Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle"

Transkriptio

1 Liite I Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

2 Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Tiivistelmä serelaksiinin tieteellisestä arvioinnista Laatu Serelaksiinia valmistetaan yhdistelmä-dna-tekniikalla E. coli -bakteerissa, ja sen aminohapposekvenssi ja rakenne on samankaltainen kuin ihmisen kypsän luonnollisen relaksiini-h2:n. Valmis tuote on kirkas steriili infuusiokonsentraatti liuosta varten, ja sitä on saatavana 6,0 ml:n lasiampulleissa. Vaikuttavaa ainetta (serelaksiinia) ja valmista tuotetta on luonnehdittu asianmukaisesti, ja toimitettu dokumentaatio on ollut yleisesti ottaen hyväksyttävää. Valmistusprosessia on kuvattu kokonaisuudessaan hyvin. Prosessinaikaisia kontrollitestejä (IPC) on kuvattu hyvin, ja niiden katsotaan soveltuvan valmistusprosessin valvontaan ja seurantaan. Tulokset osoittavat, että sekä serelaksiinia että valmista tuotetta voidaan valmistaa toistettavalla tavalla. Tehoon liittyvät ongelmat Tehoa koskeva aineisto koostuu yhdestä päätutkimuksesta, RELAX-AHF:stä. Siihen osallistui akuuttia sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta, joilla esiintyi hengenahdistusta levossa tai hyvin vähäisen rasituksen yhteydessä. Potilaiden verenpaine oli normaali tai kohonnut, ja heillä oli lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Akuutin sydämen vajaatoiminnan vakiohoidon lisäksi satunnaistetut potilaat saivat lumelääkettä tai serelaksiinia jatkuvana laskimonsisäisenä infuusiona enintään 48 tunnin ajan. Alkuperäisessä analyysissa tutkimuksessa saavutettiin toinen sen kahdesta ensisijaisesta yhdistetystä päätetapahtumasta (hengenahdistuksen lievittyminen pitkäaikaisesti mitattuna visuaalisen analogisen asteikon (VAS) käyrän alle jäävällä pinta-alalla [AUC VAS -arvolla] päivänä 5). Toiseen ensisijaiseen yhdistettyyn päätetapahtumaan liittyvä samankaltainen vaikutus Likert-asteikolla ei kuitenkaan vahvistanut VAS:n AUC-arvolla mitattuja hengenahdistukseen liittyviä suotuisia tuloksia. Tutkimussuunnitelmassa ei määrätty, että verrokkiryhmässä olisi pitänyt ehdottomasti käyttää vasodilaattoreita. Tästä aiheutui tutkimusryhmien välille satunnaistamisen jälkeisiä epäyhtenäisyyksiä, joista merkittävin oli ero verenpaineessa. Tällainen on omiaan herättämään epäilyksiä tutkimuksen validiteetista. Hengenahdistuksen lievittymisen validiteetti tässä tutkimuksessa kyseenalaistettiin vakavasti. Ensisijaisessa analyysissa VAS-mittaukset laskettiin potilailla, jotka olivat kuolleet tai täyttäneet tuloksen sydämen vajaatoiminnan paheneminen kriteerit mittausjakson aikana: potilaalla missä tahansa aikapisteessä havaittu huonoin pistemäärä siirrettiin kaikkiin aikapisteisiin tapahtuman alkamisen jälkeen riippumatta siitä, puuttuiko pistemäärä vai ei. Näin lasketut arvot vaikuttivat tutkimustuloksiin. Näiden laskettujen arvojen vaikutus arvioitiin herkkyysanalyyseilla, joista yhdessä käytettiin ainoastaan havaintoihin perustuvia (ei laskettuja) tietoja. Tässä analyysissa lumelääkeryhmän AUC oli keskimäärin mm/h ja serelaksiiniryhmän AUC oli mm/h. Ryhmien välinen ero on siis 126 mm/h (95 prosentin luottamusväli: 128,5, 380,8; p = 0,33 t-testillä). Tämä vastaa vain 1,1 mm:n keskimääräistä paranemista, kun luottamusväli on 95 prosenttia ja ero on nolla. Sitä, mikä on VAS-asteikolla saadun AUC-arvon muutoksen kliininen merkitys (lähtötilanteeseen verrattuna), pidettiin kyseenalaisena. AUC-arvon ero, joka määritettiin kliinisesti merkittäväksi otoksen koon laskennassa, perustui kuitenkin asiantuntijan lausuntoon, eikä sitä saavutettu tutkimuksen aikana. Otoksen koko oli riittävä pienimmän kliinisesti merkitsevän hoitoeron havaitsemiseksi, ja tämä arvo oli 468 mm/h (keskimäärin 4 mm:n ero aikapisteissä). Verrattuna lumelääkeryhmässä havaittuun

3 keskimääräiseen paranemiseen VAS-asteikolla (25 mm) tämän neljän millimetrin eron kliininen merkitys vaikuttaa varsin vaatimattomalta. Saatu arvo vastaa keskimäärin 3,8 mm:n paranemista. Tulokset, jotka liittyvät toissijaisiin päätetapahtumiin ja kardiovaskulaariseen sairastavuuteen kohdistuviin vaikutuksiin (mittana montako päivää elossa ja muualla kuin sairaalassa päivään 60 mennessä sekä kardiovaskulaarisista syistä johtuva kuolema tai uudelleen sairaalaan joutuminen päivään 60 mennessä), eivät tue suotuisaa hoitovaikutusta. Valtaosa potilaista kuului luokkaan kroonisen sydämen vajaatoiminnan akuutti paheneminen, minkä vuoksi tietoa muuntyyppisistä akuuttia sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista on vähän. Tiedot ovat kuitenkin todennäköisesti koko kohdeväestön kannalta edustavia. Sekä kaikista että kardiovaskulaarisista syistä johtuvaa kuolleisuutta päivänä 180 arvioitiin eksploratiivisina päätetapahtumina. Kaikista syistä johtuvassa kuolleisuudessa havaittiin mahdollinen hyöty (riskisuhde: 0,63; 95 prosentin luottamusväli (0,43, 0,91), p=0,013), joka osoittautui vielä tilastollisesti merkitseväksi. Näitä eksploratiivisia tuloksia voitiin pitää hypoteesia luovina ja perusteina lisävahvistuksen hankkimiselle. Ehdotettua vaikutusmekanismia (elinvaurion ehkäisy) on kuitenkin vielä selvennettävä etenkin biomarkkereiden, kuten troponiinien ja kystatiini C:n, yhteydessä havaittujen vaikutusten osalta. Sydämen vajaatoiminnan pahenemisen määritelmästä ei ole vielä sovittu maailmanlaajuisesti, eikä sitä pidetä tällä hetkellä parametrina, jota voidaan käyttää surrogaattina tutkittaessa lääkkeiden vaikutusta kardiovaskulaarisiin hoitotuloksiin. Turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet Turvallisuuden arvioinnissa käytetty ensisijainen aineisto on Pre-RELAX AHF- ja RELAX-AHF-tutkimusten yhdistetty potilasväestö. Se koostuu 737:stä akuuttia sydämen vajaatoimintaa sairastavasta potilaasta, jotka saivat serelaksiinia, ja 631 potilaasta, jotka saivat lumelääkettä. Turvallisuustietokanta sisältää serelaksiinilla hoidettua akuutista sydämen vajaatoiminnasta kärsivää potilasta, joista 737:lle annettiin serelaksiinia ehdotetun annostuksen mukaisesti ja 410:lle täysi annos. Haittatapahtumia oli serelaksiiniryhmässä hieman vähemmän kuin lumelääkeryhmässä. Kahta haittatapahtumaa havaittiin esiintyvän noin yksi prosentti enemmän serelaksiinin yhteydessä: hypotensiota ja hypokalemiaa. Hypotensio liittyy selvästi serelaksiinin vasodilatoriseen vaikutukseen, ja se oli myös yleisin haittatapahtuma, jonka vuoksi hoito keskeytettiin. Hypokalemiaa esiintyi haittatapahtumana 7,1 prosentilla serelaksiiniryhmän (30 µg/kg/vrk) potilaista ja 6,0 prosentilla lumelääkeryhmän potilaista. Muutos seerumin keskimääräisessä kaliumarvossa ei vahvista tätä havaintoa, joskin farmakodynaaminen tutkimus osoitti pienen eron kaliumin erittymisessä. Hypokalemian ja serelaksiinin vaikutustavan välistä yhteyttä ei tunneta. Niiden potilaiden määrä, joilla oli ainakin yksi vakava haittatapahtuma, oli suurempi serelaksiiniryhmässä (92 potilasta, 15,1 prosenttia) kuin lumelääkeryhmässä (82 potilasta, 13,0 prosenttia). Näissä vakavissa haittatapahtumissa ei ollut selvää mallia. Lumelääkeryhmään verrattuna serelaksiiniryhmässä oli enemmän potilaita, joiden hemoglobiini-, hematokriitti- ja punasoluarvot pienenivät yli 20 prosenttia. Nämä muutokset liittyivät hemodiluutioon, mutta serelaksiinin mahdollista vaikutusta ei kuitenkaan voida sulkea pois. Munuaisten ja maksan vajaatoimintaa koskevat yhteenvetotiedot rajoittuvat farmakokineettiseen arviointiin. Munuaisten tai maksan vajaatoiminnan vaikutus farmakokinetiikkaan on pieni. Akuutissa sydämen vajaatoiminnassa käytetyt tavanomaiset lääkkeet eivät todennäköisesti aiheuta farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia serelaksiinin kanssa, mikä perustuu sen ominaisuuksiin endogeenisena hormonina ja sytokromi P (CYP) -entsyymien vaikutusten puuttumiseen. Erityisiä tutkimuksia, joissa olisi arvioitu serelaksiinin ja muiden valmisteiden farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia, ei ole kuitenkaan tehty.

4 Lääkevalmistekomitean 23. tammikuuta 2014 hyväksymien tieteellisten johtopäätösten mukaan Reasanzia ei voida hyväksyä aikuisten akuutin sydämen vajaatoiminnan oireenmukaiseen hoitoon, kun potilaan verenpaine on normaali tai kohonnut (systolinen verenpaine yli 125 mmhg). Sitä on käytettävä vakiohoidon lisänä, loopdiureetit mukaan luettuina, ja koska edellä mainitun lääkevalmisteen turvallisuutta ei ollut osoitettu riittävästi, hakija toimitti yksityiskohtaiset perusteet epäämisen perusteiden uusintakäsittelyä varten. Uusintakäsittelyn perusteet Hakijan uusintakäsittelyn yhteydessä tekemän pyynnön perusteella lääkevalmistekomitea kutsui koolle kardiovaskulaarisia ongelmia käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän. Komitea pyysi asiantuntijoita kertomaan näkemyksensä lääkevalmistekomitean epäämisperusteista ja ottamaan huomioon hakijan vastaukset. Uudelleenkäsittelyperusteiden ohella hakija toimitti ehdotukset tarkistetuksi valmisteyhteenvedoksi sekä perustelut hakemuksen käsittelemiseksi ehdollisena myyntilupahakemuksena. Hakija esitti kirjallisissa perusteluissaan ja suullisessa selvityksessään, että lääkevalmistekomitean lausunnossa ei kenties ollut arvioitu kaikkia tietoja. Lisäksi hakija toimitti uusia analyyseja, joiden oli määrä tukea Reasanzin kliinistä tehoa ehdotetussa käyttöaiheessa. Hakija esitti aineistossaan seuraavat perusteet uudelleenkäsittelylle erityisesti lääkevalmistekomitean kolmen tärkeimmän epäämisperusteen osalta: 1. Kliininen merkitys RELAX-AHF-tutkimuksessa saavutettiin ensisijainen serelaksiinin liittyvä tavoite, joka osoitti, että kun tätä lääkettä käytettiin vakiohoidon lisänä, hengenahdistuksessa havaittiin 19,4 prosentin parantuminen visuaalisen analogisen asteikon (VAS) käyrän alle jäävä pinta-ala (AUC) - päätetapahtumassa päivään 5 mennessä lumelääkkeeseen verrattuna. Tämä vaikutus on erittäin merkitsevä (p-arvo 0,0075), ja se on yhdenmukainen kaikissa demografisissa ja kliinisissä alaryhmissä. Tämä tulos kuvastaa sitä, että potilaiden hengenahdistus lieveni hieman, ja siihen sisältyy myös sydämen vajaatoiminnan pahenemisjaksojen väheneminen 47 prosentilla, mikä on kliinisesti tärkeä löydös. On huomionarvoista, että tämä havaittiin noin kahdeksan tuntia kestäneen vakiolääkityksen jälkeen ennen satunnaistamista, ja lisäksi on otettava huomioon, että serelaksiiniryhmässä käytettiin vähemmän diureetteja. Mikä tärkeintä, ensisijainen VAS AUC -päätetapahtuma oli määritetty moniosaiseksi päätetapahtumaksi, joka koostui 1) muutoksesta hengenahdistuspisteytyksessä, 2) sydämen vajaatoiminnan pahenemisen ilmenemisestä sairaalassa ja 3) kuolemasta, jolloin tämä päätetapahtuma oli herkkä potilaiden hoitovasteiden koko vaihteluvälille. Sydämen vajaatoiminnan paheneminen tarkoittaa, että potilaan kliininen tila heikkenee, joten kyse on myös hoidon epäonnistumisesta. Tämä mahdollisesti hengenvaarallinen tapahtuma muuttaa potilaan kliinisen tilan etenemistä tuntuvasti. Tästä todisteena ovat seuraavat seikat: sydämen vajaatoiminnan pahenemisen ja laskimonsisäisen diureettihoidon pidentyneen käytön välinen merkitsevä yhteys, kardiovaskulaaristen ja munuaisiin liittyvien biomarkkereiden sekä troponiini T:n arvojen huononemiseen viittaavat muutokset, pidentynyt sairaalahoidon tarve ja lisääntynyt kuolleisuus. Kaiken kaikkiaan serelaksiinin vaikutus ensisijaiseen VAS AUC -päätetapahtumaan viittaa näin ollen potilaan kliinisen tilan paranemiseen, mikä on tärkeää ja kliinisesti merkittävää, kun nämä oleelliset kliiniset tapahtumat vähenevät ja potilaan ennuste muuttuu paremmaksi kuin se olisi vakiohoidolla. Serelaksiini on ensimmäinen aine, jonka avulla tämä on mahdollista ilman kielteistä vaikutusta kuolleisuuteen. RELAX-AHF-tutkimuksen ensisijaiseen VAS AUC -päätetapahtumaan liittyvien havaintojen varmuutta tukevat seuraavat seikat: Hengenahdistus lievittyi kohtalaisesti tai huomattavasti nopeammin Likert-asteikon perusteella, ja tulokset olivat yhdenmukaisia VAS AUC -tulosten kanssa Likert-asteikon mukaisten ensisijaisen päätetapahtuman lisäanalyysissa, kun tarkasteltiin sekä oireiden lievittymistä että pahenemista.

5 Merkkien ja oireiden paraneminen lääkärin arvion mukaan sekä kliinisesti oleellisten biomarkkeriarvojen (esimerkiksi troponiini T, NT-proBNP (B-tyypin N-terminaalinen propeptidi) ja kystatiini-c) paraneminen. Yhdenmukaiset tulokset hengenahdistuksesta ja monista muista päätetapahtumista, myös sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta, sairaalahoidon pituudesta ja kuolleisuudesta, tukevassa vaiheen II Pre-RELAX AHF -tutkimuksessa samankaltaisessa potilasväestössä. Useiden tärkeiden hemodynaamisten parametrien (keuhkokapillaarien kiilapaine, keuhkovaltimopaine ja ääreisverenkierron vastus) paraneminen osoitettiin keskeisessä hemodynaamisessa tutkimuksessa CRLX030A2201. Serelaksiinista havaittiin olevan hyötyä myös suuren riskin alaryhmässä, jonka potilailla oli keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (laskennallinen glomerulusten suodattumisnopeus (egfr) ml/min/1,73 m 2 egfr). Näillä potilailla on suuri sellaisten uusien lääkkeiden tarve, joilla voidaan hoitaa akuuttia sydämen vajaatoimintaa ja joilla on suotuisa vaikutus munuaisiin. 2. Käytetty metodologia Sairaalassa ilmenneiden sydämen vajaatoiminnan pahenemistapahtumien tai kuoleman sisällyttäminen ensisijaiseen tehoanalyysiin, jossa käsiteltiin potilaiden ilmoittamia arvioita hengenahdistukseen liittyvistä muutoksista, oli määritelty prospektiivisesti RELAX-AHF-tutkimuksen vaiheen II/III ohjelman tutkimussuunnitelmassa. Huonoimpien ilmoitettujen hengenahdistuspisteiden käyttö sydämen vajaatoiminnan pahenemisen jälkeen ilmoitettujen arvojen tilalla on linjassa sen seikan kanssa, että sairaalassa ilmennyt sydämen vajaatoiminnan pahenemistapahtuma tarkoittaa potilaan kliinisen tilan huononemista ja satunnaistetun hoidon epäonnistumista, mikä edellyttää rescue-hoidon aloittamista välittömästi. Sydämen vajaatoiminnan jälkeiset ilmoitetut hengenahdistuksen VAS-pisteet ovat vääristyneet rescue-hoidon käytön vuoksi, eivätkä ne kuvasta satunnaistetun tutkimushoidon tehoa. Jotta sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta kärsivien potilaiden kliinisen tilan huononeminen olisi asianmukaisesti edustettuna ITT-analyysissa, tutkimussuunnitelmassa määritettiin, että käytetään huonoimpia tutkimuksen aikana havaittuja VAS-pisteitä. Sydämen vajaatoiminnan pahenemistapahtuma vaikuttaa kliinisen tilan etenemiseen sairaalassa, mistä osoituksena ovat sairaalahoidon pidentyminen ja kotiuttamisen jälkeisen kuolleisuuden riskin suureneminen. Tämän vuoksi huonoimmat pisteet voidaan kohdistaa jäljellä olevan seuranta-ajan kuluessa niihin potilaisiin, joilla oli tällainen tapahtuma. Tämä oli määritetty ennalta tutkimussuunnitelmassa ja tilastollisessa analyysisuunnitelmassa, ja nollahypoteesin perusteella mahdollisuus, että tämä tapahtuu, oli molemmissa ryhmissä yhtä suuri. Tämä oli ensisijainen strategia akuutin sydämen vajaatoiminnan kliinisissä tutkimuksissa ja muissa käyttöaiheissa. Ensisijaisesta VAS AUC -päätetapahtumasta tehtiin kuitenkin useita ennalta määritettyjä ja jälkikäteisiä herkkyysanalyyseja, joissa käytettiin useita lähestymistapoja sydämen vajaatoiminnan pahenemisen ilmenemisen yhteydessä. Niihin kuului myös muiden kuin ennalta määritettyjen huonoimpien pisteiden (VAS = 0) kohdentaminen sydämen vajaatoiminnan pahenemistapauksiin. Lisäksi käytettiin sellaisia lähestymistapoja, joissa arvon kohdentaminen VAS-asteikolle ei ole tarpeen. Yhdessä nämä tukea antavat lisäanalyysit osoittavat, että RELAX-AHF-tutkimuksessa numeeristen pisteiden kohdentaminen potilaisiin, joiden kliininen tila eteni epäsuotuisasti, ei vaikuttanut ensisijaisen VAS AUC -päätetapahtuman saavuttamiseen. Kun potilaiden kliinisen tilan etenemistä luonnehdittiin ja pisteytettiin tutkimuksessa pelkästään kliinisen arvioinnin perusteella, serelaksiinin suotuisa vaikutus havaittiin johdonmukaisesti, ja tämän vaikutuksen todisteet olivat miltei yhtä vankkoja kuin tutkimussuunnitelmassa määritetyssä analyyttisessa lähestymistavassa. Ensisijaisesta VAS AUC -päätetapahtumasta tehtiin useita ennalta määritettyjä ja jälkikäteisiä herkkyysanalyyseja, joissa käytettiin erilaisia lähestymistapoja sydämen vajaatoiminnan pahenemisen esiintymisen analysoimiseksi. Niihin kuului myös muiden kuin ennalta määritettyjen huonoimpien pisteiden (VAS = 0) kohdentaminen sydämen vajaatoiminnan pahenemistapauksiin. Lisäksi käytettiin sellaisia lähestymistapoja, joissa arvon kohdentaminen VAS-

6 asteikolle ei ole tarpeen. Kokonaisuudessaan herkkyysanalyysien tulokset olivat yhdenmukaisia ennalta määritetyn primaarianalyysin kanssa. 3. Taustahoito Tieteellisen näytön, lääketieteellisen yhteisön yksimielisyyden, hoito-ohjeiden tai verenpaineen hyväksyttyjen tavoitearvojen puuttuessa vasodilaattoreiden käyttö vaihtelee suuresti alueelta, maasta tai jopa laitoksesta toiseen, ja niiden käyttö perustuu ennemminkin paikalliseen kokemukseen ja hoitoalgoritmeihin. Mikä tärkeintä, nitraattien käyttö RELAX-AHF-tutkimuksessa on laajojen kansainvälisten rekisterien odotuksenmukaisen vaihteluvälin sisällä, etenkin kun otetaan huomioon RELAX-AHF-tutkimuksen kaltaiset potilaat. RELAX-AHF-tutkimuksessa lumelääkeryhmä sai enemmän laskimonsisäisesti annettavia nitraatteja kuin serelaksiiniryhmä, mikä on epäsuora todiste serelaksiinin tehosta. RELAX-AHF-tutkimuksesta saadut tiedot eivät myöskään anna näyttöä siitä, että systolisen verenpaineen ero lumelääke- ja serelaksiiniryhmän välillä olisi vaikuttanut tutkimustuloksiin. Kaiken serelaksiinista saatavilla olevan näytön ja akuutin sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon suuren tarpeen perusteella hakija katsoi, että tällä hetkellä on perusteltua harkita ehdollisen myyntiluvan myöntämistä serelaksiinille. Lääkevalmistekomitea pohti seuraavia seikkoja: Lääkevalmistekomitea arvioi uudelleenkäsittelypyynnön yksityiskohtaiset perusteet ja hakijan kirjallisesti toimittamat ja suullisessa selvityksessä antamat argumentit, otti huomioon tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän näkemykset ja tutki perustelut ehdollisen myyntiluvan myöntämiselle. Aiemmin lääkevalmistekomitea oli perustellut myyntilupahakemuksen epäämisen seuraavilla näkökohdilla, joita hakija käsitteli uudelleenkäsittelypyynnön perusteluissaan: 1. Kliininen merkitys Hakija ei ole onnistunut osoittamaan vakuuttavasti, että hengenahdistuspisteissä tapahtunut paraneminen olisi kliinisesti merkittävää. Hoitoryhmissä havaittua eroa (4 mm 100 mm:n visuaalisella analogisella asteikolla) on pidettävä pienenä ja sitä suuremmalla syyllä, kun otetaan huomioon havaituilla arvoilla tehty analyysi, jossa ero on 1 mm. Hengenahdistuksen kokonaispisteiden AUC-arvossa 19 prosentin eroa on vaikea tulkita kliinisesti merkittäväksi. Likert-asteikolla serelaksiini ei liittynyt niiden potilaiden kasvaneeseen määrään, joiden hengenahdistus lieveni kohtalaisesti tai selvästi yhdistetyissä aikapisteissä 6, 12 ja 24 tuntia lumelääkeryhmään verrattuna (serelaksiini: 26,9 prosenttia, lumelääke: 25,9 prosenttia; p=0,7024), vaikka numeerisia eroja havaittiin serelaksiinin eduksi kaikissa yksittäisissä aikapisteissä. Lääkevalmistekomitea ei hyväksynyt hakijan argumenttia, jonka mukaan VAS AUC -päätetapahtumaa olisi pidettävä moniosaisena päätetapahtumana, joka koostuu 1) muutoksesta hengenahdistuspisteytyksessä, 2) sydämen vajaatoiminnan pahenemisen ilmenemisestä sairaalassa ja 3) kuolemista, eikä sitä, että tällainen päätetapahtuma olisi käsitteellisesti samankaltainen kuin yhdistetty päätetapahtuma. Lääkevalmistekomitea katsoo, että ennalta määritettynä ensisijaisena päätetapahtumana pidetään ainoastaan hengenahdistus-päätetapahtumaa, joka sisältää sydämen vajaatoiminnan pahenemista ja kuolemia koskevan korjauksen (tai sen yrityksen). Sitä, että hakija vaihtoi painopistettä sydämen vajaatoiminnan pahenemisen kliiniseen merkitykseen, ei pidetty asianmukaisena lääkevalmistekomitean huolenaiheen käsittelyn kannalta. Likert-pisteitä (jotka kuvastavat paremmin potilaan näkemystä hengenahdistuksen muuttumisesta) ei liitetty tarpeeksi vahvasti VAS-havaintoihin, mikä olisi ollut tarpeen vaikutuksen suuruusluokan kliinisen merkityksellisyyden arvioimiseksi. 2. Käytetty metodologia Lääkevalmistekomitea katsoo, että hengenahdistuksen VAS-pisteytyksessä tutkimusryhmien välillä havaittu ero johtuu pääasiassa sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta ja käytetystä laskentamenetelmästä. Hengenahdistuksen vaikutusten arvioimisessa laskentasääntöä ei voi pitää varovaisena. Monia herkkyysanalyyseja on tehty, mutta niistä useisiin sisältyy edelleen pahimman tapauksen laskenta. Muut analyysit on luokiteltava jälkikäteisiksi ja aineiston perusteella määritellyiksi.

7 Kaiken kaikkiaan herkkyysanalyyseista ei saada oleellista uutta tietoa havaittuihin arvoihin perustuvan analyysin lisäksi, ja se taas on esimerkki pahin tapaus -skenaariosta. Vaikka useat (jälkikäteen saadut) tulokset periaatteessa täyttävät ennalta määritetyt tilastollisen merkitsevyyden kriteerit, siihen vaikuttaa kuitenkin tyypin I virheen kontrolli, joka on viisi prosenttia. Toisin sanoen hakija ei ota huomioon sitä, että käytettävissä on vain yksi päätutkimus. Kaiken kaikkiaan analyysit eivät ole riittävän vakuuttavia, eikä varmaa ja laaja-alaista hoitovaikutusta ole osoitettu. Näin ollen komitea katsoo, että pelkästään ennalta määritetystä ensisijaisesta päätetapahtumasta ei ole saatu niin vakuuttavia tuloksia kuin tarvittaisiin, jotta komitea voisi antaa myönteisen suosituksen lääkkeen hyväksymisestä, kun hakemus perustuu yhteen päätutkimukseen. 3. Taustahoito Vaikka oli ilmeistä, että laskimonsisäisesti annettavien nitraattien käytön määrääminen RELAX-AHF-tutkimuksessa ei ollut kovin yleistä muuhun asiaankuuluvaan aineistoon verrattuna, on myös selvää, että ilmoitetut nitraattien käyttötavat vaihtelevat tuntuvasti alueittain ja tietokannoittain. Samankaltainen havainto voidaan tehdä RELAX-AHF-tutkimuksen tutkimuspaikkojen välillä (ts. määräämisen yleisyys vaihtelee välillä 0 44 prosenttia). Lääkevalmistekomitea pani merkille kardiovaskulaarisia ongelmia käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän näkemyksen, että kun otetaan huomioon RELAX-AHF-tutkimuksessa tarkastellun akuutista sydämen vajaatoiminnasta kärsivän potilasväestön tyyppi, EuroHeart Failure Survey II -tutkimuksen tulosten perusteella nitraattien käytön olisi odotettu olevan noin 60 prosenttia. Serelaksiinin ja nitraattien vaikutusten oletetaan olevan pitkälti verrattavissa toisiinsa (ts. vasodilaatio ja jälkikuormituksen pieneneminen), ja nitraattien yleisempi käyttö saattaisi kilpailla serelaksiinin tehon kanssa tässä tilanteessa. Lääkevalmistekomitea totesi, että pieni epätasapaino nitraattien määräämisessä oli eduksi lumelääkeryhmälle ja että lisäanalyysit osoittivat suuntauksen parempiin tutkimustuloksiin niissä maissa, joissa nitraattien käyttöaste oli > 15 prosenttia keskeisten päätetapahtumien osalta, mutta tämä ei kuitenkaan poistanut huolenaihetta kokonaan. Näin ollen lääkekomitea katsoi, että alkuperäisen arvioinnin pääasiallista vastalausetta kumoavia seikkoja ei ollut esitetty. Huolenaiheet hengenahdistukseen liittyvän hyödyn kliinisestä merkityksestä, datan laskentametodologiasta ja alihoitamisesta laskimonsisäisiä nitraatteja käyttäen ovat yhä vailla vastauksia. Lääkevalmistekomitea piti hakijan päätöstä jatkaa serelaksiinin kardiovaskulaariseen kuolleisuuteen kohdistuvan vaikutuksen tutkimista meneillään olevassa RELAX-AHF-II-tutkimuksessa loogisena vaiheena kohti RELAX-AHF-tutkimuksen lupaavien, joskin vielä eksploratiivisten, tulosten vahvistamista. Vaikka serelaksiinin turvallisuusprofiili vaikuttaa toistaiseksi suhteellisen hyvältä, lääkevalmistekomitea piti tehoon liittyvien tulosten varmuutta ja kliinistä merkitystä kyseenalaisina. Vaikka sydämen vajaatoiminnan pahenemiseen ja kuolleisuuteen liittyvät havainnot vaikuttavat lupaavilta, niitä on pidettävä eksploratiivisina, ja niiden vahvistamista toisessa tutkimuksessa pidettiin tarpeellisena. Lääkevalmistekomitea pitää mahdollisena, että hakija voi toimittaa kattavia tietoja RELAX-AHF-2- tutkimuksen valmistumisen jälkeen, ja lisäksi lääkehoidon tarve akuutin sydämen vajaatoiminnan hoidossa on suuri. Lääkevalmistekomitea kuitenkin korosti, että jos serelaksiini tulisi välittömästi saataville, kansanterveydelle siitä koituva hyöty ei olisi suurempi kuin riskit, jotka johtuvat siitä, että lääkkeestä on saatavilla liian vähän tietoa. Lääkevalmistekomitea katsoo, että tällä hetkellä serelaksiinin hyöty-riskisuhde on kielteinen, eikä ehdollista myyntilupaa voida näin ollen myöntää. Perusteet hakemuksen epäämiselle Ottaen huomioon seuraavat seikat: Serelaksiinin tehoa aikuisten akuutin sydämen vajaatoiminnan oireenmukaisessa hoidossa, kun verenpaine on normaali tai kohonnut, ei ole osoitettu riittävästi:

8 Kliininen merkitys: Hakija ei ole onnistunut liittämään hengenahdistuksessa visuaalisella analogisella asteikolla (VAS) havaittua keskimääräistä parannusta siihen, että potilas olisi kokenut hengenahdistuksen helpottaneen oleellisesti. Käytetty metodologia. Vaikutuksen arvioitu suuruusluokka ei ole pitävä. Tulokset saatiin laskentatavoilla, joita sovellettiin sydämen vajaatoiminnan pahenemistapahtuman jälkeen puuttuviin tietoihin, ja tutkimussuunnitelman mukaisessa arviossa ja havaittuihin arvoihin perustuvassa varovaisessa intention to treat -lähestymistavassa oli suuri ero. Sydämen vajaatoiminnan pahenemista ei voida liittää pitävästi visuaalisen analogisen asteikon käyrän alle jäävää pinta-alaa (VAS AUC) koskeviin tuloksiin, ja sen käyttöä päätetapahtumana on perusteltava tarkemmin. Taustahoito. Tutkimuksessa laskimoon annettavia nitraatteja käytettiin lumelääkeryhmässä vähemmän kuin nykyisten ohjeiden mukaan olisi syytä odottaa. Serelaksiinin tavoin nitraateilla on vasodilatoivia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden hoidolliseen tehoon. Näin ollen se, että lumelääkeryhmää on alihoidettu nitraateilla, on voinut vaikuttaa jälkikuormituksessa havaittuun eroon serelaksiiniin nähden sinä ajanjaksona, jolloin ensisijaista päätetapahtumaa arvioitiin, mikä taas on saattanut vaikuttaa mitatun tuloksen suuruusluokkaan. Kun otetaan huomioon, että hakemus perustui yhteen päätutkimukseen, jossa tarkasteltiin akuuttia sydämen vajaatoimintaa, tehoa ei osoitettu riittävästi, eikä ennalta määritettyä kliinisen merkitsevyyden tavoitetta saavutettu. Näin ollen lääkkeen tehoa suunnitellussa käyttöaiheessa ei ole osoitettu. Näistä syistä serelaksiinin hyöty-riskisuhdetta pidetään kielteisenä ehdotetussa käyttöaiheessa Aikuisten akuutin sydämen vajaatoiminnan oireenmukainen hoito, kun potilaan verenpaine on normaali tai kohonnut (systolinen verenpaine yli 125 mmhg). Sitä on käytettävä vakiohoidon lisänä, loop-diureetit mukaan luettuina. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että asetuksen (EY) N:o 726/ artiklan nojalla edellä mainitun lääkevalmisteen turvallisuutta ei ole osoitettu asianmukaisesti tai riittävästi. Sen vuoksi lääkevalmistekomitea suosittelee, että Reasanzin myyntilupahakemus evätään.

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE 105 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO VALPROIINIHAPPOA/VALPROAATTIA

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN ASIANMUKAISTEN KOHTIEN PERUUTTAMISELLE TAI MUUTTAMISELLE SOVELTUVIN

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 Hakija tai myyntiluvan haltija Valmisteen kauppanimi Lääkemuoto Vahvuus Eläinlaji Antotaajuus ja -reitti

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio U/EEA Hakija Kauppanimi Nimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Liite I Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Tiivistelmä Lodipressinin

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset päätelmät

Liite II. Tieteelliset päätelmät Liite II Tieteelliset päätelmät 31 Tieteelliset päätelmät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) teki 29. syyskuuta 2015 ja 9. lokakuuta 2015 välisenä aikana hyvään kliiniseen tutkimustapaan (GCP)

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntiluvan muutoksen epäämiselle

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntiluvan muutoksen epäämiselle Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntiluvan muutoksen epäämiselle 29 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee Norditropin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet 4 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Seasonique

Lisätiedot

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 Myyntiluvan hakija/haltija Tuotteen kauppanimi Lääkemuoto Vahvuus Eläinlaji Antotiheys ja -reitti Annossuositus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet 14 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Flutiform ja muita kauppanimiä

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa

Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa 1/11 Jäsenvaltio EU/EEA Hakija Kauppanimi Lääkemuoto Vahvuus Kohde-eläinlajit Antoreitti

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset Liite IV Tieteelliset johtopäätökset 54 Tieteelliset johtopäätökset 1. - Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositus Taustatietoa Ivabradiini on sykettä alentava aine, jolla on spesifinen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset Liite II Tieteelliset johtopäätökset 198 Tieteelliset johtopäätökset Yhteistyönä toteutettu ambroksolia sisältävien lääkevalmisteiden määräaikaisen turvallisuuskatsauksen arviointi alkoi tammikuussa 2012.

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle Liite II ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle 62 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Liite I Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset päätelmät

Liite IV. Tieteelliset päätelmät Liite IV Tieteelliset päätelmät 1 Tieteelliset päätelmät Euroopan komissiolle ilmoitettiin 10. maaliskuuta 2016, että riippumaton seurantaryhmä (IDMC) oli havainnut, että idelalisibia saaneilla potilailla

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle

Liite I. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Liite I Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet hakemuksen epäämiselle Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 364 Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Ibuprofeeni on tulehduskipulääke, jota

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio (EU/ETA) Myyntiluvan haltija Hakija Kauppanimi Vahvuus

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Luettelo eläinlääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, kohde-eläinlajeista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Luettelo eläinlääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, kohde-eläinlajeista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo eläinlääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, kohde-eläinlajeista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1/7 Myyntiluvan hakija tai haltija Jäsenvaltio

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 5 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Kantos Master

Lisätiedot

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN ARVIOINTI Toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä metropolialueen kuntien kanssa Yhteensä

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11 maaliskuuta 2016 Desloratadiini Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Heinänuha Pohjoismaiset tutkimukset

Lisätiedot

Liite II. EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle

Liite II. EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle Liite II EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle 14 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee buflomediilia sisältäviä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

LIITE II EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET MYYNTILUVAN EPÄÄMISELLE

LIITE II EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET MYYNTILUVAN EPÄÄMISELLE LIITE II EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET MYYNTILUVAN EPÄÄMISELLE 3 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET TIIVISTELMÄ TIETEELLISESTÄ ARVIOINNISTA, JOKA KOSKEE VALMISTETTA NIMELTÄ MYDERISON Tolperisoni

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset päätelmät

Liite II. Tieteelliset päätelmät Liite II Tieteelliset päätelmät 7 Tieteelliset päätelmät Pharmaceutics International Inc. (jäljempänä PII ), jonka kotipaikka on Maryland, Yhdysvallat, on merkitty neljän EU:ssa myyntiluvan saaneen valmisteen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013 2020 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. 6. luento. Pertti Palo

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. 6. luento. Pertti Palo FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa 6. luento Pertti Palo 1.11.2012 Käytännön asioita Harjoitustöiden palautus sittenkin sähköpostilla. PalautusDL:n jälkeen tiistaina netistä löytyy

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot