Kotona asuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden turvapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotona asuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden turvapalvelut"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Kotona asuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden turvapalvelut 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on Ylöjärven kaupungin, Nokian kaupungin, Pirkkalan kunnan (yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Pirkkala ja Vesilahti) ja Lempäälän kunnan kotona ja palveluasunnoissa asuville asiakkaille järjestettävä turvapalvelutoiminta. Turvapalvelutoiminnalla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä turvapuhelinhälytysten vastaanottamisen, vuokraturvapuhelinten ja niiden oheislaitteiden sekä turva-auttajakäyntien muodostamaa kokonaisuutta. Jokainen kunta toimii tarjousten käsittelyssä omana hankintayksikkönään, suorittaa tarjousvertailun ja tekee hankintapäätöksen itsenäisesti. Kuntien nykyiset turvapuhelin- ja auttajapalvelusopimukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka lukuun ottamatta Lempäälää, jonka nykyinen sopimus jatkuu tammikuun loppuun Tässä tarjouspyynnössä käytetään kunnista jatkossa nimitystä Tilaajat ja palveluntuottajasta nimitystä Tuottaja. 2. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä turvapalvelujen kilpailutuksessa on avoin menettely. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintailmoitusten sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa, jossa tarjouslomakkeet ovat ilmoituksen liitteenä. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). Mikäli tarjous ylittävät kunnan hankintayksikön sopimusta varten varaaman budjetin, ei hankintayksiköllä ole velvollisuutta suorittaa hankintaa, vaan tällöin tarjoukset voidaan hylätä tai menettely keskeyttää. 3. HANKINNAN KUVAUS Hankinnan kohteena ovat kaikissa tarjouspyynnössä luetelluissa kunnissa - vuokraturvapuhelimet lisälaitteineen ja asennuksineen - turvahälytysten vastaanottopalvelu 24 h/vrk - turva-auttajakäynnit 24 h/ vrk. Turvapuhelinpalvelujen ja auttajapalvelujen käyttäjät ovat pääasiassa kotihoidon piirissä olevia vanhuksia, jotka asuvat yksin tai iäkkään puolisonsa kanssa omassa kodissaan. Asiakaskuntaan kuuluu myös vammaisia henkilöitä. Turvapuhelinasiakas tekee turvarannekkeen avulla hälytyksen turvapuhelinpäivystykseen, joka välittää auttajapyynnön eteenpäin sovitulle auttajakäyntejä tekevälle taholle. Hälytyssoiton vastaanottajatahon tehtäviin kuuluu asiakkaan tilanteen tarkistaminen ja arvioiminen; henkeä uhkaavissa vaaratilanteissa sairaankuljetuksen hälyttäminen paikalle, muissa avuntarpeissa 1

2 asian välittäminen auttajakäynnin suorittajalle. Auttajakäynnin suorittajan tehtävänä on myös asiakkaan tilanteen tarkistaminen ja arvioiminen, asiakkaan avustaminen sekä myös tarpeen mukaan ammattiavun hälyttäminen paikalle. Turvapuhelinhälytykset ohjataan tarjouksessa mainitulle turva-auttajataholle. Turva-auttajakäyntien tulee olla saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa. Poikkeuksena ovat vain ne kotihoidon asiakkaat, joiden kanssa on palvelusuunnitelmassa erikseen sovituista syistä päädytty ohjamaan auttajakäynnit omaiselle tai työpäivän aikana kotihoitoon. Turvapuhelinhälytykset tulee olla liitettävissä kiinteään numeroon tai matkapuhelimeen. Turvapuhelimiin tulee olla kytkettävissä tarjousliitteessä luetellut lisälaitteet. Sopimuskauden käynnistyessä asiakkailla tulee olla tarjouksen mukainen, uusinta tekniikkaa edustava turvapuhelinlaite ja laitteen ensiasennus asiakkaalle opastuksineen tulee sisältyä kuukausivuokraan. Jatkossa turvapuhelimet lisälaitteineen tulee toimittaa ohjelmoituna kunnittain keskitettyyn paikkaan valmiustilaan esiasennettuina. Tilaajien oma henkilökunta suorittaa laitteiden loppuasennukset ja käyttöönotto-opastuksen asiakkaan luona. Uusi laite samoin kuin viallisen laitteen tilalle uusi laite tulee toimittaa kahden (2) arkipäivän aikana tilauksesta. Tilaajilla tulee olla kunnittain kaksi varalaitetta, joita käytetään tilapäisesti rikki menevien laitteiden tilalla ja joiden toimintakuntoon saattamisessa toimitaan yhteistyössä toimittajan kanssa. Mikäli laitteiden toimitus viivästyy kahden arkipäivän määräajasta ja asiakkaan kotiutuminen hoitolaitoksesta siirtyy yksinomaan puhelimen viivästymisen vuoksi, tuottaja on velvollinen korvaamaan tilaajana olevalle kunnalle viivästymismaksuna tosiasiallisen hoitopäivämaksun suuruisen summan. Nykytilanne kunnittain on seuraava: Turvapuhelimien nykyiset määrät ja turva-auttajakäynnit kaikkina vuorokauden aikoina ovat vaihdelleet kuukausitasolla seuraavasti: Nokia, n. 330 puhelinta, auttajakäyntiä/ kk Pirkkala, n. 137 puhelinta, käyntiä/ kk Vesilahti, n.12 puhelinta, 5-10 käyntiä /kk Ylöjärvi, n. 220 puhelinta, käyntiä/ kk Lempäälä n. 140 puhelinta, käyntiä/ kk Vanhusmäärän lisääntyessä turvapuhelimien määrä tulee jonkin verran kasvamaan sopimuskaudella. Myös niiden ovihälytinten määrä kasvaa, joiden hälytystoiminta yhdistetään turvapalveluun. 4. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi alkaa tai heti kun se on mahdollista ja päättyy Sopimusta on mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella. 5. OSATARJOUKSET Osatarjouksia ei hyväksytä. 6. VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 2

3 7. TARJOUKSEN EHDOT Vain tarjouspyynnön liitteellä 2 annetut tarjoukset hyväksytään. Hinnat tulee antaa arvonlisäverottomina, ja lisäksi tulee ilmoittaa hintaan lisättävä arvonlisäveroprosentti tai jos myynti on arvonlisäverolain mukaan verotonta sosiaali- ja terveyspalvelua, ilmoitus verottomasta palvelusta. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Muita kustannuksia ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Hintojen tulee sisältää myös laitteiden huoltokustannukset mahdollisine kuljetuskustannuksineen. Turvapuhelinten ja niiden lisälaitteiden vuokraus- ja asennushinnat ovat voimassa koko sopimuskauden. Turvapuhelinhälytysten vastaanottopalvelua ja hälytys/turvaauttajakäyntejä koskevat mahdolliset hinnantarkistukset tehdään Hinnantarkistukset sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkistuksessa käytetään elokuun 2015 elinkustannusindeksiä. Hinnantarkistusesitykset tulee toimittaa kuntakohtaisesti viimeistään Optiovuoden mahdolliset hinnantarkistusesitykset tulee tehdä mennessä ja tilaajat ilmoittavat optiokauden käyttämisestä mennessä. 8. LAATUVAATIMUKSET Kaikilta asiakkaisiin yhteydessä olevilta henkilöiltä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Palveluntuottajalla on oltava valmiudet kuntakohtaiseen raportointiin ja sen kehittämiseen yhteistyössä tilaajien kanssa. Palveluntuottajan tulee liittää tarjoukseensa tekninen kuvaus käyttämästään hälytys- ja raportointijärjestelmästä. Palveluntuottajan on esitettävä tarjouksen liitteellä kuvaus laatujärjestelmästään tai muu kuvaus siitä miten palveluntarjoaja varmistaa palvelujen laadun. Hälytysten vastaanottokeskuksessa puheluihin tulee olla aina vastaamassa osaavaa henkilökuntaa, jolla on kyky arvioida hälytyssoittojen edellyttämää avun tarvetta jatkotoimenpiteiden suorittamiseksi. Tarjouksen liitteenä tulee olla selvitys henkilöstöstä koulutuksineen ja nykyisen palvelun laajuudesta. Toimenpiteitä aiheuttavat hälytykset ohjataan tämän tarjouspyynnön mukaisesti kilpailutettuun turva-auttajapalveluun tai erikseen asiakkaan kanssa palvelusuunnitelmassa sovittuun kohteeseen ja sovitussa järjestyksessä numeroihin, joita voi olla useampia. Hälytysilmoitukset tulee jättää luonnolliselle henkilölle. Turva-auttajan on saavuttava auttamistehtävän saatuaan avun tarpeessa olevan asiakkaan luo viimeistään min sisällä avun tarpeen mukaan. Turvaauttajan vähimmäisvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus, kokemus auttamistehtävistä tai hoidon ja hoivan tehtävistä, vähintään EA I ja II koulutus sekä soveltuvuus tehtävään. Tilaaja säilyttää rikkoontuneita laitteita toimittajan niin halutessa yhteisesti sovitun määräajan, jonka jälkeen laitteet on haettava pois. 9. ALIHANKKIJAT Tuottaja vastaa itse palveluista. Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijoiden käyttö on kuvattava tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat 3

4 vaatimukset kuin tarjoajaa. Tilaajat voivat perustellusta syystä kieltää tuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 10. RAPORTOINTI Turvapuhelinhälytyksistä pitää muodostaa asiakaskohtainen hälytysraportti, josta selviää hälytyksen ajankohta, hälytyksen tyyppi ja syy sekä tehdyt toimenpiteet. Tarvittaessa ostajalla on oikeus kuunnella hälytykseen liittyvät nauhoitetut puhelut. Turva-auttajakäynnit ja niillä tehdyt toimenpiteet on raportoitava erikseen. Tuottaja toimittaa kuntakohtaiset hälytysraportit kuukausittain ja vuosiraportin. Vuosiraporttiin on liitettävä palveluita ko. kalenterivuonna antaneiden henkilöiden nimet koulutuksineen ja palveluaikoineen. Kuukausiraportit tulee toimittaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja vuosiraportti tammikuun loppuun mennessä. 11. ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ Tuottajalta edellytetään asiakastietojärjestelmää, johon tallennetaan palvelun tuottamiseksi välttämättömät tiedot. Niitä ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot, tiedot asiakkaan toimintakyvystä ja terveydentilasta sekä mahdollisista erityisistä avun tarpeista, omaisen nimi ja yhteystiedot sekä kotihoidon antamat yhteystiedot. Selvitys asiakastietojärjestelmästä on liitettävä tarjoukseen. 12. REKISTERINPITOON LIITTYVÄT OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Kuntien sosiaali- ja terveystoimi on henkilötietolain tarkoittama rekisterin pitäjä, jonka käyttöä varten rekisteri on perustettu ja jolla on asiakasrekisteritietoja koskeva määräysvalta. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa henkilörekisterin käyttötarkoituksen määrittelystä sekä sen muodostavien asiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä. Tuottajaa koskevat samat salassapitosäädökset kuin kunnan palveluksessa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Kuntien sosiaali- ja terveystoimi pidättää itsellään oikeuden määrätä asiakastietojen käsittelystä kunnan osoittamien ja hankkimien turvapuhelinasiakkuuksien päätyttyä. Palveluntuottaja vastaa tietosuojan ja tietoturvan ajantasaisuudesta 13. VAKUUTUS JA KORVAUSVASTUU Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Palveluntuottajalla on oltava vakuutus, joka korvaa kaikki palveluntuottajan aiheuttamat vahingot. 14. VELVOITTEET Tuottajan on oltava merkittynä ennakkoperintärekisteriin, eikä sillä saa olla maksamattomia lakisääteisiä velvoitteita (verot, lakisääteiset vakuutukset). Tarjouksessa tulee ilmoittaa tuottajan Y-tunnus. 4

5 15. YHTEYDENPITO Tuottaja ja tilaajat nimeävät sopimuksessa yhteyshenkilöt, jotka vastaavat yhteistoiminnasta sekä toiminnan käytännön järjestelyistä. 16. MAKSUEHTO JA LASKUTUS Maksuehto vähintään 14 pv netto. Laskutus tehdään jälkikäteen kuukausittain. Laskun tulee täyttää arvonlisäverolaissa asetetut vaatimukset. 17. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjousajan päättymispäivästä lukien. 18. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksen teon jälkeen julkisia. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, ja lyhyt selvitys mihin perustuen kyseessä on liike- tai ammattisalaisuus. 19. VALINTAPERUSTEET Kukin tilaaja valitsee annetuista tarjouksista sen tarjouksen, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti hinnan ja laadun perusteella. Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan. Vertailupisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. 1. hinta 80 % (enintään 80 pistettä) tarjouslomakkeessa ilmoitetut hinnat lasketaan yhteen ja alhaisin tarjottu kokonaishinta saa 80 pistettä ja muille annetaan pisteitä suhteessa halvimpaan hintaan (kaava = halvin hinta/tarjoushinta x 80) 2. laatu 20 % (enintään 20 pistettä) palvelua antavan henkilöstön koulutus (enintään 10 pistettä) - 10 pistettä, jos vuositasolla laskettuna vähintään 50 %:lla henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto - 5 pistettä, jos vuositasolla laskettuna vähintään 75 %:lla henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto turvalaitteiden laatu, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 7 % (enintään 7 pistettä) - käyttäjäystävällisyys (helppokäyttöisyys), toimintavarmuus (pieni vikaherkkyys, vähäinen huollontarve, kantomatka, kuuluvuus, toimivuus sähkökatkoksen aikana) käytössä oleva laatujärjestelmä 3 % (enintään 3 pistettä) - 3 pistettä, jos käytössä sertifioitu laatujärjestelmä - 1 pistettä, jos käytössä muu laatujärjestelmä. 5

6 Turvalaitteiden laatu, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan aikaisempien kokemusten, tarjouksista saatavien tietojen ja mahdollisten koekäyttöjen perusteella. Sen vuoksi tarjoajan tulee järjestää tarvittaessa veloituksetta tuotteiden koekäyttömahdollisuus Ylöjärven kotihoidon tiloissa, jotka sijaitsevat Ylöjärven terveyskeskuksessa (osoite Mikkolantien 10, Ylöjärvi). Tarjoajaa pyydetään varmistumaan siitä, että kaikkiin mainittuihin vertailuperusteisiin liittyen on toimitettu riittävä määrä asiakirjoja ja tietoja, joiden perusteella tilaaja voi saada riittävän selkeän kuvan vertailun pohjaksi. 20. TARJOUKSEN LIITTEET Tarjoukseen on liitettävä jäljennökset seuraavista asiakirjoista (jos veroviranomaisen todistusta tai todistusta sosiaalimaksujen suorittamisesta ei ole tarjouksen mukana, päätös tehdään ehdollisena niin, että sopimuksen tekeminen edellyttää, ettei tarjoajalla ole maksamattomia erääntyneitä maksuja näistä): kaupparekisteriote veroviranomaisten todistus veroveloista tarjousta varten (voi toimittaa myös vasta ennen sopimuksen tekemistä) todistus lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (ei 3 kuukautta vanhempi, voi toimittaa myös vasta ennen sopimuksen tekemistä) selvitys arvonlisäverolain soveltamisesta selvitys toimintaan nimetystä vastaavasta henkilöstä, auttajapalvelun osalta luettelo toimintaan sitoutuneesta ammatillisesta henkilöstöstä ja varahenkilöstöstä koulutuksineen selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista selvitys palveluntuottajan turva-auttajapalvelusta kuvaus palvelun keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi ylläpidettävästä toimintajärjestelmästä selvitys käytettävistä alihankkijoista mukaan on liitettävä tieto valmistusmaasta ja selkeät kuvat tarjottavista laitteista käytössä oleva mahdollinen laatujärjestelmä (sertifioitu tai muu käytössä oleva), ks. tarjouspyynnön kohta 8 selvitys asiakastietojärjestelmästä, ks. tarjouspyynnön kohta 11 referenssiluettelo koskien hälytyssoittojen vastaanottoa ja auttajapalvelua Liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksiin vastaavat selvitykset oman maansa lainsäädännön mukaisena. 21. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjoukset on palautettava viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteella Ylöjärven kaupunki/perusturvaosasto PL Ylöjärvi Kuoressa on oltava ehdottomasti merkintä Tarjous/turvapalvelut. Hankintayksiköt eivät voi ottaa huomioon tarjouksia, jotka ovat saapuneet 6

7 myöhässä. Hankintayksiköillä on myös oikeus olla ottamatta huomioon tarjouksia, jotka eivät täytä tämän tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia tai joissa esitetään varauksia koskien hankintayksikön esittämiä tarjouspyynnön ehtoja. 22. TARJOUSAIKANA ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Mahdolliset lisätietopyynnöt ja - kyselyt tulee lähettää mennessä sähköpostilla: Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö: turvapalvelut. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka on luettavissa viimeistään Ylöjärven kaupungin kotisivulta osoitteesta: Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista ja täydennyksistä tarjouspyyntöön. Tarjouksessa tulee olla maininta siitä, että tarjoaja on käynyt määräajan jälkeen lukemassa nämä tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset tarkennukset ja että ne on huomioitu tarjousta laadittaessa. 23. TARJOUSPYYNNÖN MUKANA OLEVAT LIITTEET Liite 1: Tuottajaa koskevat ehdottomat vaatimukset Liite 2: Tarjouslomake 7

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa.

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa. 1 (11) Myrskylän kunta Tarjouspyyntö 7.11.2011 Vastaanottaja Viite: 7.11.2011 hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa Myrskylän kunnan Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta Myrskylän

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot