Elintarvikelain muutos näkyväksi valvontatyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikelain muutos näkyväksi valvontatyössä"

Transkriptio

1 Elintarvikelain muutos näkyväksi valvontatyössä Osastonjohtaja Maria Teirikko

2 Muutoksen tavoitteet / toimenpiteet (1) Riskiperusteisuuden korostaminen (ETL 6a ) valvonnan kohdentaminen riskiin nähden oikein valvontaresurssien tarkoituksenmukainen käyttö joustomahdollisuuksien hyödyntäminen ja lisääminen Hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn (pl. laitokset) hallinnollisen taakan keventäminen Omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä luopuminen toimijan vastuun korostaminen toimijan ja viranomaisen roolin selkeyttäminen (vastuut, jäävit, neuvonta jne.) valvontaresurssien tarkoituksenmukainen suuntaaminen Valvontatulosten julkaiseminen valvonnan avoimuuden lisääminen (valvontatiedot, viranomaisen toiminta) valvonnan yhtenäistäminen tehokeino valvontaan ja toimijoiden aktiiviseen toimintansa parantamiseen valvonnan seurannan ja loppuunsaattamisen varmistaminen

3 Muutoksen tavoitteet / toimenpiteet (2) Valvonnan vaikuttavuus = riskeihin kohdistuva valvonta on riskejä ennaltaehkäisevää, hallitsevaa tai poistavaa Valvonnan tehokkuus ja laatu = valvonta on kustannustehokasta, yhtenäistä ja asiakaslähtöistä

4 Vaikutukset käytännön valvontaan Riskiperusteisuuden korostaminen (ETL 6a ) valvonnan perustana riskinarviointi valvonnan ajoitus, määrä ja menetelmät valitaan riskien mukaan riskinarviointi ilmoitusvaiheessa, alku- ja muissa tarkastuksissa (laitokset), päätöksenteossa erinomaisesta toiminnasta porkkanavaikutus Hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn (pl. laitokset) toimijoiden tiedonantovelvollisuus aloitusvaiheessa alenee vaikutus valvojien tiedonhankintaan tarkastetaan käytännön toimintaa ja omavalvonnan toimivuutta vaativat ratkaisut voivat lisääntyä Omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä luopuminen toimijalla aito vastuu omavalvontasuunnitelman asianmukaisuudesta viranomaisneuvonta toimijoille vähenee (viranomaiset: ohjeistus, toimiala: neuvonta) niukat valvontaresurssit neuvonnasta valvontatyöhön Valvonnan tulosten julkaiseminen OIVA-pilotti lyhyemmät ja useammin tehtävät tarkastukset ennalta ilmoittamatta tarkastusten selkeä ohjeistus ja tarkkarajaisuus seurannan ja loppuunsaattamisen haaste jatkovalmistelu miten tulokset julkaistaan?

5 Valvontakulttuurin muutos Valvonta perustuu riskinarviointiin valvonnan yhtenäisyyden ja tasapuolisuuden vaatimus ratkaisijan rohkeus ja toimivallan käyttö päätösten ja toimenpiteiden tarkempi perustelu ja dokumentointi seuranta, korjaavien toimenpiteiden riittävyyden varmistaminen ja pakkokeinojen tehokas käyttö uudet valvontamenetelmät ja toimintatavat käyttöön valvojan pätevyys ja osaaminen korostuvat Toimijan vastuu korostuu ja tiedontarve lisääntyy painopiste ennakkohyväksynnästä jälkivalvontaan valvoja ei ole neuvoja valvonnan avoimuus ja näkyvyys uudet tarkastuskäytännöt työ on pitkäjänteistä ja vaatii ajattelun ja asenteiden muutosta ja työn tekemistä uudella tavalla

6 Miten me sen teemme? Koko valvontaketju yhdessä kuntavalvonta toimivaltaisena viranomaisena avainasemassa johdon sitoutuminen, muutoksen johtaminen riskiperusteisuuden aito soveltaminen yhtenäisin linjauksin, perusteltu rohkeus, johdon tuki Yhtenäisyys ja tasapuolisuus lainsäädännön soveltamisessa valvonnan monivuotinen suunnittelu riittävä ohjaus, ohjeistus, viestintä ja tiedonkulku resurssit, osaaminen ja koulutus, erikoistumismahdollisuudet laatujärjestelmien ja auditointien kehittäminen valvonnan seuranta ja loppuunsaattaminen Jaettu jatkovalmistelu aktiivinen valmisteluun osallistuminen, palaute, kuuleminen, keskustelu kokemusten ja hyvien käytänteiden jakaminen elinkeinon kannustaminen valmisteluun osallistumiseen toimijoiden neuvonnan järjestämiseen hyvän käytännön ohjeiden laatimiseen tietojärjestelmätyö

7 Kiitos!

8 Riskien huomioiminen Elintarvikelain muutos (352/2011), 6a ( voimaan ), Tässä laissa ja sen nojalla säädettyjä velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on otettava huomioon elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus sekä elintarvikkeeseen liittyvät muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat, ellei laissa tai sen nojalla toisin säädetä.

9 VESIASIAT EVIRASSA Uusi vesivirka tuoteturvallisuusyksikössä, työt aloitettu heinäkuussa 2011 Veteen liittyviä kysymyksiä käsitellään yhteistyössä elintarvikehygieniayksikön kanssa Vesi voi olla koko elintarvike, osa elintarviketta tai prosessissa kosketuksissa elintarvikkeen kanssa Alkutuotannossa, ilmoitettavissa elintarvikehuoneistossa ja laitoksissa käytettävän veden laadun omavalvonnan valvonta (otettava huomioon mm. eri vesilähteet, prosessien hygienia, veden eri olomuodot) Pakattujen vesien valvonnan ohjaus (valvontaohje tulossa) Erityistilanteiden ohjaus: takaisinvedot ja valvontatoimenpiteiden käyttö Yhteistyö talousveden valvonnasta vastaavan Valviran ja alan toimijoiden kanssa Valvontaa tukevien tutkimushankkeiden edistäminen

10 Viranomaisen neuvontavelvollisuus 1 : Elintarvikelain tarkoitus: osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä - LAIN HENKI -TASO 33 : kunta neuvoo elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia YLEINEN TASO 53 velvoittaa valvontaviranomaisen antamaan elintarvikealan toimijalle tarvittaessa tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi KONKREETTISEMPI TASO

11 33 Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, kunnan elintarvikevalvonta: 2) neuvoo elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia sekä tiedottaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvista asioista. Vaikka muiden viranomaisten tehtäväluettelossa ei nimenomaista neuvontavelvollisuutta, se on yhtä vahvasti olemassa Muiden elintarvikevalvontaviranomaisten oltava varovaisia tilanteissa, joissa toimija yrittää ohittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen

12 53 Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus Valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi Tarkoittaa yleisellä tasolla tapahtuvaa ohjausta lainsäädännön soveltamisesta eikä viranomaisella ole velvollisuutta antaa yksittäistapausta koskevia yksityiskohtaisia neuvoja Luottamus virkamiehen puolueettomuuteen ei saa ohjauksen johdosta vaarantua

13 Vaikeneeko valvonta-asetus 882/2004? Ei selkeää säännöstä viranomaisten ohjaus- tai neuvontavelvollisuudesta 54 artikla: 1. Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että säännöksiä ei noudateta, sen on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että toimija korjaa tilanteen. Päättäessään toimenpiteistä viranomaisen on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen luonne sekä se, missä määrin kyseinen toimija on aiemmin jättänyt noudattamatta säännöksiä. 2. Toimiin on sisällyttävä tarvittaessa seuraavat toimenpiteet..(etl:n pakkokeinoja vastaavat kohdat)

14 Neuvontavelvollisuus hallintolain 8 :ssä 8 Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Huomioon myös 6 :n hallinnon oikeusperiaatteet ja 7 :n palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus = hyvän hallinnon perusteet

15 Toimijan velvollisuus osata ja viranomaisen velvollisuus neuvoa riistiriitaisia tilanteita? Elintarvikelainsäädännössä edellytetään, että toimija tuntee toimintaansa koskevat lainsäädännön vaatimukset ja noudattaa niitä (asetus 178/ art. Ja ETL 16 ) Mitä tehdään, kun elintarvikelainsäädäntöä tuntematon toimija vaatii neuvontaa asioissa, jotka hänen pitäisi osata? VO ei saa tosiasiallisesti avustaa, jottei luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarannu (voi aiheuttaa esteellisyyden hallintoasiassa)

16 Missä asioissa ei saa neuvoa ja missä saa EI tosiasiallista avustamista (esim. auttaminen ovsuunnitelman laatimisessa) Materiaalivalinnoissa avustamista Haittaeläintorjunnan suunnittelussa avustamista Lomakkeen täyttämisessä avustamista KYLLÄ Asian vireillepanosta/käsittelyvaiheista kertominen Tietojen antaminen asiaan liittyvistä oikeudellisista seikoista; mitkä säännökset koskevat ja miten ne tulisi ottaa huomioon Säännösten sisällön selvittäminen

17 TAPAUS: Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen Toimija esittää ov-suunnitelman hyväksyttäväksi, mutta kriittiset hallintapisteet tuntuvat erikoisilta viranomaisen mielestä. Mitä tehdä? Mahdollinen ratkaisu: Lisäselvityspyyntö, jossa kysytään, miten se ja se asia toimijan mielestä tulee omavalvontasuunnitelmassa varmistettua + tarjotaan mahdollisuutta itse korjata/täydentää ov-suunnitelmaa

18 Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma -projekti Projektin tilaaja MMM Projektin toteuttaja Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK Tausta: tarve selvittää elintarvikehygieniaan liittyvän koulutuksen sisältöä ja tasoa sekä koulutustarvetta

19 Projektin vaiheet ja aikataulu I Selvitys olemassa olevasta koulutuksesta ja neuvonnasta mennessä II Selvitys pk-yrittäjien koulutus- ja ohjaustarpeista elintarvikealalla III Koulutusohjelman suunnittelu mennessä IV Kolmen alueellisen koulutustilaisuuden järjestäminen loka-marraskuussa 2011

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira Omavalvonta Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira 1 Elintarvikelain (23/2006) muutos (352/2011), voimaan 1.9.2011 Lakimuutoksen tavoitteena on mm.

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012 Esipuhe Ympäristöterveydenhuollon keskeinen tavoite on ihmisen terveyden edistäminen ja turvallisen elinympäristön varmistaminen. Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012

PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012 PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012 ELINTARVIKEALAN TOIMIALASEMINAARI 15-16.11. 2011 KOUVOLA Ympäri käydään-

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 433

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohjeluonnos Evira/1627/0004/2015

Lausuntopyyntö: Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohjeluonnos Evira/1627/0004/2015 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto ja Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Marina Häggman LAUSUNTO 9.4.2015 Asia: Viite: Lausuntopyyntö: Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohjeluonnos

Lisätiedot

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Guidelines Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Päivämäärä: 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Sisältö I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot