Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen 1156/ /2013 YMRAKLK Oy Teboil Ab on hakenut polttonesteiden jakeluasemalle ym pä ris tön suo jelu lain mukaista ympäristölupaa, jota Lohjan ympäristölautakunta ei ko koukses saan myöntänyt. Pää tök seen haettiin muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta ja korkeimmalta hal lin to-oi keu del ta. Korkein hal lin to-oikeus antoi (taltionumero 3220, dnro 1083/1/12) ym pä ris tö lupa-asias sa ratkaisun, eikä muut ta nut ympäristölautakunnan kiel teis tä päätöstä. Oy Teboil Ab:n lak kau tet ta va toiminta sijaitsee Lohjalla, Vap pulan kylässä, tilalla Autopiste RN:o 1:209, kiinteistötunnus , osoitteessa Ojamonharjuntie 65. Asemakaavan mukaan kiin teis tö sijaitsee Lohjan kaupungin Ojamon kaupunginosassa, korttelissa Oy Teboil Ab on antanut Lohjan ympäristövalvonnan pyynnöstä päivätyn selvityksen liittyen Teboil Lohja Tynninharjun au to maat ti ase man polttonesteiden jakelun lakkauttamiseen. Selvityksessään Oy Teboil Ab on todennut jättäneensä vireille uuden ym pä ris tö lu pa ha ke muk sen Teboil Lohja Tynninharjun olemassa olevan ja ke lu ase ma toi min nan jatkamiseksi. Tämän johdosta Oy Teboil Ab ei ole katsonut tar koi tuk senmu kai sek si ottaa vielä tässä vaiheessa enemmälti kantaa ky sees sä olevan automaattiaseman jakeluasematoiminnan lak kaut ta mis ai ka tau luun, vaan on todennut jäävänsä odottamaan lainvoimaista päätöstä uu teen ympäristölupahakemukseensa. Lohjan ympäristövalvonta pai not taa, että uuden ympäristölupahakemuksen vireillä olo ei ole peruste ny kyi sen toiminnan jatkamiselle. Lohjan kaupungin ympäristövalvonta on pyytänyt kirjeellään Lohjan ympäristöterveyspalveluiden, Lohjan vesi- ja vie mä ri lai tok sen, Lohjan ympäristötoimen kaavoituksen, Uu den maan ELY-kes kuk sen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä Län si-uu den maan pe lastus lai tok sen lausuntoa polttonesteiden jakelun lak kaut ta mis asias sa. Li säk si Lohjan kaupungin ympäristövalvonta on varannut kir jeel lään kiinteistönomistajalle ja laitoksen naapureille asian osai si na ti lai suu den muistutuksen tekemiseen polttonesteiden jakelun lak kaut ta mis asias sa. Viranomaistahot eivät ole antaneet asiassa lausuntoja eikä asias sa ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Oy Teboil Ab on toimittanut Teboil Lohja Tynninharjun jakeluasemaa koske van purkamislupahakemuksen Lohjan rakennusvalvontaan Lu pa in si nöö ri Sanna Laaksosen antamalla vi ran hal ti japää tök sel lä on myönnetty purkamislupa polttoaineen jakeluaseman kaikkien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden purkamiseksi.

2 Ympäristönsuojelulain (527/2014) siirtymäsäännösten mukaan hal lin to viran omai ses sa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukai ses ti. Jakeluasematoiminnan lopettamisasian käsittelyssä so vel le taan täten ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000). (Susanna Komulainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltionumero 3220, dnro 1083/1/12 - Selvityspyyntö ja toiminnanharjoittajan kuuleminen Oy Teboil Ab:n Tynnin har jun Teboil Express automaattiaseman lakkauttamisasiassa Oy Teboil Ab:n selvitys Näytepisteiden sijaintikartta, TB Express Lohja Tynninharju, Esitys Yj Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää ym pä ris tön suo je lu lain 84 :n nojalla Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun au to maat ti ase man lopettamiseen liit ty vis tä toimenpiteistä seuraavaa (pää vel voit teet 1 ja 2): 1. Oy Teboil Ab:n on lopetettava polttonesteiden jakeluasematoiminta ja tyh jen net tä vä polttonestesäiliöt Teboil Lohja Tynninharjun ja ke lu ase mal la osoit tees sa Ojamonharjuntie 65, Loh ja, kiinteistöllä ym pä ris tön suo je lu lain vastaisena mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään mennessä. 2. Pohjavettä ja maaperää on tarkkailtava tehostetusti olemassa ole vis ta näytepisteistä (havaintoputki GA1 ja huokoskaasuputki PR 1/03) ker ran kolmessa kuukaudessa, kun nes suunnitelma toiminnan lo pet ta mi sen jälkeisestä tarkkailusta on hy väk syt ty. Pohjavesinäytteestä tu lee analysoida öljyhiilivetyjakeiden (C 10 -C 40 ), ben sii ni ja kei den (C5-C10), BTEX-yhdisteiden sekä bensiinin lisäaineiden MTBE, TA ME, TA EE, ETBE, DIPE ja etanoli pitoisuudet. Huokoskaasunäytteestä tu lee analysoida haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) ja eri tel ty nä BTEX-yhdisteet, MTBE ja TAME. Näytteenotto ja ana ly soin ti tu lee tehdä asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Näyt teen ot to tu lok set on toimitettava välittömästi Lohjan ympäristövalvontaan. Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta asettaa ym pä ris tön suo je lu lain 88 :n nojalla juoksevan uhkasakon edellä mainitun pää vel voit teen 1) tehosteeksi. Uhkasakkojaksoksi määrätään yksi viikko. Uh ka sa kon kiinteäksi peruseräksi määrätään euroa ja lisäeräksi euroa. Jos päävelvoitetta ei noudateta, Lohjan ympäristö- ja ra ken nus lau ta kun ta voi uhkasakkolain 10 :n nojalla tuomita uh ka sa kon maksettavaksi. Mikäli kiinteistöä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja sen uhasta il moi tet ta va luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva mai nin ta tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.

3 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uh kasak ko lain 19 :n edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jot ta kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta 1) ja sen te hos teeksi annetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pi det tä vään rekisteriin. Lisäksi Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää ym pä ris tön suo jelu lain 90 :n no jal la Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun au to maat tiase man lopettamiseen liit ty vis tä toimenpiteistä seuraavaa: 3. Ympäristö- ja rakennuslautakunta velvoittaa Oy Teboil Ab:n esit tä mään ai ka tau lu te tun suunnitelman lopettamiseen liittyvistä toi men pi teis tä, kuten polt to nes tei den jakelulaitteiden purkamisesta ja pois ta mi ses ta sekä maaperän ja poh ja ve den pilaantuneisuuden tut ki mi ses ta. Suunnitelman tulee olla asian tun te van tahon laatima ja se tulee esit tää hyväksyttäväksi Lohjan ym pä ris tö val von taan viimeistään mennessä. 4. Kaikki sekä nykyiseen että aiemmin alueella tapahtuneeseen polt to nestei den jakeluun liittyvät rakenteet ja laitteistot tulee purkaa ja pois taa paikalta vii meis tään mennessä. Purkutöissä tulee käyt tää pä teviä ura koit si joi ta ja purkutyöt tulee suorittaa riittävää huo lel li suut ta ja va rovai suut ta noudattaen. 5. Rakenteiden ja laitteistojen poistamisen jälkeen maaperän ja poh ja veden mah dol li nen pilaantuminen tulee tutkia välittömästi ja tar vit taes sa kunnos taa. Kiinteistön maaperän tila ja haitta-ainepitoisuudet tu lee selvittää edus ta vil la maaperätutkimuksilla ulkopuolisen, pä te vän ja kokeneen ym päris tö kon sul tin toimesta mennessä. Tut ki mus tu los ten perusteella on ar vioi ta va maaperän pi laan tu nei suus ja puh dis tus tar ve valtioneuvoston ase tuk sen 214/2007 mu kai ses ti. Pi laan tu nei suus tut ki mukses ta tulee laatia ra port ti, joka sisältää sel vi tyk sen maa pe rän tilasta ja arvion maaperän pi laan tu nei suu des ta ja puh dis tus tar pees ta. Raportti on toimitettava Lohjan kau pun gin ym pä ris tö vi ran omai sel le ja Uudenmaan ELY-keskukselle men nes sä. Ja ke lu ase ma toi min nas ta pilaantuneesta maaperästä ja poh ja ve des tä tu lee tehdä ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus Uu den maan ELY-keskukselle ja puhdistaa maaperä ja pohjavesi ELY:n mää räys ten mukaisesti. 6. Ympäristölautakunta velvoittaa Oy Teboil Ab:n pitämään va hin ko jen sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi ra ken teet ja lait teistot kunnossa ja noudattamaan kaikkia ja ke lu ase ma toi min taa koskevia mää räyk siä ja kaikessa toiminnassa noudattamaan eri tyis tä varovaisuutta ja huo lel li suut ta, kunnes polttonesteiden ja ke lu ase ma toi min ta kohteessa on päät ty nyt. Jakeluaseman hoidosta ja val von nas ta vastaavat tahot on viipy mät tä ilmoitettava Lohjan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le ja tiedot on pi det tä vä ajan tasalla, kun nes polttonesteiden jakelu kohteessa on päättynyt. 7. Asiantuntevan tahon laatima suunnitelma rakenteiden ja lait teis to jen purka mi sen jälkeiseksi maaperän ja pohjaveden tarkkailuksi tulee esit tää hyväk syt tä väk si Lohjan ympäristövalvontaan men nes sä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa päättää tark kai lu tu los ten

4 tai muiden vastaavien uusien tietojen perusteella erikseen poh ja ve den tark kai lun muutoksista. Päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys: Edellä ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla annettuja määräyksiä 1 ja 2 tulee noudattaa ympäristönsuojelulain momentin mu kai ses ti mah dolli ses ta muutoksenhausta huolimatta. Perustelut: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut ta vaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojeluasetuksella sääde tään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Ym pä ris tön suo je lu ase tuksen 1 :n kohdan 5a) mukaan polttonesteiden jakeluasema, jonka polt to aine säi liöi den kokonaistilavuus on vähintään 10 m³, on luvanvaraista toi mintaa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksen perusteluissa todennut, että poh ja ve den pilaantumisriskiä ei voida alueen maaperä- ja poh ja ve si olosuh teis sa riittävän tehokkaasti ehkäistä yhtiön esittämillä tai muillakaan suo jaus toi men pi teil lä tai luvassa annettavilla määräyksillä. Toiminnalle ei myön net ty lupaa vireillä ol lees sa ympäristölupaprosessissa, koska parhaan kaan käyttökelpoisen tek nii kan noudattaminen ei oikeuta toimintaa har joi tet taes sa poikkeamaan eh dot to mas ta pohjaveden pilaamiskiellosta. Näin ollen toiminta on ym pä ris tön suo je lu lain vastaista ja viranomainen voi ym pä ris tön suo je lu lain 84 :n mu kai ses ti kieltää sitä, joka rikkoo ym pä ristön suo je lu la kia, jatkamasta sään nök sen vastaista me net te lyä. Ympäristönsuojelulain 88 :n mukaan viranomaisen on tehostettava, joll ei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräys tä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide tee te tään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. (määräys 1) Ympäristönsuojelulain 84 :n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toi min nan har joit ta jan riittävässä määrin selvittämään toiminnan ym pä ris tövai ku tuk set, jos on perusteltua aihetta epäillä sen aiheuttavan tämän lain vas tais ta pilaantumista. (määräys 2) Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toi min taa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tar vit tavis ta toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten sel vit tämi ses tä ja tarkkailusta. Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopet ta mi sek si tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoit ta vat määräykset. Tarkkailua koskevat määräykset annetaan so vel tu vin osin, mitä 46 :ssä säädetään. (määräykset 3 ja 7) Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineen jakelua vuodesta 1996 lähtien. Jotta maa pe rän ja pohjaveden pilaantuneisuus voidaan asianmukaisesti tutkia, tu lee polttonesteiden jakelulaitteet poistaa kiinteistöltä. Ym pä ris tön suo je lulain maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltojen valvomiseksi tulee selvittää toi min nas ta aiheutunut pilaantuminen. Puolueettomuuden ja tutkimusten laa dun varmistamiseksi on perusteltua määrätä ulkopuolinen valvoja, jolla on kokemusta vastaavista kohteista. (määräykset 3, 4, 5 ja 7)

5 Huolellista toimintaa ja purkutöitä painottavilla määräyksillä voidaan yl lä pitää jakeluasemalla ympäristön huomioon ottavien toimintatapojen to teu tumis ta. Toimintaa on harjoitettava ja purkutyöt suoritettava niin, että es tetään polttonesteiden pääsy maaperään eikä pilata maaperää tai poh ja vettä. Toi min nas ta vastaavien henkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen on tarpeen viranomaisvalvontaa varten. (määräykset 4 ja 6) Pohjavettä tulee tarkkailla, koska toimitaan I-luokan pohjavesialueella. Poh ja ve den ja huokoskaasun tarkkailu jakeluasematontilla on perusteltua, kos ka näin voidaan var mis taa pohjaveden ja maaperän säilyminen puh taana. (määräykset 2 ja 7) Ympäristönsuojelulain 101 :n 3 momentin mukainen päätöksen täy täntöön pa no mää räys muutoksenhausta huolimatta perustuu siihen, että poltto nes tei den jakelutoimintaa harjoitetaan ympäristönsuojelulain 8 :n mu kaisen pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesti I-luokan tärkeällä poh ja ve si alueel la ilman ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa. Poh jave den pilaantumisriskiä ei voida alueen maa pe rä- ja poh ja ve si olo suh teis sa riittävän tehokkaasti ehkäistä ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses sa esillä olleilla tai muillakaan arvioitavissa olevilla suo jaus toi men pi teil lä. Pohjaveden pi laan tumis vaa ras ta johtuen päätös on pan ta va täytäntöön mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta. Sovelletut säädökset: Ympäristönsuojelulaki ( /86): 7, 8, 28, 46, 78, 84, 88, 90, 91, 96, 97, 101 ja 108 Valtioneuvoston asetus ( /214) maaperän pilaantuneisuuden ja puh dis tus tar peen arvioinnista Uhkasakkolaki ( /1113): 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 22, 23 ja 24 Hallintolaki ( /434): 34 ja 36 Muutoksenhaku Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Va li tusosoi tus on päätöksen liitteenä. Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ote saantitodistuksella Oy Teboil Ab Osastopäällikkö Kimmo Marjola Plaza Loiste, Äyritie 20, VANTAA

6 Tiedoksi Ilmoitus päätöksestä Lohjan kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristö ja luonnon va rat -vastuualue Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/lohjan paloasema Lohjan ympäristöterveyspalvelut Lohjan vesi- ja viemärilaitos Lohjan ympäristötoimi/kaavoitus Maanmittauslaitos Kiinteistönomistaja Asianosaisina kuullut lähinaapurit Päätös Hyväksyttiin

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi Ympäristölautakunta 89 19.09.2013 Polttoaineiden jakeluaseman ympäristölupa / ST1 Oy 509/11.01.00/2012 YMPLTK 89 19.9.2013 Asia St1 Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas Rakennus- ja ympäristölautakunta 62 25.03.2015 Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas 773/58/585/2014 RAKYL 62 Selostus: Rudus Oy on hakenut Savonlinnan rakennus-

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 Lupa- ja valvontalautakunta 19 09.10.2014 Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 29 08.04.2015 Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot