Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen"

Transkriptio

1 Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö

2

3 Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: Living Planet Report 2008 (WWF)

4

5

6 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen Ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn Luonnonvarojen kestävä käyttö ja oikeudenmukainen jakaminen Sosiaalinen kestävyys Hyvinvoinnin tasapuolinen jakautuminen ja perustarpeiden tyydyttäminen Hyvinvoinnin edellytykset myös tuleville sukupolville Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen Mahdollisuus osallistumiseen ja vastuun kantamiseen päätöksenteossa Oma elämänhallinta, vastuunotto ja kestävien elämäntapojen tavoittelu Taloudellinen kestävyys Kasvu ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen Ympäristön ja talouden yhdistäminen päätöksenteossa Sekä taloudellisesti tehokasta että ympäristöä säästävää toimintaa Vastuullinen kuluttaminen Kulttuurinen kestävyys Kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen Kulttuurien keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen Kulttuurin tuntemus, arvostus ja kulttuurinen identiteetti Moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus Mukaillen: Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 1998

7 Elinkeinoelämä Kestävä kehitys tärkeä osa liiketoimintaa Toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä Lainsäädäntö, sidosryhmien ja asiakkaiden vaatimukset Tavoitteena kestävä elämäntapa kestävässä yhteiskunnassa Järjestöt ja media Kansalaisten osallisuuden kanavointi Tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä Asenteisiin vaikuttaminen Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toiminnan valvonta Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset Kestävän tulevaisuuden rakentajien ja aktiivisten kansalaisten kasvattaminen ja kouluttaminen elinikäisen oppimisen periaatteella Julkishallinto Kansainväliset sitoumukset Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen ohjaus Kansalaisten ja ympäristön hyvinvointi Kansalaiset Kestävän kehityksen edistäminen oman elämän eri vaiheissa ja rooleissa

8 Opetus ja kasvatus ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä Ekologinen kestävyys TAVOITE: Kestävä elämäntapa kestävässä yhteiskunnassa RATKAISUT: kestävän kehityksen eri näkökulmien toteutuminen valinnoissa ja päätöksenteossa Taloudellinen kestävyys TEKIJÄT: Ihmiset, joilla on kyky ja halu toimia yksin ja yhdessä kestävän tulevaisuuden rakentamisen hyväksi Sosiaalinen kestävyys Kulttuurinen kestävyys

9 Haaste päiväkodeille ja kouluille Johtaminen Opetus ja kasvatus Vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Miten rakennetaan kestävän elämäntavan oppimista ja hyvinvointia tukeva oppimisympäristö (johtaminen, opetus, toimintakulttuuri)?

10 Arvot ja kestävä kehitys oppilaitoksen toimintakulttuurissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa (Laininen, Manninen, Tenhunen, 2006) Taloudellinen kestävyys Taloudellisuus, ekotehokkuus ja elinkaariajattelu, esim. - hankinnat - materiaalien ja energian kulutuksen vähentäminen - tavaroiden uudelleenkäyttö, jakaminen, vuokraus ja lainaus - jätteiden lajittelu ja kierrätys Reilun kaupan tuotteet Rakennusten korjaus ja kunnossapito Kuljetusten optimointi Tilojen käyttöaste ja monikäyttö Ekologinen kestävyys Ympäristöystävälliset hankinnat Materiaalien, energian ja veden säästö Uudelleenkäyttö, kierrätys ja lajittelu Säästävät ja vähäpäästöiset liikkumistavat Turvallisuus vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa Arvot Arvot Luonnon ja elämän kunnioittaminen Kohtuullisuus ja taloudellisuus Terveys ja henkinen hyvinvointi Globaali, kansallinen ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus Yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus Moniarvoisuus ja kulttuurisuus Demokratia Kulttuurinen kestävyys Paikallisten kulttuuristen perinteiden ja tapojen vaaliminen Kulttuuriympäristön säilyttäminen Monikulttuurisuus oppilaitoksen arjessa Sosiaalinen kestävyys Työympäristön turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys ja esteettömyys Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, terveys, jaksaminen ja tasa-arvoinen arvoinen kohtelu Eettiset, turvalliset ja terveelliset hankinnat Syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja psyykkisen väkivallan ehkäisy Avoimuus, yhteistoiminta ja osallistumisen mahdollisuudet Verkottuminen ympäröivään yhteiskuntaan

11 Kestävän kehityksen kasvatuksen malli Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit OKKA-säätiö

12 Keke-oppimisen näkökulmia eri kouluasteilla Peruskoulut ja lukiot Pohja ympäristökysymysten, talouden, yhteiskunnan ja hyvinvoinnin kytkentöjen hahmottamiselle Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen kuluttajana, kansalaisena ja oppilaana Korkeakoulut Ympäristöalan ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijoiden koulutus Alakohtainen kestävän kehityksen osaaminen Ammatillinen koulutus Ymmärrys oman ammattialan kestävän kehityksen kysymyksistä ja niiden hallinnasta Käytännön osaaminen kestävän kehityksen huomioon ottamisesta omassa ammatissa Vapaa sivistystyö Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen Yhteiskunnan moniarvoisuuden tukeminen

13 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen tavoitteet lapsen hyvinvoinnin ja itsetunnon lisääminen lapselle ominaisten toimintatapojen tukeminen lasten toiminnan kytkeminen lapsen lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin sekä itse tekemiseen Lasten osallisuus lapsen lähikehityksen huomioiminen lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin päiväkodin arkiaskareet lähiympäristön asioiden seuraaminen, keskusteleminen aikuisten kanssa ja niihin vaikuttaminen lapselle sopivalla tavalla Keke varhaiskasvatuksessa -esite, kuva Seppo Leinonen Tavoite: Kestävään elämäntapaan kasvamisen tukeminen Kasvatuskumppanuus vuorovaikutus vanhempien kanssa arvokeskustelut yhdessä tekeminen Esiopetuksen tavoitteet myönteisen minäkuvan kehittyminen ja osaamisen lisääminen monipuolisten menetelmien käyttäminen lasten toiminnan kytkeminen lapsen lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin sekä itse tekemiseen Monipuoliset oppimisympäristöt lähiympäristöön tutustuminen luonnon ja kulttuuriympäristöjen hyödyntäminen kokemukset ja elämykset monikulttuurisuuden tukeminen, kulttuurien tuntemuksen edistäminen ja kulttuuristen esteiden ylittäminen leikin keinoin

14 Kestävän tulevaisuuden siemenet ovat ihmisissä yksilöinä Jotta pystyisimme ottamaan huomioon kanssaihmistemme tarpeet sekä ympäristön hyvinvoinnin, on meidän ensin oltava itse eheitä ihmisiä. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tulee pystyä turvaamaan osaltaan lasten ja nuorten kasvu tasapainoisiksi, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiviksi ihmisiksi. -> Tarvitaan muun muassa perusturvallisuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta tukevaa toimintakulttuuria.

15 Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Vastuu itsestä ja omasta toiminnasta Vastuu kanssaihmisistä ja lähiympäristöstä Vastuu myös tuntemattomista ihmisistä ja tulevista sukupolvista Vastuu luonnosta ja maapallosta meidän kaikkien yhteisenä elinympäristönä

16 Mitä on hyvä elämä? Kestävän elämäntavan etsimisen avainkysymys on, mitä on hyvä elämä ja mitä oikeasti tarvitsemme ollaksemme onnellisia. Elämän syvempiä tarkoituksia korvataan materialla ja rahalla, mikä taas johtaa ympäristön kuormitukseen ja henkisen hyvinvoinnin kaventumiseen. -> Kriittinen ja eettinen ajattelu! Ihminen toimii sellaisten asioiden puolesta, jotka hän kokee merkityksellisiksi. Keke-kasvatuksen oleellinen elementti on arvojen ja merkitysten synnyttäminen siksi tietojen ja taitojen oppimisen rinnalle tarvitaan myös tunteet. -> Kokemusten ja elämysten tärkeys!

17 Tulevaisuusajattelu Kuva: Keke päiväkodissa -opas, Seppo Leinonen

18 Mahdollisuuksien maailma Nykymaailmassa emme voi sulkea lasten silmiä ja korvia maailman ongelmista kertovilta uutisilta. Kestävän kehityksen kasvatus ei saa olla uhkakuvien maalaamista vaan myönteisten tulevaisuuden mahdollisuuksien esille nostamista. Voimme yhdessä valita, millaista tulevaisuutta tavoittelemme ja etsiä keinot, joiden avulla siihen voidaan päästä. Tulevaisuus alkaa joka hetki!

19 Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen Aidot osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, ympäröivässä yhteisössä toimiminen, sekä näkyvien tulosten aikaan saaminen ovat olennaisia kasvatettaessa vastuullisia kansalaisia, jotka kokevat oman toimintansa merkitykselliseksi ja haluavat vaikuttaa yhteisiin asioihin. Päiväkotien ja koulujen tulee tarjota lapsille ja nuorille osallistumista tukevan toimintakulttuurin, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tärkeää osallistumisessa on avoimuus ja vaikuttavuus: osallistumisen reunaehdot on tehtävä prosessin alussa selväksi eikä osallistuminen saa jäädä näennäisvaikuttamiseksi.

20 Merkittävin yksittäinen tekijä lasten ja nuorten mahdollisuudelle osallistua ja tämän osallistumisen vaikuttavuudelle on aikuinen. Se, miten aikuinen olipa hän sitten opettaja tai suunnittelija asennoituu oman valtansa jakamiseen ja minkälaisen roolin hän omaksuu, määrittää hyvin pitkälle lapsen ja nuoren osallistumisen rajat. Aikuisen rooli on olla toiminnan mahdollistaja, tukija ja kumppani. Sanna Koskinen: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Nuorisotutkimuksen julkaisuja 98. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2010.

21 Oppimisympäristön ulottuvuuksia päiväkodin ulkopuolinen elämä EETTINEN TEKNOLOGINEN luonto ESTEETTINEN EKOLOGINEN rakennettu ympäristö lähiympäristö päiväkoti FYYSINEN TALOUDELLINEN yhteiskunta KULTTUURINEN SOSIAALINEN

22 Keke-kasvatuksen yhteistyötahoja Kodit ja vanhemmat Järjestöt ja paikallisyhdistykset Kunnan opetustoimi, ympäristötoimi, sosiaali- ja terveystoimi tai kulttuuritoimi Jätehuoltoyhtiö tai kierrätyskeskus Energiayhtiö, Motiva Alueellinen ympäristökeskus Metsähallitus Luonto- ja ympäristökoulut Alueelliset kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöverkostot Maatilat tai maatalouden esittelypuistot Kirjastot, museot, paikallismedia, järjestöt Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, tutkimuslaitokset Työelämän organisaatiot Vinkkejä yhteistyöstä: Kestävän elämäntavan opas > julkaisut > maksuttomat

23 Keke-kasvatuksen suunnittelun näkökulmia Varhaiskasvatuksen orientaatiot Matemaattinen Luonnontieteellinen Historiallis-yhteiskunnallinen Esteettinen Eettinen Uskonnollis-katsomuksellinen Esiopetus: keskeiset sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Kestävän kehityksen aiheiden tunnistaminen eri orientaatioissa ja sisältöalueissa Eheyttävän opetuksen toteutus: eri tiedonalojen tarkastelu osana kokonaisuutta, asioiden ja ilmiöiden kytkeminen lapsen kokemuspiiriin ja lähiympäristöön -> systeemisen ajattelun ja maailmankuvan kehittyminen Miten kytketään sisältöjen toteutukseen lisäksi: kriittisen ajattelun kehittäminen eettisen ajattelun kehittäminen tulevaisuusajattelun kehittäminen kestävän elämäntavan harjoittelu kokemuksellisuus ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen lasten osallisuus ja vaikuttaminen Sidosryhmäyhteistyö

24 Esimerkki: Minä ja ympäristöni (päiväkoti Sarvasto Helsinki)

25 Keke päiväkodissa -opas

26 Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia 2006: Kaikilla päiväkodeilla, kouluilla ja oppilaitoksilla on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma (2010) ja 15%:lla on kestävän kehityksen työstään jokin ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä.

27 Kasvatus ja päiväkodin arki kohtaamaan Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen

28 Kestävän kehityksen ohjelma Keke-ohjelmaan kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla valittuja kestävän kehityksen teemoja edistetään opetuksessa ja kasvatuksessa sekä koulun tai päiväkodin arjessa. Liikkeelle voi lähteä yhden valitun teeman kautta, esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, energiansäästö turvallisuus ravinto ja terveys Ohjelma osallistaa kaikki kasvatusyhteisön jäsenet ja sidosryhmät toimimaan yhdessä valitun teeman edistämiseksi.

29 Keke päiväkodissa -esite, kuvat Seppo Leinonen Lapset ja aikuiset mukaan! 1. Päiväkodin keke-työryhmä 5. Loppukartoitus Valitaan keketeema yhdessä Näin keke kulkee! 2. Lähtötilanteen kartoitus Lapset mukaan tutkimaan ja kartoittamaan 3. Keke-ohjelman suunnittelu Tavoitteet ja toimenpiteet: keketeema kasvatukseen sekä leikki- ja oppimisympäristöön Arvioidaan yhdessä: mitä saatiin aikaan, mitä uutta opittiin? Mikä teema seuraavaksi? 4. Teeman toteutus Toiminnallisuus, lasten osallisuus, moniammatilinenyhteistyö, sidosryhmät mukaan

30 Työkaluja keke-ohjelman rakentamiseen Keke päiväkodissa -opas (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus / 4v-hanke) Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Liitteenä lomakemalleja ja kartoitustyökaluja eri teemoihin. Opas saatavilla ja vapaasti kopioitavissa: Vihreä lippu -ohjelma (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura) Ympäristökasvatusohjelma, jonka osallistujat saavat jatkuvaa tukea sekä materiaaleja keke-työhönsä. Ympäristömerkintä: salossa liehuva vihreä lippu kertoo laadukkaasta ympäristömyönteisestä toiminnasta.

31 Muita keke-tiedon lähteitä: Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja 4v-hanke (www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura: (www.ymparistokasvatus.fi) Kestävän kehityksen teemasivusto (www.edu.fi/teemat/keke) Opetushallituksen kestävän kehityksen teemasivusto, josta löytyy paljon ideoita ja hyödyllisiä linkkejä myös päiväkotien käyttöön. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi (OKKA-säätiö) (www.koulujaymparisto.fi) Sertifiointi on suunnattu kouluille ja oppilaitoksille, mutta nettisivujen teemapankista löytyy ideoita myös päiväkodeille. Uudenmaan ympäristökasvatustoiminta: (www.hyria.fi/osaamispankki) Suomen ympäristöopisto Sykli: (www.sykli.fi) Sykli tarjoaa kestävän kehityksen täydennyskoulutusta opettajille ja varhaiskasvattajille.

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI 1 Sisällys Tehtävä materiaalitorin kävijälle 3 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? 4 Ihmisoikeuskasvatus 6 Yhdenvertaisuuskasvatus 9 Rauhankasvatus

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeiseksi teemaksi koulutuksessa ja tutkimuksessa

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeiseksi teemaksi koulutuksessa ja tutkimuksessa WWF Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki Puh: +358 (0)9 7740 100 Suora: +358 (0)9 7740 1052 Faksi: +358 (0)9 7740 2139 E-mail: liisa.rohweder@wwf.fi www.wwf.fi, www.panda.org Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot