PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE..lautakunta 2012

2 Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 1 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 1 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT Perhehoitaja Perhekoti Vastuuhenkilöt 2 4.PERHEHOIDON MUODOT 3 5.PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS Perhehoitajan oikeus vapaaseen 3 6.PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Hoitopalkkion määrä ja määräytymisen perusteet Kulukorvauksen määrä ja määräytymisen perusteet Käynnistämiskorvaus Perhehoidon maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta Matkakustannukset Perhehoidon päättyminen 7 7.PERHEHOITAJAN ASEMA Valmennus, koulutus, työnohjaus Vakuutusturva Vaitiolovelvollisuus, tietojen saantioikeus 8 8.PERHEHOITOON SIJOITETUN ASEMA Asiakasmaksut Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat 8 Liite 1 Perhehoidon maksut 9 Liite 2 Pitkäaikaisen perhehoidon matkakorvaukset 10

3 3 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta 2006 Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/77) Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/77) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (311/92) Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 :n muuttamisesta (419/92) Lastensuojelulaki (417/2007), Laki lastensuojelulain 50 :n muuttamisesta 2012 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1050/2009), (1051/2009), (1099/2009) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Kunnallinen eläkelaki (549/2003) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (314/92) Laki ja asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (619/96), (556/94) Mielenterveyslaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa (SHL 311/1992, 25). Perhehoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista tai osavuorokautista perustuen yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää mm. vanhempien jaksamisen tukemiseksi, perhehoitajan vapaan järjestämiseksi tai omaishoitajan vapaan järjestämiseksi.

4 4 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 3.1 Perhehoitaja Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Kehitysvammaisia hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet ovat Suojella, hoivata, ohjata ja tukea kehitysvammaista lasta tai aikuista Tukea lapsen tai aikuisen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset tarpeensa. Tukea lapsen tai aikuisen suhteita hänen syntymävanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Sitoutua lapseen tai aikuiseen ja ottaa hänet perheenjäseneksi. Tehdä yhteistyötä perhehoitoon sijoitetun asioissa 3.2 Perhekoti Perhekoti on perhehoitotehtävään soveltuva, kunnan hyväksymä yksityiskoti. Perhekodin tulee olla olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Huomiota kiinnitetään mm. perhekodin ihmissuhteisiin, perhehoitajan yhteistyökykyyn ja mahdollisuuksiin huomioida ja tyydyttää sijoitettavan henkilön tarpeet henkilön edun mukaisesti. Perhekodin muiden asukkaiden tulee hyväksyä sijoitettava henkilö siten, että hän voi saada perhekodissa tasavertaisen aseman toisiin nähden. Perhekodin tulee olla rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan annettavalle hoidolle sopiva. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin (mm. palo- ja pelastussuunnitelmat). Mikäli perhehoidosta vastaa yksi hoitaja, perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä mukaan lukien samassa taloudessa asuvat hoitajan alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä huolenpitoa vaativat henkilöt. Jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille voidaan määrästä poiketa. Jos hoidosta vastaa kaksi henkilöä, joista ainakin toisella hoitajalla on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä, voidaan perhehoitoon sijoittaa samanaikaisesti enintään seitsemän henkilöä. Tähän määrään lasketaan mukaan perheen samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä huolenpito tarvitsevat henkilöt. 3.3 Vastuuhenkilöt Kunnassa perhehoidon järjestämisestä huolehtii kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja. Perhehoidon hallinnosta ja taloudesta vastaa vammaistyön johtaja.

5 Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää. 4.PERHEHOIDON MUODOT 5 Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista. Perhehoito määritellään pitkäaikaiseksi, mikäli henkilö on sijoitettu perhehoitoon yli 3 kuukautta tai toistaiseksi. Perhehoito on lyhytaikaista, mikäli se on kestoltaan alle 3 kuukautta yhtäjaksoisesti. Perhehoito voi olla myös osavuorokautista, mikäli se kestää enimmillään 10 h. 5.PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ja sen allekirjoittavat yleensä molemmat perhehoitajat. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan Perhehoitajalaissa määritellyt asiat. Toimeksiantosopimus tehdään ennen perhehoitosijoituksen alkamista. Toimeksiantosopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien pysyvien muutosten vuoksi, sekä myös silloin, kun sen tarkistamiseen on muutoin aihetta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle henkilölle toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevalle sopimus tehdään määräaikaisena. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös sijaishoitajan kanssa. 5.1 Perhehoitajan oikeus vapaaseen Pitkäaikaisella perhehoitajalla on oikeus 36 vuorokauden vapaaseen kalenterivuodessa niin, että vapaata kertyy 3 vuorokautta sellaista kuukautta kohti jolloin hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Vapaa voidaan pitää enintään kolmessa jaksossa niin, että lähtö- ja tulopäivää ei lasketa vapaapäiviksi. Mahdollisesti käyttämättä jääneitä vapaapäiviä ei oteta huomioon enää seuraavana vuonna. Lyhytaikaisessa perhehoidossa oikeus vapaaseen kertyy niiltä kuukausilta, joissa hoitopäiviä on vähintään 14vrk. Vapaa korvataan rahana hoitopalkkion maksun yhteydessä. 6.PERHEHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiota, kulukorvausta sekä pitkäaikaisessa perhehoidossa erikseen harkittavaa käynnistämiskorvausta.

6 Perhehoitajalaissa määritellään (2011,2 ) palkkion sekä (2006,3 ) kulukorvauksen vähimmäismäärä ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä. Korvausten määrä tulee tarkistaa kalenterivuosittain lakisääteisten indeksikorotusten mukaisesti. Palkkio ja kulukorvaus maksetaan pitkäaikaisessa perhehoidossa kuukausiperusteisesti ja lyhytaikaisessa perhehoidossa toteutuneiden hoitopäivien mukaan Hoitopalkkion määrä ja määräytymisen perusteet Perhehoitajalle maksettava palkkio määritellään toimeksiantosopimuksessa kutakin perhehoitoon sijoitettua henkilöä kohden erikseen. Palkkion määrä perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Palkkiot euromääräisinä ovat toimintaohjeen erillisessä liitteessä 1. Pitkäaikainen perhehoito Maksuluokka 1 Asiakkaalla ei ole vaativia perussairauksia, rajoitteita tai psyyken-/ käytösongelmia. Asiakas on ohjausta ja tukea tarvitseva, suhteellisen omatoiminen. Maksuluokka 2 Asiakas tarvitsee ohjausta ja apua joissakin päivittäisissä toimissa Asiakas tarvitsee jonkin verran valvontaa Asiakkaalla on lieviä käyttäytymis- tai psyykenongelmia ja/tai hoitoa vaativia sairauksia Maksuluokka 3 Asiakkaalla on vaikeita lisäsairauksia, rajoitteita ja/tai psyykenongelmia Asiakkaalla on haasteellista käyttäytymistä, vaatii jatkuvaa valvontaa Asiakas tarvitsee lähes kaikessa päivittäisessä toiminnassa paljon apua Asiakas vaatii erityisosaamista ja/tai intensiivistä, päivittäistä kuntouttavaa työtä Asiakas on vaikeasti liikunta- ja monivammainen Lyhytaikainen perhehoito Määräytymisperusteet ovat samat kuin pitkäaikaisessa perhehoidossa, maksuluokat 1-3. Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen hoito kestää enintään 10 tuntia. Maksuluokka Kulukorvauksen määrä ja määräytymisen perusteet

7 7 Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista todellisista kustannuksista maksetaan perhehoitajalle kulukorvausta. Kulukorvaukset euromääräisinä ovat toimintaohjeen liitteessä 1. Pitkäaikainen perhehoito Peruskulukorvaus Peruskulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan henkilön ravinto asuminen muut välttämättömät siivouksen, vaatehuollon ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet tavanomaiseen liikkumiseen liittyvät kustannukset Erityislisät Erityislisä 1 maksetaan erityisruokavaliosta erityisistä puhtaanapitokuluista muista erityisistä kuluista Erityislisä 2 maksetaan jos hoidettava ei osallistu kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan tai osallistuu vain yhtenä päivänä viikossa. Erilliskorvaus Pitkäaikaisessa perhehoidossa voidaan käyttää erilliskorvausta harkinnan perusteella niihin erityisiin kustannuksiin, joihin korvausta ei saada muun lainsäädännön nojalla. Lyhytaikainen perhehoito Peruskulukorvaus Peruskulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan henkilön ravinto asuminen henkilökohtaiset tarpeet (puhtaus ja vaatehuolto) Erityislisä 1 maksetaan erikoisruokavaliosta erityisistä puhtaanapitokuluista muista erityisistä kuluista

8 8 Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautisesta perhehoidosta maksetaan peruskulukorvaus. 6.3 Käynnistämiskorvaus Pitkäaikaiselle perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta hoidon aloittamisesta aiheutuvista välttämättömistä hankinnoista. Käynnistämiskorvauksen maksaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Käynnistämiskorvausta voidaan maksaa puolen vuoden kuluessa perhehoitosijoituksen alkamisen jälkeen. Käynnistymiskorvaus kuoleentuu 1-4 vuodessa. Mikäli perhehoito päättyy lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan kohtuus ja tilanne huomioiden periä kuoleutumaton osa käynnistämiskorvauksesta takaisin. 6.4 Perhehoidon maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta Perhehoitajasta johtuvista syistä Mikäli perhehoito keskeytyy perhehoitajan sairausloman vuoksi, sijoittaja maksaa hoitopalkkion Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta. Muusta syystä tapahtuvan keskeytyksen vuoksi hoitopalkkiota ei makseta. Kulukorvauksesta maksetaan 50% 14 vuorokaudelta/keskeytys. Perhehoitajaa sijaistavalle henkilölle maksetaan hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Perhehoitajasta riippumattomasta syystä Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio 14 vrk täysimääräisenä, jonka jälkeen palkkiosta maksetaan 50%. Mikäli keskeytys kestää yli 30 vrk, palkkiota ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Hoitopalkkion maksamisen edellytyksenä on, että perhehoitaja pitää yhteyttä esim. laitosjaksolla olevaan hoidettavaansa ja on yhteistyössä hoitopaikan kanssa. Hoidettavan paikalle ei ole myöskään sijoitettu toista henkilöä. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä 14 vuorokautta/keskeytys, jonka jälkeen maksetaan 50%. Mikäli keskeytys kestää yli 30 vrk, kulukorvausta ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Perhehoitajan vapaan ajalta Pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio täysimääräisenä ja kulukorvauksesta 50%. Jos pitkäaikaisen perhehoitajan vapaan ajaksi perhekotiin tulee sijainen, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus pitkäaikaiselle hoitajalle täysimääräisenä ja

9 9 sijaiselle maksetaan hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Päivähinta saadaan jakamalla kuukausipalkkio 30,4:llä. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä 1 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoitajan luona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva asiakas menee perhehoitajansa vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaan, lomittavalle hoitajalle maksetaan sama kulukorvaus lisineen kuin vakituiselle hoitajalle ja hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Jos vapaan pitäminen ei ole mahdollista asiakkaasta johtuvista syistä, korvataan pitämätön vapaa tällöin ylimääräisenä kuukausipalkkiona. 6.5 Matkakustannukset Perhehoitajalle voidaan maksaa perhehoitotyöhön liittyvistä matkakuluista korvausta oman auton käytöstä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kilometrikorvauksen suuruus on Kelan SV -korvauksen mukainen. 6.6 Perhehoidon päättyminen Toimeksiantosopimus voidaan irtisanoa perhehoitajalain mukaisesti, jolloin korvaukset maksetaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden ajalta. Mikäli pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva asukas kuolee, toimeksiantosopimus purkaantuu ilman irtisanomista. Pitkäaikaiselle perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio kuolemaa seuraavan 30 vuorokauden ajalta sekä korvataan aiheutuvat kustannukset maksamalla kulukorvaus kuolemaa seuraavan 14 vuorokauden ajalta. Perhehoitajalain 5 mukaan sijoittaja voi purkaa toimeksiantosopimuksen, kun perhehoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, eikä korjausta tilanteeseen saada aikaan. 7.PERHEHOITAJAN ASEMA 7.1. Valmennus, koulutus, työnohjaus Kunta tai kuntayhtymä vastaa perhehoitajaksi aikovalle henkilölle annetavasta ennakkovalmennuksesta. Täydennyskoulutusta järjestetään 1-2 päivää vuodessa. Koulutuksen kustannuksista ja perhehoitajan sijaiskustannuksista vastaa sijoittaja. Koulutuspäiviltä mak- setaan pitkäaikaiselle perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukorvaus. Perhehoitajalle voidaan korvata myös muun tahon järjestämästä koulutuksesta aiheutuvia kuluja. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.

10 Vakuutusturva Kunta on ottanut perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (tapaturvavakuutuslaki 608/48). Kunta ei ole ottanut perhehoitajalle vahingonkorvausvastuuvakuutusta Vaitiolovelvollisuus, tietojen saantioikeus Perhehoitajaa koskee vaitiolovelvollisuus: hän ei saa ilmaista sivullisille henkilöille asiakasta koskevia tai perhehoitotyön kautta saatuja salassa pidettäviä tietoja eikä hän saa käyttää niitä tietoja myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on tarkemmat säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Perhehoitajalla on oikeus saada hänelle sijoitetun asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot. 8.PERHEHOITOON SIJOITETUN ASEMA Perhehoitoon sijoittamisesta tehdään päätös yksilöllisessä erityishuolto-ohjelmassa tai muussa yksilöllisessä päätöksessä. Päätös tarkistetaan asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa. 8.1 Asiakasmaksut Pitkäaikaisessa perhehoidossa peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. Lyhytaikaisesta /osavuorokautisesta hoidosta peritään kunnan vahvistama maksu. Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakasmaksu peritään käyttöpäiviltä, ei kuitenkaan lähtöpäiviltä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu. 8.2 Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle voidaan harkinnan mukaan korvata lääkärin määräämät sekä muut välttämättömät terveydenhuoltomenot, joihin asiakas ei saa korvausta muun lainsäädännön nojalla. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle tulee jäädä käyttöön vähintään asiakasmaksulain mukainen käyttövara. Perhehoitoon sijoitetun saamat työosuusrahat tai vähäiset työtulot jäävät hänen omaan käyttöönsä. Alaikäisen perhehoidon asiakkaan käyttövarat sisältyvät kulukorvaukseen. Käyttörahaa maksetaan lastensuojelulain mukainen määrä. Käyttövaraa ei suoriteta, jos nuoren omat tulot kattavat sen. Muutoin nuoren omien tulojen

11 11 käytöstä sovitaan asiakassuunnitelman yhteydessä. Liite 1 Perhehoidon maksut PALKKIO Pitkäaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Maksuluokka /kk 36,71 /vrk 26,22 Maksuluokka /kk 47,20 /vrk Maksuluokka ,93 /kk 62,92 /vrk Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta johtuvista syistä Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä Hoitopalkkio maksetaan Kelan sairausvakuutuspäivärahan omavastuuajalta. Sairauslomasijaiselle palkkio 15%.lla korotettuna. Hoitopalkkio maksetaan 14 vrk täysimääräisenä, jonka jälkeen palkkiosta maksetaan 50%. Mikäli keskeytys kestää yli 30 vrk palkkiota ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Perhehoitajan vapaan ajalta Perhehoitajan vapaan ajalta, kun perhekotiin tulee sijainen Vapaata ei ole mahdollista pitää asiakkaasta johtuvista syistä. Hoitopalkkio maksetaan täysimääräisenä. Jos hoidettava menee vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaa, lomapaikan perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna Hoitopalkkio maksetaan täysimääräisenä. sijaiselle hoitopalkkio 15%:lla korotettuna. Maksetaan ylimääräinen kuukausipalkkio. Kun hoitopäiviä on vähintään 14vrk/kk, vapaa korvataan rahana hoitopalkkion maksun yhteydessä KULUKORVAUS Peruskulukorvaus 678,59 /kk 20,88 /vrk 14,61 Erityislisä 1 (erityiskuluja: ruoka, puhtaanapito, muu) 20,88 /kk 4,17 /vrk Erityislisä 2 (Hoidettava ei osallistu kodin ulkop. päivätoimintaan tai osallistuu vain yhtenä päivänä viikossa) Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta johtuvista syistä 31,32 /kk Kulukorvauksesta maksetaan 50% 14 vuorokaudelta/keskeytys.

12 12 Perhehoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä Perhehoitajan vapaan ajalta Perhehoitajan vapaan ajalta, kun perhekotiin tulee sijainen Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä ensimmäiset 14 vuorokautta/keskeytys, jonka jälkeen 50%. Jos keskeytys kestää yli 30 vrk, kulukorvausta ei makseta tai siitä sovitaan erikseen. Kulukorvauksesta maksetaan 50%. Jos hoidettava menee vapaan ajaksi toiseen perhehoitopaikkaa, lomapaikan perhehoitajalle maksetaan sama täysi kulukorvaus lisineen kuin vakituiselle hoitajalle. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä pitkäaikaiselle perhehoitajalle Liite 2 Pitkäaikaisen perhehoidon matkakorvaukset Perhehoitajalle aiheutuneet matkakulut oman auton käytöstä 0,20 /km korvataan seuraavasti: - asukkaan tilapäishoitoon vienti ja haku ( ei koske Ylisen kuntoutuskeskukseen vientiä, ks. kohta Kehitysvammahuollon matkat) - perhehoitajien koulutuspäiville osallistumisesta aiheutuneet matkakulut - erikseen sovittavat matkat esim. kuntoutuspalaveriin tms. osallistuminen YLI 6 KK VANHOJA MATKOJA EI KORVATA Perhehoidettavan tuloista voidaan korvata: - sairauden, hammashoidon ja kuntoutuksen vuoksi tehtävien matkojen omavastuuosuudet sekä matkat, joita KELA ei korvaa esim. proteettisista toimenpiteistä - irtoproteesit ja niiden korjaukset, hammaskruunut ja sillat jne. - aiheutuneet matkat - edunvalvojan tai jollei sitä ole perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen sovitut virkistysmatkat asukkaan rahatilanteen mukaan - apuvälineiden korjauksesta aiheutuneet matkat ( esim. kuulokojeen patterin vaihto, proteesin korjaus) Kulukorvaukseen kuuluvat matkat: - tavanomaiset vaatteiden hankinta- ym. ostosmatkat - kampaajalla käynnit - apteekissa käynnit - tavanomaiset asukkaan henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat matkat KELA korvaa: - sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtävät matkat omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta ( omavastuu 9,25 / yhdensuuntaiselta matkalta): matkat lääkäriin, hammaslääkäriin, lääkärin määräämään tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskukseen, sairaalaan tai yksityiselle lääkäriasemalle

13 13 - KELA:n järjestämästä kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut - apuvälineiden sovituksesta aiheutuneet matkakulut - jos matkakulujen omavastuuosuudet ylittävät 157,25 /kalenterivuosi, KELA korvaa ylimenevät matkat kokonaan - matkakorvausta on haettava 6 kk:n kuluessa maksun suorittamisesta Kotikunnan vammaispalvelusta voi hakea: - vaikeavammaisten kuljetuspalveluna oikeutta käyttää taksia asiointi- ja virkistysmatkoihin silloin, kun henkilö ei sairauden tai vamman takia kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Kehitysvammahuollon matkat - matkat Ylisen kuntoutuskeskukseen matkalasku tehdään kuntoutuskeskukseen ja matkat korvataan yleensä oman auton käytön mukaan. Taksin käytöstä sovittava erikseen perhehoidon sosiaalityöntekijän tai Ylisen sosiaalityöntekijän kanssa - käynnit kehitysvammapoliklinikalle: matkalasku tehdään kehitysvammapoliklinikalle ja matkat korvataan yleensä oman auton käytön mukaan. Taksin käytöstä sovittava erikseen perhehoidon sosiaalityöntekijän tai kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijän kanssa - matkat työ- ja päivätoimintakeskukseen järjestetään ao. yksiköstä

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAKÄSIKIRJA Toimintakäsikirja on tehty täydentämään Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjetta perhehoidon työntekijöille ja perhehoitajille.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 17.12017 3, liite nro 1 Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen Lapinlahden kunta 2017 1. Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 2 2.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 1. PERHEHOITO... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE... 3 2.1 Tarkoitus... 3 2.2 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero... 3 3. PERHEHOIDON MUODOT... 3 4.

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen

Perus , liite nro 2. Vammaisten perhehoidon toimintaohje alkaen Perus 20.2.2014 22, liite nro 2 Vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2014 alkaen Lapinlahden kunta 2014 2 Sisällys: 1. Perhehoitoa määrittäviä lakeja ja asetuksia... 4 2. Perhehoidon tarkoitus... 4

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 (1/15) (2/15) 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) (3/15) 2.1 Perhehoidon

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan perhehoidon yhteyshenkilön nimi, virka-asema ja

Lisätiedot

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Ohje 1 (8) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI IKÄIHMISTEN, VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2 Sisältö 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY... 3 2.1. Perhehoidon

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.9.2016 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2017 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Ikaalinen - Juupajoki - Kangasala - Kihniö - Lempäälä - Mänttä-Vilppula - Nokia

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU Liite 2 Perusturvalautakunta 17.12.2013 150 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 2014 2 Sisältö 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY 3 2.1. Perhehoidon muodot 4 3. PERHEHOITAJA

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.5.2015 alkaen Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY... 3 2.1

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.5.2015 alkaen Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS Perhehoitaja Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS Perhehoitaja Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Oheismateriaali 20.1.2015 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2015 alkaen Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 1. PERHEHOITO... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE... 3 2.1 Tarkoitus... 3 3. PERHEHOIDON MUODOT... 3 4. PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Haluatko tehdä työtä kotonasi tai asiakkaan kotona, kiireettömästi, Mitä perhehoito on? 1. jakaen arkeasi ikäihmisten

Lisätiedot

Perhehoito sopii ikäihmiselle,

Perhehoito sopii ikäihmiselle, IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä perhekodissa tai ikäihmisen

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2017 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne - Ruovesi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje

Lohjan kaupunki. Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 Lohjan kaupunki Sisällysluettelo 1 Perhehoidon säädösperusta...3 2 Perhehoidon määrittely...3

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.01.2015 5 Ikäihmisten lautakunta 27.05.2015 43 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN JA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN JA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN JA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2017 alkaen Kehitysvammaisten perhehoito: Akaa - Hämeenkyrö - Ikaalinen - Juupajoki - Kangasala

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 Saatteeksi Keski-Suomessa on otettu käyttöön kuntien yhteinen vammaisten perhehoidon toimeksiantosopimuksia koskeva toimintaohje vuonna

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN PALVELUALUE VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERUSTURVAN PALVELUALUE VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERUSTURVAN PALVELUALUE VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Kuopion kaupunki OHJE 2 (19) Sisällys 1. PERHEHOITO... 4 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö... 4 1.2 Perhehoitaja...

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA /40.

Perusturvalautakunta LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA /40. Perusturvalautakunta 5 08.01.2019 LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA 2019 315/40.05/2018 PLTK 5 Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Turvallista asumista ikäihmiselle. Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa

Turvallista asumista ikäihmiselle. Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa Turvallista asumista ikäihmiselle Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa 1. Mitä ikäihmisten perhehoito on? Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.1.2015 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen OHJELMA 1.11. klo 17-19 Mitä perhehoito on? Perhekoti Perhehoidon eettiset periaatteet Hoidettavat Perhehoitaja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 139 Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sisällys 1. Ikäihmisten perhehoito 2 1.1 Perhehoidon muodot 2 1.1.1. Jatkuva perhehoito 2 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot