Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty /HN-TP-UT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty 20.11.2009 /HN-TP-UT"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA Päivitetty /HN-TP-UT

2 Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Comenius Kouluopetus Erasmus Korkea-asteen koulutus Leonardo da Vinci Ammatillinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus Grundtvig Aikuiskoulutus n. 15 % n. 45 % n. 25 % n. 4 % Poikittaisohjelma (n. 6 %) KA1) elinikäistä oppimista koskeva poliittinen yhteistyö KA2) kieltenoppimisen edistäminen KA3) tieto- ja viestintätekniikan edistäminen KA4) tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Jean Monnet ohjelma (n. 2 %) a) Jean Monnet toimi b) European Institutions: toiminta-avustukset Euroopan yhdentymistä käsitteleville laitoksille c) European Associations: toiminta-avustukset muille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimiville eurooppalaisille laitoksille ja yhdistyksille

3 Poikittaisohjelman tavoitteet Poikittaisohjelmat pyrkivät edistämään eurooppalaista yhteistyötä aloilla, jotka kattavat vähintään kahden ohjelman kohderyhmät (esimerkiksi ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus). Tavoitteena on: tukea elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä ja yhteistyötä sekä tuottaa vertailukelpoisia tietoja, tilastoja ja analyysejä, jotka tukevat elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä. Tarkoituksena on seurata elinikäisen oppimisen tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ja kartoittaa alat, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4 Tavoitteet (jatkoa ) Tavoitteisiin kuuluvat myös: kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden tukeminen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen ohjelman tulosten esille tuominen ja soveltaminen mahdollisimman laajasti.

5 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1)

6 Toiminnot (1) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Toiminnossa tuetaan ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen asiantuntijoiden opintovierailuja (Study Visits) sekä selvityksiä ja vertailevia tutkimuksia. Opintovierailujen tavoitteena on lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa päätöksentekijöiden ja koulutuksen asiantuntijoiden kesken. Opintovierailulle voivat osallistua mm. rehtorit, viranomaiset ja sosiaalipartnerit. Ohjelma ei ole pääsääntöisesti suunnattu opettajille. Opintovierailuja hallinnoi Suomessa CIMO (vrt. muut avaintoiminnot). Lisätietoa ohjelmasta ja hakukierroksista:

7 Toiminnot (2) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Selvitykset ja vertailevat tutkimukset Tavoitteena on tukea Koulutus työohjelman tavoitteita, tuottaa tutkimustietoa koulutuksen eri alueilta sekä lisätä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä Euroopassa.

8 Tutkimukset ja selvitykset Hakukierroksen 2010 painotukset ovat Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) 1. huippuosaamisen, tasavertaisuuden ja tehokkuuden tukeminen korkeakoulutuksessa 2. aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen 3. perustaitojen hankkiminen esiopetuksessa ja peruskoulutuksessa 4. ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän välillä 5. luovien taitojen tukeminen oppimisprosessissa ja niiden merkitys innovaatioille 6. uudet tavat mitata osaamista; ammattitaitojen ennakointi ja koulutusjärjestelmien kyky vastata työelämän tarpeisiin sekä koulutuksen ja työelämän nivelvaiheiden laadukkuus.

9 Peruskriteerit (Selvitykset ja vertailevat tutkimukset) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 6 partneria kuudesta eri maasta (vähintään yhden maan oltava EU-jäsenmaa) Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hankkeita rahoitettiin hakukierroksella 2009 yhteensä 6 kpl (hakemuksia 45 kpl). (vuonna 2008 rahoitettiin 7 hanketta)

10 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Itävalta (KMU Forschung Austria), partnerit, DE, RO, PL, ES, IE, FI Projektissa analysoidaan ja vertaillaan olemassa olevia ammatillisia uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia (mm. rakennusala, turismi) aikuisille seitsemässä EU-maassa (ks. partnerit) Analysoidaan mm. sisältöjä, opetusmenetelmiä, pituutta, kustannuksia ym. ja vertaillaan koulutusta työelämän osaamis- ja koulutustarpeisiin (targetperformance analysis). Tuloksista voidaan vetäjää johtopäätöksiä kysynnän ja tarjonnan osalta miten koulutus tukee yksilöiden mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua ko. aloilla? Suosituksia levitetään ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja keskeisille viranomaistahoille Laaditaan samalla vertaileva tietokanta (inventories) koulutusmahdollisuuksista partnerimaissa. Pitkällä tähtäimellä pyritään edistämään elinikäisen oppimisen kulttuuria ja ammatillisen aikuiskoulutuksen vetovoimaa. Ks.

11 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Hollanti (VO-RAAD), partnerit CY, UK, IT, DE, PN, HU, NO, SI, Nl Tarkoituksena selvittää/tutkia oppilaitosten johtajuutta (school leadership) ja johtajuuden vaikutuksia koulutuksen tuloksellisuuteen Tutkimuskysymys: miten koulun/oppilaitoksen johtamistyylit, - asenteet ja käytännöt vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen (mm. PISA-tutkimusten eri osa-alueet)? Menetelmät: selvitetään ja analysoidaan erilaisia johtamiseen ja organisaatioiden kehittymiseen kytkeytyviä lähestymistapoja, jotka mm. edistävät opettajien työtyytyväisyyttä ja osaamisen kehittämistä; vaikuttavat oppimistuloksiin, koulutuksen laatuun ym. Kehitetään muuttujaviitekehys, minkä avulla voidaan arvioida johtajuuden epäsuoria ja suoria vaikutuksia mm. oppimistuloksiin ja osaamisen kehittämiseen. Ks.

12 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2)

13 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Tavoitteet Tavoitteena on tukea kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta jäsenvaltioissa ja vastata opetus- ja koulutustarpeisiin useammalla kuin yhdellä alaohjelman alueella. Rahoitetaan: - Monenvälisiä hankkeita - Verkostoja - Täydentäviä toimintoja

14 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenväliset hankkeet (multilateral projects) Hankkeissa voidaan kehittää ja levittää kieltenopiskelumateriaalia, parantaa kieltenopiskeluresurssien saatavuutta sekä lisätä tietämystä kieltenopiskelun eduista. Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 3 maata/3 partneria Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa/ max per hanke Vuonna 2009 hankkeita rahoitettiin 21, hakemuksia 63 (vuonna 2008 rahoitettiin 20 hanketta)

15 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenvälisten hankkeiden painopisteet Harvemmin käytettyjen kielten oppimiseen kannustaminen ja kielitaidon lisääminen Kieltenopiskelun tukeminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi Työssä tarvittavan kielitaidon vahvistaminen Kieltenopiskelijoiden motivoimiseen ja kielen oppimisvalmiuksien parantamiseen tarkoitettujen menetelmien kehittely ja edistäminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla

16 Esimerkki: Monenvälinen hanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Learning Arabic language for approaching Arab Countries to increase business and mutual understanding The project contributes to promoting dialogue and understanding between cultures, by improving Arabic language skills among European citizens and a better knowledge about Arab culture. The main aim of the project is to create a set of innovative tools to promote and facilitate the acquisition of basic competences in Arabic language, as well as a better knowledge of Arab culture. The main products of the project will be: a report on the multimedia courses and materials for Arabic language available, a website that will include the produced Arabic language multimedia course, MP3 files to be used with the IPOD or MP3 device, information about geography and culture of Arab countries, relevant information about the project and its partners and activities. Partners are from Spain, Italy, Portugal and Holland.

17 Verkostot Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Verkostot voivat tukea kieliin liittyvän politiikan toteuttamista ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä sekä tukea tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä ja innovatiivisista kieltenopetusmenetelmistä. Ne voivat myös levittää aiempien hankkeiden tuloksia uusille käyttäjäryhmille (viranomaiset, alan ammattilaiset, yritykset, kieltenopiskelijat jne.) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 5 partneria viidestä eri maasta. Enimmäistuki on euroa vuodessa. Vuonna 2009 verkostoja rahoitettiin 5, hakemuksia 7 (vuonna 2008 rahoitettiin 7 kpl)

18 Verkostojen painopisteet Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hyvien käytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja levittäminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun parantamiseksi Euroopassa kielten opiskelun avulla. Hyvien käytäntöjen kehittäminen kielten opettamiseen henkilöille, joilla on heikommat oppimistaidot ja vähän akateemisia taitoja Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja levittäminen liittyen erityistarpeita omaavien oppijoiden kielten oppimiseen.

19 Esimerkki: Verkostohanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) CLIL Cascade Network Content & Language Integrated Learning (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) The CLIL Cascade Network (CCN) is to address the development needs which have now surfaced regionally/nationally, and consolidate resources and expertise for the benefit of a pan-european network of stakeholders (primary, secondary, vocational, and higher education). It is to provide a network platform by which to transfer good practice from one environment to another, enable expert dialogue on a pan-european level, create the structures identified for informed development of teachers, schools, and educational administration at local, regional/national, and European levels, and launch a self-sufficiency post-funding business plan.

20 Täydentävät toiminnot (accompanying measures) Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hankkeissa tuetaan mm. viestintätoimintaa sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden levittäminen ja hyödyntäminen. Tiedon kerääminen projektien tuloksista - tietokantojen kehittäminen Kesto enintään 1 vuosi Enimmäistuki /vuosi Hakukierroksella 2009 hyväksyttiin 3 hanketta (hakemuksia 5) (vuonna 2008 rahoitettiin 2 hanketta)

21 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3)

22 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelman tavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Rahoitetaan: monenvälisiä yhteistyöhankkeita ja verkostohankkeita.

23 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Monenväliset yhteistyöhankkeet (multilateral projects) Monenvälisten yhteistyöhankkeiden tarkoituksena on innovatiivisten menetelmien, sisältöjen, palvelujen, pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: 1. Elinikäisessä oppimisessa hyödynnettävän tieto- ja viestintätekniikan innovatiivisten käyttötapojen määrittäminen ja toteuttaminen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien väestönosien parissa. 2. Tieto- ja viestintätekniikka innovoinnin ja luovuuden alkuunpanijana elinikäisessä oppimisessa.

24 Peruskriteerit (Monenväliset yhteistyöhankkeet) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa, (max per hanke) Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 19 hanketta, joista 3 suomalaisvetoista! Tiedekeskussäätiö: Science Center To Go Tamk: MALog - Mathematical and Applied Logic TAIK/Muova: Creative Cross Innovation Tutor for product development (Vuonna 2008: 17 kpl ja vuonna 2007: 21 kpl) Compendium - projects selected in 2008, 2009: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

25 Esimerkkejä monenvälisistä hankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Laboratoire virtuel pour éduquer à l'énergie durable Multilingual and cognitive e-learning Management System via PDA phone PArents and CHildren Working, ORganizing and Learning together A Framework to Support Teachers' CPD in the use of ICTs Flight Simulator for internet Safety New technologies for Voice-converting in barrier-free learning environments. mediaplayingcommunities Scenario Development for Lifelong Learning in 3D multi-user environments Inspiring Science Learning in Science Museums and Science Centres Community of integrated Blended Learning in Europe 3 D LAB support system for biology teaching/learning European Certificates Innovative Online Training Campus AUTOmatic tutor for lifelong language LEARNing Multilingual Virtual Simulated Patient Project European citizenship lifelong MoBile LEarning A Quality Standards Framework for ICT in Learning E-BRIDGE TO MOBILITY. ICT in Vocational Training E-VITA: European Life Experience Electronic Music & use of ICT for young at risk of exclusion Katso tarkemmin Compendiumista..

26 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Verkostot (networks) Verkostojen tavoitteena on tukea tiedonjakamista sekä lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ja vaikutuksista sekä edistää sen tehokasta käyttöä. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: Monialaisten kysymysten käsittely oppimisyhteisöjen välisten sidosten ja yhteyksien luomiseksi käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa luovalla tavalla. Tieto- ja viestintätekniikan, luovuuden ja innovointitaitojen välisten yhteyksien tiivistäminen.

27 Peruskriteerit (Verkostot) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 5 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 1 hanke. (Vuonna 2008: 5 kpl. Vuonna 2007: 2 kpl) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Compendium - projects selected in 2007, 2008: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

28 Esimerkkejä verkostohankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Network promoting e-learning for rural development Network of Educational Technologies : SOUNDS Improving Person Centred Technology in Europe Network for integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HE and CE Institutions Higher Education exploring ICT use for Lifelong Learning NETWORK FOR ICT-ENABLED NON-FORMAL SCIENCE LEARNING Network Of Veterinary ICt in Education Katso tarkemmin Compendiumista..

29 Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4)

30 Tavoitteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Tavoitteena edistää koulutuksen laatua tukemalla innovatiivisten lopputuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen levitystä, tiedonvaihtoa ja vaikuttavuutta LLP-ohjelmassa ja aikaisemmalla ohjelmakaudella.

31 Painopisteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Luoda tulosten käyttöönotolle eurooppalainen viitekehys Edistää ohjelmien, sektoreiden ja kohderyhmien välistä yhteistyötä sekä temaattista yhteistyötä Tukea tulosten käyttöönottoa olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen avulla.

32 Monenväliset yhteistyöhankkeet (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Rahoitetaan monenvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa esim. kehitetään hankkeiden ja tuotteiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä ja käytännönläheisiä työkaluja edistetään eri ohjelmien välistä yhteistyötä levityksen ja vaikuttavuuden osalta (esim. alakohtainen, temaattinen tai kohderyhmäkohtainen levitys) testataan ja kehitetään erilaisia tapoja linkittää hankkeiden tuloksia yhä vahvemmin EU:n koulutuspoliittisiin teemoihin edistetään hankkeiden ja tuotteiden levitystä erilaisten verkostojen avulla, järjestetään eurooppalaisia levitysseminaareja ja konferensseja, tuotetaan julkaisuja etusija annetaan hankkeille, jotka kattavat kaksi tai useamman LLP:n alaohjelman tai EU:n kulttuuri-, media-, kansalaisuus- tai nuoriso-ohjelman, sitouttavat päätöksentekijöitä sekä osoittavat konkreettista ja laajaa vaikuttavuutta.

33 Peruskriteerit (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata/kolmea partneria. Vähintään yhden maan/partnerin on oltava EU:n jäsenmaa euroa vuodessa, kokonaisbudjetti kuitenkin enintään euroa / hanke tuettiin 7 hanketta (hakemuksia 55 kpl) (2008 tuettuja hankkeita 12).

34 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Koordinaattorina Italia (Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme TUCEP), partnerit IT, DK, BG, IT, FR, AT Tavoitteena koota yhteen, analysoida ja levittää Sokrates, Leonardo ja Grundtvig-hankkeissa kehitettyä tuotoksia, jotka liittyvät erityisopiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan ja erilaisiin palvelumalleihin Projektissa analysoidaan tuotosten käyttöönoton mahdollisuuksia ja kootaan yhteen hankkeiden lopputuotteita. Kehitetään strategia/menetelmällinen lähestymistapa, minkä avulla päättäjät ja tutkijat voivat arvioida erilaisia hankkeiden lopputuotteita, kokemuksia, menetelmiä ym. (toimivuus, sovellettavuus ym.) Järjestetään workshop/työpaja, jossa tuloksia levitetään laajasti eri kohderyhmille. Pyritään kehittämään indikaattoreita, joiden avulla levitystä ja käyttöönottoa voidaan jatkossa arvioida ja tehostaa.

35 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Keeping on Track upgrading of skills of migrants, older workers and women working in the service, social and healthcare sectors in Europe Koordinaattori Islannin kansallinen LLP-toimisto, partnerit FI, AT, BG, CZ, HU, LV, NO, PL, SL, ES ja SE Identifioidaan hyviä hankkeita ja käytäntöjä maahanmuuttajien, vanhemman väestön ja naisten työllistymisestä sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualoilla LLP-ohjelmasta ja ESR-hankkeista Toimintoina kansalliset seminaarit ja eurooppalainen konferenssi, selvitys

36 Poikittaisohjelmien hakuajat ja lisätiedot Poikittaisohjelmien hakuaika päättyy * Lisätiedot ja hakuun liittyvät dokumentit löytyvät osoitteesta: (Toimeenpanovirasto) en.html (Komissio) * Kansallisesti hallinnoidun opintovierailuohjelman toinen hakuaika päättyy

37 Miten tästä eteenpäin? Komissio järjestää kaksi tiedotustilaisuutta: Helsingissä ja Brysselissä Hakukierroksesta lisätietoja EACEA:n (Toimeenpanoviraston) sivuilta: -> ajankohtaista (oikea palkki) Komissio ohjaa ja neuvoo teknisissä kymyksissä s-postitse KA1 - Policy cooperation and innovation: EACEA-LLP- KA2 Languages: KA3 ICT: KA4 - Dissemination and exploitation of results: EACEA-LLP-

38 Miten tästä eteenpäin? CIMOn ohjaa ja neuvoo hakijoita (hakuprosessi, hakulomakkeet, hankesuunnittelu - yleisellä tasolla) CIMOn yhteyshenkilöt: KA1: Ulla Tissari KA2: Hannele Nevalampi KA3: Tiina Pärnänen KA4: Ulla Tissari S-posti: Onnea hankkeen valmisteluun!

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Paikkakunta pvm Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

QALLLsuositukset. QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta:

QALLLsuositukset. QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta: QALLLsuositukset QALLL-suositukset täydentävät QALLL-verkoston kahta muuta päätuotetta: QALLLitative Report (laadullinen hankeanalyysi) ja QALLL Project Compendium (hankeluettelo) QALLLsuositukset Julkaisija:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2005 KOM(2005) 206 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE nuorisoa koskevista EU:n politiikoista Euroopan nuorten huomioon ottaminen eurooppalaisen nuorisosopimuksen

Lisätiedot

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen Ohjelma 10.11.2010 10:00 11:30 Euroopan alueellinen yhteistyö: Interreg IV B Itämeri Interreg IV C Riitta Alajärvi-Kauppi 11:30 12:30 Lounas 12:30 14:00 Kansainväliset erillisohjelmat Riitta Alajärvi-Kauppi

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta Yrittäjyysteema Leonardo-ohjelmassa (ja vähän muuallakin) Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kansainvälisesti: Leonardo da Vinci -ohjelman temaattinen seminaari, Jyväskylä 8.2.2013 Tiina Pärnänen, Kansainvälisen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Leonardo da Vinci -ohjelman ensimmäisen vaiheen (1995 1999) arviointi ja toisen vaiheen (2000 2006) väliarviointi

Leonardo da Vinci -ohjelman ensimmäisen vaiheen (1995 1999) arviointi ja toisen vaiheen (2000 2006) väliarviointi Opetusministeriö Undervisningsministeriet Leonardo da Vinci -ohjelman ensimmäisen vaiheen (1995 1999) arviointi ja toisen vaiheen (2000 2006) väliarviointi Opetusministeriön julkaisuja 2003:43 Seija Mahlamäki-Kultanen

Lisätiedot

TYYNE Työelämä oppimisympäristönä. Loppuraportti

TYYNE Työelämä oppimisympäristönä. Loppuraportti TYYNE Työelämä oppimisympäristönä Loppuraportti Projektikoodi S12152 Diaarinumero LAPELY/526/05.02.07/2012 Selvitys on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KA1 yleissivistävälle koulutukselle. Eurooppasali 3.2.2015

KA1 yleissivistävälle koulutukselle. Eurooppasali 3.2.2015 KA1 yleissivistävälle koulutukselle Eurooppasali 3.2.2015 KA1 Opetushenkilöstön liikkuvuus Henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittäminen Lukio hakee Erasmus + KA1 -ohjelmasta tukea seitsemälle opettajalle,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Sisältö Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Kuvaus seminaarista Comenius-projektit 7 kansainvälisyys kuvataideopetuksessa Martina

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa 1 Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa Katja Helander, 10/2011 Tässä selvityksessä on tarkasteltu, minkälaista toimintaa sosiaali-

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset INKLUSIIVISEN KOULUTUKSEN LAADUN EDISTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET Käytännön suositukset Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Kansainvälisyys asenteina Kotikansainvälisyys. *lähiympäristö, virtuaalinen ympäristö. Kansallinen kansainvälisyys Kansainvälinen liikkuvuus

Kansainvälisyys asenteina Kotikansainvälisyys. *lähiympäristö, virtuaalinen ympäristö. Kansallinen kansainvälisyys Kansainvälinen liikkuvuus OPH:n koordinaatiohankkeiden vinkkejä rahoitukseen Kansainvälisyys asenteina Kotikansainvälisyys *lähiympäristö, virtuaalinen ympäristö Kansallinen kansainvälisyys Kansainvälinen liikkuvuus Liikkuvuuden

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,

Lisätiedot