PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA Toimintakäsikirja on tehty täydentämään Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjetta perhehoidon työntekijöille ja perhehoitajille. Tekijät: Tampereen kaupungin, Kangasalan yhteistoiminta-alueen, Sastamalan ja Nokian kaupungin kehitysvammapalvelut sekä KVPS

2 2. Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 3 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 3 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT Perhehoitaja Perhekoti Vastuuhenkilöt 5 4.PERHEHOIDON MUODOT 5 5. PERHEHOIDON PROSESSIT (tarkistuslista) Sijoittaminen Asiakkaan perhehoidon toteutumisen seuranta Perhehoitajan valmennus, koulutus, tuki ja seuranta (317/ 2011,7 ) Perhehoidon päättyminen 9 6.PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan järjestäminen 10 7.PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Hoitopalkkion määrä ja määräytymisen perusteet Kulukorvauksen määrä ja määräytymisen perusteet Käynnistämiskorvaus Perhehoidon maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta Matkakustannukset Perhehoidon päättyminen 16 8.PERHEHOITAJAN ASEMA Valmennus, täydennyskoulutus ja tuki Vakuutukset Ilmoitusvelvollisuus Perhehoitajan sosiaaliturva 17 9.PERHEHOITOON SIJOITETUN ASEMA Asiakasmaksut Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat Julkisuus Kriisi- ja väkivaltatilanteet SALASSAPITO, TIETOJENSAANTIOIKEUS JA VAITIOLOVELVOLLISUUS 19 Liite 1 Perhehoidon maksut 21 Liite 2 Pitkäaikaisen perhehoidon matkakorvaukset 22

3 3. 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta 2006 Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/77) Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/77) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (311/92) Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 :n muuttamisesta (419/92) Lastensuojelulaki (417/2007) Laki lastensuojelulain 50 :n muuttamisesta 2012 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1050/2009), (1051/2009), (1099/2009) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Kunnallinen eläkelaki (549/2003) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (314/92) Laki ja asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (619/96), (556/94) Mielenterveyslaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa (SHL 311/1992, 25). Perhehoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista tai osavuorokautista perustuen yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää mm. vanhempien jaksamisen tukemiseksi, perhehoitajan vapaan järjestämiseksi tai omaishoitajan vapaan järjestämiseksi. Kehitysvammainen lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon kehitysvammahuollon palveluna, jos sijoitukseen ei ole lastensuojelullisia perusteita. Aikuisten pitkäaikainen perhehoito voi olla joko itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvän asumisen ja elämisen järjestely.

4 4. 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 3.1 Perhehoitaja Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta. Ennakkovalmennus voidaan toteuttaa kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Kehitysvammaisia hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet ovat Suojella, hoivata, ohjata ja tukea kehitysvammaista lasta tai aikuista Tukea lapsen tai aikuisen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset tarpeensa. Tukea lapsen tai aikuisen suhteita hänen syntymävanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Sitoutua lapseen tai aikuiseen ja ottaa hänet perheenjäseneksi Tehdä yhteistyötä perhehoitoon sijoitetun asioissa Soveltuvaksi koulutukseksi voidaan katsoa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Vakinaiseksi perhehoitajaksi haluavista henkilöistä pyydetään heidän asuinkunnan sosiaalitoimelta lausunto hoitajien ja kodin sopivuudesta perhehoitoon. Lisäksi alle 18-vuotiaiden asiakkaiden perhehoitajiksi ryhtyviltä henkilöiltä pyydetään nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, jonka perhehoitaja tilaa Oikeusrekisterikeskukselta. 3.2 Perhekoti Perhekoti on perhehoitotehtävään soveltuva, kunnan hyväksymä yksityiskoti, jossa perhehoitaja asuu ympärivuorokautisesti hoidossa olevien kanssa. Perhekodin tulee olla olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Huomiota kiinnitetään mm. perhekodin ihmissuhteisiin, perhehoitajan yhteistyökykyyn ja mahdollisuuksiin huomioida ja tyydyttää sijoitettavan henkilön tarpeet henkilön edun mukaisesti. Perhekodin muiden asukkaiden tulee hyväksyä sijoitettava henkilö siten, että hän voi saada perhekodissa tasavertaisen aseman toisiin nähden. Perhekodin tulee olla rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan annettavalle hoidolle sopiva. Suositeltavaa on, että aikuiselle asukkaalle on oma huone. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Perhehoitaja vastaa perhekodin turvallisuudesta myös poikkeusolojen aikana. Perhekodin tulee laatia palo- ja pelastussuunnitelma. Palo- ja

5 5. pelastussuunnitelmaa tulee harjoitella kodissa myös asiakkaiden kanssa. Mikäli perhehoidosta vastaa yksi hoitaja, perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä mukaan lukien samassa taloudessa asuvat hoitajan alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä huolenpitoa vaativat henkilöt. Jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille voidaan määrästä poiketa. Jos hoidosta vastaa kaksi henkilöä, joista ainakin toisella hoitajalla on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä, voidaan perhehoitoon sijoittaa samanaikaisesti enintään seitsemän henkilöä. Tähän määrään lasketaan mukaan perheen samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä huolenpito tarvitsevat henkilöt. Sijoituksissa huomioidaan hoidettavien ikä, avun ja hoidon tarve sekä sijoitusperheeseen liittyvät seikat. 3.3 Vastuuhenkilöt Kunnassa perhehoidon järjestämisestä huolehtii perhehoidon sosiaalityöntekijä tai vastaava. Perhehoidon hallinnosta ja taloudesta vastaa ao. toimialan johtaja. Perhekodin sopivuuden arvioi perhehoidosta vastaava henkilö. Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää. Työntekijän tulee tuntea sijoitetun hoidon ja tuen tarpeet ja perhehoitajien kasvuprosessi työssään, jotta hän voi tukea perhehoitajaa ja arvioida sijoitusta. Säännöllinen yhteydenpito on perhehoidon arvioinnin edellytys. 4.PERHEHOIDON MUODOT Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista. Perhehoito määritellään pitkäaikaiseksi, mikäli henkilö on sijoitettu perhehoitoon yli 3 kuukautta tai toistaiseksi. Pitkäaikainen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua omassa kodissa. Tavoitteena on, että lapsi voi viettää samassa perhekodissa koko lapsuus- ja nuoruusikänsä. Aikuisen pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvämpi yksilöllisistä tarpeista lähtevä asumisen ja elämisen järjestely. Perhehoidossa asukkaat jakavat perhehoitajan arkipäivää osallistuen perheen yhteisiin toimintoihin perheyhteisön jäsenenä.

6 6. Perhehoito on lyhytaikaista, mikäli se on kestoltaan alle 3 kuukautta yhtäjaksoisesti. Perhehoito voi olla myös osavuorokautista, mikäli se kestää enimmillään 10 h. Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään sekä lapsille että aikuisille silloin, kun hänen vakinainen hoitajansa tai huoltajansa tarvitsee lomaa, lepoa tai muun syyn vuoksi määräaikaista vapautusta hoitotehtävästään. Kuntoutuskeskuksen osastoilla asuville kehitysvammaisille voidaan järjestää lyhytaikaista perhehoitoa lomina tai harjaannuksena omatoimisempaan asumiseen. Lyhytaikaiseksi perhehoidoksi katsotaan myös se, kun henkilö asuu osan viikosta tai kuukaudesta muualla kuin perhekodissa (esim. opiskelijat, asumisvalmennuksessa olevat nuoret ja aikuiset). 5. PERHEHOIDON PROSESSIT (tarkistuslista) 5.1 Sijoittaminen Asiakkaan palvelutarve ja sen arviointi Aloite perhehoitoon sijoittamisesta voi tulla asukkaalta itseltään, omaiselta tai toimintayksiköstä Asiakkaaseen tutustuminen, läheisien kuuleminen, aineiston keruu asiakkaasta asiakastietolomakkeeseen Palvelusuunnitelma (toimintakyky, tavoitteet, palvelujen tarve) Sopivan perhehoitokodin etsiminen Vapaana olevien perhehoitopaikkojen kartoitus Tarvittavien palveluiden kartoitus esim. työ- ja päivätoiminta ja koulu Perhehoitajan perehtyminen asiakkaaseen. Annetaan sijoitukseen liittyvä olennainen tieto asukkaasta; toimintakyky, käyttäytyminen ja haasteelliset asiat Arviointi; Perhehoitaja ja perhe arvioi valmiuksiaan yhdessä sijoittajan kanssa. Sovitaan tutustumiskäynti yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa Sovitaan perhehoitokokeilusta tai asian raukeamisesta Ehdottomien esteiden kartoitus päihdeongelma, vakavat pitkäaikaissairaudet perhehoitajalla tai muulla perheenjäsenellä epärealistiset odotukset perheen elämään, arkeen ja sosiaalisiin suhteisiin voimakkaasti vaikuttava uskonnollinen tai muu aatteellinen tausta ilmeinen kyvyttömyys huolehtia omasta perheestä kyvyttömyys toimia yhteistyössä viranomaisten, muiden yhteistyökumppaneiden joku perheenjäsenistä vastustaa perhehoitoon ryhtymistä

7 7. kodin tilojen sopimattomuus Perhehoitoon sijoittaminen kokeiluajaksi Perhehoidon työntekijä tekee asiakaspäätöksen perhehoidosta ja asiakasmaksusta Toimeksiantosopimus voidaan tehdä kokeiluajaksi, jolloin irtisanomisaikaa ei noudateta. Tämä on merkittävä erikseen sopimukseen. Pyydetään perhehoitajaa hankkimaan tarvittaessa rikosrekisteriote kun asiakas on alle 18 vuotias. Perhehoitoon sijoittaminen Perhehoidon työntekijä tekee asiakaspäätöksen perhehoidosta, asiakasmaksusta sekä EHO:sta Toimeksiantosopimuksen tekeminen toistaiseksi voimassa olevaksi Tehdään päätös työ- ja päivätoiminnasta Sovitaan muiden palveluiden käytöstä ja hankitaan tarvittavat maksusitoumukset (terveyden- ja hammashoito) Selvitetään ja sovitaan kuka hoitaa: asumis- ja hoitotuki asiat, edunvalvonta-asiat ja muuttoilmoituksen sekä muuton Omaisuusluettelo Sovitaan mahdollisista käynnistämiskorvaushankinnoista 5.2 Asiakkaan perhehoidon toteutumisen seuranta Palvelusuunnittelu ja ohjaus Palvelusuunnitelman päivitys tarvittaessa Seurantakäynnit perhehoitokotiin vähintään kerran vuodessa Asiakkaan yksilöllinen perhehoidon ohjaussuunnitelma yhteistyössä muiden tahojen kanssa (perhehoitaja, omaiset, työ- ja päivätoiminta, terapeutit, kuntouttajat) Selvitetään, että tarvittavat sosiaaliturvaetuudet ja palvelut on haettu mm. eläkkeet, hoitotuki, toimeentulotuki ja vammaispalvelulain mukaiset etuudet Tarvittaessa asukkaalle haetaan edunvalvoja Ohjataan perhehoitajaa asiakkaan käyttövarojen käytöstä Virkistystoiminta Ohjataan perhehoitajia virkistystoiminnan järjestämiseen (leirit, retket, tapahtumat, harrastukset) Tiedotetaan leireistä ym. virkistyksestä ja matkakustannusten ym. rahoituksesta Verkostojen ylläpito

8 8. Varmistetaan, että asiakkaalla on mahdollisuus pitää yhteyttä ja tavata hänelle läheisiä sukulaisia ja muita hänelle tärkeitä henkilöitä. Kootaan tiedot viranomaisverkostosta ja ohjataan perhehoitajaa yhteistyöhön verkoston kanssa 5.3 Perhehoitajan valmennus, koulutus, tuki ja seuranta (317/ 2011,7 ) Valmennus Ennakkovalmennus järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna uusille perhehoitajille. Valmennuksen tavoitteena on selvittää perhehoitajaksi aikovan henkilön soveltuvuus tehtävään ja taata perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus päästä valmennettuun perheeseen. Valmennuksessa tulisi ottaa huomioon paitsi hoidettavan mahdolliset erityistarpeet myös hoitajan osaaminen. Laadukkaan ennakkovalmennuksen tuntomerkkinä on prosessimaisuus. Valmennuksen aikana tehdyt havainnot ja tieto kootaan. Valmennuksen tulisi sisältää kirjallinen arviointi perhehoitajan valmiuksista ja edellytyksistä toimia tehtävässä. Hoidettavan läheisverkostoon kuuluva perhehoitaja voi toimia perhehoitajana jo ennen ennakkovalmennuksen suorittamista. Koulutus Koulutusta järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Koulutus tulee olla perhehoitotyötä tukevaa koulutusta. Myös jonkun muun tahon järjestämää koulutusta voidaan tukea Työnohjaus Järjestetään työnohjausta tarvittaessa (yksilö- tai ryhmätyönohjasta) esim. muutos- ja kriisitilanteissa. Vertaistuki Ohjataan uusia perhehoitajia vertaistuen käyttöön ja tiedotetaan perhehoitajayhdistyksistä. Yhteydenpito ja seuranta Yhteydenpidon on oltava säännöllistä. Yhteydenpito perhehoitajaan tapahtuu kotikäynneillä, puhelimen, kirjeiden ja sähköpostin välityksellä. Perhehoitajalle annetaan toimintakäsikirja, joka käydään läpi. Tiedotetaan ajankohtaisista asioista tarvittaessa kirjeitse ja koulutuspäivien yhteydessä.

9 9. Perhehoitajan kanssa keskustellaan perhehoitotyöstä arjessa, voimavaroista, työssä jaksamisen tuesta (kuntoutusmahdollisuuksista yms.), yhteistyöstä ja koulutuksesta. Kunta on velvollinen puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin ja tiedottamaan niistä perhekodin sijaintikuntaa ja muita samaan perhehoitokotiin sijoittaneita kuntia. 5.4 Perhehoidon päättyminen Perhehoitaja lopettaa perhehoitotyön Perhehoitaja tekee kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään 2 kk ennen perhehoidon päättymistä. Tarvittaessa järjestetään neuvottelu, jossa sovitaan käytännön asioista. Tarvittaessa tehdään asiakkaalle päätös perhehoidon päättymisestä. Tehdään asiakkaan palvelutarvearviointi ja tarvittaessa etsitään uusi perhehoitopaikka tai muu asumisjärjestely. Sijoittaja päättää perhehoidon lopettamisesta asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa Järjestetään neuvottelu perhehoitajan, asiakkaan ja hänen läheistensä sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Sovitaan toimenpiteet ja aikataulut. Sijoittaja tekee kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kaksi kuukautta aiemmin. Tehdään asiakkaalle päätös perhehoidon päättymisestä. Tehdään asiakkaan palvelutarve arviointi ja etsitään uusi sijoituspaikka. Sijoittaja päättää perhehoidon sopimattoman perhehoidon tai sen puutteiden johdosta Mikäli mahdollista neuvotellaan perhehoitajan kanssa puutteista ja annetaan mahdollisuus niiden korjaamiseen määräajassa. Järjestetään perhehoitajalle mahdollisuus kuulemiseen. Tehdään kirjallinen irtisanomis-ilmoitus tai toimeksiantosopimuksen purkamisilmoitus (maksut päättyvät välittömästi, perhehoitajalaki 5). Tehdään tarvittaessa asiakkaalle päätös perhehoidon päättymisestä. Tehdään asiakkaan palvelutarve arviointi ja etsitään uusi sijoituspaikka. Tarvittaessa annetaan asiakkaalle kriisiapua Ohjataan perhehoitaja tarvittaessa hakemaan tukea ja apua Sovitaan käytännön asioiden järjestelyistä (asiakkaan tavarat ym.)

10 10. Asiakkaan kuolema Perhehoitajan on ilmoitettava välittömästi poliisille, jos kuolema tapahtuu kotona, sen jälkeen ilmoitus omaisille ja sijoittajalle. Sovitaan käytännön järjestelyistä omaisten, edunvalvojan ja perhehoitajan kesken. 6.PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ja sen allekirjoittavat yleensä molemmat perhehoitajat. Vakuutukset ovat siten voimassa molempien osalta ja molemmilla on juridisesti samat oikeudet ja velvollisuudet osallistua perhehoidossa olevan lapsen hoitoon. Palkkio ja kulukorvaus voidaan erikseen niin sovittaessa, tasata maksettavaksi molemmille puolisoille Toimeksiantosopimus tehdään ennen perhehoitosijoituksen alkamista. Toimeksiantosopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien pysyvien muutosten vuoksi, sekä myös silloin, kun sen tarkistamiseen on muutoin aihetta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle henkilölle toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevalle sopimus tehdään aina määräaikaisena. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalaissa olevat seuraavat asiat: perhehoitopaikka perhehoidon kesto ja muoto perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet perhehoitajan oikeus vapaaseen, vapaan toteuttaminen sekä palkkion maksaminen ja kustannusten korvaaminen vapaan tai hoidon keskeytymisen ajalta perhehoitajalle suoritettavat perhehoitomaksut (hoitopalkkio, kulukorvaus, ja mahdollinen käynnistämiskorvaus) ennakkovalmennus, koulutus ja ohjaus yhdyshenkilöt sopimuksen voimassaoloaika sopimuksen irtisanominen sopimuksen tarkistaminen tarvittaessa vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää. Molemmat sopijaosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Hoito päättyy irtisanomisesta kahden kuukauden kuluttua. Irtisanomisajasta riippumatta kunta voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi. Mikäli perhehoidossa oleva puute on korjattavissa, on perhehoitajalle varattava kohtuullinen määräaika tämän puutteen korjaamiseksi. Tällöin purkamisoikeuden edellytyksenä on, että puutetta ei ole

11 11. kehotuksesta huolimatta korjattu määräajassa. Jos perhehoidon edellytyksiä ei enää ole, voidaan sopimus purkaa, jolloin maksut päättyvät välittömästi. 6.1 Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan järjestäminen Pitkäaikaisella perhehoitajalla on oikeus 36 vuorokauden vapaaseen kalenterivuodessa niin, että vapaata kertyy 3 vuorokautta sellaista kuukautta kohti jolloin hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Vapaa voidaan pitää enintään kolmessa jaksossa niin, että lähtö ja tulopäiviä ei lasketa vapaapäiviksi. Mahdollisesti käyttämättä jääneitä vapaapäiviä ei makseta rahana eikä oteta huomioon seuraavana vuonna. Vuoden alussa sovitaan sijoittajan kanssa yhteisesti vapaiden ajankohdat ja siitä miten hoito vapaan aikana järjestetään. Lyhytaikaisessa perhehoidossa oikeus vapaaseen kertyy niiltä kuukausilta, joissa hoitopäiviä on vähintään 14vrk. Vapaa korvataan rahana hoitopalkkion maksun yhteydessä. 7.PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiota, kulukorvausta sekä pitkäaikaisessa perhehoidossa erikseen harkittavaa käynnistämiskorvausta. Perhehoitajalaissa määritellään (2011, 2 ) palkkion sekä (2006, 3 ) kulukorvauksen vähimmäismäärät ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä. Korvauksien määrä tulee tarkistaa kalenterivuosittain lakisääteisten indeksikorotuksien mukaisesti. Palkkio ja kulukorvaus maksetaan pitkäaikaisessa perhehoidossa kuukausiperusteisesti ja lyhytaikaisessa perhehoidossa toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Palkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista tuloa. Kulukorvauksen osuuden perhehoitaja saa kuitenkin vähentää verotuksessa (veroilmoituksen kohta: Muut tulonhankkimiskulut). Maksetusta hoitopalkkiosta kertyy perhehoitajalle eläkettä. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään Kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). 7.1 Hoitopalkkion määrä ja määräytymisen perusteet Perhehoitajalle maksettava palkkio määritellään toimeksiantosopimuksessa kutakin perhehoitoon sijoitettua henkilöä kohden erikseen. Palkkion määrä perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Palkkiot euromääräisinä ovat toimintakäsikirjan erillisessä liitteessä 1.

12 12. Pitkäaikainen perhehoito Maksuluokka 1 Asiakkaalla ei ole vaativia perussairauksia, rajoitteita tai psyyken/käytösongelmia. Asiakas on ohjausta ja tukea tarvitseva, suhteellisen omatoiminen. Maksuluokka 2 Tarvitsee ohjausta ja apua joissakin päivittäisissä toimissa Tarvitsee jonkin verran valvontaa Lieviä käyttäytymis- tai psyykenongelmia Hoitoa tarvitsevia sairauksia Maksuluokka 3 Vaikeita lisäsairauksia, rajoitteita ja/tai psyykenongelmia Haasteellista käyttäytymistä, vaatii jatkuvaa valvontaa Tarvitsee lähes kaikessa päivittäisessä toiminnassa paljon apua Vaatii erityisosaamista Vaatii intensiivistä, päivittäistä kuntouttavaa työtä Vaikeasti liikunta- ja monivammainen Lyhytaikainen perhehoito Hoitopalkkion määräytymisperusteet ovat samat kuin pitkäaikaisessa perhehoidossa, maksuluokat 1-3. Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen hoito kestää enintään 10 tuntia. Maksuluokka Kulukorvauksen määrä ja määräytymisen perusteet Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista todellisista kustannuksista maksetaan perhehoitajalle kulukorvausta. Kulukorvaukset euromääräisinä ovat käsikirjan liitteessä 1. Pitkäaikainen perhehoito Peruskulukorvaus Peruskulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan henkilön

13 13. ravinto asuminen (mm. jätehuolto, sähkö, lämmitys, vesi, kodin kiinteistön korjaus ja irtaimiston kuluminen, tv- ja internet liittymä ) muut välttämättömät siivous-, vaatehuollon- ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet tavanomaiseen liikkumiseen liittyvät kustannukset. Tavanomaista asiointia ovat esim. kauppa, harrastukset, kirjasto yms. (Liite: ohje perhehoidon matkakorvauksista) Erityislisä 1 maksetaan erityisruokavaliosta erityisistä puhtaanapitokuluista muista erityisistä kuluista Erityislisä 2 Maksetaan jos hoidettava ei osallistu kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan tai osallistuu vain yhtenä päivänä viikossa. Erilliskorvaus Pitkäaikaisessa perhehoidossa voidaan käyttää erilliskorvausta harkinnan perusteella niihin erityisiin kustannuksiin, joihin korvausta ei saada muun lainsäädännön nojalla. Päivätoiminnan ruokakustannuksista vastaa sijoittaja taho. Perhehoidossa oleva asiakas maksaa pääsääntöisesti omat terveydenhuoltomenonsa itse. Mikäli hänen omat varansa eivät riitä, on hän oikeutettu asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen. Perhehoitajalle aiheutuvista matkakuluista ohje liitteessä 2. Lyhytaikainen perhehoito Peruskulukorvaus Peruskulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan henkilön ravinto asuminen henkilökohtaiset tarpeet (puhtaus ja vaatehuolto) Erityislisä 1 maksetaan erikoisruokavaliosta erityisistä puhtaanapitokuluista

14 14. muista erityisistä kuluista Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautisesta perhehoidosta maksetaan peruskulukorvaus. 7.3 Käynnistämiskorvaus Pitkäaikaiselle perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta hoidon aloittamisesta aiheutuvista välttämättömistä hankinnoista. Käynnistämiskorvauksella tehdyt hankinnat ovat sijoittajakunnan omaisuutta kunnes kuoleentumisaika (pääsääntöisesti 4 vuotta) on kulunut. Kunakin vuonna poistuu yleensä 25% hankinnan arvosta. Käynnistämiskorvauksella voidaan hankkia mm. kalusteet, kodin tekstiilit tai asuntoon kohdistuvat välttämättömät korjaus- ja muutostyöt. Käynnistämiskorvauksen ylin määrä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Käynnistämiskorvauksen maksaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Käynnistämiskorvausta voidaan maksaa puolen vuoden kuluessa perhehoitosijoituksen tapahduttua. Käynnistämiskorvaus sekä mahdollinen takaisinperintä kirjataan erilliseen suunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan yksilöidysti tarvittavat hankinnat ja perhekotiin liittyvät korjaukset. Mikäli perhehoito päättyy lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan kohtuus ja tilanne huomioiden periä kuoleutumaton osa käynnistämiskorvauksesta takaisin. Ennen käynnistämiskorvauksen maksamista selvitetään, onko mahdollista saada korvausta muiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kautta (vammaispalvelulaki, lääkinnällinen kuntoutus ym.). 7.4 Perhehoidon maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta Perhehoitajasta johtuvista syistä Mikäli perhehoito keskeytyy perhehoitajan sairausloman vuoksi, sijoittaja maksaa hoitopalkkion Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta. Muusta syystä tapahtuvan keskeytyksen vuoksi hoitopalkkiota ei makseta. Kulukorvauksesta maksetaan 50% 14 vuorokaudelta/keskeytys. Sairauslomasta tulee olla lääkärintodistus ja siitä tulee ilmoittaa välittömästi. Asiakkaan sijoittamisesta keskeytyksen ajaksi sovitaan työntekijän kanssa. Jos hoidettavan hoito järjestyy perhekodissa sairauslomasta riippumatta, maksetaan kulukorvaus perhehoitajalle täysimääräisenä. Perhehoitokotiin tulevalle sijaiselle maksetaan hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Päivähinta

15 15. saadaan jakamalla kuukausipalkkio 30,4:llä. Perhehoitajasta riippumattomasta syystä Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio 14 vrk täysimääräisenä, jonka jälkeen palkkiosta maksetaan 50%. Mikäli keskeytys kestää yli 30 vrk palkkiota ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Hoitopalkkion maksamisen edellytyksenä on se, että perhehoitaja pitää yhteyttä esim. laitosjaksolla olevaan henkilöön ja on yhteistyössä hoitopaikan kanssa. Hänen paikalleen ei ole myöskään sijoitettu toista henkilöä. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä ensimmäiset 14 vuorokautta/keskeytys. Tämän jälkeen seuraavat 16 vrk 50%. Jos keskeytys kestää yli 30 vrk, kulukorvausta ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Perhehoitajan vapaan ajalta Pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio täysimääräisenä ja kulukorvauksesta 50%. Perhehoitaja ei ole oikeutettu lomarahaan, koska kyseessä ei ole työsuhde vaan toimeksiantosuhde. Jos pitkäaikaisen perhehoitajan vapaan ajaksi perhehoitokotiin tulee sijainen, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus pitkäaikaiselle hoitajalle täysimääräisenä. Sijaiselle maksetaan hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Päivähinta saadaan jakamalla kuukausipalkkio 30,4:llä. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisenhoidon tekemällä 1 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijahoidosta perhehoitajan luona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja suorittamisesta; 2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 3) toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä 4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään. Sijaishoitajalle järjestettävästä koulutuksesta ja tuesta on voimassa, mitä niistä perhehoitajan osalta 7 :ssä säädetään ja sijaishoitajan sosiaaliturvasta, mitä siitä perhehoitajan osalta 8 :ssä säädetään. Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva asiakas menee perhehoitajansa vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaan, lomittavalle hoitajalle maksetaan sama kulukorvaus lisineen kuin vakituiselle hoitajalle ja hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Jos vapaan pitäminen ei ole mahdollista asiakkaasta johtuvista syistä, korvataan

16 16. pitämätön vapaa tällöin ylimääräisenä kuukausipalkkiona. 7.5 Matkakustannukset Perhehoitajalle voidaan maksaa perhehoitotyöhön liittyvistä matkakuluista korvausta oman auton käytöstä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja Kelan SV korvauksen mukaisesti. (Liite 2) 7.6 Perhehoidon päättyminen Toimeksiantosopimus voidaan irtisanoa perhehoitajalain mukaisesti, jolloin korvaukset maksetaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden ajalta. Mikäli pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva asukas kuolee, toimeksiantosopimus purkaantuu ilman irtisanomista. Pitkäaikaiselle perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio kuolemaa seuraavan 30 vuorokauden ajalta, sekä korvataan aiheutuvat kustannukset maksamalla kulukorvaus kuolemaa seuraavan 14 vuorokauden ajalta. Perhehoitajalain 5 mukaan sijoittaja voi purkaa toimeksiantosopimuksen, kun perhehoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, eikä korjausta tilanteeseen saada aikaan. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 8.PERHEHOITAJAN ASEMA 8.1 Valmennus, täydennyskoulutus ja tuki Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä vastaa perhehoitajalle annettavasta tarvittavasta koulutuksesta ja työnohjauksesta sekä perhehoitajaksi aikovalle henkilölle annettavasta ennakkovalmennuksesta. Tavoitteena on auttaa perhehoitajaksi aikovaa perhettä tekemään tietoinen päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä, arvioida perheen valmiuksia ja edellytyksiä toimia tehtävässä. Perhehoito on koko perheen asia ja se vaatii käytännössä kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen. Täydennyskoulutusta järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Perhehoitajalla on velvollisuus osallistua järjestettävään koulutukseen. Koulutuksen kustannuksista ja sijaiskustannuksista vastaa sijoittaja. Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan pitkäaikaisen perhehoitajan koulutuspäiviltä. Perhehoitajalle voidaan korvata myös muun tahon järjestämästä koulutuksesta aiheutuvia kuluja. Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja

17 17. tavata vastuutyöntekijää. 8.2 Vakuutukset Kunta on ottanut perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (tapaturvavakuutuslaki 608/48). Kunta ei ole ottanut perhehoitajalle vahingonkorvausvastuuvakuutusta. Perhehoidettavan perhehoidossa aiheuttamiin vahinkoihin ei ole kunnalla vakuutusta. Vahingonkorvaus on vahingontekijän ja vahingon kärsijän välinen asia. Vahingon sattuessa asia selvitetään yhdessä perhehoitajan ja kunnan kanssa. On suositeltavaa, että perhehoitaja hankkii laajennetun kotivakuutuksen. Perhehoidon asiakkaalle kunta voi halutessaan ottaa tapaturmavakuutuksen. 8.3 Ilmoitusvelvollisuus Perhehoitajalla on velvollisuus ilmoittaa omissa tai hänelle sijoitetun asiakkaanolosuhteissa tapahtuneista muutoksista mm. aikomuksestaan ottaa perhehoitoon muita henkilöitä perhesuhteiden muutokset suunnitellut vapaat ja niiden aikaiset järjestelyt vuoden alussa tai viimeistään kahta kuukautta aiemmin ulkomaanmatkat perhehoidossa olevan henkilön kanssa sattuneet tapaturmat, väkivallanteot ja pakkotoimenpiteet (kirjallisena). sairauslomasta välittömästi asiakkaan vakavammista sairauksista, tapaturmista ja sairaalassaolosta Olosuhteiden muutosta koskevan ilmoituksen viivästyminen johtaa perhehoitajalle liikaa maksetun palkkion takaisin perintään. 8.4 Perhehoitajan sosiaaliturva Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti ja kertyvän eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Perhehoitaja voi jäädä 58-vuotiaana osa-aikaeläkkeelle ja vuotiaana eläkkeelle. Perhehoitajan tulee informoida perhehoidon työntekijälle eläkkeelle siirtymisestä hyvissä ajoin. Asiakkaiden perhehoidon loppumisesta sovitaan yksilöllisesti. 9.PERHEHOITOON SIJOITETUN ASEMA Perhehoitoon sijoittamisesta tehdään päätös yksilöllisessä erityishuolto-ohjelmassa

18 18. tai muussa yksilöllisessä päätöksessä. Päätös tarkistetaan asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa. Jokaiselle perhehoitoon sijoitetulle tehdään tarvittavat suunnitelmat, jotka arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Asiakassuunnitelma tehdään ja tarkistetaan yhdessä perhehoidon työntekijän, asiakkaan ja hänen lähiomaisen, perhehoitajan sekä tarvittaessa muiden perhehoitoon osallistuvien kanssa. 9.1 Asiakasmaksut Pitkäaikaisessa perhehoidossa peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja esim. kotisairaanhoidon maksu tai päivätoiminnan ateriamaksu. Perhehoitajan vapaan johdosta asiakkaalle ei saa tulla lisäkuluja. Perhehoitajan vapaan ajalta voidaan periä korkeintaan perhehoidon asiakasmaksun suuruinen summa. Maksun periminen poissaolon ajalta Maksun perimisestä poissaolon ajalta on säädetty asiakasmaksuasetuksen 32 :ssä. 2 5 momentit: Jos perhehoito keskeytyy yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys laskutuskauteen tai kalenterikuukauteen. Jos poissaolo kestää koko kuukauden (kuukaudenmittaisen ajanjakson), maksua ei peritä lainkaan. Jos palvelun saaja on kunnallisessa laitoshoidossa, ei perhehoidon asiakas-maksua peritä mainittujen viiden päivän ajalta. Lyhytaikaisessa /osavuorokautisessa perhehoidosta peritään kunnan vahvistama maksu. Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakasmaksu peritään käyttöpäiviltä, ei kuitenkaan lähtöpäiviltä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu. 9.2 Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle tulee jäädä käyttöön vähintään asiakasmaksulain mukainen käyttövara. Perhehoitoon sijoitetun saamat työtulot/työosuusrahat jäävät hänen omaan käyttöönsä. Perhehoidettavan käyttöraha on tarkoitettu hänen yksityiseen käyttöön hänen toiveensa ja mieltymysten mukaan. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista tulee perhehoitajan sopia huoltajan, asioiden hoitajana olevan lähiomaisen tai edunvalvojan kanssa. Suositeltavaa on, että käyttövarojen käytöstä perhehoitaja pitää kirjaa.

19 19. Perhehoitaja ylläpitää asiakkaan omaisuusluetteloa. Omaisuusluetteloon kirjataan asiakkaan varoilla kaikki yli 200 maksaneet hankinnat (tai edunvalvojan antaman ohjeen mukaisesti). Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle voidaan harkinnan mukaan korvata lääkärin määräämät sekä muut välttämättömät terveydenhuoltomenot, joihin asiakas ei saa korvausta muun lainsäädännön nojalla. Alaikäisen perhehoidon asiakkaan käyttövarat sisältyvät kulukorvaukseen. Käyttörahaa maksetaan lastensuojelulain mukainen määrä. Käyttövaraa ei suoriteta, jos nuoren omat tulot kattavat sen. Muutoin nuoren omien tulojen käytöstä sovitaan asiakassuunnitelman yhteydessä. Edunvalvoja Perhehoidossa olevalle henkilölle nimetään tarvittaessa edunvalvoja, mikäli henkilö ei kykene itse valvomaan etuaan ja huolehtimaan itsestään. Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle tai alle 18 v. lapselle vanhempien rinnalle hoitamaan raha-asioita. Edunvalvojan kanssa sovitaan tilin käytöstä ja käyttövaran määrästä (kuukausirahat ym.). 9.3 Julkisuus Perhehoidon asiakkaan valokuvaamiseen tai videoimiseen sekä matkustamiseen tarvitaan erillinen kirjallinen lupa joko huoltajalta tai edunvalvojalta. Eri asia ovat perhehoitoperheen omaan käyttöön otetut valokuvat ja videot, joita katsellaan perhepiirissä, sukulaisten tai perheen ystävien kanssa. Tällaista käyttöä rajoitukset eivät koske. 9.4 Kriisi- ja väkivaltatilanteet Rajoittamis- ja väkivaltatilanteiden riskit asiakkaan kohdalta tulisi ennakoida. Samalla voidaan yhdessä määritellä toimintakäytännöt arkeen. Perhehoidossa noudatetaan tavanomaisen kotikasvatuksen periaatteita. Rajoitustoimenpiteissä perhehoidossa on mahdollista käyttää vain yhteydenpidon rajoittamista, josta tulee sopia perhehoidosta vastaavan kanssa. Kriisitilanteissa otetaan yhteyttä normaaleihin palveluihin (poliisi, ambulanssi) ja sen jälkeen ilmoitus perhehoidon vastaavalle. Mikäli asiakas katoaa perhehoidossa ollessaan, tulee perhehoitajan tehdä lähietsintä. Ellei kadonnut sen tuloksena löydy on katoamisesta ilmoitettava poliisille ja perhehoidon vastaavalle. Perhehoitajan on tehtävä kriisi- ja väkivaltatilanteista ilmoitus kirjallisesti.

20 SALASSAPITO, TIETOJENSAANTIOIKEUS JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiat ovat salassa pidettäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa luottamuksensuoja ja siihen liittyvät salassapitovelvoitteet ovat keskeinen edellytys hyvälle ja ammattieettisesti kestävälle toiminnalle sekä asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämälle yksityisyyden suojalle. Perhehoidossakin lähtökohtana on salassapito. Asiakasta koskevat arkaluontoiset asiat ja asiakirjat ovat kokonaan salassa pidettäviä, jo tieto asiakkuudesta on sinänsä salassa pidettävää tietoa. Perhehoitajalla on kuitenkin oikeus saada asiakkaasta hoidon kannalta välttämätön tieto. Perhehoitajalla on vaitiolovelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivullisille myöskään siltä osin, kun ne koskevat muita kuin asiakasta itseään. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812) sisältää tarkemmat säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Vaitiolovelvollisuus pätee myös hoitosuhteen päättymisen jälkeen. Se koskee myös perhehoitajan muita perheenjäseniä ja muita perhehoitoon lyhytaikaisesti osallistuvia henkilöitä. Perhehoidon päätyttyä perhehoitajan tulee toimittaa asiakkaaseen liittyvät asiakastietopaperit sijoittajataholle.

21 21. Liite 1 Perhehoidon maksut PALKKIO Pitkäaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Maksuluokka /kk 36,71 /vrk 26,22 Maksuluokka /kk 47,20 /vrk Maksuluokka ,93 /kk 62,92 /vrk Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta johtuvista syistä Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä Hoitopalkkio maksetaan Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta. Sairauslomasijaiselle palkkio 15%.lla korotettuna. Hoitopalkkio maksetaan 14 vrk täysimääräisenä, jonka jälkeen palkkiosta maksetaan 50%. Mikäli keskeytys kestää yli 30 vrk palkkiota ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Perhehoitajan vapaan ajalta Perhehoitajan vapaan ajalta, kun perhekotiin tulee sijainen Vapaata ei ole mahdollista pitää asiakkaasta johtuvista syistä. Hoitopalkkio maksetaan täysimääräisenä. Jos hoidettava menee vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaa, lomapaikan perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna Hoitopalkkio maksetaan täysimääräisenä. Sijaiselle hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Maksetaan ylimääräinen kuukausipalkkio. Kun hoitopäiviä on vähintään 14vrk/kk, vapaa korvataan rahana hoitopalkkion maksun yhteydessä KULUKORVAUS Peruskulukorvaus 678,59 /kk 20,88 /vrk 14,61 Erityislisä 1 (erityiskuluja: ruoka, puhtaanapito, muu) 20,88 /kk 4,17 /vrk

22 22. Erityislisä 2 (Hoidettava ei osallistu kodin ulkop. päivätoimintaan tai osallistuu vain yhtenä päivänä viikossa) Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta johtuvista syistä Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä Perhehoitajan vapaan ajalta Perhehoitajan vapaan ajalta, kun perhekotiin tulee sijainen 31,32 /kk Kulukorvauksesta maksetaan 50% 14 vuorokaudelta/keskeytys. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä ensimmäiset 14 vuorokautta/keskeytys, jonka jälkeen 50%. Jos keskeytys kestää yli 30 vrk, kulukorvausta ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Kulukorvauksesta maksetaan 50%. Jos hoidettava menee vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaa, lomapaikan perhehoitajalle maksetaan sama täysi kulukorvaus lisineen kuin vakituiselle hoitajalle. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä pitkäaikaiselle perhehoitajalle Liite 2 Pitkäaikaisen perhehoidon matkakorvaukset Perhehoitajalle aiheutuneet matkakulut oman auton käytöstä 0,20 /km korvataan seuraavasti: - asukkaan tilapäishoitoon vienti ja haku ( ei koske Ylisen kuntoutuskeskukseen vientiä, ks. kohta Kehitysvammahuollon matkat) - perhehoitajien koulutuspäiville osallistumisesta aiheutuneet matkakulut - erikseen sovittavat matkat esim. kuntoutuspalaveriin tms. osallistuminen YLI 6 KK VANHOJA MATKOJA EI KORVATA Perhehoidettavan tuloista voidaan korvata: - sairauden, hammashoidon ja kuntoutuksen vuoksi tehtävien matkojen omavastuuosuudet sekä matkat, joita KELA ei korvaa esim. proteettisista toimenpiteistä - irtoproteesit ja niiden korjaukset, hammaskruunut ja sillat jne. - aiheutuneet matkat - edunvalvojan tai jollei sitä ole perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen sovitut virkistysmatkat asukkaan rahatilanteen mukaan - apuvälineiden korjauksesta aiheutuneet matkat ( esim. kuulokojeen patterin vaihto, proteesin korjaus) Kulukorvaukseen kuuluvat matkat: - tavanomaiset vaatteiden hankinta- ym. ostosmatkat - kampaajalla käynnit

23 23. - apteekissa käynnit - tavanomaiset asukkaan henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat matkat KELA korvaa: - sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtävät matkat omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta ( omavastuu 9,25 / yhdensuuntaiselta matkalta): matkat lääkäriin, hammaslääkäriin, lääkärin määräämään tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskukseen, sairaalaan tai yksityiselle lääkäriasemalle - KELA:n järjestämästä kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut - apuvälineiden sovituksesta aiheutuneet matkakulut - jos matkakulujen omavastuuosuudet ylittävät 157,25 /kalenterivuosi, KELA korvaa ylimenevät matkat kokonaan - matkakorvausta on haettava 6 kk:n kuluessa maksun suorittamisesta Kotikunnan vammaispalvelusta voi hakea: - vaikeavammaisten kuljetuspalveluna oikeutta käyttää taksia asiointi- ja virkistysmatkoihin silloin, kun henkilö ei sairauden tai vamman takia kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Kehitysvammahuollon matkat - matkat Ylisen kuntoutuskeskukseen matkalasku tehdään kuntoutuskeskukseen ja matkat korvataan yleensä oman auton käytön mukaan. Taksin käytöstä sovittava erikseen perhehoidon sosiaalityöntekijän tai Ylisen sosiaalityöntekijän kanssa - käynnit kehitysvammapoliklinikalle: matkalasku tehdään kehitysvammapoliklinikalle ja matkat korvataan yleensä oman auton käytön mukaan. Taksin käytöstä sovittava erikseen perhehoidon sosiaalityöntekijän tai kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijän kanssa - matkat työ- ja päivätoimintakeskukseen järjestetään ao. yksiköstä

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 1. PERHEHOITO... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE... 3 2.1 Tarkoitus... 3 2.2 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero... 3 3. PERHEHOIDON MUODOT... 3 4.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE..lautakunta 2012 Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 1 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 1 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.9.2016 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 20.2.2014 22, liite nro 2 Vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2014 alkaen Lapinlahden kunta 2014 2 Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 4 2. Perhehoidon tarkoitus... 4

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 17.12017 3, liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen Lapinlahden kunta 2017 1. Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 2 2.

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY... 3 2.1

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU Liite 2 Perusturvalautakunta 17.12.2013 150 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 2014 2 Sisältö 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY 3 2.1. Perhehoidon muodot 4 3. PERHEHOITAJA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2 Sisältö 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY... 3 2.1. Perhehoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 1. PERHEHOITO... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE... 3 2.1 Tarkoitus... 3 3. PERHEHOIDON MUODOT... 3 4. PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT...

Lisätiedot

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen 2016 Ranuan kunta Perusturvalautakunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen Sisällys 1. PERHEHOITO... 2 1.1 Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

Nro 1/2016. Pöytäkirja. Perusturvalautakunta. 20.01.2016 klo 19:00 Helaakallion klinikka, Hallituskatu 8 B, 3. krs, 33200 Tampere. Aika Paikka.

Nro 1/2016. Pöytäkirja. Perusturvalautakunta. 20.01.2016 klo 19:00 Helaakallion klinikka, Hallituskatu 8 B, 3. krs, 33200 Tampere. Aika Paikka. Pöytäkirja Nro 1/2016 Perusturvalautakunta Aika Paikka 20.01.2016 klo 19:00 Helaakallion klinikka, Hallituskatu 8 B, 3. krs, 33200 Tampere Asiat 1 Läsnäolijat... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Tampere Orivesi 1/2015 2 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Ikäihmisten perhehoito... 3 1.2.1 Ikäihmisten perhehoidon muodot... 3 1.3

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Oheismateriaali 20.1.2015 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2015 alkaen Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.2014) Sisältö IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE... 1 1 PERHEHOITO... 4 1.1

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.5.2015 alkaen Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.1.2015 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Ohje 1 (8) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot