ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy on hakenut Asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis keskuk sel ta, ARA:lta, korkotukilainaa vanhuksille ja muis ti sai rail le tar koi te tulle palvelutalolle, joka rakennetaan entisen ara va vuok ra ta lon paikalle osoittee seen Särkäntie 20. Hankkeelle on myönnetty ehdollinen lainavaraus, mutta koh teen suun ni telmien ja kustannusten hyväksymishakemus on parhaillaan ARA:n, kä sit te lyssä ja päätös lainasta tehtäneen toukokuussa. Urak ka kil pai lut sekä uudesta ra ken nuk ses ta että vanhan rakennuksen purkamisesta on pi det ty. Vanhan raken nuk sen purkamisen on suunniteltu alkavan huh ti kuus sa ja uuden ra kenta mi sen kesäkuussa Rakentaminen kestää noin 12 kk. Osana tervehdyttämissuunnitelmaa Oriveden Kotikoivu Oy on lisäksi ha kenut pur ku lu paa, purkuavustusta ja rajoitusakordeja kolmeen eri kohteeseen en nen jou lua ja maaliskuussa on tarkoitus jättää hakemus ter veh dyt tä misavus tuk ses ta, jo ka koskee lähinnä rahoitusalijäämiä. Kaikki mainitut valtion tuet yhteensä oli si vat noin miljoona euroa, jos niistä saadaan myönteiset pää tök set. ARA:lta saatiin suullinen ennakkotieto, että purkuavustuksesta olisi tulossa kiel tei nen päätös. Tämä johtuu siitä, että purettavien kohteiden avustusten, ja itse asiassa muiden tervehdyttämiseen liittyvien avustusten, edellytyksenä on, että yhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa. Toisaalta korkotukilainan saami sen edellytyksenä on, että yhtiö on vakavarainen, koska sille tulee valtion täy te ta kaus. Kysymys on siis luottoriskin arvioinnista. Koska hakijayhtiö ei voi ol la molempia yhtä aikaa, oltiin ARA:ssa kallistumassa sille kannalle, et tä jos palvelutalohanke halutaan toteuttaa, ei samaan aikaan voi myöntää tu kea ter veh dyt tä mi seen. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kävivät ARA:ssa neu vot te le mas sa tilanteesta. Neuvottelussa löydettiin kolme ARA:lle kelpaa vaa vaih to eh tois ta ratkaisua: Perustetaan uusi yhtiö, tehdään kohde suoraan kau pun gin omistukseen tai haetaan korkotukilainalle kaupungin ta kaus, jolloin val tion ei tarvitse tehdä vakavaraisuusarviointia.

2 Jos hanke siirretään uudelle yhtiölle tai siirretään kaupungin suoraan omistuk seen näin myöhäisessä vaiheessa, aiheutuisi tästä lukuisia hallinnollisia ja juridisia toimenpiteitä (jo tehtyjen sopimusten siirrot, kiinteistön myynti, tä hän asti syntyneiden kustannusten korvaaminen Kotikoivulle, kau pun gin ta lous ar vi oon tarvittavat määrärahamuutokset, vaikutukset urak ka kil pai luihin ym.), joita ei eh dit täi si kaupungin päätöksentekoprosesseissa tehdä ilman, että toimenpiteet ai heut tai si vat rakennusaikataulun myöhästymisen. Myö häs ty mi ses tä aiheutuisi yli mää räi siä kustannuksia noin euroa/kk ja lisäksi se saattaisi aiheuttaa so pi mus kump pa nei den korvausvaatimuksia myö häs ty mi ses tä syntyneistä kus tan nuk sis ta. Tämän vuoksi selkeästi paras vaihtoehto olisi kaupungin omavelkaisen takauk sen myön tä mi nen korkotukilainalle. Silloin hanke pysyy aikataulussa ei kä li sä kus tan nuk sia tai hallinnollista sotkua synny. Takauspäätös ei heiken nä kau pun ki kon ser nin tasetta tai tunnuslukuja, koska Oriveden Ko ti koivu Oy on konserniyhtiö ja sen ve lat ovat joka tapauksessa osa kaupungin kon ser ni ti lin pää tös tä taloudellisten vastuiden osalta. Normaalisti korkotukilainalle tulee kiinnitysvakuus ja valtion täytetakaus au to maat ti ses ti. Tässä tapauksessa siis haettaisiin kaupungin omavelkaista ta kaus ta koko lai na mää räl le, eikä valtion täytetakausta. ARA:n näkemyksen mu kaan täytetakausvaihtoehto ei ole kunnalle mah dol li nen, mutta vas ta vakuu te na kiinnitykset olisivat tietysti mahdollisia. Kor ko tu ki lai nan myön tämis tä koskevat yleiset ehdot ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. ARA:lle jätettyjen asiakirjojen mukaan Särkäntien hankinta-arvo on euroa. Tästä 30 % rahoitetaan investointiavustuksella ( eur) ja 70 % korkotukilainalla ( euroa). Omistajan oma ra hoi tusosuut ta ei näissä erityisryhmän hankkeissa tarvita. Lainatarjouskilpailun tulokset saadaan vähän ennen kaupunginhallituksen ko kous ta, joten tarkemmat lainaehdot ja lainoittaja esitetään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että se päättää myöntää Oriveden Kotikoivu Oy:lle omavelkaisen takauk sen lai na tar jous kil pai lus sa edullisimman lainatarjouksen antaneelle, enin tään euron lainalle korkoineen ja kuluineen. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon seu raa vaan kaupunginhallituksen kokoukseen , koska kau pun ginhal li tus ei olisi estellisyyksien takia päätösvaltainen tekemään pää tös tä asias ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

3 Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitus on kokouksessaan käsitellyt kor ko tu ki lai na-asiaa ja päättänyt tarjouskilpailun perusteella ottaa lainan Han dels ban ken Oyj:ltä. Laina-aika on 40 vuotta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että se päättää myöntää Oriveden Kotikoivu Oy:lle omavelkaisen takauk sen sen Handelsbanken Oyj:ltä ottaman enintään euron lainal le korkoineen ja kuluineen korkotukilainan laina-ajan loppuun asti (esit teli jän kokouksessa tekemä muutos). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Erkki Jääs kelä, Jussi Ketola ja Matti Koppanen (yhteisöjäävejä) poistuivat es teel li se nä kokouksesta asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuutetut Erkki Jääskelä, Jussi Ketola ja Kaarina Jokinen pois tui vat esteellisinä (yhteisöjäävejä) paikaltaan asian käsittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Varavaltuutettu Risto Viljanen saapui Jussi Ketolan tilalle ko kouk seen tämän pykälän ajaksi. Lisäksi tekninen johtaja Antti Jortikka ilmoitti esteellisyyden (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kaupunginhallitus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Ros silah ti on viikolla 18 ottanut yhteyttä kaupunginjohtajaan ja todennut, että Sär kän tie 20:n tehostetun palveluasumishankkeen valmistelussa ARA:ssa on tultu siihen johtopäätökseen, että hankkeen etenemiseksi suunnitellusti,

4 han ke tulee teh dä suoraan Oriveden kaupungin omistukseen, ei sen ty tär yhtiön. Tämän linjauksen taustalla on se jo aiemmin esillä ollut seikka, että Ori ve den Ko ti koi vu Oy ei voi yhtä aikaa hakea yhtiön talouden ter veh dyt tämi seen tähtääviä keinoja ja samanaikaisesti hakea uutta hanketta, joka edellyt tää vahvaan taloutta. Näin ollen palveluasumishankkeeseen ARA:n in ves toin ti avus tuk sen saa misen kannalta ainoaksi vaihtoehdoksi jää kau pun gin suora omis tus, jotta Orive den Kotikoivu Oy voi saada ARA:lta ta lou ten sa ter veh dyt tä mi seen avustus ta ja Särkäntien kohteelle purkamisavustusta ja mah dol lis ta -akordia. Asias sa tulkinta on ARA:ssa tiukentunut eikä ai em min neuvotelluissa vaihto eh to na esitetty malli, että kaupunki olisi takaajan Ori ve den Kotikoivu Oy:lle, ole mahdollinen. Särkäntien tehostetun palveluasumisen hankkeen toteuttaminen Oriveden kau pun gin taseeseen edellyttää kaupungin lainanoton lisäämistä, mutta ei muu ta kaupungin taloudellista asemaa konsernitarkastelun tasolla eikä vaiku ta kaupungin käyttötalouteen. Hank keen toteuttaminen on tärkeää kaupun gin toiminnan kannalta mikä on selvitetty hankkeen valmistelussa ja tuo hoi to ket ju jen tehostumisen myötä taloudellista sääs töä, kuten talouden ta sapai not ta mis oh jel man yhteydessäkin on linjattu. Lisäksi on huomioitava että uu si hanke, joka on palveluasumisen käyttötarkoitukseen suunniteltu, tulee ole maan kymmeniä vuosia Oriveden ikäihmisen palvelukäytössä. Mikäli han ket ta ei nyt toteuteta tai sitä siirretään, aiheutuu Oriveden kaupungille lisä kus tan nuk sia lähinnä kaupungin sote-kuluihin ja hankkeen ko ko nais kustan nuk set noussevat. Lisäksi ARA:n lainavaraus vanhenee, ellei sitä pe rustel lus ta syystä saada jatkettua. Tällöin palveluasumishankkeen avustuksen saa mi nen pitäisi aloittaa alusta tai toteuttaa hanke ilman ARA:n rahoitusta. Särkäntien yksikön suunnittelua käynnistettäessä syksyllä 2013 tehostetun pal ve lu asu mi sen vaje suositukseen/palvelutarpeeseen oli 24 paikkaa. Li säk si hajasijoitettuna" muissa kunnissa sijaitsevissa yksiköissä oli 15 van hus ta. Näiden tietojen perusteella todettiin, että 39 paikkaa tarvittaisiin mah dol lisim man pian ja vuoteen 2018 mennessä tarvitaan laskennallisesti 7 uutta paik kaa. Samassa yhteydessä on tarkoituksena vähentää Tähtiniemikodista 8 laitospaikkaa, ja näin saataisiin ikäihmisten palvelurakenne laa tu suo si tuk sen tasolle. Ikärakenteen ennusteiden valossa lisäystarpeet vuosina on vain muutamia paikkoja, joten tämä tarve pystytään jär jes tä mään esim. yksilöllisillä maksusitoumuksilla. Vuonna 2025 laskennallisesti paik ko ja tarvitaan 21 lisää ja tällöin tulee harkintaan mahdollisesti te hos te tun palveluasumisen laajentaminen. Tällä perusteella tehostetun pal ve lu asu misen yksikön rakentamiselle on Oriveden kaupungissa pidemmän ai ka jänteen kin tarve, joten Ori ve den Kotikoivu Oy:n suunnittelemaa hanketta ei voi da jättää toteuttamatta. Hankkeen siirtäminen kaupungin vastuulle aikaansaa muutoksia erilaisiin ra ken ta mis so pi muk siin, rahoitukseen ym. Hankkeen etenemisen kannalta ai-

5 ka tau lul li ses ti on perusteltua, että valtuusto tässä vaiheessa tekee pe ri aa tepää tök sen hank keen siirtämisestä Oriveden Kotikoivu Oy:ltä Oriveden kaupun gil le. Asiaan liittyviä yksityiskohtia tuodaan päätettäväksi erillisinä asioina kaupun gin hal li tuk seen. Myös hankkeen kustannusarvio voi vielä tarkentua ai katau lu muu tok sen vuoksi. ARA on myöntänyt ehdollisen varauksen hankeen ra hoit ta miseen. Investointiavustusta on myönnetty 1,5 milj. euroa ja korkotukilainaksi on hyväksytty 3,427 milj. euroa. Hankkeen rakentamisaikataulun vuoksi tulee toteuttamisen siirtämistä koske va valtuuston periaatepäätös tehdä toukokuun kokouksessa, jotta ARA:n ja val tio kont to rin päätöksiä purkuluvasta, purkamisavustuksesta ja -akor dista voitaisiin saada jo ennen kesälomakautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1. hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sen Oriveden Ko tikoi vu Oy:lle vanhuksille ja muistisairaille tarkoitetun palvelutalon, Sär kän tie 20:n, hankkeeseen ehdollisena varauksena myöntämän in vestoin ti avus tuk sen ja kor ko tu ki lai nan siirtämistä Oriveden kaupungille. 2. myöntää kaupunginhallitukselle oikeuden päättää Särkäntie 20:n pal velu ta lon rakentamishank kee seen toteuttamiseen tarvittavista so pi muk sista sekä muista hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittavista erillisistä pää tök sis tä. 3. myöntää kaupunginhallitukselle oikeuden ottaa hanketta koskeva korko tu ki lai na erillisen kilpailutuksen perusteella. 4. että tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston erillisenä asiana, kun tarkennetut yksityiskohdat ovat selvillä. 5. kumota päätöksensä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Erkki Jääs kelä, Jussi Ketola ja Matti Koppanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) ko kouk ses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen, hal lin to joh-

6 ta ja Tuija Peurala ja maankäyttöinsinööri Päivi Valkama olivat asian tun tijoi na paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuutetut Kaarina Jokinen, Erkki Jääskelä, Jussi Ketola, Mat ti Koppanen ja Heik ki Lähteenmäki poistuivat esteellisinä (yh tei sö jääve jä) paikaltaan asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Lisäksi tekninen johtaja Antti Jortikka ja asumispalvelupäällikkö Ve li-pekka Naumanean ilmoittivat esteellisyyden (yhteisöjäävejä) asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi. Merkittiin, että hal lin to joh ta ja Tuija Peurala ja maankäyttöinsinööri Päivi Val ka ma olivat asian tun ti joi na paikalla asian käsittelyn aikana Särkäntie 20 on suunniteltu alun perin Oriveden Kotikoivu Oy:n omis tukseen, mutta Tampereen järjestämien SOTE-palveluiden tarpeisiin. Kau pungin hal li tuk sel le aiemmin selostetuista syistä Särkäntie 20 tehdäänkin Ori veden kaupungin suoraan omistukseen, eikä Oriveden Kotikoivulle ja tämä vaa tii useita päätöksiä vastuiden siirtämiseksi uudelle omistajalle. Valtuusto val tuut ti kaupunginhallituksen päättämään näistä käytännön asiois ta. Asumispalvelupäällikkö on osallistunut kaikkiin suunnittelukokouksiin tai neu vot te lui hin ja ohjannut projektia Kotikoivun toimitusjohtajana ja tilaajan edus ta ja na. HANKKEEN AIEMMAT VAIHEET JA SOPIMUSTEN SIIRTO Hankesuunnittelusopimus Särkäntie 20:n hankesuunnitteluvaiheen rakennuttajakonsultiksi valittiin hie man laajemmalla vuorovaikutteisella ja kustannuksia ennakoivalla konsep til la Fira Oy heidän antamansa tarjouksen perusteella. Suunnitelmia on valmisteltu hankesuunnittelutyöryhmä Fira Oy:n vetämissä ko kouk sis sa kesän ja syksyn 2014 aikana. Työryhmässä oli edustajat Ko tikoi vus ta, rakennuttajakonsultilta, Oriveden kaupungin vanhus- ja vam mais-

7 neu vos tos ta sekä sosiaali- ja terveysjaostosta ja Tampereen kaupungilta, joka vastaa tilojen pal ve lu toi min nan järjestämisestä. Yksi kokouksista pi dettiin Tampereella Kouk ku nie mes sä, jonka toimintaan käytiin samalla tu tus tumas sa. Kokouksissa käytiin ai ka yksityiskohtaisesti läpi vanhuksen päi vä rytmiin kuuluvat tapahtumat, Tam pe reen käytännöt ja nykyiset hoidon ta voitteet palvelutalossa. Ra ken nus lu van käsittelyn yhteydessä myös vanhus- ja vammaisneuvosto antoi lau sun non suunnitelmista ja lausunnot on han kit tu myös kaikilta vi ran omais ta hoil ta. Hankesuunnitteluvaiheen konsultille Fira Oy:lle Kotikoivu maksoi tar jouksen mukaisesti euroa ja lisäksi suunnittelijalle tarjouksen perusteella euroa. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusten rahoittamiseen otet tiin kaupungilta euron väliaikainen laina, joka on maksettava ta kai sin kesäkuussa Kustannus oli tarkoitus rahoittaa kohteelle otettavalla korko tu ki lai nal la, kun rakennushankkeen oma rahoitus saadaan pyörimään. Koska kyseinen euron kustannus ei ollut mukana ra ken nut ta mis so pimuk sen piiriin kuuluvassa rakennusaikaisessa rahoituksessa ja kustannukset on maksanut Kotikoivu, tulee Oriveden kaupungin maksaa se yhtiölle Myös muut hankesuunnitteluvaiheesta johtuvat kulut Kotikoivu las kut taa kau pungil ta. Summa jäänee muilta osin muutamaan tuhanteen eu roon. Fira Oy:n kanssa tehtyä konsulttisopimusta ei tarvitse siirtää kaupungille, sil lä so pi mus vel voit teet on jo hoidettu. Rakennuttamissopimus Rakennuttajakonsultiksi valittiin kesäkuussa 2014 hankintalain mukaisella kil pai lu tuk sel la Suomen Aluerakennuttaja Oy:n (=SARA) ja ARA-asun tojen tuotanto Arttu Oy:n työyhteenliittymä. Rakennuttamissopimukseen kuuluu laajasti sekä tekninen että hallinnollinen valmistelu ARA-hankkeessa sekä rakennusaikainen rahoitus kunnes hankkeen oma rahoitus ja ra ha lii ken ne saadaan liikkeelle. Rakennuttaja hoitaa myös rakennusaikaisen kir jan pi don. Sopimukseen ei kuitenkaan kuulu rakennushankkeen mah dol li ses ti tarvitsema väliaikainen rahoitus. Rakennuttaja ei ole sopimuksen pe rus teel la pystynyt laskuttamaan Kotikoivulta vielä mitään. Rakennuttamissopimus siirretään Oriveden kaupungille sopimukseen teh täväl lä siirtomerkinnällä ja tekemällä päätös sitoutua sen noudattamiseen. KVR-Urakkasopimus FIRA:n vetämän hankesuunnitteluvaiheen tulosten perusteella SARA:n kans sa valmisteltiin KVR-urakalle urakkalaskenta-asiakirjat, joiden ta voittee na oli määritellä suunnittelu- ja laatutavoitteet riittävän tarkasti, jotta urakoit si ja ei pääse pudottamaan toteutusvaiheessa laatutasoa tilaajan kus tannuk sel la. KVR-urakkaan päädyttiin pääasiassa siksi, että se nopeutti to teutus ai ka tau lua.

8 KVR-urakassa rakennusliike jatkaa suunnittelua urakka-asiakirjoissa esi tetys tä arkkitehtisuunnitelmasta ja varusteille määritellystä tavoitetasosta, joten suunnitelma ei ole siinä mielessä lopullinen. KVR-urakoitsija mm. teettää mm. yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat ja LVISA-suunnitelmat. Suun nit te lu ko kouk sia on pidetty koko kevään 2015 ajan kahden viikon välein, mutta kulut sisältyvät urakkahintaan, jonka ensimmäinen erä voidaan las kut taa vasta töiden aloituksen yhteydessä. Urakkakilpailu järjestettiin hankintalain mukaisesti ja urakka-asiakirjat julkais tiin Hilmassa. KVR-urakkakilpailussa edullisimman tarjouksen antoi Peab Oy. Urakkasopimusta ei ole allekirjoitettu, koska ARA:n osapäätöstä ei ole vielä saatu, mutta urakoitsija on omalla riskillään vienyt eteenpäin koh teen valmistelua ja suunnittelua koko kevään sitoutumatta kuitenkaan isom piin hankintasopimuksiin. Hankintalain mukaisen urakkakilpailun tulos siirretään kaupungille mo lemmin puo li sil la kirjelmillä ja sitoutumalla allekirjoittamaan urak ka so pi mus kilpailun voittaneen Peab Oy:n kanssa. Siirrossa on tärkeää todeta, et tä kilpai lu tuk ses sa olleita ehtoja ei muuteta miltään osin. Lainavarauksen siirto ARA:n osapäätöshakemus (=suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen) on jätetty jo helmikuussa 2015, mutta päätöstä ei ole tehty, koska ARA on vaa ti nut hankkeen siirtoa kaupungille. Osapäätös voidaan ennakkotiedon mu kaan tehdä kun kaupunginvaltuuston päätös siirrosta tulee lain voi mai seksi juhannuksen jälkeisellä viikolla. Lainavarauksen siirrosta ja voimassaolon jatkamisesta Oriveden kau pungil le on lähetetty kau pun gin val tuus ton päätöksen perusteella ARA:lle ha kemus Rakennuslupa ja rasitesopimus Ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan Särkäntie 20:n pal ve lu ta lo hankkeel le Samalla myönnettiin myös purkulupa vanhoille ra kennuk sil le. Naapureiden kanssa jouduttiin tekemään rasitesopimus ja mak samaan korvauksia rakennusaikaisesta ja myöhemmästä pysyvästä haitasta (raken ne taan rajaan kiinni). Nämä korvaukset Kotikoivu joutuu las kut ta maan kaupungilta. Rakennuslupaa ja rasitesopimusta ei tarvitse siirtää kaupungille, koska ne liit ty vät kiinteistöön ja rakennuksiin, eikä niiden omistajaan. Lisäkustannusvaatimukset ARA:n esittämä hankkeen omistajan muuttamisvaatimus ja Kotikoivun terveh dyt tä mi seen liit ty vien päätösten kytkeminen toisiinsa on aiheuttanut paljon ylimääräistä hal lin nol lis ta työtä ja muutoksia jo tehtyihin päätöksiin. Pahim pia ovat ol leet säteilyvaikutukset monimutkaiseen kokonaisuuteen ja sen

9 myötä koko pro ses sin hidastuminen, joka puolestaan on aiheuttanut ai ka taulu muu tok sia ja lisäkustannuksia. Kotikoivu on odottanut jo yli 6 kuukautta valtiokonttorin päätöstä pur kuakor dis ta (= aravalainan osittainen anteeksi antaminen). Purkamista ei voi aloit taa ennen tuota akordipäätöstä, koska rakennus on aravalainan va kuu tena. Jos rakennusta ei päästä purkamaan, ei myöskään uuden rakennuksen raken ta mis ta voida aloittaa. Koska näytti ilmeiseltä, että purkuakordihakemuksen käsittely jatkuisi vie läkin pidempään ja oli suuri vaara, että palvelutalon rakentaminen siirtyisi syk syyn, pyydettiin urakosijalta arviota aikataulun siirtymisen kus tan nus vaiku tuk sis ta. Tarjous oli euroa (ALV 0). Lisäksi lisälaskuja odo tet tiin myös purku-urakoitsijalta ja rakennuttajakonsultilta. Purkuakordin määrä maksimissaan olisi ollut vain euroa, joten Orive den Kotikoivu Oy:n hallitus päätti konsernin yhteisen edun nimissä perua akor di ha ke muk sen ja maksaa aravalainan takaisin. Aikataulun vii väs ty misen aiheuttamien kustannusten pienenemisen arvioitiin tuovan suuremmat sääs töt kuin akordista luopumisella voitaisiin saavuttaa. Päätöksen ansiosta pur ka mi nen saattoi alkaa heti ja palvelutalon rakentaminen voisi alkaa jo Neuvottelut uuden aikataulun vaikutuksesta hintaan ovat vielä kes ken. Hankkeen kustannukset, rahoitus ja vuokra ARA:lle helmikuussa jätettyjen hakemusten mukaan hankkeen kus tan nuk set ja rahoitus muodostuvat seuraavasti: KUSTANNUKSET Tontti- ja liittymiskustannukset eur 43 eur/m² Rakennuskustannukset eur eur/m² Hankinta-arvo eur eur/m² (1846 m²) RAHOITUS Investointiavustus (30 %) eur eur/m² Korkotukilaina (70 %) eur eur/m² Hankinta-arvo eur eur/m² (1508 m²) VUOKRA Rahoituskustannukset eur 7,48 eur/m²/kk Hoitomenot eur 4,49 eur/m²/kk Rahastointi (varaus korjauksiin) eur 0,60 eur/m²/kk Hankinta-arvo eur 12,57 eur/m²/kk (1508 m²) Kustannusten ja rahoituksen hyväksymistä tällä rakenteella esitetään edelleen kin ARA:lle, jotta hakemusten käsittelyyn ei tulisi viiveitä, vaikka tiedos sa jo on, että lisäkustannusvaatimuksia aikataulun siirtymisestä on esi tet-

10 ty. Lisäkustannuksiin vaikuttaa eniten se mikä osuus rakentamisesta teh dään talviaikaan. Nämä lisäkustannukset eivät ole vielä tarkasti selvillä ja osapäätöksen muutta mis yri tyk seen liittyy selvä aikatauluriski. Lisäsi osapäätöksestä puut tuu myös tontin hinta, sillä se oli hakemusta tehdessä jo valmiiksi Ko ti koi vun omistuksessa. Tämän vuoksi on ajateltu tässä vaiheessa, että ai ka tau lul le ei enää aseteta lisäpaineita lisämuutoksilla, vaan mahdolliset muutokset kustan nuk siin ja rahoitukseen selvitetään hankkeen valmistuttua tehtävässä talou del li ses sa loppuselvityksessä ja ARA:lta haettavissa ns. lop pu hin ta päätök sis sä. TONTIN HALLINNAN SIIRTÄMINEN Oriveden Kotikoivu Oy omistaa Särkäntie 20:n palvelutalohankkeelle tarkoi te tun kiinteistön ja sen hallinta voidaan siirtää Oriveden kaupungille jo ko myymällä tai ostamalla. Koska tontin hallinta pitää olla siirretty kor ko tu kilai nan saajalle ennen ARA:n lainapäätöstä ja koska ARA:n osa pää tök ses sä ei ole huomioitu tontin kauppahintaa, on tontin vuokraaminen suo si tel tavam pi vaihtoehto. Osaltaan akordihakemuksen perumisen ansiosta tontin hal lin ta voidaan siirtää kaupungille aikaisemmin. Tontin hinta on alueen tonteille määriteltyjen hintojen mukaan eur/k-m². Maankäyttöinsinööri esitti hinnaksi 80 eur/k-m², minkä ARA alusta vas ti hyväksyi. Tontin kerrosalan perusteella ton tin hinnaksi muo dos tuu euroa ja vuokraksi (5 % kaup pa hin nas ta) = euroa/vuosi. Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitus on päättänyt esittää tontin vuokraamista ARA:n hyväksymin ja muuten tavanomaisin ehdoin indeksiin sidotulla euron vuosivuokralla 50 vuodeksi. Kaupungille annetaan vuok ra so pimuk ses sa mahdollisuus lunastaa tontti omaksi ennen vuokra-ajan päät ty mistä. Esityslistan laatimisen jälkeen ARA on ilmoittanut Orivedellä hy väk syt täväk si tontin vuokraksi 70 eur/k-m² (kokouksessa tehty lisäys). Vuokrasopimustekstiä ei ehditty valmistella kokoukseen, joten sopimuksen tar kem mis ta ehdoista sopimiseen täytyy antaa valtuutus kau pun gin joh ta jalle. LAINAN OTTAMINEN Palvelutalohankkeen rahoitus muodostuu investointiavustuksesta (30 %) ja kor ko tu ki lai nas ta (70%). Korkotukilaina kilpailutetaan ja ARA hyväksyy sen lainapäätöksessään korkotukilainaksi, eli myöntää korkotuen ja valtion täy te ta kauk sen. Kaupungille myönnettävälle lainalle ei ole yleensä vaadittu va kuut ta. ARA:lle jätettyjen hakemusten mukaan lainan määrä olisi euroa.

11 Lainan tarkka määrä on mahdollista tietää vasta kun ARA:lta on saatu kustan nus ten hyväksymispäätös. Lopullinen päätös rahoituksesta tehdään itse asias sa vasta taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, kun ARA hyväksyy koh teen loppuhinnan ja haetaan lainapäätöksen muutospäätöstä. Tämän vuok si esitys perustuu hieman pyöristettyyn arvioon. Lainatarjouskilpailun tulokset tiedetään ennen kau pun gin hal li tuk sen kokous ta ja lainan tarkemmat ehdot esitellään kokouksessa. MUUT HALLINNOLLISET SOPIMUKSET Tilin avaaminen Särkäntie 20:n rakennuttamissopimuksen mukaan rakennuttaja vastaa ra kennus ai kai ses ta rahaliikenteestä, eli lainojen nostosta ja laskujen hy väk sy mises tä ja maksamisesta ja huolehtii rakennusaikaisesta kirjanpidosta. Ra kennus ai kai nen kirjanpito yhdistetään kaupungin normaaliin kirjanpitoon muuta mal la taseeseen tehtävällä viennillä kun kohde on valmis ja hallinto on luovutettu tilit tarkastettuna. Tili on avattava Oriveden Seudun Osuus pankkiin, joka kilpailutuksen tuloksen perusteella vastaa kaupungin tileistä. Kotikoivulle avattua tiliä ei voi siirtää, vaan se lopetetaan ja kau pun gil le ava taan uusi tili. Tilitoimistosopimus Rakennusaikaista taloushallintoa varten on avattava tili ja tehtävä ti lin toimis to so pi mus rakennusaikaista hallintoa hoitavan ARA-asuntojen tuotanto Art tu Oy:n alihankkijan Tammerkosken Tilipalvelu Oy:n kanssa. Lisäksi on otet ta va käyttöön Procountor Oy:n sähköinen taloushallintojärjestelmä talous hal lin non ja maksuliikenteen ja kirjanpidon ylläpitämiseksi. Tiliä käy tetään käytännössä konekielisellä linjayhteydellä, mutta tilinkäyttöoikeus tarvi taan lisäksi talousjohtajalle ja kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle. Sopimus voidaan siirtää kaupungille hyväksymällä jo tehty sopimus ja te kemäl lä siihen siir to mer kin tä. Oriveden kaupungille siirrettävä rakennuttamissopimus ja ti li toi mis to so pimus ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä edellä olevan ja kokouksessa annettavan selvityksen tiedoksi. 2. maksaa Oriveden Kotikoivu Oy:lle Särkäntie 20:n tontille suunnitellun pal ve lu ta lo hank keen aiheuttamat hankesuunnittelu- ja val mis te lu kustan nuk set talousjohtajan hyväksymän laskun mukaan, enintään eu roa. Vastaavat kustannukset laskutetaan rakennushankkeelta kun

12 sen rahoitus on saatu nostettua tai tarvittaessa huomioidaan ta lou del lises sa loppuselvityksessä. 3. siirtää Oriveden Kotikoivu Oy:n, SARA Suomen Aluerakennuttaja Oy ja ARA-Asuntojen tuotanto Arttu Oy:n välillä al le kir joi tettu rakennuttamissopimus Oriveden kaupungin vastattavaksi entisin ehdoin. 4. allekirjoittaa KVR-urakkasopimus Peab Oy:n kanssa Särkäntie 20:n ton til le rakennettavasta palvelutalosta Oriveden Kotikoivu Oy:n laa timien kilpailutusasiakirjojen mukaisin ehdoin ja Peab Oy:n kil pai lutuk ses sa antaman tarjouksen mukaisesti. Urakkasopimuksessa ja hinnas sa huomioidaan lisäksi urakkaneuvotteluissa hyväksytyt, laskennan ai ka na suunnitelmiin tulleiden muutosten ja lisätietojen vaikutukset. Lisäksi kaupunki hyväksyy urakkakilpailun jälkeen suun nit te lu kokouk sis sa Oriveden Kotikoivu Oy:n edustajan kanssa sovitut suun nitel ma muu tok set ja täsmennykset sekä aikataulumuutokset. Asumispalvelupäällikkö, rakennuttajapäällikkö ja tekninen johtaja voi vat sopia urakkasopimusten tarkemmasta sisällöstä, sopimus ja suun ni tel ma muu tok sis ta sekä lisä- ja muutostöistä sekä hyväksyä li sätyö tar jouk set. Merkittävistä muutoksista sovitaan kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen kanssa. 5. ARA:lle jätetyt Särkäntie 20:tä koskevat hakemukset korjataan tai siirre tään tarvittaessa Oriveden Kotikoivu Oy:ltä Oriveden kaupungille. 6. Hankkeen kustannusten oleelliset muutokset ja niiden rahoitus kä si tellään vasta taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä, ellei muuta kiireel lis tä tarvetta ilmene. Oriveden kaupunki järjestää mahdollisesti tar vit ta van väliaikaisen rakennusaikaisen rahoituksen. 7. Oriveden kaupunginhallitus päättää vuokrata Oriveden Kotikoivu Oy:ltä vanhusten palvelutalon rakentamista varten osoitteessa Sär käntie 20 sijaitsevan tontin, jonka kiinteistötunnus on ARA:n hyväksymin ja muuten tavanomaisin ehdoin 50 vuodeksi (kokouksessa tehty korjaus) euron vuosivuokralla. Vuok ra sopi muk seen sisällytetään mah dol li suus tontin omaksi lunastamiseen jo en nen vuokra-ajan päät ty mis tä. Kaupunginjohtaja valtuutetaan hyväksymään vuokrasopimus. 8. Päätetään avata Särkäntie 20:n rakennusaikaista rahaliikennettä varten pank ki ti li Oriveden seudun Osuuspankkiin ja antaa tilinkäyttöoikeudet yk sin talousjohtaja Marjatta Liljalle sekä valtuuttaa Tammerkosken Ti li pal ve lu Oy avaamaan tilille tarvittavat konekieliset mak su lii ken ne-

13 yh tey det, joita käyttää Minna Hännikäinen. 9. siirtää Oriveden kaupungin vastattavaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n kans sa allekirjoitettu tilitoimistosopimus hankekirjanpidon jär jes tä mises tä Tammerkosken Tilipalvelu Oy:n kanssa ja ottaa käyttöön Ori veden Kotikoivu Oy:ltä siirtyvä Procountor Oy:n sähköinen ta lous hal linto jär jes tel mä taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon yl lä pi tämi sek si. Valtuutetaan talousjohtaja sopimaan tarkemmista taloushallinnon sopi muk siin liit ty vis tä yksityiskohdista. 10. Lainan ottamisesta tehdään ehdotus kokouksessa. Valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään päätöksen lainan ottamisesta (kokouksessa tehty lisäys). Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-10 hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Erkki Jääs kelä ja Matti Koppanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kaupunginhallitus 250 27.10.2014 Kaupunginhallitus 297 08.12.2014 Kaupunginhallitus 24 02.02.2015 Kaupunginhallitus 51 16.02.2015 Kaupunginhallitus 85 16.03.2015 Kaupunginhallitus 117 13.04.2015 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Aika 09.03.2015 klo 16:00-19:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot