Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille"

Transkriptio

1 1 Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut (puitejärjestely) 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohteet: Nurmijärven kunnan sivistystoimi hankkii tällä tarjouspyynnöllä eri henkilöstöryhmilleen työnohjauspalveluja. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kesken. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien ja se on suunniteltu alkavaksi Sopimuskautta voidaan lisäksi jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1v + 1v). Työohjauspalvelut Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille oheisen liitteen 4: PALVELUKUVAUS mukaisesti. Tarjottavan palvelun tulee olla mainitun liitteen mukainen. Työnohjauspalveluihin voi sisältyä jossain määrin konsultoinnin piirteitä mutta käytännössä tämän tarjouspyynnön ja sen perusteella tehtävän sopimuksen ulkopuolelle rajataan Nurmijärven kunnan sivistystoimen tietyille ryhmille räätälöidyt lyhyet tai pitkäkestoiset koulutukset, johtamisen tuki, muutosvalmennus, johtoryhmän valmennus, työyhteisön ohjaus jne. konsultoinnit. Näiden osalta tehdään mahdolliset kilpailutukset erikseen. Nurmijärven kunta ei sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii työnohjauspalveluja sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan työnohjauspalveluiden osalta vähintään 5-20 soveltuvuusvaatimukset täyttävää ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyttä toimittajaa, jos ei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

2 2 Tarjousvertailut ja hankintapäätökset tehdään työnohjauspalveluiden osalta työnohjausmuodoittain (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja yksilötyönohjaus esimiehille sekä ryhmätyönohjaus esimiehille) ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti ja tarjoukset asetetaan etusijajärjestykseen. Kullekin työnohjausmuodolle valitaan ensisijainen toimittaja ja sijaisjärjestyksessä muut toimittajat. Työnohjauspalveluita voidaan sopimuskaudella tilata suoraan etusijajärjestyksen mukaisesti, mikäli hankinnan kaikki ehdot on määritelty. Niiltä osin kuin hankinnan kaikkia ehtoja ei ole määritelty, tehdään tarvittaessa minikilpailutuksia puitejärjestelyyn valittujen kesken sopimuskaudella. Minikilpailutuksia voidaan toteuttaa kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja koskevan pienhankintaohjeen sääntöjä soveltaen. Niiltä puitejärjestelyssä mukana olevilta tarjoajilta, jotka on valittu puitejärjestelyyn, pyydetään kirjallinen tarjous avoinna olevien sopimusehtojen osalta. Minikilpailutettavien palvelujen ja niiden toimitusten osalta sovelletaan lähtökohtaisesti tämän tarjouskilpailun pohjalta syntyneen hankintasopimuksen ehtoja lukuun ottamatta niitä pääsopimuksen ehtoja, jotka erikseen mainitaan minikilpailutusasiakirjoissa ja joiden tarkistamista minikilpailutus itse asiassa koskee. Lisäksi työnohjauspalvelua voidaan hankkia etusijajärjestyksestä poiketen esim. huomioiden henkilöstön yksilölliset tarpeet tai palveluntuottajan mahdollisuus antaa palvelua esim. henkilöstön kielitaidon mukaan tai palveluntuottajan mahdollisuus tarjota erikoisosaamista asiakkaan tarpeita vastaavasti. Lisäksi asiakkaiden erityisistä yksilöllisistä tarpeista johtuen työnohjauspalveluja voidaan ostaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta silloin, kun suorahankinnalle on hankintalain (67 ) mukaiset erityiset perusteet. Mikäli puitejärjestelyssä mukana olevien palveluntuottajien resurssit eivät riitä takaamaan asiakkaiden tarpeita kohtuullisessa ajassa tai mikäli palvelun tarve kasvaa tai muuttuu eikä valituista palvelun tuottajista löydy Nurmijärven kunnan tarpeita vastaavaa palveluntuottajaa, pidättää Nurmijärven kunta oikeuden kilpailuttaa uusia palveluntuottajia sopimuskauden aikana tai hankkia julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti suorahankintana tarpeitaan vastaavan palveluntuottajan. Tilaajalla on lisäksi mahdollisuus vaihtaa palveluntuottaja perustelluista syistä. Nurmijärven kunta varaa oikeuden auditoida tai muuten todentaa palveluntuottajien sopivuus kunnan tarpeisiin.

3 3 Tätä puitesopimusta voi soveltuvin osin hyödyntää myös muut Nurmijärven kunnan toimialat ja keskukset. 2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa puitejärjestelyä. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma hankintailmoitusjärjestelmässä ja Nurmijärven kunnan kotisivuilla internetissä tarjouspyynnot. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Asiakirjajulkisuuden osalta hankinnassa sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoajan mielestä mahdolliset liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tekstit/kohdat pyydetään merkitsemään selvästi ei-julkinen merkinnällä ja erillisellä liitteellä. Tarjouksen vertailussa käytettävää kokonaishintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 3. Tarjousten käsittelyvaiheet Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta tai allekirjoittamatonta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjousten avaamisesta tehdään myös pöytäkirja joka liitetään päätökseen. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitet-

4 4 tyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja siihen liittyvät todentamisasiakirjat on esitetty liitteellä 1. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Toisessa vaiheessa arvioidaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden osalta, jotka täyttivät ensimmäisen vaiheen vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa sekä tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia, vertaillaan tarjouspyynnön kohdassa 12 sekä työnohjauksen (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja yksilötyönohjaus esimiehille sekä ryhmätyönohjaus esimiehille) osalta liitteillä 3a 3 e kerrotuin perustein. 4. Tarjouksen sisältö ja tarjoukselta vaaditut yleiset ehdot sekä vähimmäislaajuus Tarjoajaa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että tarjous on laadittu huolellisesti, realistisesti, tarjouspyynnön mukaisesti ja sen ehdot täyttäen. Tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaarantavat tulkinnanvaraiset, puutteelliset ja epäselvät tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoukseen on sisällytettävä kaikki tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailuissa tarvittavat pyydetyt tiedot. Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden tulee täyttää tarjouspyynnön ja sen liitteiden asettamat vaatimukset. Tarjouslomakkeiden alkuperäistä sisältöä tai muotoa ei saa muuttaa. Tarjous on tehtävä tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla ja liitteillä. Tilaajan tehtävänä ei ole etsiä tarkentavia tietoja muista lähteistä. Lisäksi tarjoukseen liitetään vaaditut selvitykset ja todistukset. Tarjous ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjouspyynnössä vaaditun tiedon, selvityksen tai asiakirjan puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta. Tarjoukseen ei saa asettaa omia ehtoja palvelujen käytön minimimääristä, hinnoittelun rakenteesta, aikatauluista, sisällöstä tai muita lisäehtoja, toimitusehtoja tai kytkentöjä mitä ei ole tarjous-

5 5 pyyntöasiakirjoissa. Ne tulkitaan tarjouspyynnön vastaisiksi ehdoiksi ja voivat johtaa tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Tarjoushintojen tulee olla kiinteät (2) kaksi vuotta kestävän sopimuskauden. Liitteet 1, 2, 3 a 3 e ja 5 on täydennettävä pyydetyn mukaisesti. Lisäksi tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön ja sen liitteiden (1-5) sekä sopimusluonnoksen (liite 6) ehtoihin tarjouksen jättäessään. 4.1 Kilpailutettavia kohteita koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset sekä vertailuperusteet Kilpailutettavia kohteita koskevat ehdottomat vaatimukset sekä vertailuperusteet on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 12 ja liitteillä 2 sekä liitteillä 3 a 3 e. 5. Alihankinta Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmannelle taholle. Lisäksi on nimettävä ehdotetut alihankkijat (nimi, Y-tunnus, osoite). Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Nurmijärven kunnalle, jos käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa sillä tavalla, että tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus toteutuu. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset vaaditaan vain tarjouskilpailun voittaneilta ja puitejärjestelyyn valituilta tarjouksentekijöiltä ja ne ovat edellytyksenä hankintasopimuksen tekemiselle. Tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä ovat liitteessä 1 mainittujen todistusten ja selvitysten lisäksi selvitys alihankkijan tai vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa työhön käyttävän työnantajan soveltamista työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia ja ne on uusittava aina 12 kuukauden välein sopimuskaudella.

6 6 Tarjoajan ilmoittamilla alihankkijoilla on oltava hankinnan laatu ja laajuus huomioiden riittävä kokemus siitä osasta sopimusta, jota alihankinta koskee. Tilaaja voi perustellusta syystä olla hyväksymättä esitettyä alihankkijaa. 6. Hinnat ja hintojen voimassaolo Kaikki hinnat ilmoitetaan kiinteinä ja arvonlisäverottomina (alv 0 %). Hintavaraumia, laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Vertailuhintana käytetään työnohjauskerran kiinteää, arvonlisäverotonta kokonaishintaa / 90 min ohjauskerta (alv 0 %). Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. matkakulut, päivärahat jne.) Palvelun kokonaishinta ei saa ylittää tarjoushintaa. Tarjouskilpailun vertailuhintana käytetään 90 min ohjauskerta hintaa mutta käytännössä työnohjauspalveluiden ohjauskerta voi olla väliltä min. Tarjoajaa pyydetäänkin ilmoittamaan tarjouksessaan liitteellä 5 kaikki käytössään olevat tuntihinnat ( min väliltä). Kaikkien eripituisten ohjauskertojen minuuttihinta on sama /min. Hankintayksikkö laskee eripituisten ohjauskertojen hinnat 90 min ohjauskerran hinnan perusteella. Hinnat liitetään myöhemmin sopimukseen. Tarjoushintojen tulee olla kiinteät kaksi (2) vuotta kestävän sopimuskauden. Sen jälkeen hintaa tarkistetaan kerran kalenterivuodessa mahdollisen optiokauden alkaessa sopimusluonnoksessa (liite 6) kohdassa 5 esitetyllä tavalla. 7. Toimitusehto Työnohjauspalvelun tulee täyttää palvelukuvauksessa (liite 4) mainitut ehdot. 8. Laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko, sähköinen laskutus ja toimituksen viivästymissanktio Työohjauspalvelut maksetaan jälkikäteen palvelun tultua sopimuksen mukaisesti suoritettua. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli saa tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on vähintään 30 pv netto laskun saapumisesta. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko voi olla enintään korkolain mukainen.

7 7 Laskutuksessa käytetään ensisijaisesti sähköistä verkkolaskutusta. Laskut toimitetaan sopimuksessa mainittujen laskutusohjeiden mukaan seudulliselle talouspalvelukeskukselle. Tarjoajan on ilmoitettava valmius sähköiseen laskutukseen (liite 2). 9. Raportointi Palvelujen käyttöä koskevasta raportoinnista sovitaan toimittajan kanssa erikseen sopimuksen yhteydessä. 10. Reklamointi Reklamointi on määritelty sopimusluonnoksessa (liite 6) 11. Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen sekä vaihtoehtoiset tarjoukset Työnohjauspalveluiden oheiset muodot: yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja yksilötyönohjaus esimiehille sekä ryhmätyönohjaus esimiehille, muodostavat kilpailutettavan kokonaisuuden. Kokonaisuutena palvelua hankitaan sivistystoimen eri henkilöstöryhmille. Tarjouksen voi antaa: - yhden, useamman tai kaikkien työnohjausmuotojen: yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja yksilötyönohjaus esimiehille sekä ryhmätyönohjaus esimiehille osalta Osatarjouksia työnohjausmuotojen sisällä ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 12. Tarjousten vertailu Työnohjausmuodot (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja yksilötyönohjaus esimiehille sekä ryhmätyönohjaus esimiehille) vertaillaan ja päätetään erikseen. Hankinnan ratkaisuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy hinta ja kokemus. Vertailuhinnat ilmoitetaan hintaliitteellä (liite 5) ja kokemusta osoittavat tiedot täytetään tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit -liitteellä/liitteillä (liitteet 3 a 3 e)

8 Kokonaishinta, painoarvoltaan 70 %, 70 pistettä Vertailuhintana käytetään työnohjauskerran kiinteää, arvonlisäverotonta kokonaishintaa / 90 min ohjauskerta. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 70 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän (laskukaava: halvin hinta / vertailtava hinta * 70 pistettä) 12.2 Kokemus, painoarvoltaan 30 %, 30 pistettä. Kokemus 30 %/ 30 pistettä muodostuu työnohjausmuodoittain ko. työnohjaajana toimimisen kokemuksesta. Työnohjaajan tulee ilmoittaa kokemusaika yhteensä täysinä vuosina. Työnohjaajalla tulee olla vähintään kaksi (2) vuotta kokemusta ko. työnohjausmuodon palvelusta johon osatarjous/osatarjoukset jätetään. Kahden (2) vuoden vähimmäisvaatimuksesta saa 0 pistettä. Kokemuksesta työnohjausmuodoittain ko. työnohjaajana toimimisesta saa pisteitä asteikolla 1-3 seuraavalla tavalla: - 3 vuotta 1 p vuotta 2 p - 6 vuotta tai enemmän 3 p Korkeimmat pisteet saanut saa vertailuun kyseisen osa-alueen painoarvon mukaiset täydet pisteet (30 pistettä). Muiden pisteet lasketaan kaavalla tarjoajan pisteet / eniten pisteitä saaneen tarjoajan pisteet * kyseisen osa-alueen painoarvo (30p). Tarjoajien tasapistetilanteessa painotetaan kokemusta. Tarjoajien kokemusvuodet ko. työnohjausmuodosta vuosina huomioidaan tasapistetilanteessa. Eniten kokemusvuosia ko. työnohjausmuodosta kerryttänyt tarjoajaa on etusijalla tasapistetilanteessa. 13. Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Jokaisesta eri työnohjausmuodosta tehdään oma hankintapäätös. Kirjallinen hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Kaikkien valittujen työnohjauspalvelutuottajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopimuksen tekemisen ehdot täyttyneet (mahdolliset tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset). Tarjous on tarjoajaa sitova tarjouksen voimassaoloajan loppuun saakka, mutta asiakkaan puolelta sopimuksen sitovuus syntyy

9 9 vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Nurmijärven kunta tilaa palveluja vain niiltä tarjoajilta, joiden kanssa on tehty sopimus. Valitun palveluntuottajan tulee allekirjoittaa sopimus viivytyksittä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä kun sopimusasiakirjat on toimitettu sopimuskumppanille. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien ja se on suunniteltu alkavaksi ja jatkuvan saakka. Sopimuskautta voidaan lisäksi jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1v + 1v). Hankintayksikkö tekee myöhemmin erikseen päätöksen option käytöstä. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään perustellusta syystä kuuden (6) kuukauden kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta. Muita kuin sopimushintaan vaikuttavia sopimuskohtia voidaan tarvittaessa täsmentää sopimusneuvotteluissa. Jokaisesta tilatusta työnohjauksesta tehdään aina erillinen työnohjaussopimus, jossa määritellään räätälöidyn prosessin tavoitteet ja toimintatavat. Työnohjaussopimus on sitova kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen (sopimuslähde: Suomen työnohjaajat ry.) 14. Tarjoajan sähköpostiosoite Hankintapäätös annetaan tarjoajille tiedoksi sähköisellä tiedoksiannolla sähköpostitse. Tarjouksessaan tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite (liite 2) jonne hankintapäätös lähetetään. Sähköpostin häiriötön toiminta ja saapuvien viestien seuranta on tarjoajan vastuulla. 15. Sopimuksen tekeminen Sopimuksen soveltamisessa noudatetaan asiakirjojen pätevyysjärjestyksen osalta seuraavaa toisiaan täydentävää tulkintajärjestystä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Toimittajan tarjous liitteineen 4. Julkisten yleiset palveluhankintojen sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) soveltuvin osin.

10 10 Julkiset yleiset sopimusehdot on noudettavissa osoitteesta: 8_muut_julkaisut/ Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf 16. Hankinnan muut ehdot Nurmijärven kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 17. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 18. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka. 19. Yhteydenpito ja tarjouspyyntöön liittyvien lisätietojen saaminen Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyviä lisätietoja annetaan ainoastaan kirjallisesti. Kilpailutukseen ja tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja tietopyynnöt tulee toimittaa klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen: Kaikkiin tehtyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin vastataan ja vastaukset julkaistaan Nurmijärven kunnan kotisivuilla viimeistään osoitteessa: /tarjouspyynnot Tarjoajia pyydetään seuraamaan Nurmijärven kunnan kotisivuja tarjousten jättöpäivään saakka, jotta saavat tietoonsa kysymysten, lisätietopyyntöjen ja vastausten tuottamat mahdolliset täsmennykset ja lisätiedot. 20. Tarjouksen jättäminen Kirjallinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa klo 15:30 mennessä.

11 11 Työnohjaustarjousten kuoreen tarjoustunnus: Työnohjaus Postiosoite: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi PL Nurmijärvi Käyntiosoite: Nurmijärven kunta/ kirjaamo Keskustie 2 B Nurmijärvi Tarjouksen voi toimittaa myös sähköisesti: Myöhästynyttä tarjousta ei käsitellä. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. 21. Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista ja liitteistä: Tarjouspyyntö Liite 1 Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus tarjouslomake Liite 2 Tarjouspyynnön mukaisuus ja asetetut ehdottomat vaatimukset tarjouslomake Liite 3 a) Liite 3 b) Liite 3 c) Liite 3 d) Liite 3 e) Liite 4 Tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit - tarjouslomake / Yksilötyönohjaus Tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit - tarjouslomake / Ryhmätyönohjaus Tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit - tarjouslomake / työyhteisön työnohjaus Tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit - tarjouslomake / yksilötyönohjaus esimiehille Tarjoajaa koskevat perustiedot ja valinnan laatukriteerit - tarjouslomake / ryhmätyönohjaus esimiehille Palvelukuvaus

12 12 Liite 5 Liite 6 Hintaliite Puitesopimusluonnos työnohjauksesta Tiina Hirvonen sivistystoimen johtaja Nurmijärven kunta, sivistystoimi

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ X.X.2014 1(10)

TARJOUSPYYNTÖ X.X.2014 1(10) X.X.2014 1(10) TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHUOLLON TARVEAINEIDEN, OIKOMISTARVIKKEIDEN, KÄSI- INSTRUMENTTIEN SEKÄ HUOLTOTARVIKKEIDEN JA DESINFEKTIOAINEIDEN HANKINNASTA (PUITEJÄRJESTELY) 1. Hankinnan kuvaus Seudullinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ MAANRAKENNUKSEN TYÖKONEPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan maanrakennus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINNASTA Urjalan kunta Siivous- ja ruokapalveluyksikkö PL 33 31761 Urjala 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. Tilaaja Urjalan kunta Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala 2. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Urakkasopimus Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta. TARJOUSPYYNTÖ KOTISIIVOUSPALVELUJEN HANKINNASTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne kohdissa 1.1. ja 1.2. kuvattujen asiakasryhmien kotisiivouspalvelujen hankinnasta

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot