LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET 1

2 EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET RESCUPASEN TIETEELLISEN ARVIOINNIN YLEINEN TIIVISTELMÄ - Laatuun liittyvät kysymykset Tuotteen laatu katsotaan hyväksyttäväksi. - Prekliininen farmakologia ja toksikologia Merkittäviä prekliinisiä turvallisuusongelmia ei ollut - Tehokkuuskysymykset COMPASS -tutkimus on pääasiallinen turvallisuutta koskeva tutkimus Tutkimusasetelma: Monikansallinen monikeskustutkimus. Kuolleisuutta ja turvallisuusprofiilia koskeva satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrataan samanaikaisesti saruplaasia ja streptokinaasia. Potilaat: 3089 potilasta (>20 vuotta), 15% potilaista oli yli 70 vuotta ja 77% heistä oli miehiä. Keski-ikä oli keskimäärin noin 1 vuosi alhaisempi kuin tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistujen samankaltaisten tutkimusten potilaiden keski-ikä. Hoito: Potilaat satunnaistettiin, ja heille annettiin samanaikaisesti joko saruplaasia tai streptokinaasia käyttämällä kaksoissokko double dummy -tekniikkaa. Saruplasea annettiin 20 mg 1-2 minuutin aikana ja 60 mg 1 tunnin aikana ja streptokinaasia KY:ä 1 tunnin aikana (tavanomainen hoito-ohjelma). Ennen trombolyysin alkamista potilaat saivat mg aspiriinia, nitraatti-infuusion ja 5000 KY hepariini/placeboa isoina pillereinä. Trombolyytti-infuusion jälkeen iv hepariinia annettiin vähintään 24 tunnin aikana (APTT pidennettynä 1,5-2,5 kertaiseksi). Samanaikaista lääkehoitoa annettiin paikallisen tavan mukaan. Päätepiste: Kuolleisuusasteet 30 päivän aikana. Toissijaiset päätepisteet: 1) yhden vuoden kuolleisuusasteet 2) interventioaste (CABG, PTCA), 3) sydämen toimintahäiriöiden oireet (CCS, NYHA, Killp class), 4) sepelvaltimon toiminta (mahdollinen angiografia) ja 5) vasemman valtimon toiminta (mahdollinen ekokardiografialisätutkimus). Tilastollinen analyysi: Odds ratioon perustuva oletus kliinisestä ekvivalenssista. Tehokkuutta koskevat tulokset: Kuolleisuus oli 5,7% (88/1542) saruplaasia saaneessa ryhmässä ja 6,7% (104/1547) streptokinaasea saaneessa ryhmässä (OR 0,84; 95 % CI 0,62-1,14). Ekvivalenssitesti osoitti molempien lääkkeiden yhtäläisyyden tilastollisen merkitsevyyden (p<0,01). Non inferiority -kokeessa ei ollut varmuutta sisäisestä validiteetista, ja johtopäätösten tekemiseksi on jouduttu turvautumaan oletuksiin. Tehokkuutta koskevat tulokset ovat valideja ainoastaan, jos vertailija toimii toivotulla tavalla. Streptokinaasiin liittyvä kuolleisuus oli vähäisempi kuin mitä oli oletettu niiden kahden muun kokeen perusteella, jotka voivat liittyä käsiteltyyn populaatioon. CPMP:n jäsenten enemmistö oli sitä mieltä, että COMPASS -tutkimus osoitti tehokkuuden yhtäläisyyden. CPMP:n jäsenten enemmistö oli sitä mieltä, että streptokinaasi oli asianmukainen vertailija. Koska kuitenkaan kuolleisuuden suhteen ei ole tehty mitään vertailua muiden trompolyyttisten 2

3 aineiden kanssa, sarupalsea voidaan tehokkuuden ja turvallisuuden suhteen verrata ainoastaan streptokinaasiin. - Turvallisuuskysymykset Turvallisuutta koskeva tietokanta on peräisin pääasiassa COMPASS -tutkimuksesta (n=1542). Sitä laajennettiin ottamalla mukaan turvallisuutta koskevia tietoja, jotka olivat peräisin vertailevasta BIRD -tutkimuksesta (n=1214), joka koski saruplaasin eri annosteluja sisältäviä hoito-ohjelmia. Yhteensä 3568 potilasta voidaan turvallisuuden suhteen arvioida nykyisessä hoito-ohjelmassa. Aivohalvaus. Kolmenkymmenen päivän aikana aivohalvausten lukumäärä (mukaan lukien ohimenevät iskeemiset kohtaukset) COMPASS -tutkimuksessa oli sama kuin kahdessa hoitoryhmässä (saruplaasi 29/1542; streptokinaasi 29/1547). Trombolyyttisen hoidon pääturvallisuuskysymys liittyy aivoverenvuodon aiheuttamiin aivohalvauksiin, jotka olivat tilastollisesti merkitsevästi (p=0,038) yleisempiä saruplaasia saaneessa ryhmässä (14/1542-0,91%-[0,50;1,52]) verrattuna streptokinaasia saaneeseen ryhmään (5/1547-0,32%-[0,11;0,75]) 3, kun taas tromboottiset halvaukset olivat yleisempiä streptokinaasin yhteydessä (saruplaasi 8/1542-0,52%- [0,522;1,02] verrattuna streptokinaasiin 16/1547-1,03%-[0,59;1,67]). Aivoverenvuodon aiheuttama halvaus on vakava haittatapahtuma, joka on usein kuolemaan johtava. COMPASS -tutkimuksen suhteellisen pienen otoskoon vuoksi aivoverenvuodon aiheuttaman aivohalvauksen esiintymistiheyden luottamusvälit olivat suuret. Tästä johtuu, että turvallisuutta koskeva pääkysymys jää vastausta vaille. Hyöty/haittasuhde COMPASS -tutkimuksen suhteellisen pienen otoskoon vuoksi tulosten luottamusvälit ovat suuret verrattuna muihin tutkimuksiin, joissa on käytetty trombolyyttejä, ja tästä syystä tuloksia koskeva epävarmuus on huomattava. Tutkimus ei osoita streptokinaasiin verrattuna vähäisempää tehokkuutta. Saruplaasin ja steptokinaasin välillä on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten esiintymisessä. Ilman uutta vertailevaa laajahkoa tutkimusta ei ole mahdollista vahvistaa, onko saruplaasi tehokkaampi paremman hyödyn suhteen tavalla, joka kompensoisi lisääntyneen aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten riskin. COMPASS -tutkimuksen perusteella saruplaasin tehokkuusprofiili ei näytä huonommalta kuin streptokinaasin. Tehokkuusprofiili on kuitenkin huonompi kuin streptokinaasen useimmin esiintyvien aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten vuoksi. Aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten suuremman esiintyvyyden vuoksi hyöty/haittasuhde on epäedullinen. MYYNTILUVAN HYLKÄÄMISEN SYYT CPMP:n johtopäätös lokakuussa 1998 oli, että - Saruplasen tehokkuusprofiili ei näytä streptokinaasin tehokkuusprofiilia huonommalta. Turvallisuusprofiili on kuitenkin streptokinaasin turvallisuusprofiilia huonompi aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten tilastollisesti merkitsevästi yleisemmän esiintymisen vuoksi. 3 [95% CI] 3

4 Aivoverenvuodon aiheuttamien aivohalvausten suuremman esiintyvyyden vuoksi hyöty/haittasuhde on epäsuotuisa. - Ilman uutta vertailevaa laajaa tutkimusta ei ole mahdollista vahvistaa, onko saruplaasi siinä määrin tehokkaampi, että tehokkuuden lisäys olisi aivoverenvuodon aiheuttaminen aivohalvausten lisääntynyttä riskiä tärkeämpi, Hakija ilmoitti marraskuussa 1998 aikomuksestaan esittää CPMP:n Rescupasesta antamaa lausuntoa koskeva valitus. Valituksen yksityiskohtaiset perusteet on lähetettiin EMEA:lle joulukuussa Valituksen perusteet olivat seuraavat: " EY:n lainsäädännössä ei ole perusteita Rescupasen myyntiluvan epäämiselle eikä siis myöskään sellaiseen epäämiseen liittyvälle kielteiselle lausunnolle. Varsinkaan mitään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 11 artiklassa mainittuja syitä ei esitetä tässä Rescupasen tapauksessa. Kuten seuraavassa yksityiskohtaisesti todetaan, 1. Saruplasen hyöty/riskisuhde on ainakin yhtä hyvä kuin Streptokinasen kuolleisuuden ja myös kliinisen nettohyödyn (kuolleisuus ja vammauttava aivohalvaus) perusteella ja 2. Saruplasea ja Reteplasea koskeva hakemus on arvioitava niiden samojen periaatteiden mukaan, joita Reteplasea koskevan hakemuksen osalta sovellettiin." CPMP tarkisti valituksen perusteet ja kuuli hakijan suullisen selvityksen kokouksessaan maaliskuussa CPMP hyväksyi lopullisen lausunnon 25. maaliskuuta 1999, jossa esitettiin johtopäätös, jonka mukaan sen aikaisempaa Rescupasen koskevaa lausuntoa ei tulisi tarkistaa. EMEA on suositellut Rescupasen myyntiluvan hylkäämistä seuraavassa indikaatiossa: akuutin sydäninfarktin trombolyyttinen hoito potilailla, jotka hakeutuvat hoitoon 6 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. 4

5 5

LIITE I EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET

LIITE I EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE I EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET I EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET KRONOSIN TIETEELLISEN ARVIOINNIN YHTEENVETO Laatu Toimitettujen tietojen perusteella tämän tuotteen laatu

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Hakija Kauppanimi Vahvuus

Lisätiedot

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Liite I Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Tiivistelmä serelaksiinin

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja Euroopan lääkeviraston perusteet myyntiluvan epäämiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja Euroopan lääkeviraston perusteet myyntiluvan epäämiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja Euroopan lääkeviraston perusteet myyntiluvan epäämiselle 5 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Ethinylestradiol-

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä ja hakijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä ja hakijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä ja hakijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Hakijayhtiön nimi ja osoite (Kauppa) Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klopidogreelivetysulfaatti 97,875 mg (vastaa 75 mg klopidogreeliemästä)

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOMAC Control 20 mg -enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää pantopratsolinatriumseskvihydraattia joka vastaa

Lisätiedot

Alirokumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka on tuotettu kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-dna-tekniikalla.

Alirokumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka on tuotettu kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-dna-tekniikalla. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Revatio 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg sildenafiilia (sitraattina).

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Täydellinen

Lisätiedot

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Versio 1.1 Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Arviointiraportin luonnoksen julkinen kommentointi Arviointiraportin

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Galvus 50 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiinia. Apuaine, joiden vaikutus tunnetaan: yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tamiflu 75 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kova kapseli sisältää 98,5 mg oseltamiviirifosfaattia vastaten 75 mg:aa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sepioglin 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Apuaineet: Yksi tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg valsartaania. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ

LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ CPMP/2831/03/fi EMEA/H/C/482 Lääkevalmiste Kauppanimi: Kansainvälinen yleisnimi: Lääkemuoto:

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm.

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 7,5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 10 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm

Lisätiedot