Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta Kunnanhallitus??

2 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot Jatkuva perhehoito Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito 3 3 Perhehoitoon hakeminen 4 4 Perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen Perhehoitaja Perhekoti Hoidettavien määrä perhehoidossa 5 5 Perhehoitoa määrittävät asiakirjat Hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen 6 6 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset Hoitopalkkio Kulukorvaus Käynnistämiskorvaus 8 7 Perhehoidon keskeytyminen Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja hoitopalkkio vapaan ajalta Perhehoitajan sairastuminen Hoidettavasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset 10 8 Perhehoidon tuki ja ohjaus 11 9 Perhehoitajan eläketurva ja vakuutukset Eläketurva Vakuutukset Yhteistyö Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Perhehoidon asiakasmaksut Jatkuva perhehoito Asiakasmaksu asiakkaan poissaolon ajalta Asiakasmaksu osakuukauden ajalta Asiakkaan käyttövara Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Muuta asiakasmaksuista Perhehoidon asiakkaan yksityisvarat ja omaisuusluettelo 15 2

3 14 Perhehoidossa olevan henkilön edun ja oikeuksien valvonta

4 Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito on yksi osa ikäihmisten palvelujen kokonaisuutta. Perhehoito on sopiva hoitomuoto ikäihmiselle esim. silloin, kun hänen toimintakykyään heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoitoa annetaan henkilölle, joiden hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen, ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, yksilöllistä hoivaa ja turvallisuutta sekä mahdollisuuden pitempiaikaisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidon asiakas on tasavertaisessa asemassa muihin perhekodin jäseniin nähden. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös hoidettavan kotona. 2 Perhehoidon muodot 2.1 Jatkuva perhehoito Jatkuva perhehoito on pitkäaikaista, ympärivuorokautista ja toistaiseksi voimassaolevaa perhehoitoa, joka kestää yli 14 vrk/kk. Jatkuvaa perhehoitoa voidaan tarjota silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa, ohjausta ja hoivaa. 2.2 Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito on ympärivuorokautista perhehoitoa, joka kestää enintään 14 vrk/kk. Lyhytaikaisen perhehoidon jatkuessa yli 14 vrk/kk, se muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi ja aiemmin tehty sopimus tarkistetaan. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan tarjota esim. omaishoidon vapaan järjestelyissä, perhehoitajan vapaan järjestelyissä tai välimuotoisena palveluna asiakkaan kotiutuessa esimerkiksi laitoshoitojaksolta. 2.3 Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee perhehoidon palvelua osavuorokautisesti, jolloin hoitoaika on alle 12 h/vrk, joko päivä- tai yöhoitona. Osavuorokautinen perhehoito voi olla jatkuvaa tai tilapäistä, jolloin se on kestoltaan enintään 14 vrk/kk. Perhehoitoa keskeisesti määrittäviä lakeja ja asetuksia ovat: Perhehoitolaki 265/2015 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja -asetus (419/1992) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (723/1992) ja asetus (912/1992) Laki (380/1987) ja asetus (759/1987) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Laki (517/1977) ja asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) 4

5 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Tapaturmavakuutuslaki (608/48) Kunnallinen eläkelaki (549/2003) Henkilötietolaki (523/1999) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 3 Perhehoitoon hakeminen Perhehoidon asiakkaaksi haetaan asumispalvelujen hakemuslomakkeella, joka on noudettavissa kunnantalolta sosiaalitoimistosta, osoite Kinnulantie 1, Rääkkylä. Lomake on saatavissa myös kotihoidon henkilöstöltä, vuodeosastolta tai Pihlajakodilta. Lomake on myös tulostettavissa kunnan kotisivuilta. Hakemus palautetaan sosiaalitoimistoon Kinnulantie 1, Rääkkylä. Ennen päätöstä perhehoidon aloittamisesta kartoitetaan asiakkaan hoidon, huolenpidon ja palvelujen tarve. Perhehoidon myöntämisen perusteena on pääasiassa asiakkaan alentunut toimintakyky, jonka arvioinnissa käytetään apuna mm. RaVaindeksiä ja MMSE- muistitestiä. Perhehoito voidaan myöntää myös muista syistä erityistä harkintaa käyttäen. Asiakkaan sijoittaminen perhehoitoon tapahtuu SAS- työryhmässä (Selvitä-Arvioi- Sijoita- työryhmä). Viranhaltijapäätöksen tekee kunnan sosiaalityön viranhaltija. Asiakas saa perhehoidon myöntämisestä kirjallisen päätöksen. Päätöksestä on asianomaisella oikeus esittää oikaisuvaatimus kirjallisena kunnan perusturvalautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen saamisesta. 4 Perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen 4.1 Perhehoitaja Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa perhehoitolain (263/2015) mukaista perhehoitoa omassa kodissaan tai perhehoidettavan kotona. Kunta voi hyväksyä perhehoitajaksi henkilön, joka koulutuksensa, kokemuksensa ja/tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajuudesta kiinnostuneille on annettava riittävästi tietoa ja tukea ennen perhehoitajaksi ryhtymistä ja järjestettävä tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka on saanut perhehoidon ennakkovalmennuksen ja hänellä on tehtävän vaatimat valmiudet ja voimavarat. Pitkäaikaisen perhehoidon perhehoitajalta pyydetään tarvittaessa lääkärinlausunto terveydentilasta. Perhehoitajana voi toimia sekä parisuhteessa elävä tai yksinasuva henkilö. Perheenjäsenten ihmissuhteet on oltava kunnossa ja perheen talouden vakaa. Perheen on oltava yhteistyökykyinen. Yhteistyötoimijoita ovat: perhehoidettavan lähiomaiset, kotihoito, sosiaalityöntekijät ja muut yhteistyötoimijat. 5

6 Ikäihmisiä hoitavalla perhehoitajalla tulisi olla seuraavanlaiset valmiudet: pitää huolta ikääntyvän hyvinvoinnista auttaa ja tukea ikääntyvää hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä mahdollistaa ja tukea ikääntyvän ja hänen läheistensä yhteydenpitoa tehdä yhteistyötä ikääntyvän asioissa sitoutua perhehoitajan tehtävään 4.2 Perhekoti Toimeksiantosopimussuhteisen perhekodin hyväksyvät sosiaalitoimen viranhaltijat. perhekodin tulee olla rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan turvallinen sekä perhehoitoon sopiva perhekoti on kodikas, viihtyisä ja ilmapiiriltään myönteinen perhehoitaja vastaa perhekodin turvallisuudesta perhekodin turvallisuutta koskevissa asioissa toimitaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Perhehoitaja vastaa perhekodin turvallisuudesta myös poikkeusolojen aikana ja hän on velvollinen tekemään paloviranomaisten ja perhehoidon yhteyshenkilön esittämät mahdolliset turvallisuuteen liittyvät korjaustoimenpiteet välittömästi. Perhehoidossa olevalla henkilöllä on perhekodissa mahdollisuus yksityisyyteen: jatkuvan perhehoidon asiakkaalle on pääsääntöisesti varattu oma huone asiakkaalla on mahdollisuus kalustaa ja sisustaa oma huoneensa asiakkaalla on käytössään kaikki kodin yhteiset tilat perhehoidossa olevalla henkilöllä on perhekodissa tasa-arvoinen asema muiden perheenjäsenten kanssa. 4.3 Hoidettavien määrä perhehoidossa Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää (4) henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan lukien. Erityisistä syistä voidaan samanaikaisesti hoidettavien henkilöiden enimmäismäärästä poiketa. Erityisenä tilanteena pidetään tilannetta, jos kyse on hoidon antamisesta perhehoitoon tuleville sisaruksille tai muille saman perheen jäsenille (esim. avo- tai aviopari). Enimmäismäärästä voidaan poiketa myös, jos hoidossa on samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä ja heidän toimintakykynsä ja keskinäinen kanssakäymisensä mahdollistavat ylityksen (Perhehoitolaki 9). Toimeksiantosopimussuhteisessa perhehoidossa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää (7) henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi perhekodissa asuvaa henkilöä. 6

7 7

8 5 Perhehoitoa määrittävät asiakirjat 5.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma Jokaiselle perhehoidon asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Hoitoja palvelusuunnitelma tarkistetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiomaistensa, perhehoitajan ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa. 5.2 Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisesta perhehoitoon sijoitetusta asiakkaasta erikseen ja se tehdään aina ennen perhehoitoon tulevan henkilön muuttoa perheeseen. Sopimus tehdään yhteisessä sopimusneuvottelussa ja sen allekirjoittavat perhehoitajat ja kunnan vastuullinen viranhaltija. Sopimus tarkastetaan tilanteen muuttuessa ja sitä ei voi muuttaa yksipuolisesti. Tarkastamisesta käydään neuvottelu, kun toinen osapuoli sitä vaatii. Toimeksiantosopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi (pitkäaikainen perhehoito) tai määräajaksi (lyhytaikainen tai osavuorokautinen perhehoito) sovitusta päivästä alkaen. Toimeksiantosopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain (2001/55) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetussa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan. Perhehoitajalain 10 :n mukaan Perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän välisessä toimeksiantosopimuksessa tulee sopia: 1) perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta 2) perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoidossa olevan kalenterikuukausittaisten käyttövarojen maksamisesta 3) perhehoidossa olevan yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaamisesta 4) hoidon arvioidusta kestosta 5) perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä palkkion maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta vapaan ajalta 6) perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä näiden toteuttamisesta 7) toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta 8) tarvittaessa muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista 9) yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan kesken 5.3 Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Toimeksiantosopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisesta seuraavan kahden kuukauden kuluttua, ellei toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu. (Perhehoitolaki, 12 ). 8

9 Jos perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, hoidon järjestämisestä vastaavan toimijan tulee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 6 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 6.1 Hoitopalkkio Perhehoitolain (263/2015), 16 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 691,25 e kalenterikuukaudessa lukien. Kunta voi maksaa vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkion suuruus määritellään toimeksiantosopimuksessa. Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/06) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Perhehoidosta maksettavan palkkion määrä perustuu kunkin hoidossa olevan henkilön hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Lisäksi huomioidaan, edellyttääkö työ perhehoitajalta erityisiä valmiuksia, kokemuksia, asiantuntemusta tai ammattikoulutusta. Ikäihmisten hoidon vaativuus arvioidaan yksilöllisesti käyttäen apuna kunnassa käytössä olevia toimintakyvyn mittareita, kuten RaVa. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja se kartuttaa eläkettä. Hoitopalkkiot vuonna 2016 Lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkio 47 /vrk/henkilö. Pitkäaikaisen perhehoidon hoitopalkkio 900 /kk/ henkilö. Osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio 35 /vrk/ henkilö (kesto vähintään 8 ja korkeintaan 12 tuntia). Hoidettavan kotona tapahtuvan perhehoidon hoitopalkkio 70 /vrk /henkilö. Perhehoitajan vapaan ajaksi kunnan järjestäessä perhehoitajan kotiin sijaisen hoitopalkkio on 50 /vrk /henkilö. Viranhaltija voi erityisharkinnalla korottaa hoitopalkkiota. Esimerkiksi tilanteessa, jossa perhehoidon katsotaan korvaavan tehostettua hoitoa. 6.2 Kulukorvaus Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista todellisista kustannuksista maksaa kunta perhehoitajalle kulukorvausta. Perhehoitolaki (2015) 17 9

10 oikeuttaa perhehoitajan saamaan vähintään laissa määritellyn minimi kulukorvauksen, joka on lukien 409,59 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen perusteena käytetään perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia, joita aiheutuu muun muassa asumisesta, ravinnosta, henkilökohtaisista tarpeista, kotona tapahtuvasta virkistys- ja harrastustoiminnasta tai muista jatkuvaluonteisesta menosta. Korvaus sisältää myös tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Erityisistä tarpeista aiheutuvista muista kuluista voidaan sopia perhehoitajan kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti. Kulukorvaus on perhehoitajalle verotettavaa tuloa. Perhehoitaja voi verotuksessa ilmoittaa saamansa kulukorvaukset verovähennyskelpoisena tulonhankkimiskuluna. Kustannuskorvaus kannattaa huomioida perhehoitajan verokortissa ja hakea pidätysprosentti etukäteen vuoden vaihtuessa. Kulukorvaukset vuonna 2016 Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus 25 /vrk /henkilö. Pitkäaikaisen perhehoidon kulukorvaus 600 /kk /henkilö Osavuorokautisen perhehoidon kulukorvaus 18 /vrk/henkilö. Perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset henkilöä kohden HOITOPALKKIO KULUKORVAUS Pitkäaikainen perhehoito 900 / kk 600 / kk Lyhytaikainen perhehoito 47 / vrk 25 /vrk Osavuorokautinen perhehoito 35 /vrk 18 / vrk Hoidettavan kotona perhehoito 70 /vrk - Perhehoitajan kotona sijaisen palkkio 50 /vrk - Matkakorvaus vuonna 2016 Perhehoitajalle maksetaan matkakorvausta 0,20 euroa/kilometri perhehoidettavan kuljetuksiin liittyvistä matkoista. 10

11 6.3 Käynnistämiskorvaus Perhehoitajalain 3 mukaan perhehoitajalle maksetaan korvausta perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Vuonna 2016 käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2908,85 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Käynnistämiskorvaus kattaa hoidon käynnistämisestä aiheutuvat tarpeelliset ja välttämättömät kustannukset. Enimmäismäärään saakka voidaan asiakaskohtaisesti korvata hoidon käynnistymisestä aiheutuvia kodin irtaimistohankintoja, mahdollisista kodin muutostöistä aiheutuvia kustannuksia sekä lisäksi alkuvaiheen vaate- ja muita perushankintoja. Perhehoitaja laatii luettelon asiakkaan tarvitsemista tarvikkeista ja kodissa tehtävistä muutostöistä, minkä pohjalta arvioidaan ja päätetään käynnistämiskorvauksen suuruus. Jos toimeksiantosopimus päättyy lyhyehkön ajan kuluessa, asiakas siirtyy pois perhehoidosta tai perhehoito päättyy muusta syystä, voidaan osa käynnistämiskorvauksesta periä takaisin. Tarvikkeiden ja muutostöiden poistoaika on 4 vuotta siten, että kunakin vuonna poistuu neljäsosa (25 %) hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan sopia jäljellä olevan osan takaisinmaksusta (esim. pyytää perhehoitajalta ostotarjous) tai välineiden luovuttamisesta kunnalle. Näihin hankintoihin eivät kuulu kulutustavarat, joiden käyttöikä on 3 5 vuotta. 7 Perhehoidon keskeytyminen 7.1. Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja hoitopalkkio vapaan ajalta Perhehoitajalle järjestetään mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on kolme arkipäivää kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on toiminut perhehoitajana toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta, ellei toimeksiantosopimuksessa ole sovittu toisin. Perhehoidossa olevien henkilöiden määrä ei vaikuta vapaan kertymiseen. Perhehoitajan loman ajaksi sijaishoito voidaan järjestää siten, että sijaishoitaja tulee perhehoitajan kotiin, hoidettava menee lyhytaikaisjaksolle toisen perhehoitajan luo tai hoidettava menee kunnan lyhytaikaispaikalle, esimerkiksi vuodeosastolle tai Pihlajakotiin. Vapaan toteuttamiseksi perhehoitajalle voidaan maksaa kuukauden ja viikon hoitopalkkion suuruinen määrä/hoidettava/ kalenterivuosi (ns. 13. kuukauden hoitopalkkio). Perhehoitaja vastaa asiakkaan hoidon järjestämisestä vapaansa aikana. Hoidettavan siirtyessä perhehoitajan vapaan ajaksi kunnan järjestämään varahoitoon, ns. 13. kuukauden hoitopalkkiota ei makseta. Vapaat voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt halutessaan kahdessa tai useammassa jaksossa. Vapaat on kuitenkin pidettävä kuluvan kalenterivuoden aikana, lukuun ottamatta joulukuulta kertynyttä oikeutta vapaaseen, joka voidaan käyttää seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Perhehoitajalla on vastuu siitä, että hän käyttää oikeutensa vapaaseen. Perhehoitajan tulee sopia kotihoidon esimiehen kanssa hyvissä 11

12 ajoin vapaiden toteuttamisesta, mikäli perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee kunnan järjestämää varahoitoa. Mikäli perhehoidossa on useampia asiakkaita, tulee perhehoitajan järjestää vapaa kaikkien asiakkaiden osalta yhtäaikaisesti. Lyhytaikaisesta perhehoidosta kertyvät vapaat on huomioitu hoitopalkkion määrässä. Perustellusta syystä perhehoitajalle voidaan myöntää oikeus henkilökohtaisen vapaan pitämiseen korkeintaan 14 vrk/kalenterivuosi, mikäli asiakkaiden hoito saadaan järjestymään. Lupa oman henkilökohtaisen vapaan käyttämiseen ja sijaisjärjestelyihin on aina sovittava perhehoitajan vastuutyöntekijän kanssa hyvissä ajoissa etukäteen ja sen myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Perhehoitajan henkilökohtainen oma vapaa on pyrittävä sijoittamaan jo kertyneen vapaan pitämisen jatkeeksi (asiakasnäkökulma). Oman henkilökohtaisen vapaan ajalta perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota. Kulukorvaus maksetaan täysimääräisenä, jos sijaishoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Jos sijaishoito tapahtuu muualla, kulukorvausta ei makseta, ei edes kiinteiden kulujen kattamiseksi. Hoitopalkkio tältä kuukaudelta lasketaan jakamalla hoitopalkkio kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä. Vapaan alkamis- ja päättymispäivää ei katsota perhehoitopäiväksi eikä hoitopalkkiota tai kulukorvausta makseta näiltä päiviltä Perhehoitajan sairastuminen Perhehoitaja on oikeutettu saamaan Kelan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena (Sairausvakuutuslaki, 1 ). Sairauspäivärahaa haettaessa tarvitaan lääkärintodistus. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä ja kunnan järjestäessä varahoidon asiakkaille, maksetaan perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Kulukorvauksesta vähennetään 1/3, jos asiakas siirtyy perhekodista muualle hoitoon. Mikäli perhehoitajan sairaus jatkuu pidempään, hoitopalkkiota ei makseta. Kulukorvauksen maksaminen päättyy 30 vrk:n jälkeen. Sairausajan korvausten maksaminen edellyttää, että perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään yhden kuukauden ajan ennen sairausloman alkamista. Hoidon jatkuessa perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairasloman ajan, on perhehoitaja oikeutettu saamaan sairauspäivärahan sekä täysimääräisen hoitopalkkion ja kulukorvauksen jatkuvan perhehoidon asiakkaista. 7.3 Hoidettavasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset Hoidettavan alle 7 vrk yhtäjaksoinen poissaolo perhehoidosta (esim. laitoshoito, vierailu omaisten luona) ei vähennä hoitopalkkiota. Yli 7 vrk yhtäjaksoinen poissaolo vähentää hoitopalkkiota, jolloin alennus lasketaan vuorokausitaksan mukaisesti. Jos jatkuvan perhehoidon keskeytykset ylittävät 30 vrk/kalenterivuosi, ei hoitopalkkiota ylimenevältä ajalta makseta. 12

13 Asiakkaan alle 7 vrk yhtäjaksoinen poissaolo perhehoidosta ei vähennä kulukorvausta, mutta tämän jälkeen kulukorvauksesta maksetaan 50 % enintään 30 vrk poissaolon ajalta. Kulukorvausta voidaan 30 vrk:n jälkeen maksaa 50 %, mikäli perhehoitaja pitää asiakkaalle huonetta varattuna ja perhehoito jatkuu keskeytyksen jälkeen. Tällöin kuitenkin asiakkaan perhehoitoon paluun ajankohta tulee olla tiedossa. Muussa tapauksessa kulukorvausta ei ylimenevältä ajalta makseta. Tulo- ja lähtöpäivä katsotaan asiakkaan perhehoitopäiväksi. Jos tilapäisen perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta aiheutuvasta syystä, hoitopalkkio maksetaan (jos kyseessä 5 vuorokautta pidempi jakso) 3 vrk. Jos toinen henkilö tulee tilalle, niin silloin ei makseta peruuntuneesta paikasta hoitopalkkiota. Lyhytaikaisen tai osavuorokautisen peruuntumisen sattuessa hoitopalkkion suhteen toimitaan seuraavasti: 1) jos perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta vähintään 3 vuorokautta (72 tuntia) ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota eikä kulukorvausta. 2) jos perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta alle 3 vuorokautta (72 tuntia) ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus suunnitellun hoitojakson mukaisesti, kuitenkin enintään 3 vuorokaudelta. Jos perhehoitajalle sijoitetaan toinen vastaava asiakas samaksi ajankohdaksi, ei peruutuksesta makseta ylimääräistä. 8 Perhehoidon tuki ja ohjaus Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta vastaa perhehoitajalle annettavasta tarvittavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhehoitajaksi aikovalle henkilölle annettavasta ennakkovalmennuksesta. Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle nimetään vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää. (Perhehoitolaki, 7, 15.) Kotihoito ja kunnan sosiaalityön viranomainen tekevät perhekotiin ohjaus-, tuki- ja valvontakäyntejä ja pitävät muutenkin yhteyttä perhehoitajaan. Perhehoitajille korvataan pääsääntöisesti yksi enintään kahden päivän koulutus vuodessa, jonka kustannukset jaetaan sijoittajakuntien kesken. Koulutukseen osallistumisesta neuvotellaan perhehoitajan ja kotihoitoa tukevien palvelujen esimiehen kesken. Työnohjausta tarvitessaan perhehoitaja ottaa yhteyttä kotihoidon esimieheen ja neuvottelee työnohjauksen käytännön toteuttamisesta (esim. työnohjaaja, työnohjauksen pituus, käyntitiheys) hänen kanssaan. 9 Perhehoitajan eläketurva ja vakuutukset 9.1 Eläketurva 13

14 Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti ja kertyvän eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Perhehoitaja voi jäädä 61-vuotiaana osa-aikaeläkkeelle ja vuotiaana eläkkeelle. Perhehoitajan tulee tiedottaa perhehoidon kunnan vastuuhenkilölle hyvissä ajoin eläkkeelle siirtymisestä. Asiakkaiden perhehoidon loppumisesta sovitaan yksilöllisesti. 14

15 9.2 Vakuutukset Perhehoitajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutusturva (Työtapaturma- ja ammattitautilaki, Perhehoitolaki 2015). Sijoittava kunta on vakuuttanut perhehoitajat työssä tapahtuvan tapaturman varalta. Perhehoidettavan perhehoitokodissa aiheuttamiin vahinkoihin ei kunnilla ole vakuutusta. Vahingonkorvaus on vahingontekijän ja vahingon kärsijän välinen asia. Vahingon sattuessa asia selvitetään yhdessä perhehoitajan ja kunnan kanssa. On suositeltavaa, että perhehoitaja hankkii laajennetun kotivakuutuksen. 10 Yhteistyö Perhehoitaja toimii yhteistyössä perhehoidossa olevan asiakkaan lähiomaisten, asiakkaan hoitoon osallistuvien viranomaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötoimijoiden kanssa. Perhehoitajan tulee pitää kotihoidon esimiestä ajan tasalla perhekodin tilanteesta ja ilmoittaa hänelle: asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset asiakkaan poissaolot perhekodista perhehoitajan sairastumiset tai muut esteet perhehoitajana toimimiseen perhehoitajan vapaat ja vapaiden järjestelyt muutokset perhekodissa ja muut mahdolliset perhehoitoon vaikuttavat seikat. Perhehoitajan muistaminen ja etuudet Perhehoitajia muistetaan merkkivuosipäivinä: 50 v ja 60 v sekä eläkkeelle jäädessä. 11 Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Perhehoitaja on vaitiolovelvollinen, joten hän ei saa ilmaista sivullisille perhehoidossa olevan henkilön tietoja. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettävistä tiedoista voi sivullisille antaa tietoa hoidettavan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään. Jos hoidettavalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä, tietoja voi antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sisältää tarkemmat säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. 12 Perhehoidon asiakasmaksut Perhehoidon asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lain 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan 15

16 periä maksu palvelun käyttäjältä, ellei lailla ole toisin säädetty. Asiakasmaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 ) Jatkuva perhehoito Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 19 ). Jatkuvan perhehoidon henkilöltä perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % henkilön nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Jatkuvaan perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos henkilö siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä. Jatkuvassa perhehoidossa olevan henkilön reseptilääkkeiden omavastuuosuuden korvaa kunta. Kunta sopii laskutuksesta apteekin kanssa Asiakasmaksu asiakkaan poissaolon ajalta Perhehoidon keskeytyessä yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys samaan kalenterikuukauteen. Jos keskeytys kestää yhtäjaksoisesti koko kuukauden (30 vrk), maksua ei keskeytysajalta peritä lainkaan. Jos perhehoito keskeytyy laitoshoidon, laitoskuntoutuksen tai palveluasumisen vuoksi, ei maksua peritä myöskään viiden päivän ajalta. Kun jatkuva perhehoito keskeytyy hoidettavan poissaolon vuoksi yli viideksi päiväksi ja maksu peritään viideltä omavastuupäivältä, määräytyy maksu tältä keskeytyneeltä kuukaudelta seuraavasti: perhehoidon asiakasmaksu x (toteutuneet perhehoidon päivät + ko. kuukauden omavastuupäivät) ko. kuukauden kalenteripäivät. Perhehoidosta lähtöpäivä ja perhehoitoon tulopäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos henkilö siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei lähtöpäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin. 16

17 12.3 Asiakasmaksu osakuukauden ajalta Kun jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, määräytyy maksu tältä osakuukaudelta seuraavasti: perhehoidon asiakasmaksu x toteutuneet perhehoidon päivät ko. kuukauden kalenteripäivät. Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei lähtöpäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin Asiakkaan käyttövara Perhehoidossa olevan asiakkaan vähimmäiskäyttövaran suuruudesta säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (7 c ). Perhehoidon asiakasmaksu voidaan määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110 euroa. Käyttövara on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista perhehoitajan tulee sopia asiakkaan, asiakkaan edunvalvoja tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksujen osalta noudatetaan kunnan lyhytaikaisen palveluasumisen asiakasmaksutaksaa 49,50 / vrk. Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, on asiakasmaksu 11,50 /pv. Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua lähtöpäivältä peritä Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu perustuu asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (13 ), jolloin maksu on jatkuvassa ja lyhytaikaisessa osavuorokautisessa perhehoidossa 22,80 /vrk. Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, on asiakasmaksu 11,50 /pv. Osavuorokautiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy osavuorokautisen perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua lähtöpäivältä peritä. 17

18 12.7 Muuta asiakasmaksuista Perhehoidossa oleva asiakas maksaa terveydenhuoltomenonsa (mm. sairaalahoito, kuntoutus, ambulanssikyydit) itse. Mikäli asiakkaalla ei ole varallisuutta lääkkeiden, silmälasien, piilolinssien tai proteesien hankintaan sekä muihin ei-tavanomaisiin terveydenhuoltomenoihin, asiakkaan on tarvittaessa mahdollista hakea toimeentulotukea. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon maksua tai päivätoiminnan maksua. 13 Perhehoidon asiakkaan yksityisvarat ja omaisuusluettelo Perhehoidon asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu asiakkaalle itselleen, hänen edunvalvojalleen tai asioiden hoitajana toimivalle henkilölle. Jos asiakkaalla on edunvalvoja, tulee perhehoitajan neuvotella asiakkaan varojen käyttöä koskevista periaatteista edunvalvojan kanssa. Jatkuvan perhehoidon asiakkaan perhehoitokodissa olevasta kiinteästä omaisuudesta on pidettävä omaisuusluetteloa. Omaisuusluettelo laaditaan perhehoidon alkaessa ja perhehoitaja päivittää omaisuusluetteloa yhdessä edunvalvojan kanssa. 14 Perhehoidossa olevan henkilön edun ja oikeuksien valvonta Perhehoidossa olevalle henkilölle haetaan tarvittaessa edunvalvojaa, mikäli henkilö ei kykene itse huolehtimaan itsestään ja valvomaan etujaan. Perhehoitaja ei voi toimia perhehoidettavan edunvalvojana tai yksityisvarojen hoitajana. Jos asiakas on tyytymätön perhehoidossa saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi kääntyä asiassa sosiaaliasiamiehen puoleen. Sosiaalisasiamiehenä toimii Leena Viinisalo-Heiskanen, jonka yhteystiedot ovat: Puh: (013) ma - pe klo Sähköposti: Osoite: Joensuun kaupunki, Torikatu 18 A, 3krs, JOENSUU. 18

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 139 Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sisällys 1. Ikäihmisten perhehoito 2 1.1 Perhehoidon muodot 2 1.1.1. Jatkuva perhehoito 2 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset

Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset Sisällys 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. LLKY:n perhehoitoa

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Perhehoito sopii ikäihmiselle,

Perhehoito sopii ikäihmiselle, IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä perhekodissa tai ikäihmisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Tampere Orivesi 1/2015 2 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Ikäihmisten perhehoito... 3 1.2.1 Ikäihmisten perhehoidon muodot... 3 1.3

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.9.2016 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 (1/15) (2/15) 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) (3/15) 2.1 Perhehoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Haluatko tehdä työtä kotonasi tai asiakkaan kotona, kiireettömästi, Mitä perhehoito on? 1. jakaen arkeasi ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Liite nro 7 Peruspalv.ltk 12.6.2012 Liite nro 2 Peruspalv.ltk 11.4.2012 41 Liite nro 1 Peruspalv.ltk.19.2.2013 LIITE 2 Peruspalv.ltk. 19.3.2013 32 Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE LAPINLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 1 Vanhusten perhehoidon toimintaohje Kuusamon kaupunki Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaohje... 4 1.1 Perhehoidon säädöstausta... 4 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOIDON MUODOT 2.1

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 PERHEHOITO...4 1.1 Ammatillinen perhehoito...4 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely...5 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sotela 14.5.2013 Indeksitarkistus 1.1.2015 SISÄLLYS 1. PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 3 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Perhehoidon muodot 4 1.4

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.2014) Sisältö IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE... 1 1 PERHEHOITO... 4 1.1

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA 15.8.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon muodot...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimaan 1.7.2015 alkaen Sotela 23.6.2015 SISÄLLYS 1. PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 3 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Perhehoidon muodot 4 1.4

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KEURUU 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON MÄÄRITTELY... 3 2.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3.

1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3. 3.1 Perhehoitaja 3. 3.2 Sijaishoitaja 4. 3. VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Jämsä Kuhmoinen Sote- yhteistoiminta-alue Vanhusten avohoito 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen OHJELMA 1.11. klo 17-19 Mitä perhehoito on? Perhekoti Perhehoidon eettiset periaatteet Hoidettavat Perhehoitaja

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN OPAS

OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Soteltk 12.12.2012 132 OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue 1.1.2013 alkaen Liperin kunta,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot