HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA HYKSIN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET, NYKYTILANNE JA EHDOTUS JATKOVALMISTELUSTA 713/00/01/02/2010 HEHA 49 HYKS:n organisaatiorakenteen kehitys Otsikossa mainittua asiaa selostetaan HYKS-lautakunnan listalla seuraavasti: HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatio on muodostunut vaiheit tain tehtyjen muutosten kautta. HUS:n aloittaessa toimintansa sairaanhoitopiiri jakaan tui hallinnollisesti sairaalatoimintojen osalta Helsingin seudun yli opistollisen keskussairaalan (HYKS) toimialueeseen ja neljään sairaanhoitoalueeseen. HYKS:n Helsingin sairaalat, Jorvin ja Pei jaksen sairaalat olivat omia tulosalueitaan samaan tapaan kuin sairaanhoitoalueetkin erilaisesta organisointimuodostaan huoli matta, joten käytännössä HUS toimi seitsemänä eri sairaaloiden muodostamana verkostona. HYKS:n Helsingin sairaaloiden joh tajana toimi HUS:n toimitusjohtaja, Jorvilla ja Peijaksella oli omat johtajansa ja esikuntansa. Koko HYKS-toimialueen lautakuntana toimi HUS:n hallitus ja sairaaloittain vielä erikseen toimivat Hel singin, Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden johtokunnat. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan linjauksiin perustuen Hel singin kaupunki käynnisti vuoden 2004 lopussa HUS:n perussopi muksen muuttamisen. Perussopimuksen muuttamisen ydinasia oli HYKS-sairaanhoitoalueen muodostaminen, johon kuuluisivat samat kunnat kuin silloisen perussopimuksen määräyksen mu kaiseen HYKS-toimialueeseen. Po. alueella olisi oma sairaanhoi tolautakuntansa, kuten muillakin sairaanhoitoalueilla. Perussopi musmuutoksen tavoitteena oli omistajaohjauksen voimistaminen sekä kokonaisvaltaisen tarkastelun aikaansaaminen HYKS-sai raanhoitoalueella niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Tavoit teena oli muodostaa HYKS:sta yksi sairaala aikaisemman kolmen erillisen sairaalan sijasta. HYKS-sairaanhoitoalue nykymuodossaan aloitti toimintansa , jolloin se sai oman lautakuntansa, sairaanhoitoalueen johtajansa ja hallinnollisen esikunnan. Samalla HYKS-alueella siirryttiin sairaalakeskeisestä toiminnan järjestämisestä tulosyksi köittäin ohjattuun toimintaan, ns. divisioonamalliin. Aikaisemmin kunkin eri sairaalan tulosyksiköt olivat rajoittuneet kyseiseen sai raalaan. HYKS toimi vuosina (6) ja kaantuneena seit semään kliiniseen tulosyksikköön: kirurgiset toiminnot sisätautitoiminnot naistentaudit ja synnytykset lasten ja nuorten sairaudet neurologia, neurokirurgia, silmä ja korvasairaudet psykiatria syöpätaudit.

2 Vuoden 2008 alusta siirryttiin neljän tulosyksikön malliin. Syöpä taudit ja neurologia siirtyivät samaan tulosyksikköön kuin sisätau titoiminnot. Lasten ja nuorten sairaudet ja naistentaudit ja synny tykset yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi. Psykiatria jäi ennalleen. Neurokirurgia, silmä- ja korvasairaudet siirtyivät kirurgisten toimin tojen yhteyteen. Käytännössä uusien suurten tulosyksiköiden ala organisaatioon jäi klinikkaryhmätaso, joka oli varsinainen toimin nan taso. Niitä oli 18. Uusi tulosyksikköjako oli siis seuraava: Medisiininen tulosyksikkö; Operatiivinen tulosyksikkö; Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö; ja Psykiatrian tulosyksikkö. Vuoden 2013 alusta on omana tulosyksikkönä toiminut Sydän- ja keuhkokeskus, joka edustaa ensimmäistä uudenlaista, kirurgiset ja sisätautiset toiminnot potilasryhmittäin yhdistävää, tulosyksik köä, joita on kutsuttu osaamiskeskuksiksi. Vuoden 2014 alusta aloitti tulosyksikkötasoisena Syöpäkeskuksen osaamiskeskus. Vuonna 2014 klinikkaryhmiä on 16: Medisiinisessä tulosyksikössä kolme, Operatiivisessa tulosyksikössä neljä, Nala-tulosyksikössä viisi ja Psykiatrian tulosyksikössä neljä. Klinikkaryhmät muodostuvat klinikoista ja osastoryhmistä. Klinikat, jotka suurimmissa tulosyksiköissä on jäsen netty erikoisalan mukaan, vastaavat potilaan hoitoprosesseista sekä hallinnollisesti lääkärityövoimasta. Osastoryhmät koostuvat vuodeosastoista, poliklinikoista ja toimenpideyksiköistä, joissa hoidetaan yhden tai useamman eri klinikan potilaita ja joihin hal linnollisesti kuuluu hoitohenkilökunta ja muu hoitoa avustava hen kilöstö. Perustetuissa kahdessa uudessa tulosyksikössä (osaa miskeskuksessa) ei ole klinikkaryhmiä eikä klinikoita vaan toimin ta on jakautunut hoitolinjoihin, joita Sydän- ja keuhkokeskukses sa on kaksi ja Syö päkeskuksessa kolme. HUS-strategia HUS:n valtuusto hyväksyi HUS:n strategian Strategian tavoitetilan mukaan HUS on kansainvälisesti tunnustettu, korkeatasoisen ja uuden tiedon pohjalta toimiva sai raalaorganisaatio, joka hoitaa potilaita oikea-aikaisesti ja sujuvas ti yhdessä jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. HUS on vetovoimainen työpaikka. Sen tarjoama hoito on laadu kasta, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on te hokasta ja kilpailukykyistä. HUS:n jäsenkuntien erikoissairaanhoi don kustannukset ovat kasvaneet vähemmän kuin väestönlisäys ja ikärakenteen muutos olisivat edellyttäneet. Tähän saakka HUS on ollut laajeneva organisaatio, kuvataanpa sitä sitten palvelutuotannon tunnusluvuilla, henkilökunnan luku määrällä tai talousarvion loppusummalla. HUS:n toiminnallinen ja taloudellinen kehitys on ollut hyvä. Perustellusti HUS:ssa on ar vioitu, että potilaslähtöisyys, uudet olosuhteet (mm. potilaiden va linnanvapauden lisääntyminen) ja lääketieteen kehityksen haas teet ovat tehneet organisaation muuttamisen tarpeelliseksi. HUS on ollut organisaatioltaan erittäin moniportainen ja hierarkkinen. Strategiassa asetettiin tavoitteeksi organisaation ma daltaminen sekä prosessimainen hoito. Uusi prosessiorganisaa tio muodostuu potilasryhmittäin ja samalla luovutaan perinteises tä terapiamuodon (kirurginen tai lääkkeellinen hoito) mukaisesta järjestämistavasta. Useat maailman johtavat sairaalat ovat me-

3 nestyksellisesti tehneet vastaavan organisaatiomuutoksen vii meksi kuluneen vuo den aikana. Strategian mukaan osaa miskeskuksella tarkoitetaan tietyn laajan hoitokokonaisuuden tai potilasryhmän hoitamiseen tarkoitetun suhteellisen itsenäisen, eri tuotannontekijöitä hallitsevan koko naisuuden muodostamista. Osaamiskeskustyöryhmä HUS teetti keväällä 2012 selvityksen eräiden tunnettujen euroop palaisten ja yhdysvaltalaisten sairaaloiden organisaatiomalleista. Useat maailman parhaiden sairaaloiden joukkoon sijoitetut sai raalat ovat organisoineet toimintansa osaamiskeskusmallin mu kaisesti (esim. Cleveland Clinic). Pohjoismaisista yliopistosairaa loista esimerkiksi Kööpenhaminan Rigshospitalet sekä Tukhol man Karolinska ovat niin ikään organisoituja osaamiskeskuspoh jaisesti. Suomessa TYKS, TAYS ja KYS ovat muutaman viime vuoden aikana uudelleenorganisoi neet toimintojaan prosessimal lin mukaisesti. Uudistuksen valmistelu käynnistettiin keväällä 2012 noin 100 HUS:n johtajan, esimiehen ja pääluottamusmiehen yhteisellä se minaarilla, jossa kuultiin esitykset muutosten yleisistä perusteista ja mm. Karolinskan, Turun ja Tampereen vastaavien muutosten kokemuksista. Toimitusjohtaja asetti elokuussa 2012 hallintoyli lääkäri Lasse Lehtosen johdolla toimineen työryhmän valmistele maan HYKS:n toimintojen organisoimista osaamiskes kusmallin mukaisesti. Työryhmän työn tavoitteiksi asetettiin, että perustettavien osaamiskeskusten: tulee olla volyymiltaan sellaisia, joissa saadaan prosessien optimoinnin kautta potilaalle ym. hyötyjä laatu ja potilastur vallisuus huomioiden (brändiajattelu) tavoitella osaamiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat potilaille uusia etuja (erityisosaamista yhdistelemällä) osaamiskeskuksen tulee tukea perusterveydenhuollon ja alueellisten erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa yhteis ten hoitoprosessien syntymistä (= yhteinen hoitopolku) tavoitteena on organisaatiomuutoksen ja fyysisen toimintaympäristön muutoksen aikataulujen kytkeminen toisiinsa (esim. korjatun Potilastornin avaaminen) tavoitteena on vaikuttaa väestön terveysongelmiin laa ja-alaisesti, rajallisten resurssien allokointi vaikuttaviin hoi toihin toiminta on kustannustehokasta tavoitteena on huippuosaamisen turvaaminen ja kehittämi nen, henkilöstön houkutteleminen (tieteellinen tutkimus) tavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen tavoitteena on selkeän, kokonaisohjattavan ja toimintaky kyisen organisaation luominen (pirstoutumisen välttäminen) tavoitteena on lisäarvon tuominen tutkimukselle ja opetuk selle Helsingin yliopiston painopistealueella.

4 HUS:n hallitukselle ja HYKS-lautakunnalle järjestettiin iltakou lu-tyyppinen tilaisuus organisaatiouudistuksesta Toimi tusjohtaja järjesti työryhmän esityksestä laajan HUS:n sisäisen lausuntokierroksen. Lausunnot pyydettiin toimittamaan toimitusjohtajalle mennessä. Niitä tuli yhteensä n. 80. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimiva toimitusjohtaja päätyi esittämään hallitukselle pitkälti työryhmän ehdotusten mukaista esitystä eräin lausuntokierroksella esitetyin muutoksin. Merkittävin ero työryhmän esitykseen nähden oli se, että sairaan hoidollisiin tukipalveluihin ja huollon tukipalveluihin ei esitetty kuin kaksi muutosta, jotka koskivat välinehuolitoiminnan ja kiireettö män sairaankuljetuksen hallinnollista siirtoa liikelaitoksista HYKS:n organisaatioon. Samanaikaisesti valmistellussa psykiat rian koko HUS:ia koskettavassa organisaatiomuutoksessa ehdo tettiin osan Kellokosken sairaalan toiminnoista siirtämistä HYKS-organisaatioon. HUS:n hallituksen osaamiskeskusasiassa tekemät päätökset Hallitus päätti todeta, että Sydän-keuhkokeskus on toiminut osaamiskes kuksena alkaen ja että hallitus on päättänyt, että Syöpätautien osaamiskeskus aloittaa toi mintansa , 2. että HYKS:n ja osin HUS:n liikelaitosten organisaatiota muutetaan alkaen siten, että perustetaan tulosyk sikkötasoisina seuraavat osaamiskeskukset: - Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivun hoidon osaamiskeskus, - Lastensairauksien osaamiskeskus, - Maha- ja virtsaelinsairauksien osaamiskeskus, - Psykiatrian osaamiskeskus - Pään alueen sairauksien osaamiskeskus, - Päivystyksen ja ensihoidon osaamiskeskus, - Synnytysten ja naistentautien osaamiskeskus, - Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus, - Traumahoidon ja tukielinsairauksien osaamiskeskus ja - Tulehdussairauksien osaamiskeskus 3. antaa kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtäväksi käynnistää em. muutoksesta johtuvat valmistelut, jotka esitellään halli tuksen päätösvaltaan kuuluvilta osilta hallituksen kokouk sessa Hallitus päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätöksen HYKS:n osaamiskeskusten toiminnallisesta sisällöstä; ja 2. perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen (HYKS-sairaanhoitoalueen toimialajohta jan virka) ja julistaa virat haettavaksi 21 päivän hakuajalla. Hallitus päätti

5 ottaa virkaan kymmenen osaamiskeskuksen johtajaa, viran aloitusajankohdan sekä palkkaehdot. Lisäksi hallitus oikeutti toimi tusjohtajan päättämään osaamiskeskusjohtajien tulokseen sido tun palkanosan kriteereistä ja mittareista. Hallitus päättää erik seen tulokseen sidotun palkanosan perusteista. HUS:n toimitusjohtajan osaamiskeskusasiassa tekemät päätökset Toimitusjohtaja teki päätöksen HUS:n osaamiskeskukset , toiminnallinen kuvaus. Päätökseen on tehty eräitä teknisiä tarkistuksia, liite 7. Hallituksen päätökseen viitaten, toimitusjohtaja päätti , täydentäen sitä vielä päätöksellään , asettaa työryhmän (pj. hallintojohtaja Ilkka Kauppinen) valmistelemaan osaamiskeskusmallin toteuttamiseen liittyviä toimintaperiaatteita ja organisaatiorakenteita. Työryhmän loppuraportti on liitteenä 8. Hallituksen päätökseen viitaten toimitusjohtaja päätti , asettaa työryhmän (pj. henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri) valmistelemaan osaajapankin toimintaperiaatteita. Työryhmän loppuraportti on liitteenä 9. Toimitusjohtaja teki päätöksen johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven toimenkuvan muutoksesta ajalle tehtävänä osaamiskeskusuudistuksen jatkoval mistelun käytännön vetäminen. Toimitusjohtajan valmistelulinjaukset keväällä 2014 Hallintojohtaja Ilkka Kauppisen johdolla toimineen työryhmän luo vutettua raporttinsa toimitusjohtajalle, hän perehtyi siihen huolella ja järjesti palautetilaisuuden työryhmän jäsenille ja muille keskeisille valmistelijoille. Myös työryhmän työn aikana hal lintojohtaja ja toimitusjohtaja olivat tiiviisti yhdessä käyneet läpi työryhmän työskentelyä. Kyseisessä tilaisuudessa ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen pohjalta toimitusjohtaja ohjeisti hallituksel le ja lautakunnalle valmisteltavia päätöksiä ja virkamiespäätösten valmistelua varten seuraavat tärkeimmät linjaukset (näiden lisäksi lukuisiin pienempiin yksityiskohtiin liitty viä linjauksia ja ratkaisuja): HYKS:n uusille osaamiskeskuksille pyritään luomaan geneerinen eli yleinen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä. Ottaen huomioon osaamiskeskusten erilaisen koon ja erilaisen luonteen tulee käytännössä kuitenkin sallia myös variaatiota. Osaamiskes kuksen johtamisjärjestelmä ja hallinnon yleinen kaa vio on seuraa va:

6 Tämän mallin keskeiset periaatteet ovat seuraavat: a) kussakin osaamiskeskuksessa on johtaja, joka vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämises tä. b) osaamiskeskus jakaantuu sen johtajan päättämällä tavalla (hoito) linjoihin, joita voivat olla nykyiset klinikat tai useam masta klinikasta tai niiden osista yhdistetty uusi kokonai suus tai muut yksiköt. Linjanjohtaja on tehtävä, joissa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran omaa va henkilö. c) kussakin osaamiskeskuksessa on johtavan ylihoitajan teh tävä. Johtavan ylihoitajan alaisuudessa toimii osaamiskes kuksen hoitohenkilöstö jakaantuen osaamiskeskuksen koon mukaan tarvittaessa johtavan ylihoitajan alaisuudessa toimivien ylihoitajien muodostamiin kokonaisuuksiin. Yh teensä ylihoitajien ja johtavien ylihoitajien lukumäärä säilyy entisellään eli 40. d) osaamiskeskuksella on käytössä talouden, viestinnän ja hallinnon asiantuntemusta siten, että henkilöstöltään suu rimmissa osaamiskeskuksissa talouspäällikön toimi on ko koaikainen ja pienemmissä yhteinen toisen osaamiskeskus ten kanssa. Hallinnollisen ylilääkärin tehtävät jaetaan nykyi sin tällaista tehtävää tulosyksiköissä hoitavien virkojen poh jalta siten, että kokonaisresurssi ei kasva. Käytännössä tä mä tarkoittaa, että yksi päätoiminen hallinnollinen ylilääkäri palvelee useampaa osaamiskeskusta tai tehtävä on osa-ai kainen ja sisältää myös kliinistä tai muuta työtä. Samoin tie dottaja huolehtii vähintään kahden osaamiskeskuksen vies tinnästä. Hallinnollisten tehtävien kokonaismäärä HYKS:ssa ei saa kasvaa nykyisestä.

7 e) ylihoitajien virat, johtavien ylihoitajien, linjajohtajien ja hallin nollisten ylilääkärien tehtävät sekä talousasiantuntijan toi met täytetään ilmoittautumismenettelyllä. Nimittämisessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -nimittämisperiaatetta. f) käynnistetään osaamiskeskuksen toimintaohjeen yleisen mallin valmistelu ja hallintosäännön muutosten valmistelu. Tässä vaiheessa Kauppisen työryhmän raportin sisältämät johtavien viran- ja tehtävänhaltijoiden tehtäväluettelot ovat tausta-aineistoa. Liian yksityiskohtaisia tehtäväluetteloja tu lee säännöstasolla välttää. g) tieteellisen tutkimuksen hallinnointi järjestetään päälinjauk sena työryhmän esittämällä tavalla yliopistoyhteistyöryh mässä esitetyt näkemykset huomioiden. Valmistelun nykytilanne Osaamiskeskusvalmistelu etenee tällä hetkellä toimitusjohtajan alaisuudessa seuraavasti: Osaamiskeskusten sairaanhoidollisen toiminnan suunnittelun koordinoinnista ja käytännön valmisteluista vastaa johtajaylilääkä ri Markku Mäkijärvi. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven vetämänä on uudistuksen jatkovalmistelu edennyt maalis-toukokuussa 2014 seuraavasti: lu kuisia tapaamisia (HUS:n/HYKS:n talous-, henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiain johto, osaamiskeskusjohtajat, pääluottamusmiehet, johtavat lääkäri- ja hoitotyön esimiehet), keskusteluja (eri sidos ryhmät), esityksiä (eri henkilöstöryhmät, johtajisto, eri johtoryh mät, henkilöstötoimikunta, HYKS yhteistyötoimikunta ym.), val mennus- ja perehdytysohjelma 2014 (suunnittelu ja käynnistämi nen osaamiskeskusjohtajille yhdessä HUS:n koulutusyksikön kanssa), seminaareja (osaamiskeskusjohtajat, yhtymähallinnon johtoryhmä myös kutsuttu), yli 50 tiedotetta, artikkelia ja uutista eri viestintävälineissä. HUS:n johtoryhmä, henkilöstötoimikunta ja HYKS:n yhteistyötoi mikunta käsittelevät säännöllisesti valmistelutilannetta. Hallintosäännön muuttamisen ja HYKS-sairaanhoitoalueen toimintaohjeen, jossa määritellään osaamiskeskusten johtavien vi ran- ja toimenhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvallat, valmistelu on aloitettu. Vastuuhenkilöinä toimivat hallintojohtaja Ilkka Kauppi nen ja HYKS:n talousjohtaja Jari Finnilä. HYKS-johdon esikunta ja HUS-yhtymähallinto tukevat asiantuntemuksellaan valmisteluprosessia. HYKS:n osaaja- / henkilöstöpankki Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskes kusten muodostamisen yhteydessä hallitus päätti, että osana Si sätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskusta toimii ns. osaaja pankki, jonka kautta henkilöstöä organisaatiomuutoksen yhtey dessä voidaan sijoittaa toisiin osaamiskeskuksiin. Osaajapankin tarkempien toimintaperiaatteiden valmistelua varten nimettiin eril linen HUS:n henkilöstöjohtajan johdolla toimiva työryhmä (TJ:n päätös ). Työryhmä päätti käyttää

8 osaajapankin sijasta nimitystä henkilöstöpankki, koska se on neutraalimpi ni mi eikä sekoitu osaamiskeskus-termiin. Lisäksi hämmennystä saattaisi aiheuttaa vuosina vastaavassa valmistelus sa käytetty osaajakeskus-termi. HUS-johtoryhmä käsitteli työryhmän loppuraporttia liitteineen kokouksessaan ja päätti, että valmistelu jatkui henkilöstö johtajan johdolla johtoryhmän antamien linjausten pohjalta. HUS- johtoryhmä jatkoi asian käsittelyä kokouksissaan sekä , missä se osaltaan linjasi perusperiaatteet sekä yksi tyiskohtaisemman valmisteluaikataulun seuraavasti. 1. HUS:n sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden (Hallituksen päätökset ja sekä pysyväisohje 7/2012 Sisäisten sijaisten mitoituksen tarkistaminen ja käyttöperiaatteiden tarkentaminen ) mukainen Hyksin sissi toiminta ja sissivakanssit siirtyvät Sisätautien ja kuntoutuk sen osaamiskeskukseen. Kaikki Hyksin sissivakanssit ja niiden ohjeen mukainen käyt tö (pysyväisohje 7/2012 Sisäisten sijaisten mitoituk sen tar kistaminen ja käyttöperiaatteiden tarkentaminen) tarkistetaan syyskuun 2014 loppuun mennessä. Johtamistoimenpiteillä huolehditaan siitä, että asteittain kaik kien aikaisemmin perustettujen sissivakanssien halti jat työs kentelevät sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden mukaisesti. Tarkemmat menettelytavat ja käytäntöön vieminen val mistel laan vielä erikseen loppuvuoden 2014 aikana yh teistyössä osaamiskeskusten kanssa. 2. Hyksin tulosyksiköissä/osaamiskeskuksissa olevat tyhjät vakanssit sekä tulevaisuudessa vapautuvat vakanssit siirre tään Hyksin johtoon tarkasteltavaksi ja edelleen allokoita vaksi. Tarkemmat menettelytavat ja käytäntöön vieminen val mistel laan vielä erikseen loppuvuoden 2014 aikana yh teistyössä osaamiskeskusten kanssa. 3. Hyksin johdossa huolehditaan henkilöstön uudelleensijoitta misesta Hyksin sisällä HUS-tason periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä Yhtymähallinnon Henkilöstöjohdon kanssa. Ohjeistus valmistellaan kesäkuun 2014 loppuun mennes sä. Yllä olevat menettelytavat otetaan käyttöön alkaen. Organisaatiomuutoksen valmisteluaikataulu loppuvuodelle 2014 HUS:n hallituksen kokous Osaamiskeskusten rakenne ja sisältö sekä talouden ja viestinnän tukijärjestelyt päätetään touko-kesäkuussa Avainhenkilöi den valinnat käynnistetään kesäkuussa ja saatetaan loppuun elo-syyskuussa. Talouden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu or ganisaation normaalin vuosikellon mukaan kesä-marraskuussa. Henkilöstöpankin toiminnan jatkovalmistelu suoritetaan kesä-jou lukuussa. Henkilöstön yhteistoimintamenettely suunnitellaan ja toteutetaan touko-joulukuussa. Hallintosäännön muutokset val mistellaan touko-syyskuussa ja hyväksytään lokakuussa. HYKS toimintaohjeen muutokset valmistellaan touko-lokakuussa ja hy väksytään marras-joulukuussa.

9 HUS:n hallitus käsitteli Hyksin organisaatiouudistuksen valmiste lun nykytilannetta ja eräitä toimenpiteitä kokouksessaan (asiakohta 7, liite 10). Hallitukselle esitettiin tässä vai heessa hyväksyttäväksi jatkovalmistelua varten osaamiskeskuk sen hallinnon yleinen kaavio ja siihen liittyen osaamiskeskusten johtavien ylihoitajien, ylihoitajien, linjajohtajien, hallinnollisten yli lääkärien sekä talousasiantuntijoiden valintamenettely. Hallitus jätti asian tältä osin pöydälle (päätöskohta 3). Kokonaisuudes saan hallitus päätti asian osalta seuraavasti. 1. merkitä tiedoksi osaamiskeskusuudistuksen valmistelutilan teen ja annetun selostuksen; 2. merkitä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kannanoton esitettyjen viran- ja toimenhaltijoiden sekä tehtävänhaltijoiden nimitysten suhteen; 3. jättää pöydälle 4. pyytää HYKS-sairaanhoitoalueelta lausunnon tästä esityk sestä osaamiskeskusasiassa; 5. jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan; 6. kokouksessa 9.6. esitellään myös osaajapankin toimintape riaatteet ja miten se sijoittuu organisatorisesti sekä miten osaamiskeskusuudistus on vähentänyt hallinnollisia tasoja. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. antaa seuraavan lausunnon HYKS:n organisaatiovalmistelun vaiheista, nykytilanteesta ja jatkovalmistelusta: HYKS-lauta kunta käsitteli osaamiskeskusuudistuksen valmistelua kokouksensa info-osuudessa. HYKS:n lautakunta on kokouksessaan käsitellyt HYKS:n organisaatiouudistuksen valmistelua ja päättää lausua asiasta seuraavaa: Valmistelu on edennyt hallituksen ja lautakunnan aiemmin teke mien päätösten mukaisesti. Uudet osaamiskeskusten johtajat ovat aloittaneet viranhoitonsa huhti-toukokuussa (kaksi aloittaa ). Valmistelua on tehty yhdessä heidän kanssaan. Halli tuksen päätettäväksi tulee (lautakuntaa kuultuaan) osaamiskes kusten yleinen (geneerinen) hallintomalli ja niiden avainhenkilöi den valintaprosessin periaatteet, jotka on edellä esitelty. Lauta kunta hyväksyy esittelyssä kuvatut yleiset periaatteet. Lautakunta korostaa eri henkilöstöryhmien tasapuolista kohtelua valintapro sessin yhteydessä. Uudistuksen etenemisen varmistamiseksi lau takunta pitää tärkeänä valintaprosessin viivytyksetöntä läpivientiä. Lisäksi lautakunta katsoo, että huolella valmisteltava osaamiskeskusuudistus on yksi avainkeino vastata muuttuvan terveyden huollon toimintaympäristön haasteisiin. Tätä kehitystä tukevat myös osaltaan osaamiskeskuksille asetetut tavoitteet. Osaamiskeskusten perustamisen yh teydessä tulee samalla myös turvata HYKS:n tehokas kokonaisjohtaminen.

10 2. allekirjoittaa ja tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Asian esittelee henkilöstötoimikunnassa toimitusjohtaja Aki Lindén. Asian käsittely Toimitusjohtaja esitteli osaamiskeskusvalmistelua. HUS:n hallitus käsittelee Hyksin osaamiskeskusten valmistelun vaiheita kokouksessaan Henkilöstötoimikunta sai selvityksen hallitukselle menevästä esityksestä. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta käy keskustelun HYKS-lautakunnan listatekstin pohjalta ja antaa tarvittaessa lausunnon hallitukselle. Henkiöstötoimikunta kävi keskustelun ja merkitsi HYKS:n organisaatiouudistuksen vaiheet, nykytilanteen ja ehdotukset jatkovalmistelusta tiedoksi. Lisätietoja Aki Lindén, p

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 4 OSAAMISKESKUSTEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA RAKENTEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Organisaatiorakenteen kehitys... 8 3

Lisätiedot

HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi 29.10.2014

HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi 29.10.2014 HYKS:n organisaatiouudistus Markku Mäkijärvi 29.10.2014 HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2.

Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2. HALLITUS 44 08.03.2010 LAUSUNTOJEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUSTEN JOHDOSTA, JOTKA KOSKEVAT HALLITUKSEN 7.12.2009 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN SYNNYTYSTOIMINNASTA TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Toimeksianto ja työryhmä HUS:n hallitus päätti kokouksessaan 2.9.2013 Hyksin osaamiskeskusorganisaatiosta. Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskeskusten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) Aika 21.05.2015 klo 9:00-10:45 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 16 INFO-OSUUS 4 17 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 10.09.2015 AIKA 10.09.2015 kello 18:00-19:06 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 208 Kiinteistön rakentamisvelvoitteen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot