TOIMINTAKERTOMUS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 58. toimintavuosi 2011 Suomen ja euroalueen talouskehityksessä ei toistaiseksi ole näkynyt merkkejä olennaisesti paremmasta. Talouden ja rahamarkkinoiden epävarmuus näin ollen jatkuu edelleen. Samalla vaatimukset pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseksi ovat kiristymässä. Tämä voi johtaa pankkien taseiden pienentämiseen ja niiden luotonannon kasvun hidastumiseen. Paineita yritysluottojen marginaalitason nostamiseen on mainituista syistä jossain määrin muodostunut. Toisaalta yritysluottojen kokonaishintaan vaikuttaa samanaikaisesti se, että yleisten viitekorkojen kehitys on tällä hetkellä kääntynyt laskuun ja yleinen korkotaso säilynee tänä vuonna maltillisella tasolla. Kotimaassa tilanne yritysten luotonsaannin kannalta on edelleen kohtuullinen, mutta luottomarginaaleissa tullaan edelleen näkemään asiakaskohtaisia isojakin vaihteluja. Toimintavuoden aikana K-kauppiasyrityksille myönnettyjen rahalaitostakausten määrä toteutui samantasoisena kuin edeltävänä vuonna. Liiketoiminnan käynnistykseen ja muihin vähittäiskauppiasyritysten tarvitsemiin investointeihin Vähittäiskaupan Takaus Oy:n avulla järjestetyn rahoituksen kokonaismäärä jää jälkeen 2000-luvun huippulukemista selvästi. Vuoden takauskertymä on 32,8 M ja kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on negatiivinen, - 2,1 %. Kehityslukemaan vaikuttavat kauppiaiden rahoitustarpeiden normaalit vaihtelut. Yhtenä kokonaisuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan kuitenkin erikseen todeta ruokakaupan ketjuihin kuuluvien kauppiaiden kalustoleasing ratkaisujen yleistyminen, joka pienentää yrittäjän liiketoiminnan aloituksen yhteydessä tarvitseman rahoituspääoman määrää kun kalustoinvestoinnin tarvetta ei ole. Yhtiön asiakaskannassa ei ole vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, rahalaitostakauksen saaneiden asiakkaiden määrä on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Rahassa mitattuna takausasiakkuuksien suhteen jatkuu edelleen kehitys, jonka mukaisesti rauta- ja maatalouskaupan ketjuihin kuuluvat K-kauppiaat edustavat takauspääomien perusteella mitattuna pääosaa yhtiömme takauskannasta. Sen sijaan asiakaskantaa lukumääräisesti tarkastellen asiakkaistamme 2/3 edustaa K-ryhmän ruokakaupan ketjuja. Rahalaitosluottojen takauskanta on viime vuosien kertymäkehityksen johdosta lievästi laskusuuntainen. Laskeva kehitys on vähäistä, koska luottojen takaisinmaksuajat näyttävät keskimääräisesti hieman pidentyneen. Tämä puolestaan johtunee rauta- ja maatalouskauppiaiden pitkäkestoisiin rahoitussopimuksiin liittyvien takausten määrän suhteellisesta kasvusta. Takauskanta oli vuoden vaihteessa 152 M. K-kauppiaiden rahalaitosasiakkuudet painottuvat voimakkaasti OP-Pohjola pankkiin. Rahoitusjärjestelyt ja vakuudelliset ratkaisut yhteistyössä asiakkainamme olevien kauppiasyrittäjien ja kaikkien yhteistyökumppaneinamme toimivien rahalaitosten kanssa ovat sujuneet erittäin hyvin. Olemme jälleen yhdessä onnistuneet luomaan rahoitus- ja vakuusjärjestelyiden osalta hyvät edellytykset K-kauppiaiden liiketoiminnan onnistumiselle.

3 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n palvelutarjonnan kokonaiskuvaa täydentää yhtiön toiminta K- kauppiaiden liiketoiminnan rahoittajana. Tiettyjen edellytysten täyttyessä yhtiö voi myöntää K- ryhmän ketjukauppiaalle velkakirjaluoton liiketoiminnan investointitarpeisiin. Tavoitteena on kaikissa markkinaolosuhteissa turvata kauppiaalle kilpailukykyisen rahoituksen saatavuus. Suoria kauppiasluottoja on vuoden loppuun mennessä viidellä kauppiaalla ja luottokanta yhteensä 5,3 M. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n kauppiaille myöntämät Keskon toimialayhtiöille syntyviä maksuvelvoitteita kattavat tililuottotakaukset sekä posti- ja veikkausasiamiestakaukset muodostavat merkittävän osan yhtiön palvelutarjonnasta. Postiasiamiestakausten kanta näyttää vakiintuneen. Kasvua sen sijaan esiintyy edelleen varsin voimakkaasti Veikkaus Oy:lle myönnettyjen asiamiestakausten osalta, näiden sitoumusten määrä on jo 243 kappaletta ja määrä on kasvussa jo neljäntenä vuotena peräjälkeen. K-kauppiaiden tililuottovastuille myönnettyjen takausvastuiden kokonaismäärä väheni jälleen hieman ja tässä suhteessa laskeva suuntaus jatkui. Tämä kehitys on kuitenkin hidastunut ja sen perusteella voidaan olettaa pitkään jatkuneen laskevan kehityksen lähivuosina päättyvän. Maksettujen rahoitusvastuiden määrä on tavanomaisella tasolla, vuoden loppuun mennessä 4,3 M. Takaustappioita näistä ei jouduttu kolmen ensimmäinen laskentajakson ajalta kirjaamaan, mutta vuoden loppuun mennessä tappioita kuitenkin lopulta aiheutui kolmen asiakkaan liiketoiminnan lopetustilanteen seurauksena yhteensä 35 T. Edeltävinä vuosina jo kirjattujen tappioiden palautuksia on kuitenkin vastaavasti saatu perittyä tehokkaasti, joten nettotappioiden määrä on palautuksen puolella. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n omassa asiakasseurannassa tekemien havaintojen perusteella on yhtiön taloussuunnittelussa varauduttu asiakasriskien kasvuun. Mahdollisuus takaustappioiden syntymiseen nähdään jonkin verran aikaisempia vuosia suurempana. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna yhtiön tavoitteena on tulostaso, jossa liiketoiminnan tuotot kattavat toiminnan harjoittamisesta aiheutuvat kulut ja tappiot. Yleinen kustannuskehitys ja mahdollisesti lisääntyvät toiminnan tappiot aiheuttavat painetta palvelujen hinnoittelun nostamiseen. Käynnistyneen vuoden osalta palvelujen hinnoittelu on kuitenkin vielä säilytetty ennallaan. Kauppiasluottojen takaajana olemme merkittävässä roolissa nimenomaan uusien aloittavien kauppiasyrittäjien toiminnan kannalta. Haluamme tarjota palvelujamme ja toimia rahoitusjärjestelyissä yhteistyökumppanina mahdollisimman monelle K-ryhmän kauppiasyrittäjälle aloitusvaiheessa ja myös liiketoiminnan aloitusvaiheen jälkeen uusien rahoitustarpeiden mahdollisesti ilmetessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme pidämme toiminnan laatutason korkeana ja asiakkaat mahdollisimman tyytyväisinä palveluihimme. Liiketoiminnan rahoittamiseen ja vakuushallintoon välittömästi liittyvien toimintojen ohella olemme jatkaneet myös luottotoimintojen toimeksianto- ja koulutuspalvelujen tarjontaa Kesko -konserniin kuuluville yhtiöille ja K-kauppiasyrityksille. Tulemme jatkossakin toimimaan näiden palvelujen tuotannossa aktiivisesti. Kauppiaiden rahoitustarpeissa ei todennäköisesti toteudu erityisen suuria muutoksia nyt alkaneen vuoden aikana. Ruokakaupan ja käyttötavarakaupan ketjujen osalta uusien rahoitus-

4 hankkeiden määrä säilynee ennallaan ja nykytasoisena. Sen sijaan rauta- ja maatalouskaupan ketjuissa saattaa esiintyä kasvua rahoitustarpeissa kauppiasvaihdostilanteiden ja uusien investointisuunnitelmien toteuttamisen johdosta. Toimintavuoden aikana käynnistettyjen ja edelleen käynnissä olevien kehityshankkeiden tavoitteena on entisestään parantaa Vähittäiskaupan Takaus Oy:n toimintaedellytyksiä, palvelukykyä ja toiminnan tehokkuutta. Mainittakoon tietojärjestelmiä koskevat uudistushankkeet, joilla turvataan järjestelmien toimintavarmuus, kustannustehokkuus ja käyttäjien tyytyväisyys järjestelmien toimintoihin. Tehostamme noudattamamme asiakasriskien seurannan toimintamallin ja toimenpideohjelman toteutusta. Luottohallinnon sekä lakiasiain- ja koulutuspalvelujen tarjontaa kehitetään jatkossakin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on varmistaa, että luottotoimintojen osaamisen taso säilyy korkealla koko K-ryhmässä. Kiitokset henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille Kuluneen vuoden hyvät tulokset on Vähittäiskaupan Takaus Oy:n sekä Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kenttä- ja luottoyksiköiden henkilöstön laadukkaan ja ammattitaitoisen toiminnan ansiota. Henkilöstön panos ja K-ryhmän sisäisten sidosryhmiemme hyvä ja sujuva keskinäinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää toimintamme onnistumisen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Toimintamme menestyksellinen suorittaminen ja sen kehittäminen on osaltaan myös läheisten yhteistyökumppaneidemme, Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n ja K-kauppiasliitto ry:n, kanssa harjoittamamme luottamuksellisen yhteistyön varassa. Kiitän toimintavuoden menestyksestä asiakkainamme olevia K-kauppiaita ja kaikkia kauppiasliiketoiminnan rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneitamme. K-kauppiaiden omalla yrittäjävastuulla on liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tehtävänä on rahoituspalvelujen ja luottotoiminnan keinoin antaa tukensa tälle K-kauppiaiden tekemälle työlle. Toimimme tehtävämme suhteen tulevaisuudessakin tavoitteellisesti siten, että voimme olla K-ryhmän kauppiasyrittäjille kilpailukykyinen kumppani rahoitukseen ja vakuuksiin liittyviä ratkaisuja tehtäessä ja siten haluamme olla mukana tukemassa kauppiasyritysten kasvukehitystä. Katajanokalla, tammikuussa 2012 Tom Fagerström

5 TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden päättyessä yhtiön takausvastuiden määrä oli yhteensä , josta oli myönnetty rahalaitoksille takauksia 577 K-kauppiaan puolesta yhteensä ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta 914 tililuottotakaussitoumusta määrältään yhteensä sekä Itella Oyj:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 52 kpl yhteensä arvosta ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 243 kpl yhteensä arvosta. Vuoden 2011 loppuun mennessä lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta on annettu takaussitoumuksia, joiden kokonaisarvo on yhteensä Vastaavasti lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta on annettu tililuottotakauksia, joiden yhteisarvo vuoden päättyessä on Lähipiirin puolesta annetut vastuusitoumukset sisältyvät edellä esitettyihin takausvastuiden kokonaismääriin. Yhtiön suorittamien takausvastuiden tarkastuksen yhteydessä voitiin todeta K-kauppiaiden noudattaneen pankkien kanssa tekemiään lyhennysohjelmia. Takauskannan jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki Oyj Säästöpankit Paikallisosuuspankit Veikkaus Oy Itella Oyj Tililuotot... Yhteensä SP 1,27 % Sampo 2,23 % Nordea 12,38 % Rahalaitosluottojen takauskanta Koivu 1,19 % OP-Pohjola. 82,93 % Nordea Pankki Suomi Oyj 12,38 % Sampo Pankki Oyj... 2,23 % Säästöpankit... 1,27 % Paikallisosuuspankit.. 1,19 % OP-Pohjola 82,93 %

6 Rahalaitosluottojen takauskanta / M UUSIEN LUOTTOJEN TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden aikana kauppiaiden eri rahalaitoksista nostamien ja Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen määrä oli Edellisenä vuonna määrä oli Uusia tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä, edellisenä vuonna tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä. Uusia toiminnallisia takauksia myönnettiin Itella Oyj:lle arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Veikkaus Oy:lle myönnettiin uusia toiminnallisia takauksia arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Uusien nostettujen rahalaitosluottojen jakaantuminen: % OP-Pohjola ,0 Nordea Pankki Suomi Oyj ,6 Säästöpankit ,1 Sampo Pankki Oyj ,5 Paikallisosuuspankit ,8 Yhteensä ,00

7 K-KAUPPIAILLE MYÖNNETYT LUOTOT Kertomusvuoden päättyessä Vähittäiskaupan Takaus Oy:n K-kauppiaille myöntämien luottojen määrä oli yhteensä , joista kertomusvuoden aikana myönnettiin Myönnetyistä luotoista oli kertomusvuoden päättyessä nostettu yhteensä K-kauppialle myönnettyjen nostettujen luottojen jäljellä oleva yhteismäärä oli VASTAVAKUUDET Kukin takauksen ja luoton saaja antaa yhtiön edellyttämät vastavakuudet. Yhtiön reaalivakuuskanta koostuu yrityskiinnityksistä, K-kauppiaiden ketjuhyvitystilivaroista, kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja pörssiosakkeista. Vakuutena käytetään myös henkilötakauksia. Pääosan vakuuskannasta muodostavat yrityskiinnitysvakuudet. Yrityskiinnitysvakuuden arvostuksessa on lähtökohtana vakuuslajiin sisältyvien omaisuuserien arvot ja vakuutena oleva yritysvarallisuus arvioidaan kriittisesti vuosittain. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vakuusarvostukseen perustuva arvio rahalaitosluottojen takausten ja sen myöntämien luottojen vastavakuutena olevan koko vakuuskannan käyvästä arvosta on 202 milj.. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta annettujen tililuottotakausten osalta täysin kattavat vastavakuudet. TAKAUSTAPPIOT Kertomusvuoden aikana yhtiö maksoi rahalaitoksille antamiensa takaussitoumusten perusteella Saatavia perittiin yhtiölle annettujen vastavakuuksien avulla ja vanhoja yhtiölle aiheutuneita takaustappioita saatiin perittyä siten, että takaustappioiden palautuksia kirjattiin Takaustoiminnasta aiheutuneina takaustappioina kirjattiin kertomusvuodelta Takaustappiot ovat syntyneet kaikkiaan kolmen takausasiakkaan liiketoiminnan lopetukseen johtaneen tilanteen seurauksena. Tappioiden lopullinen määrä todennäköisesti pienentyy yrittäjien liiketoiminnan lopettamiseen liittyvien loppuselvittelyjen myötä.

8 HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöjärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita. Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: Toimitusjohtaja Arja Talma.....Helsinki puheenjohtaja Diplomikauppias Heimo Välinen. Kirkkonummi varapuheenjohtaja Johtaja Eija Jantunen...Helsinki alkaen Diplomikauppias Tomi Korpisaari...Hausjärvi Johtaja Minna Kurunsaari Espoo saakka Kauppias Toni Pokela.Helsinki Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tom Fagerström..Espoo TYÖVALIOKUNTA Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Tom Fagerström, kenttäpäällikkö Antti Setälä saakka, kenttäpäällikkö Klaus Hannus alkaen sekä hallituksen kauppiasjäsenten edustaja. Työvaliokunnan kokouksiin on vuorollaan osallistunut kukin hallituksen kauppiasjäsen kahden kuukauden ajanjaksoissa. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 45 kertaa.

9 TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuoden aikana oli PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen saakka ja KHT Ylva Eriksson alkaen. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa kertomusvuoden aikana oli seitsemän henkilöä. Edellisenä vuonna palveluksessa oli kahdeksan henkilöä. Palkkoja kertomusvuoden aikana maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle Edellisenä vuonna palkkoja maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT Yhtiön osakepääoma on Yhtiön osakkeen omistus jakaantuu seuraavasti: K-kauppiasliitto ry.. 34,54 % Kesko Oyj 34,35 % Valluga-sijoitus Oy. 25,73 % K-kauppiaat ja muut yksityiset henkilöt. 5,38 %

10 TULOSLASKELMA Liitet LIIKEVAIHTO 1) , ,36 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2) 16,26 122,94 HENKILÖSTÖKULUT 3) , ,02 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 4) , ,88 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5) , ,11 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,29 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,90 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,92 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , ,52 Muut korko- ja rahoituskulut -10,29-10,48 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,82 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,11 Satunnaiset tuotot 6) 0, ,59 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 333,75 373,99 TULOVEROT 7) , ,32 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,37

11 TASE VASTAAVAA Liitet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8) 0, ,18 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0, ,18 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 9) , ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 10) , ,42 Sijoitukset yhteensä , ,42 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 11) Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 12) Lainasaamiset , ,21 Myyntisaamiset , ,42 Muut saamiset , ,91 Siirtosaamiset 13) , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,02 Rahoitusarvopaperit Muut rahoitusarvopaperit 14) , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57

12 VASTATTAVAA Liitet OMA PÄÄOMA 15) Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,79 Tilikauden voitto / tappio , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,61 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 16) 1 483, ,88 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 483, ,88 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat , ,04 Ostovelat , ,78 Siirtovelat 17) , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57

13 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto , ,29 Oikaisut liikevoittoon , ,88 Nettokäyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,91 Pitkäaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Koroton lyhytaikainen velka, lis/väh (+/-) , ,60 Saadut korot , ,52 Maksetut korot -10,29-10,48 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset , ,52 Verot , ,72 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , ,72 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat 0,00-916,92 Koneet ja kalusto , ,40 Saadut osingot , ,70 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ , ,38 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,90 Pitkäaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Saadut korot , ,10 Saadut osingot , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,60 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA 0, ,59 Likvidien varojen lisäys / vähennys , ,35 Likvidit varat , ,60 LIKVIDIT VARAT , ,25

14 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ) Liikevaihto toimialoittain Takaustoiminta , ,40 Luottohallinto-, koulutus- ja lakiasiainpalvelut ja rahoitustoiminta , ,96 Yhteensä , ,36 2) Liiketoiminnan muut tuotot Myyntivoitot / Aineelliset hyödykkeet 16,26 122,94 3) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , ,66 Yhteensä , ,02 4) Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat oikeudet , ,76 Koneet ja kalusto 3 468, ,12 Yhteensä , ,88 Poistoeron muutos Koneet ja kalusto 333,75 373,99 5) Liiketoiminnan muut kulut Takaustappiot , ,53 Takaustappiopalautukset , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,30 Yhteensä , ,11 6) Satunnaiset tuotot Keskon Eläkekassan pääomapalautus 0, ,59 7) Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,51 Tuloverot satunnaisista eristä 0, ,81 Yhteensä , ,32

15 TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 8) Atk-ohjelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,50 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 916,92 Hankintameno tilikauden lopussa , ,42 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,48 Sumu-poistot tilikaudella , ,76 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0, ,18 9) Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,16 Lisäykset tilikauden aikana 5 781, ,40 Hankintameno tilikauden lopussa , ,56 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,12 Sumu-poistot tilikaudella , ,12 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,32 10) Sijoitukset Hankintameno 1.1. ja , ,42

16 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet kpl Osuus kaikista Kirjanpidollinen Kirjanpitoarvo osakkeista vasta-arvo, Kesko Oyj A , ,69 Kesko Oyj B , ,48 Kesko Oyj yhteensä ,54 % ,17 Valluga-sijoitus Oy *) ,00 % 168, ,35 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy *) 30 30,00 % ,38 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,90 Tilikauden voitto Oma pääoma *) Valluga-sijoitus Oy, Helsinki , ,49 *) Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, , ,60 Helsinki

17 ) Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä 0, ,00 Lainasaamiset kauppiailta , ,00 Yhteensä , ,00 12) Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Kesko Oyj:ltä , ,21 Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Lainasaamiset kauppiailta , ,00 Myyntisaamiset , ,42 Muut saamiset , ,91 Siirtosaamiset , ,48 Yhteensä , ,02 13) Siirtosaamiset Korkosaamiset, Oulun OP , ,59 Muut siirtosaamiset , ,89 Yhteensä , ,48 14) Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,38 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus 0,00 0,00 15) Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , ,00 Vararahasto 1.1. ja , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , ,37 Voittovarat , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,61 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , ,37 Yhteensä , ,16

18 ) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus tilikauden alussa 1 816, ,87 Poistoeron vähennys tilikauden aikana -333,75-373,99 Poistoero tilikauden lopussa 1 483, ,88 17) Siirtovelat Verot , ,80 Palkat , ,73 Vakuutukset , ,73 Muut siirtovelat 583,05 0,00 Yhteensä , ,26 Muut liitetiedot Takaukset muiden puolesta Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset Yhteensä Takaukset lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta (sisältyen edellä esitettyihin takausvastuiden kokonaismääriin) Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset 0 0 Yhteensä Leasingvastuut Leasingvastuut , ,40 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 813, ,19 Myöhemmin maksettavat , ,21 Muut vastuut 0, ,00

19 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Koneiden ja kaluston osalta poisto on laskettu 25 %:n menojäännöspoistona. Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä. Tasapoisto Atk-ohjelmat 5 vuotta Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. VOITONJAKOEHDOTUS Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto ,16 Tilikauden voitto _ ,95 Yhteensä ,11 ============= Tämän hallitus ehdottaa käytettäväksi seuraavasti: Osinkoa osakkeenomistajille ei jaeta. Voittovarojen tilille jätetään ,11 Yhteensä ,11 =============

20 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä helmikuun 24. päivänä 2012

21

22 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT Vähittäiskaupan Takaus Oy Postiosoite PL 9, KESKO Käyntiosoite Satamakatu 3, Helsinki Puhelin (vaihde) Telefax Fagerström Tom, toimitusjohtaja Grön Tiina, back office toimihenkilö Hannus Klaus, kenttäpäällikkö Kurvinen Merja, back office toimihenkilö Laapas Tarja, back office toimihenkilö Maila Satu, lakimies Pölönen Erja, talous- ja kirjanpito Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiamiesverkoston muodostavien Kesko-konserniin kuuluvien toimialayhtiöiden aluekeskusten ja valtakunnallisten luottoyksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: RUOKAKESKO OY Etelä-Suomen aluekeskus, Helsinki Suuryksiköt, Helsinki Satamakatu 3 Satamakatu Kesko Kesko puh puh Itä-Suomen aluekeskus, Kuopio Länsi-Suomen aluekeskus, Tampere Siunauskappelintie 2 Kalevantie 2 PL 127 PL Kuopio Tampere puh puh Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulu RAUTAKESKO OY Äimäkuja 6 Tikkurilantie 10 PL 16 PL Oulu Vantaa puh puh Kesko Oyj:n käyttötavarakaupan tytäryhtiöt (Musta Pörssi Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy) Luottoyksikkö Kutojantie Espoo puh

23 Postiosoite: PL 9, KESKO Käyntiosoite: Satamakatu 3, Helsinki Puhelin: , Telefax Kansikuva: S. Maila Pohjoisranta Kanavarannasta käsin

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 62. toimintavuosi 2015 Suomen talouden kasvu on edelleen hyvin vaimeaa. Yksityissektorin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 61. toimintavuosi 2014 Vuoden 2014 aikana talouden kasvukehitys on ollut vaisua.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 60. toimintavuosi 2013 Talouden elpyminen ja sen kasvukehitys on edelleen osoittautunut

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TILINPÄÄTÖS 2016 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 63. toimintavuosi 2016 Talouden kehityksen suhteen on ennusteiden mukaan positiivisia

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot