Kunnanvaltuusto päättää Lomakodin kaava-alueen myyntihinnat ja myyntiprosessin kiinteistövälittäjiltä saatujen hinta-arvoiden pohjalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto päättää Lomakodin kaava-alueen myyntihinnat ja myyntiprosessin kiinteistövälittäjiltä saatujen hinta-arvoiden pohjalta."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lomakodin ja Majaran pellon tonttien myynti 204/ /2007, 15/ /2011 KH Lomakodin ja Majaran pellon kaava-alueen kunnallistekniikan tarjouskilpailu on meneillään. Molempien alueiden tonteista on ollut kiinnostusta mahdol lis ten ostajien taholta. Tontteja ei ole voitu markkinoida tai myydä aiemmin, koska kunnan kokonaiskustannuksista ei ole tietoa eikä tonttien myyntihin taa ole päätetty. Tonttien myyntihinnan määrittelemiseksi olisi hyvä, että tonttien myyntiarvo arvioitaisiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tonttien ennakkomarkkinointi voitaisiin aloittaa jo syksyn 2013 aikana, vaikka lopullista hintaa ei ole määritelty ennen kunnanvaltuuston päätöstä. Valmistelu ja lisätiedot: Tuula-Maria Mattila, kehittämispäällikkö p , Kunnanjohtaja: Pyydetään Lomakodin ja Majaran pellon kaava-alueiden tonteista ulkopuoli nen arvio myyntihinnasta kolmelta kiinteistövälittäjältä ja valtuutetaan kehittä mispäällikkö hoitamaan asiaa. Tämän jälkeen kunnanvaltuusto voi päättää tonttien myyntihinnat ja myyntiprosessin. KV Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Majaran alueen kunnallistekniikka ei tule valmistumaan vuoden 2013 aikana, joten näiden tonttien osalta ulkopuolisen tahon hinta-arvio voidaan to teut taa myö hem min. Kunnanvaltuusto päättää Lomakodin kaava-alueen myyntihinnat ja myyntiprosessin kiinteistövälittäjiltä saatujen hinta-arvoiden pohjalta. Kunnanvaltuusto päätti kunnanjohtajan esityksen pohjalta, että Lo ma ko din alueen tonttien keskihinnaksi tulee muodostua euroa. Kunnanhallitukselle tullaan esittämään kiinteistövälittäjän antama hinta-arvio tonteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. KH Kunnanvaltuuston antamilla valtuuksilla kunnan hal li tuk selle an ne taan pää-

2 tettäväksi Lomakodin alueen tonttikohtaiset myynti hin nat kiin teistövälit täjän tekemän arvion perusteella siten, että tont tien keski hin naksi muodos tuu eu roa. Kiin teistövälittäjän tonttikoh taiset myyn ti hinta-ar viot esi tellään ko koukses sa. Samalla kunnanhallitus päättää Lomakodin tonttien myyntiprosessista: tonttimyynnistä voidaan käynnistää markkinoin ti ja tontit myydään varausjärjestyksessä siten, että tontin varaaja maksaa 10 % varausmaksun. Varaus on voimassa kunnes kauppa vahvistetaan, kui ten kin enin tään kuukauden ajan. Varausmaksu jää kunnalle, mi käli lo pul lista kauppaa ei ostajan toimesta tehdä.

3 Valmistelu ja lisätiedot: Tuula-Maria Mattila, kehittämispäällikkö p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää Lomakodin tonttien osalta kokouksessa yksityiskohtaisesti tehtävän päätösehdotuksen: 1. tonttikohtaisista myyntihinnoista, 2. tontin varausmaksuksi 10 % tontin myyntihinnasta, jota ei palauteta, mi käli kauppa ei synny ostajasta riippuvasta syystä, 3. varaus on voimassa kunnes kauppa vahvistetaan, enintään kuukau den ajan ja 4. markkinointi voidaan käynnistää välittömästi. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta, et tä alu een osal ta tut ki taan mahdollinen maa pe rä tutkimuksen suorittaminen ja kun nanhal li tus palaa asi aan ta pah tu neen valmistelun jälkeen. KH Kunnanvaltuusto on antanut kunnanhallitukselle valtuudet päättää Lomakodin alueen tonttikohtaisista hinnoista siten, että tonttien keskihinnaksi muodostuu euroa. Hinta-arvioinnissa tonttien hinnoiksi arvioitiin euroa siten, että keskihinnaksi muodostuu euroa, mikä on kunnanvaltuuston asettama vähimmäishinta. Lomakodin alueelle on tehty maaperätutkimus. Tutkimustulokset tulevat kunnan käyttöön viikolla 12 ja myös tonteista kiinnostuneet saavat ne halutessaan käyttöönsä. Tonttien markkinointi ja myyminen tarjouskilpailulla voidaan aloittaa kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Tarjouskilpailua esitetään järjestettäväksi siten, että kilpailun alkamisesta aikaa tarjousten jättämiseen on kaksi viikkoa. Yksi tarjoaja voi jättää yhden tarjouksen tarjouksen yhdestä tontista. Tarjouskilpailun jälkeen voittaneen tarjouksen antaneelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Ilmoituksen jälkeen voittajalla on kaksi viikkoa aikaa varata tontti ja maksaa samalla 10 %:n suuruinen varausmaksu. Jos tonttia ei varata määräajan kuluessa, kauppa raukeaa. Voittajan hyväksyessä tarjouksen ja maksaessa varausmaksun alkaa kahden viikon harkinta-aika varsinaisen kaupan tekemiseen. Jos kauppaa ei määräajassa tehdä, kauppa raukeaa ja maksettu varausmaksu jää kunnalle. Oheismateriaalina Kangasalan Seudun Kiinteistökeskus Oy:n arvio Lomatien alueen tonteista. Valmistelu ja lisätiedot:

4 Esko Arasalo, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää lomakodin tonttien myynnin osalta 1. antaa kunnanjohtajalle valtuudet järjestää tarjouskilpailu sopivana ajankohtana markkinointikampanjan jälkeen, 2. määrätä tonttikohtaiset alimmat myyntihinnat suoritetun arvioinnin mukaisesti, 3. määrätä tontin varausmaksuksi 10 % tontin myyntihinnasta, jota ei palauteta,mikäli kauppa ei synny ostajasta riippuvasta syystä, 4. määrätä, että voittavan tarjouksen antaneen on varattava tontti kahden viikon kuluessa siitä, kun tälle on asiasta ilmoitettu ja maksettava 10 %:n suuruinen varausmaksu, 5. määrätä, että varaus on voimassa, enintään kahden viikon ajan, jona aikana lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava uhalla, että varaus muutoin raukeaa, ja 6. markkinointi voidaan käynnistää välittömästi, Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 4:n kohdan muutoksella, jossa kunnanjohtajalle päätettiin myöntää harkintamahdollisuus tontin varaamista koskevan määräajan osalta. KH Lomakodin alueen myynti tarjouskaupalla toteutettiin huhti-kesäkuussa. Kaupaksi saatiin lopulta yksi tontti. Kunnanhallituksella on tällä hetkellä myyntivaltuudet ko. kymmeneen tonttiin sillä edellytyksellä, että valtuuston asettama keskihinta /tontti ylittyy. Tontit on hinnoiteltu tämän keskihinnan ja kiinteistönvälittäjän arvion mukaisesti jo tarjouskilpailua varten. Tonttien hinnat ovat euroa. Tonttien suoramyynnin käynnistämiseksi kunnanhallituksen on tarpeen antaa kunnanjohtajalle myyntivaltuudet ko. tontteihin. Majaran pellon tonttien tekniset työt ovat valmistumassa kesän aikana, joten tonttien myynti on tullut ajankohtaiseksi. Majaran pellon tontit ovat kooltaan m² eli jonkin verran isompia kuin Lomakodin tontit. Muilta ominaisuuksiltaan Majaran alueen tontit ovat kuitenkin lähellä Lomakodin tontteja. Molemmilla alueilla vesistö on lähellä, mutta ei vieressä ja lähialueilla on tiheää asutusta. Majaran pellon arvoa heikentää kuitenkin se, että lähellä olevan valtatien takia rakennusten valtatien puoleiset sivut on äänieristettävä vahvemmin kuin muut seinät. Majaran pellon tonttien neliöhinnaksi on arvioitu 25,7 /m², jolloin kokonaiskauppahinnaksi muodostuisi n euroa tonttia kohti.

5 Tonttien hinnoista ei ole tarpeen tehdä asiantuntija-arviota, koska Lomakodin alue on vastikään arvioitu ja vastaavien tonttien myyntitietoja oli valmistelussa käytettävissä. Oheismateriaalina kartat Lomakodin alueelta ja Majaran pellosta. Valmistelu ja lisätiedot: Aleksi Saukkoriipi, vs. hallintokoordinaattori p , Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet myydä Lomakodin alueen tontteja kunnanvaltuuston asettaman minimihinnan mukaisesti siten, että keskihinnaksin muodostuu vähintään euroa tonttia kohden. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanhallitus saa valtuudet päättää Majaran pellon tonttien myymisestä siten, että tonttien vähimmäismyyntihinta on euroa kappaleelta ja, että kunnanhallitus saa valtuudet päättää ko. tonttien myyntiprosessista ja myynnin ajankohdasta. Ma. hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi selosti kokouksessa asiaa, jonka jälkeen kunnanhallitus keskusteli asiasta. Vs. kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta Majaran pellon tonttien osalta siten, että ennen myyntihinnan määrittämistä selvitetään kaavoittamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset. KH 252 Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen Lomakodin alueen tonttien osalta ja antaa kunnanjohtajalle valtuudet Lomakodin alueen tonttien myymiseen valtuuston määrittämien minimihintojen puitteissa sekä muutetun päätösehdotuksen Majaran pellon tonttien osalta siten, että asia tuodaan uudelleen kunnanhallituksen päätettäväksi, kun kaavoittamisen ja kunnallistekniikan kustannukset on selvitetty. Majaran pellon kustannukset olivat tekniikan osalta, sis. vesi-, viemäri- ja tie työt, kaikkineen noin euroa ja kaavoituksen osalta kaikkineen n euroa. Neljää tonttia kohti laskettuna kustannuksia syntyi siis noin euroa/tontti. Jos kuitenkin huomioidaan ainoastaan kunnan omis tukseen jääneet kolme tonttia, jää tonttikohtaiseksi hinnaksi euroa. Maankäyttösopimuksissa maanomistaja ei maksa alueelle tulevasta kunnallistekniikasta kunnalle. Vesi- ja viemäriliittymän hinta puolestaan on omakotitalolle tällä alueella euroa riippuen rakennuksen koos ta. Valmistelu ja lisätiedot: Aleksi Saukkoriipi, ma. hallintokoordinaattori p ,

6 Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanhallitus saa valtuudet päättää Majaran pellon tonttien myymisestä siten, että tonttien vähimmäismyyntihinta on euroa kappaleelta ja, että kunnanhallitus saa valtuudet päättää ko. tonttien myyntiprosessista ja myynnin ajankohdasta. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Rainer Zeitlin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2012 tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt:

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2012 tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt: Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 21.01.2015 klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunta selvittää myös kuinka valokuituverkko saataisiin rakennettua Onkkaalan alueen yrityksille ja kotitalouksille.

Kunta selvittää myös kuinka valokuituverkko saataisiin rakennettua Onkkaalan alueen yrityksille ja kotitalouksille. Kunnanhallitus 67 18.03.2015 Kunnanhallitus 94 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 16 23.04.2015 Kunnanhallitus 150 10.06.2015 Kunnanvaltuusto 34 17.06.2015 Kunnanhallitus 183 25.06.2015 Valokuituyhtiön perustaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt tontit ja rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt tontit ja rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 88 24.11.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt tontit ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot