TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION TAUSTAPAPERI"

Transkriptio

1 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 1 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun siirto Olympiakomitealle... 3 TULOT... 3 Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus... 3 Jäsenmäärä ja jäsenmaksu... 4 Yritysyhteistyö... 4 MENOT... 4 Henkilöstömenot... 4 Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta... 5 Terveysliikuntahanke... 6 Koulutukset ja jäsenpalvelut... 6 Liikuntatapahtumat... 7 Opiskelijahuippu-urheilu... 7 Järjestötoiminta ja viestintä... 8 Toimisto ja hallinto... 9 OSS-Järjestöpalvelut...10 YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2015 talouden erityispiirteitä. Yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä, ja jonka perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2015 liiton hallitus hyväksyy reaalitalousarvion, jonka puitteissa liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa. Talousarvion uudistus Vuoden 2013 liittokokous linjasi toimintasuunnitelmassa seuraavaa: 1 / 10

2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto selkeyttää jäsenistölleen laadittavaa talousarviota yksityiskohtaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Hallitus on valmistellut uuden talousarvion rakenteen toimintasuunnitelmakirjauksen pohjalta. Rakennetta muutettiin seuraavalla tavalla. Rakenteen muutoksessa haluttiin tuoda hanketoiminta paremmin näkyviin, mistä syystä Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke on erotettu liikuntapolitiikan alle omaksi kohdakseen. Koska hanke edelleen toteuttaa OLL:n liikuntapoliittisia tavoitteita, on sen paikka liikuntapolitiikan alla kuitenkin looginen. OLL:n palvelut -sektorin sisältöä on ollut vaikea hahmottaa, ja siitä päätettiin luopua. Nykyisessä talousarviomallissa erotettiin omiksi kokonaisuuksikseen koulutukset ja jäsenpalvelut sekä liikuntatapahtumat. Selkeyden vuoksi henkilötyövuodet on pidetty talousarviossa kokonaisina. Koulutusten ja jäsenpalvelujen sekä järjestötoiminnan ja viestinnän osalta toimintaa kyllä toteutetaan henkilöstön toimesta, mutta henkilötyövuosien jakamista budjetissa eri kohtien alle ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Muilta osin talousarvion rakenne on pysynyt ennallaan. Uusi rakenne vaikeuttaa ensi vuoden osalta budjetin vertailtavuutta. Vertailtavuutta on avattu tarkemmin kyseisissä budjettikohdissa, ks. alla. Talouden sopeuttamistoimet Vuosi 2015 on OLL:n talouden kannalta haasteellinen. Jäsenmäärän väheneminen (LTKY, OYY, TaiYo) vähentää OLL:n tuloja noin 9300 eurolla, ja samalla seurahankkeen saama tuki ( vuodessa) poistuu kokonaan. OKM ei enää myönnä kahta hanketta samalle taholle, mistä syystä liitto hakee hanketukea vain liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeelle. OLL:n hallitus on valmistellut talouden sopeuttamistoimia tilanteen korjaamiseksi. Hallitus esittää, että: Vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha vain yhdelle varapuheenjohtajalle. Toisesta varapuheenjohtajasta luopuminen tuo noin euron säästön liitolle. Järjestely on väliaikainen ja vuodelle 2016 pyritään saamaan jälleen kaksi varapuheenjohtajaa. Luovutaan kahdesta huoneesta Lapinrinne 2:n kiinteistössä. Säästö vuokrissa on noin 6000 euroa. OHU-koordinaattorin ja puheenjohtajan huoneista luopuminen ei suuressa määrin häiritse toimiston arkea, ja OHU-huoneesta luovutaan joka tapauksessa OHU-siirron toteutuessa. 2 / 10

3 Tiukempi budjetointi. Hallitus on pienentänyt useita budjetin kohtia pienillä summilla, jotka eivät merkittävässä määrin vaikeuta liiton toimintaa. Näistä toimenpiteistä huolimatta talousarvio on edelleen alijäämäinen 6370 eurolla. Hallitus esittää liittokokoukselle ensi vuoden osalta lievästi alijäämäistä tulosta OLL:n toiminnan ollessa murrostilassa. Viimeisenä neljänä vuotena budjetti on ollut samassa mittakaavassa ylijäämäinen. Liiton jäsenmaksua on nostettu viimeksi 2012 eikä hallitus esitä tänä vuonna jäsenmaksun korotusta. Jos ylijäämäiseen tulokseen halutaan päästä, tarkoittaa se lisää leikkauksia toimintaan tai henkilöstöön. Opiskelijahuippu-urheilun siirto Olympiakomitealle OLL:n toimisto on neuvotellut Olympiakomitean kanssa opiskelijahuippu-urheilun siirtämisestä osaksi Olympiakomitean toimintaa. OLL ja Olympiakomitea ovat löytäneet yhteisen tahtotilan OHU-siirron toteuttamiseksi ja siihen liittyviä yksityiskohtia hiotaan syyskuun aikana kahdessa palaverissa, joista toisessa ovat mukana myös OKM:n liikuntayksikön edustajat. OLL on sisällyttänyt opiskelijahuippu-urheilun talousarvionsa lausuntokierrosmateriaaliin, koska tässä vaiheessa ei ole varmuutta siitä, mille taholle OKM sitä koskevan tuen ensi vuonna osoittaa. Neuvottelujen jatkoa ajatellen on tärkeää, että universiadivuotta 2015 koskevat opiskelijahuippuurheilun taloudelliset tunnusluvut on kuvattu. Mikäli opiskelijahuippu-urheilun siirtoa koskeva ratkaisu saadaan aikaiseksi ennen OLL:n liittokokousta ja OKM sisällyttää opiskelijahuippuurheilulle tarkoitetun tuen Olympiakomitean ensi vuoden avustukseen, poistetaan sitä koskeva kohta OLL:n hallituksen lopullisesta talousarvioesityksestä liittokokoukselle. OHU-siirron vaikutuksesta OLL:n yleisavustukseen ei ole vielä tarkkaa tietoa, asiasta neuvotellaan OKM:n kanssa OHU-siirtoa koskevien palaverien yhteydessä. Toimintavuoden 2015 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin: TULOT Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2014 OKM:n yleisavustusta Lisäksi OLL saa hankerahoitusta yhteensä : Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan palveluketju -hankkeeseen ja OMM-kisojen avustuksiin. Vuodelle 2015 OLL hakee yleisavustusta (liikuntajärjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy lokakuun lopussa 2014). OLL hakee myös hankeavustuksia: Liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeelle. 3 / 10

4 Lisäksi OLL siirtää vuoden 2014 valtionapua euroa käytettäväksi vuodelle 2015, joka on tarkoitettu OHU:n käyttöön. Käytännöstä sovittiin vuonna 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kun erillisavustuksena myönnetty universiadien tuki sisällytettiin osaksi OLL:n yleistä toiminta-avustusta. OHU:n siirtyessä Olympiakomitealle summa siirretään samalla heille. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin: OLL edustaa SAMOKin ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 41 paikallista opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin opiskelijaa. Vuonna 2015 LTKY, OYY, TaiYo ja mahdollisesti ÅAS eivät ole enää jäseninä, joten OLL:n jäsenmäärä tulee laskemaan niiden jäsenmäärien verran (noin ). Jäsenmaksuksi hallitus esittää 0,40 / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,40 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen kuitenkin vähintään 200 / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen yhteensä edustamaksi henkilömääräksi vuodelle 2015 on arvioitu henkeä (vuonna jäsentä). Jos ÅAS liittyy OLL:oon, kasvaa henkilöjäsenmäärä noin 5000 opiskelijalla. Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 / yhteistoimintajäsen. OLL:lla on 5 yhteistoimintajäsentä. Toimintavuonna 2014 OLL:n jäsenmaksukertymä on Yritysyhteistyö Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:n nykyinen yritysyhteistyösopimus jatkuu (Veikkaus) MENOT Henkilöstömenot Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on tässä vaiheessa, että liiton toimistolla toimii kaksihenkinen työhallitus ja viisihenkinen sihteeristö. OHU-siirron toteutuessa myös talousarviosta poistuu yksi henkilötyövuosi. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Hallitus: 1. Puheenjohtaja 2. Varapuheenjohtaja Sihteeristö: 1. Pääsihteeri: hallinto, talous 4 / 10

5 (2. Opiskelijahuippu-urheilun koordinaattori: OHU) 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 1: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan yhteistyö 4. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 2: alueellinen yhteistyö, koulutukset 5. Palvelukoordinaattori: Jäsenpalvelut, liikuntatapahtumat, seuratoiminta Yhden työvaliokunnan jäsenen kustannus on noin (palkkio) ja täysipäiväisen työntekijän kustannus on noin (palkka, sivukulut). Toimintavuoden 2014 mukaisella kustannus- ja tulorakenteella liiton henkilöstöbudjetti riittää kahden työhallituksen jäsenen palkkioihin sekä neljän (kolmen, vrt OHU) työntekijän palkkaan. Yhden henkilötyövuoden jatko riippuu hankerahoituksen toteutumisesta Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta ja vaikuttamistyö, sekä paikallisen liikuntavaikuttamisen tukeminen. Liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan tulojen ja menojen suuri muutos edellisvuosiin verrattuna johtuu siitä, että vuoden 2015 talousarviossa hanke on irrotettu omaksi osakseen talousarviossa ja myös osa muusta ennen tässä momentissa olleesta toiminnasta on nyt muualla: liikuntatoimien verkostotapaamiset ja liikuntatuutorointi ovat siirtyneet koulutusten ja jäsenpalveluiden alle. Nämä muutokset huomioiden liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan menot ovat melko samaa luokkaa kuin aiempina vuosinakin. Henkilöstökulut: yhden korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkat sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: Valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja paikalliseen korkeakoululiikunnan kehittämiseen liittyvät matkat, mahdolliset matkakulut liikuntapoliittisiin seminaareihin, ENASkonferenssi (European Network of Academic Sportservices). Kokouskulut: lobbaustapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus), Liiku terveemmäksi -työryhmän ja neuvottelukunnan kulut Majoitus- ja ruokailut: Paikallisten tapaamisten majoituskulut ja vierailut korkeakouluissa. Mahdollisten seminaariosallistumisten majoituskulut Materiaalit ja tarvikkeet: Eduskuntavaalien mahdollisten lobbausmateriaalien painokulut. Koulutus- ja osallistumismaksut: ENAS-konferenssi, muut mahdolliset liikuntapoliittiset koulutukset ja seminaarit 5 / 10

6 Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Varautumista eduskuntavaaleihin esim. lobbausmateriaalien osalta. Muut kulut: Muut mahdolliset kulut Terveysliikuntahanke Tässä vaiheessa terveysliikuntahankkeen taloudesta on tiedossa vain haettava hanketuki ja henkilötyövuoden ja muiden kulujen kokonaissummat. Koulutukset ja jäsenpalvelut Koulutusten ja jäsenpalvelujen alle kuuluvat OLL:n koulutustapahtumat (sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus), liikuntatuutorointi, opiskelijaurheiluseuratoiminta sekä jäsenedut (tapaturmavakuutus ja Teosto- ja Gramex-maksut). Vielä vuonna 2014 budjetissa oli vain yksi kohta palveluille, mutta vuodelle 2015 budjettia on selkiytetty siten, että koulutukset ja jäsenpalvelut muodostavat oman kokonaisuutensa ja tapahtumat omansa. Tähän osioon siirtyivät liikuntapolitiikan alta liikuntatuutoroinnin ja korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston tulot ja kulut, mikä selittää lukujen kasvua vuodelle Tulot: Terveysliikuntahankkeen (liikuntatuutorointi) siirto vuodelta Osallistumismaksut: Sektoritapaamisten osallistumismaksut. Matkakulut ja päivärahat: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus, liikuntatuutoroinnin koulutusmatkat. Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): sektoritapaamisten mahdollisia tilakuluja, korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunta Majoitus- ja ruokailut: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut, OSM-kisajärjestäjäkoulutus Materiaalit ja tarvikkeet: Koulutus- ja osallistumismaksut: Korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston osallistumismaksut Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Tapaturmavakuutus, Teosto- ja Gramex-maksut, sektoritapaamisten mahdolliset puhujapalkkiot ja Vuoden Liekehtijä-palkinto 6 / 10

7 Muut kulut: Muut mahdolliset kulut Liikuntatapahtumat Liikuntatapahtumien kuluihin kuuluvat OSM-kisoihin liittyvät kustannukset OLL:n jäsenjärjestöjen hyväksymän ydinohjausmallin mukaisesti taloudellinen sekä toiminnallinen painopiste on OSM-kisoissa. Edellisten vuosien luvut liikuntatapahtumista ovat sisältyneet Palvelut -kohtaan, mutta uudessa rakenteessa tätä kohtaa ei enää ole. Vuonna 2015 SELL-kisoihin osallistuvat ainoastaan puheenjohtaja ja pääsihteeri, joiden matkakulut sisältyvät kohtaan järjestötoiminta ja viestintä. SELL-kisoista ei tule muita kustannuksia liitolle. OEM-kisoihin ei lähetetä vuonna 2015 OLL:n edustajaa, jolloin matkakuluja, päivärahakuluja tai majoituskustannuksia ei OEM-kisoista koidu. Henkilöstökulut: palvelukoordinaattorin palkka Matkakulut ja päivärahat: harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset Kokouskulut: OSM-kisakonseptin kehittämiseen liittyvät kokouskulut Majoitus ja ruokailut: harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset Materiaalit ja tarvikkeet: OSM-mitalit, OSM-julisteet ja OSM-flyerit Koulutus ja osallistumismaksut: henkilöstökoulutukset, seminaariosallistumiset Muut kulut: Sekalaisia palvelutoiminnan muita kuluja Opiskelijahuippu-urheilu Ensi vuonna järjestetään talviuniversiadit Slovakiassa (Pohjoismaiset hiihtolajit ja ampumahiihto) sekä Espanjan Granadassa (Jäälajit, alppihiihto, freestyle ja lumilautailu). Gwangjussa, Etelä-Koreassa järjestettävissä kesäuniversiadeissa kilpaillaan 21 urheilulajissa. Opiskelijahuippu-urheilun vuoden 2015 kulut aiheutuvat pääosin universiadeihin osallistumisesta. Tulot: Lajiliittojen maksuosuudet universiadeihin osallistumisesta 7 / 10

8 Suurimmat kustannukset aiheutuvat kisajoukkueiden matkoista sekä osallistumismaksuista, joita vastaan kisajärjestäjä tarjoaa täyden ylläpidon kisojen ajan. Lisäkuluja edelliseen universiadivuoteen (v. 2013) verrattuna aiheutuu matkustuksesta (lennot Etelä-Koreaan vs lennot Kazaniin, Venäjälle) sekä talviuniversiadien jakamisesta kahteen eri maahan. Osallistumismaksukulut on vastaavasti arvioitu vuotta 2013 pienemmiksi ensi vuoden kesäuniversiadien poikkeuksellisen alhaisen osallistumismaksun ansiosta. Joukkueiden koot on arvioitu suunnilleen vuoden 2013 tasolle, kesäuniversiadijoukkue hieman sitä pienemmäksi. Palkat ja palkkiot: OHU-koordinaattorin palkkakustannukset Matkakulut ja päivärahat: Universiadijoukkueiden lennot kisoihin, osallistuminen kesäuniversiadien joukkueenjohtajatapaamiseen, OHU-koordinaattorin kotimaan matkakulut Kokouskulut: Kisajoukkueiden yhteistilaisuudet, lajiliittopalaverit Majoitus ja ruokailut: Kesäuniversiadien joukkueenjohtajatapaaminen, universiadijoukkueiden yleisjohdon ja valmentajien illallinen, kotimaan matkoista aiheutuvat kulut Materiaalit ja tarvikkeet: Universiadijoukkueiden asut ja varusteet, lääkintä- ja lihashuollon tarvikehankinnat, viestinnän tarvikehankinnat, paikalliset pre paid -liittymät, vuoden opiskelijaurheilijan palkitseminen Koulutus- ja osallistumismaksut: Osallistuminen kotimaassa järjestettäviin tilaisuuksiin, esim. urheiluakatemiapäivät Osallistumismaksut: Universiadijoukkueiden osallistumismaksut Ostopalvelut: Joukkuelääkärien työkorvaus Helsingin Urheilulääkäriasemalle (HULA). Vuoden 2013 kisoista HULA ei sitä laskuttanut. Avustukset: Universiadeihin osallistumisesta maksettava tuki lajiliitoille Muut kulut: Suurin menoerä ovat vakuutukset, jotka on vuonna 2013 kirjattu eri kohtaan. Myös postitus- ja puhelinkulut kuuluvat tähän kohtaan. Järjestötoiminta ja viestintä Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, SELL, EUSA ja FISU). Viestinnän kuluja ovat mm. materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käännöskulut. 8 / 10

9 Matkakulut ja päivärahat: Jäsenjärjestövierailut, SYL:n SAMOK:n seminaarit ja liittokokoukset, vuosijuhlat, Valo:n, EUSA:n ja FISU:n vuosikokoukset Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): järjestötoiminnan kokouskulut esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnin kanssa Majoitus ja ruokailut: Vuosijuhlien majoituskulut, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito, uutisseuranta Materiaalit, tarvikkeet: Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet Koulutus- ja osallistumismaksut: Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Lobbauskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset Muut kulut: Sekalaisia järjestötoiminnan ja viestinnän kuluja Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet, toimiston sisäiset tilaisuudet, toimiston materiaalit ja tilintarkastus. Tulot: Liittokokouksen osallistumismaksut Henkilöstökulut: puheenjohtajan palkkio, pääsihteerin palkka. Matkakulut ja päivärahat: toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja liittokokous sekä joulukuun hallituksen perehdytykset. Kokouskulut: toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokouksen kulut. Majoitus ja ruokailut: Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä majoittuminen liittokokouksessa. Materiaalit, tarvikkeet: Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut. 9 / 10

10 Koulutus- ja osallistumismaksut: Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-asiat ja taloushallinto. Jäsenmaksukulut: Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, EUSA:n, FISU:n, PALTA:n, SETA:n ja Liikunnan kehitysyhteistyö ry:n jäsenmaksukulut. Liiton tilaisuudet: Vuosipäivän kahvien järjestämiskulut, alumnitilaisuuksien kulut. Pankkikulut: Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut. Virkistystoiminta: Toimiston työhyvinvointitoiminta. Tilintarkastus ja kirjanpito: Tilintarkastuksen vuosittainen maksu. Hallituksen projektit: Budjetin puskurivara yllättäviä menoja tai projekteja (esim. OLLCooper) varten. Muut kulut: Lakisääteiset vakuutukset, lounassetelit, henkilöstön työterveys sekä sekalaisia kuluja. OSS-Järjestöpalvelut OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto / 10

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020 YLEISTÄ... 1 TULOJEN KEHITYS... 1 Toiminta-avustus

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Sivu 1 / 11 Liittokokous 23.-24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2013 perustuu seuraaviin

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Sivu 1 / 10 Liittokokous 18.-19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2012

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 / 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sisällys PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE... 3 LIIKUNTAPOLITIIKKA... 4

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Lisätiedot

AYY:n Talousarvio 2010. Taustatiedosto 27.11.2009

AYY:n Talousarvio 2010. Taustatiedosto 27.11.2009 AYY:n Talousarvio 2010 Taustatiedosto 27.11.2009 Sisältö Budjetista yleisesti... 3 Järjestötoiminta... 4 Organisaatio... 4 Yleiskatsaus... 4 Järjestösektori... 6 Viestintä ja Aino... 7 KY Historiikki...

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti Mikko Kärmeniemi, Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2012 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS Kustavin kirjallisuusyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot