Tilaaja: Kirkkonummen kunta (jäljempänä tilaaja tai kunta ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja: Kirkkonummen kunta (jäljempänä tilaaja tai kunta ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja )"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 5 Dnro 441/ /2013 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKINNASTA OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Kirkkonummen kunta (jäljempänä tilaaja tai kunta ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja ) Y-tunnus: Molemmat jäljempänä myös osapuoli tai osapuolet SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan JYSE 2009 PALVELUT -ehtoja (jäljempänä JYSE ). JYSE kohdan 2 lisäksi sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: Palvelunkuvaus tarkoittaa tässä sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvausliitettä, jossa on kuvattu palvelun sisältö, sovittu laatutaso (vähimmäisvaatimukset), palvelunsuorittajat, palvelun suorittamisaikataulu ja suorituspaikka. Hintaliite tarkoittaa tämän sopimuksen mukaista liitettä 4 hinnat ja sen alaliitettä Alennukset. Sopimus tarkoittaa tätä palvelusopimusta. Sopimuksen muut käyttäjät tarkoittaa vammaisia henkilöitä, joilla on avustaja/avustajia, sekä kunnan alueella toimivat yrityksiä, jotka liittyvät sopimuksen käyttäjiksi Yritys tarkoittaa kunnan alueella toimivia yrityksiä, yrittäjiä, maatalousyrittäjiä ja omaa työtä tekeviä henkilöitä, jotka liittyvät sopimuksen käyttäjiksi. Käyttäjäsopimus tarkoittaa tämän sopimukseen mukaista, sopimuksen muiden käyttäjien tekemää sopimusta palveluntuottajan kanssa. Palvelu tarkoittaa tässä sopimuksessa ja palvelunkuvauksessa yksilöityä palvelua. Sivu 1 / 8

2 SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUSKAUSI Asiakas tarkoittaa kunnan ja sopimuksen muiden käyttäjien työntekijöitä ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (jatkossa potilaslaki, 785/1992) tarkoitettua potilasta. Asiakasasiakirja tarkoittaa potilaslaissa tarkoitettu potilasasiakirjaa. Asiakastieto tarkoittaa asiakasta tai potilasta koskevaa tietoa, joka sisältyy asiakaslaissa tarkoitettuun asiakirjaan tai potilaslaissa tarkoitettuun potilasasiakirjaan. Sopimuksen kohteena on päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisen työterveyshuollon palvelujen (jäljempänä palvelun ) hankinta. Katso tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohde, Vähimmäisvaatimukset / Palvelunkuvaus ( jatkossa Palvelunkuvaus ), kohta 1 Työterveyshuollon palvelut ja kohta 2 Työterveyshuollon palvelujen käyttäjät. Palvelun sisältö ja laatu on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 Palvelunkuvaus, liitteessä 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja liitteessä 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottajan on aloitettava palvelun tuottaminen Katso tarjouspyyntö kohta 2 Sopimuskausi. Käyttäjäsopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen muut käyttäjät voivat irtisanoa käyttäjäsopimuksen noudattamalla kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Katso liite 1 Palvelunkuvaus, kohta 4.2 Yhteyshenkilöt. Tilaajan yhteyshenkilö: Tilaajan vastuuhenkilö: Kunnan henkilöstöjohtaja Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Sopimusmuutoksia, jotka kirjataan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, voi tehdä kunnan henkilöstöjohtaja. Sopimuksen muiden käyttäjien yhteyshenkilöt ilmoitetaan käyttäjäsopimuksissa. YHTEISTYÖ JA RAPORTOINTI Katso liite 1 Palvelunkuvaus, kohta 4.3 Raportointi, 4.4 Seurantapalaverit ja kohta 4.5 Asiakastyytyväisyys. Sivu 2 / 8

3 ALIHANKINTA JYSE kohdan 4.1 ensimmäisen virkkeen sijasta todetaan, että palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, jotka tilaaja on hyväksynyt tarjouskilpailun yhteydessä alihankkijoiksi. Muilta osin palveluntuottajalla ei ole oikeutta teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla ilman tilaajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Muuten noudatetaan JYSE 4 lukua. Katso myös tarjouspyynnön liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. PALVELUN LAATUTASO JA SEN SEURANTA JYSE 6 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Katso tarjouspyynnön liite 1 Palvelun kuvaus ja liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tilaajan tekemät huomautukset palveluiden toimittamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan palveluntuottajan yhteyshenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Palveluntuottaja poistaa todennetun virheen ja virheeseen johtaneen syyn viipymättä. Todennettujen virheiden osalta palveluntuottaja laatii viipymättä kirjallisen selvityksen tapahtuneesta ja toimittaa sen tilaajalle. REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET JYSE 5 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Katso liite 1 Palvelunkuvaus kohta 4.5 Asiakastyytyväisyys. Reklamaatiot voidaan tehdä: - kirjallisesti palveluntuottajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle, - sähköisesti palveluntuottajan ilmoittaman yhteyshenkilön tai reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen - asiakkaat voivat tehdä reklamaatioita myös suullisesti ja puhelimitse Kirjallinen reklamaatio katsotaan tehdyksi, kun tilaaja tai sopimuksen muu käyttäjä on edellä mainituin tavoin antanut reklamaation sisältävän asiakirjan postin kuljetettavaksi ja sähköinen kun tilaaja tai sopimuksen muu käyttäjä on lähettänyt sähköpostin annettuun osoitteeseen. Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajalla ja sopimuksen muulla käyttäjällä on oikeus päättää sopimus JYSE kohdan 17 mukaisesti. Sivu 3 / 8

4 Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot ja laatimaan niistä yhteenvedon, josta ilmenevät myös toimenpiteet, joihin reklamaatioiden johdosta on ryhdytty. PALVELUN VALVONTA JA LUVAT Katso tarjouspyynnön liite 1 Palvelunkuvaus, kohta 3.4 Henkilöstön pätevyys ja liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset, kohta Rekisteritiedot. Voimassa ei saa olla lupaviranomaisten antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä tai käyttökiellosta. Tilaajalla on tällaisessa tapauksessa oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottajan on velvollinen toimittamaan tilaajalle tilaajavastuulain ( /1233) mukaiset asiakirjat vuosittain 31. lokakuuta mennessä ilman eri pyyntöä. Tilaaja voi pyytää palveluntuottajaa toimittamaan alihankkijoistaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ JYSE 8 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Katso liite 1, Palvelunkuvaus, kohta 3 Palvelujen tarjonta ja saatavuus. Mikäli työntekijä on toistuvasti poissa ilman hyväksyttävää syytä tehtävien jäädessä sijaisen tai muun työntekijän hoidettavaksi, ja asiaa ei kyetä neuvottelemalla korjaamaan, palveluntuottaja on velvollinen osoittamaan tilalle toisen työntekijän. Hyväksyttäviksi poissaoloiksi luetaan lakisääteiset vuosilomat, yhteensä enintään nn (x) päivää koulutusta kalenterivuoden aikana, hyväksyttävät sairauslomat sekä tilaajan kanssa erikseen etukäteen sovitut vapaat. Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan yhteyshenkilöiden keskenään sopimia ja tässä sopimuksessa määriteltyjä palvelun toteuttamiseen ja esim. tietosuojaan liittyviä toimintamalleja, työohjeita ja turvallisuusohjeita. Palveluntuottaja vastaa tilaajaan nähden viimekädessä siitä, että lakeja ja annettuja ohjeita noudatetaan. TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työtehtäviin. Perehdyttämätöntä henkilöä ei ole sallittua käyttää palvelun tuottamiseen. PALVELUN TUOTTAMISEN SÄÄDÖSTAUSTA Palvelua tuotetaan sitä koskevan lainsäädännön ja alemmantasoisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Palvelua koskevat keskeiset säädökset ovat seuraavat: Katso tarjouspyyntö. (Säädöksiä täydennetään tarvittaessa sopimukseen.) TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Sivu 4 / 8

5 JYSE 9 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että tilaaja toimittaa riittävät tiedot, mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla tilaajalle listan tarvittavista tiedoista. HINNAT MAKSUEHDOT VAKUUTUKSET Katso tarjouspyyntö, kohta 6 Tarjouksen hinnoittelu ja tarjouspyynnön liitteet 4 Hinnat ja 4A Alennukset. Indeksin muuttumiseen perustuva hinnantarkistus (katso tarkemmin tarjouspyyntö, kohta 6.8 Hinnanmuutokset) perustuu indeksin vuosimuutokseen vuoden 2. neljänneksellä. (Hintojen muutos on kuitenkin korkeintaan +/- 3 %). Hinnantarkistusta haluavan osapuolen on toimitettava vuosittain mahdollisesta hinnantarkistuksesta ilmoitus kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa sen jälkeen kun Tilastokeskus on julkaissut kuluvan vuoden 2. neljänneksen vuosimuutoksen. Palveluntuottajan toteuttamista palveluista mukaan lukien yleis-/perusmaksut maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Palvelujen aikaveloituksessa on laskutettava hintalomakkeeseen merkityllä tarkkuudella. Yli tunnin kestävästä työstä laskutetaan 15 minuutin tarkkuudella, jolloin 15 minuuttia on ¼ tuntihinnasta. Matka-aika veloitetaan alkavalta 15 minuutilta. Laskutus tapahtuu korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Muussa tapauksessa eräpäivä ja oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon siirtyvät vastaavasti. JYSE kohtien 11.1., ja selvennykseksi todetaan, että maksuaika alkaa kulua vasta, kun palvelu on toimitettu hyväksytysti ja sopimuksenmukaisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä laskutuslisiä. Laskutus tapahtuu tilaajan ohjeiden mukaisesti. Laskussa tulee olla riittävät tiedot ja erittelyt laskutuksen kohteesta. Laskutus toimitetaan kunnalle verkkolaskutuksena ja sopimuksen muille käyttäjille niiden pyynnön mukaisesti joko paperilaskuna tai verkkolaskuna. Laskua koskevat huomautukset tehdään 10 vrk:n kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Sivu 5 / 8

6 Katso tarjouspyynnön liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja sitä täydentävänä JYSE-ehtojen luku 15. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. VASTUU JA VALITUSTILANTEET SOPIMUSSAKOT Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Mikäli palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen, palveluntuottaja on itse korvausvastuussa. Osapuolet toteavat JYSE kohtien 7.3 ja 7.4 lisäksi, että palvelu ei saa aiheuttaa vahinkoa tilaajalle, sopimuksen muille käyttäjille, asiakkaille tai kolmansille ja mikäli vahinkoa aiheutuu, palvelussa on virhe. Palveluntuottajan henkilöstön toimintaan liittyvät mahdolliset muistutukset, valitukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat vaatimukset ohjataan tilaajan nimeämälle henkilölle tai nimeämille henkilöille. Asiakkaat ottavat yhteyttä tilaajaan tai tilaajan nimeämään henkilöön myös palveluntuottajan henkilöstöön kohdistuvien muistutusten ja valitusten osalta. Tämän jälkeen muistutukset ja valitukset ohjataan palveluntuottajan nimeämälle yhteyshenkilölle, joka selvittää valitukseen johtaneet syyt. Palveluntuottaja antaa viipymättä selvityksen tilaajalle sekä muulle selvitystä pyytäneelle viranomaiselle. Tilaaja varaa mahdollisuuden kirjallisen lausunnon antamiseen myös työntekijälle. Katso liite 1 Palvelunkuvaus, kohta 4.6 Sopimussakko. Palvelutuotannon aloittaminen Palveluntuottajan havaitessa, ettei hän voi noudattaa sovittua palvelutuotannon aloittamisen ajankohtaa palveluntuottajan on ilmoitettava siitä välittömästi tilaajalle sekä kerrottava ajankohta, jona palvelutuotanto alkaa. Mikäli palvelutuotannon aloitus viivästyy sovitusta, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palvelun viivästymisestä on aiheutunut vahinkoa. Oikeutta sopimussakkoon ei ole, jos viivästys johtuu tilaajan syyksi luettavasta seikasta, johon palveluntuottaja ei ole pystynyt vaikuttamaan. Sopimussakko on kolme tuhatta (3 000) euroa jokaiselta alkavalta arkipäivältä, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun aloitusajan. Sivu 6 / 8

7 Jos tilaajan maksettavana ei ole maksuja, joista sopimussakon voi vähentää, palveluntuottaja maksaa sopimussakon kahden kuukauden kuluessa niiden syntymisestä. Jos palvelutuotannon aloittaminen viivästyy enemmän kuin 14 arkipäivää, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti. SALASSAPITO JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JYSE 20 kohdan lisäksi sovitaan seuraavaa: Asiakastietojen kirjaamisessa ja palvelutoiminnassa syntyneiden asiakastietojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja alemmanasteisia säädöksiä. Tärkeimmät näistä ovat seuraavat: työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja hallituksen esitys 75/2011, sairausvakuutuslain muutos /19, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), arkistolaki (831/1994) ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Lisäksi noudatetaan (sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (STMa potilasasiakirjoista 159/2007), Tietosuojavaltuutetun ohjetta (998/44/2012) sekä soveltuvin osin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ohjetta Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa myös tilaajan antamia ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuksen tai käyttäjäsopimuksen päättyessä siirtämään hallussaan olevat asiakasasiakirjat viipymättä mahdollisen seuraavan palveluntuottajan käyttöön. Päättyneiden asiakkuuksien asiakirjat tulee siirtää pyydettäessä tai viimeistään asiakkuuden päättymisvuoden lopussa. Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan asiakastietojen siirtokustannuksista oman toimintansa osalta. Tämän sopimuksen allekirjoituksella palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta mitään toiminnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. Henkilötietojen käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvien tehtävien käytännön hoitamisesta ja jakautumisesta sovitaan tarkemmin tilaajan ja palveluntuottajan yhteyshenkilöiden toimesta. Sovituista käytännöistä tehdään kirjallinen muistio. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN JYSE kohdan 17 lisäksi: Katso edellä sopimuksen kohta Sopimussakot, Palvelutuotannon aloittaminen ja liitteen 1 Palvelunkuvaus, kohta 4.1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Sivu 7 / 8

8 JYSE kohdassa 18 mainittujen tilanteiden lisäksi tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli tilaajan palvelutoiminta päättyy kuntien yhdistymisen tai vastaavan painavan syyn vuoksi. SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: Sopimus (Huom. Sopimusta täydennetään tarjouspyyntöasiakirjoissa olevilla ehdoilla ja vaatimuksilla.) Palvelunkuvaus Hinnat ja sen alaliite Alennukset Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. TILAAJA Paikka pp.kk.vvvv PALVELUNTUOTTAJA Paikka pp.kk.vvvv Nimi Nimi Asema/Nimike Asema/Nimike LIITTEET Liite Palvelunkuvaus Liite Hinnat ja sen alaliite Alennukset Liite Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut Sivu 8 / 8

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Rantasalmen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Kristiina Järvenpää Palveluntuottaja:

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 5A SOPIMUS PÄIVÄHOIDOSTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: (kunta) Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä,

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA Liite 4 Sopimusmalli (AV-laitteet) SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: [nimetään

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot