PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 (9) Pasi Aromäki / PA DA:/2015 PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Aloite 2 Suunnittelualue 3 Lähtötiedot Lähtötilanne Osallistumis- ja arviointisuunnitelma täsmentyy kaavatyön kuluessa. Kaarinan kaupunki Osayleiskaava-aluetta rajoittavat moottoritie, Kurkelantie, Pyhän Katariinan tie, Kiurunkatu, Rauvolantie ja Turun raja. Kaava-alue on rajattu liitteenä olevaan karttaan vahvalla sinisellä viivalla. Kaava-alue saattaa tarkentua työn aikana. Rajaus liitteenä Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa vuonna Osayleiskaava laadittiin yhdessä Turun kanssa moottoritien, Kurkelantien, Pyhän Katariinan tien, Kataraistentien, Eteläkaaren ja Skarppakullantien rajoittamalle alueelle. Tavoitteena oli yhdessä suunnitella alueen maankäyttöä, palveluita ja liikenneverkkoa. Turussa valmistauduttiin Skanssin liikekeskuksen ja asuinalueen asemakaavoittamiseen. Kaarinan Piispanristille suunniteltiin kerrostalorakentamista Panimon ja Jännekadun ympäristöön sekä liikerakentamista Uudenmaantien molemmin puolin. Käytännössä kuntien raja jakoi osayleiskaavan kahteen erilliseen osaan. Muun muassa yhtenäisen katuverkon suunnittelun tavoite ei toteutunut. Moottoritie, Kurkelantie, Poikluoma, Kairiskulma, Harittu, Koivula ja Skanssin keskus ympäröivät kaupunkirakenteen suurta vajaasti hyödynnettyä aukkoa. Keskeisesti sijaitsevalla alueella on mahdollisuudet suuren mitan täydennysrakentamiseen. Piispanristi on suurten liikenneväylien ja Kaarinan joukkoliikenteen pääreittien varrella. Piispanristillä, Kaarinan keskustassa ja Skanssin keskuksessa on runsaasti palveluita. Piispanristin kehittäminen jäi rakennemallissa vähälle huomiolle. Suurimmat mahdollisuudet täydennysrakentamiseen on Panimon ja Jännekadun ympäristössä sekä Uudenmaantien pohjoispuolella olevissa vanhan yritysalueen kortteleissa. Skanssin asuinalueen suunnittelu on käynnissä Turussa. Asuntoalue ulottuu aikanaan Piispanristintielle Nuolikadun ja Uudenmaantien välillä. Piispanristin täydennysrakentamista selvitetään Lemunniemen uusien alueiden suunnittelun rinnalla. Maanomistus Kaarinan kaupunki omistaa virkistysalueita sekä muita yleisiä alueita. Suunnittelualue on muuten yksityisessä omistuksessa. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Uudenmaantien etelän puoleinen osa on maakuntakaavassa pääosin taajamatoimintojen aluetta. Poikluoman metsä on virkistysaluetta. Uudenmaantien ja moottoritien välinen alue on työpaikka-aluetta. Koko suunnittelualue on kaupunkikehittämisen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin/Faksi Internet PL 12 Lautakunnankatu 4 (02) KAARINA KAARINA (02) (Faksi)

2 2 (9) kohdealuetta. Piispanristillä on seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen salliva kohdemerkintä. Kaava-alueelle ulottuu pohjavesialueen eteläosa. Maakuntakaava on liitteenä. Kaupunkiseudun rakennemalli Kaupunkiseudun rakennemallissa jäi Piispanristin täydennysrakentaminen vähälle huomiolle. Kerrostalorakentaminen suunnattiin käytännössä Lemunniemelle. Työn loppuvaiheessa lisättiin Skanssin ja Piispanristin alueelle kehitettävän, toiminnoiltaan sekoittuneen, kaupunkiympäristön merkintä. Rakennemallissa on Piispanristillä alueet 107 ja 109. Tiivistettävä työpaikka-alue 107 ulottuu Jännekadulta moottoritielle. Panimon ympäristössä on 400 asukkaan uusi kerrostaloalue tai erittäin tiivis pientaloalue 109. Se kuuluu ennen vuotta 2025 toteutettaviin alueisiin. Piispanristi on rakennemallissa lähikeskus. Uudenmaantiellä on tiheävuoroisen seutulinjan merkintä. Työmatkaliikenteen runkolinja ulottuu Skanssista Piispanristintien kautta Kaarinan keskustaan. Rakennemallin mukaan rakennetaan Lemunniemelle uusi asukkaan kerrostaloalue nykyisen taajaman rinnalle. Mitoitus perustuu keskeiseen sijaintiin sekä hyviin palveluihin ja uutta väylää Haritusta johdettavaan joukkoliikenteeseen. Piispanristin kehittäminen jäi rakennemallissa vähälle huomiolle. Rakentaminen ei tue nykyistä taajamaa. Ongelmallista on myös rakennemallin todennäköinen ylimitoitus koko seudulla. Rakennemallin suuri asuinalue Lemunniemessä sisältää myös merkittävän toteutumattomuuden riskin. Rakennemallissa linjattiin raitiotie kulkemaan Turun keskustasta Harittuun. Sieltä kulkee toinen linja Pyhän Katariinan tien kautta Kaarinan keskustaan ja toinen Lemunniemelle. Nykyisten suunnitelmien mukaan raitiotie kulkee Turun keskustasta Skanssiin ja sieltä Piispanristintien kautta Kaarinan keskustaan joko Uudenmaantien tai Kairiskulman ja Pyhän Katariinan tien kautta. Rakennemalli on liitteenä. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava (2004). Osayleiskaavassa esitettiin asuntorakentamista Poikluomantien molemmille puolille Panimon ja Jännekadun väliin sekä nykyiselle Mallaskadun alueelle. Uudenmaantien ja Kurkelantien varsi sekä Panimon kortteli ovat toimitila-alueita. Prisman alue on vähittäiskaupan suuryksikön aluetta. Poikluoman ja Kairiskulman maankäyttö todettiin silloisen tilanteen mukaisena. Tärkeimmät virkistysalueet ovat Poikluoman metsä ja Korsuvuori. Ulkoilureitti on merkitty Kairiskulmasta Korsuvuorelle. Liikenneverkko on todettu olemassa olleen tilanteen mukaisena. Kaarinan tavoite saada katuyhteys Piispanristintieltä Skanssin keskukselle ei toteutunut osayleiskaavassa. Turun taholta otettiin esille Pyhän Katariinan tien ja Kataraistentien välisen yhteyden katkaiseminen bussiliikennettä lukuun ottamatta. Tämä kysymys jäi osayleiskaavassa ratkaisemattomaksi. Uudenmaantie ja Pyhän Katariinan tie on merkitty joukkoliikenteen kehittämiskäytäviksi. Osayleiskaavaan on merkitty Piispanristin pohjavesialue. Vanhalla teollisuusalueella on mahdollisia pilaantuneen maaperän kohteita. Osayleiskaava on liitteenä. Asemakaava Suunnittelualue on käytännössä asemakaavoitettu. Poikluoman metsän länsiosa, Kurkelantien ja Poikluoman välinen viheralue sekä osia Uudenmaantien ja Kurkelantien liikennealueista on asemakaavoittamatta. Piispanristin asuin- ja teollisuusalueita on

3 3 (9) asemakaavoitettu 1970-luvulta lähtien. Kairiskulman asemakaava on vuodelta 1975 ja Panimon alueen asemakaava vuodelta Lähes kaikkia asemakaavoja on muutettu. Muun muassa Uudenmaantien varressa on teollisuuskortteleita muutettu toimitilaalueiksi. Uusimmat asemakaavat ovat Jännekadulla, Mallaskadulla ja Sudenkadulla. Näiden alueiden toteuttaminen on kesken. Uudenmaantien varressa on tehty äskettäin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan määräyksiä koskeva asemakaavan muutos. Suojelukohteet Muinaismuistorekisteri: Ei kohteita 4 Tavoitteet Maakuntakaava: Piispanristin pohjavesialueen eteläosa Kaarinan luontoselvitys 2001: 51 Kallion lohkareet Poikluoman metsän lakialueella 54 Piispanristin lampi Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava: - Kallion lohkareet Poikluoman metsän lakialueella - Piispanristin lampi Kaavan tarkoitus Piispanristillä on kaupunkirakenteessa moottoritien, Kurkelantien, Uudenmaantien, Kairiskulman ja Turun Skanssin rajoittama aukko. Suuri osa alueesta on rakentamatonta tai vajaassa ja vanhentuneessa käytössä. Alueen sijainti on keskeinen sekä palveluiden että liikenteen kannalta. Rakenteen sisällä olevat aukot kannattaa hyödyntää ennen uusien alueiden avaamista. Lemunniemen suunnitteluun liittyy Piispanristille laadittava täydennysrakentamiseen tähtäävä osayleiskaava. Ajatuksena on, että Skanssin keskuksesta alkava uusien asuinalueiden nauha päättyy Kuusistonsalmen rannassa Yli- Lemuun. Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavatöiden tarkoituksena on selvittää Kaarinan ratkaisua kaupunkiseudun rakennemallin ja voimassa olevien osayleiskaavojen väliseen merkittävään eroavaisuuteen. Keskeinen kysymys on kaupunkirakenteen kehittämisen periaatteesta: Perustuuko rakentaminen olemassa olevan taajaman kehittämiseen vai pyritäänkö rakentamaan uusi kaupunginosa nykyisen taajaman rinnalle. Kaupunkiseudun rakennemallin mukaan rakennetaan Lemunniemeen uusi asukkaan kerrostaloalue nykyisen taajaman rinnalle. Mitoitus perustui keskeiseen sijaintiin sekä hyviin palveluihin ja uutta väylää Haritusta johdettavaan joukkoliikenteeseen. Piispanristin kehittäminen jäi rakennemallissa vähälle huomiolle. Rakentaminen ei tue nykyistä taajamaa. Ongelmallista on myös rakennemallin todennäköinen ylimitoitus koko seudulla. Rakennemallin suuri asuinalue Lemunniemessä sisältää myös merkittävän toteutumattomuuden riskin. Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavojen muutoksen tavoitteena on luoda monipuolisia rakentamismahdollisuuksia Piispanristille ja Lemunniemeen. Olemassa olevan taajaman kehittäminen on lähtökohtana. Rakentaminen tukee nykyisiä verkostoja, palveluita ja joukkoliikennettä. Rakennemallin keskeisistä tavoitteista, mitoituksesta ja hyvistä palveluista, ei tarvitse luopua. Rakentaminen sijoitetaan niin, että syntyy kelvollista

4 4 (9) ympäristöä, vaikka määrälliset tavoitteet eivät toteutuisi. Kaupunki kasvaa sisältä ja reunoilta. Näin hallitaan myös toteutumattomuuden riskiä. Rakenne laajenee luontevasti Piispanristiltä Kairiskulman, Herrasniityn ja Uusihaan kautta Yli-Lemuun. Rauhalinnan jälkeen rakennetaan Yli-Lemusta rannan läheinen monipuolinen asuinalue. Se on Kuusistonsalmen rannassa Skanssin keskuksesta alkavan uusien asuinalueiden nauhan pääte. Kerrostalorakentamisen painopiste on Uudenmaantien varressa keskustassa, Rauhalinnassa ja Piispanristillä. Kokonaisuuteen kuuluu Lemunniemen osayleiskaavan muutos. 5 Osalliset Kaava-alue: - kaava-alueen maanomistajat - muut osalliseksi ilmoittautuvat Valtion viranomaiset: - ELY-keskus Muut yhteisöt: - Caruna Oy - Varsinais-Suomen liitto - Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys ry. Kaupungin toimialat: - rakennusvalvonta Jukka Latokylä - ympäristönsuojelu Jouni Saario - kunnallistekniikka ja viherrakentaminen Raine Ruohonen, Ossi Vesalainen - Varsinais-Suomen pelastuslaitos Anssi Ylhä - palvelupiste Pirjo Helenius - Kaarinan Kehitys Oy Jytta Poijärvi-Miikkulainen 6 Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Kaavatyön aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteet Kaavoituspäätös kaupunginvaltuusto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavatyön aloittaminen - ilmoitus Kaarina-lehdessä, voi ilmoittautua osalliseksi - ilmoitus aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tavallisena kirjeenä kaava-alueen maanomistajille, Kaarinan yrittäjät ry:lle ja Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys ry:lle - osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä palvelupisteessä

5 5 (9) Viranomaisyhteistyö, aloitusneuvottelu - ulkopuoliset viranomaiset - ympäristöpalvelut Osallistuminen osallistumiskokous, kutsut tavallisena kirjeenä Osayleiskaavan tavoitteet kaavoitus- ja rakennuslautakunta kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto Kaavaluonnoksen laatiminen Osallistuminen luonnosvaiheessa osallistumiskokous, kutsut tavallisena kirjeenä Viranomaisyhteistyö luonnosvaiheessa - ulkopuoliset viranomaiset - ympäristöpalvelut Luonnoksen hyväksyminen - kaavoitus- ja rakennuslautakunta osallistumiskokouksen järjestämistä varten - kaavoitus- ja rakennuslautakunta - kaupunginhallitus - hyväksytty luonnos lähetetään tiedoksi osallisille, kommentoimisaika - hyväksytty luonnos kommentoimisajan nähtävillä - ilmoitetaan Kaarina-lehdessä, kaavoituksen kotisivulla ja tavallisella kirjeellä osallisille Kaavaehdotuksen laatiminen Osallistuminen ehdotusvaiheessa osallistumiskokous, kutsut tavallisena kirjeenä Kaavaehdotuksen hyväksyminen - kaavoitus- ja rakennuslautakunta osallistumiskokouksen järjestäminen - kaavoitus- ja rakennuslautakunta - kaupunginhallitus Julkinen nähtävänäolo ja lausuntojen pyytäminen - kuulutetaan Kaarina-lehdessä, kaavoituksen kotisivulla ja tavallisella kirjeellä osallisille - lausunto ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta, terveystarkastajalta, Turun kaupungilta, ELY-keskukselta, Varsinais- Suomen liitolta, Turun maakuntamuseolta, johtavalta rakennustarkastajalta, Kaarinan yrittäjät ry:ltä, Kaarinan Kehitys Oy:ltä, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä Caruna Oy:ltä

6 6 (9) Viranomaisyhteistyö, ehdotusvaiheen neuvottelu - ulkopuoliset viranomaiset - ympäristöpalvelut Osayleiskaavan hyväksyminen Kaavan hyväksyminen - kaavoitus- ja rakennuslautakunta - kaupunginhallitus - kaupunginvaltuusto - ilmoitetaan muistuttajille - ilmoitetaan ELY-keskukselle Kaavan voimaan tulo ilmoitetaan Kaarina-lehdessä Yleinen tiedottaminen Kaarinan kaavoituksesta on jatkuvasti tietoja kaavoituksen kotisivulla sekä maankäyttöja rakennuslain 7 mukaisessa kaavoituskatsauksessa 7 Arviointi - vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - vaikutukset liikenneverkkoon - osallisten esille nostamat kysymykset - yritysvaikutukset 8 Kaavatyön arvioitu aikataulu aloitus, tavoitteet, alustava luonnos osayleiskaavaluonnos, osayleiskaavaehdotus, lausunnot, julkinen nähtävillä olo, hyväksyminen 9 Suunnittelijat ja yhteystiedot Kaarinan kaupungin kaavoitustoimi: Lautakunnankatu 4 B IV krs., PL 17, Kaarina kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, p ,

7 7 (9) Ylhäällä on ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta Vasemmalla on ote kaupunkiseudun rakennemallista. Piispanristin alueita ovat 107 ja 109.

8 8 (9) Pasi Aromäki / PA DA:/2015 Voimassa olevan Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan Kaarinan puoleinen osuus (2004) Postiosoite PL KAARINA Käyntiosoite Lautakunnankatu KAARINA Puhelin/Faksi (02) (02) (Faksi) Internet

9 9 (9) Piispanristin osayleiskaavan muutos Muutosalue on piirretty karttaan vahvalla sinisellä viivalla. Kaava-alue saattaa muuttua työn aikana. Kurkela Piispanristi Kairiskulma Poikluoma

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot