Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty /HN-TP-UT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA. Päivitetty 20.11.2009 /HN-TP-UT"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMA Päivitetty /HN-TP-UT

2 Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Comenius Kouluopetus Erasmus Korkea-asteen koulutus Leonardo da Vinci Ammatillinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus Grundtvig Aikuiskoulutus n. 15 % n. 45 % n. 25 % n. 4 % Poikittaisohjelma (n. 6 %) KA1) elinikäistä oppimista koskeva poliittinen yhteistyö KA2) kieltenoppimisen edistäminen KA3) tieto- ja viestintätekniikan edistäminen KA4) tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Jean Monnet ohjelma (n. 2 %) a) Jean Monnet toimi b) European Institutions: toiminta-avustukset Euroopan yhdentymistä käsitteleville laitoksille c) European Associations: toiminta-avustukset muille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimiville eurooppalaisille laitoksille ja yhdistyksille

3 Poikittaisohjelman tavoitteet Poikittaisohjelmat pyrkivät edistämään eurooppalaista yhteistyötä aloilla, jotka kattavat vähintään kahden ohjelman kohderyhmät (esimerkiksi ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus). Tavoitteena on: tukea elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä ja yhteistyötä sekä tuottaa vertailukelpoisia tietoja, tilastoja ja analyysejä, jotka tukevat elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä. Tarkoituksena on seurata elinikäisen oppimisen tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ja kartoittaa alat, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4 Tavoitteet (jatkoa ) Tavoitteisiin kuuluvat myös: kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden tukeminen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen ohjelman tulosten esille tuominen ja soveltaminen mahdollisimman laajasti.

5 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1)

6 Toiminnot (1) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Toiminnossa tuetaan ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen asiantuntijoiden opintovierailuja (Study Visits) sekä selvityksiä ja vertailevia tutkimuksia. Opintovierailujen tavoitteena on lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa päätöksentekijöiden ja koulutuksen asiantuntijoiden kesken. Opintovierailulle voivat osallistua mm. rehtorit, viranomaiset ja sosiaalipartnerit. Ohjelma ei ole pääsääntöisesti suunnattu opettajille. Opintovierailuja hallinnoi Suomessa CIMO (vrt. muut avaintoiminnot). Lisätietoa ohjelmasta ja hakukierroksista:

7 Toiminnot (2) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Selvitykset ja vertailevat tutkimukset Tavoitteena on tukea Koulutus työohjelman tavoitteita, tuottaa tutkimustietoa koulutuksen eri alueilta sekä lisätä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä Euroopassa.

8 Tutkimukset ja selvitykset Hakukierroksen 2010 painotukset ovat Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) 1. huippuosaamisen, tasavertaisuuden ja tehokkuuden tukeminen korkeakoulutuksessa 2. aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen 3. perustaitojen hankkiminen esiopetuksessa ja peruskoulutuksessa 4. ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän välillä 5. luovien taitojen tukeminen oppimisprosessissa ja niiden merkitys innovaatioille 6. uudet tavat mitata osaamista; ammattitaitojen ennakointi ja koulutusjärjestelmien kyky vastata työelämän tarpeisiin sekä koulutuksen ja työelämän nivelvaiheiden laadukkuus.

9 Peruskriteerit (Selvitykset ja vertailevat tutkimukset) Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 6 partneria kuudesta eri maasta (vähintään yhden maan oltava EU-jäsenmaa) Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hankkeita rahoitettiin hakukierroksella 2009 yhteensä 6 kpl (hakemuksia 45 kpl). (vuonna 2008 rahoitettiin 7 hanketta)

10 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Itävalta (KMU Forschung Austria), partnerit, DE, RO, PL, ES, IE, FI Projektissa analysoidaan ja vertaillaan olemassa olevia ammatillisia uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia (mm. rakennusala, turismi) aikuisille seitsemässä EU-maassa (ks. partnerit) Analysoidaan mm. sisältöjä, opetusmenetelmiä, pituutta, kustannuksia ym. ja vertaillaan koulutusta työelämän osaamis- ja koulutustarpeisiin (targetperformance analysis). Tuloksista voidaan vetäjää johtopäätöksiä kysynnän ja tarjonnan osalta miten koulutus tukee yksilöiden mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua ko. aloilla? Suosituksia levitetään ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja keskeisille viranomaistahoille Laaditaan samalla vertaileva tietokanta (inventories) koulutusmahdollisuuksista partnerimaissa. Pitkällä tähtäimellä pyritään edistämään elinikäisen oppimisen kulttuuria ja ammatillisen aikuiskoulutuksen vetovoimaa. Ks.

11 Esimerkki, tutkimushanke v.2007 Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1) Koordinaattorina Hollanti (VO-RAAD), partnerit CY, UK, IT, DE, PN, HU, NO, SI, Nl Tarkoituksena selvittää/tutkia oppilaitosten johtajuutta (school leadership) ja johtajuuden vaikutuksia koulutuksen tuloksellisuuteen Tutkimuskysymys: miten koulun/oppilaitoksen johtamistyylit, - asenteet ja käytännöt vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen (mm. PISA-tutkimusten eri osa-alueet)? Menetelmät: selvitetään ja analysoidaan erilaisia johtamiseen ja organisaatioiden kehittymiseen kytkeytyviä lähestymistapoja, jotka mm. edistävät opettajien työtyytyväisyyttä ja osaamisen kehittämistä; vaikuttavat oppimistuloksiin, koulutuksen laatuun ym. Kehitetään muuttujaviitekehys, minkä avulla voidaan arvioida johtajuuden epäsuoria ja suoria vaikutuksia mm. oppimistuloksiin ja osaamisen kehittämiseen. Ks.

12 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2)

13 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Tavoitteet Tavoitteena on tukea kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta jäsenvaltioissa ja vastata opetus- ja koulutustarpeisiin useammalla kuin yhdellä alaohjelman alueella. Rahoitetaan: - Monenvälisiä hankkeita - Verkostoja - Täydentäviä toimintoja

14 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenväliset hankkeet (multilateral projects) Hankkeissa voidaan kehittää ja levittää kieltenopiskelumateriaalia, parantaa kieltenopiskeluresurssien saatavuutta sekä lisätä tietämystä kieltenopiskelun eduista. Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 3 maata/3 partneria Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa/ max per hanke Vuonna 2009 hankkeita rahoitettiin 21, hakemuksia 63 (vuonna 2008 rahoitettiin 20 hanketta)

15 Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Monenvälisten hankkeiden painopisteet Harvemmin käytettyjen kielten oppimiseen kannustaminen ja kielitaidon lisääminen Kieltenopiskelun tukeminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi Työssä tarvittavan kielitaidon vahvistaminen Kieltenopiskelijoiden motivoimiseen ja kielen oppimisvalmiuksien parantamiseen tarkoitettujen menetelmien kehittely ja edistäminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla

16 Esimerkki: Monenvälinen hanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Learning Arabic language for approaching Arab Countries to increase business and mutual understanding The project contributes to promoting dialogue and understanding between cultures, by improving Arabic language skills among European citizens and a better knowledge about Arab culture. The main aim of the project is to create a set of innovative tools to promote and facilitate the acquisition of basic competences in Arabic language, as well as a better knowledge of Arab culture. The main products of the project will be: a report on the multimedia courses and materials for Arabic language available, a website that will include the produced Arabic language multimedia course, MP3 files to be used with the IPOD or MP3 device, information about geography and culture of Arab countries, relevant information about the project and its partners and activities. Partners are from Spain, Italy, Portugal and Holland.

17 Verkostot Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Verkostot voivat tukea kieliin liittyvän politiikan toteuttamista ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä sekä tukea tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä ja innovatiivisista kieltenopetusmenetelmistä. Ne voivat myös levittää aiempien hankkeiden tuloksia uusille käyttäjäryhmille (viranomaiset, alan ammattilaiset, yritykset, kieltenopiskelijat jne.) Kesto enintään 3 vuotta Vähintään 5 partneria viidestä eri maasta. Enimmäistuki on euroa vuodessa. Vuonna 2009 verkostoja rahoitettiin 5, hakemuksia 7 (vuonna 2008 rahoitettiin 7 kpl)

18 Verkostojen painopisteet Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hyvien käytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja levittäminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun parantamiseksi Euroopassa kielten opiskelun avulla. Hyvien käytäntöjen kehittäminen kielten opettamiseen henkilöille, joilla on heikommat oppimistaidot ja vähän akateemisia taitoja Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja levittäminen liittyen erityistarpeita omaavien oppijoiden kielten oppimiseen.

19 Esimerkki: Verkostohanke Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) CLIL Cascade Network Content & Language Integrated Learning (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) The CLIL Cascade Network (CCN) is to address the development needs which have now surfaced regionally/nationally, and consolidate resources and expertise for the benefit of a pan-european network of stakeholders (primary, secondary, vocational, and higher education). It is to provide a network platform by which to transfer good practice from one environment to another, enable expert dialogue on a pan-european level, create the structures identified for informed development of teachers, schools, and educational administration at local, regional/national, and European levels, and launch a self-sufficiency post-funding business plan.

20 Täydentävät toiminnot (accompanying measures) Kieltenoppimisen poikittaisohjelma (KA2) Hankkeissa tuetaan mm. viestintätoimintaa sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden levittäminen ja hyödyntäminen. Tiedon kerääminen projektien tuloksista - tietokantojen kehittäminen Kesto enintään 1 vuosi Enimmäistuki /vuosi Hakukierroksella 2009 hyväksyttiin 3 hanketta (hakemuksia 5) (vuonna 2008 rahoitettiin 2 hanketta)

21 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3)

22 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelman tavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Rahoitetaan: monenvälisiä yhteistyöhankkeita ja verkostohankkeita.

23 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Monenväliset yhteistyöhankkeet (multilateral projects) Monenvälisten yhteistyöhankkeiden tarkoituksena on innovatiivisten menetelmien, sisältöjen, palvelujen, pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: 1. Elinikäisessä oppimisessa hyödynnettävän tieto- ja viestintätekniikan innovatiivisten käyttötapojen määrittäminen ja toteuttaminen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien väestönosien parissa. 2. Tieto- ja viestintätekniikka innovoinnin ja luovuuden alkuunpanijana elinikäisessä oppimisessa.

24 Peruskriteerit (Monenväliset yhteistyöhankkeet) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa, (max per hanke) Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 19 hanketta, joista 3 suomalaisvetoista! Tiedekeskussäätiö: Science Center To Go Tamk: MALog - Mathematical and Applied Logic TAIK/Muova: Creative Cross Innovation Tutor for product development (Vuonna 2008: 17 kpl ja vuonna 2007: 21 kpl) Compendium - projects selected in 2008, 2009: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

25 Esimerkkejä monenvälisistä hankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Laboratoire virtuel pour éduquer à l'énergie durable Multilingual and cognitive e-learning Management System via PDA phone PArents and CHildren Working, ORganizing and Learning together A Framework to Support Teachers' CPD in the use of ICTs Flight Simulator for internet Safety New technologies for Voice-converting in barrier-free learning environments. mediaplayingcommunities Scenario Development for Lifelong Learning in 3D multi-user environments Inspiring Science Learning in Science Museums and Science Centres Community of integrated Blended Learning in Europe 3 D LAB support system for biology teaching/learning European Certificates Innovative Online Training Campus AUTOmatic tutor for lifelong language LEARNing Multilingual Virtual Simulated Patient Project European citizenship lifelong MoBile LEarning A Quality Standards Framework for ICT in Learning E-BRIDGE TO MOBILITY. ICT in Vocational Training E-VITA: European Life Experience Electronic Music & use of ICT for young at risk of exclusion Katso tarkemmin Compendiumista..

26 Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Verkostot (networks) Verkostojen tavoitteena on tukea tiedonjakamista sekä lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ja vaikutuksista sekä edistää sen tehokasta käyttöä. Hakukierroksen 2009 ja 2010 painopisteet: Monialaisten kysymysten käsittely oppimisyhteisöjen välisten sidosten ja yhteyksien luomiseksi käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa luovalla tavalla. Tieto- ja viestintätekniikan, luovuuden ja innovointitaitojen välisten yhteyksien tiivistäminen.

27 Peruskriteerit (Verkostot) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 5 maata. Enimmäistuki hankkeille on euroa vuodessa. Hakukierroksella 2009 rahoitettiin 1 hanke. (Vuonna 2008: 5 kpl. Vuonna 2007: 2 kpl) Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Compendium - projects selected in 2007, 2008: Key activity 3 - Development of ICT-based content and services:

28 Esimerkkejä verkostohankkeista Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelma (KA3) Network promoting e-learning for rural development Network of Educational Technologies : SOUNDS Improving Person Centred Technology in Europe Network for integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HE and CE Institutions Higher Education exploring ICT use for Lifelong Learning NETWORK FOR ICT-ENABLED NON-FORMAL SCIENCE LEARNING Network Of Veterinary ICt in Education Katso tarkemmin Compendiumista..

29 Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4)

30 Tavoitteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Tavoitteena edistää koulutuksen laatua tukemalla innovatiivisten lopputuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen levitystä, tiedonvaihtoa ja vaikuttavuutta LLP-ohjelmassa ja aikaisemmalla ohjelmakaudella.

31 Painopisteet Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Luoda tulosten käyttöönotolle eurooppalainen viitekehys Edistää ohjelmien, sektoreiden ja kohderyhmien välistä yhteistyötä sekä temaattista yhteistyötä Tukea tulosten käyttöönottoa olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen avulla.

32 Monenväliset yhteistyöhankkeet (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Rahoitetaan monenvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa esim. kehitetään hankkeiden ja tuotteiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä ja käytännönläheisiä työkaluja edistetään eri ohjelmien välistä yhteistyötä levityksen ja vaikuttavuuden osalta (esim. alakohtainen, temaattinen tai kohderyhmäkohtainen levitys) testataan ja kehitetään erilaisia tapoja linkittää hankkeiden tuloksia yhä vahvemmin EU:n koulutuspoliittisiin teemoihin edistetään hankkeiden ja tuotteiden levitystä erilaisten verkostojen avulla, järjestetään eurooppalaisia levitysseminaareja ja konferensseja, tuotetaan julkaisuja etusija annetaan hankkeille, jotka kattavat kaksi tai useamman LLP:n alaohjelman tai EU:n kulttuuri-, media-, kansalaisuus- tai nuoriso-ohjelman, sitouttavat päätöksentekijöitä sekä osoittavat konkreettista ja laajaa vaikuttavuutta.

33 Peruskriteerit (Multilateral projects) Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta. Mukana vähintään 3 maata/kolmea partneria. Vähintään yhden maan/partnerin on oltava EU:n jäsenmaa euroa vuodessa, kokonaisbudjetti kuitenkin enintään euroa / hanke tuettiin 7 hanketta (hakemuksia 55 kpl) (2008 tuettuja hankkeita 12).

34 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Koordinaattorina Italia (Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme TUCEP), partnerit IT, DK, BG, IT, FR, AT Tavoitteena koota yhteen, analysoida ja levittää Sokrates, Leonardo ja Grundtvig-hankkeissa kehitettyä tuotoksia, jotka liittyvät erityisopiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan ja erilaisiin palvelumalleihin Projektissa analysoidaan tuotosten käyttöönoton mahdollisuuksia ja kootaan yhteen hankkeiden lopputuotteita. Kehitetään strategia/menetelmällinen lähestymistapa, minkä avulla päättäjät ja tutkijat voivat arvioida erilaisia hankkeiden lopputuotteita, kokemuksia, menetelmiä ym. (toimivuus, sovellettavuus ym.) Järjestetään workshop/työpaja, jossa tuloksia levitetään laajasti eri kohderyhmille. Pyritään kehittämään indikaattoreita, joiden avulla levitystä ja käyttöönottoa voidaan jatkossa arvioida ja tehostaa.

35 Esimerkki levityshankkeesta Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (KA4) Keeping on Track upgrading of skills of migrants, older workers and women working in the service, social and healthcare sectors in Europe Koordinaattori Islannin kansallinen LLP-toimisto, partnerit FI, AT, BG, CZ, HU, LV, NO, PL, SL, ES ja SE Identifioidaan hyviä hankkeita ja käytäntöjä maahanmuuttajien, vanhemman väestön ja naisten työllistymisestä sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualoilla LLP-ohjelmasta ja ESR-hankkeista Toimintoina kansalliset seminaarit ja eurooppalainen konferenssi, selvitys

36 Poikittaisohjelmien hakuajat ja lisätiedot Poikittaisohjelmien hakuaika päättyy * Lisätiedot ja hakuun liittyvät dokumentit löytyvät osoitteesta: (Toimeenpanovirasto) en.html (Komissio) * Kansallisesti hallinnoidun opintovierailuohjelman toinen hakuaika päättyy

37 Miten tästä eteenpäin? Komissio järjestää kaksi tiedotustilaisuutta: Helsingissä ja Brysselissä Hakukierroksesta lisätietoja EACEA:n (Toimeenpanoviraston) sivuilta: -> ajankohtaista (oikea palkki) Komissio ohjaa ja neuvoo teknisissä kymyksissä s-postitse KA1 - Policy cooperation and innovation: EACEA-LLP- KA2 Languages: KA3 ICT: KA4 - Dissemination and exploitation of results: EACEA-LLP-

38 Miten tästä eteenpäin? CIMOn ohjaa ja neuvoo hakijoita (hakuprosessi, hakulomakkeet, hankesuunnittelu - yleisellä tasolla) CIMOn yhteyshenkilöt: KA1: Ulla Tissari KA2: Hannele Nevalampi KA3: Tiina Pärnänen KA4: Ulla Tissari S-posti: Onnea hankkeen valmisteluun!

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma:

Elinikäisen oppimisen ohjelma: Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma: POIKITTAISOHJELMAT Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Kouluopetus Korkea-asteen koulutus Ammatillinen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. LLP-ohjelman keskitettyjen toimintojen infopäivä : Leonardo-ohjelma ja poikittaisohjelma

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. LLP-ohjelman keskitettyjen toimintojen infopäivä : Leonardo-ohjelma ja poikittaisohjelma Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus LLP-ohjelman keskitettyjen toimintojen infopäivä 29.11.2010: Leonardo-ohjelma ja poikittaisohjelma Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet,

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE. Infotilaisuus, Helsinki

OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE. Infotilaisuus, Helsinki OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE Infotilaisuus, Helsinki 16.1.2014 Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong Learning Programme 2007-2013 Erasmus Korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Ohjelma. Ohjelman hallinnointi OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE

Ohjelma. Ohjelman hallinnointi OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE OPINTOVIERAILUT KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOILLE Infotilaisuus, Helsinki 3.9.2013 Ohjelma 13.00 Tervetuloa, esittäytyminen ja Opintovierailutohjelman tavoitteet Anni Lehtonen ja Outi Lindroos, CIMO 13.30 Kokemuksia

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Päivi Pihlaja

Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Päivi Pihlaja Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista Erasmus-seminaari 29.9.2011 Hämeenlinna Päivi Pihlaja Erasmus-keskitetyt toiminnot Erasmus Centralised Actions Maximum EU Grant (75% of total project costs)

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Erasmus-ohjelman keskitetysti hallinnoidut hankkeet Anni Kallio / CIMO Kv-kevätpäivät Kuopio

Erasmus-ohjelman keskitetysti hallinnoidut hankkeet Anni Kallio / CIMO Kv-kevätpäivät Kuopio Erasmus-ohjelman keskitetysti hallinnoidut hankkeet 2011-13 Anni Kallio / CIMO Kv-kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Sisältö Mitä ovat Erasmus-monenväliset hankkeet ja verkostot Uudet painopisteet 2011-13 Hakuprosessi

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutusohjelmat/EU+muut EU:n LLP-ohjelmat Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Poikittaisohjelma Opintovierailut Jean

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista. Erasmus-päivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista. Erasmus-päivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmuksen keskitetyistä hankkeista Erasmus-päivä 17.10.2012 Ulla Tissari Erasmus-keskitetyt toiminnot Erasmus Centralised Actions Maximum EU Grant (75% of total project costs) Minimum/ Maximum

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet

LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet LLP-ohjelman rahoitusmahdollisuudet Ohjelma-asiantuntija Ulla Tissari 20.11.2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esitysten sisältö Erasmus-ohjelman (korkeakoulutus) hankemahdollisuudet

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne lokakuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Alva Bruun Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) Korkeakoulujen kevätpäivät 22.5. 11.6.2011 Korkeakoulujen kehitysyhteistyöohjelmat

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta

GRUNDTVIG-ohjelma. - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta GRUNDTVIG-ohjelma - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulu- tuksen

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta

GRUNDTVIG-ohjelma. - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta GRUNDTVIG-ohjelma - Osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa - Ohjelman yleisesittely, hanketoiminta Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeiden tulee linkittyä KA2 toiminnon tavoitteisiin ja johonkin painopistealueeseen Ks. Programme

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Euroopan unioni tukee eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä alan oman Kulttuuri-ohjelman (Culture Programme 2007 2013) kautta.

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Erasmus+ pähkinänkuoressa Erasmus+ kattaa kaikki koulutussektorit ja nuorisotyön

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus TOI-työpaja 2.12.2010 Ideointi ja työryhmän perustaminen Hankeidean testaus Hankesuunnittelun prosessi Ideointi käynnistyy! Cimon koulutustilaisuus ja konsultointi

Lisätiedot

Erasmus for All ohjelma (ohjelman nimi vielä keskustelussa )

Erasmus for All ohjelma (ohjelman nimi vielä keskustelussa ) Erasmus for All ohjelma 2014-2020 (ohjelman nimi vielä keskustelussa ) Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne toukokuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus for All pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2-työpaja Helsinki 25.11.2015 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 18.9.2014 Riikka Koivula Luova Eurooppa / Kulttuuri Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen 27.4.2015 Torniossa Nina Eskola, CIMO Mikä

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet. KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja

KA2 Yhteistyöhankkeet. KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne syyskuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Monenväliset eli keskitetyt toiminnot 2011 Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla

Lisätiedot

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials

Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials Societal Challenge 5: Climate action, resource efficiency and raw materials H2020-SC5-teeman yksivaiheiset haut (2014 työohjelma) 13.10.2014 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Grundtvig -liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Päivi Pihlaja, CIMO Erasmus Mundus-infopäivä 21.11.2011 Nov- 11 Muita mahdollisuuksia (jos emme ole vielä valmiita Mundukseen)? CIMOssa

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG Hanketyypit: Oppimiskumppanuudet Senioreiden vapaaehtoistyö Monenväliset

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016 KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals Hakukierros 2016 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Laadunhallinta vuonna 2010 ja aloitteet kansainvälisen yhteistyön suhteen laatuverkostossa

Laadunhallinta vuonna 2010 ja aloitteet kansainvälisen yhteistyön suhteen laatuverkostossa Kansallinen laatuverkosto Ammattiopisto Varia 23.3.2010 Laadunhallinta vuonna 2010 ja aloitteet kansainvälisen yhteistyön suhteen laatuverkostossa Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeet vuonna

Lisätiedot

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013

Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020. Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 Kohti EU-ohjelmakautta 2014-2020 Asiantuntijaryhmien yhteisseminaari 28.5.2013 2/2009 Suomi ja nykyiset ohjelmat Elinikäisen oppimisen ohjelma: 15 000 liikkuvuusjaksoa (v. 2012) Nuorisotoimintaohjelma:

Lisätiedot