Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty /HN-TP-UT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty 20.11.2009 /HN-TP-UT"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA Päivitetty /HN-TP-UT

2 Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Comenius Kouluopetus Erasmus Korkea-asteen koulutus Leonardo da Vinci Ammatillinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus Grundtvig Aikuiskoulutus n. 15 % n. 45 % n. 25 % n. 4 % Poikittaisohjelma (n. 6 %) KA1) elinikäistä oppimista koskeva poliittinen yhteistyö KA2) kieltenoppimisen edistäminen KA3) tieto- ja viestintätekniikan edistäminen KA4) tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Jean Monnet ohjelma (n. 2 %) a) Jean Monnet toimi b) European Institutions: toiminta-avustukset Euroopan yhdentymistä käsitteleville laitoksille c) European Associations: toiminta-avustukset muille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimiville eurooppalaisille laitoksille ja yhdistyksille

3 Poikittaisohjelman tavoitteet Poikittaisohjelmat pyrkivät edistämään eurooppalaista yhteistyötä aloilla, jotka kattavat vähintään kahden ohjelman kohderyhmät (esimerkiksi ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus). Tavoitteena on: tukea elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä ja yhteistyötä sekä tuottaa vertailukelpoisia tietoja, tilastoja ja analyysejä, jotka tukevat elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä. Tarkoituksena on seurata elinikäisen oppimisen tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ja kartoittaa alat, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4 Tavoitteet (jatkoa ) Tavoitteisiin kuuluvat myös: kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden tukeminen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen ohjelman tulosten esille tuominen ja soveltaminen mahdollisimman laajasti.

5 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1)

6 Toiminnot (1) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Toiminnossa tuetaan ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen asiantuntijoiden opintovierailuja (Study Visits) sekä selvityksiä ja vertailevia tutkimuksia. Opintovierailujen tavoitteena on lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa päätöksentekijöiden ja koulutuksen asiantuntijoiden kesken. Opintovierailulle voivat osallistua mm. rehtorit, viranomaiset ja sosiaalipartnerit. Ohjelma ei ole pääsääntöisesti suunnattu opettajille. Opintovierailuja hallinnoi Suomessa CIMO (vrt. muut avaintoiminnot). Lisätietoa ohjelmasta ja hakukierroksista:

7 Toiminnot (2) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Selvitykset ja vertailevat tutkimukset Tavoitteena on tukea Koulutus työohjelman tavoitteita, tuottaa tutkimustietoa koulutuksen eri alueilta sekä lisätä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä Euroopassa.

8 Tutkimukset ja selvitykset Hakukierroksen 2010 painotukset ovat Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) 1. huippuosaamisen, tasavertaisuuden ja tehokkuuden tukeminen korkeakoulutuksessa 2. aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen 3. perustaitojen hankkiminen esiopetuksessa ja peruskoulutuksessa 4. ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän välillä 5. luovien taitojen tukeminen oppimisprosessissa ja niiden merkitys innovaatioille 6. uudet tavat mitata osaamista; ammattitaitojen ennakointi ja koulutusjärjestelmien kyky vastata työelämän tarpeisiin sekä koulutuksen ja työelämän nivelvaiheiden laadukkuus.

9 Peruskriteerit (Selvitykset ja vertailevat tutkimukset) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 6 partneria kuudesta eri maasta (vähintään yhden maan oltava EU-jäsenmaa) Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hankkeita rahoitettiin hakukierroksella 2009 yhteensä 6 kpl (hakemuksia 45 kpl). (vuonna 2008 rahoitettiin 7 hanketta)

10 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Itävalta (KMU Forschung Austria), partnerit, DE, RO, PL, ES, IE, FI Projektissa analysoidaan ja vertaillaan olemassa olevia ammatillisia uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia (mm. rakennusala, turismi) aikuisille seitsemässä EU-maassa (ks. partnerit) Analysoidaan mm. sisältöjä, opetusmenetelmiä, pituutta, kustannuksia ym. ja vertaillaan koulutusta työelämän osaamis- ja koulutustarpeisiin (targetperformance analysis). Tuloksista voidaan vetäjää johtopäätöksiä kysynnän ja tarjonnan osalta miten koulutus tukee yksilöiden mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua ko. aloilla? Suosituksia levitetään ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja keskeisille viranomaistahoille Laaditaan samalla vertaileva tietokanta (inventories) koulutusmahdollisuuksista partnerimaissa. Pitkällä tähtäimellä pyritään edistämään elinikäisen oppimisen kulttuuria ja ammatillisen aikuiskoulutuksen vetovoimaa. Ks.

11 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Hollanti (VO-RAAD), partnerit CY, UK, IT, DE, PN, HU, NO, SI, Nl Tarkoituksena selvittää/tutkia oppilaitosten johtajuutta (school leadership) ja johtajuuden vaikutuksia koulutuksen tuloksellisuuteen Tutkimuskysymys: miten koulun/oppilaitoksen johtamistyylit, - asenteet ja käytännöt vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen (mm. PISA-tutkimusten eri osa-alueet)? Menetelmät: selvitetään ja analysoidaan erilaisia johtamiseen ja organisaatioiden kehittymiseen kytkeytyviä lähestymistapoja, jotka mm. edistävät opettajien työtyytyväisyyttä ja osaamisen kehittämistä; vaikuttavat oppimistuloksiin, koulutuksen laatuun ym. Kehitetään muuttujaviitekehys, minkä avulla voidaan arvioida johtajuuden epäsuoria ja suoria vaikutuksia mm. oppimistuloksiin ja osaamisen kehittämiseen. Ks.

12 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2)

13 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Tavoitteet Tavoitteena on tukea kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta jäsenvaltioissa ja vastata opetus- ja koulutustarpeisiin useammalla kuin yhdellä alaohjelman alueella. Rahoitetaan: - Monenvälisiä hankkeita - Verkostoja - Täydentäviä toimintoja

14 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenväliset hankkeet (multilateral projects) Hankkeissa voidaan kehittää ja levittää kieltenopiskelumateriaalia, parantaa kieltenopiskeluresurssien saatavuutta sekä lisätä tietämystä kieltenopiskelun eduista. Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 3 maata/3 partneria Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa/ max per hanke Vuonna 2009 hankkeita rahoitettiin 21, hakemuksia 63 (vuonna 2008 rahoitettiin 20 hanketta)

15 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenvälisten hankkeiden painopisteet Harvemmin käytettyjen kielten oppimiseen kannustaminen ja kielitaidon lisääminen Kieltenopiskelun tukeminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi Työssä tarvittavan kielitaidon vahvistaminen Kieltenopiskelijoiden motivoimiseen ja kielen oppimisvalmiuksien parantamiseen tarkoitettujen menetelmien kehittely ja edistäminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla

16 Esimerkki: Monenvälinen hanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Learning Arabic language for approaching Arab Countries to increase business and mutual understanding The project contributes to promoting dialogue and understanding between cultures, by improving Arabic language skills among European citizens and a better knowledge about Arab culture. The main aim of the project is to create a set of innovative tools to promote and facilitate the acquisition of basic competences in Arabic language, as well as a better knowledge of Arab culture. The main products of the project will be: a report on the multimedia courses and materials for Arabic language available, a website that will include the produced Arabic language multimedia course, MP3 files to be used with the IPOD or MP3 device, information about geography and culture of Arab countries, relevant information about the project and its partners and activities. Partners are from Spain, Italy, Portugal and Holland.

17 Verkostot Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Verkostot voivat tukea kieliin liittyvän politiikan toteuttamista ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä sekä tukea tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä ja innovatiivisista kieltenopetusmenetelmistä. Ne voivat myös levittää aiempien hankkeiden tuloksia uusille käyttäjäryhmille (viranomaiset, alan ammattilaiset, yritykset, kieltenopiskelijat jne.) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 5 partneria viidestä eri maasta. Enimmäistuki on euroa vuodessa. Vuonna 2009 verkostoja rahoitettiin 5, hakemuksia 7 (vuonna 2008 rahoitettiin 7 kpl)

18 Verkostojen painopisteet Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hyvien käytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja levittäminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun parantamiseksi Euroopassa kielten opiskelun avulla. Hyvien käytäntöjen kehittäminen kielten opettamiseen henkilöille, joilla on heikommat oppimistaidot ja vähän akateemisia taitoja Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja levittäminen liittyen erityistarpeita omaavien oppijoiden kielten oppimiseen.

19 Esimerkki: Verkostohanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) CLIL Cascade Network Content & Language Integrated Learning (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) The CLIL Cascade Network (CCN) is to address the development needs which have now surfaced regionally/nationally, and consolidate resources and expertise for the benefit of a pan-european network of stakeholders (primary, secondary, vocational, and higher education). It is to provide a network platform by which to transfer good practice from one environment to another, enable expert dialogue on a pan-european level, create the structures identified for informed development of teachers, schools, and educational administration at local, regional/national, and European levels, and launch a self-sufficiency post-funding business plan.

20 Täydentävät toiminnot (accompanying measures) Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hankkeissa tuetaan mm. viestintätoimintaa sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden levittäminen ja hyödyntäminen. Tiedon kerääminen projektien tuloksista - tietokantojen kehittäminen Kesto enintään 1 vuosi Enimmäistuki /vuosi Hakukierroksella 2009 hyväksyttiin 3 hanketta (hakemuksia 5) (vuonna 2008 rahoitettiin 2 hanketta)

21 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3)

22 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelman tavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Rahoitetaan: monenvälisiä yhteistyöhankkeita ja verkostohankkeita.

23 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Monenväliset yhteistyöhankkeet (multilateral projects) Monenvälisten yhteistyöhankkeiden tarkoituksena on innovatiivisten menetelmien, sisältöjen, palvelujen, pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: 1. Elinikäisessä oppimisessa hyödynnettävän tieto- ja viestintätekniikan innovatiivisten käyttötapojen määrittäminen ja toteuttaminen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien väestönosien parissa. 2. Tieto- ja viestintätekniikka innovoinnin ja luovuuden alkuunpanijana elinikäisessä oppimisessa.

24 Peruskriteerit (Monenväliset yhteistyöhankkeet) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa, (max per hanke) Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 19 hanketta, joista 3 suomalaisvetoista! Tiedekeskussäätiö: Science Center To Go Tamk: MALog - Mathematical and Applied Logic TAIK/Muova: Creative Cross Innovation Tutor for product development (Vuonna 2008: 17 kpl ja vuonna 2007: 21 kpl) Compendium - projects selected in 2008, 2009: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

25 Esimerkkejä monenvälisistä hankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Laboratoire virtuel pour éduquer à l'énergie durable Multilingual and cognitive e-learning Management System via PDA phone PArents and CHildren Working, ORganizing and Learning together A Framework to Support Teachers' CPD in the use of ICTs Flight Simulator for internet Safety New technologies for Voice-converting in barrier-free learning environments. mediaplayingcommunities Scenario Development for Lifelong Learning in 3D multi-user environments Inspiring Science Learning in Science Museums and Science Centres Community of integrated Blended Learning in Europe 3 D LAB support system for biology teaching/learning European Certificates Innovative Online Training Campus AUTOmatic tutor for lifelong language LEARNing Multilingual Virtual Simulated Patient Project European citizenship lifelong MoBile LEarning A Quality Standards Framework for ICT in Learning E-BRIDGE TO MOBILITY. ICT in Vocational Training E-VITA: European Life Experience Electronic Music & use of ICT for young at risk of exclusion Katso tarkemmin Compendiumista..

26 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Verkostot (networks) Verkostojen tavoitteena on tukea tiedonjakamista sekä lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ja vaikutuksista sekä edistää sen tehokasta käyttöä. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: Monialaisten kysymysten käsittely oppimisyhteisöjen välisten sidosten ja yhteyksien luomiseksi käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa luovalla tavalla. Tieto- ja viestintätekniikan, luovuuden ja innovointitaitojen välisten yhteyksien tiivistäminen.

27 Peruskriteerit (Verkostot) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 5 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 1 hanke. (Vuonna 2008: 5 kpl. Vuonna 2007: 2 kpl) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Compendium - projects selected in 2007, 2008: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

28 Esimerkkejä verkostohankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Network promoting e-learning for rural development Network of Educational Technologies : SOUNDS Improving Person Centred Technology in Europe Network for integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HE and CE Institutions Higher Education exploring ICT use for Lifelong Learning NETWORK FOR ICT-ENABLED NON-FORMAL SCIENCE LEARNING Network Of Veterinary ICt in Education Katso tarkemmin Compendiumista..

29 Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4)

30 Tavoitteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Tavoitteena edistää koulutuksen laatua tukemalla innovatiivisten lopputuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen levitystä, tiedonvaihtoa ja vaikuttavuutta LLP-ohjelmassa ja aikaisemmalla ohjelmakaudella.

31 Painopisteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Luoda tulosten käyttöönotolle eurooppalainen viitekehys Edistää ohjelmien, sektoreiden ja kohderyhmien välistä yhteistyötä sekä temaattista yhteistyötä Tukea tulosten käyttöönottoa olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen avulla.

32 Monenväliset yhteistyöhankkeet (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Rahoitetaan monenvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa esim. kehitetään hankkeiden ja tuotteiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä ja käytännönläheisiä työkaluja edistetään eri ohjelmien välistä yhteistyötä levityksen ja vaikuttavuuden osalta (esim. alakohtainen, temaattinen tai kohderyhmäkohtainen levitys) testataan ja kehitetään erilaisia tapoja linkittää hankkeiden tuloksia yhä vahvemmin EU:n koulutuspoliittisiin teemoihin edistetään hankkeiden ja tuotteiden levitystä erilaisten verkostojen avulla, järjestetään eurooppalaisia levitysseminaareja ja konferensseja, tuotetaan julkaisuja etusija annetaan hankkeille, jotka kattavat kaksi tai useamman LLP:n alaohjelman tai EU:n kulttuuri-, media-, kansalaisuus- tai nuoriso-ohjelman, sitouttavat päätöksentekijöitä sekä osoittavat konkreettista ja laajaa vaikuttavuutta.

33 Peruskriteerit (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata/kolmea partneria. Vähintään yhden maan/partnerin on oltava EU:n jäsenmaa euroa vuodessa, kokonaisbudjetti kuitenkin enintään euroa / hanke tuettiin 7 hanketta (hakemuksia 55 kpl) (2008 tuettuja hankkeita 12).

34 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Koordinaattorina Italia (Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme TUCEP), partnerit IT, DK, BG, IT, FR, AT Tavoitteena koota yhteen, analysoida ja levittää Sokrates, Leonardo ja Grundtvig-hankkeissa kehitettyä tuotoksia, jotka liittyvät erityisopiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan ja erilaisiin palvelumalleihin Projektissa analysoidaan tuotosten käyttöönoton mahdollisuuksia ja kootaan yhteen hankkeiden lopputuotteita. Kehitetään strategia/menetelmällinen lähestymistapa, minkä avulla päättäjät ja tutkijat voivat arvioida erilaisia hankkeiden lopputuotteita, kokemuksia, menetelmiä ym. (toimivuus, sovellettavuus ym.) Järjestetään workshop/työpaja, jossa tuloksia levitetään laajasti eri kohderyhmille. Pyritään kehittämään indikaattoreita, joiden avulla levitystä ja käyttöönottoa voidaan jatkossa arvioida ja tehostaa.

35 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Keeping on Track upgrading of skills of migrants, older workers and women working in the service, social and healthcare sectors in Europe Koordinaattori Islannin kansallinen LLP-toimisto, partnerit FI, AT, BG, CZ, HU, LV, NO, PL, SL, ES ja SE Identifioidaan hyviä hankkeita ja käytäntöjä maahanmuuttajien, vanhemman väestön ja naisten työllistymisestä sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualoilla LLP-ohjelmasta ja ESR-hankkeista Toimintoina kansalliset seminaarit ja eurooppalainen konferenssi, selvitys

36 Poikittaisohjelmien hakuajat ja lisätiedot Poikittaisohjelmien hakuaika päättyy * Lisätiedot ja hakuun liittyvät dokumentit löytyvät osoitteesta: (Toimeenpanovirasto) en.html (Komissio) * Kansallisesti hallinnoidun opintovierailuohjelman toinen hakuaika päättyy

37 Miten tästä eteenpäin? Komissio järjestää kaksi tiedotustilaisuutta: Helsingissä ja Brysselissä Hakukierroksesta lisätietoja EACEA:n (Toimeenpanoviraston) sivuilta: -> ajankohtaista (oikea palkki) Komissio ohjaa ja neuvoo teknisissä kymyksissä s-postitse KA1 - Policy cooperation and innovation: EACEA-LLP- KA2 Languages: KA3 ICT: KA4 - Dissemination and exploitation of results: EACEA-LLP-

38 Miten tästä eteenpäin? CIMOn ohjaa ja neuvoo hakijoita (hakuprosessi, hakulomakkeet, hankesuunnittelu - yleisellä tasolla) CIMOn yhteyshenkilöt: KA1: Ulla Tissari KA2: Hannele Nevalampi KA3: Tiina Pärnänen KA4: Ulla Tissari S-posti: Onnea hankkeen valmisteluun!

Elinikäisen oppimisen ohjelma:

Elinikäisen oppimisen ohjelma: Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMAT Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Kouluopetus Korkea-asteen koulutus Ammatillinen

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutusohjelmat/EU+muut EU:n LLP-ohjelmat Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Poikittaisohjelma Opintovierailut Jean

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet

LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet Ohjelma-asiantuntija Ulla Tissari 20.11.2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esitysten sisältö Erasmus-ohjelman (korkeakoulutus) hankemahdollisuudet

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne lokakuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Erasmus+ pähkinänkuoressa Erasmus+ kattaa kaikki koulutussektorit ja nuorisotyön

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2-työpaja Helsinki 25.11.2015 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 18.9.2014 Riikka Koivula Luova Eurooppa / Kulttuuri Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG Hanketyypit: Oppimiskumppanuudet Senioreiden vapaaehtoistyö Monenväliset

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Grundtvig -liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Päivi Pihlaja, CIMO Erasmus Mundus-infopäivä 21.11.2011 Nov- 11 Muita mahdollisuuksia (jos emme ole vielä valmiita Mundukseen)? CIMOssa

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, joka käynnistyi vuonna 1995. Ohjelma

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Ajankohtaista CIMOsta. Yyteri, 3.9.2015

Ajankohtaista CIMOsta. Yyteri, 3.9.2015 Ajankohtaista CIMOsta Yyteri, 3.9.2015 Erasmus+ Opetushenkilöstön liikkuvuus, KA1 Strategiset kumppanuushankkeet, KA2 Valmistelevat vierailut, kontaktiseminaarit Opiskelijoiden (korkeakoulut) työharjoittelu

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016 KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals Hakukierros 2016 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020 Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 2/2009 Suomi ja nykyiset ohjelmat Elinikäisen oppimisen ohjelma: 15 000 liikkuvuusjaksoa (v. 2012) Nuorisotoimintaohjelma:

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit 2013. Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO

Grundtvig-workshopit 2013. Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO Grundtvig-workshopit 2013 Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Erasmus for All ohjelma 2014-2020

Erasmus for All ohjelma 2014-2020 Erasmus for All ohjelma 2014-2020 Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Ennakkotietoa tilanne toukokuu 2013 CIMO Huom. Ohjelmapäätöstä ei ole vielä tehty! 2/2009 Esityksen sisältö Erasmus for All pähkinänkuoressa

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009 www.cimo.fi/grundtvig Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja lisätä liikkuvuuksien määrää kehittää

Lisätiedot

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto 1 Miten hankin PIC-koodin? Kissalan ammattiopisto 1.Tarkista onko organisaatiollasi jo olemassa PIC-koodi http:/ec.europa.eu/education/participants/portal/

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä, 3.4.2014 Outi Jäppinen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, CIMO Erasmus+ -ohjelman

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Menu EU:n Erasmus+ - ja Kansalaisten Eurooppa ohjelmat sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma

Lisätiedot

IDEASTA HANKKEEKSI. Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä. Seinäjoki / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät

IDEASTA HANKKEEKSI. Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä. Seinäjoki / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät IDEASTA HANKKEEKSI Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä Seinäjoki 1.1.2016 / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät 11/2015 Kumppanuushanke-esimerkki KA219 / Schools only Maths is

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta Yrittäjyysteema Leonardo-ohjelmassa (ja vähän muuallakin) Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kansainvälisesti: Leonardo da Vinci -ohjelman temaattinen seminaari, Jyväskylä 8.2.2013 Tiina Pärnänen, Kansainvälisen

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014 Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2014 Strategiset kumppanuushankkeet: yhteenvetoa ensimmäisestä hakukierroksesta Hakukierros päättyi 30.4.2014 Hakijoina kaikki koulutusasteet sekä

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Puiteohjelma - rakenne Puiteohjelma koostuu neljästä alaohjelmasta:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke Esityksen sisältö Hankkeen tarkoitus Kesto ja budjetti Kumppaniorganisaatiot Hankkeen idea Hyvät käytännöt Tulokset TRAP Kainuussa Yhteys ja lisätiedot Hankkeen tarkoitus Hankehakemuksesta: TRAP deals

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Päivän teemat Hankesuunnittelun lähtökohdat Hankkeistaminen Partneriryhmä Osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Helmikuu 2013 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Helmikuu 2013 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Helmikuu 2013 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Kansainvälistyvä kansanopisto Helsinki 27.11.2007 Eija Wilen, CIMO Ajankohtaista aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä LLP- ohjelma: uusia toimintoja Grundtvig

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven regions Västerbotten, Sweden Häme, Finland Lorraine, France North Hungary, Hungary Asturias,

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Arvioinnin rooli hankkeessa

Arvioinnin rooli hankkeessa Innovatiivisuus ei auta, jos hanketyön tuloksia ei oteta käyttöön Leonardo da Vinci Hankkeen laadunhallinta & arviointi Kv-toiminta on keino koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen Miten varmistetaan hankkeen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

Projektin idea ja sen rajaus

Projektin idea ja sen rajaus Projektin idea ja sen rajaus TOI-työpaja 26.9.2012 Hakukierros 2013 - hakuajat 31.1. Innovaation siirto 31.1. Innovaation kehittäminen, temaattiset verkostot ja täydentävät toiminnot 1.2. Liikkuvuushankkeet

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Erasmus+ minus intensiivikurssit Uuden ohjelmakauden tarjoamia mahdollisuuksia

Erasmus+ minus intensiivikurssit Uuden ohjelmakauden tarjoamia mahdollisuuksia Erasmus+ minus intensiivikurssit Uuden ohjelmakauden tarjoamia mahdollisuuksia Outi Jäppinen CIMO Ennakkotietoa lokakuu 2013 2/2009 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot