Perusturvalautakunta $ I 5f KEHITYSVAMMAISTEN PERH EHOIDON TOIMINTAOHJ E KEURUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 16.12.2014 $ I 5f KEHITYSVAMMAISTEN PERH EHOIDON TOIMINTAOHJ E KEURUU"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta $ I 5f KEHITYSVAMMAISTEN PERH EHOIDON TOIMINTAOHJ E KEURUU 2015

2 2 2. PERHEHOIDONMAARITTELY PERHEHOITAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA ASEMA..., 'l Perhehoitajan oikeus vapaaseen Perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset Perhehoitajan ennakkovalmennus, koulutus ja tyonohjaus..., Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja tietojensaanti PERHEHOIDONPMTTYMINEN 8. PERHEHOITOON SIJOITETTUA HENKILOA KOSKEVAT ASIAT...,..,..., Erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma Perhehoidon asiakasmaksu Perhehoitoon sijoitetun henkilon yksityisvarat Asiakkaan kuolema perhehoitokodissa...,.. 14

3 3 1. PERHEHOIDON SAAD6SPERUSTA Perhehoito on sosiaalihuoltolain 17 S:n mukaista sosiaalipalvelua, jonka jariestamisesta kunnan on huolehdittava. Perhehoidon toteuttamisesta on seadetty vuodesta 1992 perhehoitolaissa (312t1992). Perhehoitoa koskevaa lainseadantde:. Perhehoitajalaki (312/92). Laki perhehoitajalain 2 ja 3S muuttamisesta 2006 Laki perhehoitajalain muuttamisesta ( \ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (1977) Sosiaalihuoltolaki ja asetus (4'19/92). Kunnallinen elakelaki ( ). Tapaturmavakuutuslaki (608/48), muutos (419/92). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta ( ). Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( , 912t1992). Laki Iasten kanssa tydskentelevien rikostaustan selvittamisesta (504/2002). Hallintolaki( ) 2. PERHEHOIDONMAARITTELY Perhehoidolla tarkoitetaan henkildn hoidon, kasvatuksen tai muun ymparivuorokautisen huolenpidon jerjestamista hanen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa perhe-hoidossa olevalle henkil6lle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja laheisiin ihmissuhteisiin seke edistaa hanen hyvinvointiaan. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkildlle henen tarpeittensa mukainen hoiva ja huolenpito perheenjasenena. Hoidolla pyritaan edistameen hoidossa olevan henkilon toimintakykya, perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoitoa voidaan antaa henki16lle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti jarjestae hanen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyvaksi kaytteen ja ionka ei ka! sota olevan laitoshoidon tarpeessa. (SHL 25 S)

4 2.'l. Perhehoidon muodot Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkaaikaista perustuen yksilolliseen palvelusuunnitelmaan jaltai erityishuolto-ohjelmaan. Perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitajalain mukaista toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa. Pitkeaikainen perhehoito voi olla itseneiseen elemaen kuntouttava valivaihe tai pysyvampi asumisen ja elamisen jarjestely. Lapsille ja nuorille, jotka eivat voi asua omassa kodissaan pitkaaikainen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto, jonka mahdollisuudet tulee aina selvittaa. Lyhytaikaista perhohoitoa voidaan jerjestaa mm. vanhempien jaksamisen tukemiseksi, perhehoitajan vapaan jerjestamiseksi tai omaishoitajan vapaan jarjestemiseksi. Osapeivaperhehoitoa on hoito, joka kestea enintaan 10 tuntia/vrk. 3. PERHEHOITAJA JA PERHEHOITOKOTI Perhehoitajalla tarkoitetaan henkil6a, joka hoidon jarjestamiseste vastaavan kunnan kanssa tekemansa toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua perhehoitoa. Perhehoitajaksi voidaan hyveksya henki16, joka koulutuksensa, kokemuksensa jaltai henkilokohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitaja asuu ymparivuorokautisesti hoidossa olevien kanssa. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemista perhehoitajaksi aikovan henkil6n on suoritettava tehtaven edellyfteme ennakkovalmennus. Erityisiste syista ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sroituksen alkamisesta. Valmennuksen tavoitteena on auttaa perhehoitajaksi aikovaa perhetta tekemaan tietoinen peetds perhehoitajaksi ryhtymisesta, sitoutumisesta tehteveen ja arvioida perheen valmiuksia ja edellytyksia toimia tehtavassa. Perhehoitajan tulee luoda hoidettavalle turvallinen ja virikkeite antava hoitoymparisto ja huomioida hoito- ja kasvatustehtavassaan hoidettavan kehitys erityistarpeineen seka turvata hoidettavan ja hanen laheistensa yhteydenpito ja suhteet. Perhehoitoon sijoitetulla on tasa-arvoinen asema perheen muihin jaseniin nahden. Perhehoitajalle ei aseteta erityisia koulutusvaatimuksia, mikali hoidossa on nelja henkil6a. Hoidettavien enimmaismaerean lasketaan mukaan perhehoitajana omat alle kouluikaiset lapset ja perheen muut erityise hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilot. Hoidettavien lukumeerea voidaan ylittaa, mikeli on kyse hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jesenille.

5 5 Hoidettavien lukumaara voi olla enintaan seitsemaa henkil6e, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vahintaan kaksi perhekodissa asuvaa henkilda. Toisella heiste on oltava tehtavaan soveltuva kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus ja riittava kokemus holto- tai kasvatustehtavista seka molemmat ovat suorittaneet KeVa-ennakkovalmennuksen. Hoidettavien enimmaismaaraste voidaan poiketa myds, jos hoidossa on samanaikaisesti vain taysi-ikaisia henkiloite, joiden keskinainen kanssakayminen ja toimintakyky mahdollistavat ylityksen. Enimmeismaaresta poikkeaminen (yli 1 kk ajan) vaatii sijoittajakuntien hyvaksymisen. Perhehoitokoti on sijoittalan hyvaksyma yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan. Perhekodin sopivuutta arvioitaessa huomioidaan erityisesti seuraavat asiat: perheen ihmissuhteet ja ilmapiiri perhehoitajan mahdollisuudet huomioida hoidettavan yksildlliset tarpeet perhehoitajan valmiudet toimia yhteistyossa viranomaisten, omaisten ja muun yhteistyoverkoston kanssa perhekodin jasenten valmius hyvaksya kaikkien tasavertaisuus ja perhekodin toiminta perhehoitokodin tilat, varustetaso, turvallisuus, terveydelliset olosuhteet ja kodin lahiymparistd. Aikuiselle perhehoidon asukkaalle tulisi olla oma huone. Ennen perhehoidon aloittamista tehdaan perusselvitys kotikeynnilla yhdesse perhehoitajan ja vammaispalvelun tyontekuoiden kanssa. Lisaksi pyydetean perhehoitajan kotikunnan sosiaalitoimen lausunto perhekodin ja -hoitajan sopivuudesta tehtavaan. Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden perhehoitajiksi ryhtyvilta henkil0ilta pyydetaen nehteveksi lasten kanssa tydskentelevien rikostaustan selvittemiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, jonka perhehoitaja tilaa Oikeusrekisterikeskukselta. Perhehoidon onnistumisen kannalta on tarkeae, etta perhehoitoa tarvitseva henkilo sljoitetaan juuri hanelle sopivaan perheeseen. Kunta pdettaa voidaanko perheeseen sijoittaa kyseessa oleva henkild vai ei. Perhesijoitusta suunniteltaessa selvitetaan myos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja muiden tukitoimien tarve ja saatavuus. Kun kunta on sijoituspaatdksen tehnyt, sen velvollisuus on tukea ja auttaa perhehoitajaa tehtavassaan. Perhehoitajalla on lainmukainen oikeus saada tietaa hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tiedot hoitoon tulevan henkil0n elamanhistoriasta ja terveydentilasta. Tietojen valiftamisessa voidaan kayttaa apuna esitietolomaketta.

6 6 Perhehoidon aikana tarvittavan tuen jerjestemiseksi perhehoitajalle on nimettava jokaista hoidettavaa varten vastuutyontekija. Perhehoitajalle on jarjeste! teva toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riitteva mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyontekijea. 4. TOIMEKSIANTOSOPIMUS Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen liittyvat molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus tehdeen jokaisen perhehoitoon sijoitetun osalta erikseen, ennen suoittamista. Pitkeaikaisessa perhehoidossa olevalle henkildlle toimeksiantosopimus voidaan tehda toistaiseksi voimassa olevana. Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevalle sopimus tehdean maaraaikaiseksi tai sopimuksessa sovitaan perhehoidon toteuttamisesta muutoin. Toimeksiantosopimuksen tehnyt perhehoitaja ei ole tydsopimuslain (55/2001) '1. luvun 1 S:ssa tarkoittamassa tydsopimussuhteessa kuntaan. Sopimus tehdaan yhteisessa sopimusneuvottelussa ja sen allekirjoittavat paesaantoisesti molemmat perheen puolisot ja kunnan perhehoidosta vastaava tydntekija. Sopimus tarkistetaan tilanteen muuttuessa ja tarkistamisesta on kayteve neuvottelu, kun toinen osapuoli sita vaatii. Sopimusta ei saa yksipuolisesti muuttaa. Pitkaaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimuksen liitteeksi tulee hoidettavaa koskeva palvelusuunnitelma. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan 1. sopijapuolet 2. perhehoidossa oleva henkil0 3. sopimuksen sisalt0. hoitopalkkion saaja. hoitopalkkion meera ja maksuaikataulu. kustannusten korvaaminen (nk. kulukorvaus) kaynnistamiskorvaus perhehoitoon sijoitetun keytt6varat. erityisten kustannustenkorvaaminen. sopimuksenvoimassaoloaika. perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen. palkkion maksaminen ja kustannusten korvaaminen vapaan ajalta. perhehoitajanvalmennus,tyonohjausjakoulutus. jokaista hoidettavaa varten vastuutydntekije. Perhehoitajalle on jdrjestettava toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riitteva mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyontekijaa.. vastuuvakuutuksenottaminen. sopimuksenirtisanominen

7 7 Perhehoidon kaynnistyessa voidaan molemminpuolisesti sopia erikseen koeajasta, jolloin irtisanomisaika ei ole voimassa. 5. PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiota, kulukorvausta seka pitkaaikaisessa perhehoidossa erikseen harkittavaa kaynnistamiskorvausta. Perhehoitajalaissa meeritellaan palkkion (686,25 euroa/kk vuonna 20'15) ja kulukorvauksen vahimmaismaarat (410,66 euroa/kk vuonna 2015) seka kaynnistamiskorvauksen enimmaismaare (2916,43 euroa/h16 vuonna 2015). Perhehoidon hoitopalkkioiden maerea tarkistetaan perhehoitajalain ( \ 2 S:n mukaan kalenterivuosittain tyarntekijan elakelain (395/2006) 96 S:ssa tarkoitetulla palkkakertoimella. Perhehoidon kulukorvauksia ja kaynnistamiskorvauksia tulee perhehoitajalain (3' ) 3 S:n 7 momentin mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin mukaisesti. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kartuttaa elaketa. Kulukorvauksesta toimitetaan myos ennakonpidatys. Koska kulukorvaus ei ole perhehoitajalle todellista tuloa, saadaan site koskeva vehennys tehda verotuksessa. Perhehoidon palkkioiden ja korvausten jakamisesta puolisoiden kesken voidaan sopia erikseen. Perhehoidossa tulo- ja lahtopeiva ovat hoitopaivia. 5.1 Hoitopalkkio Hoidosta maksettava palkkio perustuu kunkin hoidossa olevan henkilon yksilolliseen palvelusuunnitelmaan jaltai erityishuolto-ohjelmaan seka hoitoon kaytettaveen aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoitopalkkion suuruus maaritellaen toimeksiantosopimusta solmittaessa ja site tarkistetaan, mikali perhehoidossa olevan henkildn tilanteessa tapahtuu muutoksia. Pitkaaikainen perhehoito Hoidon vaativuuden maksuperusteena on Kelan suorittama elakkeensaajan hoitotuki tai 16- vuotta teyfteneen vammaistuki. Hoidon sitovuuden maksuperusteena on asiakkaan ty6- ja paivetoimintaan osallistuminen. Paivetoimintaan osallistuminen maaritellaan asiakkaan palvelusuunnitelmassa. Lisaksi on mahdollista saada koulutuslisae ja kokemuslisae.

8 8 Hoitopalkkio ei plivdtoimin- 1-3 piivid piivitoi- 4-5 piivdi piivlmaksuluokat nassa minnassa/vko toiminnassa /vko Perustuki 708,39 e/kk 694,70 e/kk 686,26 e/kk Korotettu tuki 768,96 e/kk 748,02 elkk 734,18 e/kk Ylin tuki 1000,53 e/kk 958,87 e/kk 930,74 e/kk Kokemuslisl 51,54 e/kk Koulutuslisd 51,54elkk Kokemuslisl maksetaan perhehoitajalle, joka on toiminut perhehoitajana vdhintiiiin 4 vuotta. Koulutuslisi maksetaan perhehoitajalle, jolla on todistetusti vdhintddn kouluasteinen kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisessa perhehoidossa palkkio maksetaan vuorokausimaksuna ja jakajana kiiytetiiiin 30. Perhehoitajalle maksetaan palkkio myds perheh oitosopim u kseen ki rjatu n vapaan ajalta. Osapiiv5isesti perhehoidosta maksettava palkkio on 50 % lyhytaikaisen perhehoidon palkkiosta. 5.2 Kustannusten korvaaminen Pitkiai kainen perhehoito Kustannusten korvaamisen perusteena kiiytetiiiin perhehoidossa olevan henkil6n hoidosta ja ylliipidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin hoidossa olevan henkil6n yksi16llisiii tarpeita. Kustannuskorvaus kattaa perhehoidossa olevan henkildn ateriat, asumisen ja muut kulut. ATERIAT pdivisin kotona osallistuu piiivtitoimintaan 1-3 kruvko osallistuu pdivdtoimintaan 4-5 kruvko ASUMINEN asukkaalla on oma huone kahden henoen huone MUUT KULUT sisiiltiiii mm. henkilokohtaisen hygienian (lukuun ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja puhdistuskulut, kohtuulliset virkistys-, matka- ja puhelinkulut ja alle 16- vuotiaiden kohdalla viikkorahan. korvaus e/kk 238,89 e/kk 204,33 elkk 205,19 e/kk 174,03 elkk 96,87 e/kk

9 9 Lyhytaikain6n perhehoito Lyhytaikaisessa perhehoidossa korvaus suoritetaan vuorokausimaksuna ja jakajana kaytetean 30. OsapeivaisesH perhehoidosta maksettava kulukorvaus on 50 % lyhytaikaisen perhehoidon korvauksesta. 5.3 Perhehoidon maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta Perhshoitaian vapaan aikana hoitopalkkio maksetaan perhehoitajalle taysimeeraisena, kulukorvauksesta vahennetaen ateriakorvaus. Mikali perhehoitajan vapaan aikana sijaishoitaja toimii perhehoitajana vakituisen perhehoitajan kodissa, maksetaan kulukorvaukset vakituiselle perhehoitajalle. Perhehoitaiasta iohtuvasta swsta esim. sairausloma, sijoittaja maksaa hoitopalkkion Kelan sairausvakuutuspeivarahan omavastuuajalta (yhdeksan arkipaivaa). Jos hoidettavan hoito jerjestyy perhehoitokodissa sairauslomasta riippumatta, maksetaan kulukorvaus taysimaaraisene. Jos hoidettavan hoito jarjestetaen kodin ulkopuolella, vahennetaan kulukorvauksesta ateriakorvaus. Sairauslomasta tulee olla laakarintodistus ja siite on ilmoitettava valittdmasti perhehoidosta vastaavalle tydntekijelle. Asiakkaan sijoittamisesta keskeytyksen ajaksi sovitaan tydntekijen kanssa. Porhehoitaiasta riiooumattomasta swste kun hoidettava on esim. sairaalahoidossa, kuntoutuksessa tai omaisten luona perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus 5 vrk taysimeereisene. Jos keskeytys kestaa yhtajaksoisesti yli 5 vrk, vahennetaan hoitopalkkiosta 50 % ja kulukorvauksesta aterioiden osuus. Jos keskeytys kestea yli 30 vrk palkkion ja kulukorvauksen maksaminen peattyy lukuun ottamatta asumista. Perhehoidon maksujen maksamisen edellytyksena 30 vuorokauteen saakka on, etta perhehoitaja pitae yhteytta esim. sairaalassa olevaan henkil00n ja on yhteistyossa hoitopaikan kanssa. Perhehoitaian koulutuksessa oloajalta maksetaan palkkio ja kulukorvaus taysimaaraisene silloin, kun koulutus on suoittajatahon jarjestamaa. Muuhun koulutukseen osallistumisen osalta on asiasta sovittava erikseen ja etukateen kunnan perhehoidosta vastaavan tyontekijan kanssa. Sijoittajakuntien valinen kustannusten jakaminen on suositeltava kaytaintd. Siiaishoito perhehoitalan vapaan ja muun poissaolon aikana Kunta tai kuntayhtyma voijarjestea perhehoitajan vapaan tai muun tilapaisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemalle 1 S:n 2 momentissa saadeb edellytykset tayttavan henkildn kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tiima sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan jarjestea edelle tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja jarjestely arvioidaan hoidettavan henkil6n edun mukaiseksi.

10 10 Sijaishoitajan kanssa tehtavassa toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion maaresta ja suorittamisesta; 2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 3) toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; seka 4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. Sijaishoitaja ei ole tydsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymean. Sijaishoitajalle jarjestettevesta koulutuksesta ja tuesta on voimassa, mite niista perhehoitajan osalta 7 S:ssa saadetaan ja sijaishoitajan sosiaaliturvasta, mite siite perhehoitajan osalta I S:ssa saadetaan. Sijaishoitajalle suoritetaan tassa toimintasaanndssa mearitellyt lyhytaikaisen hoidon palkkiot ja korvaukset. Kulukorvauksen maksamisesta vakituiselle perhehoitajalle tai sijaishoitajalle sovitaan toimeksiantosopimuksessa. 5.4 Kaynnistamiskorvaus Lain mukaan uutta perhehoitosijoitusta keynnistettaesse hoitajalle voidaan maksaa hoidon kaynnistamisesta aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista kaynnistamiskorvausta esim. asuntoon kohdistuvat vaftamattdmat muutostyot ja kalusteet. Keynnistamiskorvausta mydnnetaan todellisiin, tapauskohtaisesti harkittaviin ja hankittaviin kuluihin silloin, kun korvausta ei voida saada muiden jarjestelmien kautta. Vammaisten tarvitsemat asunnon muutostydt ja apuvalineet tulee ensisijaisesti hankkia sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla ja terveydenhuollon laakinnallisen kuntoutuksen nojalla. Keynnistamiskorvauksena tehdyt hankinnat ovat kunnan omaisuutta. Poistoaika on 4 vuotta, siten ete kunakin vuonna poistuu neljasosa (25 %) hankinnan arvosta. Mikali hoito paattyy lyhyemman ajan kuluessa, voidaan kohtuus ja tilanne huomioiden kuoleutumaton osa kaynnistamiskorvauksesta peria takaisin. Hyvaksytyista hankinnoista aiheutuneet kustannukset maksetaan kuitteja vastaan. Vuonna 2015 keynnistemiskorvaus on maksimissaan euroa perhehoidossa olevaa henkilda kohti. 5.5 Matkakorvaukset Kustannusten korvauksissa muut kulut sisaltavat kohtuulliset perhehoidon asiakkaasta johtuvat matkakustannukset esim. tavanomaiset ostosmatkat, apteekissa, kampaajalla tai harrastuksissa kaynnit. Asiakkaan sairaanhoito- tai kuntoutusmatkoihin haetaan Kelan matkakorvausta. Asiakas maksaa omavastuuosuuden itse.

11 ll Perhehoidettavan tuloista voidaan korvata pidemmat virkistysmatkat (esim. ulkomaille) rahatilanteen mukaan ja edunvalvojan kanssa sovittuna. Matkakulut korvataan perhehoitajan osallistuessa sijoittajatahon hyveksymden koulutukseen Kelan sv-korvauksen mukaisesti (0,20 euroa/km). 6. PERHEHOITAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA ASEMA 6. 1 Perhehoitajan oikeus vapaaseen Lain mukaan, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee jerjestaa mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipaive kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona han on toiminut perhehoitajana vahintaan 14 vuorokautta. Perhehoitajalla on oikeus kolmen ja puolen (3,5) paivan vapaaseen kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona han on toiminut perhehoitajana vahintaan 14 vuorokautta. Kunta auttaa yhteistyossa perhehoitajan kanssa vapaan aikana perhehoidossa olevan henkil6n hoidon jarjestamisessa. Lomanmaareyrymisvuosi on 1.4. alkava ja paattyva ajanjakso. Lomatoivomukset on esitetteva maaliskuun loppuun mennessa Vapaan pitamisesta on ilmoitettava kuukautta ennen sen alkamista toimeksiantosopimukseen merkitylle yhteyshenkil0lle. Lyhytaikaiselle perhehoitajalle vapaa korvataan palkkiona. Oikeus vapaaseen syntyy, kun hoitovuorokausia on vahintaan 14 kalenterikuukaudessa perhehoidon yhta asiakasta kohden. 6.2 Perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset Perhehoitajan elaketurvasta saadetaan kunnallisessa elakelaissa (549/2003). Perhehoitajan elaketurva maareytyy peruselaketurvan mukaisesti ja kertyvan elekkeen suuruus maarayryy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitaja voi jaada elakkeelle vuotiaana. Perhehoitajan tulee informoida sijoittajakuntaa elakkeelle siirtymisesta vahintaan 3 kk aikaisemmin. Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta saadetaan tapaturmavakuutuslaissa (608/1 948). Tapaturmavakuutus koskee molempia toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneita perhehoitajia. Perhehoidettavan perhehoidossa aiheuttamiin vahinkoihin ei ole kunnalla vakuutusta. Suositeltavaa on etta perhehoitaja ottaa laajennetun kotivakuutuksen. Pitkaaikaisen perhehoidettavan omaisuus sisetyy perhehoitajan kotiirtaimiston vakuutukseen.

12 t2 Kunta ei ole ottanut perhehoitajalle vahingonkorvausvastuuvakuutusta. 6.3 Perhehoitajan ennakkovalmennus, koulutus ja tyonohjaus Perhehoitajalla on oikeus saada tukea tyolleen. Perhehoitajalain 7 S:n mukaan perhehoitajien kunta vastaa perhehoitajille annettavasta tarvittavasta ennakkovalmennuksesta, koulutuksesta ja tydnohjauksesta kunnan omana toimintana tai ostopalveluna meararahojen puitteissa. Koulutuksen sisallossa pyriteen ottamaan huomioon perhehoitajien aikaisempi koulutus ja perhehoidon kulloisetkin tarpeet. 6.4 Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus Perhehoitajalla on velvollisuus ilmoittaa omissa tai hanelle sijoitetun asiakkaanolosuhteissa tapahtuneista muutoksista mm.. aikomuksestaan ottaa lyhyt tai pitkaaikaiseen perhehoitoon muita henkiloita. perhehoitoonsiioitettujen henkil0idenkotikunnat perhesuhteiden ja perheen olosuhteiden ja teneyteen liittyvait muutokset suunnitellut vapaatja niiden aikaiset jarjestelyt kuukautta aiemmin ulkomaanmatkat perhehoidossa olevan henki16n kanssa sattuneet tapaturmat, vakivallanteot ja pakkotoimenpiteet (kirjallisena) kasvuun, kehitykseen, turvallisuuteen liittyvat tapahtumat. sairauslomastavalittomasti. asiakkaan vakavammista sairauksista, tapaturmista ja sairaalassaolosta. aikomuksestaanmuuttaa Perhehoidon maksuihin vaikuttavien olosuhteiden muutosta koskevan ilmoituksen viivastyminen iohtaa perhehoitajalle liikaa maksetun palkkion takaisin perintean. 6.5 Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja tietojensaanti Sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiat ovat paasaantdisesti salassa pidettavia. Perhehoidossakin lahtokohtana on salassapito. Asiakkaita koskevat arkaluontoiset asiat ja asiakirjat ovat kokonaan salassa pidettavie ja myds tieto asiakkuudesta sinanse on salassa pidettevaa tietoa. Perhehoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus patee myds hoitosuhteen paatrymisen jelkeen ja se sitoo myos perhehoitajan muuta perhefta. Perhehoitajalla on oikeus saada sellaiset hoidettavaa koskevat tiedot, jotka ovat valttamaittomia hoidon toteuttamiseksi. Perhehoitajan tulee sailyttaa asiakkaan asiakirjat lukollisessa paikassa. Aslakassuhteen peettyesse asiakkaan asiakirjat palautetaan asiakkaan kotikuntaan. Tietojen luovuttamisesta paataa kunnan peaftama viranhaltija.

13 l3 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812) sisaltaa seedokset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. 7. PERHEHOIDON PAATTYMINEN Perhehoidon kesto arvioidaan toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimus voidaan irtisanoa peettymaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua molemmin puolin. lrtisanomisesta on tehtave kirjallinen ilmoitus. Jos perhekoti tai siella annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, kunta pyrkii ty6nohjauksella ja muilla toimenpiteilla saamaan hoidon tason hyven hoidon kriteerien mukaisesti. Mikali tilanne ei korjaannu kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa vglitt6masti. Tell6in per hehoitaja sitoutuu palauttamaan ennakkona saamansa perhehoitomaksut. Perhehoidon asiakkaan kuollessa toimeksiantosopimuksen voimassaolo lakkaa heti. Hoitajalle maksetaan viiden (5) vuorokauden ajalta hoitopalkkio ja kulukorvaus ateriakorvausta lukuun ottamatta. Perhehoidossa olevan henkil6n kuollessa perhehoitajan tulee ottaa valittdmesti yhteys kunnan perhehoidosta vastaavaan henkild6n. Perhehoidon paattyminen perhehoitajasta riippumattomasta syysta, asiakkaan kuolemaa lukuun ottamatta, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus ateriakorvausta lukuun ottamatta irtisanomisajalta ottaen huomioon kohdan 5.3. mearaykset. 8. PERHEHOITOON SIJOITETTUA HENKIL6A KOSKEVAT ASIAT Perhehoidon toteuttamisesta sovitaan palvelusuunnitelmassa ja erityishuoltoohjelmassa. Perhehoitosijoitus valmistellaan siten, eta sijoitetulla, hanen omaisillaan ja perhehoitajalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa perhehoidon suunnitteluvaiheessa Erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma Perhehoitoon suoittamisesta tehdaan paatos yksil6llisessa erityishuoltoohjelmassa. Perhehoidossa olevalle henkildlle tehdaan palvelusuunnitelma. Suunnitelman tekoon osallistuvat henkilo itse, hanen laheisensa, perhehoitaja, kunnan sosiaaliviranomainen ja se tarkistetaan tarvittaessa. 8.2 Perhehoidon asiakasmaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuisla annetun asetuksen 19 S:n mukaan perhehoidosta voidaan peria mainitun lain 7 c S:ssa saadetty maksu. Keuruulla asiakasmaksut peritaan perusturvalautakunnan paiatdksen mukaisesti.

14 t4 Omaishoitajan lakisaateisen vapaan ajaksi jarjestetysta hoidosta asiakkaalta peritaan asiakasmaksulain mukainen maksu (1 1,30 euroa/vrk vuonna 2015). 8.3 Perhehoitoon sijoitetun henkil0n yksityisvarat Palvelusuunnitelmassa sovitaan perhehoidossa olevan henkilon yksityisvarojen hoidosta. Pitkaaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle tulee jaada kayttotin vahintaan asiakasmaksulain mukainen kayttdvara. Perhehoitoon sijoitetun saamat tyotuloutydosuusrahat jeevet hanen omaan keyttdonse. Perhehoitaja yllapitee asiakkaan omaisuusluetteloa. Suositeltavaa on, ette kayttdvarojen kefdste perhehoitaja pitaa kirjaa. Erityishuollon paetoksella sijoitetun alaikeisen perhehoidon asiakkaan kaytt6- varoista ja erikseen korvattavista hankinnoista sovitaan erikseen. Perhehoidossa olevalle henkildlle nimetean tarvittaessa edunvalvoja, mikali henkilti ei kykene itse valvomaan etuaan ja huolehtimaan itsestaan. Edunvalvoja voidaan mearata taysi-ikeiselle tai alle 18-vuotiaalle lapselle vanhempien rinnalle hoitamaan raha-asioita. Edunvalvojan kanssa sovitaan tilin kaytosta ja kayttovaran maarasta. 8.4 Asiakkaan kuolema perhehoitokodissa Perhehoitajan on ilmoitettava valittomasti poliisille (puh. 'l'12), jos asiakas kuolee perhehoitajan kodissa. Sen jelkeen tehdaan ilmoitus omaisille ja kunnan perhehoidosta vastaavalle henki16lle. Tarvittaessa jarjestetaan perhehoitajalle tarvittava tuki.

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 1. PERHEHOITO... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE... 3 2.1 Tarkoitus... 3 2.2 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero... 3 3. PERHEHOIDON MUODOT... 3 4.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA Toimintakäsikirja on tehty täydentämään Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjetta perhehoidon työntekijöille ja perhehoitajille.

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 17.12017 3, liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen Lapinlahden kunta 2017 1. Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 2 2.

Lisätiedot

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen 2016 Ranuan kunta Perusturvalautakunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen Sisällys 1. PERHEHOITO... 2 1.1 Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 7 IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2017

Perusturvalautakunta , liite 7 IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 152, liite 7 IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2017 1 Sisällys 1. Perhehoidon säädösperusta...3 2. Perhehoidon määrittely...3 2.1.

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.9.2016 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.01.2015 5 Ikäihmisten lautakunta 27.05.2015 43 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.2014) Sisältö IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE... 1 1 PERHEHOITO... 4 1.1

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 Hankasalmi-Joutsa-Jyväskylä-Kinnula-Konnevesi-Laukaa- Luhanka-Multia-Muurame-Petäjävesi-Saarikka-Toivakka-Uurainen-Wiitaunioni-

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 Hankasalmi-Joutsa-Jyväskylä-Kinnula-Konnevesi-Laukaa- Luhanka-Multia-Muurame-Petäjävesi-Saarikka-Toivakka-Uurainen-Wiitaunioni-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Kuopion kaupunki Liite 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Helsinki /2016. Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia alkaen

Helsinki /2016. Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia alkaen TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 13.10.2016 6/2016 Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen Tausta Muutokset omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005, omaishoitolaki), sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 Hankasalmi-Joutsa-Jyväskylä-Kinnula-Konnevesi-Laukaa- Luhanka-Multia-Muurame-Petäjävesi-Saarikka-Toivakka-Uurainen-Wiitaunioni-

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 20.2.2014 22, liite nro 2 Vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2014 alkaen Lapinlahden kunta 2014 2 Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 4 2. Perhehoidon tarkoitus... 4

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoito SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuki... 3 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko... 3 2.1.

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 KUNTAINFO Helsinki 28.10.2016 7/2016 PERHEHOITOLAKIIN MUUTOKSIA 1.7.2016 LUKIEN Tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti perhehoitolakiin on tehty eräitä muutoksia. Muutosten tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoidon tuen tarkoitus

Omaishoidon tuen tarkoitus Perusturvalautakunta 24.11.2016 54 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 ALKAEN Omaishoidon tuen tarkoitus Omaishoidon tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen. Omaishoidon tukea

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Versio 1 / 15.5.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana VII Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylässä 9.-, hallitussihteeri STM/STO Lähtökohdat Lähtökohta 1: lainsäädäntö Lastensuojelulaki 50.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016 Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.1.2016 5 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 1 Vanhusten perhehoidon toimintaohje Kuusamon kaupunki Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaohje... 4 1.1 Perhehoidon säädöstausta... 4 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 PERHEHOITO...4 1.1 Ammatillinen perhehoito...4 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely...5 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella 1 (22) Sisältö 1 PERHEHOITOA SÄÄTELEVÄT LAIT JA ASETUKSET 1 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Ajankohtaista omaishoidossa

Ajankohtaista omaishoidossa Ajankohtaista omaishoidossa Omaishoitolain muutokset 1.7.2016 Sosiaalihuoltolain muutos 1.7.2016 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa kärkihankkeen kuulumiset Kotihoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Tampere Orivesi 1/2015 2 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Ikäihmisten perhehoito... 3 1.2.1 Ikäihmisten perhehoidon muodot... 3 1.3

Lisätiedot