PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030"

Transkriptio

1 PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN RAPORTTI Val

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT PERUSTELUITA JA PERIAATTEET Palvelukohtaiset erilliset palveluverkkosuunnitelmat Perusteluita palveluverkon kehittämiselle Palveluverkon kehittämistä ohjaavat periaatteet PALVELUVERKKO OSA-ALUEITTAIN 10 1) Vatiala 10 2) Suorama ) Kirkonkylä. 16 4) Raudanmaa, Raikku, Vehoniemi ) Ruutana, Suinula, Haviseva, Lihasula ) Ohtola, Haapaniemi, Kuohenmaa ) Sahalahti ja Kuhmalahti KEHITTÄMISLINJAUKSET. 29 Liitteet Liite 1: Palveluverkon toimenpideohjelma Liite 2: Tilastoaineisto Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat 2

3 1. JOHDANTO Kangasalla talouden tilan heikkenemisestä johtuen on valtuustossa vuonna 2009 tehty päätöksiä kunnan talouden tasapainottamisesta vuosina Tavoitteena on ollut löytää keinot, joiden avulla kunnan talous saadaan tasapainoon ja pystytään myös varautumaan kunnan asukasluvun kasvun tuomaan palvelujen kysynnän kasvuun ja investointitarpeisiin. Perustavoitteena tasapainottamistoimilla on löytää tasapaino, joka turvaa kunnan palvelujen järjestämisen. Valtuusto on hyväksynyt kunnan talouden tasapainottamisohjelman, jossa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi kiinteistökannan vähentäminen ja palvelupisteiden keskittäminen eri palvelutoiminnoissa. Vaikka taloudellisesta tilanteesta johtuvat perustelut palveluverkon tarkastelulle ovat vauhdittaneet työn liikkeellelähtöä, suunnitelman tekemiselle on useita muitakin perusteluita. Kunnan asukasluvun ja palvelutarpeiden voimakkaasta kasvusta johtuen palvelutoiminnoissa on jouduttu turvautumaan kalliisiin paniikkiratkaisuihin ja erillisiä pieniä yksiköitä on syntynyt erittäin paljon erityisesti päivähoitoon. Muutoinkin yksiköiden määrä on vastaavankokoisiin kuntiin verrattuna useilla palvelualueilla suuri; mm. päiväkotirakennuksia on 28, kouluja 16, kirjastoja 4, terveysasemia 5 ja hammashoidon toimipisteitä 7. Erillisiä palvelukohtaisia palveluverkkoselvityksiä on tehty useita, mutta niiden keskinäinen koordinointi on puutteellista. Selvityksessä on tavoitteena etsiä uusia muotoja tuottaa palveluja laajenevaan tarpeeseen. Tuotantotavat voivat vaihdella suurestikin, eikä ole perustelua sitoa näkökulmaa mihinkään yksittäiseen ratkaisuun. Tampereen kaupunkiseudun kuntien hyväksymässä rakennesuunnitelmassa painotetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, palveluiden saatavuutta, joukkoliikenteen merkityksen kasvattamista ja hajarakentamisen vähentämistä. Tavoitteet tukevat taloudellisesti kestävää rakennetta, joka mahdollistaa pitkälti myös olevien julkisten palveluiden täysipainoisen käyttämisen. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtio ovat laatineet sopimuksen keskeisistä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä toimista, joiden toteuttamista ohjataan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmassa ja kuntien omissa ohjelmissa. Tavoitteena on yhdyskuntarakentamisen eteneminen toimintojen ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla niin että samalla voidaan varmistaa asukkaiden arjen toimivuus. Rakentamisen ohjelmoiminen yhdessä eri toimialojen kanssa vaikutuksia pohtien ja vaihtoehtoja vertaillen mahdollistaa merkittävien säästöjen saavuttamisen. Kangasalan kunta ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen ( ). Sopimuksella sitoudutaan 9 %:n energiansäästöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Kunnan talouden vakauttamisohjelmaan on vuosille asetettu yhdeksi tavoitteeksi kiinteistökannan vähentäminen ja palvelupisteiden keskittäminen. Näillä toimenpiteillä vastataan myös Kangasalan kunnan ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä sopimiin energiantehokkuussopimuksen tavoitteisiin. 3

4 2. PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT Kunnanjohtaja asetti päätöksellään palveluverkkotyöryhmän valmistelemaan palveluverkon kehittämis- ja tiivistämissuunnitelman. Tehtävänä on ollut tarkastella palveluverkkoja kaikkien kunnan palvelutoimintojen osalta; virastot, terveysasemat, suun terveydenhuollon toimipisteet, vanhushuollon palveluyksiköt, koulut, päiväkodit ja ryhmikset, nuorisotilat, vapaa-ajan toiminnat eli kentät ja huoltorakennukset, kirjastot, keittiöt ja varikkotoiminnot. Työryhmän jäsenet: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju, työryhmän puheenjohtaja kehitys- ja elinkeinojohtaja Lasse Silvan, työryhmän sihteeri sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola tekninen johtaja Mikko Ilkka hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola ( alkaen) Lisäksi työryhmässä ovat olleet asiantuntijoina: rakennuspäällikkö Arja Lehto kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen talousjohtaja Seppo Saarinen laskentapäällikkö Ilkka Manninen Palveluverkkotyön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys ja tavoite palvelujen käytön tehostamisesta ja esittää konkreettisia toimia palvelujen tulevalle toteuttamiselle. Palveluverkon ja toimitilojen yhteisellä suunnittelulla ja toteuttamisella pystytään paremmin hyödyntämään olemassa olevaa palveluverkkoa, vähentämään investointeja sekä tasapainottamaan palvelujen kysyntää ja tarjontaa. Palveluverkon kehittämistyötä on tehty eri palvelukeskusten yhteistyönä. Työryhmä esitteli palveluverkon kehittämisen taustaa ja periaatteita valtuustoseminaarissa Valtuustoinfossa esiteltiin työn senhetkistä vaihetta ja saatiin valtuuston evästyksiä jatkovalmistelulle. Toukokuun aikana kuultiin laajasti eri palvelukeskusten edustajien ajatuksia ja suunnitelmia palveluverkon kehittämisestä kolmessa eri tilaisuudessa järjestettiin palvelukeskusten esimiehille työpajatyyppinen tilaisuus, jossa käytiin läpi palveluverkkosuunnitelman linjauksia ja yhteen sovitettiin tulevaisuuden suunnitelmia. Ohjausryhmä on kokoontunut useita kertoja ja asiaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä. Palveluverkon kehittämissuunnitelmasta on pyydetty kuntalaispalautetta kunnan internetsivujen välityksellä. Palautteita tuli 179 kappaletta. Palveluverkkotyöryhmä ja eri toimialojen asiantuntijat ovat antaneet palautteissa esitettyihin kysymyksiin vastauksia, jotka julkistettiin kunnan internet -sivuilla. Palveluverkkoa on esitelty lautakunnille infotilaisuudessa ja käsitelty kunnanhallituksen seminaarissa sekä kunnanhallituksen suunnittelukokouksessa Valtuustolle pidetään infotilaisuus suunnitelmasta

5 3. PERUSTELUITA JA PERIAATTEITA 3.1. Palvelukohtaiset erilliset palveluverkkosuunnitelmat Kangasalan kunnassa ja Tampereen seudulla on tehty ja tekeillä useita palvelukohtaisia perusteellisia palveluverkkotarkasteluja: Valmistuneet: Valmisteilla: Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitys (2008) Palvelujen järjestäminen Kangasalla vuoteen 2015, Palvelustrategia (2008) Yhteistoiminta-alueen palvelutyöryhmän loppuraportti (2008) Kangasalan kouluverkkosuunnitelma (2008) päivitys tekeillä Päivähoitotilat, Tarveselvitys 2007 päivitys tekeillä Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma (2009) Kangasalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kangasalan kunnan vammaispoliittinen ohjelma 2009 Kangasalan kunnan kulttuuriohjelma , Innostuksessa on taikaa Liikuntapoliittinen ohjelma 2010 Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarveselvitys (2010) Kentät ja huoltorakennukset raportti 2007 Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma Kirjastoverkkoselvitys (seudullinen) Opistoverkkoselvitys (seudullinen) Nuorisotyön kehittämissuunnitelma Kangasalan viheralueohjelma Toisen asteen koulutuksen jatkoselvitys (seudullinen) 5

6 3.2. Perusteluita palveluverkon kehittämiselle Palveluverkon tiivistämisen tarvetta ja perusteluita on tarkastelu eri näkökulmista: Asiakasnäkökulma Laadukkaat palvelut kuntalaisille Arjen helppous, luontevat ja turvalliset kulkureitit Pystytään takaamaan paremmin laajat aukioloajat Asiakkaan odotukset henkilökunnan osaamisen suhteen pystytään turvaamaan Tuttu ja turvallinen siirtyminen päivähoidosta kouluun, alakoulusta yläkouluun jne. Eri ikäryhmien ja asukasryhmien kanssakäyminen lisääntyy Peruspalvelujen keskittäminen tuo mukanaan monipuolisia vapaa-ajan palveluita Talousnäkökulma Tukipalvelujen tehokas järjestäminen Ateria, siivous, kiinteistönhoito Kuljetukset vähenevät Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö mahdollistuu, mikä säästää sijaismäärärahoja Henkilöstön työajat saadaan riittämään paremmin isoissa yksiköissä Optimaaliset ryhmä- ja luokkakoot päivähoidossa ja kouluissa Välineistön ja tilojen yhteiskäyttö mahdollistuu, eri käyttäjäryhmien tilojen yhteiskäyttö lisääntyy, tilojen käyttöaste ja aika lisääntyvät Infrastruktuuri-investoinnit ja kunnossapidon kustannusten kasvu vähenee; tukeutuminen olemassa olevaan Prosessinäkökulma Eri palvelualueiden luonteva yhteistyö lisääntyy nivelvaiheet helpommiksi Moniammatillisuutta korostavia toimintamalleja helpompi toteuttaa Tukipalvelujen järjestämisen prosessit helpottuvat Suunnittelun prosessit kehittyvät, laatu paranee Yhtenäiset toimintakäytännöt ja prosessit Henkilöstönäkökulma Yksikön toimintavarmuus (pienten yksiköiden haavoittuvuus) Henkilöstömäärän kasvun hallinta palvelutarpeen kasvaessa Henkilöstön saatavuus, työn mielekkyys, työyhteisön tuki, mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen Työturvallisuus paranee Henkilöstön joustava käyttö sijaisjärjestelyt Erityishenkilöstön käyttö tehostuu Henkilöstön työajan hallinta helpottuu Johtaminen ja esimiestyö selkiintyvät ja työhyvinvointi paranee 6

7 3.3. Palveluverkon kehittämistä ohjaavat periaatteet Palveluverkon kehittämissuunnitelma on strateginen suunnitelma vuosille Se ohjaa jatkossa palveluverkon suunnittelua ja kehittämistä. Kehittämissuunnitelmassa on linjattu, millaisia muutostarpeita nykyisessä palveluverkossa on, millainen palveluverkko tarvitaan suunnitteilla oleville uusille asuinalueille ja mitä vaikutusta sillä on jo olemassa olevaan palveluverkkoon. Lisäksi kehittämissuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä palveluverkon kehittämiseksi. Sujuva arki on erilaista maaseudulla kuin keskustaajamassa. Maaseudulla palvelut ovat usein vaikeasti tavoitettavissa ja vaatimattomia. Kehitys on johtanut mm. julkisen liikenteen palvelutason nopeaan alenemiseen. Sama kohtalo uhkaa maaseudun lisäksi jo monia taajaman osia. Tämä kehityslinja on todennäköinen muidenkin palveluiden osalta. Kaupallisten palveluiden pysyvyyttä ei voi taata, ja palveluista voi joutua maksamaan enemmän. Maaseudulla ei voi olettaakaan, että palvelut ovat lähellä. Palveluverkkotarkastelussa noudatetaan palvelujakoa lähi-, kuntakeskus- ja seudullisiin palveluihin. Lähipalvelut Lähipalveluille tunnusomaista on palvelun käytön toistuvuus sekä turvallisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen. Lähipalvelujen kriteereitä päivittäinen ja jatkuva käyttö maantieteellinen ja ajallinen saavutettavuus kotona tai asuinalueella järjestettävät palvelut useimpien tarvitsema palvelu laaja asiakaspohja Lähipalveluita ovat mm: päivähoito, esi- ja alkuopetus, äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolat kotihoito pallokentät, luistinradat ja uimapaikat liikuntareitit Vatiala, Suorama, Kirkonkylä, Ruutana (Pohjoisosa), Sahalahti ja Kuhmalahti (Itäosa) ovat alueita, joissa edellä mainittuja lähipalveluja tulee olla tarjolla. 7

8 Kuntakeskuspalvelut Keskitettyjen palveluiden tunnuspiirteet ovat samankaltaisia lähipalveluiden kanssa. Erona on maantieteellisesti laajempi asiakaspohja. Kyse on erikoisosaamisen keskittämisestä ja tätä kautta mittakaavaetujen saavuttamisesta. Kuntakeskuksessa/taajamassa järjestettävien palvelujen kriteereitä tarkoituksenmukainen toiminnallinen kokonaisuus pääosa väestöstä ei käytä palvelua päivittäin (pl. vuoro- ja erityispäivähoito) luontaiset asiointisuunnat, kohtuullinen ajankäyttö saavutettavuudessa korostuu julkinen liikenne ja palvelun sijoittuminen alueella keskeisesti. riittävän väestöpohjan tarpeet mahdollistavat erikoistumisen (osaaminen, laitteisto, tilat). kysymys voi olla myös erityisryhmän palvelusta tai palvelusta, joka vaatii merkittävää resursointia, erikoisosaamista ja -laitteistoa Keskitettyjä palveluita ovat mm. virastopalvelut erityisryhmien asumispalvelut terveysasema, jossa lääkäripalveluita terveyskeskussairaala vanhainkoti kirjasto uima-, jää- ja liikuntahalli yläkoulu lukio Palvelut tarjotaan pääasiassa yhdessä toimipisteessä kuntakeskuksessa, joitakin palveluja perusteltua sijoittaa isoimpiin, kasvaviin taajamiin. Tällaisia palveluja ovat lääkäripalveluja tarjoavat terveysasemat, kirjasto, yläkoulu ja erityisryhmien asumispalvelut. Kirkonkylän lisäksi erityisesti voimakkaasti kasvavalle Vatialan alueelle on tarkoituksenmukaista sijoittaa joitakin keskitettyjä palveluja. Muille alueille keskitettyjä palveluja sijoitetaan vain erityisen painavista syistä. 8

9 Seutukunnalliset palvelut Oleellista on maantieteellisesti laaja asiakaspohja ja tätä kautta saavutettu riittävä volyymi palvelujen tuottamiselle. Kyse on erikoisosaamisen keskittämisestä ja tätä kautta mittakaavaetujen saavuttamisesta. Seutukunnallisten palvelujen kriteereitä suhteellisen harvoin esiintyvä palvelun tarve erityisosaamista edellyttämä palvelu kallis laitekanta ja erityinen tilantarve kansalliset ja kansainväliset standardit uusi vakiintumaton toimintatapa tieteellinen tutkimus hoidon/palvelun vaikuttavuudesta erikseen sovitut ostopalvelut kuntarajojen lähellä olevat muuten normaalisti kunnalliset palvelut Seutukunnallisia palveluja ovat mm. Erikoissairaanhoito Kehitysvammahuollon laitospalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalvelut Aluepelastuslaitos Yksityisen päivähoidon kehittämisyksikkö Palveluverkon kehittämisen periaatteet Palveluverkkoa kehitettäessä kaikki alla olevat tekijät arvioidaan yhdessä, ratkaisuja ei tehdä vain yhden periaatteen nojalla, kokonaisuus ratkaisee! 1. Saavutettavuus: ei vain etäisyys vaan luontaiset kulkusuunnat, sujuva arki - julkinen liikenne - työmatkareitit - liikenneympäristön turvallisuus 2. Asiakaslähtöisyys: kuullaan kuntalaisia - avoimuus - vaihtoehtojen vertailu 3. Muutosten ennakointi: kasvun sijoittuminen, väestön ikääntyminen - yhteys maankäyttöön ja muuhun suunnitteluun vahvistuu - palvelutarpeet muuttuvat - sähköiset palvelut lisääntyvät 4. Mahdollisuus yhteistyölle: seudullinen ja yksityinen palvelutuotanto - varaudutaan seudullisen tuotannon kasvuun - avataan ovia yksityisen sektorin tuotannolle siellä missä se on järkevää Val : avataan ovia yksityisen sektorin tuotannolle, kun se on kustannustehokasta ja laadukasta kuntatalouden ja kunnan palvelutehtävän kannalta. 9

10 5. Talous: palvelut mitoitetaan talouden kantokyvyn mukaan - tehokkuus - synergiat - oikea mitoitus ja määrä - oikea ajoitus - oikea sijoitus 4. PALVELUVERKKO OSA-ALUEITTAIN 1) Vatiala Vatialan alueen väestö Kuvio 1: Vatialan väestö v. 2001, 2005 ja

11 Kuvio 2: Vatialan väestönmuutos v Vatialan alueen kehittyminen Vatialan asukasluku v lopussa oli Viime vuosina on kasvua ollut noin 90 asukasta vuodessa. Rakennesuunnitelman mukaan Vatialan alueen väestömäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 1000 asukkaalla ja 2030 mennessä vielä 750 asukkaalla. Siihen liittyvän Lamminrahkan alueen rakentaminen alkaa vuosikymmenen lopussa. Lamminrahka kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin 6000 asukkaan alueeksi, joka ainakin alkuvaiheessa tukeutuu voimakkaasti Vatialan julkisiin palveluihin. Palveluverkon kehittäminen yhdessä Tampereen Ojalan alueen kanssa on myös mahdollista. 11

12 Kuvio 3: Vatialan alueen palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä) Vatialan alueen palvelut ja kehittämiskohteet Vatialan alue on voimakkaasti kasvava alue. Alueella on hajallaan olevat päivähoitopalvelut, useita pieniä päivähoitoyksiköitä. Väestökasvusta johtuen palvelujen lisäystarpeita on koulu-, päivähoito- ja terveyspalveluissa. Vatialan alue on sopiva myös esim. kehitysvammahuollon asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluille. Vatiala on palvelurakentamisen painopistealue. Vatialan alue on hyvin saavutettavissa, hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Vatialantien haasteellinen linjaus Nattarissa sekä Pitkäjärven koulun risteysalue tarvitsevat tarkempaa suunnittelua. 12

13 Palvelutarpeen muutokset Vatialassa Vatialan alueen kaavoitus ja rakentaminen jatkuvat vilkkaana ainakin vuoteen 2020 asti. Rakentaminen tulee olemaan kerros- ja rivitalopainotteista. Alueella on havaittavista sukupolven vaihdosta pientaloalueilla. Päivähoito- ja koulupalveluiden kysyntä alueella tulee kasvamaan. Myös ikääntyneiden määrä kasvaa Vatialan alueella ja haja-asutusalueiden omakotitaloista siirrytään kerros- ja rivitaloihin. Alue on sopiva laajan palvelutarjonnan ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi myös tuleviin kehitysvammahuollon asumistarpeisiin. Lasten määrä Vatialan alueella pysyy korkealla tasolla jatkossakin. Pitkäjärven yläkoulu ja Vatialan alakoulu eivät jatkossa riitä vastaamaan alueen koulupaikkatarpeisiin. Oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkastetaan Suoraman koulun laajennuksen valmistuttua, järjestely mahdollista myös Vatialan alueen koulutilojen uudelleenjärjestelyjä. Alueella on ratkaistu päivähoidon tilatarpeita tilapäisellä ratkaisulla (Latoniitty). Alueella on tarvetta 6-osastoiselle päiväkodille, riippuen muista päivähoidon ratkaisuista nauhataajamassa. Terveysaseman laajennus tulee lähivuosina ajankohtaiseksi. Vatialan ja Suoraman nuorisotilojen ja kirjaston tuleva sijoitus on alueiden lyhyestä etäisyydestä johtuen syytä tarkastella yhdessä. 2) Suorama Suoraman alueen väestö Kuvio 4: Suoraman alueen väestö v. 2001, 2005 ja

14 Kuvio 5: Suoraman alueen väestönmuutos v Suoraman alueen kehittyminen Suoraman alueen väestömäärä vuoden 2009 lopussa oli 5976 asukasta. Viime vuosina kasvua on ollut noin 150 asukasta vuodessa. Suurimpia kasvaneita ikäluokkia ovat olleet alle 4- vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Rakennesuunnitelman mukaan Suoraman alueen väestömäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 1000 asukkaalla ja 2030 mennessä vielä 1000 asukkaalla. Osittain Suoraman palveluihin tukeutuvaan Kortekumpuun muuttaa noin 400 asukasta vuoteen 2020 mennessä. 14

15 Kuvio 6: Suoraman alueen palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä) Suoraman alueen palvelut ja kehittämiskohteet Suoraman alueella on keskeinen sijainti sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet Kangasalan tien varressa. Alueelle on suunnitteilla voimakasta täydennysrakentamista. Alueen kaupalliset palvelut kaipaavat kehittämistä -> onko mahdollista rakentaa synergiaa kaupan kehittämiselle ja palvelutuotannolle? Alueen jakaa harju, mikä erottaa Tursolan alueen Suoraman muusta palvelurakenteesta. 15

16 Palvelutarpeen muutokset Suoramalla Suoramalla täydennysrakentaminen jatkuu vuoteen 2020 asti vilkkaana. Rakentaminen on lähinnä kerros- ja rivitalovaltaista. Alakoulun laajennus ja Pikkolan koulujen läheisyys helpottavat paineita koulujen suhteen, mutta uuden 6-osastoisen päiväkodin sijoittaminen on tarkkaan harkittava Suoraman näkökulmasta. Myös ikääntyneiden määrä kasvaa Suoraman alueella ja haja-asutusalueiden omakotitaloista siirrytään kerros- ja rivitaloihin. Suorama on Vatialan ohella toinen sopiva alue laajan palvelutarjonnan ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi myös tuleviin kehitysvammahuollon asumistarpeisiin. Suoraman alueen koulujen kehittämisen kannalta uuden yhtenäiskoulun sijoituspaikka on keskeinen tekijä. Asian ratkaisemisella alkaa olla kiire, mutta asia vaatii huolellisen tarkastelun, jotta se vastaisi alueen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Vaarinmaan omakotialueen rakentuminen aiheuttaa paineita Tursolan alueen päivähoidon ja alakoulun tarpeisiin. Tilanne vaatii seuraamista ja tarvittaessa rakentamisen ohjausta. Suoraman ja Tursolan alueiden voimakkaan kasvun vuoksi suunnitellun uuden yhtenäiskoulun paikka tulee ratkaista pikaisesti, koska sillä on vaikutusta alueen koulu- ja päiväkotisuunnitteluun. 3) Kirkonkylä (Keskusta) Kirkonkylän alueen väestö Kuvio 7: Kirkonkylän väestö v. 2001, 2005 ja

17 Kuvio 8: Kirkonkylän väestönmuutos v Kirkonkylän kehittyminen Kirkonkylän alueen väestömäärä vuoden 2009 lopussa oli Kasvua on viime vuosina ollut noin 100 henkeä vuodessa. Hyvin voimakkaasti on kasvanut yli 65-vuotiaiden ikäryhmä. Rakennesuunnitelman mukaan keskusta-alueen väestömäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 1500 asukkaalla ja 2030 mennessä vielä 1000 asukkaalla. Sen palveluita käyttävälle Herttualan alueelle muuttaa vuoden 2020 jälkeen noin 600 asukasta. 17

18 Kuvio 9: Kirkonkylän palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä) Kirkonkylän alueen palvelut ja kehittämiskohteet Kirkonkylä on keskitettyjen palvelujen todennäköisin sijoituspaikka. Alueella on hyvät julkiset ja yksityiset palvelut. Väestörakenteessa on huomioitavaa yli 65-vuotiaiden suuri osuus. Keskusta-alueen uudistuminen jatkuu vilkkaana. Alueella rakennetaan mm. kulttuuritalo vahvistamaan kunnan palveluja ja lisäämään keskusta-alueen vetovoimaa. Myös asuntorakentaminen tulee jatkumaan ripeänä. Keskustan kaupallisia palveluja kehitetään. Muutokset palvelutarpeessa Kirkonkylällä Kirkonkylän palveluvarustus on hyvällä tasolla. Rakentaminen jatkuu voimakkaana painottuen lähinnä kerrostaloasumiseen. Ikärakenteen painottuminen ikääntyneempään väestöön jatkuu myös tulevaisuudessa. Alueella investoinnit painottuvat olemassa olevan varustuksen kunnossapitoon, mutta myös uutta varustusta rakennetaan. 18

19 4) Raudanmaa, Raikku ja Vehoniemi Alueen väestö Kuvio 10: Alueen väestö v. 2001, 2005 ja 2009 Kuvio 11: Alueen väestönmuutos v

20 Alueen kehittyminen Väestömäärä alueella oli vuoden 2009 lopussa 1710 asukasta. Kasvua on viime vuosina ollut keskimäärin 17 asukasta vuodessa. Eniten ovat lisääntyneet yli 60-vuotiaiden ikäryhmät. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan haja-asutusta pyritään hillitsemään. Alueen kasvu kohdistetaan kyliin, Kautialaan ja Raikkuun. Alueen palvelut ja kehittämiskohteet Alue on pääosin harvaan asuttua aluetta. Palveluihin (koulut) on suhteellisen pitkät matkat, aluetta halkovat suuret järvet. Maltillista rakentamista kylissä. Muutokset palvelutarpeissa alueella Alueella ei ole odotettavissa lasten määrän kasvua. Palveluverkon tiivistäminen edellyttää alueen kyläkoulujen lakkauttamista. 5) Ruutana, Suinula, Haviseva ja Lihasula Alueen väestö Kuvio 12: Alueen väestö v.2001, 2005 ja

21 Kuvio 13: Alueen väestönmuutos v Alueen kehittyminen Kangasalan pohjoisosan asukasmäärä vuoden 2009 lopussa oli Viime vuosina kasvu on ollut noin 60 asukasta vuodessa. Eniten ovat kasvaneet alle 4-vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmät. Rakennesuunnitelman mukaan Ruutanan alueen väestömäärän kasvu vuoteen 2030 mennessä ei ylitä 1000 asukasta. Siihen liittyvälle Tarastenjärven työpaikka-alueelle Kangasalan ja Tampereen puolella oletetaan syntyvän satoja työpaikkoja, mikä lisää lähinnä kaupallisten palveluiden kysyntää alueella. Suinulan alueelle ohjataan maltillista kehittymistä. Hajarakentamista pyritään hillitsemään. 21

22 Kuvio 14: Ruutanan alueen palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä) Alueen palvelut ja kehittämiskohteet Ruutanan aluetta kehitetään maltillisella rakentamisella palveluverkon kapasiteetti huomioiden. Alueella pyritään tehokkaan kokoisiin palvelukeskittymiin. Palvelutarpeen muutokset alueella Rakentamisen hallitusta nopeudesta johtuen nykyiset ja suunnitellut investoinnit pysyvät käytössä. Tarvetta voidaan ohjailla maa- ja lupapolitiikalla. Lasten palvelujen tarve on kasvavaa johtuen alueen väestön muutoksesta. 22

23 6) Ohtola, Haapaniemi ja Kuohenmaa Alueen väestö Kuvio 15: Alueen väestö v. 2001, 2005 ja 2009 Kuvio 16: Alueen väestönmuutos v Alueen kehittyminen Alueen asukasmäärä vuoden 2009 lopussa oli 808. Viime vuosien väestönkasvu on ollut noin 10 henkeä vuodessa. Voimakkaimmin ovat kasvaneet alle 4-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmät. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan haja-asutusta pyritään hillitsemään. Alueen kasvu kohdistetaan kyliin. 23

24 Alueen palvelut ja kehittämiskohteet Ei merkittäviä muutoksia väestörakenteessa eikä palveluissa. Maltillista rakentamista. Palvelutarpeen muutokset alueella Liuksialan koulu (kuuluu Kirkonkylän alueeseen) palvelee alueen kouluna. 7) Sahalahti ja Kuhmalahti Sahalahden alueen väestö Kuvio 17: Sahalahden väestö v ja 2009 Kuvio 18: Sahalahden väestönmuutos v

25 Kuvio 19: Kuhmalahden väestö v. 2001, 2005 ja 2009 Kuvio 20: Kuhmalahden väestönmuutos v Sahalahden ja Kuhmalahden alueen kehittyminen Sahalahden väestömäärä vuoden 2009 lopussa oli 2348 ja Kuhmalahden Kasvua on ollut viime aikoina noin 10 henkilöä vuodessa. Kasvu on kohdistunut lapsiperheiden ikäluokkiin. Rakennesuunnitelma ei kohdista alueelle kehittämistoimia. Sahalahden ja Kuhmalahden väestömääriin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia 25

26 Kuvio 21: Sahalahden palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä) 26

27 Kuvio 22: Kuhmalahden kirkonkylän palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet. (merkitty karttaan ruskealla värillä) 27

28 Kuvio 23: Kuhmalahden Pohjan palvelut ja suunnitellut rakentamisalueet (merkitty karttaan ruskealla värillä). Sahalahden ja Kuhmalahden alueen palvelut ja kehittämiskohteet Tuetaan maltillista asuntojen lisärakentamista tukemaan kylien kehittymistä palvelukyliksi. Palvelutarpeen muutokset Sahalahdella ja Kuhmalahdella Suunniteltujen investointien ja muutosten jälkeen alueen palveluvarustus on kohtuullisella tasolla. Jatkossa kunnossapitoa ja alueen väestökehityksen seuraamista. Alueen kyläkoulut, Lahdenkulma ja Vilpeilä, lakkautetaan, koska oppilasmäärä ei riitä ylläpitämään nykyistä kouluverkkoa. Alueen kirjastot säilytetään, koska käyttäjämäärät ovat suuret ja etäisyydet kuntakeskukseen pitkät. Sahalahden kirjasto vaatii investointeja. Esitetään kirjaston siirtoa Sahalahden entisen kunnanviraston tiloihin. Kuhmalahden kirjasto on hyvässä kunnossa. Tavoitteena on kirjastojen kehittäminen monipuolisia palveluja tarjoaviksi kuntalaisten kohtaamispaikoiksi. 28

29 5. KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Palvelukeskittymät o periaatteena arjen sujuvuus o tavoitteena sekä toiminnallinen että tilallinen hyöty o palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kunnan tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, kuntakeskuspalveluihin ja seutukunnallisiin palveluihin o pyritään edistämään yksityisten ja julkisten palvelujen synergiaa o epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi o palveluverkko rakentuu keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen 2. Perusopetus ja varhaiskasvatus o varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tuetaan myös tilaratkaisuilla toiminnot sijoitetaan tulevaisuudessa samaan rakennukseen tai vähintään samaan pihapiiriin o uusien tilojen suunnittelussa huomioidaan myös aamupäivä- ja iltapäivähoidon tarvitsemat tilat sekä mahdollinen yhteiskäyttö muiden tilojen kanssa o kouluyksiköiden kokoa kasvatetaan (seudullisen selvityksen suositukset ja mahdollisen opetussuunnitelmauudistuksen vaikutukset) - toimivan koulun minimikokosuositus 50 oppilaan ja kolmen opettajan koulu o koulut rakennetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäiskouluiksi. Seudullinen suositus yhtenäiskoulun minimikooksi on 540 oppilasta o päivähoitoyksiköiden koko pyritään pitämään seudun linjaamalla tasolla - uusien päivähoitoyksiköiden minimikokosuositus vähintään 100-paikkainen päiväkoti. Pienistä epätaloudellisista päivähoitoyksiköistä luovutaan, korvaavat tilat uusien investointihankkeiden yhteydessä 3. Ikäihmisten palvelut o palvelurakennetta kehitetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti o kotona asumista tuetaan kotihoidon ja lähipalvelujen avulla (kaupalliset palvelut, neuvola, korttelikerhot) o vanhusten palveluasumista keskitetään; kehitetään Pikonlinna-Riku aluetta, Jalmarin Kodon toimintaa ja aluetta, Maijalan palvelutaloa ja sen ympäristöä sekä Pentorinteen vanhainkotia ympäristöineen 4. Kehitysvammaisten palvelut o uudet asumis-, työ- ja päivätoimintayksiköt sijoitetaan muun asutuksen yhteyteen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja siten, että palvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää kunnan muuta palvelurakennetta 29

30 5. Terveyspalvelut o kokoaikaisia lääkäripalveluja vain isoimmilla sivuterveysasemilla, suosituksena väestöpohja, joka edellyttää vähintään kolmen lääkärin työpanosta o neuvolapalvelut lähipalveluina o keskusterveysaseman toimintaa kehitetään ja palveluja keskitetään o Vatialan ja Suoraman alueiden terveyspalveluja yhdistetään huomioiden alueiden nykyinen ja tuleva kasvu o suun terveyspalveluja keskitetään keskusterveysasemalle ja 2-3 muulle terveysasemalle 6. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut o kirjasto säilyy lähipalveluna ja tarjoaa monipuolisia ja esteettömiä palveluja ja tiloja kaikenikäisille muuntautuvissa tiloissa: keskeisimpänä riittävät aukioloajat, tiloja opiskeluun, työskentelyyn, kokoontumiseen ja hiljaisuuteen sekä mahdollisuus turvalliseen olemiseen, viihtymiseen ja ihmisten kohtaamiseen o kirjastojen, nuorisopalvelujen, koulujen ja päiväkotien sijoittaminen siten, että tilojen yhteiskäyttö ja yhteinen palvelujen suunnittelu mahdollistuvat o mahdollisuuksia kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen edistetään o nuorisotilat keskitetään suurimmille asuin- ja kasvualueille o vapaa-aika- ja leirikeskusten kehittämisellä tuetaan koulujen ja päiväkotien sekä paikallisten järjestöjen toimintaa o kunnassa pyritään selkeisiin liikuntapaikkakeskittymiin o kunnan ylläpitämiä pallokenttiä, uimarantoja, leikkikenttiä, puistoja ja muita viheralueita on käytettävissä oleviin hoitoresursseihin nähden liikaa, ja alueiden määrä kasvaa uusien asuinalueiden rakentamisen myötä. Parhaillaan tekeillä olevassa Viheralueohjelmassa selvitetään tarkoituksenmukainen palveluverkko, ja mahdollisista kenttien tai muiden alueiden lakkauttamisesta tai siirtämisestä kylätoimikuntien hoidettavaksi päätetään ohjelman hyväksymisen yhteydessä 7. Virastopalvelut o virastopalvelut keskitetään yhteen toimipisteeseen kuntakeskukseen 8. Tukipalvelut o tukipalveluiden tehokas järjestäminen edellyttää tiivistä palveluverkkoa ja riittävää yksikkökokoa o ateriapalvelut: keittiöverkoston keskittäminen suurempiin alueellisiin yksiköihin o investointien sijoittuminen tehokkaan tuottamisen näkökulmasta o elinkaarimallin hyödyntäminen o energiatehokas toimintamalli 30

31 31

32 PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Liite 1 Palveluverkon toimenpideohjelma Val

33 1. PALVELUVERKON TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE Palveluverkon kehittämislinjauksia toteutetaan seuraavien viiden vuoden aikana seuraavan toimenpideohjelman mukaisesti: 1. Perusopetus ja varhaiskasvatus Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimipisteiden kokoja pyritään kasvattamaan ja karsimaan pienet ja epätarkoituksen mukaiset yksiköt pois. Koulujen osalta tämä tarkoittaa koulujen laajentamista vastaamaan kasvavaa oppilasmäärää. Päiväkotien osalta ryhmiksistä ja vuokratilaratkaisuista pyritään eroon. Päiväkodit rakennetaan suuriksi yksiköiksi keskeisille paikoille. Koulut Huutijärven koulun laajentaminen v Laajentamisen myötä uudet tilat Raikun ja Kautialan koulujen oppilaille Päiväkotirakennus laajennuksen yhteydessä Kh : Huutijärven koulua laajennetaan siten, että se palvelee myös tulevaisuudessa kasvavaa oppilasmäärää. Kh : Huutijärven koulua laajennetaan alueen oppilasmäärän tarpeita vastaavasti. Raikun koulun lakkauttaminen v Yksikkökoko jäänee alle seudullisen linjauksen Ei ole odotettavissa, että alueella lasten määrä kasvaisi Merkittävä osa koulun oppilaista kuljetetaan nykyiselläänkin kouluun Peruskorjaustarve (mm. lämmitysjärjestelmän uusiminen) Yksikkökustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin suuremmissa yksiköissä (liite 2: koulujen yksikkökustannusten vertailu) Kh : Raikun koulu lakkautetaan syyslukukauden alusta v Kh : Raikun koulua ei lakkauteta. Raikun koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Kautialan koulun lakkauttaminen v Yksikkökoko jää selvästi alle seudullisen linjauksen Ei ole odotettavissa, että alueella lasten määrä kasvaisi Merkittävä osa koulun oppilaista kuljetetaan nykyiselläänkin kouluun Peruskorjaustarve (mm. lämmitysjärjestelmän uusiminen) Yksikkökustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin suuremmissa yksiköissä (liite 2: koulujen yksikkökustannusten vertailu) Kh : Kautialan koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Kautialan koulun oppilasmäärän kehitys kohti seudullisesti hyväksyttyä tavoitetta tarkistetaan neljän vuoden kuluttua. 2

34 Kh : Kautialan koulua ei lakkauteta. Kautialan koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Sariolan koulun laajentaminen v Laajentamisen myötä uudet tilat Lahdenkulman ja Vilpeilän koulujen oppilaille Kh : Sariolan koulua laajennetaan siten, että se palvelee myös tulevaisuudessa kasvavaa oppilasmäärää. Kh : Sariolan koulua ei laajenneta. Lahdenkulman koulun lakkauttaminen v Yksikkökoko jää selvästi alle seudullisen linjauksen Ei ole odotettavissa, että alueella lasten määrä kasvaisi Merkittävä osa koulun oppilaista kuljetetaan nykyiselläänkin kouluun Yksikkökustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin suuremmissa yksiköissä (liite 2: koulujen yksikkökustannusten vertailu) Peruskorjaustarve suurin ja kiireellisin kyläkouluista Kh : Lahdenkulman koulu lakkautetaan syyslukukauden alusta v Kh : Lahdenkulman koulua ei lakkauteta. Lahdenkulman koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Vilpeilän koulun lakkauttaminen v Yksikkökoko jää selvästi alle seudullisen linjauksen Ei ole odotettavissa, että alueella lasten määrä kasvaisi Merkittävä osa koulun oppilaista kuljetetaan nykyiselläänkin kouluun Peruskorjaustarve Yksikkökustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin suuremmissa yksiköissä (liite 2: koulujen yksikkökustannusten vertailu) Kh : Vilpeilän koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Vilpeilän koulun oppilasmäärän kehitys kohti seudullisesti hyväksyttyä tavoitetta tarkistetaan neljän vuoden kuluttua. Kh : Vilpeilän koulua ei lakkauteta. Vilpeilän koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Uuden yhtenäiskoulun ja liikuntahallin (+päiväkoti) rakentaminen Kortekummun alueelle v , myös muut sijoitusvaihtoehdot vielä selvittelyssä Suoraman koulun ja Tursolan koulun tilat eivät riitä alueen tarpeisiin Suorama on yksi täydennysrakentamisen painopiste Ratkaisu helpottaa Vatialan koulujen tilannetta Päiväkotirakennus samaan pihapiiriin Yleiskaavatarkastelu Uuden lukion rakentaminen Pikkolan alueelle aloitettu syksyllä 2010 Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus vuosina

35 Pohjan koulun peruskorjaus vuosina Koulujen ja päiväkotien tilajärjestelyitä: Vatialan koulun piha-alueen päiväkoti Oravanpesä koulu- ja iltapäivähoidon käyttöön - edellyttää korvaavien tilojen rakentamista päivähoidolle ja esiopetukselle Ruutanan koulun yhteydessä oleva Ruusutarhan päiväkoti koulukäyttöön edellyttää korvaavien tilojen rakentamista päivähoidolle ja esiopetukselle Oppilaaksiottoalueiden tarkistaminen Tehdään tarpeen mukaan, jotta oppilaat saadaan sijoitettua kouluihin tarkoituksenmukaisesti Päiväkodit Vatialan päiväkodin laajennus (3 osastoa) nykyisen kirjaston ja nuorisotilan tiloihin v Ratkaisu korvaa Latoniityn tilapäistilan (2 osastoa) eli tuo lisäpaikkoja vain yhden päiväkotiosaston verran Uuden 6-osastoisen päiväkodin rakentaminen Vatialaan 2013, jolloin Oravanpesä vapautuu koulun ap/ip-toimintaan Sahalahden päiväkodin peruskorjaus v Mahdollistaa Lahdenkulman ryhmiksen lakkauttamisen Sahalahden nuorisotoimelta ja kirjastolta vapautuvat tilat päivähoitokäyttöön, jolloin päivähoito voidaan keskittää kahteen/kolmeen toimipisteeseen. Järjestely mahdollistaa Lahdenkulman ryhmiksen lakkauttamisen sekä avoimen varhaiskasvatuksen aloittamisen alueella. Ruutanan uusi päiväkoti (6/8 osastoa) Ruutanan koulun läheisyyteen v Korvaa Laureenin tilapäistilat (3 osastoa) ja Viserryskujan tilat (1 osasto) Tarve 8-osastoiselle päiväkodille ja esiopetukselle, mikäli Ruusutarhan päiväkoti otetaan koulukäyttöön Liuksialan päiväkoti/esiopetustilat (6 osastoa) v Sijoituspaikka Liuksialan koulun tontti Mahdollistaa Kontin päiväkodin sulkemisen ja tiloja voidaan tarjota yksityiselle päiväkodille Vapauttaa paikkoja Keskustan alueelle Liuksialan koululta puuttuu esiopetustilat. Koulun laajennuksen yhteydessä rakennetut esiopetustilat on jouduttu ottamaan erityisopetuksen tiloiksi. Huutijärven uusi päiväkoti (5 osastoa) v koulun laajennuksen yhteyteen Korvaa Herttualan päiväkodin (3 osastoa) ja Myllyn ryhmiksen (10 lasta) Kalliit vuokratilat Herttualassa: vuosivuokra yli euroa (vastaavat tilat kunnan omissa tiloissa maksavat noin euroa vuodessa) 4

36 Myllyn ryhmis kallis: tiloissa ei saa olla kuin 10 lasta yhtä aikaisesti (palo- ja pelastusmääräykset) ja 3 kasvatushenkilöä (päiväkodissa resurssi riittää 22 lapsen hoitoon) Alueella on tarve myös esiopetustiloista. Uuden 6-osastoisen päiväkodin rakentaminen joko Kortekummun alueelle yhtenäiskoulun yhteyteen tai Suoraman alueelle v Nauhataajaman tiivistäminen ja väestönkasvu edellyttävät uutta yksikköä Päiväkodin oikealla sijoituksella voidaan vastata kattavasti eri kunta-alueiden päivähoitotarpeisiin Pasintien päiväkotitilat ovat vuokratiloissa. Tiloissa toimii tällä hetkellä Suoraman alueen avoin varhaiskasvatustoiminta. Uudet tilat varhaiskasvatustoiminalle uusien investointien yhteydessä Kuntakeskuksessa säilytettävä jatkossakin vähintään 3 osastoinen päiväkoti. Lisäksi päivähoidon tiloihin pitää tehdä erityyppisiä pienempiä muutoksia, jotta tilat vastaavat tarpeita. 2. Ikäihmisten palvelut Maijalan palvelutalon laajennus yhteistyössä Taloherttuan kanssa v Pentorinteen vanhainkodin peruskorjaus ja muutostyö v Rikun ryhmäkoti 2 Rekola-kodon pihapiiriin v Sahalahden palvelukeskus v Kehitysvammaisten palvelut Esitetyillä toimenpiteillä valmistaudutaan kehitysvammahuollon rakennemuutoksen toteuttamiseen valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti Kehitysvammaisten paikkainen asumisyksikkö Kaarinankotien läheisyyteen yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa vuonna x15 paikkainen asumisyksikkö Suoraman-Vatialan alueelle yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa vuonna 2014 Päivä- ja työtoimintakeskus vuonna 2012 nauhataajamaan tai nykyisten tilojen saneeraus ja laajennus 4. Terveyspalvelut Terveyspalveluja keskitetään keskusterveysasemalle ja muutamaan muuhun riittävän isoon terveysasemaan. Keskusterveysaseman laajennus- ja peruskorjaushanke v mahdollistaa toimintojen keskittämisen ja asukasmäärän kasvusta johtuvan lisätilatarpeen o Palvelujen keskittäminen edellyttää keskusterveysaseman laajentamista o Erityisesti päivystyksen tilat vaativat uudelleenjärjestelyjä ja laajentamista 5

37 Vatialan terveysaseman laajennus v , tiloihin siirtyy Suoraman alueen terveyspalvelut neuvolatoimintoja ja kouluterveydenhoitoa lukuun ottamatta. Myös Suoraman alueen lääkäripalveluja siirretään keskusterveysasemalta Vatialaan. Suun terveyspalveluita keskitetään: välinehuollon ja muiden tukipalvelujen järjestäminen sekä henkilöstön ja tilojen käyttö tehostuu: o Kirkkoharjun koulun hammashoitola lakkautetaan vuoden 2011 alussa o Pikkolan koulun hammashoitola, kun korvaavat tilat saadaan keskusterveysasemalle v o Suoraman hammashoitola, kun Vatialan terveysasemaa laajennetaan v o Sahalahden ja Kuhmalahden suun terveyspalvelut yhdistetään samaan yksikköön pidemmällä aikavälillä 5. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Toimintoja sopeutetaan vastaaman henkilöstöresursseja. Pyritään säilyttämään palvelun laatu mahdollisimman korkealla tasolla. Nuorten palvelut Vatialan uudet nuorisotilat v Nykyiset tilat päiväkodin käyttöön v.2011 Tilapäistilat vuokrataan Lentolan alueelta v Uudet tilat mahdollisesti sijoittuvat ns. Tehokaasun rakennukseen vuokratiloihin Suoraman nuorisotilat siirretään Vatialan uusiin tiloihin Ratkaisulla saadaan keskitettyä toimintaa ja siten taattua henkilökunnan resursointi tiloihin nähden Suoraman koulun yhteyteen suunnitellut tilat siirretään opetuskäyttöön Ruutanan nuorisotilakysymys Seisakkeen tila on yksin nuorisotoimintaan iso ja kallis ylläpidettävä. Osaan tilasta tulisi saada pysyvät vuokralaiset tai myydä kiinteistö ja vuokrata siitä nuorisotyön tarvitsema tila tai löytää/rakentaa uudet tilat Nuoriso- ja kokoontumistilan tarve alueella kuitenkin suuri Aseman monitoimitalolla ei kunnan järjestämää nuorisotilatoimintaa Tila kuitenkin erittäin tarpeellinen alueen asukkaille ns. kylätalona Talo myydään, kun uudet nuorisotilat saadaan Kortekummun yhtenäiskoulun yhteyteen Kirjasto ja kulttuuripalvelut Vatialan kirjaston uudet tilat vuokrataan mahdollisesti ns. Tehokaasun rakennuksesta v Nykyiset tilat päiväkodin käyttöön syksyllä v Tilapäiset tilat vuokrataan Lentolan alueelta 6

38 Suoraman kirjaston peruskorjaus- ja muutostyö Lähivuosina tarve vähintään asiakaspalvelupisteremontille ja tilojen uudelleen järjestelyille Henkilöstömäärä liian pieni kirjaston toimintavolyymiin suhteutettuna Kh : Suoraman kirjaston osalta seurataan Vatialan kirjaston tilapäisiin tiloihin siirretyn kirjaston käyttöä ja ratkaisu Suoraman kirjaston kohtalosta tehdään tämän jälkeen. Sahalahden kirjaston tilat siirretään kunnanviraston yläkertaan v Nykyiset tilat eivät vastaa asiakasmäärä ja tarpeita Virastolle on vaikeaa osoittaa muuta käyttöä Kulttuuritalon rakentaminen keskustaan v Kulttuuritalon markkinoinnista ja sisällöstä vastaamaan palkataan tai ostetaan asiantuntija Kulttuuritalon profiilin pitää olla korkealla Vaihtuva näyttely- ja tapahtumatoiminta lisää koko keskustan vetovoimaisuutta Liikunta ja vapaa-aika Panostetaan erityisesti liikuntapaikkakeskittymiin; Pikkolan liikuntapuisto, Kyötikkälän/Suoraman alue (urheilukeskus) ja Pitkäjärven/Vatialan alue Pikkolan urheiluhallin peruskorjaus v Lähiliikuntapaikat / monitoimiareenat keskitetään koulujen yhteyteen. Muiden ulkoliikuntapaikkojen osalta ratkaisut tehdään Viheralueohjelman hyväksymisen yhteydessä Kuhmalahden liikuntahalli v Latu- ja liikuntareittejä kehitetään edelleen pitkäjänteisesti Uimarantojen kehittämisessä panostetaan EU-rantoihin (Vesaniemi ja Liuttu), muiden rantojen osalta ratkaisut tehdään Viheralueohjelman hyväksymisen yhteydessä Leikkikenttien, venerantojen ja matonpesupaikkojen osalta palveluverkon mahdollisesta supistamisesta päätetään Viheralueohjelman hyväksymisen yhteydessä 6. Virastopalvelut Pidemmällä aikavälillä virastopalvelut keskitetään yhteen toimipisteeseen Kytkeytyy kuntakeskuksen uudistamishankkeen jatkoon 7

39 7. Tukipalvelut Logistiikan ja tukipalvelujen optimointi huomioidaan jo kaavoitusvaiheessa Keskitetään toimintaa energiatehokkaisiin tilaratkaisuihin (ei öljy- tai sähkölämmitystä) Palveluverkon kehittämissuunnitelma ohjaa tuotantoa ja sen suunnittelua Keittiötoimintoja keskitetään alueittain; Sahalahti/Sariola, Huutijärvi; Pikkola, Suorama, Vatiala/Pitkäjärvi ja Kuhmalahti. Ruokailutiloja kehitetään monipalvelutiloiksi (esim. aamu- ja iltapäivätoimintaa palveleviksi). Henkilökunnan tarvetta määrittelevät seuraavat suuntaa antavat esimerkit: o valmistuskeittiö (yli 400 ruokailijaa)/1 hlö/pv/ ateriaa o palvelukeittiö/1 hlö/pv/ ateriaa o koulu 1760 m2 (Ruutana)/1 siivoojaa tai laitosapulaista/pv o päiväkoti/6 osastoa/1,8 siivoojaa tai laitosapulaista/pv o 4-7 kiinteistöä (riippuen kiinteistön koosta, sijainnista ja teknisestä tasosta)/talonmies o oppilasta/toimistosihteeri 8

40 PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Liite 2 Tilastoaineisto Val

41 a) Alakoulut Kuvio 1: Alakoulujen oppilasmäärät Kuvio 2: Alakoulujen nettokustannukset 2

42 12 000, , , , , ,00 0,00 Kuvio 3: Alakoulujen kustannukset per oppilas Kuvio 4: Oppilasmäärät syntyneet alakouluittain 3

43 Kuvio 5: Oppilasennuste kouluittain b) Yläkoulut ja lukio Pikkola Pitkäjärvi Sariolan yläkoulu Lukio Kuvio 6: Yläkoulujen ja lukion oppilasmäärät 4

44 Pikkola Pitkäjärvi Sariolan yläkoulu Lukio Kuvio 7: Yläkoulujen ja lukion nettokustannukset Pikkola Pitkäjärvi Sariolan yläkoulu Lukio Kuvio 8: Yläkoulujen ja lukion kustannukset per oppilas 5

45 Vatialan päiväkoti Pikkolan päiväkoti Tursolan Päiväkoti Pasintien päiväkoti Huutijärven päiväkoti Ruutanan päiväkoti Rikun päiväkoti Suoraman päiväkoti Päiväkoti Pellavat Päiväkoti Kontti Oravanpesän päiväkoti Nattarin päiväkoti Paatialan ryhmis Lahdenkulman ryhmis Ilolan ryhmis Ruusutarhan päiväkoti Latoniityn päiväkotitilat Laureenin päiväkotitilat Sahalahden päiväkoti Liutun päiväkoti Omenatarhan päiväkoti Vesaniemen päiväkoti Myllyn ryhmis Viserryskujan päiväkoti Pajupillin päiväkoti Harjunsalon päiväkoti c) Päivähoito Kuvio 9: Päiväkotien lapsimäärät 6

46 Vatialan päiväkoti Pikkolan päiväkoti Tursolan Päiväkoti Pasintien päiväkoti Huutijärven päiväkoti Ruutanan päiväkoti Rikun päiväkoti Suoraman päiväkoti Päiväkoti Pellavat Päiväkoti Kontti Oravanpesän päiväkoti Nattarin päiväkoti Paatialan ryhmis Lahdenkulman ryhmis Ilolan ryhmis Ruusutarhan päiväkoti Latoniityn päiväkotitilat Laureenin päiväkotitilat Sahalahden päiväkoti Liutun päiväkoti Omenatarhan päiväkoti Vesaniemen päiväkoti Myllyn ryhmis Viserryskujan päiväkoti Pajupillin päiväkoti Harjunsalon päiväkoti , , , , , , , ,00 0,00 Kuvio 10: Päiväkotien kustannukset vuodessa per lapsi (Latoniityn ja Laureenin päiväkotien kustannukset ovat osalta vuotta, Sahalahden, Liutun ja Vesaniemen päiväkodeissa on iltahoitoa, Harjunsalossa vuorohoitoa ja Omenatarhan, Viserryskuja, ja Pajupillin päiväkodeissa sekä Myllyn ryhmiksessä on eritysryhmiä.) 7

47 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET KOULUITTAIN, TP2009 (oppilasmäärä tilastointipäivänä ) Koulu Luokat Oppilas- Nettokustan- /oppilas Ulkoiset kustan- /oppilas Sisäiset kustan- /oppilas määrä nukset kaikki, nukset netto, nukset netto, Vatialan koulu E Suorama Ruutana E Haviseva Huutijärvi Sariolan alakoulu E Kirkkoharju Liuksiala Raikku E Vilpeilä Lahdenkulma E Kautiala E Tursolan koulu* E Vatialan koulu, vammaisop. E Pikkola Pitkäjärvi Sariolan yläkoulu Lukio * Tursolan koulu aloitti toimintansa Liuksialan koulussa on kuntouttavaa erityisopetusta 2 ryhmää. Pikkolan koulussa on toiminnallista erityisopetusta (OmaUra) 2 ryhmää. Taulukko 1: Oppilaskohtaiset kustannukset

48 Oppilasennuste 1-6 vuosiluokat kouluittain Vuosi Vatiala Suorama Ruutana Haviseva Huutijärvi Sariola Kirkkoharju Liuksiala Raikku Vilpeilä Lahdenkulma Kautiala Taulukko 2: Oppilasennuste kouluittain

49 PÄIVÄKOTIKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET, TP2009 ( tilastointipäivänä ) Päiväkoti Ryhmät Lapsimäärä Nettokustannukset / vuosi /lapsi Vatialan päiväkoti ,00 Pikkolan päiväkoti ,00 Tursolan Päiväkoti ,00 Pasintien päiväkoti ,00 Huutijärven päiväkoti ,00 Ruutanan päiväkoti ,00 Rikun päiväkoti ,00 Suoraman päiväkoti ,00 Päiväkoti Pellavat ,00 Päiväkoti Kontti ,00 Oravanpesän päiväkoti ,00 Nattarin päiväkoti ,00 Paatialan ryhmis ,00 Lahdenkulman ryhmis ,00 Ilolan ryhmis ,00 Ruusutarhan päiväkoti ,00 Latoniityn päiväkotitilat ,00 Aloitt Laureenin päiväkotitilat ,00 Aloitt Sahalahden päiväkoti ,00 Iltahoito Liutun päiväkoti ,00 Iltahoito Omenatarhan päiväkoti ,00 3 erit. ryhmää Vesaniemen päiväkoti ,00 Iltahoito Myllyn ryhmis ,00 Allergiaryhmä Viserryskujan päiväkoti ,00 1 erit.ryhmä Pajupillin päiväkoti ,00 1 erit.ryhmä Harjunsalon päiväkoti ,00 Vuorohoito Taulukko 3: Päiväkotikohtaiset kustannukset

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 1 Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 21.2.2011 2 Sisältö 1. Ohjelman tarkoitus 3 2. Lähtökohdat ja tavoitteet 3 3. Maankäytön toteuttamisohjelma 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA FCG Finnish Consulting Group Oy Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA Raportti 137-P14421 7.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 7.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus 1 JOHDANTO Toukokuussa 2014 Hyvinkään opetuslautakunta päätti palauttaa sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys 2025

Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys 2025 Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys 2025 Luonnos 20.5.2015 1 Sisällys 1 Palveluverkkoselvityksen lähtökohdat... 4 2 Nykytilanteen kuvaus... 6 2.1 Varhaiskasvatus... 6 2.2 Opetus... 6 2.3 Vapaa-aikapalvelut...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot