TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 58. toimintavuosi 2011 Suomen ja euroalueen talouskehityksessä ei toistaiseksi ole näkynyt merkkejä olennaisesti paremmasta. Talouden ja rahamarkkinoiden epävarmuus näin ollen jatkuu edelleen. Samalla vaatimukset pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseksi ovat kiristymässä. Tämä voi johtaa pankkien taseiden pienentämiseen ja niiden luotonannon kasvun hidastumiseen. Paineita yritysluottojen marginaalitason nostamiseen on mainituista syistä jossain määrin muodostunut. Toisaalta yritysluottojen kokonaishintaan vaikuttaa samanaikaisesti se, että yleisten viitekorkojen kehitys on tällä hetkellä kääntynyt laskuun ja yleinen korkotaso säilynee tänä vuonna maltillisella tasolla. Kotimaassa tilanne yritysten luotonsaannin kannalta on edelleen kohtuullinen, mutta luottomarginaaleissa tullaan edelleen näkemään asiakaskohtaisia isojakin vaihteluja. Toimintavuoden aikana K-kauppiasyrityksille myönnettyjen rahalaitostakausten määrä toteutui samantasoisena kuin edeltävänä vuonna. Liiketoiminnan käynnistykseen ja muihin vähittäiskauppiasyritysten tarvitsemiin investointeihin Vähittäiskaupan Takaus Oy:n avulla järjestetyn rahoituksen kokonaismäärä jää jälkeen 2000-luvun huippulukemista selvästi. Vuoden takauskertymä on 32,8 M ja kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on negatiivinen, - 2,1 %. Kehityslukemaan vaikuttavat kauppiaiden rahoitustarpeiden normaalit vaihtelut. Yhtenä kokonaisuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan kuitenkin erikseen todeta ruokakaupan ketjuihin kuuluvien kauppiaiden kalustoleasing ratkaisujen yleistyminen, joka pienentää yrittäjän liiketoiminnan aloituksen yhteydessä tarvitseman rahoituspääoman määrää kun kalustoinvestoinnin tarvetta ei ole. Yhtiön asiakaskannassa ei ole vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, rahalaitostakauksen saaneiden asiakkaiden määrä on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Rahassa mitattuna takausasiakkuuksien suhteen jatkuu edelleen kehitys, jonka mukaisesti rauta- ja maatalouskaupan ketjuihin kuuluvat K-kauppiaat edustavat takauspääomien perusteella mitattuna pääosaa yhtiömme takauskannasta. Sen sijaan asiakaskantaa lukumääräisesti tarkastellen asiakkaistamme 2/3 edustaa K-ryhmän ruokakaupan ketjuja. Rahalaitosluottojen takauskanta on viime vuosien kertymäkehityksen johdosta lievästi laskusuuntainen. Laskeva kehitys on vähäistä, koska luottojen takaisinmaksuajat näyttävät keskimääräisesti hieman pidentyneen. Tämä puolestaan johtunee rauta- ja maatalouskauppiaiden pitkäkestoisiin rahoitussopimuksiin liittyvien takausten määrän suhteellisesta kasvusta. Takauskanta oli vuoden vaihteessa 152 M. K-kauppiaiden rahalaitosasiakkuudet painottuvat voimakkaasti OP-Pohjola pankkiin. Rahoitusjärjestelyt ja vakuudelliset ratkaisut yhteistyössä asiakkainamme olevien kauppiasyrittäjien ja kaikkien yhteistyökumppaneinamme toimivien rahalaitosten kanssa ovat sujuneet erittäin hyvin. Olemme jälleen yhdessä onnistuneet luomaan rahoitus- ja vakuusjärjestelyiden osalta hyvät edellytykset K-kauppiaiden liiketoiminnan onnistumiselle.

3 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n palvelutarjonnan kokonaiskuvaa täydentää yhtiön toiminta K- kauppiaiden liiketoiminnan rahoittajana. Tiettyjen edellytysten täyttyessä yhtiö voi myöntää K- ryhmän ketjukauppiaalle velkakirjaluoton liiketoiminnan investointitarpeisiin. Tavoitteena on kaikissa markkinaolosuhteissa turvata kauppiaalle kilpailukykyisen rahoituksen saatavuus. Suoria kauppiasluottoja on vuoden loppuun mennessä viidellä kauppiaalla ja luottokanta yhteensä 5,3 M. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n kauppiaille myöntämät Keskon toimialayhtiöille syntyviä maksuvelvoitteita kattavat tililuottotakaukset sekä posti- ja veikkausasiamiestakaukset muodostavat merkittävän osan yhtiön palvelutarjonnasta. Postiasiamiestakausten kanta näyttää vakiintuneen. Kasvua sen sijaan esiintyy edelleen varsin voimakkaasti Veikkaus Oy:lle myönnettyjen asiamiestakausten osalta, näiden sitoumusten määrä on jo 243 kappaletta ja määrä on kasvussa jo neljäntenä vuotena peräjälkeen. K-kauppiaiden tililuottovastuille myönnettyjen takausvastuiden kokonaismäärä väheni jälleen hieman ja tässä suhteessa laskeva suuntaus jatkui. Tämä kehitys on kuitenkin hidastunut ja sen perusteella voidaan olettaa pitkään jatkuneen laskevan kehityksen lähivuosina päättyvän. Maksettujen rahoitusvastuiden määrä on tavanomaisella tasolla, vuoden loppuun mennessä 4,3 M. Takaustappioita näistä ei jouduttu kolmen ensimmäinen laskentajakson ajalta kirjaamaan, mutta vuoden loppuun mennessä tappioita kuitenkin lopulta aiheutui kolmen asiakkaan liiketoiminnan lopetustilanteen seurauksena yhteensä 35 T. Edeltävinä vuosina jo kirjattujen tappioiden palautuksia on kuitenkin vastaavasti saatu perittyä tehokkaasti, joten nettotappioiden määrä on palautuksen puolella. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n omassa asiakasseurannassa tekemien havaintojen perusteella on yhtiön taloussuunnittelussa varauduttu asiakasriskien kasvuun. Mahdollisuus takaustappioiden syntymiseen nähdään jonkin verran aikaisempia vuosia suurempana. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna yhtiön tavoitteena on tulostaso, jossa liiketoiminnan tuotot kattavat toiminnan harjoittamisesta aiheutuvat kulut ja tappiot. Yleinen kustannuskehitys ja mahdollisesti lisääntyvät toiminnan tappiot aiheuttavat painetta palvelujen hinnoittelun nostamiseen. Käynnistyneen vuoden osalta palvelujen hinnoittelu on kuitenkin vielä säilytetty ennallaan. Kauppiasluottojen takaajana olemme merkittävässä roolissa nimenomaan uusien aloittavien kauppiasyrittäjien toiminnan kannalta. Haluamme tarjota palvelujamme ja toimia rahoitusjärjestelyissä yhteistyökumppanina mahdollisimman monelle K-ryhmän kauppiasyrittäjälle aloitusvaiheessa ja myös liiketoiminnan aloitusvaiheen jälkeen uusien rahoitustarpeiden mahdollisesti ilmetessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme pidämme toiminnan laatutason korkeana ja asiakkaat mahdollisimman tyytyväisinä palveluihimme. Liiketoiminnan rahoittamiseen ja vakuushallintoon välittömästi liittyvien toimintojen ohella olemme jatkaneet myös luottotoimintojen toimeksianto- ja koulutuspalvelujen tarjontaa Kesko -konserniin kuuluville yhtiöille ja K-kauppiasyrityksille. Tulemme jatkossakin toimimaan näiden palvelujen tuotannossa aktiivisesti. Kauppiaiden rahoitustarpeissa ei todennäköisesti toteudu erityisen suuria muutoksia nyt alkaneen vuoden aikana. Ruokakaupan ja käyttötavarakaupan ketjujen osalta uusien rahoitus-

4 hankkeiden määrä säilynee ennallaan ja nykytasoisena. Sen sijaan rauta- ja maatalouskaupan ketjuissa saattaa esiintyä kasvua rahoitustarpeissa kauppiasvaihdostilanteiden ja uusien investointisuunnitelmien toteuttamisen johdosta. Toimintavuoden aikana käynnistettyjen ja edelleen käynnissä olevien kehityshankkeiden tavoitteena on entisestään parantaa Vähittäiskaupan Takaus Oy:n toimintaedellytyksiä, palvelukykyä ja toiminnan tehokkuutta. Mainittakoon tietojärjestelmiä koskevat uudistushankkeet, joilla turvataan järjestelmien toimintavarmuus, kustannustehokkuus ja käyttäjien tyytyväisyys järjestelmien toimintoihin. Tehostamme noudattamamme asiakasriskien seurannan toimintamallin ja toimenpideohjelman toteutusta. Luottohallinnon sekä lakiasiain- ja koulutuspalvelujen tarjontaa kehitetään jatkossakin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on varmistaa, että luottotoimintojen osaamisen taso säilyy korkealla koko K-ryhmässä. Kiitokset henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille Kuluneen vuoden hyvät tulokset on Vähittäiskaupan Takaus Oy:n sekä Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kenttä- ja luottoyksiköiden henkilöstön laadukkaan ja ammattitaitoisen toiminnan ansiota. Henkilöstön panos ja K-ryhmän sisäisten sidosryhmiemme hyvä ja sujuva keskinäinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää toimintamme onnistumisen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Toimintamme menestyksellinen suorittaminen ja sen kehittäminen on osaltaan myös läheisten yhteistyökumppaneidemme, Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n ja K-kauppiasliitto ry:n, kanssa harjoittamamme luottamuksellisen yhteistyön varassa. Kiitän toimintavuoden menestyksestä asiakkainamme olevia K-kauppiaita ja kaikkia kauppiasliiketoiminnan rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneitamme. K-kauppiaiden omalla yrittäjävastuulla on liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tehtävänä on rahoituspalvelujen ja luottotoiminnan keinoin antaa tukensa tälle K-kauppiaiden tekemälle työlle. Toimimme tehtävämme suhteen tulevaisuudessakin tavoitteellisesti siten, että voimme olla K-ryhmän kauppiasyrittäjille kilpailukykyinen kumppani rahoitukseen ja vakuuksiin liittyviä ratkaisuja tehtäessä ja siten haluamme olla mukana tukemassa kauppiasyritysten kasvukehitystä. Katajanokalla, tammikuussa 2012 Tom Fagerström

5 TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden päättyessä yhtiön takausvastuiden määrä oli yhteensä , josta oli myönnetty rahalaitoksille takauksia 577 K-kauppiaan puolesta yhteensä ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta 914 tililuottotakaussitoumusta määrältään yhteensä sekä Itella Oyj:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 52 kpl yhteensä arvosta ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 243 kpl yhteensä arvosta. Vuoden 2011 loppuun mennessä lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta on annettu takaussitoumuksia, joiden kokonaisarvo on yhteensä Vastaavasti lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta on annettu tililuottotakauksia, joiden yhteisarvo vuoden päättyessä on Lähipiirin puolesta annetut vastuusitoumukset sisältyvät edellä esitettyihin takausvastuiden kokonaismääriin. Yhtiön suorittamien takausvastuiden tarkastuksen yhteydessä voitiin todeta K-kauppiaiden noudattaneen pankkien kanssa tekemiään lyhennysohjelmia. Takauskannan jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki Oyj Säästöpankit Paikallisosuuspankit Veikkaus Oy Itella Oyj Tililuotot... Yhteensä SP 1,27 % Sampo 2,23 % Nordea 12,38 % Rahalaitosluottojen takauskanta Koivu 1,19 % OP-Pohjola. 82,93 % Nordea Pankki Suomi Oyj 12,38 % Sampo Pankki Oyj... 2,23 % Säästöpankit... 1,27 % Paikallisosuuspankit.. 1,19 % OP-Pohjola 82,93 %

6 Rahalaitosluottojen takauskanta / M UUSIEN LUOTTOJEN TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden aikana kauppiaiden eri rahalaitoksista nostamien ja Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen määrä oli Edellisenä vuonna määrä oli Uusia tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä, edellisenä vuonna tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä. Uusia toiminnallisia takauksia myönnettiin Itella Oyj:lle arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Veikkaus Oy:lle myönnettiin uusia toiminnallisia takauksia arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Uusien nostettujen rahalaitosluottojen jakaantuminen: % OP-Pohjola ,0 Nordea Pankki Suomi Oyj ,6 Säästöpankit ,1 Sampo Pankki Oyj ,5 Paikallisosuuspankit ,8 Yhteensä ,00

7 K-KAUPPIAILLE MYÖNNETYT LUOTOT Kertomusvuoden päättyessä Vähittäiskaupan Takaus Oy:n K-kauppiaille myöntämien luottojen määrä oli yhteensä , joista kertomusvuoden aikana myönnettiin Myönnetyistä luotoista oli kertomusvuoden päättyessä nostettu yhteensä K-kauppialle myönnettyjen nostettujen luottojen jäljellä oleva yhteismäärä oli VASTAVAKUUDET Kukin takauksen ja luoton saaja antaa yhtiön edellyttämät vastavakuudet. Yhtiön reaalivakuuskanta koostuu yrityskiinnityksistä, K-kauppiaiden ketjuhyvitystilivaroista, kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja pörssiosakkeista. Vakuutena käytetään myös henkilötakauksia. Pääosan vakuuskannasta muodostavat yrityskiinnitysvakuudet. Yrityskiinnitysvakuuden arvostuksessa on lähtökohtana vakuuslajiin sisältyvien omaisuuserien arvot ja vakuutena oleva yritysvarallisuus arvioidaan kriittisesti vuosittain. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vakuusarvostukseen perustuva arvio rahalaitosluottojen takausten ja sen myöntämien luottojen vastavakuutena olevan koko vakuuskannan käyvästä arvosta on 202 milj.. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta annettujen tililuottotakausten osalta täysin kattavat vastavakuudet. TAKAUSTAPPIOT Kertomusvuoden aikana yhtiö maksoi rahalaitoksille antamiensa takaussitoumusten perusteella Saatavia perittiin yhtiölle annettujen vastavakuuksien avulla ja vanhoja yhtiölle aiheutuneita takaustappioita saatiin perittyä siten, että takaustappioiden palautuksia kirjattiin Takaustoiminnasta aiheutuneina takaustappioina kirjattiin kertomusvuodelta Takaustappiot ovat syntyneet kaikkiaan kolmen takausasiakkaan liiketoiminnan lopetukseen johtaneen tilanteen seurauksena. Tappioiden lopullinen määrä todennäköisesti pienentyy yrittäjien liiketoiminnan lopettamiseen liittyvien loppuselvittelyjen myötä.

8 HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöjärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita. Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: Toimitusjohtaja Arja Talma.....Helsinki puheenjohtaja Diplomikauppias Heimo Välinen. Kirkkonummi varapuheenjohtaja Johtaja Eija Jantunen...Helsinki alkaen Diplomikauppias Tomi Korpisaari...Hausjärvi Johtaja Minna Kurunsaari Espoo saakka Kauppias Toni Pokela.Helsinki Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tom Fagerström..Espoo TYÖVALIOKUNTA Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Tom Fagerström, kenttäpäällikkö Antti Setälä saakka, kenttäpäällikkö Klaus Hannus alkaen sekä hallituksen kauppiasjäsenten edustaja. Työvaliokunnan kokouksiin on vuorollaan osallistunut kukin hallituksen kauppiasjäsen kahden kuukauden ajanjaksoissa. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 45 kertaa.

9 TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuoden aikana oli PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen saakka ja KHT Ylva Eriksson alkaen. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa kertomusvuoden aikana oli seitsemän henkilöä. Edellisenä vuonna palveluksessa oli kahdeksan henkilöä. Palkkoja kertomusvuoden aikana maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle Edellisenä vuonna palkkoja maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT Yhtiön osakepääoma on Yhtiön osakkeen omistus jakaantuu seuraavasti: K-kauppiasliitto ry.. 34,54 % Kesko Oyj 34,35 % Valluga-sijoitus Oy. 25,73 % K-kauppiaat ja muut yksityiset henkilöt. 5,38 %

10 TULOSLASKELMA Liitet LIIKEVAIHTO 1) , ,36 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2) 16,26 122,94 HENKILÖSTÖKULUT 3) , ,02 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 4) , ,88 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5) , ,11 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,29 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,90 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,92 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , ,52 Muut korko- ja rahoituskulut -10,29-10,48 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,82 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,11 Satunnaiset tuotot 6) 0, ,59 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 333,75 373,99 TULOVEROT 7) , ,32 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,37

11 TASE VASTAAVAA Liitet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8) 0, ,18 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0, ,18 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 9) , ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 10) , ,42 Sijoitukset yhteensä , ,42 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 11) Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 12) Lainasaamiset , ,21 Myyntisaamiset , ,42 Muut saamiset , ,91 Siirtosaamiset 13) , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,02 Rahoitusarvopaperit Muut rahoitusarvopaperit 14) , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57

12 VASTATTAVAA Liitet OMA PÄÄOMA 15) Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,79 Tilikauden voitto / tappio , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,61 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 16) 1 483, ,88 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 483, ,88 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat , ,04 Ostovelat , ,78 Siirtovelat 17) , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57

13 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto , ,29 Oikaisut liikevoittoon , ,88 Nettokäyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,91 Pitkäaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Koroton lyhytaikainen velka, lis/väh (+/-) , ,60 Saadut korot , ,52 Maksetut korot -10,29-10,48 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset , ,52 Verot , ,72 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , ,72 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat 0,00-916,92 Koneet ja kalusto , ,40 Saadut osingot , ,70 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ , ,38 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,90 Pitkäaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Saadut korot , ,10 Saadut osingot , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,60 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA 0, ,59 Likvidien varojen lisäys / vähennys , ,35 Likvidit varat , ,60 LIKVIDIT VARAT , ,25

14 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ) Liikevaihto toimialoittain Takaustoiminta , ,40 Luottohallinto-, koulutus- ja lakiasiainpalvelut ja rahoitustoiminta , ,96 Yhteensä , ,36 2) Liiketoiminnan muut tuotot Myyntivoitot / Aineelliset hyödykkeet 16,26 122,94 3) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , ,66 Yhteensä , ,02 4) Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat oikeudet , ,76 Koneet ja kalusto 3 468, ,12 Yhteensä , ,88 Poistoeron muutos Koneet ja kalusto 333,75 373,99 5) Liiketoiminnan muut kulut Takaustappiot , ,53 Takaustappiopalautukset , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,30 Yhteensä , ,11 6) Satunnaiset tuotot Keskon Eläkekassan pääomapalautus 0, ,59 7) Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,51 Tuloverot satunnaisista eristä 0, ,81 Yhteensä , ,32

15 TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 8) Atk-ohjelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,50 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 916,92 Hankintameno tilikauden lopussa , ,42 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,48 Sumu-poistot tilikaudella , ,76 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0, ,18 9) Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,16 Lisäykset tilikauden aikana 5 781, ,40 Hankintameno tilikauden lopussa , ,56 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,12 Sumu-poistot tilikaudella , ,12 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,32 10) Sijoitukset Hankintameno 1.1. ja , ,42

16 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet kpl Osuus kaikista Kirjanpidollinen Kirjanpitoarvo osakkeista vasta-arvo, Kesko Oyj A , ,69 Kesko Oyj B , ,48 Kesko Oyj yhteensä ,54 % ,17 Valluga-sijoitus Oy *) ,00 % 168, ,35 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy *) 30 30,00 % ,38 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,90 Tilikauden voitto Oma pääoma *) Valluga-sijoitus Oy, Helsinki , ,49 *) Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, , ,60 Helsinki

17 ) Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä 0, ,00 Lainasaamiset kauppiailta , ,00 Yhteensä , ,00 12) Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Kesko Oyj:ltä , ,21 Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Lainasaamiset kauppiailta , ,00 Myyntisaamiset , ,42 Muut saamiset , ,91 Siirtosaamiset , ,48 Yhteensä , ,02 13) Siirtosaamiset Korkosaamiset, Oulun OP , ,59 Muut siirtosaamiset , ,89 Yhteensä , ,48 14) Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,38 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus 0,00 0,00 15) Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , ,00 Vararahasto 1.1. ja , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , ,37 Voittovarat , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,61 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , ,37 Yhteensä , ,16

18 ) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus tilikauden alussa 1 816, ,87 Poistoeron vähennys tilikauden aikana -333,75-373,99 Poistoero tilikauden lopussa 1 483, ,88 17) Siirtovelat Verot , ,80 Palkat , ,73 Vakuutukset , ,73 Muut siirtovelat 583,05 0,00 Yhteensä , ,26 Muut liitetiedot Takaukset muiden puolesta Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset Yhteensä Takaukset lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten puolesta (sisältyen edellä esitettyihin takausvastuiden kokonaismääriin) Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset 0 0 Yhteensä Leasingvastuut Leasingvastuut , ,40 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 813, ,19 Myöhemmin maksettavat , ,21 Muut vastuut 0, ,00

19 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Koneiden ja kaluston osalta poisto on laskettu 25 %:n menojäännöspoistona. Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä. Tasapoisto Atk-ohjelmat 5 vuotta Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. VOITONJAKOEHDOTUS Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto ,16 Tilikauden voitto _ ,95 Yhteensä ,11 ============= Tämän hallitus ehdottaa käytettäväksi seuraavasti: Osinkoa osakkeenomistajille ei jaeta. Voittovarojen tilille jätetään ,11 Yhteensä ,11 =============

20 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä helmikuun 24. päivänä 2012

21

22 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT Vähittäiskaupan Takaus Oy Postiosoite PL 9, KESKO Käyntiosoite Satamakatu 3, Helsinki Puhelin (vaihde) Telefax Fagerström Tom, toimitusjohtaja Grön Tiina, back office toimihenkilö Hannus Klaus, kenttäpäällikkö Kurvinen Merja, back office toimihenkilö Laapas Tarja, back office toimihenkilö Maila Satu, lakimies Pölönen Erja, talous- ja kirjanpito Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiamiesverkoston muodostavien Kesko-konserniin kuuluvien toimialayhtiöiden aluekeskusten ja valtakunnallisten luottoyksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: RUOKAKESKO OY Etelä-Suomen aluekeskus, Helsinki Suuryksiköt, Helsinki Satamakatu 3 Satamakatu Kesko Kesko puh puh Itä-Suomen aluekeskus, Kuopio Länsi-Suomen aluekeskus, Tampere Siunauskappelintie 2 Kalevantie 2 PL 127 PL Kuopio Tampere puh puh Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulu RAUTAKESKO OY Äimäkuja 6 Tikkurilantie 10 PL 16 PL Oulu Vantaa puh puh Kesko Oyj:n käyttötavarakaupan tytäryhtiöt (Musta Pörssi Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy) Luottoyksikkö Kutojantie Espoo puh

23 Postiosoite: PL 9, KESKO Käyntiosoite: Satamakatu 3, Helsinki Puhelin: , Telefax Kansikuva: S. Maila Pohjoisranta Kanavarannasta käsin

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja voitonjako Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätös 2011 Sisällys Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3 Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 14 Tilintarkastuskertomus Motiva

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.27 1982 19885 19965 19891 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 19925 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot