SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA"

Transkriptio

1 LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt Sopijapuolet nimeävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Yhteyshenkilöt keskustelevat tarpeen mukaan hoitoon liittyvistä käytännöistä ja esimerkiksi hoito- ja jatkotutkimuslinjauksista, jotta toiminta pysyy asiakkaiden kannalta tasa-arvoisena ja käytännöt yhtenäisinä. Tilaajan ja Palveluntuottajan vastuuhenkilöt tapaavat aina Tilaajan tai Palveluntuottajan sitä pyytäessä ja käsittelevät esimerkiksi toimintaan, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja muutoin palveluun liittyviä asioita. Mikäli tämän sopimuksen mukaisen toiminnan toteuttamiselle ilmenee jokin viivytys, keskeytys tai este, molemmat Sopijapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan siitä. Tilaajan vastuuhenkilö: Minna Koivumäki, vanhuspalvelupäällikkö Palveluntuottajan vastuuhenkilö: xxx Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: xxx JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. 3. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena ovat hoito- ja hoivapalveluiden lääkäripalvelujen hankinta sekä etälääketieteelliset palvelut. Palvelu sisältää geriatriaan, yleislääketieteen tai sisätautien erikoislääkärin (vastuulääkäri) palvelut sekä etälääketieteelliset palvelut. Tilaajan päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan xx.xx.2013 päivätyn tarjouksen mukaisesti (jäljempänä myös palvelu ). Vastuulääkäri on geriatrian, sisätautien tai yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksen omaava, joilla on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen kokemus. Etälääketieteellistä palvelua suorittavat lääkärit ovat geriatriaan perehtyneitä yleislääkäreitä. Lääkäreillä on Valviran myöntämä lupa ammatinharjoittamiseen Suomessa siten kuin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa on säädetty. Kaikilla palvelua suorittavilla lääkäreillä on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559).

2 4. Sopimuskausi Sopimuskausi on 2 vuotta ja se alkaa Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1) molempien Sopijapuolten niin halutessa. Palveluntuottajan on ilmoitettava kirjallisesti halukkuutensa mahdollisen option käytöstä kunkin kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sopijapuolilla on määräaikaisesta sopimuskaudesta riippumatta oikeus irtisanoa sopimus päättymään, milloin tahansa 6 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä yksinoikeutta määriteltyihin palveluihin. 5. Hinta Ostopalvelun hinta on xx euroa (alv 0 %) / kuukaudessa. [Täydennetään palveluntuottajan tarjouksen mukaan.] Hinta on AVL 130a :n mukainen veroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelun hinta. Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset (työnantajakulut, matkakulut, laskutus- ja toimistokulut). Tilaaja ei korvaa Palveluntuottajalle kuukausihinnan lisäksi mitään muita kustannuksia ellei siitä erikseen kirjallisesti sovita. Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Optiokausien osalta hinnan tarkistamisesta sovitaan erikseen 6 kk ennen uuden sopimuskauden alkamista. 6. Laskutus- ja maksuehdot Kuukausiveloitukseen perustuvat suoritukset maksetaan Palveluntuottajalle kuukausittain jälkikäteen. Korvaukset suoritetaan laskua ja hyväksyttyä suoritusta vastaan. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 14 vrk:n kuluessa siitä, kun Sopijapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta: Nimi Verkkolaskuosoite OVT-tunnus Välittäjä Mäntsälän kunta Välittäjän tunnus Enfo Oyj Työnantajavelvoitteet Palveluntuottajan osoittamat lääkärit ovat työsuhteessa Palveluntuottajaan, mutta työtä tehdään Tilaajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa (direktio-oikeus). Palveluntuottaja vastaa Tilaajan lääkäreille antaman omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Lääkärien työajanseuranta on Palveluntuottajan vastuulla.

3 Palveluntuottaja vastaa lääkärien työnantajana kaikista työantajavelvollisuuksista (esim. työterveyshuolto, palkanlaskenta ja täydennyskoulutus). Palveluntuottaja noudattaa työlainsäädäntöä. Tilaajan henkilöstö- tms. edut eivät koske Palveluntuottajan lääkäreitä. Poikkeustilanteissa, esim. epidemioiden aikana tai suuronnettomuuksien jälkeen, Palveluntuottajan lääkäri toimii Tilaajan antamien ohjeiden sekä valmiussuunnitelman mukaan. 8. Palvelun toimittaminen 8.1 Lääkärin työtehtävät ja työaika Lääkärin työ on ensisijaisesti Pornaisten Aurinkomäen vanhainkodin, kotihoidon ja Pellavakodin hoito- ja hoivapalveluiden lääkärin työ Pornaisten kunnan alueella tarjousasiakirjan kuvauksen mukaisesti. Palveluntuottajan lääkäreillä on oikeus lähettää potilaita erikoissairaanhoitoon hoidon tarpeen arvioinnin, alueen hoitoketjujen sekä STM:n lähetekriteerien mukaan. Palveluntuottajan lääkärit noudattavat potilasasiakirjojen kirjaamisohjeita sekä annettuja ohjeita vuodeosastolle ottamisesta. Palvelu sisältää vanhainkodissa, asumisyksikössä ja kotona tapahtuvia nimetyn vastuulääkärin lääkärinkiertoja vähintään kerran kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin Asiakkaan tulee tavata vastuulääkäri vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, tarvittaessa myös useammin kuukausittaisten kiertojen yhteydessä. Kotihoidon Asiakkaan tulee tavata vastuulääkäri vähintään kerran vuodessa. Palvelu sisältää myös puhelimitse tapahtuvan vastuulääkärin ja hoitajan välisen viikoittaisen konsultaation, jossa läpikäydään Asiakkaiden hoitotilanne. Puhelinkierron aikana vastuulääkärin tulee tarvittaessa käydä läpi lääkityksiä, uusia reseptejä sekä kirjoittaa todistuksia ja lähetteitä. Puhelinkierron yhteydessä välitetään myös omaisten soittopyyntöjä. Vastuulääkärin tulee pyydettäessä ottaa yhteys potilaan omaisiin. 8.2 Palveluntuottajan vastuut ja velvoitteet Palveluntuottajan tulee nimetä vastuuhenkilö. Palveluntuottajan vastuuhenkilö toimii vastuulääkärin tukena ja vastaa siitä palvelu toimii sovitusti. Palveluntuottajavastaa palvelua tuottavien lääkäreiden perehdyttämisestä toimintaympäristöön ja potilastietojärjestelmään. 9. Toimitustakuu Palveluntuottaja takaa lääkärin etälääketieteellisen palvelun saatavuuden puhelimitse kaikkina vuoden päivinä. Palvelu sisältää vanhainkodissa, asumisyksikössä ja kotona tapahtuvia nimetyn vastuulääkärin lääkärinkierron kerran kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin Asiakkaan tulee tavata lääkäri vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, tarvittaessa myös useammin kuukausittaisten kiertojen yhteydessä. Kotihoidon Asiakkaan tulee tavata lääkäri vähintään kerran vuodessa. 10. Palveluntuottajan henkilöstö Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan käytettävän ostopalveluhenkilöstön lakisääteisestä pätevyydestä. Palveluntuottaja esittää ennen sopimuskauden alkua sekä aina henkilöstön muutostilanteissa Tilaajalle kirjallisen selvityksen palvelun tuottamiseen käytettävien henkilöiden pätevyydestä ja työkokemuksesta.

4 Lääkäreillä on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä perehtyneisyys suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään ja lääkäreillä on käytännön kokemusta sosiaaliturvaa koskevien lausuntojen kirjoittamisesta sekä tuntemus pakkohoitoa koskevasta lainsäädännöstä. Lääkäreiltä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoa, riittävää tietojärjestelmien hallintaa sekä riittäviä kliinisiä taitoja. 11. Perehdytys, lisä- ja jatkokoulutus Palveluntuottajan lääkärien perehdyttäminen on Palveluntuottajan ja Tilaajan vastuulla. Pegasos-potilastietojärjestelmän perehdytyksen järjestää Tilaaja. Perehdytys sisältyy kokonaisuudessaan palvelun hintaan, eikä siihen kuluvaa aikaa ole oikeutta laskuttaa. Palveluntuottaja vastaa palvelun tuottamiseen nimetyn lääkärin ammatillisesta täydennyskoulutuksesta sekä siitä, että säteilysuojelukoulutus on voimassa. Tilaaja ei vastaa koulutusten kustannuksista. Lääkärin säteilysuojelukoulutuksen on oltava voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun Tilaajalle. Palveluntuottajan lääkäreillä on oikeus osallistua Tilaajan järjestämiin koulutuksiin Tilaajan suostumuksella, mutta niihin käytettävä aika ei ole Tilaajaan kustantamaa eli Tilaaja ei maksa ajasta Palveluntuottajalle. 12. Potilastietojärjestelmä ja tietojen käsittely Tehtävään osoitettu lääkäri laatii potilasasiakirjat huolellisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja siten, että asiakirjat säilyvät virheettöminä ja eheinä. Potilastiedot tallennetaan potilastietojärjestelmään, voimassa olevien lakien ja asetusten sekä Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajan lääkärit sitoutuvat noudattamaan Tilaajan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omia, julkisuuteen, salassapitoon ja tiedonantoon liittyviä ohjeita. Nämä määräykset ovat voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen. 13. Vaitiolovelvollisuus, potilastietojen katselu ja niiden antaminen Tämän sopimuksen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta mitään toiminnassa saamiaan lakien tai asetusten mukaan salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Palveluntuottajan osoittaman lääkärin on noudatettava potilastietojen kirjaamisessa, niiden säilyttämisessä ja luovutuksessa potilaiden asemasta ja oikeudesta annettua lakia, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä tilaajan omia ohjeita ja määräyksiä. Tilanteessa, jossa julkisuuslaki edellyttää päätöstä tietojen antamisesta, päätöksen tekee asianomainen viranhaltija. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen edellytä viranhaltijan päätöksen tekemistä, sen antaa Palveluntuottajan lääkäri annettujen ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että potilastietoja tai palveluun liittyviä muita ei-julkisia tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat oikeutettuja tietoja käsittelemään, joiden työtehtävien hoidon kannalta potilastietojen käsittely on välttämätöntä. Vaitiolovelvollisuus säilyy myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

5 14. Vakuutukset, korvausvastuu, vastuu- ja valitustilanteet Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot korvataan Palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Mikäli Palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen, Palveluntuottaja on itse korvausvastuussa. Palveluntuottajan henkilöstön toimintaan liittyvät mahdolliset muistutukset, valitukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat vaatimukset ohjataan normaalin valitusmenettelyn kautta Tilaajan johtavalle lääkärille tai hänen nimeämälleen lääkärille. Potilaat ottavat yhteyttä Tilaajaan myös Palveluntuottajan henkilöstöön kohdistuvien muistutusten ja valitusten osalta. Tämän jälkeen muistutukset ja valitukset ohjataan Palveluntuottajan nimeämälle yhteyshenkilölle, joka selvittää valitukseen johtaneet syyt. Palveluntuottaja antaa selvityksen palvelun Tilaajalle sekä tarvittaessa aluehallintovirastolle, potilasvahinkovakuutuskeskukselle, muulle vakuutusyhtiölle sekä Valviralle tai selvitystä pyytäneelle viranomaiselle. Potilasasiamiehenä toimii Tilaajan oma nimetty potilasasiamies. Sopimuksen allekirjoitushetkellä potilasasiamiehenä toimii Aino Laakso, p. XXX XXXX. 15. Palvelun laatutason seuranta ja raportointi Tilaajan vastuuhenkilöt seuraavat erilaisin laadunvalvontamenetelmin Palveluntuottajan toimintaa niin potilaiden hoidon ja palvelun tason kuin laskutuksen oikeellisuuden osalta. Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä antamaan selvityksen toiminnastaan Tilaajalle. Tilaajan tekemät huomautukset palveluiden toimittamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan Palveluntuottajan sopimuksen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Mikäli Tilaaja ei ole tyytyväinen Palveluntuottajan osoittamaan palvelun laatuun, esimerkiksi lääkärin työnlaadussa on huomautettavaa (esim. yksittäinen palvelun tuottamiseen osallistuva lääkäri saa negatiivista palautetta lääketieteellisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi) Tilaaja reklamoi tästä Palveluntuottajan nimetylle vastuuhenkilölle. Mikäli lääkärin toiminta ei korjaannu Tilaajaa tyydyttäväksi, Palveluntuottaja sitoutuu siihen että, palvelua suorittava lääkäri vaihdetaan toiseen. Tilaajalla on oikeus ennakkoon haastatella tai muutoin selvittää Palveluntuottajan tarjoaman lääkärin kokemus, osaaminen, valmiudet, kielitaito ja muu soveltuvuus tehtävään. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen Palveluntuottajan ehdottama henkilö, jonka Tilaaja katsoo olevan soveltumaton tehtävään. Palveluun osallistuvan henkilöstön mahdollisimman vähäinen vaihtuvuus on tärkeää Tilaajalle. Reklamaatiot ja asiakaspalautteet Reklamaatiot ja asiakaspalautteet on voitava tehdä: - kirjallisesti Palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle, - sähköisesti Palveluntuottajan ilmoittaman vastuuhenkilön tai reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen - puhelimitse Palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle - muutoin suullisesti Palveluntuottajan ilmoittamalle vastuuhenkilölle

6 Kirjallinen reklamaatio katsotaan tehdyksi, kun Tilaaja on edellä mainituin tavoin antanut reklamaation sisältävän asiakirjan postin kuljetettavaksi ja sähköinen kun Tilaaja on lähettänyt sähköpostin annettuun osoitteeseen. Suullisesti ja puhelimitse tapahtunut palaute katsotaan tapahtuneeksi välittömästi sen antamisen jälkeen. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot ja laatimaan niistä yhteenvedon, josta ilmenevät myös toimenpiteet, joihin reklamaatioiden johdosta on ryhdytty. Yhteenveto on toimitettava Tilaajalle puolivuosittain. 16. Sopimussakot a. Kokonaispalvelun käynnistyminen Palveluntuottajan havaitessa, ettei hän voi noudattaa sovittua palvelun aloittamisajankohtaa Palveluntuottajan on ilmoitettava siitä välittömästi Tilaajalle sekä kerrottava ajankohta, jona palvelun tuottaminen alkaa. Tässä ei tarkoiteta yksittäisiä työvuoroja vaan palvelun aloittamista yleisesti. Mikäli palvelun aloittaminen viivästyy sovitusta, Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palvelun viivästymisestä on aiheutunut vahinkoa. Oikeutta ei ole jos viivästys johtuu Tilaajan syyksi luettavasta syystä. Mikäli viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa, joka ylittää sopimussakon määrän, on Tilaajalla oikeus vaatia lisäksi korvausta aiheutuneesta vahingosta. Sopimussakko on kaksi tuhatta (2000) euroa jokaiselta alkavalta arkipäivältä, jolla Palveluntuottaja ylittää sovitun toimitusajan. Sakkoa peritään enintään 10 arkipäivältä. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakot Palveluntuottajalle maksettavista maksuista tai laskuttaa sopimussakko erikseen Palveluntuottajalta. Jos palvelun aloittaminen viivästyy enemmän kuin 10 arkipäivää, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti. b. Muut rikkomukset Mikäli Palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on Tilaajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Mikäli laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa, joka ylittää sopimussakon määrän, on Tilaajalla oikeus vaatia lisäksi korvausta aiheutuneesta vahingosta. Palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Mikäli Palvelu ei toteudu sovitusti, esimerkiksi etäpalvelua ei toistuvasti saavuteta palveluaikana, viikoittainen vastuulääkärin puhelinkierto jää hoitamatta sovitusti tai lääkäri ei hoida lääkärikiertoa Pornaisissa kuukausittain, sopimussakko on kaksi tuhatta (2000) euroa per rikkomus. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista tai laskuttaa sopimussakko erikseen Palveluntuottajalta. Tätä samaa sakkokohtaa sovelletaan myös toimitustakuun laiminlyönnin osalta. Sopimussakko muista rikkomuksista on kaksisataa (200) euroa yksittäisestä tapauksesta. Sakon enimmäismäärää ei ole rajattu. Rikkomuksia voivat esimerkiksi olla selvityksien viivästymiset, annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen, puutteelliset potilasasiakirjamerkinnät, lääkäri ei täytä vähimmäisvaatimuksia jne. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista tai laskuttaa sopimussakko erikseen Palveluntuottajalta.

7 Sopimussakkojen lisäksi Tilaajalla on aina oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan 10 arkipäivän sisällä siitä, kun Tilaaja on reklamoinut asiasta. 17. Toiminta normaaliolojen erityistilanteissa ja poikkeusoloissa Palveluntuottajan ostolääkärin työskentely jatkuu normaaliolojen poikkeustilanteissa ja poikkeusoloissa samoin edellytyksin kuin Tilaajan virkalääkäreillä. Toiminnot ja palvelut lasketaan alemmalle tasolle tai lopetetaan vain yhteisellä sopimuksella. 18. Muut ehdot Tähän sopimukseen sovelletaan lisäksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) niiltä osin kuin ehdot eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Sopimus ja sen liitteet 2. Tilaajan tarjouspyyntö liitteineen 3. Tarjous liitteineen (tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa) 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 19. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, asia jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle. Mäntsälässä pp.kk.2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA/ MUSTIJOEN PERUSTURVA PALVELUNTUOTTAJA Eija Rintala perusturvajohtaja Nimi Titteli

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot