Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus c/o Tampereen yliopisto Kalevantie TAMPEREEN YLIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO"

Transkriptio

1 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus c/o Tampereen yliopisto Kalevantie TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä TAY Palvelut ja yhdessä palvelun tuottajan kanssa Sopijapuolet 2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Sopimuksen kohde 5. Sopimuksen sisältö Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan JYSE 2009 Palvelut ehtoja (jäljempänä JYSE). Sopimuksen tarkoituksena on sopia Sopijapuolten välillä Sopimuksen kohteessa mainittujen tilojen siivouspalveluiden järjestämisestä TAY Palvelut Oy:n asiassa tekemän tarjouspyynnön ja sen liitteiden (jäljempänä yhdessä tarjouspyyntö ) mukaisesti. Sopimuksen kohteena ovat Tampereen yliopiston Finn Medi 2, 4. 5.krs, tilojen (osoite Biokatu 8, Tampere) siivouspalvelujen tuottaminen tässä sopimuksessa sovitun mukaisesti. Siivouspalveluiden kohteena olevat tilat ja siivouspalveluiden sisältö ovat TAY Palvelut Oy:n tarjouspyynnön mukaiset. Palvelu tulee tuottaa suomen kielellä. Palvelun tuottajan on aloitettava palvelun tuottaminen viimeistään Palvelun tuottaja tuottaa kiinteistön Sopimuksen kohteessa mainituissa tiloissa, siinä mainitut siivouspalvelut

2 2 tarjouspyynnössä ja tässä sopimuksessa esitetyn mukaisesti TAY Palvelut Oy:n suorittamaa korvausta vastaan. Palvelun tuottaja huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja laatu ovat tarjouspyynnössä ja tässä sopimuksessa esitetyn mukaisia. Sopimuskauden alkaessa TAY Palvelut ja palvelun tuottaja muodostavat yhteisen käsityksen siitä, miltä pintojen ja tilojen tulee näyttää siivouksen jälkeen. Mikäli tämä taso ei tilaajan tekemän tarkistuksen (aistinvarainen tai muu) ja Yliopiston ko. tiloissa työskentelevän henkilöstön esittämän perusteella toteudu, palvelun tuottaja on velvollinen tekemään tarvittavat toimenpiteet asian parantamiseksi. Mikäli tämä taso ei palvelun tuottajan tekemien parannustoimenpiteidenkään jälkeen toteudu, TAY Palvelut Oy:llä on oikeus ryhtyä tämän sopimuksen purkamista tarkoittaviin, tässä sopimuksessa myöhemmin esitettäviin toimenpiteisiin. JYSE 6 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Tilaaja seuraa erilaisin laadunvalvontamenetelmin palvelun tuottajan toimintaa. Palvelun tuottajan on toimitettava tilaajan pyytämät selvitykset ja tiedot sovittuun määräaikaan mennessä. Tilaaja ja palvelun tuottaja tapaavat aina tilaajan tai palvelun tuottajan sitä pyytäessä ja käsittelevät toimintaan, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja muutoin palveluun liittyviä asioita. Palvelun tuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo laatua JYSE 6.1 kohdan mukaisesti. Palvelun tuottaja raportoi tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti vähintään 1xvuosi (toukokuu). Raporttien tulee ilmaista ainakin seuraavat asiat: reklamaatiot ja niihin reagointi asiakastyytyväisyyskysely ja laadunseuranta sekä siihen liittyvät dokumentit kohteen henkilöstön vaihtuvuusprosentti sekä toteutuneet koulutukset ja perehdytykset harvemmin tehtävien töiden ja perussiivouksen suunnitelmat sekä toteuman seuranta käytettävien aineiden tuotetiedot sekä kulutusseuranta Toukokuun sopimusvelotuksen maksamisen edellytyksenä on raporttien toimittaminen tilaajalle. JYSE kohdan 4.1 ensimmäisen virkkeen sijasta todetaan, että palvelun tuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, jotka tilaaja on hyväksynyt tarjouskilpailun

3 3 yhteydessä alihankkijoiksi. Muilta osin palvelun tuottajalla ei ole oikeutta teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla ilman tilaajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta alkaen ja päättyen Tämän jälkeen sopimus jatkuu mahdollisesti kahden (1+1) optiovuoden ajan, mikäli tilaaja tekee optiokausien käyttöönotosta erillisen päätöksen. Palvelun tuottajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa suorittamistaan, tarjouspyynnön ja tämän sopimuksen mukaisista siivouspalveluista, seuraavasti: Kuukausiveloitus: /kk + alv 23 % Hinnat ovat kiinteät ajanjaksona Optiokauden alussa on mahdollista tehdä esitys hinnantarkistuksesta. Palvelun tuottajan on tarjouksessa ilmoitettava hinnanmuutosperuste. Perusteena ei saa käyttää esim. yleistä kustannustason nousua. Mikäli ostaja ei hyväksy näitä hinnan tarkistuksia, käynnistetään mahdolliset tarkistusneuvottelut. Optiokauden käyttöönotosta tilaaja tekee erillisen päätöksen. Arvonlisäveron tai siihen rinnastettavan julkisen maksun määrän tai soveltamisen muuttuessa palvelun tuottajalla on oikeus tarkistaa palvelumaksua muutoksen voimaantuloajankohdasta lukien muutosta vastaavasti. Maksuehto on 30 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaan. Tarjouspyynnön ja tämän sopimuksen mukaisten töiden laiminlyönnistä TAY Palvelut ottaa yhteyttä palvelun tuottajaan ja he yhdessä toteavat tilanteen. Kolmesta yhteisesti todetusta laiminlyönnistä on TAY Palvelut oikeutettu 50 %:n suuruiseen hyvitykseen sopimuksen mukaisesta kuukausilaskutuksesta. Palvelun tuottajan tulee tehdä keskeneräiset työt valmiiksi tilaajan niin vaatiessa ennen sopimuksen päättymistä Tilaajalla on oikeus teettää työ kolmannella osapuolella palvelun tuottajan laskuun, mikäli palvelun tuottaja kieltäytyy tehtävästä. Tilaaja voi valita kolmannen osapuolen ilman palvelun tuottajan hyväksyntää.

4 4 Palvelun tuottaja on velvollinen raportoimaan TAY Palvelut Oy:lle tilojen kunnosta ja pienten puutteiden korjaustarpeesta, esim. rikkimenneet saippua ja käsipyyheannostelijat. Palvelun tuottaja tekee yhteistyössä TAY Palvelut Oy:n kanssa työsuunnitelman huomioiden jaksoittain muuttuvat työjärjestykset. Palvelun tuottajalla on voimassa oleva omaisuus, vastuu, keskeytys ja oikeusturvavakuutus. 6. Palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö JYSE 8 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa: Palvelu tuotetaan tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävää henkilöstöä käyttäen. Palvelu tuotetaan ensisijaisesti tarjouksessa nimettyjä henkilöitä käyttäen. Palvelun tuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan sopijapuolten keskenään sopimia ja tässä sopimuksessa määriteltyjä palvelun toteuttamiseen liittyviä toimintamalleja ja työohjeita. Palvelun tuottaja vastaa tilaajaan nähden viimekädessä siitä, että lakeja ja annettuja ohjeita noudatetaan. JYSE 8.2 kohdan lisäksi sovitaan, että palvelun tuottaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että palvelun tuottamiseen osoitettu henkilöstö hoitaisi tehtävää koko sopimuksen keston ajan. Palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa työntekijä vain pakottavasta ja palveluntuottajasta johtumattomasta syystä (esim. työsuhteen päättyminen). Tällöin palveluntuottajan on osoitettava tilaajalle viipymättä uusi, vähintään vastaavantasoisen koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle hyvissä ajoin ennen vaihdosta kirjallinen selvitys työntekijälle asetettujen vaatimusten täyttymisestä uuden työntekijän kohdalla. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä yhteistyöstä osoitetun henkilön kanssa. Tällöin palveluntuottaja on velvollinen tarjoamaan tehtävään uuden henkilön, kunnes tilaaja hyväksyy osoitetun henkilön. Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työtehtäviin. Perehdyttämätöntä henkilöä ei ole sallittua käyttää palvelun tuottamiseen.

5 5 7. Sopimuksen purkaminen 8. Vahingonkorvausvastuu Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan tai syyllistyy jatkuvaan sopimuksen rikkomiseen. Mikäli sopimusta rikkonut osapuoli ei neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan ryhdy korjaamaan reklamoitua suoritustaan ja täytä sopimusvelvoitettaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus. Palvelun tuottaja vastaa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan aiheuttamastaan henkilö tai esinevahingosta, josta palvelun tuottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Palvelun tuottaja ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut palvelun tuottajan todistettavasti osoittamista TAY Palvelut Oy:n antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä. Palvelun tuottaja vastaa haltuunsa saaman avaimen katoamisen vuoksi suoritetusta lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdosta tai vahinkoon liittyvistä suojelutoimenpiteistä euroon saakka vahinkotapausta kohden. Vahingonvaaran arvioinnin tekee vakuutusyhtiö. Palvelun tuottajan korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa TAY Palvelut Oy.n todistamiin välittömiin vahinkoihin ja enintään (yhteen miljoonaan ) euroon saakka kussakin vahinkotapauksessa. 9. Sopimuksen siirtäminen Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen nimenomaista suostumusta. 10. Sopimusehtojen muuttaminen Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain kirjallisesti sopijapuolten yhteisellä päätöksellä. Sopijapuolten allekirjoittamat muutetut sopimusehdot liitetään tämän alkuperäisen sopimuksen liitteeksi.

6 6 11. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, erimielisyys ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. 12. Asiakirjojen soveltamisjärjestys Tätä sopimusta sovellettaessa on asiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntö 3.Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut) 4. Tarjous Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Tampere / 201 / 201 TAY Palvelut Oy Palvelun tuottaja Juha Mäkinen toimitusjohtaja

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0%

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Toimitus- ja asennusmaksut... 2 Toimitusmaksu... 2 Asennusmaksu... 3 Ylläpito- ja muuttopalvelut... 4 Suunnittelu... 4 Jatkohuolenpito... 5 Toteutus... 6 Page I Martela Oyj:n yleiset

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot