LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN"

Transkriptio

1 LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko postitse, faksilla tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Yhteyshenkilöt keskustelevat tarpeen mukaan hoitoon liittyvistä käytännöistä ja esimerkiksi hoito- ja jatkotutkimuslinjauksista, jotta toiminta pysyy asiakkaiden kannalta tasa-arvoisena ja käytännöt yhtenäisinä. Tilaajan vastuuhenkilö: Tuula Kock, va. johtava ylilääkäri Tilaajan muut yhteyshenkilöt: Pertti Sopanen, vs. avopalvelupäällikkö, Kati Yrttiaho, talouspäällikkö. Palveluntuottajan vastuuhenkilö: Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. 3. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena on yhden ostopalvelulääkärin hankinta vanhusten palveluihin toimitustakuulla tilaajan päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisesti (jäljempänä myös palvelu ). Ostopalvelulääkäri on lääketieteen lisensiaatti ja hänellä on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lääkäri toimii tilaajan tarpeen mukaan terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolla tai vaihtoehtoisesti kotihoidon lääkärinä, jolloin tehtävänkuvaan voivat kuulua mm. kotisairaanhoidon potilaiden vastaanotto, hoivaosaston potilaiden hoito, palvelutalon asukkaiden hoito sekä terveyskeskuksen akuuttivuodeosaston lääkärin tehtävät. Ostopalvelulääkäri työskentelee tilaajan ylilääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). 4. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisella ja kestää yhden (1) vuoden. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käytöstä kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokauden aikana tilaajalla on kahden (2) kuukauden irtisanomisoikeus.

2 Palvelun tuottamisen on käynnistyttävä viimeistään yhden kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 5. Hinta Ostopalvelun hinta on xx euroa (alv 0%) / tunti. [Täydennetään palveluntuottajan tarjouksen mukaan.] Hinta on AVL 130a :n mukainen veroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelun hinta. Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset, mm. lääkärin ja tämän mahdollisten sijaisten perehdyttämisen, Pegasos-ohjelmiston koulutukset, työnantajakulut, matkakulut, laskutus- ja toimistokulut jne. Tilaaja ei korvaa palveluntuottajalle hinnan lisäksi mitään muita kustannuksia. Hinta on kiinteä koko sopimuskauden sekä optiokauden ajan. 6. Laskutus- ja maksuehdot Tuntiveloitukseen perustuvat suoritukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Korvaukset suoritetaan laskua ja hyväksyttyä suoritusta vastaan, tuntiseuranta perustuu Pegasosjärjestelmässä ylläpidettävään työajanseurantaan tvs. järjestelmään sekä ylilääkärin hyväksymään tuntimäärään. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta. Laskut toimitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti [täsmennetään sopimusneuvotteluissa]. 7. Toimitustakuu ja palvelua tuottava henkilö Palveluntuottaja takaa ostopalvelulääkärin kokopäivätyöhön tilaajan käyttöön. Toimitustakuu tarkoittaa sitä, että aloitettu palvelu on katkotonta eli työnsä aloittaneen lääkärin sijaisuuden hoitamisesta poissaolojen varalta on aina huolehdittu. Toimitustakuun nojalla nimetyn lääkärin poissaolotilanteessa sijainen on paikalla lääkärin työvuoroluetteloon merkityn työvuoron. Kuitenkin nimetyn lääkärin äkillisen poissaolon varalta (esim. äkillinen sairastuminen) edellytetään sijaisen saamista korkeintaan kolmen (3) tunnin sisällä lääkärin työvuoron suunnitellusta aloituksesta. Palvelua tuottaa lääkäri, jonka palveluntuottaja on nimennyt tarjouksensa mukana henkilötietolomakkeella. Mikäli tehtävään nimetty lääkäri on toistuvasti pois tilaajan palveluksesta, ja asiaa ei kyetä neuvottelemalla korjaamaan, palveluntuottaja on velvollinen osoittamaan tilalle toisen vakinaisen lääkärin. Hyväksyttäviksi poissaoloiksi luetaan lakisääteiset vuosilomat ja max 10 pv koulutusta 12kk:n aikana tai hyväksyttävät sairauslomat sekä tilaajan kanssa erikseen etukäteen sovitut vapaat. Mikäli poissaolot ovat toistuvia, sovelletaan Mustijoen perusturvan ohjeita varhaisesta puuttumisesta ja käynnistetään neuvottelu palveluntuottajan kanssa lääkärin vaihtamisesta. Mikäli tilaaja ei ole tyytyväinen palveluntuottajan lääkäriin, käynnistetään neuvottelu palvelun tuottajan ja tilaajan välillä. Mikäli neuvottelun tuloksena tilanne ei ratkea, palveluntuottaja sitoutuu tilaajan perustellusta vaatimuksesta vaihtamaan henkilön viipymättä kesken sopimuskauden. Ilman tilaajan pyyntöä, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa nimeämäänsä henkilöä vain

3 pakottavasta ja palveluntuottajasta johtumattomasta syystä (esim. työsuhteen päättyminen). Tällöin palveluntuottajan on osoitettava tilaajalle viipymättä uusi, vähintään vastaavantasoisen koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö. Tilaajalla on halutessaan oikeus ennakkoon haastatella ja muutoin selvittää palveluntuottajan tarjoaman lääkärin kokemus, osaaminen, valmiudet, kielitaito ja muu soveltuvuus aiottuun tehtävään. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen palveluntuottajan ehdottama henkilö, jonka tilaaja katsoo olevan soveltumaton vaadittuun tehtävään tai joka ei muuten ole tilaajan toivomusten mukainen. Palveluntuottajan on tällöin tarjottava viipymättä toista ehdokasta. Palveluun osallistuvan henkilöstön mahdollisimman vähäinen vaihtuvuus on tärkeää tilaajalle. Toimitustakuuta toteuttava henkilö Mikäli palveluntuottajan tilaajalle nimeämä ostopalvelulääkäri on vuosilomalla tai muutoin hyväksytysti esteellinen suorittamaan työtehtäviään, palveluntuottaja on velvollinen järjestämään tilaajalle tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksien mukaisen lääkärin poissaolon ajaksi. Sijaisten on oltava koulutukselta ja kokemukselta vähintään palvelun tuottamiseen nimetyn lääkärin tasoisia. Mikäli palvelun tuottamiseen on nimetty erikoislääkäri ja hänen lyhytaikaiseksi sijaisekseen saadaan vain yleislääkäritasoinen henkilö, tilaaja maksaa sijaisen tekemän työn osalta vain 80% yllä sopimuksen kohdassa 5 mainitusta ostopalvelun hinnasta (alv 0%). Tällaista sijaista saa käyttää vain poikkeustapauksessa ja tällainen koulutukseltaan heikompitasoinen sijainen voi suorittaa palvelusta kaiken kaikkiaan korkeintaan 25 työpäivää sopimuskauden aikana. Sijaisen on kuitenkin kaikissa tilanteissa oltava riittävän kokemuksen omaava lääkäri. Häneltä edellytetään aina kokemusta terveyskeskuksen vuodeosastotyöstä ja kotisairaanhoidon potilaiden hoitamisesta Suomessa. Lisäksi edellytetään suomenkielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa. Toimitustakuun rikkominen on sanktioitu sopimuksen kohdassa Työnantajavelvoitteet Palveluntuottajan osoittama ostopalvelulääkäri sekä tämän sijaiset ovat työsuhteessa palveluntuottajaan, mutta työtä tehdään tilaajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa (direktio-oikeus). Työ suoritetaan tilaajan osoittamissa tiloissa, tilaajan osoittamilla työvälineillä ja työasuilla, lääkkeillä sekä tarvikkeilla tilaajan työmenetelmien mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa tilaajan ostopalvelulääkärille antaman omaisuuden (esim. työntekovälineet, laitteet, kulunvalvontakortit, avaimet, tietokoneohjelmat) vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Palveluntuottaja vastaa varmennekorttien hankinnasta tehtävään osoittamiensa lääkäreiden osalta. Kortin puuttumisesta aiheutuvat kustannukset, 150 euroa/kerta, vähennetään palveluntuottajan laskutuksesta. Ostopalvelulääkärin työajanseuranta on palveluntuottajan sekä tilaajan vastuulla. Palveluntuottaja vastaa ostopalvelulääkärin työnantajana kaikista työantajavelvollisuuksista (esim. työterveyshuolto, palkanlaskenta ja täydennyskoulutus) työnjohto-oikeutta lukuun ottamatta. Palveluntuottaja noudattaa työlainsäädäntöä. Tilaajan henkilöstö- tms. edut eivät koske ostopalvelutyöntekijöitä. Poikkeustilanteissa, esim epidemioiden aikana tai suuronnettomuuksien jälkeen, palveluntuottajan lääkäri toimii tilaajan antamien ohjeiden sekä valmiussuunnitelman mukaan. 9. Henkilöstö

4 Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan käytettävän ostopalveluhenkilöstön lakisääteisestä pätevyydestä. Palveluntuottaja esittää ennen sopimuskauden alkua sekä aina henkilöstön muutostilanteissa tilaajalle kirjallisen selvityksen palvelun tuottamiseen käytettävien henkilöiden pätevyydestä. Ostopalvelulääkärillä sekä tämän sijaisilla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä perehtyneisyys suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään ja hänellä on käytännön kokemusta sosiaaliturvaa koskevien lausuntojen kirjoittamisesta (esim B- ja C- lausunnot). Ostopalvelulääkäreiltä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoa, riittävää tietojärjestelmien hallintaa sekä riittäviä kliinisiä taitoja perusterveydenhuollon tehtäviin. Ostopalvelulääkärillä on omakohtaista kokemusta kotisairaanhoidon lääkärinä toimimisesta vähintään 70 h (esim 3kk ajan keskimäärin 6h viikossa) ja yhteensä 6 kuukauden kokemus terveyskeskuksen vuodeosaston- tai sisätautiosaston lääkärin työstä. 10.Perehdytys, lisä- ja jatkokoulutus Palveluntuottajan ostopalvelulääkärin ja hänen sijaistensa perehdyttäminen on palveluntuottajan vastuulla. Tilaaja järjestää palvelutuottajalle edellytykset perehdytykseen toimittamalla tarvittavat tiedot palveluntuottajan yhteyshenkilölle/-henkilöille, jotka huolehtivat edelleen palveluntuottajan henkilöstön tiedottamisesta ja ohjeistuksesta. Pegasos-potilastietojärjestelmäkoulutuksen järjestää palveluntuottaja. Koulutus sisältyy kokonaisuudessaan palvelun hintaan, eikä siihen kuluvaa aikaa ole oikeutta laskuttaa. Mikäli tilaaja edellyttää, palveluntuottajan ostopalvelulääkärien on osallistuttava lisäksi tilaajan järjestämään perehdytykseen. Tilaajan järjestämän perehdytyksen ajalta maksetaan 50 % ostopalvelulääkärin tuntihinnasta / perehdytykseen käytetty tunti. Palvelun tilaajan tarjoamaan perehdyttämiseen varataan enintään kaksi työpäivää. Palveluntuottaja huolehtii palvelun tuottamiseen nimetyn lääkärin ja tämän sijaisen ammatillisesta täydennyskoulutuksesta (vähintään 20h per vuosi per henkilö) sekä säteilysuojelukoulutuksesta ja koulutusten kustannuksista. Lääkärin ja tämän sijaisen säteilysuojelukoulutuksen on oltava voimassa koko sopimuskauden ajan. Tarjoaja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Palveluntuottaja huolehtii siitä että palvelun tuottamiseen osoitetulle henkilöstölle varataan mahdollisuus osallistua riittävään täydennyskoulutukseen ja että sijaisuuksista huolehditaan. Tilaajalle ilmoitetaan koulutuksista ja em. sijaisista hyvissä ajoin, kuitenkin aina vähintään 1 kk ennen koulutustilaisuutta. Ostopalvelulääkärillä on oikeus osallistua tilaajan järjestämiin koulutuksiin tilaajan suostumuksella, mutta niihin käytettävä aika ei ole tilaajaan kustantamaa eli tilaaja ei maksa ajasta palveluntuottajalle. 11.Palvelun toteuttamisen käytäntö Palvelua ostetaan kokonaispalveluna, tarjouspyynnön mukaisesti. Palvelun tuottamisesta sovitaan tällä sopimuksella sekä sopimuksen kohdassa 2 mainittujen palveluntuottajan sekä tilaajan nimeämien yhteyshenkilöiden kesken. Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan yhteyshenkilöiden keskenään sopimia ja tässä sopimuksessa määriteltyjä palvelun toteuttamiseen ja esim. tietojärjestelmän käyttöön liittyviä työohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Palveluntuottaja vastaa tilaajaan nähden viimekädessä siitä, että lakeja ja annettuja ohjeita noudatetaan.

5 11.1 Työaika Ostopalvelulääkäri työskentelee tilaajan kohteessa kokopäiväisesti. Hänen viikoittainen työaikansa on n h sopimuksen mukaan. Ylitöiden tekemisestä on sovittava tapauskohtaisesti tilaajan ylilääkärin tai hänen siihen valtuuttamansa henkilön kanssa. Vain nimenomaisesti sovittujen ylitöiden tekeminen korvataan perustuntihinnalla tai annetaan vapaana tunti tunnista työtilanteen niin mahdollistaessa Yhteistyö tilaajan kanssa Ostopalvelulääkäri osallistuu seuranta-, yhteistyö- ja kehittämiskokouksiin tilaajan pyynnöstä. Tällaisiin kokouksiin käytetty aika lasketaan kuuluvaksi ostopalvelulääkärin työaikaan. Tilaaja ja palveluntuottaja tapaavat aina tilaajan tai palveluntuottajan sitä pyytäessä ja käsittelevät toimintaan, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja muutoin palveluun liittyviä asioita. Palvelua tuottava ostopalvelulääkäri on velvollinen osallistumaan tapaamisiin tilaajan pyynnöstä. Käytettyä aikaa ei laskuteta tilaajalta Raportointijärjestelmä Mikäli palveluntuottajalla on käytössä sähköinen raportointijärjestelmä, tilaaja voi halutessaan käyttää raportointijärjestelmää rajoituksetta (käyttömäärä ja hakujen sisältö) Potilastietojärjestelmä ja tietojen käsittely Potilastietojärjestelmä ja tietojen käsittely on kuvattu sopimuksen liitteillä Potilasmaksut Potilasmaksujen perimisen hoitaa tilaaja. Palveluntuottaja ei ole oikeutettu perimään asiakkailta mitään maksuja Potilaiden lähettäminen erikoissairaanhoitoon Palveluntuottajan lääkäreillä on oikeus lähettää potilaita erikoissairaanhoitoon hoidon tarpeen arvioinnin, alueen hoitoketjujen sekä STM:n lähetekriteerien mukaan. 12.Vaitiolovelvollisuus, potilastietojen katselu ja niiden antaminen Tämän sopimuksen allekirjoituksella palveluntarjoaja sitoutuu olemaan ilmaisematta mitään toiminnassa saamiaan lakien tai asetusten mukaan salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Palveluntuottajan osoittaman ostopalvelulääkärin ja tämän sijaisten on noudatettava potilastietojen kirjaamisessa, niiden säilyttämisessä ja luovutuksessa potilaiden asemasta ja oikeudesta annettua lakia, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä tilaajan omia ohjeita ja määräyksiä. Tilanteessa, jossa julkisuuslaki edellyttää päätöstä tietojen antamisesta, päätöksen tekee asianomainen viranhaltija. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen ei edellytä viranhaltijan päätöksen tekemistä, sen antaa palveluntuottajan lääkäri. Palveluntuottaja vastaa siitä, että potilastietoja tai palveluun liittyviä muita ei-julkisia tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat

6 oikeutettuja tietoja käsittelemään, joiden työtehtävien hoidon kannalta potilastietojen käsittely on välttämätöntä. Näiden henkilöiden on allekirjoitettava vaitiolositoumus (sopimuksen liite 2). Vaitiolovelvollisuus säilyy myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 13.Vakuutukset, korvausvastuu, vastuu- ja valitustilanteet Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Mikäli palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen, palveluntuottaja on itse korvausvastuussa. Palveluntuottajan henkilöstön toimintaan liittyvät mahdolliset muistutukset, valitukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat vaatimukset ohjataan normaalin valitusmenettelyn kautta tilaajan johtavalle lääkärille tai hänen nimeämälleen lääkärille, eli potilaat ottavat yhteyttä tilaajaan myös palveluntuottajan henkilöstöön kohdistuvien muistutusten ja valitusten osalta. Tämän jälkeen muistutukset ja valitukset ohjataan palveluntuottajan nimeämälle yhteyshenkilölle, joka selvittää valitukseen johtaneet syyt. Palveluntuottaja antaa selvityksen palvelun tilaajalle sekä tarvittaessa aluehallintovirastolle, potilasvahinkovakuutuskeskukselle, muulle vakuutusyhtiölle sekä Valviralle tai selvitystä pyytäneelle viranomaiselle. Potilasasiamiehenä toimii tilaajan oma nimetty potilasasiamies. 14.Palvelun laatutason seuranta ja raportointi Tilaajan vastuuhenkilöt seuraavat erilaisin laadunvalvontamenetelmin palveluntuottajan toimintaa niin potilaiden hoidon ja palvelun tason kuin laskutuksen oikeellisuuden osalta. Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä antamaan selvityksen toiminnastaan tilaajalle. Tilaajan tekemät huomautukset palveluiden toimittamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan palveluntuottajan sopimuksen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Palveluntuottaja poistaa todennetun virheen ja virheeseen johtaneen syyn viipymättä. Todennettujen virheiden osalta palvelun tuottaja laatii viipymättä kirjallisen selvityksen tapahtuneesta ja toimittaa sen tilaajalle. Mikäli yksittäinen palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö saa negatiivista palautetta esimerkiksi lääketieteellisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi, tilaaja informoi tästä palveluntuottajan nimettyä vastuuhenkilöä. Mikäli henkilön toiminta ei palautteesta huolimatta korjaannu tilaajaa tyydyttäväksi, palveluntuottaja sitoutuu siihen, että henkilö korvataan toisella henkilöllä siten, kuin sopimuksen kohdassa 7 on tarkemmin kuvattu Reklamaatiot ja asiakaspalautteet Reklamaatiot voidaan tehdä: - kirjallisesti palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle, - sähköisesti palveluntuottajan ilmoittaman vastuuhenkilön tai reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen - puhelimitse palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle - muutoin suullisesti palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle

7 Kirjallinen reklamaatio katsotaan tehdyksi, kun tilaaja on edellä mainituin tavoin antanut reklamaation sisältävän asiakirjan postin kuljetettavaksi ja sähköinen kun tilaaja on lähettänyt sähköpostin annettuun osoitteeseen. Suullisesti ja puhelimitse tapahtunut reklamaatio katsotaan tapahtuneeksi välittömästi sen antamisen jälkeen. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot ja laatimaan niistä yhteenvedon, josta ilmenevät myös toimenpiteet, joihin reklamaatioiden johdosta on ryhdytty. Yhteenveto on toimitettava tilaajalle puolivuosittain Tarkastusoikeus Tilaajalla on oikeus tehdä tarkastuksia koskien palveluntuottajan toimintaa. Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, että palvelu on sovitun mukaista. Tilaajalla on oikeus käyttää tarkastuksiin ja laadun seurantaan kolmatta osapuolta, jolloin tilaaja vastaa kustannuksista, pois lukien palveluntuottajalle aiheutuvat kustannukset, joista tämä vastaa itse. Koko toimintaa koskevia tarkastuksia voidaan tehdä ilman painavaa syytä enintään kerran vuodessa. 15.Sopimussakot 15.1 Palvelun käynnistyminen Palveluntuottajan havaitessa, ettei hän voi noudattaa sovittua palvelun aloittamisajankohtaa palveluntuottajan on ilmoitettava siitä välittömästi tilaajalle sekä kerrottava ajankohta, jona palvelun tuottaminen alkaa. Mikäli palvelun aloittaminen viivästyy sovitusta, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palvelun viivästymisestä on aiheutunut vahinkoa. Oikeutta ei ole jos viivästys johtuu tilaajan syyksi luettavasta syystä. Sopimussakko on tuhat (1000) euroa jokaiselta alkavalta arkipäivältä, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun toimitusajan. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakot palveluntuottajalle maksettavista laskuista. Jos palvelun aloittaminen viivästyy enemmän kuin 10 arkipäivää, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti Toimitustakuun laiminlyönti Mikäli palveluntuottajan sijaisjärjestelmä ei toimi kuten toimitustakuuta koskevassa sopimuksen kohdassa 7 edellytetään, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että toimitustakuun laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko on sata (100) euroa jokaiselta alkavalta kolmenkymmenen (30) minuutin ajalta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun toimitusajan. Sovittu toimitusaika on työvuoroluettelon mukainen työvuoro. Kuitenkin äkillisessä sairastumisesta johtuvasta poissaolotilanteessa sallitaan sijaisen saaminen korkeintaan kolmen (3) tunnin sisällä työvuoron suunnitellusta aloituksesta. Äkillisen sairastumisesta johtuvan poissaolon osalta sopimussakko alkaa siten kertyä vasta, kun työvuoroluetteloon merkityn työvuoron aloittamishetkestä on kulunut yli kolme tuntia. Sopimussakko kertyy tällöin samalla tavalla eli se on sata (100) euroa jokaiselta alkavalta kolmenkymmenen (30) minuutin ajalta, jolla palveluntuottaja ylittää sallitun toimitusajan (työvuoron alkamishetki + 3h). Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toimitustakuun laiminlyönti kestää yli 5 arkipäivää. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti.

8 15.3 Muu rikkomus Mikäli palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajan pyynnöstä palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Sopimussakko on kaksisataa (200) euroa per päivä, kuitenkin enintään tuhat (1000) euroa viikossa. Sopimussakkoa peritään jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes palvelu on sopimuksen mukaista. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan 10 arkipäivän sisällä siitä, kun tilaaja on reklamoinut asiasta. 16.Alihankkijat Alihankkijoiden käyttö on kielletty. 17.Muut ehdot Mikäli tämän sopimuksen mukaisen toiminnan toteuttamiselle ilmenee jokin viivytys, keskeytys tai este, molemmat sopijapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan siitä. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Sopimus ja sen liitteet 2. Tilaajan tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 18.Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, asia jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 19.Allekirjoitukset Tätä palvelusopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Mäntsälässä pp.kk.vvvv MÄNTSÄLÄN KUNTA/ MUSTIJOEN PERUSTURVA PALVELUNTUOTTAJA Eija Rintala perusturvajohtaja Nimi Liitteet Liite 1 Potilastietojen käsittely

9 Liite 2 Liite 3 Vaitiolositoumus Palvelunkuvaus [laaditaan tarjouspyynnön liitteiden 1A ja 1B perusteella]

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot