/00/02/00/02/2012 HYKS 24 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 28, 21.2.2013

Lisätiedot

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 19 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 3 01.02.2012 ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN 116/02/02/2012

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2

TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2 1/15/2015 1 TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2 EHDOTUS TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMISESTA V. 2015 Miksi uusi palkitsemismalli? Työolobarometrin tuloksiin perustuva palkitseminen päättyi v. 2013 työhyvinvointiohjelmakauden

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta

Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta Kaupunginhallitus 28 27.01.2014 Kaupunginhallitus 315 20.10.2014 Lausunnon antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Uusi sairaala -hankkeesta 525/00.04.01/2013 KH 27.01.2014 28 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 20.12.2011, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Nimi nimike klo lisätiedot

Nimi nimike klo lisätiedot Pöytäkirja TPD-KOKOUS Lohjan sairaanhoitoalue, NaLa henkilökunta Aika: 24.3.2010 klo 7.30 8.40 Paikka: Lohjan sairaala, os. 2 taukotila Osallistujat: Nimi nimike klo lisätiedot Liisa Astala henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 67 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

88 09.12.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

88 09.12.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 88 09.12.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 88 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot