Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira"

Transkriptio

1 Omavalvonta Elintarvikelain muutos -seminaari I Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira 1

2 Elintarvikelain (23/2006) muutos (352/2011), voimaan Lakimuutoksen tavoitteena on mm. selkeyttää elintarvikelainsäädännön ja elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta hyödyntää nykyistä laajemmin EUhygienialainsäädännön mahdollistamaa paikallisen ja riskeiltään vähäisen toiminnan valvonnan joustavuutta pyrkiä ohjaamaan toimijoiden ja valvojien voimavaroja tarkoituksenmukaisella tavalla lain tavoitteiden saavuttamiseksi 2

3 Riskien huomioiminen Elintarvikelain muutos (352/2011), 6a ( voimaan ), Tässä laissa ja sen nojalla säädettyjä velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on otettava huomioon elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus sekä elintarvikkeeseen liittyvät muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat, ellei laissa tai sen nojalla toisin säädetä. 3

4 Omavalvonnan vaatimusten riskiperusteisuus Omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä on luovuttu toimijan vastuu selkeytyy ja korostuu kuka neuvoo toimijaa? toimialojen hyvän käytännön ohjeiden merkitys korostuu, ohjeet Eviran arvioitavaksi Omavalvonnan kansallista sääntelyä vähennetty, vaatimukset tulee mitoittaa riskien mukaan 4

5 Hallinnollisen taakan keventäminen Kartoituksessa kesällä 2010 omavalvonnan kirjausten aiheuttama hallinnollinen taakka oli 10 miljoonaa nyt kumotun hyväksymismenettelyn taakka vain 2,2 miljoonaa Jos/kun toimijoiden taakkaa halutaan entisestään pienentää, voidaan seuraavaksi tarkastella omavalvonnan kirjanpitovaatimuksia 5

6 Muutos vain hyväksymismenettelyssä? Toimija hallitsee omavalvonnallaan edelleen toimintansa riskejä Ei mitään muutosta olemassa olevien toimivien omavalvontasuunnitelmien suhteen Valvoja arvioi edelleen, onko omavalvonta riittävää hallitsemaan toiminnan riskejä 6

7 Omavalvontasuunnitelman arvioiminen Laitosten hyväksyminen EY N:o (854/2004) II luku, 3 art., kohta 1a: Toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä laitoksen kyseessä olevaa toimintaa varten ainoastaan siinä tapauksessa, että elintarvikealan toimija on osoittanut laitoksen täyttävän asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY)N:o 853/2004 asiaankuuluvat vaatimukset sekä elintarvikelainsäädännön muut asiaankuuluvat vaatimukset Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelma arvioidaan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä (ns. alkutarkastus) Varmistetaan, että omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä 7

8 Omavalvonnan valvonta Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus EL53 : Valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi Tarvittaessa valvontaviranomainen voi käyttää hallinnollisia pakkokeinoja 8

9 Omavalvonnan sisällöllinen muutos Omavalvontavaatimuksiin liittyvää sääntelyä vähennetty omavalvontaan kuuluvien näytteiden tutkiminen (muutos EL(352/2011) 39.2 : Elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontaan kuuluvat näytteet on tutkittava hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa, virnaomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa (aikaisemmin määräys koski myös omavalvontasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä yksilöityjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä ) Säädöksissä luovuttu yksityiskohtaisuudesta omavalvontavaatimuksissa MMMn asetusluonnokset: alkutuotantoasetus, elintarvikehuoneistoasetus, laitosasetus 9

10 Miten muutetaan omavalvonta riskiperusteiseksi? Muodostetaan suomalainen käsitys riskiperusteisesta omavalvonnasta unohtamatta elintarvikkeiden turvallisuutta ja määräysten mukaisuutta ; omavalvonnan rakenne ja vaatimukset yhdessä MMM, Evira, AVIt, kunnat, sidosryhmät Yhtenäinen käsitys EU-jäsenmaissa Koulutukset ja kontaktit: BTSF, Pohjoismainen valvontakokous Naantalissa EU-jäsenmaiden yhteinen benchmarkkaus Mitä ajattelemme omavalvonnasta10 vuoden kuluttua? 10

11 Muutoksen tahtotila Vaaditaan vain riskien hallinnan kannalta merkityksellisten seikkojen omavalvontaa Vaaditaan seurantaa ja seurannan kirjanpitoa vain merkityksellisten riskien hallinnasta Seurantaa ja seurannan kirjanpitoa voidaan vähentää riskiperusteisesti, kun toimija voi osoittaa sille perusteet 11

12 Omavalvontasuunnitelma Suunnitelman laajuus riskiperusteisesti Tukijärjestelmä eli hygieeniset tuotantotavat, GHP (+HACCP) Omavalvontasuunnitelman sisältö Muutama tai useampi tukijärjestelmän ohjelma Hyvän käytännön ohje, työohjeet, kriittisten kohtien omavalvontaa ja/tai HACCP-järjestelmä 12

13 Miten siivoaminen muuttuu omavalvonnaksi? Ei kirjallista työohjetta Työohje Useita työohjeita Työohjeet ja puhtauden aistinvarainen tarkkailu Työohjeet, puhtauden aistinvarainen tarkkailu ja puhtausnäytteiden ottaminen Ei HACCPia 13

14 Omavalvontasuunnitelman arviointi elintarvikehuoneistossa, ns.alkutarkastusohjeluonnoksesta Omavalvontasuunnitelman sisältö Kuvaus tiloista ja harjoitettavasta toiminnasta Kuvaus tiloista sanallinen kuvaus tai pohjapiirustus Koko toiminta kuvataan Vaarat ja niiden hallintamenetelmä kerrottu Vähittäiskaupan alalla yleensä tukijärjestelmä (työohjeet ja toimialan hk-ohjeet ) riittäviä, ei yleensä tarvita HACCPjärjestelmää 14

15 ns.alkutarkastusohjeluonnos jatkuu Tukijärjestelmän ohjelmia vähintään (?) vai tarvittaessa Henkilökunnan opastus, ohjeistus, koulutus Jäljitettävyys ja takaisinveto Terveysvaaraepäilyjen selvittäminen Puhtaanapito Kunnossapito Haittaeläintorjunta Lämpötilahallinta Henkilökunnan terveydentilan seuranta Talousveden laadun hallinta Tuotteiden mikrobiologisen turvallisuuden varmistaminen Tuotteiden kemiallisen turvallisuuden varmistaminen Allergeeniturvallisuuden varmistaminen Vierasesineiden hallinta Jne. 15

16 ns. alkutarkastusohjeluonnos jatkuu Ohjelmien sisällön laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta 16 Tukijärjestelmän ohjelma voi olla hyvin yksinkertainen tai monimutkaisempi, riskien mukaan Riittävään tukijärjestelmän ohjelmaan voi kuulua tarkentavia kirjallisia työohjeita, jotka sijoitetaan työpisteisiin, esimerkiksi: Ohje varastojen täyttämisestä Ohje kylmävaraston lämpötilan seurannasta ja kirjaamisesta Laitteiden puhdistamisohjeet Ohje näytteen ottamisesta ja tuloksen arvioimisesta

17 ns.alkutarkastusohjeluonnos jatkuu Tukijärjestelmien osalta kuvataan Mitä valvotaan Millä menetelmällä valvotaan Raja-arvot Korjaavat toimenpiteet Kuinka usein valvotaan Kuinka usein ja millaisia kirjauksia tehdään Toimijan on pystyttävä perustelemaan valitsemansa menettelyt 17

18 Omavalvonnan seurannan ja kirjanpidon keventäminen ns. omavalvontaohjeluonnos Valvontaviranomaisten kannanotto Voidaan noudattaa hyvän käytännön ohjetta ns. geneeristä mallia Omat riskiperusteiset, perustellut menettely-, seuranta- ja kirjaamistavat tapauskohtaista riippuu esim. tukijärj.ohjelmasta perustuu tietoon esim. mittaussarjat määriteltävä, missä tilanteessa kevennetystä menettelytavasta nopeasti luovutaan tehdään pistokoeluontoisesti tarkistuksia poikkeamaepäily voi koskea suurempaa erää 18 omavalvontaohjeluonnos

19 Esimerkki: Lämpötilahallinnan toimintatapojen keventäminen Seurantamenetelmä Siirrytään lämpömittarilla mittaamisesta Olosuhteiden lämpötilan mittaaminen» Kylmävaraston lämpötilan seuraaminen Prosessiin kuluvan ajan seuraaminen» Kypsennysajan tai jäähtymisen seuranta, Lämpötilan aistinvarainen arviointi» Kalojen jäittäminen, sopan kiehuminen Seurannan tiheys Tiheyden harventaminen mittaussarjan perusteella» lämpötilan mittaaminen riskiperusteisesti vastaanottotarkastuksessa 19 omavalvontaohjeluonnos

20 Esimerkki: Lämpötilahallinnan toimintatapojen keventäminen Vähennetään seurannan kirjanpitoa mittaussarjan perusteella siirrytään harvennettuun kirjanpitoon Varaston lämpötilaa seurataan päivittäin, mutta kirjataan kerran viikossa mittaussarjan perusteella siirrytään poikkeamakirjanpitoon perustelut?, Jos on vain poikkeamakirjanpito, onko ollenkaan kirjanpitoa? 20 omavalvontaohjeluonnos

21 Omavalvonnan valvonta muuttunee myös Omavalvontasuunnitelman riittävyys arvioitaisiin alku /hyväksymistarkastuksella ja sen jälkeen säännöllisin (?) väliajoin sekä muutosten yhteydessä Tarkastukset kohdistuisivat omavalvonnan toteuttamiseen, ei ov-suunnitelmaan Valvontatietojen julkistaminen vauhdittaisi korjaavien toimenpiteiden tekemistä 21

22 Vaikuttavaan valvontaan Valvontasuunnitelma monivuotiseksi Kaikki tarkastettavat seikat tarkastettaisiin esim. neljän vuoden ajanjaksolla Tarkastetaan useammin toiminnan hygieniaa esim. puhtautta, ristikontaminaatiota, lämpötiloja Vaikuttava valvonta ja tarkastustiheydet Yhteen sovitetaan Oiva ja RiskSheriff Aluksi tarkastuksia tiheämmin Jos omavalvonta toimii, tarkastusmäärät todella alas, porkkanavaikutus 22

23 Tarvitaan Uusi tapa ajatella Luottamusta Esimerkkitapauksia Hyviksi havaittuja käytäntöjä Keskustelua ja yhteistyötä (miten jatketaan?) Aikaa KIITOS! 23

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot