Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki"

Transkriptio

1 Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten lautakunta

2 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoitaja ja perhekoti Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisedellytykset Perhehoidossa olevien henkilöiden lukumäärä lyhytaikaisessa perhehoidossa Perhehoidon toimeksiantosopimus Sovittavat asiat Irtisanominen ja purkaminen Palkkiot ja korvaukset Hoitopalkkio ja kulukorvaus Käynnistämiskorvaus Perhehoitajan asema Eläke Vakuutukset Perhehoitajan sairastuessa Vapaat Perhehoidossa olevaa henkilöä koskevat asiat Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakasmaksut Perhehoitajan tuki Yhteistyö Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Voimaantulo... 8 Liitteet: Liite 1, hakemus lyhytaikaisen perhehoidon ennakkovalmennukseen Liite 2, lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus (alle 18v.) Liite 3, lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus (yli 18v.) 2

3 1. Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten Kouvolan kaupungissa toteutetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja aikuisten ja sekä ikäihmisten lyhytaikaista toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite Uusi perhehoitolaki tuli voimaan Uuden lain mukaan perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito tarjoaa läheisiä ihmissuhteita, osallistumista perheen arkeen, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoito on sopiva hoitomuoto esimerkiksi silloin, kun toimintakykyä heikentää sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidettavalla on muihin perhekodin jäseniin nähden tasavertainen asema. Perhehoidolla vähennetään laitoshoidon tarvetta ja tarjotaan vaihtoehtoinen hoitopaikka esim. omaishoidon asiakkaille omaishoitajan vapaan ajalle. Perhehoidolla tuetaan kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita tarjoamalla kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa. Perhehoito suunnitellaan palvelemaan hoidettavan tarpeita joustavasti. Muilta kuin omaishoidon lakisääteisiltä vapaapäiviltä peritään asiakkaalta ikäihmisten lautakunnan vahvistama asiakasmaksu (ikäla ). Perhehoidossa huomioidaan ja kunnioitetaan hoidettavan yksilöllisyyttä ja elämänhistoriaa. Kotiympäristö tukee asiakkaan toimintakyvyn säilymistä. Hyvä perushoito ja perhehoitajan ympärivuorokautinen läsnäolo lisäävät elämänlaatua. 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoitoon liittyviä ja perhehoitoa määritteleviä lakeja ja asetuksia ovat: Perhehoitajalaki Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Sosiaalihuoltolaki Hallintolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki ja asetus sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Tapaturmavakuutuslaki 2. Perhehoitaja ja perhekoti 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisedellytykset Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka Kouvolan kaupungin kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa omassa kodissaan perhehoitoa tai menee hoidettavan kotiin. Perhehoitajaksi pääsy edellyttää perhehoidon valmennuksen suorittamista. Kaupungin nimeämä vastuuhenkilö, omaishoidon perhehoidosta vastaava työntekijä, yhdessä omaishoidon palveluohjaajan kanssa valitsee valmennukseen hyväksyttävät hakijat. Valmennus järjestetään kaupungin päättämällä tavalla. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on terveydentilansa (tarvittaessa lääkärinlausunto), koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Sopivuutta perhehoitajaksi arvioidaan kotikäynneillä ja ennakkovalmennuksen aikana. Kotikäynnin tekee Kouvolan kaupungin omaishoidon perhehoidosta vastaava työntekijä. 3

4 Perhehoitajan tulee hoivata ja pitää huolta asiakkaasta huomioida vaitiolovelvoite toiminnassaan toteuttaa sovittuihin arvoihin perustuvaa perhehoitoa ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen tuomia erityistarpeita ylläpitää perhehoidossa olevan henkilön terveyttä ja toimintakykyä tehdä yhteistyötä omaisten ja läheisten sekä kaupungin yhteistyötahojen kanssa Perhekodin tulee olla olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Kodin sopivuutta arvioitaessa huomioidaan seuraavat asiat: perheen ihmissuhteet perhekodin jäsenten terveydentila perheenjäsenten valmius hyväksyä perhehoito/perhehoidossa olevat henkilöt perhekodin asunto-olosuhteet turvallisuusnäkökohdat, tilat (hoidettavan tilantarpeen huomiointi) ja lähiympäristön sopivuus. Perhehoitajan ja perhekodin sopivuuden arvioi kaupungin nimeämä vastuuhenkilö. Kaupungin viranhaltija tekee päätöksen palvelun myöntämisestä perheelle, laatii toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa sekä myös ohjaa ja valvoo perhehoitajien toimintaa. Ennen perhehoidon aloittamista, toimeksiantosopimusta tehtäessä, alaikäistä hoitavan perhehoitajan tulee toimittaa viranhaltijalle nähtäväksi rikostaustan selvittämiseksi tarvittava rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskukselta. Toimeksiantosopimukseen merkitään päivämäärä, jolloin rikosrekisteriote on näytetty. 2.2 Perhehoidossa olevien henkilöiden lukumäärä lyhytaikaisessa perhehoidossa Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on perhehoitajalaissa säädetty kelpoisuus (Perhehoitajalaki 1 3 mom.). Enimmäismäärästä voidaan poiketa, jos hoidossa on samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä ja heidän toimintakykynsä ja keskinäinen kanssakäymisensä mahdollistavat ylityksen. Enimmäismäärästä poikkeamisesta päättää Kouvolan kaupungin viranhaltija. 3. Perhehoidon toimeksiantosopimus Perhehoidon toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoidossa olevan henkilön osalta erikseen. Jos perhehoitajina toimii pariskunta, sopimukseen kirjataan molempien hoitoon osallistuvien tiedot, ja sovitaan kummalle puolisolle perhehoidon palkkiot ja kulukorvaus maksetaan. Tapaturmavakuutus on siten voimassa molempien osapuolten osalta. Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaa perhehoitaja ja mahdollinen puoliso sekä kaupungin nimeämä viranhaltija. 4

5 3.1 Sovittavat asiat Toimeksiantosopimuksessa sovitaan seuraavista asioista: perhehoitaja ja perhehoidossa oleva henkilö perhehoitajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus sekä palkkion lisäksi kilometrikorvaus, jos perhehoitaja menee hoidettavan kotiin hoidon kesto ja toteutus perhehoitajalle annettava tuki (vertaistapaamiset, koulutus, työohjauksellinen tuki yms.) perhehoidossa olevan henkilön oikeudet perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet toimeksiantosopimuksen irtisanominen maininta rikosrekisteriotteen esittämisestä mikäli hoidettava on alaikäinen 3.2 Irtisanominen ja purkaminen Lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimus solmitaan määräajaksi. Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, se voidaan irtisanoa päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisen ajankohdasta. Lyhytaikaisen perhehoidon päättyessä perhehoitajasta riippumattomasta syystä maksetaan hoitopalkkio sovitulta hoitojaksolta. Jos perhehoitajan koti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, kaupungin viranhaltija tekee yhdessä perhehoitajan kanssa suunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Jos puutteita ei korjata sovittuun määräaikaan mennessä, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 4. Palkkiot ja korvaukset 4.1 Hoitopalkkio ja kulukorvaus Perhehoitajalle maksetaan jokaisesta hoitopäivästä hoitopalkkio ja kulukorvaus, jos hän hoitaa hoidettavaa omassa kodissaan. Sekä hoitopalkkio että kulukorvaus maksetaan kokonaisuudessaan, mikäli päivittäinen hoitoaika on yli kuusi (6) tuntia. Tätä lyhyemmästä hoitoajasta maksetaan puolet hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta. Hoitopäivän katsotaan vaihtuvan klo Hoitopalkkio hoitopäivästä v on 65,27 ja kulukorvaus 21,63. Vaativaa hoitoa tarvitsevien hoidettavien osalta hoitopalkkio hoitopäivästä on 87,02. Vaativaa hoitoa tarvitsevien hoidettavien osalta perhehoidon soveltuvuus harkitaan aina tarkasti ja perhehoitajalta voidaan edellyttää alan koulutusta (sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus). Hoitopalkkiot ja kulukorvaukset maksetaan perhehoitajalle jälkikäteen. Hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrä tarkistetaan kalenterivuosittain. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Kulukorvaus on perhehoitajalle veronalaista tuloa, jonka hän voi ilmoittaa verottajalle verovähennyskelpoisena tulonhankkimiskuluna. Kulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan henkilön jokapäiväisiin elämäntoimintoihin liittyviä kuluja kuten ravinto asuminen, siivous henkilökohtainen hygienia; puhtaus, vaatehuolto virkistys Yksilöllistä harkintavaltaa käyttäen hoitopalkkion lisäksi voidaan maksaa erityislisää, esim. kulukorvaus kaksinkertaisena (perusteena erityisruokavalio, irtaimiston poikkeuksellinen kuluminen tms.). Jos perhehoitaja menee hoidettavan kotiin maksetaan hänelle yllä mainittu palkkio hoitopäivää kohden (määräytyy hoidettavan hoitoisuuden mukaan) ja Kansaneläkelaitoksen maksaman kilometrikorvauksen mukainen korvaus (0,20 /km). 5

6 Taulukko 1. Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot, kulukorvaus ja vaativuusluokitus Luokka Palkkio Kriteerit I ryhmä: Vaativaa hoitoa tarvitsevat asiakkaat II ryhmä: Perustason hoitoa tarvitsevat asiakkaat 87,02 /hoitopäivä 43,51 /osapäivä (<6h) (voidaan edellyttää sosiaali- ja terveysalan soveltuva koulutus) 65,27 /hoitopäivä 32,64 /osapäivä (<6h) - Hoidettava tarvitsee (lapsilla ikätasoonsa nähden) jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa (esim. syöminen, pesut, pukeutuminen jne.) sekä liikkumisessa. - Hoidettava tarvitsee apua myös yöaikaan. - Hoidettava käyttäytyy haastavasti. - Hoidettava tarvitsee lähes kokoaikaista hoitoa ja huolenpitoa. - Hoidettava tarvitsee toistuvasti päivittäin hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa selviytyäkseen henkilökohtaisista perustoiminnoistaan. Kulukorvaus 21,63 /hoitopäivä 10,82 /osapäivä (<6h) - Voidaan maksaa kaksinkertaisena erityisestä syystä (kuten erityisruokavalio, huonekalujen tms. kuluminen). Esimerkkilaskelmia Esimerkki 1. Perhehoito perjantai-illasta klo 15 sunnuntai-iltaan klo 17 asti perjantai klo 24 asti hoitoaika 9 h hoitopalkkio 65,27 + kulukorvaus 21,63 lauantai 24 h hoitopalkkio 65,27 + kulukorvaus 21,63 sunnuntai 17 h hoitopalkkio 65,27 + kulukorvaus 21,63 yht. 195,81+64,89=260,70 Esimerkki 2. Perhehoito perjantai-illasta klo 19 sunnuntaihin klo 15 asti perjantai klo 24 asti hoitoaika 5 h hoitopalkkio 32,64 + kulukorvaus 10,82 lauantai 24 h hoitopalkkio 65,27 + kulukorvaus 21,63 sunnuntai 15 hoitopalkkio 65,27 + kulukorvaus 21,63 yht. 163,18+54,08=217,26 Esimerkki 3. Perhehoito keskiviikkoiltana klo hoitoaika 4 h hoitopalkkio 32,64 + kulukorvaus 10,82 yht. 43, Käynnistämiskorvaus Pääsääntöisesti lyhytaikaisessa perhehoidossa ei makseta käynnistämiskorvauksia, vaan hoidossa olevien henkilöiden erityistarpeet huomioidaan jo perhehoitoa suunniteltaessa. Lyhytaikaisen perhehoidon käynnistyskorvauksen maksaminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. Apuvälinetarpeen arvioinnin perusteella myönnetyt päivittäiseen toimintaan liittyvät apuvälineet myönnetään perhehoitoon maksutta apuvälinelainaamosta. 6

7 5. Perhehoitajan asema 5.1 Eläke Perhehoito kuuluu eläketurvan piiriin. Hoitopalkkioista kertyy eläkettä. 5.2 Vakuutukset Perhehoitajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutusturva. Perhehoitoon sijoitetut henkilöt on vakuutettu tapaturman varalta kaupungin toimesta. Vakuutus kattaa tapaturmasta aiheutuvat vammanhoitokulut sekä korvauksen mahdollisen invaliditeetin ja kuoleman varalta. Perhehoidossa olevan henkilön aiheuttamiin vahinkoihin kaupungilla ei ole vakuutusta. Perhehoidossa sovelletaan vahingonkorvauslakia. Vahingon sattuessa asia selvitetään yhdessä perhehoitajan ja asiakkaan/omaisen kanssa. Perhehoitajia suositellaan selvittämään vakuutusturvansa oman vakuutusyhtiönsä kanssa. 5.3 Perhehoitajan sairastuessa Perhehoitajan sairastuessa hänen tulee olla yhteydessä perheeseen/omaiseen ja kaupungin viranhaltijaan silloin, kun sairastuminen edellyttää sovitun hoidon peruuttamista. Ensisijaisesti perhehoitaja pyrkii sopimaan perheen/omaisen ja viranhaltijan kanssa poikkeusjärjestelyistä (eli hoitojakson ajankohdan vaihtaminen). Jos tällainen järjestely ei tule kyseeseen, pyritään etsimään viranhaltijan kanssa ratkaisua tilanteeseen. 5.4 Vapaat Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. Palkkion maksamisesta perhehoitajan vapaan ajalta sovitan toimeksiantosopimuksessa. (Perhehoitajalaki 6 ) 6. Perhehoidossa olevaa henkilöä koskevat asiat 6.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma Lyhytaikainen perhehoito kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon tai muun lyhytaikaishoidon järjestämistavaksi. Viranhaltija tekee päätöksen asiakkaan sijoittamisesta lyhytaikaiseen perhehoitoon palvelusuunnitelmaan perustuen. Perhehoitoon sijoitettaessa huomioidaan asiakkaan toiveet. Perhehoitosijoitus valmistellaan siten, että sijoitetulla, hänen omaisillaan ja perhehoitajalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa perhehoidon suunnitteluvaiheessa. 6.2 Asiakasmaksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,30. Kouvolassa ei kuitenkaan hoidettavalta peritä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta maksua (ikäla ). Muusta kuin omaishoidon vapaina toteutettavasta perhehoidosta peritään Ikäihmisten lautakunnan (ikäla ) määrittelemä maksu. 7

8 7. Perhehoitajan tuki Perhehoidosta vastaavat Kouvolan kaupungin viranhaltijat. He hyväksyvät perhehoitajan, auttavat löytämään hoidettavalle sopivan hoitajan, ohjaavat ja tukevat perhehoitajaa sekä puhelimitse että tarvittaessa kotikäynnein. Perhehoidosta vastaava omaishoidon työntekijä tekee vuosittain valvonta- ja ohjauskäynnin perhehoitajan luokse. Perhehoitajille järjestetään 1-2 kertaa vuodessa täydennyskoulutus- ja vertaistapaamisia. Perhehoitajia tuetaan myös järjestämällä erilaista virkistystoimintaa yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. 8. Yhteistyö Perhehoitaja tekee yhteistyötä hoidettavan lähiomaisten ja Kouvolan kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. Perhehoitajan tulee pitää perhehoidosta vastaava työntekijä ajan tasalla perhekodin tilanteesta. Tällaisia asioita ovat mm: asiakasmäärissä tapahtuvat muutokset asiakkaan terveydentilassa tai elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset perhehoitajan elämäntilanteen muutokset; sairastumiset, tapaturmat, muut esteet työnteolle perhehoitajan perhesuhteiden muutokset perhehoitajan käytettävyys, milloin voi toimia perhehoitajana muut mahdolliset tärkeät perhehoitotyöhön vaikuttavat seikat Toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa ohjaa ja valvoo toimeksiantaja (Kouvolan kaupunki), jonka edustaja tekee tarvittaessa tuki- ja seurantakäyntejä perhekotiin. 9. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sisältää säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Perhehoitajalla on vaitiolovelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että perhehoidossa olevaa henkilöä ja hänen läheisiään koskevia salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivullisille. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai vahingoksi. Allekirjoittaessaan toimeksiantosopimuksen perhehoitaja sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta. 10. Voimaantulo Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje tulee voimaan

9

10

11

12

13 Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS (Perhehoitolaki 263/2015) 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Yhteyshenkilö ja osoite Puhelinnumero Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puolison sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero 2. Perhehoidossa oleva henkilö 3. Sopimuksen sisältö Sukunimi ja etunimet Palkkion saaja/saajat nimi ja pankkiyhteys Henkilötunnus 3.1 palkkio Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrä /hoitopäivä /osapäivä Palkkio perustuu ikäihmisten lautakunnan kulloinkin voimassa olevaan päätökseen. Palkkiota ei makseta siltä osin kun hoito peruuntuu, vaan ensisijaisesti pyritään siirtämään sovittua ajankohtaa. Palkkiota ei makseta, koska henkilö 3.2 kulukorvaus Perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen 3.3 kilometrikorvaus 3.4 käynnistämiskorvus Kulukorvaus perustuu ikäihmisten lautakunnan kulloinkin voimassa olevaan päätökseen. Kulukorvausta ei makseta siltä osin kun hoito peruuntuu, vaan ensisijaisesti siirretään sovittua ajankohtaa. Perhehoidon toteutuessa hoidettavan kotona maksetaan perhehoitajalle kilometrikorvaus matkasta hoitajan kotoa hoidettavan luokse (0,20 /km) toteutuneiden kilometrien mukaisesti. Ikäihmisten lautakunta vahvistaa vuosittain kilometrikorvauksen suuruuden. Hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Koska lyhytaikainen perhehoito ei edellytä asunnonmuutostöitä, hankinnoista tulee erikseen sopia toimeksiantajan kanssa. 3.5 käyttövara Korvaukseen sisältyvien käyttövarojen maksaminen Lyhytaikaisessa perhehoidossa ei makseta käyttövaroja. 3.6 erityistenkustannusten korvaaminen 3.7 oikeus vapaaseen Yksilöllisistä tarpeista johtuvien tukitoimien ja harrastustoiminnan aiheuttamien erityisten kustannusten korvaaminen Lyhytaikaisessa perhehoidossa ei tavallisesti makseta. Perhehoitaja sopii perheen tai toimeksiantajan kanssa erikseen. Perhehoitajan oikeus vapaaseen perhehoitajalain 13 :n mukainen muu, mikä Lyhytaikaisena pidetään perhehoitoa, joka kestää kerrallaan korkeintaan 14 vrk. Tämän pituinen hoito ei oikeuta perhehoitajaa vapaaseen. Mikäli lyhytaikaiselle perhehoitajalle kertyy hoitopäiviä toimeksiantosopimuskohtaisesti enemmän kuin 14 vrk/kk, kertynyt vapaa korvataan pääsääntöisesti rahana. 3.8 korvausten tarkistaminen Palkkion ja korvausten tarkistaminen Lainsäädännön mukaan sekä kalenterivuosittain.

14 3.9 perhehoitajalle annettava tuki 3.10 hoidettavan oikeudet 3.11 perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet 3.12 Sopimuksen voimassaolo Perhehoitajalle annettava tuki, valmennus, täydennyskoulutus ja työnohjaus sekä niiden toteuttaminen, ajankohta ja toteuttajataho Lyhytaikaisesta perhehoidosta vastaava kunnan työntekijä tekee tarvittaessa kotikäynnin perhehoitajan kotiin sekä neuvoo ja ohjaa puhelimitse. Lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi haluaville järjestetään valmennusta. Täydennyskoulutus- ja vertaisryhmiä järjestetään 1-2 krt/ vuosi, toiminnasta tiedotetaan erikseen perhehoitajille. Lisäksi perhehoitajilla on oma keskusteluyhteisö internetissä, jossa voi jakaa tuntojaan toisten samaa työtä tekevien kanssa tai esittää kysymyksiä kunnan edustajalle. Muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat (esim. sosiaalihuoltoasetuksen 12 :n mukaisten edellytysten täyttäminen) Lapsella on oikeus: - myönteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin - tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti - hyvään hoitoon ja kasvatukseen sekä ikää ja kehitystasoa vastaavaan tarpeelliseen valvontaan ja huolenpitoon - turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön Perhehoitajalla on oikeus: - saada tukea hoito- ja kasvatustehtävässään - saada valmennusta, koulutusta ja ohjausta tehtäväänsä - saada hoito- ja kasvatustehtävästään hoitopalkkioita sekä korvauksia sovitulla tavalla - tulla kuulluksi lapsen hoitoon liittyvissä kysymyksissä Perhehoitaja sitoutuu: - turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellisen huolenpidon ja valvonnan sekä edistämään lapsen edellä mainittujen oikeuksien toteutumista - olemaan yhteistyössä lapsen vanhempien ja viranomaisten kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa - pitämään salassa lapsesta ja hänen vanhemmistaan sekä muista hänelle läheisistä henkilöistä saamansa tiedot (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 ja 15 ) - ilmoittamaan perhehoitoon liittyvissä olosuhteissa tapahtuneista muutoksista sekä aikomuksestaan ottaa perhehoitoon muita henkilöitä - osallistumaan perhehoidon neuvotteluihin Sopimus on voimassa kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa Suunnitelma perhehoidon jaksottumisesta omaishoidon vapaat 3vrk/ kk muu tilapäishoito 3.13 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Irtisanomisaika perhehoitolain 12 mukainen Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisanoa päättymään irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Jos valvonnan yhteydessä perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän tulee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 4. Rikosrekisteriote Rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukaiset rikosrekisteriotteet on nähty (päivämäärä) 5. Liitteet asiakassuunnitelma, mikä lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 6. Muuta 7. Allekirjoitukset Tätä toimeksiantosopimusta on tehty kaksi kappaletta, joista kumpikin sopijapuoli saa omansa Paikka ja aika Perhehoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Perhehoidon järjestämisestä vastaavan allekirjoitus ja nimenselvennys

15 Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS (Perhehoitolaki 263/2015) 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Yhteyshenkilö ja osoite Puhelinnumero Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puolison sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero 2. Perhehoidossa oleva henkilö 3. Sopimuksen sisältö Sukunimi ja etunimet Palkkion saaja/saajat, nimi ja pankkiyhteys Henkilötunnus 3.1 palkkio Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrä /hoitopäivä /osapäivä Palkkiota ei makseta, koska henkilö 3.2 kulukorvaus 3.3. kilometrikorvaus 3.4 käynnistämiskorvus Palkkio perustuu ikäihmisten lautakunnan kulloinkin voimassa olevaan päätökseen. Kulukorvausta ei makseta siltä osin kun hoito peruuntuu, vaan ensisijaisesti siirretään sovittua ajankohtaa. Perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen /hoitopäivä /osapäivä Kulukorvaus perustuu ikäihmisten lautakunnan kulloinkin voimassa olevaan päätökseen. Kulukorvausta ei makseta siltä osin kun hoito peruuntuu, vaan ensisijaisesti pyritään siirtämään sovittua ajankohtaa. Perhehoidon toteutuessa hoidettavan kotona maksetaan perhehoitajalle kilometrikorvaus matkasta hoitajan kotoa hoidettavan luokse (0,20 /km) toteutuneiden kilometrien mukaisesti. Ikäihmisten lautakunta vahvistaa vuosittain kilometrikorvauksen suuruuden. Hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Koska lyhytaikainen perhehoito ei edellytä asunnonmuutostöitä, hankinnoista tulee erikseen sopia toimeksiantajan kanssa. 3.5 käyttövara Korvaukseen sisältyvien käyttövarojen maksaminen Lyhytaikaisessa perhehoidossa ei makseta käyttövaroja. 3.6 erityistenkustannusten korvaaminen 3.7 oikeus vapaaseen 3.8 korvausten tarkistaminen Yksilöllisistä tarpeista johtuvien tukitoimien ja harrastustoiminnan aiheuttamien erityisten kustannusten korvaaminen Lyhytaikaisessa perhehoidossa ei tavallisesti makseta. Perhehoitaja sopii perheen tai toimeksiantajan kanssa erikseen. Perhehoitajan oikeus vapaaseen perhehoitajalain 13 :n mukainen muu, mikä Lyhytaikaisena pidetään perhehoitoa, joka kestää kerrallaan korkeintaan 14 vrk. Tämän pituinen hoito ei oikeuta perhehoitajaa vapaaseen. Mikäli lyhytaikaiselle perhehoitajalle kertyy hoitopäiviä toimeksiantosopimuskohtaisesti enemmän kuin 14 vrk/kk, kertynyt vapaa korvataan pääsääntöisesti rahana. Hoitopalkkion ja korvausten tarkistaminen Lainsäädännön mukaan sekä kalenterivuosittain.

16 3.9 perhehoitajalle annettava tuki 3.10 hoidettavan oikeudet 3.11 perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet 3.12 Sopimuksen voimassaolo Perhehoitajalle annettava tuki, ennakkovalmennus, täydennyskoulutus ja työnohjaus sekä niiden toteuttaminen, ajankohta ja toteuttamistaho Lyhytaikaisesta perhehoidosta vastaava kunnan tai kuntayhtymän työntekijä ohjaa perhehoitajaa puhelimitse tai kotikäynnein. Lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi haluavalle järjestetään valmennusta. Täydennyskoulutus- ja vertaisryhmiä järjestetään 1-2 krt/ vuosi, toiminnasta tiedotetaan erikseen perhehoitajille. Muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat (esim. sosiaalihuoltoasetuksen 12 :n mukaisten edellytysten täyttäminen) hoidettavalla on oikeus: - myönteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin - toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaan huolenpitoon yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden - hyvään perushoitoon - turvalliseen ja virikkeitä antavaan ympäristöön Perhehoitajalla on oikeus: - saada tukea perhehoitotehtävässä - saada ennakkovalmennusta, täydennyskoulutusta sekä tukea ja ohjausta tehtäväänsä - saada perhehoitotehtävästään hoitopalkkio sekä kulukorvaus sovitulla tavalla - saada perhehoidon onnistumisen kannalta tarpeelliset hoidettavaa koskevat tiedot Perhehoitaja sitoutuu: - pitämään huolta hoidettavan hyvinvoinnista - auttamaan hoidettavaa hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja tukemaan häntä toimintakyvyn ylläpitämisessä - tekemään yhteistyötä hoidettavan, hänen läheistensä sekä viranomaisten kanssa perhehoitotehtävään liittyvissä asioissa - toimimaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden mukaisesti (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 ja 15 ) - ilmoittamaan perhehoitoon liittyvissä olosuhteissa tapahtuneista muutoksista sekä aikomuksestaan ottaa perhehoitoon muita henkilöitä - osallistumaan perhehoidon neuvotteluihin ja täydennyskoulutuksiin Sopimus on voimassa kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa Suunnitelma perhehoidon jaksottumisesta 3.13 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Irtisanomisaika perhehoitolain 12 :n mukainen Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisanoa päättymään irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Jos valvonnan yhteydessä perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän tulee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 4. Liitteet asiakassuunnitelma, mikä lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 5. Muuta 6. Allekirjoitukset Tätä toimeksiantosopimusta on tehty kaksi kappaletta, joista kumpikin sopijapuoli saa omansa Paikka ja aika Perhehoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Perhehoidon järjestämisestä vastaavan allekirjoitus ja nimenselvennys

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.1.2015 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016 Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.1.2016 5 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan perhehoidon yhteyshenkilön nimi, virka-asema ja

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOIDON MUODOT 2.1

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Haluatko tehdä työtä kotonasi tai asiakkaan kotona, kiireettömästi, Mitä perhehoito on? 1. jakaen arkeasi ikäihmisten

Lisätiedot

Perhehoito sopii ikäihmiselle,

Perhehoito sopii ikäihmiselle, IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä perhekodissa tai ikäihmisen

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 (1/15) (2/15) 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) (3/15) 2.1 Perhehoidon

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö PERHEHOITOLIITTO RY Kun muistin pitkä virta katkeaa tulevat sanatuojat ja kertovat minulle kuka minä olin, mitä

Lisätiedot

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen OHJELMA 1.11. klo 17-19 Mitä perhehoito on? Perhekoti Perhehoidon eettiset periaatteet Hoidettavat Perhehoitaja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Muutokset mahdollisia

OMAISHOIDON TUKI. Muutokset mahdollisia OMAISHOIDON TUKI 2019 Muutokset mahdollisia Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön toimesta.

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS Perhehoitaja Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS Perhehoitaja Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Raija Leinonen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana VII Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylässä 9.-, hallitussihteeri STM/STO Lähtökohdat Lähtökohta 1: lainsäädäntö Lastensuojelulaki 50.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE..lautakunta 2012 Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 1 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 1 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 3 2. PERHEHOIDON MUODOT 4 2.1 Lyhytaikainen perhehoito 4 2.2 Pitkäaikainen perhehoito 4 2.3 Ammatillinen perhehoito

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Versio 1 / 15.5.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Info-tilaisuus / Tampere 14.11.2016 Anne-Mari Raassina 1 14.11.2016 Omais- ja perhehoidon kehittämisen tausta ja tavoitteet Hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

Turvallista asumista ikäihmiselle. Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa

Turvallista asumista ikäihmiselle. Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa Turvallista asumista ikäihmiselle Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa 1. Mitä ikäihmisten perhehoito on? Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA 15.8.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon muodot...

Lisätiedot

Omaishoidon ja perhehoidon lakimuutokset

Omaishoidon ja perhehoidon lakimuutokset Omaishoidon ja perhehoidon lakimuutokset Koulutustilaisuus / Turku, hallitussihteeri STM/STO Kehittämisen tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien, vastaavien vapaaehtoishoitajien

Lisätiedot

Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/ )

Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/ ) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 65-VUOTIAIDEN OSALTA 1.1.2019 ALKAEN Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005 1 ) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Ohje 1 (8) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Info-tilaisuus / Kuopio Anne-Mari Raassina, STM 19.10.2016 Kehittämisen tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien, vastaavien vapaaehtoishoitajien

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä

Lisätiedot

Perhehoito osana omaishoitoa Oulunkaarella. Sari Vitikka

Perhehoito osana omaishoitoa Oulunkaarella. Sari Vitikka Perhehoito osana omaishoitoa Oulunkaarella Sari Vitikka 19.9.2018 Oulunkaari - Hyvinvointia ihmistä lähellä Viisi kuntaa yhteistyössä Noin 1200 monialaista osaajaa 27 400 kuntalaista Talousarvio 122 M

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT JA MAKSUT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT JA MAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT JA MAKSUT 1.1.2018 alkaen Sisällys OMAISHOIDON HOITOPALKKIOT... 3 1. HOITOPALKKIOLUOKKA... 3 2. HOITOPALKKIOLUOKKA... 3 3. HOITOPALKKIOLUOKKA...

Lisätiedot