TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS"

Transkriptio

1 TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS Semifinaali Semifinaalitehtävän yhteistyökumppanit: Mever Oy, Lakeuden Etappi Oy Yrittäjyyslajin semifinaalitehtävän toimeksianto Tehtävänänne on perustaa yritys, joka ideoi tuotteita, palveluja tai toimintatapoja kotitalouksien jätteiden kierrätykseen ja hyödyntämiseen. Ideat voivat tukea ja täydentää jo olemassa olevia kotitalouden jätteiden kierrätysratkaisuja ja jätteiden lajittelua. Ideoinnin apuna teillä on käytössä teemaan liittyvä kuvakollaasi. Laatikaa yritysideallenne liiketoimintasuunnitelma. Mever Oy voi hyödyntää innovatiivisia yritysideoitanne. Taustatietoa tehtävälle (Lähde Lakeuden Etappi Oy, , Mever Oy) Uuden jätelain myötä muuttuu myös loppusijoittamisen eli kaatopaikan käytännöt. Valtioneuvoston antama kaatopaikka-asetus sekä asetus jätteistä kieltävät orgaanisen (biohajoavan tai palavan) jätteen sijoittamisen kaatopaikoille vuoden 2016 alusta alkaen. Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EUlainsäädännön vaatimuksia. Jätelain tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista (www.ym.fi)

2 Mikä on jätehiearkia? Uuteen jätelakiin on otettu uudistuneen EU-lainsäädännön mukainen viisiportainen jätehierarkia eli jätehuollon etusijajärjestys. Jätehierarkian toteuttamiseksi ehdotetaan toimia, joilla tähdätään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämiseen sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen. Hierarkian huipulla on ympäristön kannalta paras toimintatapa pohjalla taas viimeinen vaihtoehto jätteenkäsittelylle. Tarkoituksena on pyrkiä minimoimaan roskiin heitettävän tavaran määrä harkituin ostopäätöksin ja suosimalla kestäviä tuotteita (Kunnat.net). Kuvassa on jätehuollon viisiportainen järjestys huipulta pohjalle. Miten jätteitä käsitellään ja hyödynnetään? Jätteen hyödyntämisen tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine materiaalina tai energiana. Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä. Biojäte hyödynnetään Lakeuden Etapin omassa biokaasulaitoksessa. Biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuotetaan biokaasua ja maanparannusraetta kierrätyslannoitteeksi. Lasi murskataan ja käytetään maanrakennukseen. Metalli kiertää raaka-aineeksi teollisuuteen ja uudelleen tuotantoon. Hyödyntämällä kierrätysraaka-aineita teollisuus voi vähentää malmien louhintaa ja rikastusta. Kartonki käytetään esimerkiksi talous- ja wc-paperirullien hylsyjen tuotantoon. Keräyspaperi käytetään uuden paperin valmistukseen. Siitä tehdään esimerkiksi sanomalehtipaperia. Tiili ja betoni hyödynnetään maanrakennuksessa. Puutarhajäte kompostoidaan. Risujäte haketetaan ja poltetaan lämpölaitoksissa. Puujäte haketetaan ja poltetaan lämpölaitoksissa.

3 Yritystoiminnalla ratkaisuja jätteiden kierrätykseen Lapualainen Mever Oy on esimerkki yrityksestä, jonka yhtenä toimialana on edistää kotitalouksien jätteiden lajittelua ja tähän liittyvää yritystoimintaa. Yritys valmistaa mm. jätteiden lajittelujärjestelmiä kotitalouksille. Tuotekehityksen ja uusien ideoiden osalta yritys tekee yhteistyötä alan johtavien kalustevalmistajien kanssa. Tuotteet valmistetaan yrityksen tiloissa Lapualla. Yrityksen konekanta mahdollistaa järjestelmissä tarvittavien komponenttien valmistuksen tehtaan omissa tiloissa, mm. muovisangot valmistetaan itse ja niiden raaka-aine on 100 % uusiomateriaalia. Yrityksen valmistamia tuotteita myyvät rautakaupat sekä keittiökalustevalmistajat ja alan tukkuliikkeet. Kotitalouksien kierrätysjätteen käsittelyratkaisuihin vaikuttavat Mever Oy:n markkinointijohtajan Harri Seppälän mukaan myös puusepänteollisuuden tuotannon tavat ja vaatimukset. Alan kalustevalmistajia ovat mm. Mellano Oy, Nelko Oy, Novart Oy sekä Domus-Keittiöt Oy.

4 Tehtävän arviointi Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla p. 1. Ideasta yritysideaksi 20 p innovatiivisuus 15 toimeksiannonmukaisuus 5 2. Yritysideasta liiketoiminnaksi 55 p asiakasryhmät ja verkostoituminen 15 tuote, palvelut ja/tai toimintatapa 10 hinnoittelu ja kannattavuus 10 markkinoinnin kilpailukeinot 10 profiloituminen 4 riskit 3 mahdollisuudet 3 3. Idean ja liiketoiminnan myyminen/presentaatio 25 p myyntipuhe 15 p esiintyminen ja uskottavuus 10 p Huom! Presentaatioon sisältyvät myös kohdat 1 2.

5 Kilpailuaikataulu Kilpailupäivä alkaa klo 8.00 ja päättyy n. klo Check-in & tervetuloa, aamukahvi Ohjeet ja toimeksianto Ideasta yritysideaksi (ennakkoversion palautus tuomareille) Yritysideasta liiketoiminnaksi Lounas Yritysideasta liiketoiminnaksi, jatkuu Dokumenttien luovutus tuomaristolle (viimeistään tulostettuna) Presentaatioiden valmistelu Presentaatiot 4 min/ryhmä Tuomariston kysymykset ja arviointi 5 min/ryhmä (kilpailualue) alkaen Tuomariston palaute, suullinen. Tulosten julkistaminen Taukoja valvotusti tarpeen mukaan. Kommunikointi kilpailijoiden ja valmentajien/saattajien kesken on kielletty. Presentaatiot ja toimeksiannot saa tulla kuuntelemaan. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikkien esitystilanteessa esitettävien osioiden pitää olla mainittuina kirjallisissa tehtäväpalautuksissa. Pitäkää huolta tehtävien tallennuksista jatkuvasti. HUOM! Tehtävän osa-alueet (1 ja 2) tulostetaan ja palautetaan tuomaristolle tehtäväosioiden päätyttyä.

6 1. Ideasta yritysideaksi (palautus tuomareille klo 9.30) Ideoikaa tuotteita/palveluja/toimintatapoja ja yritysideoita toimeksiannon mukaisesti ja kirjatkaa ne alla olevaan taulukkoon. Annetut apuvälineet ovat käytössä. Kaikki ideat jätetään tuomariston nähtäväksi lyhyine perusteluineen. Idea Perustelut Jokainen ryhmän jäsen osallistuu keskustellen ja mielipiteensä ilmaisten ideoiden analysointiin, yhdistelyyn ja edelleen muokkaukseen. Ryhmän jäsenet perustelevat, tarkentavat ja kehittävät rohkeasti omia ajatuksiaan, kunnioittaen ryhmän muiden jäsenten mielipiteitä.

7 Keskustelun jälkeen valitkaa yksi idea/tuote/palvelu edelleen kehittelyyn ja kirjatkaa se alla olevaan laatikkoon. Valittu idea ja täsmennetty kuvaus Perustelut

8 2. Yritysideasta liiketoiminnaksi 2.1. Täsmentäkää liikeidea ja sen osa-alueet Mitä? (tuotteet/palvelut) Kenelle? (asiakkaat) Miksi? (imago) Miten? (toimintatavat)

9 2.2. Toimintaedellytykset Resurssit (voimavarat) Taloudelliset Henkiset Fyysiset

10 Toimintaedellytysten arviointi /Laatikaa SWOT-analyysi: Toimintaedellytysten yhteenveto:

11 Nimetkää yrityksen organisaatio/tehtäväjako/roolit. (esim. toimitusjohtaja, markkinointi, tuotantohenkilöstö, minkälainen henkilökunta on tarpeen yrityksen pyörittämiseen). Rooli Lyhyt tehtävän kuvaus

12 2.3. Asiakaskohderyhmät ja markkinointi Kuvatkaa tuotteet/palvelut mahdollisimman yksityiskohtaisesti (esim. käyttötarkoitus, hyödyt) Tuote/palvelu? Määrittäkää tuotteen kohderyhmä/-t Arvio kohderyhmän koosta / asiakkaiden määrästä Kohderyhmä/-t Kohderyhmän koko / asiakasmäärä

13 Määritelkää ja listatkaa oman tuotteenne/palvelunne erityiset vahvuudet kilpailijoihin verrattuna sekä listatkaa syitä, miksi asiakkaat voisivat ostaa juuri teidän yrityksenne tuotetta/palvelua verrattuna kilpaileviin yrityksiin. Hyödyntää kaikkia tämän kilpailutehtävän aiempia osioita: liikeidea, toimintaedellytykset, jne. Kilpailuedut: Laatikaa tyypillisen asiakkaan profiili Tyypillinen asiakas:

14 Tehkää yhteenveto kilpailueduista markkinoilla (hyödyntäkää aiempia osioita; liikeidea, toimintaedellytykset, jne). Laatikaa markkinointisuunnitelma yrityksellenne, ottaen huomioon esim. imagon, kohderyhmät, välineet, mediat, jakelukanavat. Kirjaa tärkeimmät markkinoinnin välineet ja toimenpiteet.

15 2.4. Rahoitus ja kannattavuus Arvioikaa liiketoiminnan kannattavuutta ja laatikaa peruslaskelmat kustannuksista Kustannukset / kustannuslaskelma o muuttuvat: materiaalit, raaka-aineet, muut muuttuvat kustannukset o kiinteät: toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset kuten vuokra, palkat, sähkö yms. Kate per tuote, kate %, katelaskelma Voitto / tappio Ryhmä laskee alla olevaan taulukkoon ja tekee tarvittaessa muutoksia tai tarkennuksia taulukkoon Myyntihinta ( /kpl) x myyntimäärä (kpl) Arvioikaa yrityksen menestymisen edellytyksiä kannattavuuslaskelman pohjalta: Kommentit kannattavuudesta (mm. riskit ja mahdollisuudet)

16 Määritelkää liiketoiminnan aloittamiseen tarvittava rahoituksen määrä ja lähteet, rahoitukseen ja sen riittävyyteen liittyvät kommentit. Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma muodostuu tästä dokumentista, kun se on täytetty. Tämä dokumentti palautetaan tuomaristolle viimeistään klo 14.

17 3. Idean ja liiketoiminnan myyminen/presentaatio Tehkää havainnollistava esitys haluamallanne tavalla (esim. PowerPoint). Teillä on 7 minuuttia aikaa esitellä yrityksenne/liiketoimintanne/tuotteenne (sis. myös kysymykset). Esitys pidetään kilpailupäivän lopuksi tuomariston ja yleisön edessä. Valmistautukaa vastaamaan tuomariston ja yleisön esittämiin kysymyksiin. Tallentakaa esityksenne jaetulle muistitikulle, jolta se esitetään.

[YRITYS] A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5%

[YRITYS] A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5% YRITTÄJYYS ENTREPRENEURSHIP A1: MEIDÄN YRITYS OUR COMPANY Pisteosuus 5% MEIDÄN YRITYS Yrityksen nimi Yritys luo esittelyjulisteen annettua lomakepohjaa käyttäen. Työt luovutetaan kilpailun järjestäjille,

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN. Case Paroc Oy Ab

TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN. Case Paroc Oy Ab LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

RAPORTIN LAADINTAOHJEET

RAPORTIN LAADINTAOHJEET Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN

Lisätiedot

Ideasta elintarvikkeeksi

Ideasta elintarvikkeeksi Ideasta elintarvikkeeksi TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen - Urpo Hirvonen - marraskuu

Lisätiedot

Jätehuollon yleisopas

Jätehuollon yleisopas - Ympäristösi hyväksi - Jätehuollon yleisopas vinkkejä ympäristökasvattajalle eta l a k e u d e n pp i etappi.com Jätehuollon yleisopas vinkkejä ympäristökasvattajalle Tämä opas on laadittu ensisijaisesti

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011

TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 22/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:32 TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:32 Opetushallitus ja tekijät Määräykset

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA Akaa, Forssa, Humppila, Jokioinen, Koski TL, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA vuosille 2015

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA Pohjoismaiden ministerineuvosto IDEAVIHKONEN LUONNONTIETEIDEN JA TEKNISTEN AINEIDEN OPETUKSEEN NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA OPETTAJAN OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot